Byggnadsstyrelsen 70 Tekniskabyråns information Värmeåtervinning. luftbehandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Byggnadsstyrelsen 70 Tekniskabyråns information 1985-04. Värmeåtervinning. luftbehandling"

Transkript

1 Byggnadsstyrelsen 70 Tekniskabyråns information Värmeåtervinning luftbehandling r 0 L L 11 a 0

2 Dokumentets utgivare Dokumentnamn YIJ?BYGGNADSTYRELSEN och dokumentbeteckning Tekniska byråns information nr 7 Dokumentets Projektnamn (ev förkortat) datum Ärendebeteckning Projektledare, upphovsman ( män), konsult (er), etc Göran Kölgren, projektledare Ove Johansson, Konsult Uppdragsgivare Byggnadsstyrelsen Tekniska byrån VVS- och driftsektionen Dokumentets titel Värmeåtervinning - luftbehandling Huvudinnehåll Principer för värmeåtervinning, installationsexempel för roterande, vätskekopplade och plattvärmeväxlare. Provning i samband med idrifttagande och uppföljning under drift anges ened ett antal praktiska metoder. I bilaga anges exempel på hur beskrivningar skall utföras med tips och råd till konstruktören, Nyckelord Värmeåtervinning, franluftsåtervinning, roterande värmeväxlare, vätskekopplade värmeväxlare, plattvärmeväxlare Försäljningsställen ISSN Omfång 16 sid 5 fig 6 tabeller Sekretessuppgifter Red O Ingrid Bäckström Byggnadsstyrelsen 1985 Ref Göran Kylgren Postadress Besöksadress Godsadress Telefon Telex Byggnadsstyrelsen Karlavägen 100 Banergatan Build S STOCKHOLM

3 FÖRORD Föreliggande skrift behandlar de tre vanligaste sätten för värmeåtervinning ur ventilationssystem nämligen roterande, vätskekopplade och plattvärmeväxlare. Skriften är praktiskt inriktat och behandlar utförligt, med beskrivningsexempel, projekteringsförutsättning dels direkta krav, dels tips och råd till projektören. Hela investeringen för en värmeväxlare står och faller med att den fungerar på avsett vis med de prestanda som köpts och angetts i beskrivningen. Att kunna prova och injustera till avsedda prestanda är därför mycket viktigt. Här anges hur mätningar skall utföras och faktorer att beakta som kan påverka resultatet av mätningarna.

4 á

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 1. PRINCIPER FÖR VÄRMEÅTERVINNING 1.1 ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE 1.2 VÅTSKEKOPPLADE VÄRMEVÄXLARE 1.3 PLATTVÄRMEVÄXLARE VÄRMEVÄXLARES VERKNINGSGRAD EXEMPEL PÅ INSTALLATIONER ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE VÄTSKEKOPPLADE VÄRMEVÄXLARE PLATTVÄRMEVÄXLARE BESIKTNING OCH PROVNING AV VÄRMEVÄXLARE ALLMÄNT MÄTNING AV LUFTFLÖDE MÄTNING AV TEMPERATUR EFTER VÄRMEVÄXLARE MÄTNING AV VÄRMEBÄRARFLÖDE FÖR VÄTSKEKOPPLADE 21. VÄRMEVÄXLARE 4.5 BERÄKNING AV TEMPERATURVERKNINGSGRAD UPPFÖLJNING AV VÄRMEÅTERVINNINGSAGGREGAT I DRIFT 23 LITTERATUR 24 BILAGA 1. EXEMPEL PÅ BESKRI.VNLNGSTEXT 25 BESKRIVNING 56-VÄRME 56/1 BESKRIVNING 57-VENTILATION 57/1 BESKRIVNING 8-STYRNING - ÖVERVAKNING 8/1.

6 á

7 1 1. PRINCIPER FÖR VÄRMEATER- VINNING 1 denna sammanställning av värrneåtervinningsprinciper kommer följande typer av värmeväxlare att behandlas - Roterande värmeväxlare - Vätskekopplade värmeväxlare Plattvärmeväxlare luftströmmen. Rotormaterialet i värmeväxlare för normal komfortventilation utgörs vanligen av aluminium. Roterande värmeväxlare förekommer i två skilda utföranden - Rotor av hygroskopiskt material - Rotor av icke hygroskopiskt material 1.1 ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE Roterande värmeväxlare är en typ av regenerativ värmeväxlare. Dessa karaktäriseras av att växi armateri alet omväxlande värms av den varma luftströmmen och kyls av den kalla Hygroskopisk rotor har beläggning av fuktabsorberande material för återvinning av. fukt. Verkningsgrad för fuktåtervinning är lika den för värmeåtervinning. Hygroskopisk rotor används i byggnader där fukthalten vill hållas hög. i t 8 r L FIG 1 Roterande värmeväxlare

8 2 anläggning utförd med kylning av tilluft ger hygroskopisk rotor reducerad installerad kyleffekt för kylmaskin vid mycket fuktig uteluft. Kyleffekt för avfuktning av uteluften reduceras genom den avfuktning som erhålls i växlare. Icke hygroskopisk rotor överför fukt enbart vid låga temperaturer i rotorkanaler. då fukt kondenserar Den kondenserade fukt som ej medrycks frånluften överförs här till tilluften. Roterande värmeväxlare ger av optimala temperatur- och fuktverkningsgrader För att förhindra av ca 70-80ö. överföring av frånluft till tilluft kan roterande värmeväxlare förses med renblåsningssektor där tilluften närmast rotorns utgång ur frånluften återföres till frånluften. Kvarvarande frånluft i spalter återföres härvid och ersätts av tilluft. Luftflödet i renblåsningssektorn drivs av tryckskillnaden mellan tilluft och frånluft. För kompensation av läckluft via renblåsningssektor måste luftflöde för fläkt ökas med erforderlig läckluft utöver nominellt luftflöde för anslutna lokaler. Renblåsningssektor kan ej förhindra överföring av ämnen som absorberas eller adsorberas i hygroskopiskt material. Exempel på ämnen med stor adsorption och överföringsgrad är ammoniak och butanol. Ämnen som toulen, koldioxid och matos har lägre överföringsgrad. Överföring av stoft, kolmonoxid, bakterier och tobaksrök är obetydlig vid växlare med renblåsningssektor..\ `\ `' I/ i i Fig 2 Renblåsningssektor

9 3 Reglering av värmeåtervinning vid roterande värmeväxlare för sänkning av tilluftstemperaturen under vår och höst sker vanligtvis genom ändring av rotorns varvtal. Vid alternativ med konstant varvtal kan by-pass -reglering eller onoff-reglering användas. I anläggningar med tilluftstemperaturer som närmar sig rumstemperatur finns behov av varvtalsreglering endast en kortare tid av året. I sådana fall är on - off-reglering i stället för kontinuerlig reglering ett billigare alternativ. För att förhindra igensättning av rotor vid stillastående rotor sommartid skall rotor uppstartas vissa tidsintervaller för att bortföra stoft på rotorytan genom växling av luftriktning. Vid värmeväxling i lokaler med hög fuktighet sker påfrostning i rotor vid lägre utetemperatur. Detta inträffar när sammanbindningslinjen mellan inloppstillstånd för till- och frånluft skär mättnadslinjen i mollierdiagrammet. 1 angivet exempel enligt fig 4, frånlufttemp +22 C och relativ fuktighet 50%, inträffar detta vid utetemperatur lägre än ca -5 C. Påfrostning kan undvikas genom uppvärmning av tilluften till ca -10 C. Alternativt kan avfrostning tillämpas genom hedreglering av rotorns varvtal lufthastighet 3 mis r 0 CD 60 m N m 0 50 E Rotorns varvtal, r/min Fig 3 Verkningsgrad som funktion av rotorvarvtal

10 4 God reglerbarhet Möjlighet till reducering av erforderligt kyleffektbehov genom avfuktning av tilluft med hygroskopisk Litet NACKDELAR platsbehov. rotor. Till- och frånluftsk angler måste Överföring sammanföras. från frånluft av föroreningar till tilluft kan ej helt undvikes. Flera rörliga delar medför ökat underhåll. Intermittent drift sommartid för att förhindra igensättning i anläggningar filter i frånluft. då tryckfall p g a påfrostning överstiger inställt värde för tryckgivare. Roterande värmeväxlare kan användas överallt där återluft kan accepteras. Eftersom viss återföring av lukt kan ske bör denna typ av växlare ej användas i verksamhet med generering av luktande eller hälsovådliga ämnen. FÖRDELAR - Hög temperaturverkningsgrad, 70-80ö. - Möjlighet att överföra fukt med samma verkningsgrad som temperaturverkningsgrad utan Mollierdiagram för fuktig luft (xh-diagram) Lit -25 till 40"C 1: Uteluft 2: Frånluft h 0,000 Q005 0,010 Q015 g r J _1::...:---r _1 i f_. ti - - p t-.t- Ory -i- ffi t. _t- - Y : J i - t- 15 i:,, - \. - r - I 0 4r N -t \t r S r \ d I \ -5 h i "r\4 `n 0 1 \ O\I 1 ' :v 1 t i'4 \ 1 I I 10 kpa 2,0 1.5 BETECKNINGAR h entelpi per kg Ipr Iaft, kj / kg, kcsi /kg veueninnehln per kg rart k fi. kg/kg r - relativ fuktighet -20 I,5 t - tara IermamelemS temperatur, ac tv. vbta termometerns temperatur, ac Oagrammet hänl8rt tin - 25 barometertryck = 760 mm Mg = 101,3 kpa. Fig 4 Exempel på driftfall med påfrostning

11 5 1.2 VATSKEKOPPLADE VÄRME- VÄXLARE Vätskekopplade värmeväxlare är en typ av rekuperativ värmeväxlare vilka kännetecknas av att värmen ö verförs från varm till kall luftström genom en eller flera skiljeväggar. Vätskekopplade värmeväxlare är uppbyggda med luft-vätskebatterier i den varma respektive den kalla luftströmmen. Batterierna sammankopplas med cirkulerande värmebärare varför denna typ av värmeväxlare även benämns indirekt rekuperativ värmeväxlare. Batterier utförs vanligen som konventionella luftvärmare med motströmskoppling på värmebärarsidan. Den vanligaste värmebäraren i rörsystem mellan batterier i till- och frånluft är en blandning av vatten och 30 viktsprocent etylenglykol, vilken utgör frostskyddsmedel, samt inhibitorer för att förhindra korrosion i rörsystem. Andra frostskyddsmedel är propylenglykol och etanol som är mer miljövänliga och mindre giftiga än etylenglykol. 1 samband med t ex livsmedelshantering bör etylenglykol ej användas. Ur prissynpunkt är etylenglykol billigast. Propylenglykol är ca å dyrare än etylenglykol.etanol är något dyrare än etylenglykol. Vid användning av etanol bör explosionsrisk vid hantering beaktas. :E TILLUFT e ::O:::J FRÅNLUFT Fig 5 Vätskekopplade värmeväxlare

12 6 30 vikts-% etylenglykol motsvarar fryspunkt ca -15 C. Motsvarande värden för propylenglykol och etanol är 35 resp 25 vikts-%. Optimalt värmebärarflöde erhålls härvid enligt CWOpt 2 C T C.F Vätskekopplade värmeväxlare ger ekonomiskt optimala verkningsgrader av ca 50-60% vid lika luftflöden. Värmebärarflödets storlek påverkar erhållen temperaturverkningsgrad. Vid lika värmegenomgångstal för till- och frånluftsbatterier erhålls högsta verkningsgrad vid lika stora batteriytor i till- och frånluft. c wopt c T Värmekapacitetsflöde för värmebärare, produkt av massflöde och specifik värmekapacitet, kw/ C Värmekapacitetsflöde för tilluft, produkt av massflöde och specifik värmekapacitet, kw/ C C F Värmekapacitetsflöde för frånluft, produkt av massflöde och specifik värmekapacitet, kw/ C ao ANTAL RÖRDJUP 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 qw / gwopt Fig 6 Temperaturverkningsgrad som funktion av värmebärarflöde

13 7 Vid massflöde i kg/s och specifik värme i kj/kg C fås c = kg kj = kw/ C s kg C (kj/s = kw) Efter beräknat värmekapacitetsflöde för värmebärare erhålls optimalt värmebärarflöde gwopt= qwo p t wopt cp i kg/s enligt cp = specifik värmekapacitet För 30 vikts gäller för värmebärare (kj/kg C) etylenglykol vid medeltemperatur +10 L C = 3,726 kj/kg C och p densitet 1042 kg/m 3 vilket skall jämföras med motsvarande värden för vatten Cp = 4,200 kj/kg C och densitet 1000 kg/m3. Som framgår av ovanstående är värmekapaciteten lägre för etylenglykol i jämförelse Vid beräkning med vatten. glykolvattenflöde effekt av erforderligt för viss och temperaturdifferens blir därför flödet större än motsvarande för vatten. För värden enligt ovan, som kan anses representativa för värmeåtervinningssystem, är glykolvattenflödet 8% högre än vid rent vatten. Tryckfall i rörsystem med glykolvatten är dessutom högre än motsvarande för rent vatten på grund av glykolens högre dynamiska viskositet. För värden enligt ovan kan tryckfallsökning vid etylenglykolvatten uppskattas till ca 25% i jämförelse med beräkningar gällande för vatten med temperatur +70 C. Som framgår av fig 6 sjunker temperaturverkningsgrad kraftigt vid sänkt värmebärarflöde i förhållande till det optimala flödet. Vid verkningsgrader omkring 50% eller lägre kan däremot högre vätskeflöde än det optimala väljas utan att verkningsgraden sjunker nämnvärt. Vid högre verkningsgrader, ca 65% eller mer, sjunker däremot verkningsgraden kraftigare vid högre värmebärarflöde än det optimala. Reglering av verkningsgrad sker främst genom shuntning av värmebärare förbi batteri i tilluft med hjälp av trevägsventil. Vid låga utetemperaturer och fuktig frånluft inträffar påfrostning av batterier i frånluft.för system med effektreglering via trevägsventil förhindras påfrostning via givare för rninbegränsning av värmebärartemperatur till frånluftsbatteri.

14 8 Detta medför en sänkning av verkningsgrad vid låga utetemperaturer som måste beaktas vid dimensionering av eftervärmare. Denna sänkning av verkningsgrad påverkar dock endast effektbehov. Energibesparing påverkas endast obetydligt då detta reglerfall erfordras en mycket kort tidsperiod. FÖRDELAR Till- och frånluftskanaler behöver ej sammanföras Flera till - och frånluftsaggregat kan sammankopplas till ett återvinningssystem. Ingen risk för överläckning mellan till - och frånluft. - Rengöring av batterier kan utföras genom spolning. Enkel temperaturreglering genom shuntning av värmebärare. NACKDELAR Måttlig temperaturverkningsgrad, 50-60%. Värmebärare mellan till- och frånluft erfordras vilken kräver kontroll av t ex glykolhalt och korrosionsbind-- rande tillsatser. Service av rörliga delar som pump och reglerventil. Vätskekopplade värmeväxlare kan med fördel användas i befintliga byggnader emedan denna princip medger åtskilda till- och fråniuftssystem och kräver litet utrymmesbehov för tillhörande rörsystern. Emedan luftströmmarna är helt åtskilda används vätskekopplade värmeväxlare med fördel i system med luktande och hälsovådliga ämnen. Se även UV-information nr PLATTVARMEVAXLARE Plattvärmeväxlare är liksom vätskekopplade värmeväxlare en typ av rekuperativ värmeväxlare. Värmeväxiande ytor utgöres vanligen av aluminiumplåt. 1 speciella fall kan skiljeväggar vara utförda av glas. Genom den direkta värmeväxlingen via skiljeväggar benämns även denna typ av växlare som direkt rekuperativ värmeväxlare. Växlarna uppbyggs av parallella skiljeväggar där varannan kanal genomströmmas av tilluft och varannan av frånluft. Vanligtvis utförs kanaler för de skilda luftströmmarna så att strömningsriktningarna bildar 900 vinkel varför dessa växlare även benämns korsströmsväxlare.

15 9 Plattvärmeväxlare ger ekonomiskt optimala verkningsgrader av ca För att erhålla högre verkningsgrad placeras ibland flera växlare i serie. Reglering av verkningsgrad sker främst genom förbikoppling av tilluft med hjälp av spjäll. Vid låga utetemperaturer förbi växlare och fuktig frånluft erhålls påfrostning i växlare. Vid system med reglering av verkningsgrad med hjälp av förbigångsspjäll kan påfrostning förhindras genom förbikoppling av tilluft vid låga utetemperaturer. En annan tillämpad metod är tillfällig avtäckning av vissa tilluftspalter i växlare via en kontinuerligt gående avskärmnings anordning. Härvid uppvärmes kanalvägg i frånluftsdel och påfrostning förhindras. Erhållen reducering av verkningsgrad vid dimensionering av eftervärmare. måste beaktas Pl attvärmeväxl are kan användas i system med förorenad luft emedan risken för igensättning är mindre än för övriga värmeväxlartyper genom att kanaler för luftgenomströmning vanligtvis är något större. Vidare kan plattvärmeväxlare utnyttjas i system med t ex luktande ämnen. Dock skall täthetsprov utföras vid speciella krav på säkerhet ifråga om luftöverföring. krav på säkerhet Vid höga avseende luftöverföring utföres värmeåtervinning med vätskekopplade TILLUFT FRÅNLUFT Fig 7 Piattvärmeväxlare

16 lo växlare. Detta gäller bl a laboratdrier. FÖRDELAR r w Relativt hög te,nperaturverkningsgrad, 50-70%. Inga rörliga delar.!tskilda luftströmmar reducerar risk för överläckning. Kan utföras i glas t ex i kök och vid mycket korrosiva miljöer. NACKDELAR Till- och frånluftskanaler måste sammanföras. Reglering-;av verkningsgrad ej lika enkel som för övriga typer. Ökad benägenhet för påfrost - ning. Svårighet att rengöra växlarytor. Utrymmeskrävande.

17 11 2. VÄRMEVÄXLARES VERKNINGSGRAD Verkningsgrad anges oftast som temperaturverkningsgrad. Vid värmeöverföring avses härvid den temperaturhöjning som erhålles i tilluft i förhållande till frånluftens inloppstemperatur.. Definition av lufttillstånd. t2 = tilluftstemperatur växlare, C t3 = frånluftstemperatur växlare, C t4 = frånluftstemperatur växlare, C Temperaturverkningsgrad efter före efter ti = tilluftstemperatur växlare, C före t2 - tl t3 - tl För vätskekopplade värmeväxlare fås följande lufttillstånd. t4 t3 e FRÅNLUFT t 3 t 2 t 4 fl m t2 TILLUFT t2`tl t1

18 12 3. EXEMPEL PÅ INSTALLATIONER 3.1 ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE P4 P3 FRÅNLUFT I, t i L_J i 2 TILLUFT P1-P4: Statiskt tryck i kanalsystem. Fig 8 Sugande till- och frånluftsfläkt r I I t I/ LJ FRÅNLUFT r':..-1 ḳ c;::l r i';'1 1/I I J L J TILLUFT Fig 9 Sugande tilluftsfläkt och tryckande frånluftsfläkt.

19 13 Fur roterande växlare med renblåsningssektor och där önskemål om styrning av läckluft i rotor från tilluft till frånluft föreligger utförs växlare med sugande frånluftsfläkt enligt fig 8. Härmed avses att växi are placeras före f rånluftsfläkt sett i strömningsriktningen. Genom denna fläktplacering minimeras överläckning av förorenad frånluft till tilluft. För effektiv styrning av överläckning måste tryck i frånluft före och etter växlare vara lägre än motsvarande tryck i tillufts kanal, P1 > P4 och P2 > P3 enligt fig 8. Vid låga tryck i frånluftssystem kan spjäll erfordras i frånluftskanal för ökning I anläggningar utan renblåsningssektor tillåts före växlare av differenstryck. där återluft eller där ökad läckluft i rotor kan accepteras utförs växlare med tryckande frånluftsfläkt enligt fig 9. Härmed avses att växlare placeras efter frånluftsfläkt sett i strömningsriktningen. detta fall kan värmetillskott från fläkt återvinnas. Vid återluftföring användes denna princip. Växlare kan här dimensioneras för enbart min uteluftsflöde enl fig 10. I FRÅNLUFT e kj TILLUFT Fig 10 Sugande tilluftsfläkt och tryckande frånluftsfläkt. Värmeväxlare dimen- sionerad för min uteluftsflöde.

20 14 Normalt erfordras ej filter i frånluft vid roterande värmeväxlare. Torrt stoft passerar vanligen rotor eller fastnar på rotorytan. Stoft på rotorytan medryckes vid ändrad luftriktning i tilluftkanal och upptages i tillluftsfilter som skall placeras efter växlare. Filter i frånluft erfordras endast installationer i industriella där frånluft stoft. Grundfilter i tilluft före växlare erfordras enbart i områden med mycket förorenad luft. Där osäkerhet innehåller oljedimma och klibbigt föreligger beträffande behovet av förfilter förberedes utrymme för senare installation av filter. 3.2 VÄTSKEKOPPLADE VÄRMEVÄX- LARE 1 anläggningar med vätskekopplade batteriväxlare är oftast lamellavstånd mycket små, ned till ca 2,0 mm, för att minimera batteristorlek. Detta medför att stoft i luftströmmen kommer att avsättas på batterifronten. För att förhindra igensättning av batteri krävs således vid dessa lamellavstånd en filtrering av luften före växlare. 1 frånluft väljes oftast grundfilter i filterklass G85 och i tilluft den filterklass som motiveras av anslutna lokaler. 1 anläggningar med hälsovådlig frånluft t ex laboratorier, där utbyte av filter kräver speciella arrangemang, är automatisk spolning av batterier att rekommendera. Härvid bortspolas accumulerat stoft på batterifront med jämna tidsintervall, ca 1 gång per vecka. På grund av det stora erforderliga vattenflödet installeras i dessa fall en ackumulatortank dimensionerad för rörsystemets totala volym. Efter fyllning av tank vid varje spolning startas pump för rundcirkulation mellan batteri och tank. Spolning bör pågå under ca 15 min. Efter avslutad spolning tömmes tank. Beakta installation av golvbrunn i anslutning till b atterier vid detta alternativ. Ventiler och pumpar i värmeåtervinningssystem för laboratorier placeras utanför luftströmmen i frånluftssystem. 1 anläggningar där filter eller spolning ej kan installeras måste lamellavstånd väljas så stort att stoft medryckes genom batteri. Detta kräver lamellavstånd av min ca 4-5 mm. Exakt lamellavstånd måste här anpassas till stoftinnehåll i luftströmmen. Vid tillblandning av värmebärare för cirkulation mellan batterier krävs blandningskärl. Inblandning av glykol eller annat frostskyddsmedel i vatten kan erhållas genom rundcirkulation med pump tillbaka till kärl via växelven-

21 15 tu. Växelventil används för omställning av vätskeflöde till blandningskärl alternativt till värmebärarsystem vid påfyllning av rörsystem. Vid små fyllnadsmängder (ca 500 1) dimensioneras blandningskärl för att rymma hela systemets fyllning. Utlopp från säkerhetsventil skall mynna.i blandningskärl. Filtrering av värmebärare är att rekommendera vid system med glykol. Glykolen löser upp korrosionsprodukter som ofta finns på rörsystemets insida och som även lossnar vid svetsning och kan förorsaka igensättningar i ventiler och växlare. Vid installation av torr pump i glykolkrets skall tätning för glykolläckage beaktas. anger mätfel för strypventil TA typ STAD. Fri rörsträcka skall om möjligt vara ca 10 x rördiametern före ventil och ca 2 till 3 x rördiametern efter ventil. Vid stora system beaktas eventuell installation av värmemätning i återvinningssystem för kontroll av energibesparing. Övervakning av verkningsgrad bör även ske via verkningsgradsmätare försedd med larm vid låg verkningsgrad. Rörsystem skall förses med mätuttag i form av dykrör eller mätuttag för direktmätning i värmebärare före och efter varje batteri för kontroll Parallellt av verkningsgrad. med dessa mätuttag skall även termometrar installeras för den kontinuerliga tillsynen. För instrypning av varje b atteri i återvinningssystem med flera parallella batterier krävs kalibrerade strypventiler för uppmätning av flöden till varje batteri. system med enbart ett batteri i respektive luftström är installation av en strypventil för endera av batterierna tillräcklig. Vid montage av strypventiler beaktas att denna dimensioneras så att området närmast stängd ventil ej behöver utnyttjas emedan mätfelet ökar i detta inställningsområde. Mätfel upp till 20% kan erhållas. Se fig 14 vilken

22 16 2xd SV 10xd FRÅNLUFT UTRYMME FÖR TEMPERATUR - MÄTNING, MIN 200 mm TILLUFT MU Y T _3' T MU : MÄTUTTAG 2sd : FRI RÖRSTRÄCKA EFTER STRYPVENTIL 10x d : FRI RÖRSTRÄCKA FÖRE STRYPVENTIL d : RÖRDIAMETER I MU Fig 11 Princi schema för vätskeko lad värmeväxlare.

23 PLATTVARNEVAXLARE 1 anläggningar med plattvärmeväxlare installeras oftast filter med filterklass G85 i frånluft för normala komfortanläggningar. Detta reducerar rengöringsintervall för växlare som kan vara besvärliga att rengöra. Filter i tilluft väljes i den filterklass som motiveras av anslutna lokaler. FRÅNLUFT TILLUFT Fig 12 P1 attvärmeväxl are

24 le 4. BESIKTNING OCH PROVNING AV VÄRMEVÄXLARE 4.1 ALLMÄNT En viktig förutsättning för provning av en värmeväxlares verkningsgrad är att anläggningen projekteras så att förutsättning finns för mätning av till- och frånluftsflöden med relativt små mätfel. Temperaturverknings graden vid värmeåtervinning är beroende av till - och frånluftsflöden och förhållandet dem emellan. Stora mätfel vid mätning av luftflödet ger därför också stora avvikelser i beräknad temperaturverkningsgrad. Se fig TEMPERATURVERKN. GRAD % TILLUFTSFL ÖDE % AV NOM. FLÖDE Fig 13 Exempel på temperaturverkningsgrader vid avvikande till- och frånluftsflöden. FRÅNLUFTS FLÖDE % AV NOM. FLÖDE

25 19 De temperaturer som kan uppmätas utan större mätfel är uteluftstemperatur frånluftstemperatur Temperatur t2 i tilluft (t1) och (t3). efter värmeväxlare, och t4 i frånluft, är däremot svårare att mäta med någorlunda små mätfel. För en roterande värmeväxlare kan tilluftstemperaturen direkt efter rotorns inträde i tilluftskanalen vara 5-10 C högre än direkt innan rotorn går ur tilluftskanalen. För andra typer av värmeväxlare erhålls temperatur även varierande över växlararean vid luftens utträde ur växlaren. Av detta framgår att mätning måste utföras i ett flertal punkter så att ett representativt medelvärde erhålls. (gäller ftt t3 t4 t3 - tl frånluftsflöden) Vid kontroll för vätskekopplade värmeväxlare tillkommer vid lika till- och av verkningsgrad även krav på noggrann mätning av värmebärarflöde, temperaturer och halten av frostskyddsmedel. Utförs mätning efter fläkt har temperaturskiktningar utjämnats till stor del. Härvid bör dock kompensation ske för värmetillskott från fläkt. På tilluftssidan erhålls även störningar vid mätning av lufttemperatur p g a värmestrålning från eventuellt värmebatteri placerat direkt efter värmeväxlare. I sådana fall torde den bästa noggrannheten erhållas genom mätning av temperatur på frånluftssidan efter växlare. Vid lika stora till- och frånluftsflöden och utan avfuktning i frånluft är temperaturdiffe rensen t3 - t4 lika med t2 - tl varför temperaturverknings graden i detta fall även kan definieras som

26 MÄTNING AV LUFTFLÖDEN kapaciluftflöde vid +20 C. Vid provning lares av en värrneväx temperaturverkningsgrad krävs att luftflödena kan uppmätas med så små mätfel som möjligt. Härmed kan toleranskravet på största tillåtna avvikelse från angiven verkningsgrad skärpas. Vid projektering av luftbehandlingsanläggningar bör mätmetoder betecknade All, A12 alternativt A2, enligt Nordiska ventilationsgruppens "Metoder för mätning av luftflöden i ventilationsinstallationer" T32:1982, kunna tilllämpas. Detta gäller mätpunkter i nära anslutning till värmeväxlare för att reducera inverkan av läckluft i kanalsystem. Vid metodfel ca 5% som gäller. för ovan nämnda mätmetoder torde ett totalt rnätfel av ca ± 6-8ö kunna innehållas. 1 mätfel mätmetodfel ingår mätinstrumentfel, och avläsningsfel. i VVS-AMA 83 anges att uppmätt flöde ej får avvika från projekterat flöde med mer än 15% inklusive mätfel. Ned mätfel enligt ovan får alltså uppmätt flöde således avvika med max 7-94 (15-8 resp 15-6) från projekterat flöde. Uppmätta flöden används vid avläsning av verkningsgrad enligt tillverkarens 4.3 MÄTNING AV TEMPERATUR EFTER VÄRMEVÄXLARE Som tidigare nämnts varierar lufttemperaturen efter värmeväxlare. Differensen mellan olika punkter Av detta kan vara 5-10 C. skäl är det således viktigt att en representativ temperatur uppmäts. Denna kan erhållas på följande sätt. Alt. 1 Nio st termoelement seriekopplas och fördelas jämnt över kanaltvärsnittet, medelvärdet varvid avläses. Uppskattat mätfel är vid denna metod ca ±0,5 i anslutning till växlare kan detta utnyttjas av lufttemperatur för mätning enligt metod benämnd "Eahcometoden". VVS nr Alt. 2 Vid värmebatteri installerat Vid mätning enligt alt 2 avstängs ventiler mot värmevattensidan och cirkulation genom batteri erhålles enbart via shuntpump. Temperatur efter växlare skall överstiga 0 C tetsdiagram eller vid annan för att förhindra frysning i bestämning av verkningsgrad. batteri.efter en tid av ca 3-5 Katalogdata gäller i regel för min har vattentemperaturen anluftflöden vid +20 C. Vid av- tagit luftens medeltemperatur. vikande temperatur omräknas luftflödet till ekvivalent Vattentemperaturen avläses genom isolerat termoelement

27 21 eller temperaturmätare i dykrör eller annat mätuttag. Uppskattat mätfel vid denna metod är mindre än ca ± 0,5 C. Temperatur i värmebärare till och från batteri avläses genom isolerat termoelement på rör eller temperaturmätare i dykrör eller annat mätuttag. upp till ±20å erhållas. Ventiler bör således ej väljas alltför stora så att detta strypområde undviks. Erhållna mätfel vid strypventil TA typ STA-D framgår av fig 14. Avnk.lw+ lo+ tlödtlt vid olika iörirtellrtir ynr Temperaturmätare för mätningar skall vara kalibrerade. instrumentfel bör vara mindre än + 0,2 C. Avläsningsfel bör vara mindre än ± 0, 2 C.,o e , Fo...l.,hJnq 4.4 MÄTNING AV VÄRMEBÄRARFLÖDE FÖR VÄTSKEKOPPLARE VÄRME- VÄXLARE Värmebärarflödet till respektive batteri mäts genom installerade strypventiler med uttag. Strypventiler skall monteras i rörsystem så att störningar rörinkopplingar från ventiler, och dyligt, som kan påverka mätresultatet, undviks. En fri rörsträcka på ca 10 ggr inre rördiametern att rekommendera. Störningar efter ventiler påverkar mätresultatet obetydligt. En fri rörsträcka på ca 2-3 ggr inre diametern kan rekommenderas. Uppfylls ovanstående krav på inkoppling av strypventil kan mätfel av ca 5% innehållas. Detta mätfel gäller dock endast vid mindre Vid stora strypningar mätfel instrypningar. kan är Fig 14 Mätfel för strypventil typ Vid tillsats STA-D av frostskyddsmedel i värmebärare måste avläst tryckfall över strypventil korrigeras med hänsyn till densitet och temperatur. Om t ex värmebärare består av 30 vikts- % etylenglykol och temperaturen är +10 C fås densiteten 1042 kg/m3. Avläst tryckfall över strypventil minskas med 4,2% emedan densiteten för etylenglykol i detta fall är 4,20 högre än för vatten ( ) 1000 Erhållet korrigerat värde används vid avläsning av aktuellt flöde enligt diagram för strypventil. Vid beräkning av värmeeffekt med utgångspunkt från flöde och temperaturdifferens skall korrigering ske för värmekapacitet i förhållande till vatten. För etylenglykol enligt ovan gäller omräkningsfaktor 0,93 i förhållande till vatten.

28 22 VERKNINGSGRAD Sedan luftflöden, 4.5 BERÄKNING AV TEMPERATUR- värmebärarflöden och temperaturer uppmätts enligt föregående beräknas temperaturverkningsgrad enligt följande: t2- tl t3 t2 t 4 t1 Vid mätfel ±10% kan relativ avvikelse i verkningsgrad på ca ±12% accepteras. Vid mätfel ± 15å kan relativ avvikelse i verkningsgrad på ca ±15% accepteras. Vid avvikelser i temperaturverkningsgrad utöver ovan nämnda avvikelser bör orsak till avvikelse undersökas. Möjliga orsaker kan vara felaktigt värmebärarflöde, styrventil för uppmätning av flöde skall vara riktigt dimensionerad med mätfel ca 5 nedsmutsning av växlarytor, snedfördelning växlare. av luft över r ' t t 2 _ t l t3 - t1 Erhållen verkningsgrad jämföres sedan med projekterad verkningsgrad och katalogdata. Om uppmätta luftflöden avviker från projekterade flöden skall de uppmätta flödena gälla vid avläsning av verkningsgrad enligt tillverkarens kapacitetsdiagram eller annan beräkningsmetod. Acceptabla avvikelser från projekterad verkningsgrad är främst beroende av erhållet mätfel vid uppmätning av luftflöden. Vid mätfel 5% kan relativ avvikelse i verkningsgrad på ca ±8% accepteras. För kontroll av mätningar bör värmebalansberäkning utföras mellan till- och frånluft samt för vätskekopplade värmeväxlare även överförd värme via värmebär Betecknas are. tilluftsflödet q F q g T(kg/s), frånluftsflödet g (kg/s), lufttemperaturer enligt föregående, värmebärarf lödet qw (kg/s), värmebärarens värmekapacitet (kj/kg C) Cw och värmebärarens temperaturer tw1 och tw2 fås värmebalansen om avfuktning ej erhålls i frånluft: q T (t2-tl) = q gf (t3-t4) _ g qw. Cw.(twl-tw2)

Årsverkningsgrad för värmeåtervinning med luftluftvärmeväxlare. Riktlinjer för redovisning av produktdata.

Årsverkningsgrad för värmeåtervinning med luftluftvärmeväxlare. Riktlinjer för redovisning av produktdata. Sida 1(6) 1. Förord Syftet med detta dokument är att beräkna och redovisa årsbaserade verkningsgrader för värmeåtervinnare med samma förutsättningar, så att man kan jämföra data från olika tillverkare.

Läs mer

ERMATHERM CT värmeåtervinning från kammar- och kanaltorkar för förvärmning av uteluft till STELA bandtork. Patent SE 532 586.

ERMATHERM CT värmeåtervinning från kammar- och kanaltorkar för förvärmning av uteluft till STELA bandtork. Patent SE 532 586. 2012-08-23 S. 1/4 ERMATHERM AB Solbacksvägen 20, S-147 41 Tumba, Sweden, Tel. +46(0)8-530 68 950, +46(0)70-770 65 72 eero.erma@ermatherm.se, www.ermatherm.com Org.nr. 556539-9945 Bankgiro: 5258-9884 ERMATHERM

Läs mer

Funktionskontroll av ventilationssystem energieffektivisering

Funktionskontroll av ventilationssystem energieffektivisering Boverket Allmänna råd 2007:1 Funktionskontroll av ventilationssystem energieffektivisering Boverkets allmänna råd 2007:1 till förordningen (2006:1296) om ändring i förordningen (1991:1273) om funktionskontroll

Läs mer

Diagnostiskt prov i mätteknik/luftbehandling inför kursen Injustering av luftflöden

Diagnostiskt prov i mätteknik/luftbehandling inför kursen Injustering av luftflöden 1 (14) inför kursen Injustering av luftflöden 1. I vilken skrift kan man läsa om de mätmetoder som normalt skall användas vid mätningar i ventilationsinstallationer? 2. Ange vad de tre ingående parametrarna

Läs mer

xxxx-a-5702 xxxx-a-as1, DDC

xxxx-a-5702 xxxx-a-as1, DDC xxxx-a-5702 xxxx-a-gt41 (gemensam) FF1 GP22 GP21 GT21 GQ21 FO21 ST11 GT11 GP11 GT12 GT13 TF1 GT14 GP12 GT31 GQ31 GT81 GS11 P1 FO11 SV61 A-5702-SHG1 PREFAB PRINCIPIELL FLÖDESBILD TCP/IP-ANSLUTNING SP. MATN.

Läs mer

Fuktreglering av regenerativ värmeväxling med värmning av uteluft eller frånluft

Fuktreglering av regenerativ värmeväxling med värmning av uteluft eller frånluft Fuktreglering av regenerativ värmeväxling med värmning av uteluft eller frånluft Lars Jensen Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds tekniska högskola Lunds

Läs mer

Varför ventilerar vi?

Varför ventilerar vi? Varför ventilerar vi? Tillsätta syre och ren luft Tillsätta eller bortföra fukt Värma eller kyla Föra bort föroreningar (emissioner) gaser,rök, partiklar mm Föra bort överskottsvärme produktion, solinstrålning

Läs mer

Halvera Mera med Climate Solutions Energieffektiv Värme och Kyla

Halvera Mera med Climate Solutions Energieffektiv Värme och Kyla Climate Solutions Sweden AB Dåntorpsvägen 33 HL SE-136 50 HANINGE www.climatesolutions.se Phone: +46 8 586 10460 Mob: +46 8 76 525 0470 Mitt namn: Bertil Forsman Korta fakta Climate Solutions: Företaget

Läs mer

REC Temovex luftbehandlingsaggregat Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning

REC Temovex luftbehandlingsaggregat Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning REC Temovex luftbehandlingsaggregat Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning Upp till 87% värmeåtervinning med vår unika motströmsväxlare REC Temovex luftbehandlingsaggregat Bra inomhusmiljö med hög

Läs mer

PRESTANDA LUFTVÄRMEVÄXLARE Förstudie

PRESTANDA LUFTVÄRMEVÄXLARE Förstudie PRESTANDA LUFTVÄRMEVÄXLARE Förstudie LÅGAN Rapport december 2014 Lars Nilsson och Berth Olsson VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning LÅGAN Antal sidor: 9 Göteborg 10 :

Läs mer

Inför byte av. CTC:s Luftvärmeaggregat LVA-1. Till. PBH Produkters Luftvärmeaggregat LVAC. Redovisningen

Inför byte av. CTC:s Luftvärmeaggregat LVA-1. Till. PBH Produkters Luftvärmeaggregat LVAC. Redovisningen Inför byte av CTC:s Luftvärmeaggregat LVA-1 Till PBH s Luftvärmeaggregat LVAC Redovisningen Gäller för hus upp till 130 m² Dimensionerande utomhustemperatur - 35 C Fyra installationsalternativ Telefon

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat HERU

Värmeåtervinningsaggregat HERU Värmeåtervinningsaggregat HERU HERU 50 och 75 Värmeåtervinningsaggregatet HERU är konstruerat för till- och frånluftsventilation för villor, kontor och andra lokaler där stora krav ställs på hög temperaturverkningsgrad,

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat KLASIK

Luftbehandlingsaggregat KLASIK Luftbehandlingsaggregat KLASIK Luftbehandlingsaggregat Luftbehandlingsaggregat Aggregatserien KLASIK erbjuder kunden en pålitlig och kvalitativ utrustning med tekniska parametrar som gör det möjligt att

Läs mer

Kalkylera med LCCenergi

Kalkylera med LCCenergi V-skrift 2003:1 Sid. 1 (9) Kalkylera med LCCenergi Riktlinjer för val av indata Luftbehandlingssystem V-skrift 2003:1 Sid. 2 (9) Förord Visst är det rationellt och klokt att även beakta kostnaden för drift

Läs mer

7:1 KOMPAKTAGGREGAT. 0-400 l/s

7:1 KOMPAKTAGGREGAT. 0-400 l/s 7:1 KOMPAKTAGGREGAT 0-400 Welair Mini är ett komplett luftbehandlingsaggregat för snabb installation och minimala underhållskrav. Filter av pås-modell i klass F5 enligt CEN EN 779 säkerställer en god inomhusmiljö

Läs mer

Ren luft inomhus! ET! NYHET! NYHET! NYH. Energiåtervinningsaggregatet HERU väggmodell för hälsan och ekonomin. www.ostberg.com

Ren luft inomhus! ET! NYHET! NYHET! NYH. Energiåtervinningsaggregatet HERU väggmodell för hälsan och ekonomin. www.ostberg.com Ren luft inomhus! Energiåtervinningsaggregatet HERU väggmodell för hälsan och ekonomin ET! NYHET! NYHET! NYH www.ostberg.com Innehåll NYA MÖJLIGHETER TILL REN LUFT INOMHUS.......3 ENERGIÅTERVINNINGSAGGREGAT

Läs mer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer Svenska normer och krav för bostadsventilation Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer för byggande. Avsikten med detta dokument är att ge en kortfattad översikt och inblick i överväganden

Läs mer

Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat

Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat 2012-04-28 Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat VX VX VX Rickard Berg 2 Innehåll Inledning 3 Värmepump 3 Värmepumps exempel 4 Ventilationsaggregat 4 Ventilations exempel 4 Fastighet exempel 5 Total

Läs mer

ThermoCond 19 LUFTFLÖDE: 1.100-3.500 m 3 /h

ThermoCond 19 LUFTFLÖDE: 1.100-3.500 m 3 /h Simhallsklimatisering 19 Luftavfuktare med dubbel plattvärmeväxlare för mindre simhallar typ 19 - förenklad visualisering 19 LUFTFLÖDE: 1.100-3.500 m 3 /h korrosionsfri, tät värmeväxlare dubbel rekuperativ

Läs mer

Svensk Ventilation lunchmöte om Verkningsgrad 2014-10-13. Jan Risén

Svensk Ventilation lunchmöte om Verkningsgrad 2014-10-13. Jan Risén Svensk Ventilation lunchmöte om Verkningsgrad 2014-10-13 1 Innehåll 1. Standarder för beräkning av verkningsgrad i värmeåtervinningssystem. 2. Några beräkningsexempel där de olika standarderna tillämpas.

Läs mer

Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng

Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: TB081B Tentamen ges för: By2 Tentamensdatum: 2012-01-10 Tid: 14.00 18.00 1 (17) Hjälpmedel: Miniräknare, formelsamling

Läs mer

ECONOVENT PUM Roterande värmeväxlare Teknisk handbok

ECONOVENT PUM Roterande värmeväxlare Teknisk handbok ECONOVENT PU Roterande värmeväxlare Teknisk handbok Innehållsförteckning Sida 2 Allmänt.................................................. 3 Översikt Storlekar Flödesområde.................... 3 Konstruktion

Läs mer

Ventilations- och uppvärmningssystem, 7,5 högskolepoäng

Ventilations- och uppvärmningssystem, 7,5 högskolepoäng Ventilations- och uppvärmningssystem, 7,5 högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: TB0121 Tentamen ges för: By2 Tentamensdatum: 2013-06-03 1 (11) Hjälpmedel: Miniräknare Tentamen består av två delar

Läs mer

Värmeåtervinning av ventilationsluft. Förbättra inomhusklimatet och minska energikostnaderna

Värmeåtervinning av ventilationsluft. Förbättra inomhusklimatet och minska energikostnaderna Värmeåtervinning av ventilationsluft Förbättra inomhusklimatet och minska energikostnaderna Värmeåtervinning av ventilationsluften Ett sätt att ta vara på den förbrukade ventilationsluften, som annars

Läs mer

GV-HR110. Värmeåtervinningsaggregat. Princip. Värmeåtervinningsaggregat NIBE TM PBD SE 1335-3. NIBE GV-HR110 levereras med:

GV-HR110. Värmeåtervinningsaggregat. Princip. Värmeåtervinningsaggregat NIBE TM PBD SE 1335-3. NIBE GV-HR110 levereras med: PBD SE 1335-3 Värmeåtervinningsaggregat NIBE TM GV-HR110 NIBE TM 639556 GV-HR110 3 Värmeåtervinningsaggregat Upp till 96% återvinning. Låg ljudnivå. Lågenergifläktar. Tydlig displayenhet. Kompakta yttermått.

Läs mer

Funktionsguide GOLD, Daggpunktsreglering

Funktionsguide GOLD, Daggpunktsreglering Funktionsguide GOLD, Daggpunktsreglering 1. Allmänt Funktionen Daggpunktsstyrd kylvattenreglering är avsedd att användas när klimatbafflar eller fasadapparatsystem används i lokaler med fuktöverskott under

Läs mer

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 1. Allmänt 2. Knappfunktion 3. Ställa in Värde 3.1. Datum och Tid 3.2. Drifttid 3.3. Min Temp Tilluft 3.4. Börvärde Frånluft 3.5. Blockering Nattkyla 3.6. Börvärde rum natt

Läs mer

Injusteringsventiler ESBE 2001/2002 SE

Injusteringsventiler ESBE 2001/2002 SE Katalog Injusteringsventiler ESBE 00/00 SE ESBE Med fokus på styrdon ESBEs vridande styrdon (shuntventiler och ställdon) för reglering av värme och kyla i fastigheter. Vi erbjuder ett brett program och

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT-S Allmänt REC Temovex S är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

Tentamen i : Värme- och ventilationsteknik Kod/Linje: MTM437. Totala antalet uppgifter: 5 st Datum: 030115

Tentamen i : Värme- och ventilationsteknik Kod/Linje: MTM437. Totala antalet uppgifter: 5 st Datum: 030115 Tentamen i : Värme- och ventilationsteknik Kod/Linje: MTM437 Totala antalet uppgifter: 5 st Datum: 030115 Examinator/Tfn: Lars Westerlund 1223 Skrivtid: 9.00-15.00 Jourhavande lärare/tfn: Lars Westerlund

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat CBX-XLE och CBX-XLV. Drift- och skötselinstruktioner samt Projektering monteringsanvisning

Värmeåtervinningsaggregat CBX-XLE och CBX-XLV. Drift- och skötselinstruktioner samt Projektering monteringsanvisning Drift- och skötselinstruktioner samt Projektering monteringsanvisning 1. Aggregatuppbyggnad 2. Projektering och monteringsanvisning 3. Injustering 4. Drift- och skötselinstruktioner Datum 2011-10-01 1.

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid. 6 Mått... sid. 7 Ventilation & värmeåtervinning... sid. 7 Komponenter... sid. 8 Tillbehör...

Läs mer

Energikrav för lokalbyggnader

Energikrav för lokalbyggnader Tidigare versioner: Version 1, Augusti 2006 Version 2, Januari 2008 Energikrav för lokalbyggnader Version 3, Augusti 2011 Bakgrund Beställargruppen lokaler, BELOK, är en av Energimyndigheten initierad

Läs mer

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual DOMEKT REGO RECU P Aggregatmanual SE Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Transport...4 Kort beskrivning av aggregatet...5 Installation...7 Underhåll...8 Teknisk information...9 Ordernyckel...10 2 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

AD 400 B FUNKTIONSPRINCIP

AD 400 B FUNKTIONSPRINCIP AD 400 B FUNKTIONSPRINCIP Processluften sugs in i avfuktaren och genom rotorn, som långsamt vrider mellan två zoner i avfuktaren. Silicagel rotorn suger upp vattnet från luften. Det uppsugna vattnet tas

Läs mer

REC Temovex. luftbehandlingsaggregat. Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning

REC Temovex. luftbehandlingsaggregat. Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning REC Temovex luftbehandlingsaggregat Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning Vägen till energibesparing går genom motströmsvärmeväxlaren! REC Temovex tillverkar i Helsingborg en typ av ventilationsaggregat

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 00 RT-00 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT00 Allmänt REC Temovex 00 är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

Centrala FTX-lösningar

Centrala FTX-lösningar Swegon Home Solutions Centrala FTX-lösningar www.swegonhomesolutions.se HOME VENTILATION www.swegonhomesolutions.se Centrala FTX-lösningar för bostadsventilation SVENSKA BOSTADSMARKNADEN Statistiken visar

Läs mer

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R Flexit Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R F Ö R E N S U N D I N N E M I L J Ö Våra produkter utvecklas kontinuerligt och

Läs mer

Tryckluft Varför tryckluft?

Tryckluft Varför tryckluft? Varför tryckluft? Enkelt att distrubiera och ansluta Små verktyg med mycket kraft Ger ej upphov till gnistor (explosiva miljöer) Användning Maskinstyrningar sproduktion 100 % 5 % 20 40 % 1 Kolvkompressor

Läs mer

LONGUS LONGUS 2014-06-25. Fasadapparat för väggmontage. LONGUS är en helt ny generation av fasadapparat, NYCKELTAL

LONGUS LONGUS 2014-06-25. Fasadapparat för väggmontage. LONGUS är en helt ny generation av fasadapparat, NYCKELTAL Fasadapparat för väggmontage är en helt ny generation av fasadapparat, där värmeutbytet koncentreras till värmekällorna och som är utvecklat för låga drivtryck (- 00 Pa). monteras på fasadvägg bakom platsbyggda

Läs mer

FLEXIBILITET, KLIMAT OCH KYLA

FLEXIBILITET, KLIMAT OCH KYLA Flexomix FLEXIBILITET, KLIMAT OCH KYLA Luftflöde 0,2-34 m³/s Energibesparing Flexibla lösningar Integrerad kyla IV Produkt IV Produkt utvecklar, tillverkar och säljer miljö- och energieffektiva luftbehandlingsaggregat.

Läs mer

Instruktion Roterande värmeväxlare BCEA

Instruktion Roterande värmeväxlare BCEA Instruktion Roterande värmeväxlare 1. Allmänt Värmeåtervinnaren är en roterande värmeväxlare med hög temperatur- och fuktverkningsgrad. Värmeväxlaren arbetar med en verkningsgrad på upp till 82% vid lika

Läs mer

HERU Ren luft inomhus! HERU energiåtervinningsaggregat för energi- och miljöbesparingar och ett hälsosammare inomhusklimat www.ostberg.

HERU Ren luft inomhus! HERU energiåtervinningsaggregat för energi- och miljöbesparingar och ett hälsosammare inomhusklimat www.ostberg. HERU Energiåtervinningsaggregat Ren luft inomhus! HERU energiåtervinningsaggregat för energi- och miljöbesparingar och ett hälsosammare inomhusklimat www.ostberg.com Innehåll KVALITET ÄR LIVSKVALITET................3

Läs mer

yttervägg 5,9 5,9 3,6 4,9 - - Golv 10,5 10,5 24 10,5 7 7 Tak 10,5 10,5 24 10,5 7 7 Fönster 2 2 4 3 - - Radiator 0,5 0,5 0,8 0,5 0,3 -

yttervägg 5,9 5,9 3,6 4,9 - - Golv 10,5 10,5 24 10,5 7 7 Tak 10,5 10,5 24 10,5 7 7 Fönster 2 2 4 3 - - Radiator 0,5 0,5 0,8 0,5 0,3 - B Lägenhetsmodell B.1 Yttre utformning Lägenheten består av tre rum och kök. Rum 1 och 2 används som sovrum, rum 3 som vardags rum, rum 4 som kök, rum 5 som badrum och slutligen rum 6 som hall. Lägenheten

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Ändrings-PM 1 (6) Dokumentansvarig Aleksandra Stojcevska. Publicerat 2015-01-27

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Ändrings-PM 1 (6) Dokumentansvarig Aleksandra Stojcevska. Publicerat 2015-01-27 Tekniska krav och anvisningar Luftbehandlingssystem Ändrings-PM 1 (6) Revideringshistoriken avser och täcker in samtliga dokument inom teknikområdet Luftbehandlingssystem. Dokument som bara får nytt revideringsdatum

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat RDKS

Värmeåtervinningsaggregat RDKS Värmeåtervinningsaggregat RDKS Värmeåtervinningsaggregat RDKS är en vidareutveckling av vårt aggregat RDKR. Aggregatet har en roterande värmeväxlare med steglös varvtalsreglering. Detta ger en mycket exakt

Läs mer

Ventilation- och uppvärmningssystem, 7,5 hp

Ventilation- och uppvärmningssystem, 7,5 hp 1 (12) Ventilation- och uppvärmningssystem, 7,5 hp Provmoment: Tentamen Ladokkod: TB0121 Tentamen ges för: En1 Tentamensdatum: 2012-05-31 Hjälpmedel: Miniräknare Tentamen består av två delar, den ena med

Läs mer

Viktigt! Glöm inte att skriva namn på alla blad du lämnar in. 2015-03-19. Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student)

Viktigt! Glöm inte att skriva namn på alla blad du lämnar in. 2015-03-19. Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Installationsteknik Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Tentamen 41B18I Byggnadsingenjör, åk 2 BI2 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 2015-03-19

Läs mer

Elda inte för kråkorna!

Elda inte för kråkorna! Elda inte för kråkorna! Climate Solutions Sweden lanserar nu ett nytt koncept med värmepumpar för total återvinning av ventilationsvärmen i fastigheter. Värmeenergin i frånluften används och täcker behovet

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

SKOLANS VENTILATION. Ni behöver pappersark för att undersöka drag anteckningspapper. Eleverna bör kunna arbeta i grupp anteckna.

SKOLANS VENTILATION. Ni behöver pappersark för att undersöka drag anteckningspapper. Eleverna bör kunna arbeta i grupp anteckna. SKOLANS VENTILATION Övningens mål Eleverna lär sig om energieffektivitet i skolor med fokus på fönster (eftersom de har stor inverkan på hur byggnaden värms upp och ventileras). Eleverna ska leta reda

Läs mer

Roterande värmeväxlare och läckage

Roterande värmeväxlare och läckage Roterande värmeväxlare och läckage Lars Jensen Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds tekniska högskola Lunds universitet, 08 Rapport TVIT--08/7033 Lunds Universitet

Läs mer

PODVENT 2.0. Roterande värmeväxlare. Bättre inomhusmiljö till lägre energikostnad

PODVENT 2.0. Roterande värmeväxlare. Bättre inomhusmiljö till lägre energikostnad Bättre inomhusmiljö till lägre energikostnad PODVENT 2.0 Om du har en smartphone kan du läsa av koden för mer information om produkterna på vår webbplats! Podvent passar både vid nyinstallation och utbyte.

Läs mer

Instruktion BASIC Roterande värmeväxlare BCVA, storlek 080 120

Instruktion BASIC Roterande värmeväxlare BCVA, storlek 080 120 Instruktion BASIC Roterande värmeväxlare BCVA, storlek 080 120 1. Allmänt BCVA värmeåtervinnare är en roterande värmeväxlare med hög temperatur- och fuktverkningsgrad. Värmeväxlaren arbetar med en verkningsgrad

Läs mer

RAPPORT. Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08. Upprättad av: Maria Sjögren

RAPPORT. Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08. Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08 Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Kylbehov Sundbrolund äldreboende Kund Landstinget Västernorrland - Olle Bertilsson Baltic Energy Lena

Läs mer

Värmeåtervinning ur ventilationsluft

Värmeåtervinning ur ventilationsluft Värmeåtervinning ur ventilationsluft en lönsamhetsfråga för brukare och fastighetsägare, en miljöfråga för samhället Dagens energidebatt handlar om behovet av att minska energiomsättningen, dels för att

Läs mer

Frisk luft från. Lösningar mot radon. ger friska hus med ren luft inomhus. www.ostberg.com

Frisk luft från. Lösningar mot radon. ger friska hus med ren luft inomhus. www.ostberg.com Frisk luft från Lösningar mot radon ger friska hus med ren luft inomhus www.ostberg.com EN STRÅLANDE FRAMTID MED REN LUFT INOMHUS Radon är en hälsofara. Bor eller verkar man i en fastighet med höga radonhalter

Läs mer

LK Markvärme. Allmänt. Fördelare. Rör

LK Markvärme. Allmänt. Fördelare. Rör LK Markvärme Allmänt LK Markvärme är ett rörsystem avsett för att hålla snö- och isfritt på gator, torg, körramper, trafikytor, broar, lastbryggor mm. Grundkomponenter i markvärmesystemet är fördelare,

Läs mer

Funktionsguide GOLD LP/COMPACT, All Year Comfort

Funktionsguide GOLD LP/COMPACT, All Year Comfort Funktionsguide GOLD LP/COMPACT, All Year Comfort 1. Allmänt Funktionen All Year Comfort är avsedd att användas för att styra primärvattenkretsen för kyla och/eller värme till klimatbafflar, fasadapparatsystem

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 5 ANVISNING FÖR FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL MED FELSÖKNINGSSCHEMA Rätt utfört underhåll av tekniska installationer är en förutsättning för att dessa skall få en lång och besvärsfri teknisk livslängd. Den första

Läs mer

MAXIMUS MAXIMUS GOLV! Ventilationsapparat för installationsgolv

MAXIMUS MAXIMUS GOLV! Ventilationsapparat för installationsgolv 1 Ventilationsapparat för installationsgolv är en kanalansluten golvapparat med kyla, värme och ventilation. Maximus installeras i kontorsmiljöer och som ersätter dagens konventionella golvdon, konvektorer

Läs mer

Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24

Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24 Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24 Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå En presentation av åtgärder i samband med utbyte av kryddhylleaggregat

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

Ventilationsdon av hög kvalitet med enkelt inställbara luftflöden

Ventilationsdon av hög kvalitet med enkelt inställbara luftflöden Ventilationsdon av hög kvalitet med enkelt inställbara luftflöden 1 Uteluften tas in genom en rund eller rektangulär kanal till VENTPLUS. 3 Den kalla, renade luften faller till botten bakom radiatorn.

Läs mer

Vår handläggare Projektnummer Datum Status Sida Jörgen Wallin 090131-Brf Bergakungen-JW-01 2012-08-08 V.1.0 Sida 1(12)

Vår handläggare Projektnummer Datum Status Sida Jörgen Wallin 090131-Brf Bergakungen-JW-01 2012-08-08 V.1.0 Sida 1(12) Jörgen Wallin 090131-Brf Bergakungen-JW-01 2012-08-08 V.1.0 Sida 1(12) Objektsinformation Kundnamn Objekt Adress Yta Brf Bergakungen Sicklaön 92:3, Sicklaön 93:1 samt Sicklaön 94:1 Becksjudarvägen 31-39(byggnad

Läs mer

Installation tryckgivare TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT

Installation tryckgivare TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT Installation tryckgivare TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT 1. Allmänt Tryckgivaren används i anläggningar där man eftersträvar variabelt flöde genom att konstanthålla trycket i kanalsystemet. Tryckgivaren

Läs mer

TORNADO RIRS VÄRMEÅTERVINNINGSSYSTEM MED ROTERANDE VÄRMEVÄ XL ARE

TORNADO RIRS VÄRMEÅTERVINNINGSSYSTEM MED ROTERANDE VÄRMEVÄ XL ARE BÄTTE INOMHUSMILJÖ TONADO IS VÄMEÅTEVINNINGSSYSTEM MED OTEANDE VÄMEVÄ XL AE Anslutning i topp eller sida AC eller EC motorer oterande värmeväxlare Temperaturverkningsgrad upp till 80% IS Nya uppdaterade

Läs mer

Flexomix FLEXIBILITET, KLIMAT OCH KYLA

Flexomix FLEXIBILITET, KLIMAT OCH KYLA Flexomix FLEXIBILITET, KLIMAT OCH KYLA Luftflöde 0,2-34 m³/s Energibesparing Flexibla lösningar Integrerad kyla IV Produkt IV Produkt utvecklar, tillverkar och säljer miljö- och energieffektiva luftbehandlingsaggregat.

Läs mer

Funktionsguide GOLD version E, SMART Link/AQUA Link

Funktionsguide GOLD version E, SMART Link/AQUA Link Funktionsguide version E, SMART Link/AQUA Link 1. Allmänt Funktionen SMART Link är avsedd att användas för styrning av tider, temperaturer etc. samt avläsning av larm och värden för en Swegon kylmaskin/värmepump

Läs mer

fakta mätteknik Kortfattad fakta lufthastighet och -flöde, givarsystem, mätmetoder etc. fakta - kunskap - utbildning - support

fakta mätteknik Kortfattad fakta lufthastighet och -flöde, givarsystem, mätmetoder etc. fakta - kunskap - utbildning - support Lufthastighet fakta mätteknik Kortfattad fakta lufthastighet och -flöde, givarsystem, mätmetoder etc. fakta - kunskap - utbildning - support Er kunskapspartner Nordtec Instrument AB 31-74 1 7 122 Fakta

Läs mer

Ren luft inomhus! HERU energiåtervinningsaggregat för hälsan och ekonomin. www.ostberg.com

Ren luft inomhus! HERU energiåtervinningsaggregat för hälsan och ekonomin. www.ostberg.com Ren luft inomhus! HERU energiåtervinningsaggregat för hälsan och ekonomin www.ostberg.com Innehåll HÄLSA OCH EKONOMI..........3 HERU ENERGIÅTERVINNINGS- AGGREGAT........................5 TRÅDLÖS MANÖVERENHET.....7

Läs mer

Installation av värmeåtervinning i kombination med tilläggsisolering av fasad

Installation av värmeåtervinning i kombination med tilläggsisolering av fasad Installation av värmeåtervinning i kombination med tilläggsisolering av fasad Förstudie Peter Filipsson Lars Ekberg Åsa Wahlström CIT Energy Management 2012-04-11 Sammanfattning Denna förstudie behandlar

Läs mer

Mätning av effekt och beräkning av energiförbrukning hos ett ute spa.

Mätning av effekt och beräkning av energiförbrukning hos ett ute spa. Kontaktperson Mathias Johansson 2015-06-16 5P03129-02 rev. 1 1 (4) Energi och bioekonomi 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se Nordiska Kvalitetspooler AB Box 22 818 03 FORSBACKA Energimätning på utespa

Läs mer

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985 Fastighet: Fastighetsägare: Konsult: Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1985 Area: 3055BTA Verksamhet: Förskola,

Läs mer

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2014-11-24 4P06815-04 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2014-11-24 4P06815-04 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp. Kontaktperson Mathias Johansson 2014-11-24 4P06815-04 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se Skånska Byggvaror AB Box 22238 250 24 HELSINGBORG Mätning av energiförbrukning hos utespa

Läs mer

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5)

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5) Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Altona, Malmö Stena Fastighter Energy Concept in Sweden Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1967 Area: 9 500 m 2 A temp Verksamhet: Kontorsbyggnad,

Läs mer

ENERGIEFFEKTIV VENTILATION I BUTIKER - ÅTERLUFT

ENERGIEFFEKTIV VENTILATION I BUTIKER - ÅTERLUFT ENERGIEFFEKTIV VENTILATION I BUTIKER - ÅTERLUFT Författare: Caroline Markusson Projektnummer: BF03 År: 2012 Energieffektiv ventilation i butiker - återluft Rapport förstudie Caroline Markusson SP Sveriges

Läs mer

Toppklimat för småhus

Toppklimat för småhus VENTILATION SVALKA SKÖTSEL INSTALLATION TEKNIK Toppklimat för småhus VÄRME Värme Ventilation Luftkonditionering Värme Med hjälp av en värmepump återvinns värme och energi från den luft som ventileras bort

Läs mer

Avsnitt 2 Boverkets allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)

Avsnitt 2 Boverkets allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) Avsnitt 2 Boverkets allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) I detta avsnitt finns allmänna råd markerade i en ruta. Till dessa allmänna råd finns det kommenterande texter. 2.1 Vem

Läs mer

Kunskap Klimat Kyla STORA

Kunskap Klimat Kyla STORA S T O R A Kunskap Klimat Kyla Innehållsförteckning Stora K...1 Läsanvisning......1 Allmänt......2 Dimensioneringsförfarande......2 Formler......3 Mollierdiagrammet......4 Begreppsförklaringar......5 Alternativ

Läs mer

DRIFT & SKÖTSEL HUS MED GOLVVÄRME & VATTENRADIATORER

DRIFT & SKÖTSEL HUS MED GOLVVÄRME & VATTENRADIATORER 1 DRIFT & SKÖTSEL HUS MED GOLVVÄRME & VATTENRADIATORER 2 2. SYSTEMBESKRIVNING GOLVVÄRMESYSTEMET Golvvärmesystemet består av en värmekälla som värmer vatten till radiatorer och golvvärme, vattentemperaturen

Läs mer

CV Elektriska cirkulära kanalvärmare

CV Elektriska cirkulära kanalvärmare Elektriska cirkulära kanalvärmare Elektriska cirkulära kanalvärmare VEAB:s cirkulära elektriska kanalvärmare används för att värma ventilationsluften till enskilda rum och zoner med individuellt styrda

Läs mer

LIVING. Återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation - En lönsam investering!

LIVING. Återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation - En lönsam investering! Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar LIVING Återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation

Läs mer

Kunskap Klimat Kyla STORA

Kunskap Klimat Kyla STORA S T O R A Kunskap Klimat Kyla Innehåll Stora K...1 Läsanvisning...1 Allmänt Dimensioneringsförfarande...2 Formler...3 Mollierdiagrammet...4 Begreppsförklaringar...5 Alternativ 1. Optimerad beräkning Luftflöde...6

Läs mer

Funktion All ventilationsluft i bostaden går via aggregatet och luftväxlingen i bostaden kan därmed alltid regleras efter det aktuella behovet.

Funktion All ventilationsluft i bostaden går via aggregatet och luftväxlingen i bostaden kan därmed alltid regleras efter det aktuella behovet. INSTRUKTION FÖR DRIFT & SKÖTSEL AV MINIMASTER I RADHUSEN JANUARI 2012 Till Systemet Minimaster finns bara i våra radhus, i punkthusen är det ett annat system. Minimastern är konstruerad att ge en balanserad

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 700S-EC

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 700S-EC Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 7S-EC RT 7S-EC Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT 7S-EC Allmänt REC Temovex 7S-EC är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning.

Läs mer

Kontakt, översikt, index. Takvärme/Kyltakshandledning. Plexus. Professor. Pilot. Architect. Polaris I & S. Plafond. Podium. Celo. Cabinett.

Kontakt, översikt, index. Takvärme/Kyltakshandledning. Plexus. Professor. Pilot. Architect. Polaris I & S. Plafond. Podium. Celo. Cabinett. Kontakt, översikt, index Takvärme/Kyltakshandledning Plexus Professor Pilot Architect Polaris I & S Plafond Podium Celo Cabinett Capella Carat Fasadium Atrium H & C /Loggia Regula Belysning TEKNOsim.0

Läs mer

VENTILATION. Frisk luft eller bara problem. ProjTek

VENTILATION. Frisk luft eller bara problem. ProjTek VENTILATION Frisk luft eller bara problem Ventilation, principer Aggregat och fläktar Styrsystem OVK Obligatorisk ventilationskontroll Förväntningar påp bra ventilation Brukarens förvf rväntningar Frisk

Läs mer

Ventilation med återvinning för alla självdragsfastigheter

Ventilation med återvinning för alla självdragsfastigheter Clean-Air24 FTX Minska värmekostnaden Ventilation med återvinning för alla självdragsfastigheter Det enda systemet med återvinning som kan installeras i befintligt kanalsystem Inga rör och aggregat som

Läs mer

Värmeåtervinning i ventilationssystem

Värmeåtervinning i ventilationssystem Värmeåtervinning i ventilationssystem En fallstudie av verkningsgraden i regenerativa centralvärmeväxlare i flerbostadshus LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg Bygg- & Miljöteknik / Instalations-

Läs mer

Dimensionering, installation, mått och vikt

Dimensionering, installation, mått och vikt Dimensionering, installation, mått och vikt Diagram och tabeller i denna dokumentation är avsedda som översikt. Exakt dimensionering erhålles i aggregatvalsprogrammet ProUnit. Innehållsförteckning Förutsättningar

Läs mer

SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521

SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521 SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521 OBS! Innan du börjar mäta med ditt nya instrument läs kapitel 6. Grundinställningar (Set). Vid leverans är k2-faktor aktiv. SWEMA AB Pepparvägen 27 123 56

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KLIMAT OCH ENERGI

RIKTLINJER FÖR KLIMAT OCH ENERGI BilBilaga Bilaga till föreskrift 4/07 RIKTLINJER FÖR KLIMAT OCH ENERGI Gällande ny- till- och ombyggnad inom Fortifikationsverket Bilaga till föreskrift 4/07 Riktlinjer för Klimat och Energi 2 av 0 Innehållsförteckning

Läs mer

TEKNISK MANUAL KANALANSLUTEN FLÄKTLUFTKYLARE

TEKNISK MANUAL KANALANSLUTEN FLÄKTLUFTKYLARE KANALANSLUTEN FLÄKTLUFTKYLARE TM UTC 17 23 VENTILCLIMA SE INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 Allmänna Dimensioner, 2-rörsystem Allmänna Dimensioner, 4-rörsystem Allmänna Tekniskal data, 2-rörsystem Korrektionsfaktorer

Läs mer

A900S/T Ventilationsaggregat. Tryggt val

A900S/T Ventilationsaggregat. Tryggt val A900S/T Ventilationsaggregat Tryggt val Allmänt a-collection ventilationsaggregat är konstruerat med senaste teknik för att ge hög luftkomfort med låg driftskostnad. Effektiv värmeåtervinning med roterande

Läs mer

RDKS RDAS RDAF. Ventilation för hälsa och ekonomi i alla typer av bostäder

RDKS RDAS RDAF. Ventilation för hälsa och ekonomi i alla typer av bostäder RDKS RDAS RDAF Ventilation för hälsa och ekonomi i alla typer av bostäder Här presenterar vi våra tre senaste ventilations aggregat; RDAS, RDAF och RDKS, för placering på vinden, i källaren, tvättstugan

Läs mer

CorroHeat CWX. värmeväxlare i plast för korrosiv miljö

CorroHeat CWX. värmeväxlare i plast för korrosiv miljö CorroHeat CWX värmeväxlare i plast för korrosiv miljö Värmeåtervinning med korrosionsbeständiga system: Vi har tekniken Inom AREX har vi arbetat i decennier med luft- och energiteknik för korrosiv miljö.

Läs mer

lindab ventilation Lindab Comfort Samlade k-faktorer till alla Lindabs donlådor och mätdon

lindab ventilation Lindab Comfort Samlade k-faktorer till alla Lindabs donlådor och mätdon lindab ventilation Lindab Comfort Samlade -fatorer till alla Lindabs donlådor och mätdon q = p m Mätning och injustering av ventilation Formler för omvandling mellan mättryc och luftflöde q = p m = ( q

Läs mer