Vanda. en mångsidig föregångare inom fostran och utbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vanda. en mångsidig föregångare inom fostran och utbildning"

Transkript

1 Vanda en mångsidig föregångare inom fostran och utbildning

2 2 Vanda en mångsidig föregångare inom fostran och utbildning Vanda en mångsidig föregångare inom fostran och utbildning Utgivare: Vanda stad, bildningsväsendet 2012 Text: Terhi Unhola och arbetsgruppen Bilder: Tiina Kujala Pärmbild: Tiina Kujala Ombrytning: Tiina Kujala Tryckning: AS Spin Press ISBN

3 Vanda en mångsidig föregångare inom fostran och utbildning 3 Vanda startbana för tillväxt och bildning Bildningsväsendet i Vanda är känt som en innovativ föregångare, som har mod att anta nya utmaningar. I denna strategibroschyr berättar vi kort om de allra viktigaste frågorna som vi arbetar för på ett målinriktat sätt och som vi tror att kommer att göra Vanda till en föregångare inom undervisning och fostran. Vårt viktigaste mål är välmående barn och unga, vilket vi uppnår med hjälp av dagvården, utbildningen och undervisningen. Våra mångsidiga tjänster inom småbarnsfostran, våra skolor som fungerar enligt närskoleprincipen, våra moderna läroanstalter på andra stadiet samt våra bibliotek som finns nära invånarna för ett intensivt samarbete till förmån för vandaborna. Vi drar naturligtvis vårt strå till stacken för att även erbjuda vuxna och seniorer möjligheter att lära sig och utöva fritidsaktiviteter. Vårt utbud är mångsidigt och verksamhetsställena finns nära invånarna. Vi lärare, barnskötare, informatiker, psykologer, rektorer, planerare av småbarnsfostran, sekreterare och chefer samt professionella inom många, många andra branscher gör vårt bästa för att vandabor får tjänster som har producerats på ett effektivt och kundorienterat sätt. Biträdande stadsdirektör

4 4 Vanda en mångsidig föregångare inom fostran och utbildning Barnens och de ungas välmående är en hjärtesak för oss Välmående uppstår av samhällelighet, tolerans, säkerhet, jämlikhet och rättvisa. Inom bildningsväsendet är det vår grunduppgift att främja välmåendet hos barn och unga samt deras familjer med hjälp av utbildning och fostran. Individernas och gemenskapernas tidigare skeden beaktas i samband med uppgörandet av planer för fostran och lärande och de stöder lärandet på ett konsekvent sätt. Vi stöder vandabornas utveckling till ansvarsfulla och aktiva medborgare genom att betona vikten av att ta vara på varandra och vår miljö för att även framtida generationer ska ha förutsättningar för ett gott liv. Vi förstår att vi har ett ansvar för vandabornas framgång i ett allt mer internationellt och mångkulturellt samhälle. Vi garanterar att varje ung människa erbjuds en studieplats eller någon annan framtidsinriktad aktivitet efter avklarad grundläggande utbildning.

5 Vanda en mångsidig föregångare inom fostran och utbildning 5 Berton Dedolli, Länsimäen koulu, åttan: För mig är familjen och vännerna det viktigaste. De ger mig stöd vid behov och de uppmuntrar och inspirerar mig i mitt liv. Det är viktigt att föräldrarna vet hur det står till med de unga och var de rör sig, även om en massa frågor kan irritera en aning ibland. Men det handlar ändå om att de bryr sig. Det är viktigt att föräldrarna och skolan för ett tätt samarbete, t.ex. via Wilma. I Finland är undervisningen väldigt högklassig, men ibland ganska tråkig. Skolan kunde ordna trevliga överraskningar lite oftare, t.ex. en pizzadag två gånger om året. Mobbning borde undanröjas helt och hållet. Det är viktigt att berätta för föräldrar och lärare om något tråkigt händer, och man får inte själv börja mobba! Skolan borde erbjuda mycket mer gymnastik, speciellt fotboll. Jag vet inte ännu vilket yrke jag kommer att välja, men handelsbranschen intresserar kanske.

6 6 Vanda en mångsidig föregångare inom fostran och utbildning Det som vi gör, gör vi ordentligt Högklassig basservice lägger grund för välmående och fostran, och undervisning är i detta hänseende i nyckelposition. För att uppnå och upprätthålla kvalitet krävs metodiskt och långsiktigt arbete samt en förmåga att svara mot behoven hos olika lärande och kunder. Våra mål är högt ställda: vi vill vara en föregångare när det gäller att reformera fostran och utbildning. Vi strävar ändå inte efter att förändra hela världen på en gång, utan fokuserar på det viktigaste och utför vårt utvecklingsarbete steg för steg. Våra arbetsmetoder och -redskap är à jour. Vi säkerställer högklassiga tjänster genom ett fruktbart och målinriktat samarbete med våra samarbetsparter. Det finns ett intresse för våra tjänster världen runt. Välkommen att ta del av vår mångsidiga verksamhet!

7 Vanda en mångsidig föregångare inom fostran och utbildning 7 Eira Kasper, gymnasierektor Grunden för all vår verksamhet är eleverna och deras inlärning och välmående. Hela gemenskapen deltar i undervisningen, som genomförs på ett interaktivt och kreativt sätt. I världen finns det ena mer inspirerande fenomenet än det andra och vi plockar ut de pärlor som verkligen ger mervärde till lärandet. Vi avancerar metodiskt mot målen. Detta förutsätter fungerande strukturer och utvärderingssystem, i vilka även alltid studerandena är involverade. Dagens utbildning grundar sig på riktigt arbete och studierna sker i det verkliga livet: radioprogram sänds över etern, musikaler framförs för en riktig publik och samarbetet byggs upp enligt fungerande koncept. Vi håller tät kontakt till det omkringliggande samhället och för ett intensivt samarbete såväl innanför som utanför staden, till och med vid internationella forum.

8 8 Vanda en mångsidig föregångare inom fostran och utbildning Vi vågar försöka Vi är på alerten och förutser även små förändringar i vårt verksamhetsfält för att kunna rikta vår verksamhet på rätt sätt. Internationalism och kulturell mångfald är resurser för oss i byggandet av ett modernt samhälle. Vi lyssnar på våra kunder med öronen på spets och tillsammans med vårdnadshavarna och familjerna letar vi efter samarbetsmodeller som lämpar sig för det moderna livet. Vi är kända för att utveckla våra tjänster utifrån kundernas behov och utvärderingsresultaten utan att glömma lönsamheten och effektiviteten. Vi vänder utmaningar till möjligheter och vågar pröva även på utmanande idéer. Vi strävar efter att ligga i topp när det gäller att dra nytta av informations- och kommunikationstekniken, men för oss har verktygen inte ett egenvärde i sig, utan de är medel för att göra lärandet mångsidig. Våra utrymmen står till förfogande för alla. Daghemmen och skolorna är fulla av liv på dagarna och fylls av ivriga utövare av olika fritidsaktiviteter under kvällar och veckoslut. Allt större vikt fästs vid en mångsidig användning av lokalerna redan vid planeringen av dem. Biblioteken är inlärningsoch informationscentrum inom sina områden, och erbjuder även möjlighet till kultur och rekreation samt tillfällen för invånarna att träffa varandra.

9 Vanda en mångsidig föregångare inom fostran och utbildning 9 Pekka Malkki, musiker, pappa till ett dagisbarn och två skolelever Vår familj trivs i biblioteket, ibland allt för bra. Barnavdelningen vid Dickursby bibliotek har blivit bekant och biblioteksbesöket är alltid ett skojigt evenemang. Även bokbussens besök vid skolan är alltid en trevlig upplevelse för barnen. Det faktum att barnen vill gå till daghemmet och skolan talar sitt eget språk. De trivs där och som förälder tolkar jag även detta som att det känns tryggt att vara där. Vad gäller fostran är ärlighet, respekt för andra människor och jämlikhet viktiga saker för mig och jag önskar att dessa värden främjas även i mina barns daghem och skola. En aktiv och engagerande atmosfär främjar lärandet. Samarbetet med hemmen är viktigt, men hur kan vi få med även papporna och fler föräldrar i allmänhet? Det är bra att fundera på det, eftersom det är viktigt för barnet att de egna föräldrarna är intresserade av ärenden som gäller deras barn och deras skola. Ibland hör man att föräldrarnas förväntningar på skolan inte är realistiska. Det vore bra att tillsammans skapa en uppfattning om vilken roll var och en har i fostringsgemenskapen.

10 10 Vanda en mångsidig föregångare inom fostran och utbildning Vår kompetenta och motiverade personal möjliggör detta Det är drive i vår verksamhet. Vår personal är utvecklingsorienterad och engagerad och största delen av den skulle rekommendera Vanda som arbetsgivare även till sina vänner. Vår utbildnings- och kompetensnivå är hög och våra anställda, som är i olika skeden av sina karriärer, uppmuntrar och stödjer varandra. Nya vindar tas emot med iver, utan att dock glömma traditionerna. Grunden för vår verksamhet är interaktiva arbetsgemenskaper, tydliga verksamhetsmodeller och avlägsnandet av onödig byråkrati. En framgångsrik rekrytering och en yrkeskunnig introduktion säkrar vår framgång. I ett krävande människorelationsarbete ställs ibland orken på prov. Därför fäster vi särskild uppmärksamhet vid personalens välbefinnande. Vi utvecklar såväl arbetsförhållandena som våra belönings- och ledningssystem på ett metodiskt sätt.

11 Vanda en mångsidig föregångare inom fostran och utbildning 11 Eila Tulkki, huvudförtroendeman: Bildningsväsendets personal upplever att den verkligen arbetar för invånarna. Det bästa i mitt arbete som huvudförtroendeman är att se glädjen och ivern i arbetet för att i synnerhet barn och unga ska må bra. Hoppas att detta fortsätter även i framtiden. Hos oss ser personalen resultatet av sitt arbete. Med beaktande av svårigheten i arbetet är personalen välförtjänt stolt över sina goda resultat. Ett trivsamt arbete utgår ifrån att det finns frihet att lägga fram idéer och pröva samt även inverka på lösningar som gäller det egna arbetet redan i planeringsskedet. För att genomföra vår utmanande fostringsuppgift i denna tid önskar jag en stark fostringsgemenskap mellan personalen och hemmen.

12 12 Vanda en mångsidig föregångare inom fostran och utbildning Bildningsväsendets resultatområden är med och skapar framtiden: Resultatområdet för småbarnsfostran erbjuder mångsidiga tjänster inom småbarnsfostran för barn i dagvårdsåldern och deras föräldrar. Högklassig vård, fostran och undervisning ordnas enligt barnets och familjens behov, från klubbar inom den öppna småbarnsfostran ända till dagvård dygnet runt. För barn i förskoleåldern börjar skolstigen med den förskoleundervisning som resultatområdet för småbarnsfostran ordnar. Småttingarna trivs och påverkar i Vanda. Resultatområdet för den grundläggande utbildningen erbjuder grundläggande utbildning på finska enligt visionen Högklassig grundläggande utbildning för trygghet, välmående och gemensam framgång. Målet är att i samarbete med hemmen stöda eleverna att växa till humana människor och etiskt ansvarskännande samhällsmedlemmar och ge dem nödvändiga kunskaper, förmågor och färdigheter för ett gott liv och ett livslångt lärande. I grundskolorna i Vanda värdesätts förutom en högklassig grundläggande utbildning även samhällelighet, kulturell mångfald och internationalism. Resultatområdet för ungdoms- och vuxenutbildning sörjer för utbildningen på andra stadiet på finska och anordnandet och utvecklandet av vuxenutbildningen. Gymnasierna i Vanda och Vanda yrkesinstitut Varia är läroanstalter som ger många möjligheter, där var och en hittar sin egen väg till påbyggnadsstudier och arbetslivet. I egenskap av branschövergripande läroanstalt stöder Vanda yrkesinstitut Varia placeringen av såväl unga som vuxna i arbetslivet. Vanda vuxengymnasium är ett lärcentrum som erbjuder möjlighet till att bilda sig, utöva fritidsaktiviteter, skaffa sig kompetens samt att möta medmänniskor och olika kulturer. Tack vare Vandas utbildningsgaranti garanteras alla elever som genomgått grundskolan en plats i ett gymnasium, ett yrkesinstitut, en yrkesstart, en tionde klass eller en verkstad för unga.

13 Vanda en mångsidig föregångare inom fostran och utbildning 13 Det svenskspråkiga resultatområdet erbjuder högklassig vård, fostran och undervisning enligt ålder och utvecklingsnivå för barn i dagvårds- och förskoleåldern, elever i grundläggande utbildning samt gymnasister. Resultatområdet koordinerar även den svenskspråkiga eftermiddagsverksamheten för första- och andraklassister och övriga tjänster för den svenskspråkiga befolkningen. Den svenskspråkiga befolkningens olika behov beaktas i serviceutbudet. Vanda biblioteks- och informationstjänst ger kommuninvånarna möjlighet till bildning, självutveckling, rekreation och samhällelighet. Bibliotekstjänsterna finns nära och det finns tjänster för människor i alla åldrar. Biblioteket lyssnar på invånarna. Biblioteket ordnar evenemang och är en träffpunkt för människor och tankar samt ett levande centrum för sin kundkrets. Kärnan i biblioteket är ett högklassigt och uppdaterat material, attraktiva webbtjänster och lokaler samt en kompetent och engagerad personal. Kunderna och samarbetsparter deltar aktivt i utvecklingen av tjänsterna. Biblioteket är en exemplarisk aktör inom hållbar utveckling. Ekonomi- och förvaltningstjänster och ledningens stöd är expertenheter som ger högklassiga stödtjänster till sektorns övriga resultatområden, personalen och invånarna. Stödtjänsterna omfattar arbetarskydd, arbetssäkerhet, kommunikation, personal- och ekonomiplanering och -förvaltning samt juristtjänster. Även de centraliserade långsiktiga planeringsuppgifterna, som t.ex. planering av sektorns lokaliteter, planläggning och befolkningsprognoser, liksom planeringsuppgifter som gäller informations- och kommunikationsteknik, är en del av vårt arbete.

14 14 Vanda en mångsidig föregångare inom fostran och utbildning Bildningsväsendets viktiga element Vision: Vanda är en samhällelig hemstad för barn, unga och vuxna som förlitar sig på tillväxt, lärande, förnyelse och bildning. Verksamhetsidé: Bildningsväsendet främjar invånarnas lärande och bildning på ett rättvist och interaktivt sätt med hjälp av en kompetent personal och högklassiga fostrings- och lärmiljöer. Värden: Innovativitet Med innovativitet avses en förmåga att producera nya och nyttiga förändringar för Vanda, att fungera som vägvisare och att ha mod att leta efter nya och ännu bättre sätt att ordna tjänster för kommuninvånarna. Innovativiteten syns i vår verksamhet som en positiv attityd till utveckling och en vilja att utveckla kunnandet godkännande av olikheter samt olika tankar och lösningar en öppen och uppmuntrande atmosfär där barn, unga och vuxna kan framföra sina tankar mod och vilja att hitta på nya saker, pröva och misslyckas konstruktiv självutvärdering och kontinuerlig utveckling av verksamheten.

15 Vanda en mångsidig föregångare inom fostran och utbildning 15 Samhällelig gemenskap Med samhällelig gemenskap avses främjande av kommuninvånarnas delaktighet och aktivitet, förebyggande av diskriminering samt gemensamt engagemang för att uppnå de gemensamma målen. Samhällelig gemenskap syns i vårt arbets- och verksamhetssätt som ett ansvarsfullt arbetsbeteende öppen växelverkan och dialog vilja och förmåga att genomföra verksamhetssätt som främjar samhällighet främjande av en god atmosfär delad kunskap, hjälp och uppmuntran samt mod att ta itu med problem invånarnas aktiva deltagande i utvecklingen av tjänsterna Hållbar utveckling Med hållbar utveckling avses att säkra goda livsmöjligheter för nuvarande och framtida generationer. I lösningar och beslut beaktas ekologiska synvinklar och rättvisa samt en balanserad ekonomi. Hållbar utveckling omfattar ekologiska, ekonomiska, kulturella och sociala dimensioner. Grundtanken är att förutsättningarna för ekologisk hållbarhet skapas med hjälp av sociala, kulturella och ekonomiska medel. Socialt hållbar utveckling syns i vår verksamhet i form av ett jämlikt och jämställt bemötande att vi stöder välbefinnandet och kontrollen över livet Kulturellt hållbar utveckling syns i vår verksamhet genom att vi slår vakt om det materiella och immateriella kulturarvet vi möjliggör att kulturerna bevaras och utvecklas från en generation till en annan Ekonomiskt hållbar utveckling syns i vår verksamhet som ekonomiskt tänkande och praxis strävan efter helhetsekonomiska lösningar, dvs. att vi beaktar en tjänsts eller produkts hållbarhet. Ekologiskt hållbar utveckling syns i vår verksamhet genom att vi upprätthåller en verksamhetskultur som värdesätter och genomför ekologiska verksamhetssätt vår verksamhet är miljösäker och -medveten.

16 Vanda stad Bildningsväsendet

Kvalitet i samarbetet mellan hem och skola. Utbildningsstyrelsen

Kvalitet i samarbetet mellan hem och skola. Utbildningsstyrelsen Kvalitet i samarbetet mellan hem och skola Utbildningsstyrelsen Kvalitet i samarbetet mellan hem och skola 2007 Samarbetsgruppens medlemmar: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran

Läs mer

Kommuninvånaren i fokus riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin

Kommuninvånaren i fokus riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin Kommuninvånaren i fokus riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin Sisältö 1 Inledning 3 2 Kommuninvånarna bygger den kommunala självstyrelsen 5 3 Kommuninvånarna är en resurs i arbetet för

Läs mer

Strategi för utveckling av arbetslivet fram till 2020

Strategi för utveckling av arbetslivet fram till 2020 Strategi för utveckling av arbetslivet fram till 2020 Strategi för utveckling av arbetslivet fram till 2020 Förord Den europeiska konkurrenskraften möter stora utmaningar i den globala ekonomin. Utmaningar

Läs mer

Proffs på att bry sig om. Vamos handbok i uppsökande ungdomsarbete.

Proffs på att bry sig om. Vamos handbok i uppsökande ungdomsarbete. Proffs på att bry sig om Vamos handbok i uppsökande ungdomsarbete. 4 PROFFS PÅ ATT BRY SIG OM Innehåll 1. 2. 3. 4. Introduktion till Vamos modell 7 Bakgrund: Uppsökande ungdomsarbete i Finland 13 Målen

Läs mer

FÖRESKRIFT 1/011/2004 FÖRESKRIFT 2/011/2004 FÖRESKRIFT 3/011/2004 GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN 2004

FÖRESKRIFT 1/011/2004 FÖRESKRIFT 2/011/2004 FÖRESKRIFT 3/011/2004 GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN 2004 FÖRESKRIFT 1/011/2004 FÖRESKRIFT 2/011/2004 FÖRESKRIFT 3/011/2004 GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN 2004 GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN 2004 Grunderna

Läs mer

Silander, Ryymin & Mattila (red.) Strategiskt ledarskap av informations- utveckling. i skolor och inom utbildningsväsendet

Silander, Ryymin & Mattila (red.) Strategiskt ledarskap av informations- utveckling. i skolor och inom utbildningsväsendet Silander, Ryymin & Mattila (red.) Strategiskt ledarskap av informations- utveckling i skolor och inom utbildningsväsendet Lärarnas kunnande skapar informationssamhället. Pasi Silander, Essi Ryymin och

Läs mer

Barn- och ungdomspolitiskt utvecklingsprogram 2012 2015

Barn- och ungdomspolitiskt utvecklingsprogram 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Barn- och ungdomspolitiskt utvecklingsprogram 2012 2015 Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2012:7 Barn- och ungdomspolitiskt

Läs mer

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Vi växer för alla barn Falkenbergs förskoleverksamhet är idag full av nya processer, utveckling och engagemang.

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Lilian Rönnqvist. Att mötas i samtal. Samtalet som redskap i kommunikationen mellan hemmet och skolan

Lilian Rönnqvist. Att mötas i samtal. Samtalet som redskap i kommunikationen mellan hemmet och skolan Lilian Rönnqvist Att mötas i samtal Samtalet som redskap i kommunikationen mellan hemmet och skolan Text: FL Lilian Rönnqvist Illustrationer: Bosse Österberg Ombrytning: Komma Media Förbundet Hem och Skola

Läs mer

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram Antagen av RF-stämman 2009 Innehållsförteckning Inledning 2 Idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund 4 Bra i idrott och bra idrott

Läs mer

R I D S P O R T E N V I L L

R I D S P O R T E N V I L L RIDSPORTEN VILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vet du vad Ridsporten Vill? 3 Du är en del av svensk ridsport 4 Till ridklubben är alla välkomna! 6 Ridsport ska vara roligt! 8 Ansvar engagerar och utvecklar 10 Ryttare

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Allas rätt till kunskap Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bryt sorteringen bryt klasskillnaderna i skolan... 4 Kunskap är makt -

Läs mer

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet www.ridsport.se Ridsporten VILL Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet Innehållsförteckning Vet du vad Ridsporten Vill?...2 Du är en del av svensk ridsport...4 Till ridklubben är alla välkomna!...6 Ridsport

Läs mer

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Förskola i utveckling bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Utbildningsdepartementet 2010 En omsorgsfull implementering av förtydliganden och kompletteringar i förskolans läroplan är viktig. Med

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

STARTEN MOT ETT BÄTTRE LIV - GRUNDERNA I STARTTRÄNING

STARTEN MOT ETT BÄTTRE LIV - GRUNDERNA I STARTTRÄNING STARTEN MOT ETT BÄTTRE LIV - GRUNDERNA I STARTTRÄNING Organisationen Valtakunnallinen työpajayhdistys ry (TPY) grundades år 1997 av yrkesmänniskor inom verkstadsbranschen. TPY arbetar med att utveckla

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

För mer. rättvisa. ett metodmaterial för skolan om barnkonventionen

För mer. rättvisa. ett metodmaterial för skolan om barnkonventionen För mer rättvisa ett metodmaterial för skolan om barnkonventionen 1 För mer rättvisa Tryckår: 2011 Layout: ADD Text: Malin Gustavsson och Antonia Wulff Ansvarig utgivare: Folkhälsans förbund rf Andra upplagan

Läs mer

Mångfald ger kommunen livskraft. Finlands Kommunförbunds riktlinjer för invandrarpolitiken

Mångfald ger kommunen livskraft. Finlands Kommunförbunds riktlinjer för invandrarpolitiken Mångfald ger kommunen livskraft Finlands Kommunförbunds riktlinjer för invandrarpolitiken Innehåll Finlands Kommunförbunds riktlinjer för invandrarpolitiken 3 Bakgrundspromemoria till riktlinjerna 7 Invandringen

Läs mer

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8)

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) FMSI 2014, Underbilaga 1.1: Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund utgör den strategiska grund som

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Över Gränserna Projekterfarenheter från KRUT Över Gränserna Utlandspraktik som ett medel för ökad delaktighet i samhället 1 Innehåll VARJE MÄNNISKA EN RESURS...

Läs mer

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar STöDMATERIAL Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar 1 beställningsadress:

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan.

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan. EXAMENSARBETE Hösten 2012 Lärarutbildningen Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Författare Malin Lundstedt Linda Olsson Handledare Lena Jensen www.hkr.se Abstrakt Bakgrund

Läs mer