Beräkningar av vissa förvaltningskostnader för hanteringen av sakanslagen år 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beräkningar av vissa förvaltningskostnader för hanteringen av sakanslagen år 2011"

Transkript

1 Bilaga 4 till Statskontorets rapport Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader (2012:16) Bilaga 4 Beräkningar av vissa förvaltningskostnader för hanteringen av sakanslagen år 2011 Inledning och metod Denna bilaga redovisar våra beräkningar av vissa kostnader för den direkta hanteringen av sakanslagen år Beräkningarna grundar sig dels på data från Arbetsförmedlingens tidmätning hösten 2011, dels på data om antalet aktiviteter som genomfördes vid Arbetsförmedlingen under år 2011 från Arbetsförmedlingens statistiksystem. De tidschabloner för genomförande av olika arbetsmoment från Arbetsförmedlingens tidmätning år 2011 som används i det följande redovisas i huvudrapportens kapitel 5, avsnitt I våra beräkningar har vi utgått från den redovisning av kostnader som Arbetsförmedlingen gör i Prognoser för utbetalningar Arbetsförmedlingens sammanställning följer så långt som möjligt vilka program och garantier (sökandekategorier) som kostnaderna hänför sig till. 2 Timkostnad för handläggare vid Arbetsförmedlingen För att beräkna kostnaden för olika arbetsmoment i tabell 1 och tabell 2 har en genomsnittlig kostnad för en produktionstimme, inklusive overhead har använts. Denna timkostnad uppgick år 2011 till 671 kronor enligt Arbetsförmedlingens tidmätning inklusive overheadkostnader. I overhead ingår alla förvaltningskostnader vid Arbetsförmedlingen som inte utgör direkta produktionskostnader i enlighet med den definition som Arbetsförmedlingen gör i tidmätningen år 2011 (se vidare kapitel 3). 3 Denna lönekostnad är beräknad som ett genomsnitt för arbetsförmedlare och specialister. Det har inte varit möjligt för oss att urskilja vilka kostnader på huvudkontoret som belastar respektive sakanslag, utöver för anslagen för etableringsersättning och etableringslotsar där kostnaderna särredovisas mot anslagspost 2 Nyandländas etablering på anslag UO 14 1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader. Istället hanteras kostnaderna vid huvudkontoret som en overheadkostnad i timkostnaden. 1 Arbetsförmedlingen ( ): Prognoser för utbetalningar Detta innebär exempelvis att posten JOB, utbildning/arbetsträning mm FAS 1-2 omfattar både kurskostnader för arbetsmarknadsutbildning, förberedande utbildning, ersättning till anordnare för arbetsträning/förstärkt arbetsträning samt resekostnader till arbetssökande som ges vid annat programdeltagande inom garantin, t.ex. arbetspraktik. Vissa programbeslut som fattas för deltagare i garantierna, bland annat start av näringsverksamhet och särskilt anställningsstöd återfinns under start av näringsverksamhet respektive särskilt anställningsstöd. 3 Arbetsförmedlingens tidmätning hösten

2 Den fördelning av overhead som används här är sannolikt inte helt rättvisande i kopplingen till de olika sakanslagen. Kostnaderna för att utforma verksamhetsstöd och systemstöd liksom ekonomiadministration med bland annat hantering av rekvisitioner, med mera belastar sannolikt hanteringen av sakanslagen tyngre än det förmedlingsarbete som bedrivs utan koppling till sakanslagen. Olika sakanslag kräver vidare olika insatser på central nivå. Kostnader för upphandling av externa tjänster är exempel på en kostnad på förvaltningsanslaget som hänför sig sakanslagen för program och andra insatser, men inte till sakanslagen för transfereringar. Kostnaderna på förvaltningsanslaget för den direkta hanteringen av sakanslagen UO 14 1:2 ap. 1 Aktivitetsstöd Under år 2011 uppgick kostnaderna på sakanslaget för aktivitetsstöd till miljoner kronor. De kostnader på förvaltningsanslaget som vi har kunnat uppskatta för hantering av aktivitetsstödet uppgår till 370 miljoner och omfattar kostnader för nya beslut om programanvisningar, anvisningar till ledig plats och återkallande av program (se tabell 1). Aktiviteter på förvaltningsanslaget som, utöver de här beräknade, ingår i hanteringen av aktivitetsstödet men som vi inte har kunna beräkna kostnader för är: programanvisningar till arbetslivsinriktad rehabilitering, arbetslivsintroduktion och projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning, 4 uppföljning av programdeltagares deltagande under programtiden, 5 registrering av avbrott. 4 Arbetsförmedlingen följd inte upp tidsåtgången för beslut om dessa program i tidmätningen år Det har inte varit möjligt att skilja kontakter med deltagare som handlar om uppföljning som krävs för att garantera uppfyllandet av villkor för aktivitetsstödet och andra kontakter som Arbetsförmedlingen har med programdeltagare. 2

3 Tabell 1. Uppskattning av vissa kostnader på förvaltningsanslaget (UO 14 1:1) för hanteringen av aktivitetsstödet (UO 14 1:2 ap 1) år (1) Nya programbeslut för arbetssökande med aktivitetsstöd under beslutsperioden. (2) Anvisning till ledig plats till personer med aktivitetsstöd, nya och pågående beslut. (3) Programåterkallelser till personer med aktivitetsstöd, nya och pågående beslut. Samma tidsåtgång som underrättelse har använts för programåterkallelse. Våra intervjuer med programansvariga och arbetsförmedlare indikerar dock att detta värde underskattar den reella tidsåtgången eftersom återkallelsen, till skillnad från underrättelsen, är ett förvaltningsbeslut som fattas av Arbetsförmedlingen. De arbetsförmedlare vi intervjuade uppskattade tidsåtgången till i genomsnitt två och en halv timme eller längre. Källor: Kostnader på sakanslag: Arbetsförmedlingens prognoser för utbetalningar , antal som gjordes: Arbetsförmedlingens statistik, kostnad per beslut: Arbetsförmedlingens tidmätning för år I antalet programanvisningar ingår, för att säkra kopplingen till anslaget, enbart de anvisningar som gjordes till personer med aktivitetsstöd under programtiden. Programanvisningar till personer med etableringsersättning eller som ingår i samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan belastar andra sakanslag. UO 14 1:2 ap. 2 Bidrag till arbetslöshetsersättningen Under år 2011 uppgick kostnaderna på sakanslaget för bidrag till arbetslöshetsersättningen till miljoner kronor. De kostnader som vi har uppskattat på förvaltningsanslaget för vissa aktiviteter i hanteringen av arbetslöshetsersättningen uppgick till 205 miljoner. De aktiviteter som ingår i uppskattningen är nyinskrivning, upprättande av handlingsplan, anvisning till ledig plats och underrättelse till arbetslöshetskassan (se tabell 3). 3

4 Aktiviteter på förvaltningsanslaget som, utöver de här beräknade, ingår i hanteringen av arbetslöshetsersättningen men som vi inte har beräknat kostnader för är: uppföljningar gentemot arbetssökande 6 revidering av handlingsplaner 7, samt kostnader för timanställda och deltidsarbetslösa med arbetslöshetsersättning Tabell 2. Uppskattning av vissa kostnader på förvaltningsanslaget (UO 14 1:1) för hanteringen av aktivitetsstödet (UO 14 1:2 ap 1) år Not. Kostnaderna hänför sig endast till öppet arbetslösa med arbetslöshetsersättning. Källa: Kostnader på sakanslag: Arbetsförmedlingens prognos , antal gjorda: Arbetsförmedlingens statistik, kostnad per beslut: Arbetsförmedlingens tidmätning år 2011 och antal underrättelser: Arbetsförmedlingens årsredovisning UO 14 1:3 ap. 1 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program mm Under år 2011 uppgick anslaget Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser till miljoner kronor. De kostnader som vi har kunnat uppskatta i hanteringen uppgår till 276 miljoner kronor, varav 154 miljoner överlappar kostnaderna för hanteringen av aktivitetsstödet. Dessa kostnader hänför sig till nya beslut om programanvisningar, anvisning till ledig plats och återkallande av program (se tabell 3). Kostnader på förvaltningsanslaget som, utöver de här beräknade, ingår i hanteringen av detta sakanslag och som vi inte har kunnat beräkna kostnader för är: programanvisningar till arbetslivsinriktad rehabilitering, arbetslivsintroduktion och projekt, 6 Vi har inte kunnat använda oss av de kontakter som registreras i AIS för denna grupp eftersom dessa i delar överlappar de arbetsmoment som vi har mätt och uppskattat, dvs. inskrivning, upprättande av handlingsplan, mm görs i kontakter med de arbetssökande. 7 Vi har inte heller haft tillgång till någon genomsnittlig tid för revidering av handlingsplan eftersom detta arbetsmoment inte följdes upp i tidmätningen

5 uppföljningen av deltagare under programtiden, uppföljningar och andra kontakter med arbetsgivare eller anordnare under och efter programmet. Tabell 3. Uppskattning av vissa kostnader på förvaltningsanslaget (UO 14 1:1) för hanteringen av anslaget Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program (UO 14 1:3) år (1) Nya beslut för personer som inte hade aktivitetsstöd, etableringsersättning och inte heller deltog i samverkan med Försäkringskassan under beslutsperiod. Kostnaderna för hantering av detta anslag inkluderar också programbeslut inom garantierna. Kostnaderna för anvisning till arbetsträning inom JOB har antagits motsvara kostnaden för arbetspraktik. Kostnaderna för särskilt anställningsstöd, instegsjobb, kompletterande aktörer och flytt- och pendlingsstöd omfattar samtliga beslut eftersom dessa inte överlappar kostnaderna för hanteringen av aktivitetsstödet. (2) Anvisning till ledig plats för personer som inte hade aktivitetsstöd, etableringsersättning eller deltog i samverkan med Försäkringskassan under beslutsperiod. (3) Programåterkallelser till personer som inte hade aktivitetsstöd, etableringsersättning eller deltog i samverkan med Försäkringskassan under beslutsperiod. * Eftersom hela denna grupp har aktivitetsstöd så redovisas denna kostnad under 1:1 för aktivitetsstödet. Not. Orange indikerar att värde saknas. Källor: Arbetsförmedlingens prognoser för utbetalningar , AF statistik, Arbetsförmedlingens tidmätning för år

6 Hanteringen av anslaget för UO 14 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program mm har som nämnts ovan en direkt koppling till UO 14 1:2 ap 2 Aktivitetsstöd, varvid vissa kostnader (154 miljoner kronor) är överlappande mellan dessa båda anslag (se tredje kolumnen med värden i tabell 3). Kostnaden på förvaltningsanslaget för anvisningar till JOB 1-2 och UGA räknas inte in bland dessa överlappande kostnaderna utan hänförs helt till hanteringen av aktivitetsstödet. Detta eftersom garantibeslutet i sig inte medför några kostnader på UO 14 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program mm. 8 Kostnaden för JOB fas 3 har dock betraktats som överlappande eftersom en anvisning till denna fas i regel innebär en viss typ av kostnader på det senare sakanslaget i form av anordnarbidrag vid subventionerad sysselsättning eller kostnader för arbetsmarknadsutbildning. En kostnad som enbart belastar UO 14 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program mm. är bland annat kostnader för anvisning till program (t.ex. arbetsmarknadsutbildning) inom ramen för garantierna. Alla anvisningar till program på detta sakanslag belastar inte förvaltningsanslaget. Kostnader för arbetsmarknadsutbildning för dem med etableringsersättning räknas som en del i hanteringen av anslaget UO 13 1:4 Ersättningar till etableringslots mm medan förvaltningskostnaderna för anvisningar av de arbetssökande som ingår i samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen som belastar Försäkringskassans anslag UO 10 1:7 som inte redovisas här. UO 14 1:4 ap 1. Lönebidrag och Samhall mm. Under år 2011 uppgick kostnaderna på sakanslaget för Lönebidrag och Samhall till miljoner kronor. De kostnader på förvaltningsanslaget som vi har kunnat beräkna för vissa aktiviteter i hanteringen av detta anslag uppgick till 249 miljoner. Kostnaderna omfattar kostnader för programanvisningar, anvisning till ledig plats samt återkallande av program (se tabell 4). Kostnader som finns på förvaltningsanslaget som, utöver de här beräknade, kan hänföras till hanteringen av anslaget för lönebidrag mm men som vi inte har kunnat beräkna kostnader för avser: programanvisningar till projekt, beslut om personligt biträde, beslut om SIUS, övriga kostnader, 9 och 8 Kostnaderna för hantering av anslaget UO 14 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program mm uppkommer när en garantideltagare anvisas till ett program eller en insats inom ramen för garantin. Garantibeslutet i sig innebär inga kostnader på detta anslag. 9 Arbetsförmedlingen följd inte upp tidsåtgången för beslut om dessa program i tidmätningen år

7 uppföljning gentemot arbetsgivare under subventionerade anställningar. 10 Tabell 4. Uppskattning av vissa kostnader på förvaltningsanslaget (UO 14 1:1) som uppstod i hanteringen av anslaget Lönebidrag och Samhall UO 14 1:4) år ) Nya beslut under året. 2) Antal anvisningar till ledig plats. 3) Kostnaden för återkallande av programbeslut har beräknats utifrån kostnad för underrättelse till a-kassa. Våra intervjuer med programansvariga och arbetsförmedlare indikerar dock att detta värde underskattar den reella tidsåtgången eftersom återkallelsen, till skillnad från underrättelsen, är ett förvaltningsbeslut som fattas av Arbetsförmedlingen. De arbetsförmedlare vi intervjuade uppskattade tidsåtgången till i genomsnitt två och en halv timme eller längre. Källor: Arbetsförmedlingens prognoser för utbetalningar , AF statistik, Arbetsförmedlingens tidmätning för år Anslagen UO 13 1:3 ap 1 Etableringsersättning och UO 13 1:4 Ersättning till etableringslotsar mm Arbetsförmedlingen har inte gjort några uppskattningar av tidsåtgången för de olika aktiviteter som Arbetsförmedlingen utför i hanteringen av anslagen för etableringsersättning och etableringslotsar. I intervjuer med Arbetsförmedlingen menar programansvariga att tidsåtgången för aktiviteter som genomförs i denna hantering, bland annat upprättande av etableringsplaner och beslut om etableringslotsar, inte kan likställas med andra tidssatta arbetsmoment vid arbetsförmedlingen såsom upprättande av handlingsplan eller hantering av ersättning till kompletterande aktörer. Detta eftersom nyanlända inom etableringsreformen kräver andra och mer omfattande 10 Kontakter med arbetsgivare registreras i AIS men anledningen till dessa framgår inte och de kan därmed inte heller knytas till ett beslut om lönebidrag eller dylikt. 7

8 insatser. 11 Etableringsplanen ställer också krav på att Arbetsförmedlingen ska anordna aktiviteter på heltid för målgruppen och att det är flera aktörer som levererar aktiviteterna (kommunen står för SFI och samhällsorientering). 12 Anslagen UO 13 1:3 Etableringsersättning mm och UO 13 1:4 Ersättning till etableringslotsar är stommen i den etableringsreform som Arbetsförmedlingen har i uppdrag att genomföra. Kostnaderna på anslaget för etableringsersättningen uppgick år 2011 till 261 miljoner kronor medan kostnaderna på anslaget för ersättning till etableringslotsar mm uppgick till 121 miljoner kronor. Vår bedömning, utifrån intervjuer med Arbetsförmedlingen, är att merparten av arbetet inom etableringsreformen har koppling till sakanslagen. Kostnaderna för detta arbete, inklusive overhead i form av ledning och styrning, särredovisas på förvaltningsanslaget under anslagspost 2 (se tabell 5). Kostnaderna på förvaltningsanslaget för hela arbetet med de nyanländas etablering uppgick år 2011 till 229 miljoner kronor. Denna siffra skiljer sig från de beräknade kostnaderna för övriga sakanslag ovan genom att den inte utgår från enskilda arbetsmoment utan fångar hela Arbetsförmedlingens arbete med gruppen nyanlända. Tabell 5. Utfall förvaltningsanslag för nyanländas etablering (UO 14 1:1 ap 2) år 2011, kronor. Konto Marknadsområde Kundtjänst Avd Rehab HK & Af Gem Totalt 1-10 Löner & avgifter Övriga personalkostn Kostnader för lokaler Övriga driftkostnader Totalt Källa: Arbetsförmedlingens ekonomiavdelning. Beräkning av kostnader utifrån olika sökandegrupper Kostnader som ingår i beräkningarna Beräkningarna utifrån olika sökandegrupper omfattar: Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader för de arbetsmoment som ingår i arbetet med att fatta beslut om garanti- eller programdeltagande, förvaltningskostnaderna för det arbete som Arbetsförmedlingen utför riktat mot arbetssökande under garanti- eller programdeltagandet 11 Intervjuer med Arbetsförmedlingen, namn 12 Förordning (2010:409) om etableringssamtal och etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. 8

9 De förvaltningskostnader som redovisas för Arbetsförmedlingens arbete med sökandegrupperna under garanti- eller programdeltagandet grundar sig på olika datakällor. Vi har hämtat totalkostnaderna för JOB fas 1-2, JOB fas 3 och UGA från fråga 1 b i tidmätningen år Vi har vidare hämtat delkostnader för enskilda möten med deltagare inom arbetslivsintroduktionen från tidmätningen 2011 (fråga 5 och 7 i tidmätningen år 2011). För övriga sökandegrupper har vi beräknat kostnader utifrån de kontakter som Arbetsförmedlingen registrerar i AIS. Antalet kontakter med arbetssökande som registreras i AIS är betydligt färre än antalet faktiska kontakter enligt tidmätningen år För och telefonkontakter har vi använt de genomsnittliga kostnaderna från tidmätningen (67 respektive 91 kronor). Eftersom det inte framgår om de kontakter i form av besök som registreras i AIS utgör möten i direktservice, gruppmöten eller enskilda möten så har vi använt den genomsnittliga kostnaden för samtliga möten vid Arbetsförmedlingen enligt tidmätningen (423 kr). (se tabell 6) Tabell 6. Beräkning av genomsnittlig kostnad för arbetssökandes besök (grupp-, enskilt, i direktservice) vid Arbetsförmedlingen år Antal kontakter Total kostnad Genomsnittlig kostnad per besök Enskilda besök Antal gruppmöten Antal direktservice Totalt Förvaltningskostnader och kostnader på sakanslagen för vissa grupper av arbetssökande I tabell 7 redovisar vi vissa förvaltningskostnader och kostnader för sakanslagen för vissa grupper av arbetssökande. I tabell 8 redovisar vi dessa kostnader fördelade per kvarstående arbetssökande och månad. Även i dessa beräkningar är förvaltningskostnaderna underskattade. Data saknas för programbeslut för vissa program och Arbetsförmedlingens kostnader för arbetet med de arbetssökande inom garantierna och programmen är underskattade för flertalet sökandegrupper. Med denna metod har vi vidare inte kunnat fånga kostnaderna för: programbeslut för arbetslivsinriktad rehabilitering, arbetslivsintroduktion och projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning, 13 Arbetsförmedlingens kontakter med anordnare och arbetsgivare under garantier och program Data om tidsåtgång för dessa arbetsmoment saknas i tidmätningen för år Syfte med arbetsgivarkontakter registreras inte i AIS: 9

10 Alla kostnader på sakanslagen har inte kunnat fördelas efter sökandegrupper På de av Arbetsförmedlingens sakanslag som redovisas i tabell 7 och 8 finns också andra kostnadsslag som inte är direkt knutna till någon särskild sökandekategori. Det handlar bl.a. om flytt- och pendlingsstöd, tolk- och utredningskostnader, arbetshjälpmedel och personligt biträde. Dessa kostnader har vi inte hänfört till sökandegrupper. Det finns också kostnader på andra sakanslag, bland annat UO 13 1:3 Etableringsersättning mm och UO 13 1:4 Ersättning till etableringslotsar och ersättningar till försörjningsstöd på Försäkringskassans sakanslag, där delar av kostnaderna skulle vara möjliga att hänföra till kostnadsredovisningen i tabell 7 och 8. De redovisade förvaltningskostnaderna för programbeslut och kontakter med arbetssökande omfattar dock både arbetssökande inom etableringsuppdraget och arbetssökande som deltar i samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. 10

11 Tabell 7. Vissa kostnader (programbeslut och under program) på förvaltningsanslaget samt kostnader på sakanslagen för olika grupper av arbetssökande under år 2011, miljoner kronor 1) Kostnader för nya programbeslut under året, samtliga deltagare. 2) För JOB fas 1-2, JOB fas 3och UGA redovisas en totalkostnad för arbetet med deltagarna enligt tidmätningens fråga 1b. För Arbetslivsintroduktionen redovisas kostnader för gruppmöten och enskilda möten enligt tidmätningen fråga 5och 7. För övriga program redovisas kostnader för kontakter i form av , telefon och besök som har registerats i AIS för samtliga deltagare. Källor: Arbetsförmedlingens prognoser för utbetalningar , AF statistik, Arbetsförmedlingens tidmätning för år

12 Tabell 8. Vissa förvaltningskostnader och kostnader på sakanslag per kvarstående arbetssökande och månad år 2011, kronor. 1) Kostnader för nya programbeslut under året, samtliga deltagare. Uppgifter om arbetslivinriktad rehabilitering, arbetslivsintroduktion och projekt saknas. 2) För JOB fas 1-2, JOB fas 3och UGA redovisas kostnader för arbetet med insatserna enligt tidmätningens fråga 1b. 3) För Arbetslivsintroduktionen redovisas kostnader för gruppmöten och enskilda möten enligt tidmätningen fråga 5 och 7. 4) För övriga program redovisas kostnader för kontakter i form av , telefon och besök som har registerats i AIS för samtliga deltagare. Källor: Arbetsförmedlingens prognoser för utbetalningar , AF statistik, Arbetsförmedlingens tidmätning för år

Arbetsförmedlingens Återrapportering Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen under budgetåret 2012 Februari 2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen under budgetåret 2012 Februari 2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering under budgetåret 2012 2012 Försäkringskassan som ansvarar för utbetalningarna till enskilda deltagare. Detta preliminära belopp avräknas anslaget och ingår i sammanställningen

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen under budgetåret 2015 Februari 2015

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen under budgetåret 2015 Februari 2015 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 under budgetåret 2015 Försäkringskassan som ansvarar för utbetalningarna till enskilda deltagare. Detta preliminära belopp avräknas anslaget och ingår i sammanställningen

Läs mer

Enkätfrågor Arbetsförmedlingens tidmätning oktober 2011

Enkätfrågor Arbetsförmedlingens tidmätning oktober 2011 Bilaga 2 Enkätfrågor Arbetsförmedlingens tidmätning oktober 2011 1 a. Faktisk arbetstid Hur många timmar har du arbetat senaste veckan 1b. Hur många timmar av veckans arbetstid har du ägnat åt följande

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 2015-01-20 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr: Af-2015/019962 Datum 2015-01-20 Prognoser för utbetalningar 2015-2019 Arbetsförmedlingen ska redovisa prognoser för

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen under budgetåret 2011 December 2011

Arbetsförmedlingens Återrapportering Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen under budgetåret 2011 December 2011 Arbetsförmedlingens Återrapportering under budgetåret 2011 2011 Sid 2 av 10 Sändlista: Arbetsmarknadsdepartementet Klas Falk Kristina Lindström Kurt Olsson Marianne Wigselius Markus Martinelle Nina Wadenström

Läs mer

Prognoser för utbetalningar

Prognoser för utbetalningar 2013 2013-01-16 Sida: 2 av 30 Sida: 3 av 30 Datum: 2013-01-16 Dnr: Af-2012/445712 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2013 Prognoser för utbetalningar 2013-2017 Arbetsförmedlingen ska redovisa

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 En plan för utvecklad redovisning 15 juni 2012 Sida: 2 av 20 Sida: 3 av 20 Dnr: Datum: 2012-06 -15 Återrapportering enligt uppdraget för Arbetsförmedlingen ska

Läs mer

Prognos för utbetalningar

Prognos för utbetalningar Prognos för utbetalningar 2016-2020 2016-01-20 Arbetsförmedlingen, 2015 Författare: Kristina Schönberg och Rickard Wihlmér Datum: 2016-01-20 Diarienummer: AF2016/021512 Prognoser för utbetalningar 2016-2020

Läs mer

Prognoser för utbetalningar

Prognoser för utbetalningar 2013 2013-02-20 Sida: 2 av 80 Sida: 3 av 80 Datum: 2013-02-20 Dnr: Af-2012/445712 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2013 Prognoser för utbetalningar 2013-2017 Arbetsförmedlingen ska redovisa

Läs mer

Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader

Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 2012:16 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader Kartläggning, analys och förslag till förbättrad redovisning MISSIV DATUM DIARIENR 2012-05-09 2011/265-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-11-10 A2011/3920/A

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Prognoser för utbetalningar 2011 2015 2011-10-28 Sida: 2 av 68 Sida: 3 av 68 Dnr: AF-2010/436389 Datum: 2011-10-28 Återrapportering enligt regleringsbrevet för

Läs mer

Kort om Arbetsförmedlingen

Kort om Arbetsförmedlingen Kort om Arbetsförmedlingen foto: Anders Roth (s 1 och 17), Peter Fredriksson (s 5), Magnus Pehrsson (s 6 och 18), Curt Guwallius (s 9) och Julia Sjöberg (s 11). Nyttan med Arbetsförmedlingen......... 04

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 2015-02-20 Sida: 2 av 76 Sida: 3 av 76 Dnr: Af-2015/077920 Datum 2015-02-20 Prognoser för utbetalningar 2015-2019 Arbetsförmedlingen ska redovisa prognoser för

Läs mer

Prognoser för utbetalningar

Prognoser för utbetalningar Lars Beijer 21-1-18 Dnr 2.4-21/12135 Prognoser för utbetalningar 21 213 Arbetsförmedlingen ska enligt regeringens beslut om Regleringsbrev för budgetåret 21, redovisa prognoser för hur mycket som beräknas

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen under budgetåret 2014 Augusti 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen under budgetåret 2014 Augusti 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 under budgetåret 2014 Försäkringskassan som ansvarar för utbetalningarna till enskilda deltagare. Detta preliminära belopp avräknas anslaget och ingår i sammanställningen

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen under budgetåret 2014 April 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen under budgetåret 2014 April 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 under budgetåret 2014 Försäkringskassan som ansvarar för utbetalningarna till enskilda deltagare. Detta preliminära belopp avräknas anslaget och ingår i sammanställningen

Läs mer

Jobb- och utvecklingsgarantin

Jobb- och utvecklingsgarantin Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetssökande, 2014-02. Lättläst svenska Jobb- och utvecklingsgarantin Du som har varit utan arbete en längre tid och behöver hjälp att komma tillbaka till arbetslivet kan

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 2015-07-27 Sida: 2 av 82 Sida: 3 av 82 Dnr: Af-2015/355836 Datum 2015-07-27 Prognoser för utbetalningar 2015-2019 Arbetsförmedlingen ska redovisa prognoser för

Läs mer

Etableringsuppdraget

Etableringsuppdraget Etableringsuppdraget Yrken och framtid på 10 års sikt generationsväxlingens effekter Generationsväxlingen leder till ett stort rekryteringsbehov för att ersätta avgångar Brist på arbetskraft inom vissa

Läs mer

Arbetsförmedlingens. Återrapportering. Arbetsmarknadspolitiska program 2012-05-01. Årsrapport 2011

Arbetsförmedlingens. Återrapportering. Arbetsmarknadspolitiska program 2012-05-01. Årsrapport 2011 Arbetsförmedlingens 2012 Återrapportering Arbetsmarknadspolitiska program Årsrapport 2011 2012-05-01 2 Arbetsmarknadspolitiska program Årsrapport 2011 3 Arbetsmarknadspolitiska program Årsrapport 2011

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden Juni 213 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden September 213 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden Januari 213 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport januari 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport januari 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport januari 214 The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Strategy AB på uppdrag av Stadsledningskontoret.

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden November 212 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden Oktober 212 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen 2012-01-26 Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen Månadsstatistik december 2011 Veckostatistik vecka 02, 2012 Viktiga begrepp för att kunna tolka statistiken som följer: Aktivitetsstöd:

Läs mer

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport april 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport april 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport april 214 The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Strategy AB på uppdrag av Stadsledningskontoret.

Läs mer

Nyanländ med hörselnedsättning Vad gör Arbetsförmedlingen? Pia Uhlin leg. audionom Rehabilitering till arbete, syn/döv/hörsel Väst

Nyanländ med hörselnedsättning Vad gör Arbetsförmedlingen? Pia Uhlin leg. audionom Rehabilitering till arbete, syn/döv/hörsel Väst Nyanländ med hörselnedsättning Vad gör Arbetsförmedlingen? Pia Uhlin leg. audionom Rehabilitering till arbete, syn/döv/hörsel Väst Arbetsförmedlingens uppdrag Vårt uppdrag kommer från riksdag och regering.

Läs mer

Arbetssökande i stadsdelsområden Maj 2011. SA 2011:05 2011-06-17 Patrik Waaranperä 08-508 35 027

Arbetssökande i stadsdelsområden Maj 2011. SA 2011:05 2011-06-17 Patrik Waaranperä 08-508 35 027 STATISTIK OM STHLM Arbetsmarknad: Arbetssökande i stadsdelsområden Maj 211 SA 211:5 211-6-17 Patrik Waaranperä 8-58 35 27 FÖRORD Denna rapport görs på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en

Läs mer

Prognoser 2015-05-055

Prognoser 2015-05-055 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 Prognoser för utbetalningar 2015 2019 2015-05-055 Sida: 2 av 80 Sida: 3 av 80 Dnr: Af-2015/216951 Datum 2015-05-05 Prognoser för utbetalningar 2015-2019 Arbetsförmedlingen

Läs mer

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: STADSDELSOMRåDEN Oktober 2011. SA 2011: 2011-1 - Patrik Waaranperä 08-613 08 81

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: STADSDELSOMRåDEN Oktober 2011. SA 2011: 2011-1 - Patrik Waaranperä 08-613 08 81 STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ArbetssöKANDE i STADSDELSOMRåDEN Oktober 211 SA 211: 211-1 - Patrik Waaranperä 8-613 8 81 FÖRORD Denna rapport görs på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är

Läs mer

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december 214 The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Strategy AB på uppdrag av Stadsledningskontoret.

Läs mer

Åtgärder inom aktivitetsstöd m.m

Åtgärder inom aktivitetsstöd m.m Bromma stadsdelsförvaltning Socialtjänst och fritid Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2013-10-03 Handläggare Suzanne Hartenberger Telefon: 08 50806125 Till Bromma stadsdelsnämnd Åtgärder inom aktivitetsstöd

Läs mer

Arbetsförmedlingens månadsstatistik år. Symbolen avser procentuell förändring mot motsvarande period föregående år.

Arbetsförmedlingens månadsstatistik år. Symbolen avser procentuell förändring mot motsvarande period föregående år. Arbetsförmedlingens månadsstatistik 16-64 år. Symbolen avser procentuell förändring mot motsvarande period föregående år. Månad: Län: Kommun: Maj 2009 Västerbottens län Samtliga Arbetsmarknadsdata 0905

Läs mer

Kort om Arbetsförmedlingen Helene Ohlsson Arbetsterapeut AR Enheten Trollhättan

Kort om Arbetsförmedlingen Helene Ohlsson Arbetsterapeut AR Enheten Trollhättan Kort om Arbetsförmedlingen 160906 Helene Ohlsson Arbetsterapeut AR Enheten Trollhättan Uppdraget Vårt uppdrag kommer från riksdag och regering. Vi ska förbättra arbetsmarknaden genom att: Sammanföra dem

Läs mer

Etableringsuppdraget. Växjö Konserthus 9 december 2013

Etableringsuppdraget. Växjö Konserthus 9 december 2013 Etableringsuppdraget Växjö Konserthus 9 december 2013 Målsättning och syfte öka förutsättningarna för en snabb etablering i arbets- och samhällslivet. tidiga insatser med tydligt jobbfokus starkare incitament

Läs mer

ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden

ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden Januari 212 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: September SA 2011: Patrik Waaranperä

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: September SA 2011: Patrik Waaranperä STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Arbetssökande i stadsdelsområden September 211 SA 211:9 211-1-17 Patrik Waaranperä 8-613 8 81 FÖRORD Denna rapport görs på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Uppdaterad översiktstabell med nyckeltal 7a. 2014-08-04 . Af-2013/508922 Datum: 2014-08-04 Uppdaterad översiktstabell med nyckeltal Detta är en uppdatering av

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm. Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december 215 The Capital of Scandinavia stockholm.se Förord Denna rapport görs av Sweco Strategy AB på uppdrag av Stadsledningskontoret.

Läs mer

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Juni 2010 ARBETSMARKNAD: SA 2010: Patrik Waaranperä

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Juni 2010 ARBETSMARKNAD: SA 2010: Patrik Waaranperä STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Arbetssökande i stadsdelsområden Juni 21 SA 21:6 21-7-26 Patrik Waaranperä 8-58 35 27 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport görs på

Läs mer

Arbetssökande i stadsdelsområden Augusti SA 2011: Patrik Waaranperä

Arbetssökande i stadsdelsområden Augusti SA 2011: Patrik Waaranperä STATISTIK OM STHLM Arbetsmarknad: Arbetssökande i stadsdelsområden Augusti 211 SA 211:8 211-9-15 Patrik Waaranperä 8-58 35 27 FÖRORD Denna rapport görs på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är

Läs mer

Med rätt att delta nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden (SOU 2012:69)

Med rätt att delta nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden (SOU 2012:69) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2013-05-31 A2012/3434/IU Regeringskansliet Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Med rätt att delta nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden (SOU

Läs mer

ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden

ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm ARBETSMARKNAD Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 212 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 2011 ARBETSMARKNAD: SA 2011: Patrik Waaranperä

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 2011 ARBETSMARKNAD: SA 2011: Patrik Waaranperä STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 211 SA 211:3 211-4-13 Patrik Waaranperä 8-58 35 27 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport görs

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 april 2016 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län mars 2016: 9 677 (6,3%) 4 337 kvinnor (5,8%)

Läs mer

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 2010 ARBETSMARKNAD: SA 2010: Patrik Waaranperä

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 2010 ARBETSMARKNAD: SA 2010: Patrik Waaranperä STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 21 SA 21:3 21-4-19 Patrik Waaranperä 8-58 35 27 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport görs på

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län Valdete Hashani Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 600 påbörjade något arbete I Kronobergs län påbörjade omkring 600 personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 maj 2016 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län april 2016: 54 139 (6,7%) 23 670 kvinnor

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 2013-03-15 Sida: 2 av 86 Sida: 3 av 86 Dnr: Af-2012/448633 Datum: 2013-03-15 Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen att kartlägga hur uppföljningen av arbetssökandet

Läs mer

Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans handlingsplan 2008 för stöd till återgång i arbete

Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans handlingsplan 2008 för stöd till återgång i arbete 1(14) Dnr 1.1 2008/12465 Dnr 10504-2009 Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans handlingsplan 2008 för stöd till återgång i arbete Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2008 Försäkringskassan

Läs mer

Information ST-läkare 21 April Anette Svenningsson

Information ST-läkare 21 April Anette Svenningsson Information ST-läkare 21 April 2016 Anette Svenningsson Arbetslösheten i Sverige i Feb 2016 Arbetslösheten i Sverige fortsätter att minska jämfört med förra året. 372 000 personer är arbetslösa eller inskrivna

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 2014-07-28 Sida: 2 av 102 Sida: 3 av 102 Dnr: Af-2013/508922 Datum 2014-07-28 Prognoser för utbetalningar 2014-2018 Arbetsförmedlingen ska redovisa prognoser för

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Arbetsförmedlingen

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Arbetsförmedlingen Regeringsbeslut 4 2016-02-25 A2016/00425/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsförmedlingen Hälsingegatan 38 11399 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Arbetsförmedlingen Riksdagen har beslutat

Läs mer

REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1

REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Bilaga 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet/samarbete

Läs mer

Kort om Arbetsförmedlingen 2010/2011

Kort om Arbetsförmedlingen 2010/2011 Kort om Arbetsförmedlingen 2010/2011 Arbetsförmedlingens roll allt viktigare Arbetsförmedlingens uppgift som matchningsmotor på den svenska arbetsmarknaden blir allt viktigare. Vi har fått ett allt större

Läs mer

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen 2012-12-27 Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen Månadsstatistik november 2012 Veckostatistik vecka 49, 2012 Viktiga begrepp för att kunna tolka statistiken som följer: Aktivitetsstöd:

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Inlämnat 2014-02-21 Avser februari december 2013 Sida: 2 av 18 Sida: 3 av 18 Dnr: AF-2012/445712 Datum: 2014-02-21 Återrapportering enligt regleringsbrevet för

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av februari månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av februari månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jönköping, 14 mars 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköping län februari 2012 12 148 (7,2%) 5 730 kvinnor

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010 Uppdaterade siffror

Läs mer

2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA. Kort och gott om Arbetsförmedlingen

2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA. Kort och gott om Arbetsförmedlingen 2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA Kort och gott om Arbetsförlingen Hitta varandra nu Med den här broschyren vill vi ge dig en översikt av Arbetsförlingens arbete. Vårt jobb är att så effektivt som möjligt

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA STATISTIK KRING ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA STATISTIK KRING ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA STATISTIK KRING ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser september 2013 mars 2014 Sida: 2 av 88 Sida: 3 av 88 Dnr: Af-2013/208922 Datum:

Läs mer

Sida: 2 av 76. Etablering av vissa nyanlända statistik kring etableringsuppdraget

Sida: 2 av 76. Etablering av vissa nyanlända statistik kring etableringsuppdraget Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 - Etablering av vissa nyanlända statistik kring Inlämnad den 1 november 2013 Avser januari september 2013 Sida: 2 av 76 Sida: 3 av 76 Dnr: AF-2012/445712 Datum:

Läs mer

Fem år i etableringsuppdraget en överblick. Lena Clenander Wiebe van der Werf

Fem år i etableringsuppdraget en överblick. Lena Clenander Wiebe van der Werf Fem år i etableringsuppdraget en överblick Lena Clenander Wiebe van der Werf Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag Arbetsförmedlingen fick det samordnande ansvaret dec 2010. Tydligt fokus på arbete och

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010

Läs mer

Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj

Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj Samverkan mellan kommun och Arbetsförmedlingen i Skåne Paul Andersson Arbetsförmedlingens grunduppdraginstruktionen för Arbetsförmedlingen Förordning (2007:1030)

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 10 september 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2015: 56 965 (7,1%) 25

Läs mer

Prognos för utbetalningar

Prognos för utbetalningar Prognos för utbetalningar 2016-2020 Arbetsförmedlingen, 2016 Författare: Kristina Schönberg och Rickard Wihlmér Datum: Diarienummer: AF2016/210014 Prognoser för utbetalningar 2016-2020 Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län i slutet av juli månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län i slutet av juli månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Umeå 8 augusti 2014 Timo Mulk-Pesonen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västerbottens län juli 2014 8 840 (6,8 %) 3 684 kvinnor (5,9 %) 5 156 män (7,6

Läs mer

Sida: 2 av 20. Fler personliga möten

Sida: 2 av 20. Fler personliga möten Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 2013-02-22 Tidsperiod: år 2012 Sida: 2 av 20 Sida: 3 av 20 Dnr: AF-2011/414101 Datum: 2012-02-22 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2012, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen 2011-05-03 Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen Månadsstatistik februari 2011 Veckostatistik vecka 10, 2011 Viktiga begrepp för att kunna tolka statistiken som följer: Aktivitetsstöd:

Läs mer

Senast uppdaterad 2010-12-16 Svenska-engelska-tigrinska arbetsmarknadsordlista

Senast uppdaterad 2010-12-16 Svenska-engelska-tigrinska arbetsmarknadsordlista Senast uppdaterad 2010-12-16 Svenska-engelska-tigrinska arbetsmarknadsordlista Denna ordlista uppdateras fortlöpande. Listan är uppdelad i ord som är speciella för arbetsmarknaden samt ord som är speciella

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 2013-11-29 Sida: 2 av 15 Sida: 3 av 15 Dnr: Af-2012/445712 Datum: 2013-11-29 Redovisning av vidtagna och planerade åtgärder för att säkerställa den ekonomiska

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011 Dnr: 2010/436389 Dnr: 016315-2011 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2011 Uppdaterade

Läs mer

ARBETSFÖRMEDLINGEN Etableringsuppdraget Gävle Mohamed Chabchoub

ARBETSFÖRMEDLINGEN Etableringsuppdraget Gävle Mohamed Chabchoub ARBETSFÖRMEDLINGEN Etableringsuppdraget Gävle 170510 Mohamed Chabchoub Etableringsuppdraget Arbetsförmedlingen har samordnande ansvar för uppdraget sedan december 2010 genom lagen (2010:197) fått ett övergripande

Läs mer

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd, Prop. 2009/10:60

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd, Prop. 2009/10:60 , Prop. 2009/10:60 Gunnar Sallstedt Kansliråd Integrations- och jämställdhetsdepartementet Reformen INNEBÄR ett tydligare arbetsmarknadsfokus för vuxna nyanlända Reformen INNEBÄR INTE en total förändring

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd; SFS 2014:875 Utkom från trycket den 1 juli 2014 utfärdad den 19 juni 2014. Regeringen föreskriver i fråga

Läs mer

Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering

Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering Egenansvar med professionellt stöd En reform med arbetsmarknadsfokus 2011 (prognos) 2012 (prognos) Mottagna flyktingar m.fl. åren 1999-2012 30000 25000 20000

Läs mer

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen 2011-05-02 Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen Månadsstatistik mars 2011 Veckostatistik vecka 14, 2011 Viktiga begrepp för att kunna tolka statistiken som följer: Aktivitetsstöd: När

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017 FAKTAUNDERLAG Kalmar län Valdete Hashani Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017 860 påbörjade något arbete Under mars 2017 påbörjade omkring 860 personer (360 kvinnor och 500 män) som var inskrivna

Läs mer

Arbetsmarknadsrapport 2012

Arbetsmarknadsrapport 2012 Arbetsmarknadsrapport 2012 PROJEKTLEDARE: Ann-Christin Jans PROJEKTSAMORDNARE: Mohammad Taslimi PROJEKTDELTAGARE: Maria Mikkonen, Erika Rosén, Eleni Savvidou, Rolf Adolfsson, Anna Andersson, Marie Gartell,

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av april månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av april månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 11 maj 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län april 2012 9 493 (6,3%) 4 718 kvinnor (6,4%)

Läs mer

Jobb- och utvecklingsgarantin

Jobb- och utvecklingsgarantin Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetsgivare, 2015-04. Lättläst svenska Jobb- och utvecklingsgarantin Du kan få ersättning om du tar emot personer som är med i jobb- och utvecklingsgarantin när du erbjuder

Läs mer

Deskriptiv redovisning av Arbetsförmedlingens återkallande av arbetsmarknadspolitiska program,

Deskriptiv redovisning av Arbetsförmedlingens återkallande av arbetsmarknadspolitiska program, 2013:10 Deskriptiv redovisning av Arbetsförmedlingens återkallande av arbetsmarknadspolitiska program, 2010 2012 Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 maj 2016 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län april 2016: 10 798 (6,3%) 5 899 män (6,6%) 4

Läs mer

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen 2012-01-26 Arbetslöshetsstatistik i Tibro Källa: Arbetsförmedlingen Månadsstatistik oktober 2011 Veckostatistik vecka 45, 2011 Viktiga begrepp för att kunna tolka statistiken som följer: Aktivitetsstöd:

Läs mer

Åtgärder för förbättrade resultat hos Arbetsförmedlingen - i linje med regeringens aktiva arbetsmarknadspolitik

Åtgärder för förbättrade resultat hos Arbetsförmedlingen - i linje med regeringens aktiva arbetsmarknadspolitik Åtgärder för förbättrade resultat hos Arbetsförmedlingen - i linje med regeringens aktiva arbetsmarknadspolitik Ylva Johansson Arbetsmarknads- och etableringsminister 4 maj 2017 Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar, asylsökande och andra nyanlända invandrare i Falköpings kommun.

Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar, asylsökande och andra nyanlända invandrare i Falköpings kommun. Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar, asylsökande och andra nyanlända invandrare i Falköpings kommun. Denna överenskommelse träffas mellan Arbetsförmedlingen i Falköping, Falköpings

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Arbetsförmedlingen

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Arbetsförmedlingen Regeringsbeslut 1 2015-09-24 A2015/02415/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsförmedlingen Hälsingegatan 38 113 99 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Arbetsförmedlingen Riksdagen har

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 Färre övergångar till arbete I september 2015 påbörjade 1 028 personer av samtliga som

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 15 juni 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län maj 2015: 54 955 (6,9%) 24 396 kvinnor

Läs mer

Arbetsförmedlingens arbete med nyanlända

Arbetsförmedlingens arbete med nyanlända Arbetsförmedlingens arbete med nyanlända Ev. rehabiliterande insatser Kartläggning och Bosättning Svenska för invandrare SFI Samhälls-orientering Översätta och värdera kompetens Utveckla och stärka kompetens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med arbetshandikapp; SFS 2005:1203 Utkom från trycket den 23 december 2005 utfärdad den 15

Läs mer

Förordning (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Förordning (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program SFS nr: 2000:634 Förordning (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program Utfärdad: 2000-06-29 Träder i kraft I:2000-08-01 och 20001-01-01/ Inledande bestämmelser 1 Denna förordning innehåller bestämmelser

Läs mer

Arbetsförmedlingens månadsstatistik år. Symbolen Δ avser procentuell förändring mot motsvarande period föregående år.

Arbetsförmedlingens månadsstatistik år. Symbolen Δ avser procentuell förändring mot motsvarande period föregående år. Arbetsförmedlingens månadsstatistik 16-64 år. Arbetsmarknadsdata '0909 '0809 Δ NYANMÄLDA PLATSER 662 753-12,10% KVARSTÅENDE PLATSER 484 475 1,90% SÖKANDE SOM HAR FÅTT ARBETE 1380 1246 10,80% KVARSTÅENDE

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 maj 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län april 2015: 56 385 (7,0%) 24 753 kvinnor

Läs mer

Yttrande kring departementspromemorian Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällsliv (Ds 2016:35).

Yttrande kring departementspromemorian Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällsliv (Ds 2016:35). 2016-10-24 Kommunstyrelsen/AMI Eva Sjötun YTTRANDE 2016-10-24 DnrA2016-01883-I Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande kring departementspromemorian Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares

Läs mer

Riktlinjer och strategi för arbetslivsinriktad rehabilitering

Riktlinjer och strategi för arbetslivsinriktad rehabilitering Riktlinjer och strategi för arbetslivsinriktad rehabilitering Grundläggande uppdrag Att bedriva arbetslivsinriktad rehabilitering i form av vägledande, utredande, rehabiliterande eller arbetsförberedande

Läs mer

Arbetsmarknadspolitiska program. Årsrapport 2009

Arbetsmarknadspolitiska program. Årsrapport 2009 Ure 2010:1 ISBN 978-91-077809-6-4 Arbetsmarknadspolitiska program Årsrapport 2009 Uppföljning och utvärdering Rapporten ingår i serie Ure som utges av Arbetsförmedlingen Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer