Information om miljöförvaltningens nya taxa för tillsyn enligt miljöbalken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information om miljöförvaltningens nya taxa för tillsyn enligt miljöbalken"

Transkript

1 Information om miljöförvaltningens nya taxa för tillsyn enligt miljöbalken Anna Kristoffersson, miljöförvaltningen Innehåll Om den nya taxan Vad ingår i tillsynsavgiften? Hur är taxan uppbyggd? Grundavgift Riskbedömning Erfarenhetsbedömning Om tillsynsbesök Övrigt nytt från miljöförvaltningen 1

2 Ny taxa för tillsyn enligt MB Taxan fastställdes av kommunfullmäktige den 15 december 2014 SKLs taxa för tillsyn enligt miljöbalken Fler verksamheter kommer att betala fast tillsynsavgift Tidigare endast B och C verksamheter Nu även en stor del U verksamheter samt s.k. hälsoskyddsverksamheter (frisörer, fotvårdare, skolor, vårdhem, fastighetsägare etc.) Möjlighet för företagen att själva påverka sin avgift till viss del Avgiften är avdragsgill: Enligt Skatteverket är en avgift som innebär en motprestation avdragsgill Tillsyn = motprestation Gäller ej t.ex. medlemskap i en förening eller liknande Vad ingår i tillsynsavgiften? Tillsynsavgiften motsvarar en tilldelad tillsynstid schablon Omfattar inte bara den tid som vi besöker verksamheten eller handlägger ett specifikt ärende Förberedelser inför och dokumentation och uppföljning av tillsynsbesök Upprätthålla kompetens på området, t.ex. ny lagstiftning, samsyn Miljöövervakning Informationsmaterial, seminarier etc. Tillsyn av köldmedieanläggning (bl.a. årsrapport) 2

3 Vad ingår INTE i tillsynsavgiften? Extra tillsynsbesök pga allvarliga anmärkningar Baseras på erfarenhetsbedömning Avgift för upp till 10 timmar extra tillsynstid kan faktureras efter genomförd inspektion Anmälan av ändring av anmälningspliktig (C) verksamhet Installation av värmepumpar, jordvärme, enskilt avlopp etc. Installation av ny köldmedieanläggning Installation av cistern enligt NFS 2003:24 Hur är taxan uppbyggd? Taxan består av tre delar: Grundavgift Riskbedömning Erfarenhetsbedömning Grundavgift och riskbedömning beror på verksamhetens omfattning och specifika riskfaktorer Erfarenhetsbedömning beror på hur väl företaget sköter sig och arbetar med miljöfrågor 3

4 Grundavgift Varierar beroende på typ av verksamhet och omfattning: En verksamhet med större produktion och/eller utsläpp betalar generellt sett en högre avgift Beror på tillsynsbehovet! Tabell med alla verksamheter som omfattas av taxan ger en grundläggande bedömning av tillsynsbehovet Avgiftsklass Klassningskod Tidsfaktor i timmar Riskbedömning Faktorer som kan medföra en större risk för miljön och/eller människors hälsa men som inte finns med i grundavgi en ökat tillsynsbehov En riskpoäng leder till en ökning av tillsynsavgiften hur mycket beror på storleken på grundavgiften Alltid minst motsvarande 1 timme Olika riskfaktorer om det är en miljöfarlig verksamhet eller en hälsoskyddsverksamhet 7 riskfaktorer inom miljöskydd uppdelat på tre områden 4

5 Riskbedömning 1. Markförhållande, lokalisering mm. a) Historisk förorening i mark eller byggnad t.ex. förorenad mark, PCB, radon, kvicksilver i ledningar Ansvarsfråga enligt 10 kap. miljöbalken b) Närhet till bostäder, skola etc. Buller och utsläpp Skyddsavstånd enligt Boverkets Bättre plats för arbete c) Påverkar miljökvalitetsnorm Utsläpp som riskerar att MKN överskrids I Landskrona ffa partiklar (stoft) i luft och näringsämnen i vatten (N och P) Riskbedömning 2. Kemiska produkter Särskilt farliga kemikalier, särskilt farliga metaller, utfasningsämnen eller prioriterade riskminskningsämnen Särskilt farliga enligt 14 kap. miljöbalken PRIO ämnen Köldmedieanläggningar Miljömålet: Giftfri miljö Mycket giftig Giftig Cancerframkallande Mutagen Reproduktionstoxisk Starkt frätande Akut toxicitet (1, 2, 3) Cancerogenicitet (1A, 1B) Mutagenicitet (1A, 1B) Reproduktionstox. (1A, 1B) Specifik organtox. (1) Frätande (1A) 5

6 Riskbedömning 3. Övriga tilläggspoäng a) Omfattas av specialbestämmelser Träskyddsbehandling VOC förordningen Förordning (2004:989) om översyn av vissa miljöfarliga verksamheter Etc. b) Använder ej förnybar energi Hushållningsprincipen i miljöbalken (2 kap. 5 ). Dom i MÖD ang. tillsyn i energihushållningsfrågor, M c) Särskilt transportintensiv verksamhet Mer än 50 transportrörelser till och från verksamheten per dygn. Ej förnybara bränslen Erfarenhetsbedömning Efter ordinarie tillsynsbesök görs en erfarenhetsbedömning baserat på: Egenkontroll Genomförda åtgärder efter anmärkningar Eventuella nya anmärkningar Miljöinriktad energiplan Miljöinriktad transportplan Verksamheten kan tilldelas upp till 4 premiepoäng Premiepoängen sänker den årliga tillsynsavgiften, hur mycket beror på avgiftens storlek 6

7 Erfarenhetsbedömning Kan också leda till ökad fast tillsynsavgift Fakturering för extra tillsynstid om återbesök krävs kan också bli aktuellt Tillsynsbesök Hur ofta kommer miljöförvaltningen på besök? Det beror på storleken på avgiften För större verksamheter kan det bli aktuellt med mer än ett tillsynsbesök per år t.ex. med olika fokus på tillsynen Mindre verksamheter (< kr/år) vartannat eller vart tredje år Obokade besök 7

8 Övrigt nytt på förvaltningen Tre nyanställda miljöinspektörer Bita Faraji (bostadstillsyn) Ingrid Simonsson (industri och förorenad mark) from. 8 juni Christina Mauritzson (industri och lantbruk) from. 8 juni Ny organisation Sektorsansvariga miljöskydd och hälsoskydd Omfördelning av tillsyn Tillståndspliktiga verksamheter på fler inspektörer Mer branschinriktat Frågor? 8

Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn

Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn 2 Vad betalar jag för? Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn Inledning I den här skriften

Läs mer

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område 2013-08-13 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE M2013-632 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område Förslag till beslut Förslaget

Läs mer

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område 2013-08-28 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/516-406 Kommunstyrelsen Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kommuners miljötillsyn av tvätterier är den likvärdig?

Kommuners miljötillsyn av tvätterier är den likvärdig? Kommuners miljötillsyn av tvätterier är den likvärdig? Klorofyll Miljökonsult på uppdrag av Sveriges Tvätteriförbund April 2014 0 Sammanfattning Kommunernas miljötillsyn ska enligt Naturvårdsverket vara

Läs mer

Behovsutredning. och. tillsynsplan. för. miljöbalkstillsynen. i Eslövs kommun 2012-2014

Behovsutredning. och. tillsynsplan. för. miljöbalkstillsynen. i Eslövs kommun 2012-2014 Behovsutredning och tillsynsplan för miljöbalkstillsynen i Eslövs kommun 2012-2014 December 2013 1. Allmänt 2. Allmänna hänsynsregler m.m. (2 kap miljöbalken) 3. Skydd av områden samt djur- och växtarter

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT. Miljönämndens inspektionsverksamhet. Projektledare: Olof Hammar. Beslutad av revisorskollegiet 2012-01-25

GRANSKNINGSRAPPORT. Miljönämndens inspektionsverksamhet. Projektledare: Olof Hammar. Beslutad av revisorskollegiet 2012-01-25 GRANSKNINGS Miljönämndens inspektionsverksamhet Projektledare: Olof Hammar Beslutad av revisorskollegiet 2012-01-25 RAPP3miljönämndens_inspektionsverksamhet Postadress: Stadshuset, 205 80 Malmö Besöksadress:

Läs mer

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OCH STRÅLSKYDDSLAGENS OMRÅDE SAMT LAGEN MED SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR GATURENHÅLLNING OCH SKYLTNING

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OCH STRÅLSKYDDSLAGENS OMRÅDE SAMT LAGEN MED SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR GATURENHÅLLNING OCH SKYLTNING TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OCH STRÅLSKYDDSLAGENS OMRÅDE SAMT LAGEN MED SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR GATURENHÅLLNING OCH SKYLTNING Fastställd av kommunfullmäktige 2014-11-24, 216 Taxan

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Miljö och Samhällsbyggnad Miljöavdelningen

Verksamhetsplan 2013. Miljö och Samhällsbyggnad Miljöavdelningen Verksamhetsplan 2013 Miljö och Samhällsbyggnad Miljöavdelningen 1 Inledning... 3 Mål... 3 Tillsyn enligt Miljöbalken... 4 Offentlig kontroll enligt Livsmedelslagen.... 7 Miljöstrategiskt arbete... 9 Naturvårdsarbete...

Läs mer

Krav på företagens Egenkontroll

Krav på företagens Egenkontroll Krav på företagens Egenkontroll enligt Miljöbalken Med denna handbok vill Miljökontoret i Höganäs hjälpa dig och ditt företag att leva upp till Miljöbalkens krav på egenkontroll. Kraven är omfattande men

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde

Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde Revisionsrapport Granskning av tillsynsarbetet avseende miljöfrågor inom bygg- och miljönämndens verksamhetsområde Krokoms kommun 3 juni 2009 Therese Runarsdotter Revisionskonsult 2009-06-03 Therese Runarsdotter

Läs mer

pwc Debiteringsrutiner inont ntiljö- och hälsoskyddsverksantheten Karlstads kommun Revisionsrapport 2 3 :D'Jf

pwc Debiteringsrutiner inont ntiljö- och hälsoskyddsverksantheten Karlstads kommun Revisionsrapport 2 3 :D'Jf 2 3 :D'Jf.'-- D.,;_Q... -- --- :. ;. ~ :.. '-rdi Revisionsrapport Debiteringsrutiner inont ntiljö- och hälsoskyddsverksantheten Karlstads kommun Stefan Fredriksson Certijierad kommunal revisor pwc Innehållsförteckning

Läs mer

Minnesanteckningar från miljöchefsträff (nätverksträff)

Minnesanteckningar från miljöchefsträff (nätverksträff) Minnesanteckningar från miljöchefsträff (nätverksträff) Den 27 maj 2015 i Ljungby Deltagare: Anders Karlsson, Ronneby kommun Anette Andersson, Tingsryds kommun Ann-Sofi Persson, Ljungby kommun Bertil Bengtsson,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 miljö och bygglov

Verksamhetsplan 2015 miljö och bygglov Verksamhetsplan 2015 miljö och bygglov Innehållsförteckning Verksamhetsplan - syfte 2 Organistation 3 Bygglov 4 Miljödiplom 6 Miljö- och hälsoskydd 8 Administration 9 Livsmedel 10 Miljöskydd 12 Närmiljö

Läs mer

Uppföljning och bokslut 2015

Uppföljning och bokslut 2015 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2015-02-15 2014-1962-AD Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 4 mars 2015 Uppföljning och bokslut 2015 Förslag till beslut: miljö- och hälsoskyddsnämnden

Läs mer

Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 16.30

Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 16.30 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 16.30 A. Upprop och ersättare B. Dagordningens fastställande C. Val

Läs mer

Anvisningar för små avlopp (1 25 personer)

Anvisningar för små avlopp (1 25 personer) Anvisningar för små avlopp (1 25 personer) Planerar du att anlägga en avloppsanordning på en plats där anslutning till kommunalt avlopp inte är möjlig? Ditt val av anordning kommer att avgöras av lagar

Läs mer

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok Återvinning av avfall i anläggningsarbeten Handbok handbok 2010:1 UTGÅVA 1 februari 2010 Återvinning av avfall i anläggningsarbeten Handbok NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

Miljöbalken. hur berör den dig som företagare?

Miljöbalken. hur berör den dig som företagare? Miljöbalken hur berör den dig som företagare? Produktion: Herlin Widerberg Tryck: Tryckmedia Stockholm uppdaterad i September 2002 Miljöbalken hur berör den dig som företagare? Innehåll förord 5 miljöbalken

Läs mer

Meddelandeblad. Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet

Meddelandeblad. Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet Meddelandeblad Mottagare: Miljö- och hälsoskyddsnämnder eller motsvarande Länsstyrelser December 2007 Revidering av utgåva från juni 2006 Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet Regler för egenkontroll Miljöbalken

Läs mer

MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM

MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM Miljö- och byggenheten informerar om MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM För dig som arbetar med, driver eller vill starta en förskola, skola eller fritidshem Inledning Den som driver en

Läs mer

Egenkontroll i flerbostadshus. Material till stöd för miljökontorens tillsyn och information

Egenkontroll i flerbostadshus. Material till stöd för miljökontorens tillsyn och information Egenkontroll i flerbostadshus Material till stöd för miljökontorens tillsyn och information december 2007 Egenkontroll i flerbostadshus Material till stöd för miljökontorens tillsyn och information Miljösamverkan

Läs mer

Projektet utfört av Nahid Heydari

Projektet utfört av Nahid Heydari Trelleborg kommun Miljöförvaltningen Michaël Borremans The Pupils, 2001 Miljötillsyn på tandläkarmottagningar i Trelleborg, Anderslöv och Smygehamn Projektet utfört av Nahid Heydari Miljöförvaltningens

Läs mer

MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM

MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM Miljökontoret informerar om MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM För dig som arbetar med, driver eller vill starta en förskola, skola eller fritidshem Inledning Du som driver en förskola, skola

Läs mer

Tillsyn enligt miljo balken mo jligheter till utveckling och fo rba ttring

Tillsyn enligt miljo balken mo jligheter till utveckling och fo rba ttring Tillsyn enligt miljo balken mo jligheter till utveckling och fo rba ttring En redovisning till regeringen enligt 1 kap. 28 miljötillsynsförordningen den 15 maj 2013 BESÖK: STOCKHOLM - VALHALLAVÄGEN 195

Läs mer

Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn. Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande

Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn. Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande PROTOKOLL 1(15) Tid: kl 09:00-11:00 Plats: Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Esbjörn Henriksson,

Läs mer

egenkontroll på förskolor Projekt inom Miljösamverkan Skåne

egenkontroll på förskolor Projekt inom Miljösamverkan Skåne egenkontroll på förskolor Projekt inom Miljösamverkan Skåne Titel: Utgiven av: Författare: Beställningsadress: Copyright: Upplaga: Egenkontroll på förskolor Projekt inom Miljösamverkan Skåne Miljösamverkan

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. för miljökontoret i Jönköpings kommun med verksamhetsmål 2011-2014. Miljökontoret 2013-11-29

Verksamhetsplan 2014. för miljökontoret i Jönköpings kommun med verksamhetsmål 2011-2014. Miljökontoret 2013-11-29 Verksamhetsplan 2014 för miljökontoret i Jönköpings kommun med verksamhetsmål 2011-2014 Miljökontoret 2013-11-29 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. God kontorsservice och effektiv handläggning...

Läs mer

MILJÖBALKEN - hur berör den dig som företagare?

MILJÖBALKEN - hur berör den dig som företagare? MILJÖBALKEN - hur berör den dig som företagare? Innehåll Förord... 3 Miljöbalken berör alla... 4 Basfakta om miljöbalken... 4 Så här berör miljöbalken dig... 6 Kemiska produkter... 8 Miljöfarlig verksamhet...

Läs mer