Roslagens Sparbanks delårsrapport för andra kvartalet 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Roslagens Sparbanks delårsrapport för andra kvartalet 2014"

Transkript

1 Roslagens Sparbanks delårsrapport för andra kvartalet 2014 Allmänt om verksamheten andra kvartalet 2014 I bankens arbete med att hjälpa sina kunder till en sund och hållbar ekonomi, är bokade möten med de specialiserade rådgivarna för privatpersoner respektive företag grunden. Rådgivningsmötena är kostnadsfria och en årlig genomgång av ekonomin ingår i exempelvis Nyckelkund (som i övrigt innehåller alla nödvändiga vardagstjänster för en bekväm och trygg privatekonomi). Första halvåret 2014 ökade antalet genomförda bokade möten i banken med 15% jämfört med samma period Totalt handlar det om över rådgivningstillfällen! Kundträffar och arrangemang De personliga mötena kompletteras också med olika typer av träffar, föreläsningar och event. Under årets första sex månader har våra kunder mött oss på exempelvis frukostföreläsningar (två tillfällen) tillsammans med Handelshögskolan på Campus Roslagen; en Aktiekväll; och en Skogsägarkurs där 23 skogsägare deltog under tre tillfällen. Både nya och gamla kunder har dessutom varit välkomna till Sparbanksdagen. Varje år bjuder Roslagens Sparbank - i samarbete med ett stort antal föreningar på en aktivitets- och familjedag i Societetsparken som avslutas med en känd artist. I år var det Måns Zelmerlöv som sannolikt lockade många av de över besökarna. Vår bankbuss har sedan 2010 rullat i Roslagen under sommarveckorna. Juni till augusti 2014 deltar banken i tio event från Grisslehamn till Ljusterö, från Rimbo till Vätö. Årets sommarturné genomförs i samarbete med Visit Roslagen (Turistbyrån i bl. a. Norrtälje). Banken var också huvudsponsor, och deltog med en egen monter, för bomässan i Norrtälje i slutet av april. Nya och nygamla lokaler Under året fyller bankens huvudkontor vid Danskes Gränd i Norrtälje 100 år. Här finns också bankens största kontor, som i månadsskiftet juni-juli öppnade dörrarna till en renoverad och moderniserad banksal med fler sitt-ned-platser för kunder med mer komplicerade ärenden och frågor. Nytt och modernt blir också bankens nya kontor som planeras att öppna hösten 2015 i NorrteljePortens handelsområde i Norrtälje. Som ett första steg i det arbetet, stängdes bankens kontor i Grind den sista mars. I Älmsta firade banken under våren 20 år för det bankkontor som invigdes Fortsatt arbete med miljö Sedan 2008, då banken som första bank i Sverige blev klimatneutrala, kompenserar banken för de utsläpp som gjorts under året som gått. Det har resulterat i att banken behåller sin klimatneutralitet även under Bank i sig är en verksamhet med liten direkt miljöpåverkan, men de största utsläppskällorna är pendlingsresor, tjänsteresor och uppvärmning av lokalerna. I samarbete med företaget Respect Climate inventerar banken sina koldioxidutsläpp och klimatkompenserar för de utsläpp som gjorts under året....och samhällsansvar Unga Jobb är ett riksomfattande projekt där Sparbankerna och Swedbank driver på övrigt näringsliv att genom praktikplatser erbjuda den arbetslivserfarenhet som för många unga är skillnad mellan fortsatt arbetslöshet och att bli mer anställningsbar.

2 Referenser och yrkeserfarenheter är ett viktigt steg mot ett inträde på arbetsmarknaden som i sin tur skapar växtkraft på den lokala marknaden. Under våren arrangerade Roslagens Sparbank och Arbetsförmedlingen i Norrtälje en informationsfrukost för lokala företag om Unga Jobb. En praktikplats inom Unga Jobb innebär att företagare ger ungdomar mellan 18 och 24 år chansen att prova på ett jobb i upp till 90 dagar. Under sommaren har banken också haft utöver närmare dussintalet sommarvikarier en Unga Jobb-praktikant. Utveckling av resultat och ställning under andra kvartalet Värden inom parantes avser motsvarande period Roslagens Sparbanks resultat Roslagens Sparbank kan för första halvåret 2014 redovisa ett rörelseresultat på tkr (55 259), vilket motsvarar en ökning med 11,1%. Räntenettot uppgick vid halvåret till tkr (65 753), vilket är en minskning med 2,0% jämfört med samma period föregående år. Minskningen kan till stor del förklaras av det låga ränteläget. Utdelningen på bankens innehav av aktier i Swedbank uppgick till tkr (22 572). Under det första halvåret utökade banken sitt innehav av aktier i Swedbank. Antalet aktier uppgick därmed till st per halvårsskiftet. Provisionsnettot uppgick till tkr (37 842) vid halvårsskiftet, vilket är en minskning med 5,0%. Minskningen beror bl.a. på lägre utlåningsprovisioner. Nettoresultat finansiella transaktioner uppgick till tkr (1 158). Resultatet kommer till större delen från bankens värdepappersportfölj. Bankens totala kostnader uppgick vid halvårsskiftet till tkr (66 157), vilket är en minskning med 1,3% jämfört med samma period föregående år. Minskningen beror bl.a. på lägre kostnader för revision och konsulter. Kreditförlusterna uppgick till tkr (6 611). Större delen av kreditförlusterna utgörs av reserveringar för förluster som ännu inte konstaterats men där banken anser att en reservering är nödvändig. Roslagens Sparbanks ställning Roslagens Sparbanks affärsvolym uppgick vid halvårsskiftet till 21,3 miljarder kronor (20,6). Framförallt är det Inlåning från allmänheten och övriga sparavolymer som ökat medan utlåningen minskat en aning. Inlåningen från allmänheten ökade med tkr eller 6,9% jämfört med halvårsskiftet 2013 och uppgick till tkr ( ). Bankens inlåningserbjudanden står sig väl i den lokala konkurrensen och att främja sparande är en av bankens viktigaste uppgifter. Utlåningen till allmänheten minskade med tkr eller 0,9% jämfört med halvårsskiftet 2013 och uppgick till tkr ( ). Förmedlade fond- och försäkringsvolymer till Swedbank Robur uppgick till tkr ( ), vilket motsvarar en ökning med 18,3%. Bankens förmedling av boendekrediter till Swedbank Hypotek uppgick vid halvårsskiftet till tkr ( ).

3 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer I Roslagens Sparbanks verksamhet uppstår olika typer av risker såsom kredit-, likviditets-, marknads- och operativa risker. För att begränsa och kontrollera risktagandet i verksamheten har bankens styrelse fastställt policies och riktlinjer, vars syfte är att hantera ovanstående risker. I banken finns även en separat funktion för oberoende riskkontroll vars uppgift är att analysera utvecklingen av riskerna samt vid behov föreslå ändringar i styrdokument och processer. I den interna kapitalutvärderingen (IKU) gör Roslagens Sparbank kontinuerligt en bedömning av bankens risknivå i förhållande till det egna kapitalet. För att ta hänsyn till utvecklingen av olika omvärldsvariabler genomför Roslagens Sparbank regelbundet stresstester utifrån olika scenarion. Den senaste testen som baseras på utfallet 2013 visar att en djup lågkonjunktur medför en betydande resultatförsämring. Denna försämring har dock banken tillräckligt med eget kapital för att hantera, så att bankens ställning inte hotas. Transaktioner med närstående Roslagens Sparbank har en närståenderelation med Swedbank samt de bolag där någon av bankens styrelseledamöter har ett betydande inflytande eller är en av nyckelpersonerna. Transaktioner med närstående är prissatta på marknadsmässiga villkor. Karaktären och beloppen på transaktioner med närstående är oförändrade med tidigare rapporterade transaktioner. För ytterligare information, kontakta Dag Nordström, VD Roslagens Sparbank, tel Sten Törnsten, vvd Roslagens Sparbank, tel Roslagens Sparbank är en fristående sparbank med fyra kontor i Norrtälje kommun.

4 Resultaträkning i sammandrag, tkr Förändring 2013 Not 1 jan - 30 jun 1 jan - 30 jun % Helår Ränteintäkter , Räntekostnader , Räntenetto , Erhållna utdelningar Provisionsintäkter , Provisionskostnader , Nettoresultat av finansiella transaktioner ,3 173 Övriga rörelseintäkter , Summa rörelseintäkter , Allmänna administrationskostnader , Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar , Övriga rörelsekostnader , Summa kostnader före kreditförluster , Resultat före kreditförluster , Kreditförluster, netto , Rörelseresultat , Bokslutsdispositioner , Skatt på periodens resultat , Skatt avseende tidigare år -70 Periodens resultat ,

5 Balansräkning i sammandrag, tkr Not TILLGÅNGAR Kassa Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Obligationer och andra räntebärande värdepapper Aktier och andelar Aktier och andelar i intresseföretag Materiella tillgångar -Inventarier Byggnader och mark Övriga tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar SKULDER OCH EGET KAPITAL Skulder till kreditinstitut Inlåning från allmänheten Aktuell skatteskuld Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Avsättningar -Övriga avsättningar Summa skulder och avsättningar Obeskattade reserver Eget kapital -Reservfond Fond för verkligt värde Periodens resultat Summa eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital POSTER INOM LINJEN Ansvarsförbindelser -Garantier Åtaganden -Övriga åtaganden

6 Noter till de finansiella rapporterna i sammandrag Not 1 Redovisningsprinciper Denna delårsrapport i sammandrag har upprättats i enlighet med bestämmelser i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 9 kap. och FFFS 2008:25 8 kap. Samma redovisningsprinciper har tillämpats som i den senaste årsredovisningen. Not 2 Utlåning till allmänheten Utestående fordringar, brutto - svensk valuta utländsk valuta Summa varav:osäkra individuell nedskrivning tillkommande gruppvis nedskrivning för individuellt utvärderade lån gruppvis nedskrivning för homogena lånefordringar Redovisat värde, netto Individuellt värderade Gruppvis värderade Summa Förändring av nedskrivningar osäkra lånefordringar osäkra lånefordringar Ingående balans 1 januari Årets nedskrivning för kreditförluster Återförda ej längre erforderliga nedskrivningar för kreditförluster Återförda tidigare gjorda nedskrivningar för kreditförluster som i delårsbokslutet redovisas som konstaterade förluster Utgående balans 30 juni Ingående balans 1 januari Årets nedskrivning för kreditförluster Återförda ej längre erforderliga nedskrivningar för kreditförluster Återförda tidigare gjorda nedskrivningar för kreditförluster som i delårsbokslutet redovisas som konstaterade förluster Utgående balans 31 december Ingående balans 1 januari Årets nedskrivning för kreditförluster Återförda ej längre erforderliga nedskrivningar för kreditförluster Återförda tidigare gjorda nedskrivningar för kreditförluster som i delårsbokslutet redovisas som konstaterade förluster Utgående balans 30 juni

7 Not 3 Kapitaltäckning För Roslagens Sparbank gäller enligt lag specifika minimikapitalkrav för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker. Banken har därutöver en intern kapitalutvärderingsprocess (IKU) som ska tillförsäkra att bankens kapital även täcker andra risker i verksamheten som koncentrationsrisker i kreditportföljen, ränterisker i balansräkningen etc. Upplysningarna nedan om kapitalkravet begränsar sig till det legala minimikapitalkravet. Kapitalrelationer Procent Kärnprimärkapitalrelation 15,02% 14,54% Primärkapitalrelation 15,02% 14,54% Totalkapitalrelation 15,02% 14,54% Kapitalbas Tkr Kärnprimärkapital Övrigt primärkapital Total kapitalbas netto Riskvägt belopp Tkr Riskvägt belopp för kreditrisk enligt schablonmetoden: Exponeringar mot institut Exponeringar mot företag Exponeringar mot hushåll Exponeringar säkrade genom panträtt i fastigheter Fallerande exponeringar Exponeringar i form av säkerställda obligationer Övriga poster Riskvägt belopp för operativ risk Summa riskvägt belopp Kapitalbaskrav Tkr Kapitalkrav för kreditrisk (schablonmetoden) Kapitalkrav för operativ risk Summa kapitalbaskrav Delårsrapporten har ej granskats av bankens revisorer.