MYNDIGHETNÄMNDENS BOKSLUT 2014 VERKSAMHET 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MYNDIGHETNÄMNDENS BOKSLUT 2014 VERKSAMHET 2015"

Transkript

1 MYNDIGHETNÄMNDENS BOKSLUT 2014 VERKSAMHET 2015

2 Myndighetsnämnden ÅRSBERÄTTELSE 2014 Januari: Miljö- och byggförvaltningen och Räddningstjänsten blir Myndighetsförvaltningen under Myndighetsnämnden. Rekrytering av Räddningschef klart. Påbörjar rekrytering av Miljösamordnare. Februari: På uppdrag av Länsstyrelsen - strategier för MIFO. Har lagt och lägger fortfarande mycket tid och energi på räddningstjänsten och den konflikt som råder där. Mars: Ny runda med rekrytering av Miljösamordnare. Under våren arbetar vi med tillsyn av hygienbehandlingslokaler. Medverkar på Mötesplats Sävsjö. April: Lars-Göran börjar sin anställning på räddningstjänsten. Påbörjar rekrytering av avloppsinventerare till sommarens inventering.

3 Myndighetsnämnden ÅRBERÄTTELSE 2014 Maj: Lst tillsynsbesök hos Rtj. Inga tillsynsbesök gjorda under Juni: Jonas Bronck center vill sätta upp en minnessten vid torget. Sara börjar som inventerare hos oss. Juli: Per Fernström börjar hos oss som ny miljösamordnare. Nytt tillskott i PBL Attefallshuset. Nya rutiner skapas. Vår livsmedelsinspektör Yaneth säger upp sig. Augusti: Räddningstjänsten medverkar vid Sala skogsbrand. JBC invigs och minnessten sätts på plats. Påbörjar rekrytering av ny livsmedelsinspektör.

4 ÅRBERÄTTELSE 2014 Myndighetsnämnden September: Folke Mökander går i pension. Vår halva byggnadsinspektör Per Swärdh säger upp sig. St. Räddningschef avslutar sin anställning. Vi kör skolprojektet tillsyn av städ och vent. Oktober: Yaneth avslutar sin anställning. Julia börjar som ny livsmedelsinspektör hos oss. Medverkar vid Öppet hus. November: Kalkning av sjöar och vattendrag. Folke på besök. Räddningstjänsten medverkar vid Mötesplats Sävsjö. MIFO- arbetet tar mer tid och resurser i anspråk. December: Per Swärdh avslutar sin anställning. Sara börjar som miljö- och byggnadsinspektör. Miljö- och byggpris delas ut.

5 Myndighetsnämndens mål Att aktivt besöka företag och verksamheter i enlighet med nämndens tillsynsplaner för att nå en god och hållbar utveckling i kommunen i samklang med de 16 miljömålen. 2. Att minimera negativ inverkan på människor, bebyggelse och miljö. 3. Att utbilda minst 8% av Sävsjö kommuns invånare i skydd mot olyckor. Mätning av mål 1.1 Att nämnden årligen skall följa upp och redovisa antalet genomförda tillsynsbesök i företag och verksamheter med tillsynsavgifter genom antalet planerade besök. 2.1 Att nämnden årligen skall följa upp och redovisa antalet kontrollplaner med fungerande egenkontroll genom information, framförallt i samband med tekniskt samråd, samt löpande aktiv bevakning med minst ett besök på varje byggarbetsplats där kontrollansvarig krävts. Ovanstående siffra skall jämföras med antalet bygglov som efterföljs av tekniskt samråd Att nämnden årligen ska följa upp och redovisa antalet personer som har genomgått utbildning.

6 Myndighetsnämndens servicegarantier 1. Att en komplett anmälan vid inrättande av värmepumpinstallation från berg, mark och vatten ska miljö- och byggförvaltningen senast tio arbetsdagar efter det att anmälan diarieförts ha besvarat anmälan. Om så inte sker uttas ingen anmälningsavgift. Garantin gäller inte vid inrättande av värmepump inom skyddsområde för allmän vattentäkt och inte vid inrättande av jordvärmeanläggning inom strandskyddat område. Anmälan av sådana värmepumpinstallationer måste behandlas på nämndnivå. Vid ofullständig anmälan räknas garantitiden f o m den arbetsdag då kompletterad anmälan, som uppfyller ovanstående garantivillkor föreligger. 2. Vid ansökan om egensotning skall räddningstjänsten behandla ansökan inom tio arbetsdagar.

7 Mätning av myndighetsnämndens mål Utfall Att nämnden årligen skall följa upp och redovisa antalet genomförda planerade tillsynsbesök i företag med tillsynsavgifter genom antalet planerade besök. 2.1 Att nämnden årligen skall följa upp och redovisa antalet kontrollplaner med fungerande egenkontroll genom information, framförallt i samband med tekniskt samråd, samt löpande aktiv bevakning med minst ett besök på varje byggarbetsplats där kontrollansvarig krävts. Ovanstående siffra skall jämföras med antalet bygglov som efterföljs av tekniskt samråd Nämnden skall följa upp och redovisa antalet genomförda utbildningar. 153 tillsynsbesök på 164 företag eller anläggningar 93% (82% 2013) 22 besök på 22 arbetsplatser med bygglov inklusive kontrollplan 100% (100% 2013) Antalet utbildade var 688 personer 6,4% (844 personer 7,7% 2013) NEJ JA NEJ

8 Miljö- och byggenheten bokslut 2014 BUDGET BOKSLUT AVVIKELSE Myndighetsnämnd Bygg- och kartenhet Detaljplaner/Avgifter Adm/Avgifter mätningsenhet Miljöskydd Livsmedel Kalkning Skadedjursbekämpning Adm Miljö- och Bygg SUMMA

9 Räddningstjänstens bokslut 2014 BUDGET BOKSLUT AVVIKELSE Räddningstjänst adm Sävsjö Brandstation Stockaryds Brandstation Brandvatten Övriga fasta kostnader Räddningstjänsten Extern verksamhet Civilförsvar SUMMA

10 Miljö- och byggenheten bokslut Avvikelse per kontogrupp UTFALL UTFALL Intäkter (gr 3) Konsultkostnader (gr 4) Personal (gr 5) Övriga verksamhetskostnader (gr 6-7) TOTALT RESULTAT Räddningstjänsten bokslut 2014 Avvikelse per kontogrupp UTFALL UTFALL Intäkter (gr 3) Konsultkostnader (gr 4) Personal (gr 5) Övriga verksamhetskostnader (gr 6-7) TOTALT RESULTAT TOTALT RESULTAT MYNDIGHETSNÄMNDEN

11 Extra ordinär händelse Myndighetsnämndens Årsbokslut 2014 Resultat Miljö- och Byggenheten Resultat Räddningstjänsten Resultat Oförutsedd händelse MN Årsbokslut

12 Myndighetsnämndens verksamhetsmått Bokslut 2014 Bokslut 2013 Bokslut 2012 Antal larm räddningstjänst Mantimmar operativ verksamhet Antal utbildade i skydd mot olyckor Bygglovsärenden Anmälningar enligt PBL Byggarbetsplatsbesök Strandskyddsärenden varav landsbygdsutveckling Förhandsbesked Detaljplaneärenden Utstakningsärenden Värmepumpsanläggningar Enskilda avloppsanläggningar Ärenden förorenad mark Tillsynsobjekt miljöskydd Antal miljöinspektioner Andel tillsynsobjekt miljöskydd med minst ett tillsynsbesök 0,9 0,7 0,8 Miljöinspektioner / antalet tillsynsobjekt 0,9 0,8

13 Myndighetsnämndens verksamhetsmått Bokslut 2014 Bokslut 2013 Bokslut 2012 Tillsynsobjekt frisörsalonger Antal inspektioner frisörsalonger Andel tillsynsobjekt frisörsalonger med minst ett tillsynsbesök - - 0,86 Tillsynsobjekt livsmedel Antal livsmedelsinspektioner Andel tillsynsobjekt med minst ett tillsynsbesök 1 0,8 Livsmedelsinspektioner / antalet tillsynsobjekt 1,01 0,9 1,1 Livsmedelsprover 6 Mängd kalk (ton) Kostnad (kr) per ton kalk Antal vattenprover inom kalkningsverksamheten Planerad vattenprovtagning / genomförd vattenprovtagning 1,0 0,9 1,0 Andel godkända strandbadvattenprover 1,0 1,0 1,0

14 Bygglov 2012 Industri Permanentbostad / Fritidshus Övrigt Totalt Ny PBL 7 st 10 st 134 st 151 st kr kr kr kr 12% 19% 69% 100% Bygglov st 5 st 136 st 152 st kr kr kr kr 36% 11% 53% 100% Bygglov st 13 st 147 st 164 st kr kr kr kr 10 % 13% 77% 100 %

15 Vad har vi beviljat bygglov för i Sävsjö kommun?

16 Beviljade bygglov Garage/Carport Uterum Braskaminer Skyltar 9 4 Lagertält 5 3 Vindkraftverk 1 0 Ombyggnader/tillbyggnader Transformatorstationer Byggsanktionsavgift 2 2 Attefallshus 11

17 322 fastigheter besöktes. 290 hade någon form av avloppsanläggning. Ca 30% var helt utan anmärkning och därmed når kraven på vad som anse en god anläggning. Inventering av enskilda avloppsanläggningar inom Emåns avrinningsområde i Sävsjö kommun under 2014.

18 INGEN ÖVERGÖDNING Ett av de 16 svenska miljömålen Helikopter KALKNING 728 ton kalk sprids i våra sjöar och vattendrag. Förorsakas av för höga halter av fosfor och kväve.

19 MIFO Metodik för inventering av förorenade områden. Ca 190 gamla objekt i Sävsjö kommun. Uppdrag från Lst -upprätta en tillsynsstrategi. Ska vara åtgärdade till För att uppnå det svenska miljömålet en giftfri miljö.

20 Nationell tillsynsprojekt om inomhusmiljön i skolan Enl. FHM finns det stora brister i inomhusmiljön i landets skolor. Socialstyrelsens rapport: Allergi i skola och förskola Fokus på ventilation, städning och egenkontrollprogram. Grundskolan samt gymnasiet ingår. Resultatet visade brister på samtliga fokusområden. Undermålig inomhusmiljö i skolan är en arbetsmiljöfråga och en olägenhet för människors hälsa.

21 TUT TUT ANTAL UTRYCKNINGAR Sävsjö Stockaryd Totalt

22 Utryckningar Mantimmar

23 ANTAL OLYCKSHÄNDELSER Automatlarm Brand i byggnad Brand övrigt Trafikolycka Sjukvård Övrigt

24 Händelser och förändringar i verksamheten/ekonomi under 2014/2015 Ny organisation Miljö- och byggförvaltningen + Räddningstjänsten = Myndighetsförvaltningen. Ny räddningschef rekryterad. Ökning av administrativa arbetsuppgifter för förvaltningschef och administratör. Förändringar i PBL Ny typ av bostad utan krav på bygglov. Attefallshuset. Anmälan till BN. Regelförenklingar vid tillbyggnad och ändring av småhus. SKL:s förslag till ny konstruktion av plan- och bygglovstaxa. Innebär för oss??? Ökade och mer komplexa arbetsuppgifter inom Miljöbalkens område. Behovsutredning. Nytt sätt att beräkna resurser till tillsyn enligt MB. Ärenden om förorenad mark ökar i antal och komplexitet medför ökad handläggningstid. Ökade arbetsuppgifter från VA-enheten i samband med ny aktör för avfallshantering. Ett urval av andra händelser 2014/2015 Rekrytering av miljösamordnare, livsmedelsinspektör, miljö- och bygginspektör under St. Räddningschef avslutade sin anställning under Tragiskt drunkningsolycka i Värmen. Ett barn räddades dock från att drunkna. En föräldraledighet under Per F. Scanning av miljö- och byggförvaltningens fysiska arkiv stannar upp även Klimatförändringar med extrema väderlägen som följd. Översvämningar värmebölja.

25 Händelser och förändringar i verksamheten/ekonomi under Verksamheten/Ekonomin Tillsättning av ny personal i olika befattningar kan medföra att omorganisationer måste genomföras och personalförstärkning eller arbetsuppgifter flyttas över till annan förvaltning. Digitaliseringen av fastighetsarkivet och även övriga arkiv på förvaltningen måste genomföras för att ytterligare rationaliseringar skall kunna genomföras. Tillsynsplan och budgeten för de lagstyrda verksamheterna måste överensstämma bättre i framtiden. Gäller MB, LSO, LEH. Stor personalomsättning tappar fart i organisationen vilket kan kännas av några år framöver. Utbytt och en klar föryngring av miljö- och bygg med mindre erfarenhet, rutin och kunskap. Eventuellt nytt handläggarsystem kan påverka driftbudgeten framledes. Licensavgifter. Avvaktar DÄHS-projektet. Inventering av enskilda avlopp till Förslag från Havs- och vattenmyndigheten att påföra skatt på ej godkända avlopp. Inventeringstakten måste dock fortsätta. Byggsidan är beroende av konjunkturläget i vår omvärld. Arbetet med MIFO förväntas under de kommande åren kräva personalresurser motsvarande ½ heltidstjänst på miljö- och bygg. Takten på inventeringsarbetet bör vara tillräckligt hög för att de högst prioriterade områdena ska vara åtgärdade till Resursbrist på MoB. Miljö- och byggenheten finansierar Räddningstjänsten. Det mångkulturella samhället ställer högre krav på oss. Kulturkrockar, språkförbistringar mm.

26 Utvecklingsstrategi Kommunens sjöar, vattendrag och grundvatten ska skyddas. Åtgärder som motverkar försurning eller förorening ska genomföras. - Kalkningsverksamhet och inventering enskilda avlopp. I MiljöAktuellts kommunranking är målet för Sävsjö kommun att vara bättre än 50:e plats. - Sävsjö kommun hamnade år 2014 på plats 81. En förbättring från föregående år (98). Sävsjö kommun ska arbeta för att undanröja hinder för full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning. - Inget prioriterat område. Saknar resurser till detta. Medverka i Centrumutveckling. Övervaka tillgänglighetsfrågor vid fysisk planering. Kontakten med kommunens företrädare när det gäller myndighetsutövning ska upplevas som snabb, enkel, nära och effektiv. - Insikt 2015 en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning pågår. Genom preventiva insatser är ambitionen år 2020 att antal larm ska understiga 150 per år. - Genomsnitt de senaste 10 åren är antal larm 150,9stycken.

27 Vart är vi på väg? FRAMTIDSPLAN

28 FRAMTIDSPLAN MYNDIGHETSNÄMNDENS UPPRDAG UPPFYLLA LAGKRAV MÅLSÄTTNINGEN ÄR ATT KLARA SATTA MÅL FÖR VERKSAMHETEN SAMT UPPFYLLA LAGKRAV MED BEFINTLIGA RESURSER OCH RAMAR. Myndighetsnämnd/förvaltning En verksamhet med begränsning att påverka. Vi måste anpassa oss efter verkligheten. Lagstyrd verksamhet. Krav från högre myndigheter. UTMANINGAR Miljö- och bygg: Slimmad organisation. Ung och mindre erfaren organisation. Mer komplexa arbetsuppgifter. Arbetssätt LEAN-tänk. Effektivisera tillsynen med Ipad och checklistor. Digitalisering av arkivet. Räddningstjänsten: Säkra operativ förmåga Stockaryd Kopplat grepp över LSO-LEH arbeten Återställa antalet heltidsanställda Kvalitetssäkra räddningstjänstens uppdrag. Många bäckar små gör en stor å..

29 Ekonomiskt bokslut 2014 Kostnad per invånare: 1291 kr (2,5 % av samtliga nämnder) Investeringar: tkr Budgetavvikelse: -7 % ( 989 tkr) Nämndöversikt Utfall 2013 Budget 2014 Utfall 2014 Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Resultat/Nettokostnad % 7% 3% Politiskt verksamhet och gemensam administration Miljö- och hälsoskydd Bygg- och karta Räddningstjänst 77%

30 Myndighetsnämnden UTVÄRDERING Stor personalomsättning. Gamla rutinerade slutat - Tappat kompetens och lång erfarenhet. Saknas rutiner och arbetssätt får börja om från början och bygga upp. Ung och oerfaren miljöavdelning. Avdelningen är helt utbytt. Längst erfarenhet på 2,5 år Ny personal på räddningstjänsten och där har vi fått ärva och ta över en historia Personalförändringar på byggsidan. Ny inspektör på halvtid. Kräver mycket stöd från ledning tar energi och kraft. Slimmad organisation många nya tar tid att sätta en ny organisation. Tuff, krävande och ansträngd arbetsmiljö. Släcker bränder, finns inga ställtider, finns för lite tid till utveckling av förvaltningen, eller för reflektion. Vad är det vi gör, varför gör vi det och varför gör vi det här på det här sättet kan vi göra det på enklare och effektivare sätt

Miljö- och byggnämnden. Informationsärenden. Beslutsärenden. Tid: Tisdagen den 30 september kl. 17.00. Plats: Västra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Miljö- och byggnämnden. Informationsärenden. Beslutsärenden. Tid: Tisdagen den 30 september kl. 17.00. Plats: Västra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Miljö- och byggnämnden Tid: Tisdagen den 30 september kl. 17.00 Plats: Västra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande

Läs mer

MILJÖ & HÄLSOSKYDD. Nämnd. budget

MILJÖ & HÄLSOSKYDD. Nämnd. budget MILJÖ & HÄLSOSKYDD Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 4 1.3 Nämnd/styrelse... 4 1.4 Förvaltningens

Läs mer

Verksamhetsplan för Samhällsbyggnadsnämnden åren 2015-2017

Verksamhetsplan för Samhällsbyggnadsnämnden åren 2015-2017 Tjänsteskrivelse 1 (20) Datum Diarienummer 2014-09-02 2014A0032 Samhällsbyggnadschef Rune Brandt 0410-733280 Verksamhetsplan för Samhällsbyggnadsnämnden åren 2015-2017 Inledning Verksamhetsplanen beskriver

Läs mer

Uppföljning och bokslut 2015

Uppföljning och bokslut 2015 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2015-02-15 2014-1962-AD Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 4 mars 2015 Uppföljning och bokslut 2015 Förslag till beslut: miljö- och hälsoskyddsnämnden

Läs mer

Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet

Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet Revisionsrapport Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet Vallentuna kommun 2010-02-12 Lotta Ricklander Innehållsförteckning 1. Inledning...1 1.1 Syfte med granskningen...

Läs mer

2015-02-17. Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås

2015-02-17. Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (3) 2015-02-17 Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är öppna för allmänheten förutom i de delar som avser myndighetsutövning. Det gäller ärenden markerade med * Tid Tisdagen

Läs mer

Verksamhetsbokslut 2013 för miljökontoret i Jönköpings kommun

Verksamhetsbokslut 2013 för miljökontoret i Jönköpings kommun Verksamhetsbokslut 2013 för miljökontoret i Jönköpings kommun Miljökontoret 2014-01-29 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. God kontorsservice och effektiv handläggning... 4 2.1. Ekonomi och administration...

Läs mer

Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde

Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde Revisionsrapport Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde Krokoms kommun 3 juni 2009 Therese Runarsdotter Revisionskonsult 2009-06-03 Therese Runarsdotter

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Miljö och Samhällsbyggnad Miljöavdelningen

Verksamhetsplan 2013. Miljö och Samhällsbyggnad Miljöavdelningen Verksamhetsplan 2013 Miljö och Samhällsbyggnad Miljöavdelningen 1 Inledning... 3 Mål... 3 Tillsyn enligt Miljöbalken... 4 Offentlig kontroll enligt Livsmedelslagen.... 7 Miljöstrategiskt arbete... 9 Naturvårdsarbete...

Läs mer

Bilaga. Nämnd. der och

Bilaga. Nämnd. der och Årsredovisning 2012 Bilaga 2 Nämnd der och bolag Sida 2 av 3 ROSLAGEN Möjligheter Tillväxt Framtidstro KOMMUNSTYRELSEN Verksamhetsberättelse 2012 VIKTIGA HÄNDELSER Arbetet med att centralisera stödfunktioner

Läs mer

Plats och tid Informationsbyggnaden i Gallejaur, klockan 11.00-15.00. Mats Granlund. Martin Nilsson Mats Klockljung

Plats och tid Informationsbyggnaden i Gallejaur, klockan 11.00-15.00. Mats Granlund. Martin Nilsson Mats Klockljung Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2012-09-19 113 Plats och tid Informationsbyggnaden i Gallejaur, klockan 11.00-15.00 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Ulla Lundberg

Läs mer

Förvaltningsberättelse Avstämning nämndsövergripande mål 8 Ekonomisk översikt och analys 9 Personalekonomisk redovisning 14

Förvaltningsberättelse Avstämning nämndsövergripande mål 8 Ekonomisk översikt och analys 9 Personalekonomisk redovisning 14 Årsredovisning 2009 Innehållsförteckning Inledning Kommunledningen har ordet 3 Några korta kommentarer om kommunens ekonomi 4 Vart gick skattepengarna? 5 Organisationsskiss 6 Fem år i sammandrag 7 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. för miljökontoret i Jönköpings kommun med verksamhetsmål 2011-2014. Miljökontoret 2013-11-29

Verksamhetsplan 2014. för miljökontoret i Jönköpings kommun med verksamhetsmål 2011-2014. Miljökontoret 2013-11-29 Verksamhetsplan 2014 för miljökontoret i Jönköpings kommun med verksamhetsmål 2011-2014 Miljökontoret 2013-11-29 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. God kontorsservice och effektiv handläggning...

Läs mer

Värmdö Kommun. Bygg- miljö och hälsoskyddsnämnden. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB Januari 2014 Antal sidor: 12

Värmdö Kommun. Bygg- miljö och hälsoskyddsnämnden. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB Januari 2014 Antal sidor: 12 Bygg- miljö och hälsoskyddsnämnden Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 12 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 2 6. Ansvarig

Läs mer

Måluppfyllelse... 43. Tjänstegarantier... 29. Uppdrag... 10 Verksamhet... 11 Ekonomi... 13 Personal... 14 Framtid... 16 Sammanfattning...

Måluppfyllelse... 43. Tjänstegarantier... 29. Uppdrag... 10 Verksamhet... 11 Ekonomi... 13 Personal... 14 Framtid... 16 Sammanfattning... Måluppfyllelse... 4 Tjänstegarantier... 9 Uppdrag... 10 Verksamhet... 11 Ekonomi... 13 Personal... 14 Framtid... 16 Sammanfattning... 17 Måluppfyllelse... 19 Tjänstegarantier... 29 Uppdrag... 30 Verksamhet...

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer 2015-03-09 RÄN-2015-0022

Handläggare Datum Diarienummer 2015-03-09 RÄN-2015-0022 Uppsala RÄDDNINGSNÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer 2015-03-09 RÄN-2015-0022 TIERPS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 2015-03- 03 30) PiDN/ Beteclaling: Handlnr: VS 9.06. \ 1,011A Kommunstyrelserna i Tierps kommun

Läs mer

Satsa framåt täck bakåt 2.0 Styrkort 2012 2014

Satsa framåt täck bakåt 2.0 Styrkort 2012 2014 Satsa framåt täck bakåt 2.0 Strategisk plan samhällsbyggnadsförvaltningen 2012 2014 Mot nya utmaningar På unika Öland tar människor alltid nya kreativa initiativ, såväl under det lite lugnare vinterhalvåret

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN. Nämnd. budget

BYGGNADSNÄMNDEN. Nämnd. budget BYGGNADSNÄMNDEN Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 4 1.3 Nämnd/styrelse... 4 1.4 Förvaltningens organisation...

Läs mer

Innehåll. Sida 1(23) 2014-11-25

Innehåll. Sida 1(23) 2014-11-25 Innehåll Sida 1(23) Sida 2(23) INNEHÅLL INLEDNING... 3 1. VISION OCH STRATEGI... 4 2. UPPDRAGET... 5 RISKANALYS... 5 VERKSAMHETSINRIKTNING... 5 ÖVERGIRPANDE MÅL... 5 ÖVERGRIPANDE ÅTGÄRDER... 6 3. VERKSAMHET...

Läs mer

Årsredovisning 2014. Verksamheternas verksamhetsberättelser Koncernbolagens årsredovisningar

Årsredovisning 2014. Verksamheternas verksamhetsberättelser Koncernbolagens årsredovisningar Verksamheternas verksamhetsberättelser Koncernbolagens årsredovisningar Innehållsförteckning Revision... 3 Valnämnd... 5 Jävsnämnd... 7 Lönenämnd... 9 It-nämnd... 11 Kommunchef... 13 Gemensam service...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnden Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet... 5 1. Utsläpp växthusgaser... 5 2. Ekologiska

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Miljö- och byggnadsnämnden

Verksamhetsplan 2014 Miljö- och byggnadsnämnden Dnr: 2013-2239 Fastställd av miljö- och byggnadsnämnden 2013-12-11, 294. Verksamhetsplan 2014 Miljö- och byggnadsnämnden F:\MOB\MBN\Verksamhetsplaner\Verksamhetsplan 2014\Verksamhetsplan MOB 2014.doc 2

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 miljö och bygglov

Verksamhetsplan 2015 miljö och bygglov Verksamhetsplan 2015 miljö och bygglov Innehållsförteckning Verksamhetsplan - syfte 2 Organistation 3 Bygglov 4 Miljödiplom 6 Miljö- och hälsoskydd 8 Administration 9 Livsmedel 10 Miljöskydd 12 Närmiljö

Läs mer

Årsredovisning facknämnder 2013. Miljö- och konsumentnämnden

Årsredovisning facknämnder 2013. Miljö- och konsumentnämnden Årsredovisning facknämnder Miljö- och konsumentnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Nämndens uppgift... 3 1.2 Tillsyn och prövning... 3 1.3 Miljöövervakning... 3 1.4 Kommunikation och samverkan...

Läs mer

Behovsutredning. och. tillsynsplan. för. miljöbalkstillsynen. i Eslövs kommun 2012-2014

Behovsutredning. och. tillsynsplan. för. miljöbalkstillsynen. i Eslövs kommun 2012-2014 Behovsutredning och tillsynsplan för miljöbalkstillsynen i Eslövs kommun 2012-2014 December 2013 1. Allmänt 2. Allmänna hänsynsregler m.m. (2 kap miljöbalken) 3. Skydd av områden samt djur- och växtarter

Läs mer

2014-02-18. Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås. 1. Val av protokollsjusterare samt tid för protokollets justering

2014-02-18. Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås. 1. Val av protokollsjusterare samt tid för protokollets justering KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (3) 2014-02-18 Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är öppna för allmänheten förutom i de delar som avser myndighetsutövning. Det gäller ärenden markerade med * Tid Tisdagen

Läs mer

årsredovisning 2012 EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN

årsredovisning 2012 EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN årsredovisning 2012 EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN Innehållsförteckning Inledning Kommunstyrelsens ordförande kommenterar verksamheten... 4 Emmaboda kommuns organisation... 6 Så används skattepengarna - Fem

Läs mer

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN * Tid och plats Beslutande Torsdag 29 januari kl. 9.00 12.45 Kommunkontoret Torsby Anna Nyström, ordförande (S) Kari Lewin (S) 1 14, 18 19 Marianne Ohlsson (S) Peo Brodén

Läs mer

Budget 2015. Samt plan för 2016-17

Budget 2015. Samt plan för 2016-17 Samt plan för 2016-17 Innehåll Sida Förutsättningar för 2015 års budget 4 Kommunfullmäktiges mål 2015 10 Kommunstyrelsen 11 Servicenämnden 13 Miljö- och byggnadsnämnden 15 Bildningsnämnden 17 Socialnämnden

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-04-08

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-04-08 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-04-08 37 (38) 63 ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET MITT BOHUSLÄN 2014 SAMT FRÅGA OM ANSVARSFRIHET Dnr: LKS

Läs mer