Annette Riesbeck (C), ordförande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Annette Riesbeck (C), ordförande"

Transkript

1 1(32) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C), Henrieta Vedberg (M), Susanne Säbb Danielsson (FP) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) Anders Björkman (S) Maria Kratz (S) Lars-Erik Jonsén (S) Jan-Erik Wikman (S) Lena Johansson (KD), , ersättare för Anders Åkerlund (C) Britt-Marie Essell (S), , ersättare för Henrieta Vedberg (M) Övriga närvarande Britt-Marie Essell (S), ers, Svante Axelsson, Rättviksskolan, 167 Lena Johansson (KD), ers, Karin Kers (V), ersättare Ulf Israelsson, kommunchef Elisabeth Cederberg, sekreterare Björn Floresjö, Dalatrafik, 167 Lars Kratz, barn- och utbildningschef, 170 Ann-Louise Rubin, gymnasiet, 167 Jeanette Engström, trafikhandläggare, 167 Margareta Östberg, kommunsekreterare, 167 Göran Berg, Rättvikskolan, 167 Justerare Maria Kratz och Fredrik Ollèn, ersättare Jan Dahlquist och Susanne Säbb-Danielsson Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Elisabeth Cederberg Ordförande Annette Riesbeck Justerare Maria Kratz Fredrik Ollèn ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Underskrift Elisabeth Cederberg

2 2(32) Innehållsförteckning Ärende KS 167 Information från Dalatrafik... 4 KS 168 Dnr 2013/ Medborgarförslag om badområde för hundar... 5 KS 168 forts KS 169 Dnr 2013/ Medborgarförslag om nedskärningar av demensplatser i Rättviks kommun... 7 KS 169 forts KS 170 Information om gymnasiet... 9 KS 171 Dnr 2013/ Bredbandsstrategi för Rättviks kommun KS 172 Dnr 2013/ Revidering av Finanspolicyn KS 173 Dnr 2013/ Försäljning av fastigheten Rättvik Lerdal 22: KS 174 Dnr 2013/ Delegationer inom överförmyndarverksamheten KS 175 Dnr 2012/ Motion om utnyttjande av solvärme/solenergi KS 175 forts KS 176 Dnr 2012/ Motion om att ersätta pappershandlingar med digitala dokument och läsplattor KS 176 forts KS 177 Dnr 2010/ Motion om en bredare budgetberedning KS 177 forts KS 178 Dnr 2012/ Motion om de strategiska målen i budget- behandlingen KS 178 forts KS 179 Dnr 2013/ Samarbetsavtal med ALMi Företagspartner Gävle Dala samt aktieägartillskott KS 180 Dnr 2013/ Meddelande Minnesanteckningar från kommun- ledningsgruppens möte KS 181 Övriga meddelanden... 24

3 3(32) KS 181 forts Delegationsbeslut kommunstyrelsens ordförande KS 183 Delegationsbeslut samhällsutvecklingschef KS 184 Delegationsbeslut socialutskottet KS 185 Delegationsbeslut individnämnden KS 186 Dnr Avsägelse samt val av politiska uppdrag efter Doris Karlsson (S) KS 187 Dnr Val av näringspolitisk representant i styrgruppen för Återtagsprojektet... 32

4 4(32) KS 167 Information om Trafiksystem Dalarna Dalatrafik Björn Floresjö, Dalatrafik, var närvarande och informerade om upphandlingen av nytt gemensamt kollektivtrafiksystem s beslut - Informationen läggs till handlingarna.

5 5(32) KS 168 Dnr 2013/ Medborgarförslag om badområde för hundar Back Tomas Ersson, Hvilan 11, Rättvik, inlämnade rubricerade medborgarförslag. Se bilaga. Förslag Designa ett badområde för hundar vid stranden, förslagsvis söder ut, i bukten intill Helsingland. Kommunfullmäktiges beslut Medborgarförslaget tas emot och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut. Yttrande Samhällsbyggandsberedningen har yttrat sig i ärendet och föreslår att samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att kontakta kyrkan som äger marken i Kyrkviken och se över möjligheten att ha hundbad där samt att medborgarförslaget därmed anses behandlat. Yrkande Inge Östlund (C) yrkade bifall till samhällsberedningens förslag. Proposition Ordföranden ställde proposition på ovanstående förslag och fann att allmänna utskottet bifallit detsamma. Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Uppdra till samhällsutvecklingsförvaltningen att kontakta kyrkan som äger marken i Kyrkviken och se över möjligheten att ha hundbad där. 2. Medborgarförslaget anses därmed behandlat. Sändlista: Back Tomas Ersson Samhällsbyggnadsberedning f k Samhällsutvecklingschef för åtgärd Åtgärdslista

6 6(32) KS 168 forts s beslut Enligt allmänna utskottets förslag

7 7(32) KS 169 Dnr 2013/ Medborgarförslag om nedskärningar av demensplatser i Rättviks kommun Ingrid Svensson, demenssjuksköterska, Rättvik, har inlämnat rubricerade medborgarförslag. Se bilaga. Förslag Vädjan till politikerna att titta över förslaget om att minska vårdplatser för de demenshandikappade i Rättviks kommun. Förslaget kommer att leda till en försämrad vård och omsorg för våra demenssjuka i Rättviks kommun. Kommunfullmäktiges beslut Medborgarförslaget tas emot och remitteras till kommunstyrelsen för beredning och beslut. Yttrande Socialchef Anna-Lena Hållmats Bergvik har yttrat sig i ärendet och påtalar att socialförvaltningen har i uppdrag att se över och sänka sina kostnader i enlighet med besparingskrav. För att minska kostnaderna måste socialförförvaltningen hitta lösningar som möjliggör alternativa arbetssätt som t ex att arbeta utifrån ett hälsoperspektiv. Den enskilde kan därmed vistas i sin hemmiljö så långt det är möjligt och behovssanpassat stöd utformas för att skapa trygghet och säkerhet i hemmet. Förvaltningen har under året omlokaliserat ett antal vård- och omsorgsplatser (korttid) för personer med demens, där platserna i första hand har styrts mot Enåbackens demensboende. Detta för att på ett bättre sätt få en sammanhållen demensvård och samlad kompetens. Nu finns dagverksamhet, korttidsvård och särskilt boende för dementa under samma tak. För en god vård och omsorg och ökad kvalitet för personer med demens arbetar olika professioner (t ex biståndshandläggare, sjuksköterska, sjukgymnast/arbetsterapeut och hemsjukvården) mot ett gemensamt hälsoperspektiv, där den enskilde bedöms utifrån sina förutsättningar med fokus på det friska hos individen.

8 8(32) KS 169 forts Yrkande Fredrik Ollèn (M) yrkade att med hänvisning till socialchefens yttrande anses medborgarförslaget behandlat. Proposition Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att allmänna utskottet bifallit detsamma. Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen - Med hänvisning till socialchefens yttrande anses medborgarförslaget behandlat. Förslagsställare Ingrid Svensson var närvarande och redogjorde för sitt medborgarförslag. Yrkande Inge Östlund (C) och Anders Åkerlund (C) yrkade bifall till allmänna utskottets förslag. s beslut Enligt allmänna utskottets förslag. Sändlista: I Svensson

9 9(32) KS 170 Information om gymnasiet Barn- och utbildningschef Lars Kratz informerade bl a om gymnasieskolans elevutveckling sedan 2012 då beslut togs om att ta bort nedanstående program: * Teknik * Barn- och fritid * Vård- och omsorg * Naturbruk trädgård * Florist Elevantalet har minskat med totalt 100 st sedan s beslut - Informationen läggs till handlingarna.

10 10(32) KS 171 Dnr 2013/ Bredbandsstrategi för Rättviks kommun Från IT-enheten förelåg förslag till bredbandsstrategi för Rättviks kommun för antagande. IT-chef Tommy Rehnberg var närvarande och föredrog ärendet. Yrkande Fredrik Ollèn (M) yrkade att förslaget till bredbandsstrategi antas. Proposition Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att allmänna utskottet bifallit detsamma. Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen - Anta bredbandsstrategi för Rättviks kommun enligt bilaga. IT-chef Tommy Rehnberg redogjorde för ärendet. s beslut Enligt allmänna utskottets förslag Sändlista: IT-chef Kommunchef

11 11(32) KS 172 Dnr 2013/ Revidering av Finanspolicyn Från ekonomichef Sven Kanth förelåg förslag till revidering av kommunens Finanspolicy. Enligt kommunens Finanspolicy har ekonomienheten och ekonomichefen rätt att ingå avtal med olika s k försäkringsinstrument. Ett relativt vanligt förekommande är ränteswap. Enligt ekonomichefen har det den senaste tiden framkommit att en del kommuner och kommunala bolag träffat avtal om olika försäkringsinstrument, där det visat sig att det inneburit stora förluster. För övrigt torde det även kunna ifrågasättas om de som gjort affärerna haft den fulla kunskapen om dessa relativt avancerade avtal och dess risker. Mot bakgrund av detta föreslår ekonomichefen att beslutanderätten i dessa frågor läggs på politisk nivå. Yrkande Fredrik Ollèn (M) yrkade bifall till ekonomichefens förslag innebärande att beslutanderätten flyttas till kommunstyrelsen. Proposition Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att allmänna utskottet bifallit detsamma. Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen - Dokumentet Finanspolicy för kommunkoncernen revideras enligt följande: Punkten 3.7 Försäkringsinstrument Finansförvaltningen kan ingå sedvanligt ändras till kan ingå sedvanligt s förslag till kommunfullmäktige Enligt allmänna utskottets förslag

12 12(32) KS 173 Dnr 2013/ Försäljning av fastigheten Rättvik Lerdal 22:8 Förelåg skrivelse från Rättviks Teknik AB. Rättviks Teknik AB har för avsikt att försälja vissa fastigheter och en av dem är Rättvik Lerdal 22:8. Orsak till försäljningen är att RTAB ej har behov av fastigheten. Tidigare fanns en värmepanna på fastigheten, men som är flyttad till Vikarbyn. I framtiden finns inte behov av värmepanna på denna fastighet. Fastigheten är belägen vid väg 301 bredvid räddningstjänsten. Örjan Furn, VD Rättviks Teknik AB, var närvarande och redogjorde för ärendet. Yrkande Inge Östlund (C) yrkade bifall till försäljning av fastigheten Rättvik Lerdal 22:8. Proposition Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att allmänna utskottet bifallit detsamma. Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen - Genomföra försäljning av fastigheten Rättvik Lerdal 22:8. s beslut Enligt allmänna utskottets förslag Sändlista: RTAB

13 13(32) KS 174 Dnr 2013/ Delegationer inom överförmyndarverksamheten Överförmyndare Nicke Welin Berger har utfärdat nya delegationsbestämmelser för överförmyndarverksamheten, enligt bilaga. Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen - De nya delegationsbestämmelserna för överförmyndarverksamheten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. s förslag till kommunfullmäktige Enligt allmänna utskottets förslag

14 14(32) KS 175 Dnr 2012/ Motion om utnyttjande av solvärme/solenergi Vänsterpartiet, genom Kekke Paulsson, lämnade in rubricerade motion. Se bilaga. Förslag Att tillsätta en utredning som undersöker möjligheterna för produktion av värme/varmvatten med solenergi till, i första hand, kommunens egen verksamhet. Kommunfullmäktiges beslut - Motionen tas emot och remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Yttranden Yttranden har inkommit från samhällsbyggnadsberedningen, RTAB samt RFAB. Samhällsbyggnadseredningen ställer sig positiv till motionen och föreslår att en särskild arbetsgrupp tillsätts för att undersöka vidare om alternativa energikällor. Gruppen föreslås bestå av både politiker och tjänstemän samt representanter från RTAB och RFAB, energi- och klimatrådgivare och representanter från samhällsbyggnadsberedningen. RTAB påtalar att tekniken för solenergi måste utvecklas både då det gäller investeringskostnaden samt att kunna ta till vara på den energi som solen ger innan en investering lönar sig. Speciellt i ett solfattigt land som Sverige. Att installera solvärme för att producera fjärrvärme är inte tänkbart i dagsläget. Kan dock vara ett alternativ den dagen en ny panna ska upphandlas, om ca 25 år. För det krävs givetvis att utvecklingen för att ta till vara solenergi utvecklas. RFAB ställer sig bakom ovanstående yttrande från RTAB vad gäller den tekniska bedömningen. I dagsläget finns heller ingen möjlighet till finansiering av någon förändring av de energisystem som RFAB tidigare investerat i. Vid eventuella framtida byggnationer kommer frågan om ett samverkande energisystem med i huvudsak förnyelsebar energiteknik vara ett förstahandsalternativ i områden där det gäller det kommunala värmeverksnätet inte är brukbart.

15 15(32) KS 175 forts Yrkande Inge Östlund (C) yrkade att med hänvisning till RTAB och RFABs yttranden är det i dagsläget inte tänkbart att installera solvärme. Därmed avslås motionen. Proposition Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att allmänna utskottet bifallit detsamma. Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Med hänvisning till yttrandena från RTAB och RFAB är det i dagsläget inte tänkbart att installera solenergi. 2. Motionen avslås därmed. s förslag till kommunfullmäktige Enligt allmänna utskottets förslag

16 16(32) KS 176 Dnr 2012/ Motion om att ersätta pappershandlingar med digitala dokument och läsplattor Vänsterpartiet, genom Kekke Paulsson, lämnade in rubricerade motion. Se bilaga. Förslag Att hitta tekniska lösningar för att handlingar till kommunens olika politiska organ kan delas ut digitalt istället för i pappersform, samt att köpa in läsplattor som lånas ut till ledamöter och ersättare. Kommunfullmäktiges beslut Motionen tas emot och remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Yttrande Kommunchef Ulf Israelsson har yttrat sig i ärendet och påtalar att det i dag finns möjligheter att på ett enkelt sätt skicka möteshandlingar till politiker och tjänstemän digitalt. Tekniken som åsyftas ät att via ett system i kommunen kunna ladda upp en applikation som möjliggör presentation av handlingar direkt på en surfplatta. Erfarenheterna från andra kommuner visar på ett antal möjliga vinster med införande av surfplattor i det politiska arbetet: * minskade kostnader genom minskat antal utskrifter, kopieringar och frankeringar * effektivisering av nämndadministrationen * minskad mängd pappershandlingar * förenklad hantering och organisering av handlingar * ett steg mot framtidens e-förvaltning genom digital dokumenthantering Kanslienheten kommer under 2014 att se över Rättviks kommuns dokumentoch informationshanteringssystem. Uppdraget sker i tre etapper. Etapperna omfattar bl a utredning, analys, upphandling, införande, genomförande och förvaltningsfas av ett nytt dokument- och informationshanteringssystem. Detta nya system kommer att förenkla hela ärendehanteringsprocessen.

17 17(32) KS 176 forts Yrkande Fredrik Ollèn (M) yrkade att kommunstyrelsen tycker att det är intressant och ställer sig positiv till att man ser över alternativa lösningar till de omfattande pappersutskick som sker och med hänvisning till kommunchefens yttrande anses motionen behandlad. Proposition Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att allmänna utskottet bifallit detsamma. Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 1. tycker att det är intressant att titta på alternativa lösningar till de omfattande pappersutskick som sker till kommunens förtroendevalda, tänkbara lösningar framöver kan vara ipads eller surfplattor. 2. är positivt inställd till tekniska lösningar som underlättar uppdraget som förtroendevald och minskar miljöbelastningen. 3. I översynen för nytt dokument- och informationshanteringssystem ska digitaliseringen av handlingar till de förtroendevalda prioriteras. Vad gäller inköp av läsplatta till förtroendevalda och hur det ska hanteras ekonomiskt får kanslienheten återkomma till när man får klart hur det nya systemet är utformat. 4. Med hänvisning till ovanstående och kommunchefens yttrande anses motionen behandlad. s förslag till kommunfullmäktige Enligt allmänna utskottets förslag

18 18(32) KS 177 Dnr 2010/ Motion om en bredare budgetberedning Kekke Paulsson, vänsterpartiet, inlämnade rubricerade motion. Se bilaga. I motionen anförs att först när kommunstyrelsen kommer med sitt förslag till kommunfullmäktige så får de mindre partierna, som inte sitter med i kommunstyrelsen, möjlighet att sätta sig in i frågorna. Motionären föreslår därmed följande: * Att kommunstyrelsen adjungerar en representant från de fullmäktigepartier som inte har plats i kommunstyrelsen, till de sammanträden som behandlar budgetärenden för nästkommande år. Kommunfullmäktiges beslut Motionen tas emot och remitteras till kommunstyrelsens för beredning. Yttrande s ordförande Annette Riesbeck (C) har yttrat sig i ärendet och påtalar följande: I samband med budgetarbetet inför både 2013 och 2014 års budget har samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige inbjudits att medverka i dels budgetkonferensen där samtliga förvaltningar utförligt redovisade föregående års bokslut och dels information från förvaltningarna vid 2 tillfällen under våren. Vid dessa informationstillfällen redovisades bl a följande punkter: * Omvärldsbevakning * Förvaltningarnas ansvarsområde/uppdrag * Ekonomi * Verksamhet och verksamhetsförändringar * Nyckeltal/jämförelser med andra kommuner * Framtida utmaningar * Investeringsbudget Utifrån dessa informationstillfällen vid de senaste två årens hantering av budgeten anser vi att det skett en breddning av budgetberedningen som är mer långtgående än vad förslagställaren anger i sin motion.

19 19(32) KS 177 forts Yrkande Inge Östlund (C) yrkade att med hänvisning till Annette Riesbecks yttrande anses motionen behandlad. Proposition Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att allmänna utskottet bifallit detsamma. Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen - Med hänvisning till Annette Riesbecks yttrande anses motionen behandlad. s förslag till kommunfullmäktige Enligt allmänna utskottets förslag

20 20(32) KS 178 Dnr 2012/ Motion om de strategiska målen i budgetbehandlingen Kekke Paulsson, vänsterpartiet, har inlämnat rubricerade motion. Se bilaga. Förslag I motionen föreslås att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i samband med att kommunövergripande mål och budget behandlas för verksamhetsåret 2014 och framöver, även behandlar de strategiska målen. Kommunfullmäktiges beslut Motionen tas emot och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Yttrande s ordförande Annette Riesbeck (C) har yttrat sig i ärendet enligt följande: Strukturen för de kommunala övergripande målen gjordes om inför 2013 och 2014 års budgetbehandling. Målen fick en lite mer precis prägel i och med att varje delområde avslutades med därför prioriterar vi i punktform. Detta kompletteras med att varje förvaltning tar fram verksamhetsmål och aktiviteter som godkänns i kommunstyrelsen. Detta anser jag sammantaget som ett bättre sätt att kunna målstyra verksamheten. Därmed avslås motionen. Yrkande Fredrik Ollèn (M) yrkade att med hänvisning till Annette Riesbecks yttrande avslås motionen. Proposition Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att allmänna utskottet bifallit detsamma.

21 21(32) KS 178 forts Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen - Med hänvisning till yttrandet från kommunstyrelsens ordförande avslås motionen. s förslag till kommunfullmäktige Enligt allmänna utskottets förslag

22 22(32) KS 179 Dnr 2013/ Samarbetsavtal med ALMi Företagspartner Gävle Dala samt aktieägartillskott Från Region Dalarna förelåg förslag till nytt samarbetsavtal samt aktieägartillskott avseende Almi Företagspartner Gävle Dala för godkännande. Se bilaga. Yrkande Annette Riesbeck (C) yrkade att samarbetsavtal samt fördelning av aktieägartillskott enligt bilaga godkänns. Proposition Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att kommunstyrelsen bifallit detsamma. s beslut - Godkänna föreliggande förslag till samarbetsavtal mellan regionala parter i Dalarna samt fördelning av ägartillskott enligt bilaga. Avtalet träder i kraft när samtliga parter beslutat anta detsamma. Sändlista: ALMI Region Dalarna A Riesbeck

23 23(32) KS 180 Dnr 2013/ Meddelande Minnesanteckningar från kommunledningsgruppens möte Förelåg minnesanteckningar från kommunledningsgruppens möten Allmänna utskottets beslut - Meddelandet överlämnas till kommunstyrelsen för kännedom. s beslut - Meddelandet läggs till handlingarna.

24 24(32) KS 181 Övriga meddelanden Sveriges Kommuner och Landsting cirkulär: 13:41 Avtal om notkopiering inom de kommunala musik-/kulturskolorna läsåret 2013/ :45 Redogörelse för ändringar i Allmänna bestämmelser AB 13:46 Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i beredskap (RIB 13) med Brandmännens Riksförbund och Svenska Kommunalarbetarförbundet 13:47 Timbelopp för personlig assistans enligt SFB år :48 Budgetpropositionen för år :52 Implementering av EU:s patientrörlighetsdirektiv 13:54 Rekommendation om kommunala anergikrav på flerbostadshus vid försäljning av kommunal mark 13:55 Överenskommelse om Avgiftsbestämd Kollektivavtalad Pension (AKAP-KL) m m 13:56 Nytt normalavtal med SAMI/IFPI om framförande av musik i primärkommunal verksamhet 13:57 Pensionsnämndens beslut om omräkning av pensionsbehållning och intjänad pensionsrätt enligt PFA samt omräkning av förmånsbestämda pensioner enligt OFA och KAP-KL under år :58 Hyreshöjning fr o m för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex, KPI Dnr 2013/ Beslut - Rekommendation om överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin Dnr 2013/ Länsstyrelsen Dalarna Beslut om beviljat tillstånd enligt djurskyddslagen för Stiernhööksgymnasiet att i större omfattning förvara och utfordra hästar. Dnr 2013/ Länsstyrelsen Beslut att ge Projektet Meteorum tillstånd att montera bilder på Kullsbergs kalkbruks anläggning i Rättviks kommun. Tillståndet gäller t o m den 31 december 2018.

25 25(32) KS 181 forts Dnr 2013/ Skolverket Beslut om att godkänna ansökan om nationell idrottsutbildning för bandy vid Stiernhööksgymnasiet. Dnr 2013/ Skolinspektionen Beslut om att godkänna YA Utbildning AB som huvudman för gymnasieskola. Godkännandet avser utbildning på nationellt godkänd idrottsutbildning inom idrotten skidor alpint vid YA Frigymnasium i Falun. Beslut om att godkänna Älvdalens Utbildningscentrum AB som huvudman för gymnasieskola i Älvdalens kommun. Godkännandet avser utbildning på det nationella bygg- och anläggningsprogrammet med inriktningen anläggningsfordon vid Älvdalens Utbildningscentrum. Dnr 2013/ Inspektionen för vård och omsorg Meddelande om kommande inspektion på Stiernhööksgymnasiets ungdomsboende den 2 dec Dnr 2013/ Beslut Ärendet angående oanmäld tillsyn den 24 september 2013 vid Stiernhööksgymnasiets ungdomsboende med särskild service avslutas. Dnr 2013/ Meddelande om kommande inspektion på gruppboendet Ängen. Dnr 2013/ Strålskyddsstiftelsen Information om hälsorisker med trådlösa datornätverk. Folkhälsomyndigheten Meddelande om start av ny Folkhälsomyndighet den 1 januari Myndigheten övertar de uppgifter som Smittskyddsinstitutet och Statens folkhälsoinstitut ansvarar för idag och ersätter därmed dessa myndigheter. Dnr 2013/ SKL Kommentus Inköpscentral Information om SKL Kommentus samordnade upphandlingar år Dnr 2013/ Råder för ungdomsfrågor Protokoll Dnr 2013/ Samhällsbyggnadsberedningen Protokoll Dnr 2013/ Rättviks Fastigheter AB Beslut om att upphäva försäljningen av fastigheterna Yxsmeden 83:18 och Starbo Arvet 1:5.

26 26(32) KS 181 forts Dnr 2013/ Socialberedningen Protokoll Kommunala Handikapprådet Protokoll Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen - Meddelandena läggs till handlingarna. s beslut Enligt allmänna utskottets förslag

27 27(32) KS 182 Delegationsbeslut kommunstyrelsens ordförande Anmäles delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens ordförande enligt kommunstyrelsens beslut 104/12. Beslut nr Delegationsbeslutet förvaras i pärm på kommunkansliet. s beslut - Anmälan läggs till handlingarna. Sändlista: Pärm

28 28(32) KS 183 Delegationsbeslut samhällsutvecklingschef Anmäles delegationsbeslut fatade av samhällsutvecklingschef enligt kommunstyrelsens beslut 104/2012. Beslut nr 21-22, under tiden Delegationsbeslutet förvaras i pärm på kommunkansliet. s beslut - Anmälan läggs till handlingarna. Sändlista: Pärm

29 29(32) KS 184 Delegationsbeslut socialutskottet Anmäles delegationsbeslut enligt socialutskottets paragrafer: Besluten förvaras i pärm på socialkontoret. s beslut - Anmälan läggs till handlingarna.

30 30(32) KS 185 Delegationsbeslut individnämnden Anmäles delegationsbeslut enligt individnämndens paragrafer: 1-15 under tiden Besluten förvaras i pärm på socialkontoret. s beslut - Anmälan läggs till handlingarna.

31 31(32) KS 186 Dnr Avsägelse samt val av politiska uppdrag efter Doris Karlsson (S) Doris Karlsson har avsagt sig uppdragen som ledamot i Brottsförebyggande rådet (BRÅ), ersättare i Närvik samt ledamot i Pensionärsrådet. s beslut 1. Entlediga Doris Karlsson (S) från ovanstående uppdrag. 2. Utse Lotta Grop Hed (S) som ny ledamot i BRÅ efter Doris Karlsson. 3. Valen av ersättare i Närvik och ledamot i Pensionärsrådet efter Doris Karlsson bordläggs. Sändlista: KS-lådan D Karlsson L Grop Hed M Östberg Y Cederquist-Olsson

32 32(32) KS 187 Dnr Val av politisk representant i styrgruppen för Återtagsprojektet har att utse politisk representant i styrgruppen för Återtagsprojektet. Yrkande Annette Riesbeck (C) yrkade att Jonny Jones (C) utses i nämnda styrgrupp. Proposition Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att kommunstyrelsen bifallit detsamma. s beslut - Utse Jonny Jones (C) till politisk representant i styrgruppen för Återtagsprojektet. Sändlista: J Jones M Östberg Löneenheten

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Inge Östlund (C) Linda Viklund (C)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) 1(24) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 09.00-10.00 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Marcus Gavatin

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollèn (M) Inge Östlund (C) Anki Dåderman (S) Jan Dahlquist (S)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollèn (M) Inge Östlund (C) Anki Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) 1(25) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.15 11.20 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollèn (M) Inge Östlund (C) Anki Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-03-05 1 Plats och tid Kommunledningskontoret kl 08.15-10.15 Beslutande Övriga deltagare Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollèn (M) Inge Östlund (C) Jan Dahlquist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige. Se närvarolista sid 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige. Se närvarolista sid 2 1(36) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 18.00-20.30 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Se närvarolista sid 2 Fredrik Ollèn (M), ordf socialutskottet Ulf Israelsson, kommunchef Elisabeth Cederberg,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (79) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00 17.20 Beslutande Helena Stenberg (S), ordförande Rune Berglund (S) Peter Roslund (S) Laila Stålnacke (S) Lars-Olof Pettersson (S) Majvor Sjölund (C) Lena

Läs mer

Ann-Mary Jansson-Kaare

Ann-Mary Jansson-Kaare LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid: 08.30 15.30 Beslutande Ewa-Leena Johansson (s) Ingemar Javinder (s) Gert Stark (s) Pirjo Nilsson (s) Ulla Kalander-Karlsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-03-04

Kommunstyrelsen 2014-03-04 Kommunstyrelsen 2014-03-04 Ks 15 Ansökan om bidrag till genomförande av Leaderprojekt... 2 Ks 16 Remiss, Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018... 4 Ks 17 Fågelsången... 6 Ks 18 Vattenförsörjning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-12-04 Blad 1 (18) Plats och tid Björken, kommunkontoret i Strömsund, klockan 08.30-15.30 Beslutande Övriga närvarande Gudrun Hansson (s) Susanne Hansson (s) Lennart

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 29 mars 2007 kl 17.00-18.00 Beslutande se sidan 2 Övriga Carl Johan Svensson, s, ers Brittsiw

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-14 1 (19) Roland Åkesson (C), ordförande. Jens Robertsson och Lars Hollner

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-14 1 (19) Roland Åkesson (C), ordförande. Jens Robertsson och Lars Hollner Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-14 1 (19) Plats och tid Kommunhuset den 14 april 2015 kl. 08.00 12.00 ande Roland Åkesson (C), ordförande Jens Robertsson (C) Britt-Marie Domeij (M) Robert Rapakko

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 11.20-14.00

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 11.20-14.00 Kommunstyrelsen 1 (32) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 11.20-14.00 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag PROTOKOLL 1(60) Tid: kl 10:00 16:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s Helena Öhlund, s Tommy Lindgren, s vice ordförande Eva Westerlund, s Camilla

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314 Kommunstyrelsen 2014-12-09 1 (47) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Irene Homman (S) ordförande Svante Hanses (KOSA) Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas Fredén

Läs mer

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne Sammanträdesprotokoll 1 (30) Plats och tid Sammanträdesrum AB-salen, Verkstaden, Arvika, kl. 14.00 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, Ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark

Läs mer

Ordförande Lisbeth Lennartsson (C) informerar att följande ärenden tillkommer till dagens sammanträde:

Ordförande Lisbeth Lennartsson (C) informerar att följande ärenden tillkommer till dagens sammanträde: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (15) 137 Tillkommande ärenden. Ordförande Lisbeth Lennartsson (C) informerar att följande ärenden tillkommer till dagens sammanträde: Övertagande av ansvar för Borgholms Bowlinghall.

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson s Lars Schultz m Gunilla Nordgren sd Lena Thörnquist s Gull-Britt Jönsson m Göran

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M)

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M) Sammanträdesdatum 1(52) Plats och tid Ronnebysalen kl 18.00 21.15 ande Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla 2015-03-18 och utsänts till s ledamöter och ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (52) 2011-02-01 Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2011-02-01 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-05-28 KOMMUNSTYRELSEN. Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret. Peter Blomqvist. Ann-Christine Larsson personalchef

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-05-28 KOMMUNSTYRELSEN. Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret. Peter Blomqvist. Ann-Christine Larsson personalchef STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 14:00-18:45 KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret Se närvarolista Övriga Erica Bjärsved ekonomichef Anne-Margret Draganis budgetekonom Raymond Vaske

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer