Investera i utbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Investera i utbildning"

Transkript

1 Socialdemokraterna Investera i utbildning Politik för en kunskapsbaserad ekonomi

2 2 (12) Innehållsförteckning Investera i utbildning... 3 Nya utbildningspolitiska mål... 3 Högre resultat genom investeringar i lärarna... 4 Likvärdighet kräver att resurser fördelas efter elevernas behov... 5 Gymnasieexamen är en förutsättning... 6 Ett nytt kunskapslyft... 7 Högre ambitioner för den högre utbildningen... 8 Investeringar i utbildning eller sänkt krogmoms... 10

3 3 (12) Investera i utbildning Alla ansvariga regeringar måste kunna svara på frågan av vad vi ska leva i framtiden. Vårt svar är av kunskap och kreativitet. Utbildning är nyckeln till framtidens jobb och konkurrenskraft, men också till människors frihet att forma sina egna liv. Ska svenska företag klara av att ständigt utvecklas måste deras anställda också kunna göra det. Därför föreslår vi investeringar i utbildning för 2012 om 4,9 miljarder kronor utöver regeringens nivå. En kunskapsbaserad ekonomi börjar i en skola där alla barn lyckas. Men tyvärr har vi sett fem år av försämrade resultat i skolan och Sverige tappar i internationella kunskapsmätningar. Vi tappar nu också vår tidigare tätposition vad gäller likvärdighet i skolan. Vi liknar nu Tyskland och USA mer än Finland, Danmark och Norge när det gäller betydelsen av elevens socioekonomiska bakgrund. Den ökande skolsegregationen är en av huvudförklaringarna till de sjunkande kunskapsresultaten. Detta är djupt allvarligt och ett stort misslyckande för skolpolitiken vars mål ska vara att ta vara på varje elevs potential. Nya utbildningspolitiska mål Målsättningar för utbildningssystemet behöver vara högre och vi har formulerat tre nya utbildningspolitiska mål. Vi vill få skolan på rätt kurs igen genom att sätta upp två ambitiösa mål för skolsystemet såsom OECD också förordar i sin rapport No More Failures: Ten Steps To Equity In Education, samt ett mål för högre utbildning. Mål för grundskolan Vårt självklara mål är att alla elever ska nå målen i grundskolan. På vägen dit, vill vi, till år 2020 halvera andelen elever i grundskolan som inte är behöriga att påbörja ett av gymnasieskolans nationella program, från idag 12 till 6 procent. Mål för gymnasiekompetens Vårt mål är att alla före 25 års ålder ska ha en fullständig gymnasieexamen. På vägen dit, vill vi, till år 2020 halvera andelen unga mellan 18 och 24 år som inte har en gymnasieexamen eller studerar för att få det, från idag drygt 10 till 5 procent.

4 4 (12) Mål för högre utbildning Vårt mål är att hälften av åringarna ska ha genomgått en minst 2-årig högre utbildning (högskola och yrkeshögskola) år Det innebär en ökning från knappt 44 till 50 procent. För att nå målen behöver vi investera i utbildning. Vi vill därför genomföra en rad investeringar och reformer för att höja kunskapsnivån och öka likvärdigheten i skolan liksom höja kunskapsnivån i befolkningen. Högre resultat genom investeringar i lärarna Inget skolsystem kan vara bättre än kvaliteten på dess lärare. Därför kommer vi att fokusera på att höja skolresultaten och undervisningens kvalitet genom att investera i lärarna. Under 2012 investerar vi 600 miljoner utöver regeringens nivå och för åren investerar vi 2,4 miljarder över regeringens nivå på lärarna. Lärare ska garanteras kompetensutveckling Kontinuerlig fortbildning och kompetensutveckling måste vara naturliga inslag i lärarrollen, och stödjas genom gemensamma satsningar från staten och skolhuvudmännen och med huvudsaklig förläggning vid högskolor och universitet. Vi vill utöver regeringens nivå investera 500 miljoner kronor 2012 och lika mycket 2013 och 2014 i kompetensutveckling av lärare och förskolans personal. Skolans huvudman, rektor och lärare bör i stor utsträckning avgöra vilken kompetensutveckling som behövs för att lyfta resultaten och höja undervisningens kvalitet. Sfi-lärarna behöver särskilt uppmärksammas då en stor andel saknar behörighet. Det ska gå att göra karriär som lärare Det enskilt viktigaste för elevernas resultat är att de möter en riktigt bra lärare. Därför vill vi se fler karriärvägar för lärare i skolan. Skolhuvudmännen bör tillvarata den kompetens som lärarna besitter och stimulera till professionell utveckling och större ansvarstagande i skolan. Det kan exempelvis handla om att ta ansvar för ämne och ämnesutveckling, kvalitetsarbete, bedömning och betygssättning, handledarskap för lärarstudenter samt mentorskap för nyutbildade lärare.

5 5 (12) De skolor som har allra svårast att nå målet att alla elever ska nå målen i skolan behöver utvecklas i snabbast takt. Vi vill investera 50 miljoner kronor 2012 samt för 2013 och 2104 för att attrahera de bästa lärarna till skolor med de största utmaningarna och ge mer betalt till de lärare som i dessa skolor tar på sig ett större ansvar för skolans och elevernas utveckling. Utveckla skolledningen Rektorer är nyckelpersoner i skolan som chefer och de behöver mer tid för sitt pedagogiska uppdrag. Skolledaren är ofta ensam ledare på sin skola med ansvar inte bara för att följa skollag och skolförordning utan också annan lagstiftning liksom arbetsmiljö och arbetsrätt, verksamhetsutveckling, ekonomi, personal, kontakter med elever och föräldrar mm. Självklart hinner man då inte fullt ut med att bära det pedagogiska utvecklingsansvaret. Vi vill utveckla rektorsrollen för att sätta det pedagogiska uppdraget främst och vill utöver regeringens nivå investera 50 miljoner kronor 2012 och lika mycket 2013 och Tabell 1. Investeringar i lärarna, utöver regeringens nivå, i miljoner kronor Kompetensutveckling för lärare Karriärvägar för lärare, fokus på skolor med störst utmaningar Utveckla skolledningen Summa: Likvärdighet kräver att resurser fördelas efter elevernas behov Alla skolor ska vara bra skolor, och alla barn och ungdomar ska få en god och likvärdig utbildning. Det innebär för oss att alla elever ska ha samma möjlighet att lyckas i skolan oavsett från vilken familj de kommer eller var de bor. Resurser behöver därför fördelas till skolorna efter elevernas behov. Det kan te sig som en självklarhet men är det inte. De flesta kommuner fördelar pengar till skolorna huvudsakligen utifrån hur många elever de har, utan att ta hänsyn till behoven i elevgruppen. Enligt Skolverkets rapport Resursfördelning utifrån förutsättningar

6 6 (12) och behov från 2009 så finns en generell tilläggsresurs, som förskolor och skolor får utifrån sin socioekonomiska struktur, i ungefär var femte kommun när det gäller förskola, i ungefär var fjärde när det gäller grundskola och i ungefär var tionde när det gäller fritidshem. Resurser differentieras inte tillräckligt mycket med tanke på de stora skillnader som finns i förskolors och skolors förutsättningar för sin verksamhet. Skolverket menar att det här systemet bidrar till att öka ojämlikheten i den svenska skolan. Det kan inte få fortsätta. Skollagen måste därför ändras. Gymnasieexamen är en förutsättning Risken för långtidsarbetslöshet är långt större bland de unga som inte har fullföljt gymnasiet och på en framtida arbetsmarknad kommer det bli allt svårare att klara sig utan gymnasieexamen. Vi formulerar därför ett nytt ambitiöst mål för gymnasiekompetens. Alla EU-länder har inom ramen för EUs tillväxt- och sysselsättningsstrategi Europa 2020 satt upp ett mål om gymnasiekompetens. Regeringens målsättning är att andelen unga mellan 18 och 24 år utan gymnasiekompetens ska minska från drygt 10 till under 10 procent på ett decennium. Det vill säga en minskning med mindre än en procentenhet. Så låga ambitioner har Sverige inte råd med. Vårt mål är att halvera andelen unga utan gymnasiekompetens till år För att kunna vända utvecklingen i gymnasiet där närmare en fjärdedel av eleverna inte fullföljt utbildningen inom fyra år väljer vi att investera vi i gymnasieskolan. När regeringen gör en kraftig nedskärning på gymnasieskolan om 675 miljoner kronor för 2012 så investerar vi lika mycket och gör därtill en satsning på gymnasielärarnas kompetensutveckling. För de ungdomar som trots allt inte når gymnasiekompetens i gymnasieskolan behövs vuxenutbildningen. Regeringen skär år 2012 ned 1,1 miljard på studieplatser inom vuxenutbildningen och yrkeshögskolan. I en tid med mycket hög arbetslöshet är det omdömeslöst. Tider av hög arbetslöshet bör användas till att rusta människors kompetens. Vi väljer därför att investera i fler studieplatser inom den kommunala vuxenutbildningen och folkhögskolan och vill också förbättra möjligheterna att studera genom ett förbättrat studiestöd; korttidsstudiestöd.

7 7 (12) Ett nytt kunskapslyft Behoven av utbildning är stora och växande. För individen handlar det om få bättre möjligheter till ett arbete, det finns ett tydligt samband mellan arbetslöshet och utbildningsnivå. För samhället handlar det om att tillgodose efterfrågan på kvalificerad arbetskraft och stärka Sveriges konkurrenskraft. När företag inte kan rekrytera personal med rätt kompetens kan vi inte stå och se på. Andelen med gymnasiekompetens och högre utbildning ökat i Sverige. Trots det finns det idag cirka personer på arbetsmarknaden som har högst en grundskoleutbildning, varav mer än hälften av dem är år och alltså har många år kvar i arbetslivet. Vi behöver investera i att fler ska få möjlighet att studera. Sverige behöver ett nytt kunskapslyft, för både unga och äldre. Vi investerar därför år 2012 totalt i studieplatser utöver regeringens nivå till en investeringskostnad av drygt 3,3 miljarder kronor. Kommunal vuxenutbildning, inklusive gymnasial yrkesinriktad vuxenutbildning (yrkesvux) Vuxenutbildningen utgör en viktig väg för människor att utbilda sig vidare och få en ny chans på arbetsmarknaden. Vuxenutbildningen måste vara dimensionerad så att den möter människors utbildningsbehov både i praktiska och teoretiska ämnen. Därför investerar vi utöver regeringens nivå i studieplatser (inkl studiestöd) till in en investeringskostnad av miljoner kronor för att fler ska ges möjlighet att läsa in en fullständig gymnasieexamen. Folkhögskola Ungdomsarbetslöshet, och inte minst långtidsungdomsarbetslöshet, är ett mycket stort problem bland unga utan en fullständig gymnasieexamen. Folkhögskolan som utbildningsform har omvittnat goda resultat vad gäller att få människor att återfinna lusten att lära och därefter kunna gå vidare till jobb eller studier. Därför investerar vi utöver regeringens nivå i studieplatser (inkl studiestöd) till en investeringskostnad av 85 miljoner kronor. Korttidsstudiestöd Många människor behöver en möjlighet att kombinera arbete med studier för att höja sin kompetens och ha beredskap för omställning. Vi vill därför införa ett

8 8 (12) korttidsstudiestöd för arbetstagare som deltar i kurser inom vuxenutbildningen eller folkhögskola. Studierna kan bedrivas på grundskole- eller gymnasienivå för att uppnå en gymnasieexamen med grundläggande behörighet till högskolan. Korttidsstudiestödet ska kunna kombineras med annan branschspecifik utbildning som arbetsgivaren betalar. Stödet ersätter förlorad arbetsförtjänst och uppgår till 90 kronor per timme. Vi investerar 130 miljoner kronor vilket räcker till studier på deltid (20 procent) för personer. Högre ambitioner för den högre utbildningen Vi nöjer oss inte med två ambitiösa mål för skolsystemet. Vi har även satt ett tydligt mål för högre utbildning. Vi delar nämligen Globaliseringsrådets bedömning att på svensk arbetsmarknad med de ambitioner vi och rådet har för att Sverige ska bli en kunskapsbaserad ekonomi kommer en växande andel av jobben att kräva en högre utbildning. Därför måste Sverige tillhöra de länder i världen som har en hög andel välutbildade. Därför accepterar vi inte regeringen kraftfulla neddragningar av antalet högskole- och yrkeshögskoleplatser utan föreslår en långsiktig utbyggnad kombinerad med en kvalitetssatsning och utökade praktikmöjligheter i högskolan. Vårt mål är att hälften av åringarna ska ha genomgått en minst 2-årig högre utbildning (högskola och yrkeshögskola) år Det innebär en ökning från knappt 44 till 50 procent. Andelen yrkesverksamma som återkommer till högskolan för att vidareutbilda sig bör också öka. Liksom målet för gymnasiekompetens har EU-länderna inom ramen för EUs tillväxtoch sysselsättningsstrategi Europa 2020 satt upp ett mål för högre utbildning. Regeringens mål för Sverige är att andelen åringar med högre utbildning ska vara procent år Den svenska regeringens målsättning är således att utvecklingen helt ska stå still, eller gå bakåt, de närmaste tio åren. Det är uppenbart att Sverige har allt för låga ambitioner för den högre utbildningen. Andra länder går i precis motsatt riktning och tio OECD-länder har redan idag en större andel högskoleutbildade i åldern år än Sverige. Att såsom regeringen kraftigt dra ned antalet högskole- och yrkeshögskoleplatser riskerar Sveriges framtida konkurrenskraft. Vi väljer istället att investera i fler studieplatser inom såväl yrkeshögskola som högskola.

9 9 (12) Yrkeshögskola Kvalificerade yrkesutbildningar och yrkeshögskoleutbildningar är av stor vikt för att arbetsgivare ska hitta rätt utbildad personal och är samtidigt ett snabbt sätt för den enskilda att få ett kvalificerat arbete. Under 2010 beviljades endast 28 procent av ansökningarna om att bedriva Yh-utbildning med statligt stöd och det var i genomsnitt 3,7 sökande per studieplats. Det visar på behovet av att utöka möjligheterna att studera inom ramen för Yrkeshögskolan. Därför investerar vi utöver regeringens nivå i platser (inkl studiestöd) till en investeringskostnad av 600 miljoner kronor. Vi avsätter också 5 miljoner kronor till ett högre förvaltningsanslag till Myndigheten för yrkeshögskolan för att de ska kunna upprätthålla fortsatt hög kvalitet vid ett större antal platser. Högskola och universitet Under den senaste tiden har söktrycket till högskolor och universitet ökat, både som en följd av den höga arbetslösheten och de stora kullarna födda i början 1990-talet. Det kan inte vara så att en ung människa ska ställas utanför högskolan bara för att hon är född samma år som många andra. Regeringen väljer att dra ned antalet högskoleplatser med fler än platser samtidigt som antalet åringar är fler åren 2012, 2013 och 2014 än vad de är Arbetslösheten, och inte minst ungdomsarbetslösheten, är fortsatt mycket hög och en neddragning av antalet högskoleplatser bör inte ske. Högre utbildning lönar sig på alla sätt, för såväl den enskilde som samhället. Den enskilde får högre lön, lägre risk för arbetslöshet och bättre hälsa bland många andra saker. Samhället investerar i utbildning och får tillbaka mångdubbelt i tillväxt och utvecklingskraft. Därför investerar vi utöver regeringens nivå i platser (inkl studiestöd) till en investeringskostnad av 850 miljoner kronor. Vi vill fördela antalet högskoleplatser efter de behov som finns på arbetsmarknaden och ser ett behov av att de nyare universiteten och högskolorna tillförs en större andel av de nya platserna. Högre kvalitet i högskolan Kvaliteten på högskole- och universitetsutbildningar behöver höjas, särskilt inom samhällsvetenskap och humaniora. Det är inte ovanligt med så lite lärarledd tid som 4 timmar per vecka. Många studenter har inte heller inom ramen för sin utbildning möjlighet till praktik som vi vet höjer kvaliteten på utbildningen och samtidigt

10 10 (12) underlättar steget ut i arbetslivet. Vi vill förbättra kvaliteten och möjligheten till praktik och investerar därför utöver regeringes nivå 300 miljoner kronor år Tabell 2. Investeringar i utbildning 2012 studieplatser, studiestöd och högre kvalitet i högskolan, utöver regeringens nivå. Antal studieplatser Investering i miljoner kronor Kommunal vuxenutbildning, inklusive yrkesvux Folkhögskola Yrkeshögskola Högskola och universitetet Korttidsstudiestöd Högre kvalitet högskoleutbildning Summa: Investeringar i utbildning eller sänkt krogmoms Regeringen väljer att skära ned på utbildning. Regeringen drar ned resurserna för barn-, ungdoms- och vuxenutbildning med nästan 1,8 miljarder kronor från 2011 till Neddragningen på vuxenutbildning och yrkeshögskola står för 1,1 miljard. Regeringen sparar också in rejält på lärares fortbildning, drygt 500 miljoner kronor. Regeringen gör därutöver en stor besparing på gymnasieskolan om 675 miljoner kronor, vilket motsvarar nästan gymnasielärartjänster. Regeringen har valt att dra ned antalet högskoleplatser med fler än platser. Regeringen minskar därtill resurserna för studiestöd med närmare 1,3 miljarder kronor huvudsakligen på grund av att de minskar antalet utbildningsplatser, inom såväl kommunal vuxenutbildning, yrkeshögskola som högskola och universitet. Med de låga utbildningspolitiska mål som regeringen har är det begripligt, men inte försvarbart, att regeringen avstår från att investera i utbildning och kunskap som bygger Sverige starkt för att istället prioritera sänkt krogmoms till en kostnad av mer än 5 miljarder. Men tillväxt och välfärd förutsätter en hög utbildningsnivå i hela

11 11 (12) befolkningen. Därför formulerar vi tre ambitiösa utbildningsmål för Sverige och vill investera utöver regeringens nivå nära 5 miljarder i hela utbildningssystemet för 2012 och 17,5 miljarder för åren 2012 till Tabell 3. Totala investeringar i utbildning , miljoner kronor Kompetensutveckling för lärare Karriärvägar för lärare, fokus på skolor med störst utmaningar Utveckla skolledningen Gymnasieskolan Kommunal vuxenutbildning, inklusive yrkesvux Folkhögskola Yrkeshögskola Högskola och universitetet Korttidsstudiestöd Högre kvalitet i högskoleutbildning Total investering:

12

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Alla skolor ska vara bra skolor

Alla skolor ska vara bra skolor 2015-07-02 PM Miljöpartiet Alla skolor ska vara bra skolor Sammanfattning Många elever möter en riktigt bra skola i Sverige med kunniga och engagerade lärare. En skola där de uppmuntras och stimuleras

Läs mer

Fler till start och fler i mål Sverige behöver fler högskoleutbildade #6/14

Fler till start och fler i mål Sverige behöver fler högskoleutbildade #6/14 TCO granskar Fler till start och fler i mål Sverige behöver fler högskoleutbildade #6/14 En rapport om betydelsen av den högre utbildningens dimensionering för Sveriges ekonomi. 2014-06-17 Författare German

Läs mer

Sverige behöver fler lärare

Sverige behöver fler lärare Sverige behöver fler lärare Perspektiv på läraryrket LÄRARBRIST Kunskap kommer inte av sig själv Om kunskap kom av sig själv skulle lärarbristen inte vara ett problem. Men nu är det inte riktigt så. Saknas

Läs mer

Använd den digitala kraften i skolan - Fem förslag för att ta vara på kraften i moderna lärverktyg i skolan

Använd den digitala kraften i skolan - Fem förslag för att ta vara på kraften i moderna lärverktyg i skolan Använd den digitala kraften i skolan - Fem förslag för att ta vara på kraften i moderna lärverktyg i skolan 1. Inledning Omkring 1880, när den tyske filosofen Friedrich Nietzsche var 38 år fick han problem

Läs mer

Myter om skolan hindrar utveckling

Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling 1 Förord I svenska kommuner och i andra länder som har förbättrat resultaten i skolan är en av framgångsfaktorerna en bred samsyn om

Läs mer

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Allas rätt till kunskap Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bryt sorteringen bryt klasskillnaderna i skolan... 4 Kunskap är makt -

Läs mer

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA.

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. VALMANIFEST 2014 Till alla. ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. VALMANIFEST 2014 Sid. 10 En ambitiös jobbpolitik. För

Läs mer

TCO GRANSKAR: UTBILDNING LÖNAR SIG

TCO GRANSKAR: UTBILDNING LÖNAR SIG TCO GRANSKAR: UTBILDNING LÖNAR SIG #5/09 En undersökning om utbildningens lönsamhet. 2009-04-12 Författare: Jana Fromm, utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO e-post: jana.fromm@tco.se

Läs mer

Perspektiv på skolan

Perspektiv på skolan Perspektiv på skolan Om skolan, pengarna och likvärdigheten Innehållsförteckning Inledning...4 Sammanfattande diskussion Hur kan skolans finansiering bli säker och likvärdig?... 5 Skolans resurser ska

Läs mer

Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet

Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av uppdrag Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet Dnr U2014/5371/S Härmed redovisas uppdrag 37 i Skolverkets

Läs mer

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd Nationell strategi för Sverige Från tillväxt till välstånd Sammanfattning Svenskarna har under de senaste decennierna vant sig vid en hög tillväxt och ett internationellt sett högt välstånd. Men det finns

Läs mer

Miljöpartiet presenterar förslag för lek och skapande i skolan: Lust, nyfikenhet och lek för ett framgångsrikt lärande

Miljöpartiet presenterar förslag för lek och skapande i skolan: Lust, nyfikenhet och lek för ett framgångsrikt lärande 2014-05-31 Miljöpartiet presenterar förslag för lek och skapande i skolan: Lust, nyfikenhet och lek för ett framgångsrikt lärande Bakgrund Det är för många barn en omvälvande sak att börja skolan. Inte

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

Hur ska välfärden formas i framtiden?

Hur ska välfärden formas i framtiden? [Skriv text] VÄLFÄRDSRAPPORT Hur ska välfärden formas i framtiden? [Skriv text] 1 Förord Frågan om välfärdens långsiktiga finansiering är ständigt lika aktuell och ofta omdebatterad. Våren 2010 presenterade

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

En skola där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter

En skola där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter Kristdemokraternas skolrapport 2013 En skola där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter 1 www.kristdemokraterna.se Innehåll SAMMANFATTNING... 3 SKOLANS UTMANINGAR... 7 BEHOV AV STABILITET OCH KONTINUITET...9

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 1 300 000 nya jobb 24 förslag för att göra ett bra Sverige bättre I dag för tio år sedan bildades Alliansen.

Läs mer

Maxtak mindre barngrupper i förskolan

Maxtak mindre barngrupper i förskolan 2014-06-29 PM Maxtak mindre barngrupper i förskolan - För att vända resultaten i skolan krävs tidiga insatser. Forskning visar att barn som gått i en förskola av hög kvalitet når högre resultat i grundskolan.

Läs mer

Fler unga företagare. Sex förslag som kan hjälpa ungdomar att förverkliga sina drömmar.

Fler unga företagare. Sex förslag som kan hjälpa ungdomar att förverkliga sina drömmar. Fler unga företagare Sex förslag som kan hjälpa ungdomar att förverkliga sina drömmar. Fler unga företagare 2 Miljöpartiet vill underlätta för unga människor att starta och driva företag. Så kan fler förverkliga

Läs mer

Kunskapslinjen börjar med Ledarskapet

Kunskapslinjen börjar med Ledarskapet Kunskapslinjen börjar med Ledarskapet 30 skolor som lyckats Rapport från den moderata utbildningskommitténs skolresa 2013/14 Innehåll Sammanfattning 3 En positiv rapport från skolan 3 Inledning 4 Skolan

Läs mer

Konsten att strula till ett liv Om ungdomars irrvägar mellan skola och arbete. Stefan Fölster, Johan Kreicbergs, Malin Sahlén Juli 2011

Konsten att strula till ett liv Om ungdomars irrvägar mellan skola och arbete. Stefan Fölster, Johan Kreicbergs, Malin Sahlén Juli 2011 Konsten att strula till ett liv Om ungdomars irrvägar mellan skola och arbete Stefan Fölster, Johan Kreicbergs, Malin Sahlén Juli 2011 Sammanfattning 1 Sammanfattning En vanlig uppfattning är att svenska

Läs mer

Språk en väg in i arbetslivet. En undersökning från Svenskt Näringsliv och Lärarnas Riksförbund i samarbete med Demoskop September 2011

Språk en väg in i arbetslivet. En undersökning från Svenskt Näringsliv och Lärarnas Riksförbund i samarbete med Demoskop September 2011 Språk en väg in i arbetslivet En undersökning från Svenskt Näringsliv och Lärarnas Riksförbund i samarbete med Demoskop September 2 Förord Lärarnas Riksförbund och Svenskt Näringsliv vill tillsammans uppmärksamma

Läs mer

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng Kvalitetsgranskning Rapport 2009:4 Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:4 Diarienummer 2008:376 Stockholm

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

Har sänkta arbetsgivaravgifter hjälpt unga att få jobb i handeln?

Har sänkta arbetsgivaravgifter hjälpt unga att få jobb i handeln? Har sänkta arbetsgivaravgifter hjälpt unga att få jobb i handeln? Jag tror helt enkelt inte på den här idén med att sänka löner. I så fall så borde vi redan ha sett detta eftersom vi kraftigt har sänkt

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? rir 2014:25 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6

en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6 en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den

Läs mer