MicroSCADA. SMS-textmeddelande Teknisk anvisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MicroSCADA. SMS-textmeddelande 4.00. Teknisk anvisning"

Transkript

1 MicroSCADA

2

3 1MRS Utgiven: Version: B/ MicroSCADA Innehållsförteckning: 1. Upphovsrätt Allmänt Program WD-funktion Användargränssnitt Applikationsexempel Utrustning...13 Dokumentets revisionshistoria Dokum. version Datering Revision A Översättning från FI-version B ( ). B Översättning uppdaterad från FI-versionen C ( ). Copyright 2004 ABB Oy, Substation Automation Products, Vaasa, FINLAND 3

4

5 1MRS MicroSCADA 1. Upphovsrätt ABB Oy förbehåller sig rätten att ändra information i detta dokument utan föregående meddelande. ABB Oy åtar sig inget ansvar för fel som kan förekomma i detta dokument. Under inga omständigheter ska ABB Oy hållas ansvarig för några som helst direkta, indirekta, särskilda, tillfälliga eller medelbara skador som uppkommit till följd av användning av detta dokument. Abb Oy ska inte heller hållas ansvarig för tillfälliga eller medelbara skador som uppkommit till följd av användning av mjukvara eller hårdvara beskriven i detta dokument. Reproduktion eller kopiering av detta dokument och delar därav utan skriftlig tillåtelse från ABB Oy är förbjuden och dokumentets innehåll får inte vidarebefordras till tredje part eller användas på annat orättmätigt sätt. Mjukvaran eller hårdvaran beskriven i detta dokument tillhandahålls under licens och får endast användas, kopieras eller visas i enlighet med de villkor en sådan licens medför. Copyright 2004 ABB Oy Samtliga rättigheter förbehålles. 5

6

7 1MRS MicroSCADA 2. Allmänt Föreliggande dokument presenterar ett system för överföring av larm- och styrsignaler i form av textmeddelanden via GSM-modem till och från ett Micro- SCADA-fjärrkontrollsystem. För att hantera överföringen av textmeddelanden mellan MicroSCADA och ett SGM-modem har ett antal program tagits fram. Som överföringsmodem kan en GSM-mobiltelefon med dataegenskaper eller ett GSM-modem användas. För att kunna utnyttja funktionen skall en dator med serieport stå till förfogande samt en datakabel för anslutningen av GSM-telefonen eller GSM-modemet. Överföringsmodemet kan anslutas till en arbetsstationen eller till en separat kommunikationsdator, därifrån meddelandena förmedlas till SYS-datorerna. Från SYS-datorerna förmedlas meddelandena till MicroSCADA-systemet, om huvudapplikationen i ifrågavarande dator är i läge HOT Program Följande överföringsprogram finns att tillgå: SMSServ.exe. SMSClient.exe SMSSend.exe SMSCall.exe kommunicerar med modem och i system med en dator direkt med MicroSCADA-systemet. Överföringsprogram i MicroSCADA-datorn, när modemet sitter i annan dator. MicroSCADA sänder meddelanden med hjälp av detta program och SMSserv.exe-programmet. med detta program utförs larmuppringningar. Alla dessa program har sina egna *.ini-filer, som innehåller programmens grundinställningar. Programmen använder sig av TCP/IP-protokollet vid kommunikation sinsemellan. Programmet SMSServ.exe startas tillsammans med operativsystemet, liksom även programmet SMSClient.exe, om det behövs. I MicroSCADA initieras larmöverföringen med händelsekanalen APL_ALARM:E, som alltid startar, när systemett genererar ett larm. Detta kör sedan proceduren SMS_ALARM:C, där den egentliga överföringen startar. Kvitteringarna utförs med kommandoproceduren SMS_ACK:C, som startas av överföringsprogrammen, när de erhåller ett kvitteringsmeddelande. Larmuppringningar utförs av programmen SMS_CALL1:C, SMS_CALL2:C, SMS_CALL3:c och SMS_CALL4:C Applikationsspecifika förfrågningar sker via SMS_USER:C -proceduren WD-funktion Vid start och stopp av MicroSCADA körs C:\Hotorcold.bat i APL_INIT2:C - proceduren. Där görs en förfrågning om den önskade applikationens läge och resultatet skrivs in på rotnivån i maskinens C:\ -station i en textfil med namnet 7

8 MicroSCADA 1MRS SMSSTATUS.TXT. Genom att läsa denna fil får programmen SMSServ och SMSClient information om huvudapplikationens läge. Läget kan vara HOT eller COLD. När programmet hittar informationen HOT utför det proceduren SMS_WD:C med den WD-cykel, som ställts in i SMSServ.ini -filen. Denna funktion används för övervakning av att MicroSCADA-systemet hålls igång. Vidare sänder programmen alltid MicroSCADA lägesinformationer om förändringar i HOT och COLD - texterna till den jourhavande operatören. Dessa meddelanden specifiseras i filen SMSServ.ini. Programmet SMSServ kommunicerar med ett GSM-modem och om kontakten med modemet bryts, kör SMSServ en kommanduprocedur med namnet SMS_ERROR:C, till vilken man kan programmera önskade åtgärder i störningssituationer. Ett fel kan t.ex. specifiseras som en händelse eller ett larm i MicroSCADA och om ett andra modem står till förfogande kan via detta larm slås till ett givet larmnummer. Vid användning av två modem kan det andra modemet ges status av reservmodem, om serieporten eller det egentliga modemet skulle gå i olag. Vidare övervakar SMSServ -programmet modemets och gsm-nätets statusmeddelanden. I felsituationer kör programmet kommandoprocedurerna SMS_CME:C och SMS_CMS:C och hämtar felkodens nummer till dem i variabeln %code. Beskrivningar över felkoder finns att tillgå för olika modem. Exempelvis dokumentet TC35-SP-01-v2.00-at command.pdf innehåller på sidorna 131 och 132 felkoder för Siemens TC35-modem. Dessa felkoder är standardenliga och därför också generellt giltiga. I programpaketet ingår också de båda filerna CME_ERROR.TXT och CMS_ERROR.TXT. Med hjälp av programmen kan man erhålla mångsidig information om Micro- SCADA-applikationens och larmöverföringsutrustningens tillstånd. Emellertid kan en vanlig terminalenhet inte själv upptäcka t.ex. att dess modemkabel lossats, varför larmöverföringen till kontrollrummet kan avbrytas utan att det upptäcks, om enheten lossas. På marknaden finns också sådana modem (t.ex. hos Sony Ericson), till vilka man av importören torde kunna beställa programbaserade funktioner, med vilka det kan vara möjligt att sända WD-larm när enheten lossas från huvudmaskinen. Närmare uppgifter förligger inte om hur dessa funktioner programmeras. 8

9 1MRS MicroSCADA 3. Användargränssnitt smscontrol Fig För hantering av SMS-textöverföringen finns ett fönster, där över-föringen kan tas i användning. Larmmeddelandena överförs ett i taget till mobiltelefonen. Om flera larm aktiverats, överförs ett nytt larm till mobiltelefonen först efter att föregående larm kvitterats. Tillsammans med larmtexten överförs information om antalet larm i kön. Operatören kan avbryta en överföring genom att sända ett styrmeddelande till systemet och sen starta överföringen igen, varvid alla aktiva larm kvitteras. Om man efter ett meddelande väljer väckningsuppringning, utförs genast efter larmmeddelandet en telefonuppringning. Om ingen väckningsuppringning valts, inväntas en kvittering inom den i bilden inställda väntetiden, varefter en väckningsuppringning görs. Väckningsuppringningens längd ges i sekunder och längden skall vara betydligt kortare än inväntningstiden för en kvittering! I användarlistan (Users) skrivs de jourhavandes namn in liksom deras GSM-nummer. 9

10 MicroSCADA 1MRS Från denna lista avläses också telefonnumret vid kontroll av meddelandeavsändarens behörighet att använda systemet. Sju larmgrupper kan bildas och för varje grupp utses en ordinarie jourhavande och en suppleant. På raden "SCIL-villkor" kan larmklassen införas eller godtyckligt annat villkor för larm, som skall styras över till dessa nummer. Kvitteringen av larm sker genom att genast återsända det ursprungliga meddelandet till det nummer larmet kom ifrån. Om den jourhavande inte svarar med kvittering, får han/hon en larmuppringning och om ingen kvittering nu heller ges, styrs meddelandet över till suppleanten. Om suppleanten inte svarar med någon kvittering efter en larmuppringning, kommer systemet att turvis göra larmuppringningar till vardera numret tills någondera svarar genom att kvittera larmet. Om systemet innehåller ytterligare larm, kommer dessa härefter att sändas till det nummer, därifrån den föregående kvitteringen kom. Det nummer som sist svarat ställs som förvalsnummer. Den ordinarie jourhavande kan dock när som helst ställ sig själv som förval genom att sända ett gammalt meddelande till systemet. Om endast en person sköter jourhavandet, anges denna person både som huvudjourhavande och suppleant. Frågefunktionerna är hela tiden tillgängliga och förfrågningar kan göras av alla på listan befintliga jourhavande. I slutet av förfrågningen skall det applikationsnummer, från vilket förfrågningen sker, stå inom parentes. För den sk. masterapplikationens vidkommande krävs inget applikationsnummer. Om en förfrågning sakna applikationsnummer inom parentes, styrs den alltid till masterapplikationen. I MicroSCADA-fönstret öppnar sig ett fönster, därifrån man enkelt kan sända ett textmeddelande efter att man först valt mottagare med hjälp av dennes personnamn eller ett telefonnummer, som man själv skriver in. När ett vanligt samtal rings till systemet avbryts samtalet av SMSServ-funktionen och förmedlar telefonnumret till MicroSCADA. Med denna funktion kan man tex. utföra en styrning eller någon annan funktion genom att programmara den med SCIL-språket i MicroSCADA. Kundspecifika faktorer I PICT-katalogen finns en textfil med namnet "sms_user.dat", till vilken användaren kan göra egna fråge- och styrprogram. Filen måste returnera a-, u-, och I-vektorerna, som kan innehålla ca. 10 dataelement. Ta modell av filen. Av dessa vektorer genererar Sms_user:c -proceduren textmeddelandet och vid behov om svarsmeddelandet överskrider 150 tecken. Som modeller finns följande förfrågningar: Larm, Väderlek samt de programstyrande meddelandena On och Off, med vilka överföringen kan ställas på och av. 10

11 1MRS MicroSCADA 4. Applikationsexempel Styrning av manuellt manövrerade frånskiljare ute på nätet: Operatören ställer om frånskiljarens läge och därefter sänder han/hon till Micro- SCADA ett textmeddelande med t.ex. följande innehåll: AE201 Frånskiljare 201 byter läge i databasen och nättopologin samt annat uppdateras genast. Den jouravande vid en fjärrvärmeanläggningen mottar ett larm till sin mobiltelefon, kvitterar larmet och sänder en förfrågning till systemet, t.ex: TRYCK. Som svar erhålls ett textmeddelande, som innehåller mätvärdena för de förvalda tryckmätningarna. En feldetektor i ett distributionsnät sänder ett felmeddelande i form av ett textmeddelande till MicroSCADA. Styrning av fjärrmanövrerad frånskiljare med hjälp av textmeddelande: En TeleControl eller motsvarande understation mottar ett styrkommando från MicroSCADA och styr över frånskiljaren från ett läge till annat. Tillsammans med manöverkommandot erhålls en tidsangivelse och understationen förkastar föråldrade meddelanden. Härigenom störs inte manövreringen av sådan fördröjningar, som förorsakas av textmeddelandecentralerna. Anläggningen är omgärdad med ståltrådsgaller och i färdvägen finns en port, som öppnas elektriskt: En person anländer med bil och kort före porten ringer han/hon ett vanligt samtal till systemet, varvid MicroSCADA öppnar porten. Programmet kan också fungera som mottagare och fömedlare av t.ex. sådana meddelanden till MicroSCADA, som används till att uppdatera läges- och mätinformation från en understation. 11

12

13 1MRS MicroSCADA 5. Utrustning Sändningen fungerar åtminstone med följande apparater: - terminalmodem: Nokia 30, Siemens M20 och Siemens TC35 För mottagning kan kommunikatorer eller sådana mobiltelefoner användas, där man i mobiltelefonens egna menyer enkelt kan välja återsändning av ett meddelande. Programmet SMSserv kan anropas med användning av följande syntax: SMSsend ClearSMS 0 = tömmer applikationsköer ur SMS-buffer SMSsend ClearSMS 1 = tömmer applikationskön ur SMS-buffer 1 SMSsend Show = öppnar SMSserv-konsolen SMSsend Hide = gömmer SMSserv-konsolen SMSsend Kill = släcker SMSserv-programmet Kommandot kan ges via MicroSCADA på t.ex. följande = ops_process( smssend Show ) Observera stor begynnelsebokstav i t.ex. ordet "Show"! 13

14

15

16 ABB Oy Substation Automation Products P.O. Box 699 FI Vasa FINLAND Tel Fax MRS SV

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

DARDO PLUS PC LITE. Övervakningsprogram för SCHNEIDER-system. Bruksanvisning

DARDO PLUS PC LITE. Övervakningsprogram för SCHNEIDER-system. Bruksanvisning DARDO PLUS PC LITE Övervakningsprogram för SCHNEIDER-system Bruksanvisning Innehållsförteckning Förord... 1 Bruksanvisningen... 1 Vem den riktar sig till...1 Manualens betydelse...1 Förvaring av manualen...1

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

MultiStyr är en programvara för teknisk styrning av Abelko Multicall mottagare.

MultiStyr är en programvara för teknisk styrning av Abelko Multicall mottagare. MultiStyr programvara MultiStyr Välkommen till Abelko MultiStyr programvara. MultiStyr ingår i Abelko Enercom program. MultiStyr är en programvara för teknisk styrning av Abelko Multicall mottagare. MultiStyr

Läs mer

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 2 Innan ni startar

Läs mer

KONFORMITETSDEKLARATION

KONFORMITETSDEKLARATION Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9352271 Utgåva 3 Copyright

Läs mer

Nimbus Alarm Server. Installationsguide

Nimbus Alarm Server. Installationsguide Nimbus Alarm Server Installationsguide Installationsguide för Nimbus Alarm Server 1. Manual i pappersformat Av miljöhänsyn levererar vi inte längre manualer i pappersformat. Manualen finns som PDF-fil

Läs mer

Tjänstebeskrivning. Sonera Kommunikationstjänst VIP. 1.1 Tjänstelösning

Tjänstebeskrivning. Sonera Kommunikationstjänst VIP. 1.1 Tjänstelösning Tjänstebeskrivning Sonera Kommunikationstjänst VIP 1.1 Tjänstelösning Sonera Kommunikationstjänst VIP är en kommunikationslösning för företag som integrerar kommunikationstjänster samt kundtjänst-, samtalsförmedlings-

Läs mer

ÄGARENS HANDBOK FÖR DoGPS

ÄGARENS HANDBOK FÖR DoGPS ÄGARENS HANDBOK FÖR DoGPS Ägarens handbok SWEPOINT DoGPS... 1. Inledning... 4 GPS produkt modeller... 4 Lokaliseringsanordningen Swepoint DoGPS... 4 Förklaring av kartsymbolerna... 4 2. Säkerhets- och

Läs mer

VIDA ADMIN HJÄLP INNEHÅLL

VIDA ADMIN HJÄLP INNEHÅLL INNEHÅLL 1 INLEDNING... 4 2 ÖVERSIKT FÖR NYA VIDA ADMIN-ANVÄNDARE... 5 2.1 Företag... 5 2.2 Användare... 5 2.3 VIDA All-in-one... 5 2.4 VIDA on Web... 6 2.5 Prenumeration... 6 2.5.1 Abonnera på VIDA All-in-one...

Läs mer

PTC - Pyramidtjänster

PTC - Pyramidtjänster PTC - Pyramidtjänster Installationsanvisning och användarmanual Pyramid Business Studio Version 3.39A sp8 Dokumentation gäller PTC-tjänst för Pyramid Business Studio, från version 3.39A servicepack 8,

Läs mer

EH-net server Användarmanual

EH-net server Användarmanual EH-net server Användarmanual EH-net hjälper dig att kontrollera och styra en anläggnings värme-, ventilations- och andra viktiga funktioner, genom att använda en Internet-läsare/ server från ditt hem,

Läs mer

Bruksanvisning Prator

Bruksanvisning Prator Version: 7 Skapad: 2011-12-02 Godkänd Datum/Sign: 2015-03-27/Monica Bofred Ansvarig: Monica Bofred evry.com Bruksanvisning Bruksanvisning Prator Versionshistorik Ändring nr. Ändring datum Förändringar

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

Axalon Office Connector SP Användarhandledning

Axalon Office Connector SP Användarhandledning Axalon Office Connector SP Användarhandledning Axalon Office Connector SP 2013, senast reviderad: den 8 juni 2015 Innehåll Innehåll... 2 Om denna användarhandledning... 4 Syfte... 4 Vem är denna handledning

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

PC-program för programmering av

PC-program för programmering av Installatörs- och användarhandbok AXBASE 3K PC-program för programmering av AXCARD kortläsare Copyright Axema Passagekontroll 2003 Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och dylikt kan

Läs mer

Manual Tracker Hunter 1/11.2008. Komma igång guide. Mjukvaran för mobil telefon. vid användning av Tracker G400 hund GPS

Manual Tracker Hunter 1/11.2008. Komma igång guide. Mjukvaran för mobil telefon. vid användning av Tracker G400 hund GPS 1/11.2008 Komma igång guide Mjukvaran för mobil telefon vid användning av Tracker G400 hund GPS Viktigt! Läs igenom installationsinstruktionen noggrant innan ni installerar programvaran. 1 2/11.2008 Min

Läs mer

CareLogg för Windows. Installation och handhavande beskrivning. Version 1.10 och framåt. Art. Nr 64 ISE 501 2006-06-27 1

CareLogg för Windows. Installation och handhavande beskrivning. Version 1.10 och framåt. Art. Nr 64 ISE 501 2006-06-27 1 CareLogg för Windows Installation och handhavande beskrivning Version 1.10 och framåt A MEMBER OF THE TUNSTALL GROUP Art. Nr 64 ISE 501 2006-06-27 1 Copyright: Attendo Systems AB 2006 Rätt till ändringar

Läs mer

Dialog 4187 Plus. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform

Dialog 4187 Plus. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform Dialog 4187 Plus BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

Copyright 2004 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RH-51 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG. Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen

Läs mer

Bruksanvisning EasyMail

Bruksanvisning EasyMail Bruksanvisning EasyMail Handitek Innehållsförteckning Introduktion...4 Bakgrund...5 Utrustning...5 Installation...5 Registrera programmet när demoversion finns installerad...6 Allmänt om Internet och mail...6

Läs mer

MultiModem V3 Manual

MultiModem V3 Manual MultiModem V3 Manual MultiModem V3 - Manual ver. 1.3.1 - Fw: 3.1 - Sw: 1.7.2 Innehåll Sida 1. Introduktion 3 2. Anslutningar 3 2.1 Ingångar 3 2.2 Utgång 3 2.3 Strömförsörjning 3 2.4 Kontakter 4 2.5 Batteribackup

Läs mer

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Manual mjukvara 2014-01- 01 Version 12 1 Förord... 4 2 Sammanfattning... 4 2.1 Använda manualen... 4 2.2 Systemkrav... 4 2.3 Förklaring av

Läs mer

Dörraccesmodul. Handhavandeinstruktion DACM

Dörraccesmodul. Handhavandeinstruktion DACM Dörraccesmodul SV Handhavandeinstruktion DACM Dörraccesmodul Handhavandeinstruktion Varumärken SV 2 Varumärken Microsoft, Windows 98, ME, 2000, XP och NT är antingen registrerade varumärken eller varumärken

Läs mer

Innehållsförteckning. Ringa bekvämt... 19 Nummerrepetition...19 Telefonbok och förvalslista...21 Teckentabell...22 Samtalslista...

Innehållsförteckning. Ringa bekvämt... 19 Nummerrepetition...19 Telefonbok och förvalslista...21 Teckentabell...22 Samtalslista... Gigaset 4010 Comfort, svenska, 31008-G4010-B102-2- 4010CoIVZ.fm 05.07.01 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Snabbguide.......................................................II Kortfattad översikt

Läs mer

KX-PRW110 KX-PRW120. Guide för appen Smartphone Connect. Designtelefon med Smartphone Connect. Modellnr.

KX-PRW110 KX-PRW120. Guide för appen Smartphone Connect. Designtelefon med Smartphone Connect. Modellnr. Guide för appen Smartphone Connect Designtelefon med Smartphone Connect Modellnr. KX-PRW110 KX-PRW120 Tack för att du har köpt en Panasonic-produkt. Det här dokumentet förklarar hur du använder Smartphone

Läs mer

Larmmottagningsprogram Wilma. Version 2

Larmmottagningsprogram Wilma. Version 2 Larmmottagningsprogram Wilma Teknisk beskrivning Version 2 Windows är ett registrerat varumärke för Microsoft Corporation. Seagate Crystal Reports är ett varumärke som tillhör Seagate Software Inc. Andra

Läs mer

Bewator Entro Användarhandbok

Bewator Entro Användarhandbok Bewator Entro Användarhandbok SV A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering ur denna handbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig rätten

Läs mer

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare PC-programför programmering av AXCARDkortläsare VER. 2.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INSTALLATION... 3 1.1 DRIFTSÄTTNING AV KORTLÄSARE... 3 1.2 INSTALLERA AXBASE... 5 1.2.1 SYSTEMKRAV... 5 1.2.2 UPPDATERA

Läs mer