Annette Riesbeck (C), ordförande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Annette Riesbeck (C), ordförande"

Transkript

1 1(32) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C), Henrieta Vedberg (M), Susanne Säbb Danielsson (FP) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) Anders Björkman (S) Maria Kratz (S) Lars-Erik Jonsén (S) Jan-Erik Wikman (S) Lena Johansson (KD), , ersättare för Anders Åkerlund (C) Britt-Marie Essell (S), , ersättare för Henrieta Vedberg (M) Övriga närvarande Britt-Marie Essell (S), ers, Svante Axelsson, Rättviksskolan, 167 Lena Johansson (KD), ers, Karin Kers (V), ersättare Ulf Israelsson, kommunchef Elisabeth Cederberg, sekreterare Björn Floresjö, Dalatrafik, 167 Lars Kratz, barn- och utbildningschef, 170 Ann-Louise Rubin, gymnasiet, 167 Jeanette Engström, trafikhandläggare, 167 Margareta Östberg, kommunsekreterare, 167 Göran Berg, Rättvikskolan, 167 Justerare Maria Kratz och Fredrik Ollèn, ersättare Jan Dahlquist och Susanne Säbb-Danielsson Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Elisabeth Cederberg Ordförande Annette Riesbeck Justerare Maria Kratz Fredrik Ollèn ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Underskrift Elisabeth Cederberg

2 2(32) Innehållsförteckning Ärende KS 167 Information från Dalatrafik... 4 KS 168 Dnr 2013/ Medborgarförslag om badområde för hundar... 5 KS 168 forts KS 169 Dnr 2013/ Medborgarförslag om nedskärningar av demensplatser i Rättviks kommun... 7 KS 169 forts KS 170 Information om gymnasiet... 9 KS 171 Dnr 2013/ Bredbandsstrategi för Rättviks kommun KS 172 Dnr 2013/ Revidering av Finanspolicyn KS 173 Dnr 2013/ Försäljning av fastigheten Rättvik Lerdal 22: KS 174 Dnr 2013/ Delegationer inom överförmyndarverksamheten KS 175 Dnr 2012/ Motion om utnyttjande av solvärme/solenergi KS 175 forts KS 176 Dnr 2012/ Motion om att ersätta pappershandlingar med digitala dokument och läsplattor KS 176 forts KS 177 Dnr 2010/ Motion om en bredare budgetberedning KS 177 forts KS 178 Dnr 2012/ Motion om de strategiska målen i budget- behandlingen KS 178 forts KS 179 Dnr 2013/ Samarbetsavtal med ALMi Företagspartner Gävle Dala samt aktieägartillskott KS 180 Dnr 2013/ Meddelande Minnesanteckningar från kommun- ledningsgruppens möte KS 181 Övriga meddelanden... 24

3 3(32) KS 181 forts Delegationsbeslut kommunstyrelsens ordförande KS 183 Delegationsbeslut samhällsutvecklingschef KS 184 Delegationsbeslut socialutskottet KS 185 Delegationsbeslut individnämnden KS 186 Dnr Avsägelse samt val av politiska uppdrag efter Doris Karlsson (S) KS 187 Dnr Val av näringspolitisk representant i styrgruppen för Återtagsprojektet... 32

4 4(32) KS 167 Information om Trafiksystem Dalarna Dalatrafik Björn Floresjö, Dalatrafik, var närvarande och informerade om upphandlingen av nytt gemensamt kollektivtrafiksystem s beslut - Informationen läggs till handlingarna.

5 5(32) KS 168 Dnr 2013/ Medborgarförslag om badområde för hundar Back Tomas Ersson, Hvilan 11, Rättvik, inlämnade rubricerade medborgarförslag. Se bilaga. Förslag Designa ett badområde för hundar vid stranden, förslagsvis söder ut, i bukten intill Helsingland. Kommunfullmäktiges beslut Medborgarförslaget tas emot och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut. Yttrande Samhällsbyggandsberedningen har yttrat sig i ärendet och föreslår att samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att kontakta kyrkan som äger marken i Kyrkviken och se över möjligheten att ha hundbad där samt att medborgarförslaget därmed anses behandlat. Yrkande Inge Östlund (C) yrkade bifall till samhällsberedningens förslag. Proposition Ordföranden ställde proposition på ovanstående förslag och fann att allmänna utskottet bifallit detsamma. Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Uppdra till samhällsutvecklingsförvaltningen att kontakta kyrkan som äger marken i Kyrkviken och se över möjligheten att ha hundbad där. 2. Medborgarförslaget anses därmed behandlat. Sändlista: Back Tomas Ersson Samhällsbyggnadsberedning f k Samhällsutvecklingschef för åtgärd Åtgärdslista

6 6(32) KS 168 forts s beslut Enligt allmänna utskottets förslag

7 7(32) KS 169 Dnr 2013/ Medborgarförslag om nedskärningar av demensplatser i Rättviks kommun Ingrid Svensson, demenssjuksköterska, Rättvik, har inlämnat rubricerade medborgarförslag. Se bilaga. Förslag Vädjan till politikerna att titta över förslaget om att minska vårdplatser för de demenshandikappade i Rättviks kommun. Förslaget kommer att leda till en försämrad vård och omsorg för våra demenssjuka i Rättviks kommun. Kommunfullmäktiges beslut Medborgarförslaget tas emot och remitteras till kommunstyrelsen för beredning och beslut. Yttrande Socialchef Anna-Lena Hållmats Bergvik har yttrat sig i ärendet och påtalar att socialförvaltningen har i uppdrag att se över och sänka sina kostnader i enlighet med besparingskrav. För att minska kostnaderna måste socialförförvaltningen hitta lösningar som möjliggör alternativa arbetssätt som t ex att arbeta utifrån ett hälsoperspektiv. Den enskilde kan därmed vistas i sin hemmiljö så långt det är möjligt och behovssanpassat stöd utformas för att skapa trygghet och säkerhet i hemmet. Förvaltningen har under året omlokaliserat ett antal vård- och omsorgsplatser (korttid) för personer med demens, där platserna i första hand har styrts mot Enåbackens demensboende. Detta för att på ett bättre sätt få en sammanhållen demensvård och samlad kompetens. Nu finns dagverksamhet, korttidsvård och särskilt boende för dementa under samma tak. För en god vård och omsorg och ökad kvalitet för personer med demens arbetar olika professioner (t ex biståndshandläggare, sjuksköterska, sjukgymnast/arbetsterapeut och hemsjukvården) mot ett gemensamt hälsoperspektiv, där den enskilde bedöms utifrån sina förutsättningar med fokus på det friska hos individen.

8 8(32) KS 169 forts Yrkande Fredrik Ollèn (M) yrkade att med hänvisning till socialchefens yttrande anses medborgarförslaget behandlat. Proposition Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att allmänna utskottet bifallit detsamma. Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen - Med hänvisning till socialchefens yttrande anses medborgarförslaget behandlat. Förslagsställare Ingrid Svensson var närvarande och redogjorde för sitt medborgarförslag. Yrkande Inge Östlund (C) och Anders Åkerlund (C) yrkade bifall till allmänna utskottets förslag. s beslut Enligt allmänna utskottets förslag. Sändlista: I Svensson

9 9(32) KS 170 Information om gymnasiet Barn- och utbildningschef Lars Kratz informerade bl a om gymnasieskolans elevutveckling sedan 2012 då beslut togs om att ta bort nedanstående program: * Teknik * Barn- och fritid * Vård- och omsorg * Naturbruk trädgård * Florist Elevantalet har minskat med totalt 100 st sedan s beslut - Informationen läggs till handlingarna.

10 10(32) KS 171 Dnr 2013/ Bredbandsstrategi för Rättviks kommun Från IT-enheten förelåg förslag till bredbandsstrategi för Rättviks kommun för antagande. IT-chef Tommy Rehnberg var närvarande och föredrog ärendet. Yrkande Fredrik Ollèn (M) yrkade att förslaget till bredbandsstrategi antas. Proposition Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att allmänna utskottet bifallit detsamma. Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen - Anta bredbandsstrategi för Rättviks kommun enligt bilaga. IT-chef Tommy Rehnberg redogjorde för ärendet. s beslut Enligt allmänna utskottets förslag Sändlista: IT-chef Kommunchef

11 11(32) KS 172 Dnr 2013/ Revidering av Finanspolicyn Från ekonomichef Sven Kanth förelåg förslag till revidering av kommunens Finanspolicy. Enligt kommunens Finanspolicy har ekonomienheten och ekonomichefen rätt att ingå avtal med olika s k försäkringsinstrument. Ett relativt vanligt förekommande är ränteswap. Enligt ekonomichefen har det den senaste tiden framkommit att en del kommuner och kommunala bolag träffat avtal om olika försäkringsinstrument, där det visat sig att det inneburit stora förluster. För övrigt torde det även kunna ifrågasättas om de som gjort affärerna haft den fulla kunskapen om dessa relativt avancerade avtal och dess risker. Mot bakgrund av detta föreslår ekonomichefen att beslutanderätten i dessa frågor läggs på politisk nivå. Yrkande Fredrik Ollèn (M) yrkade bifall till ekonomichefens förslag innebärande att beslutanderätten flyttas till kommunstyrelsen. Proposition Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att allmänna utskottet bifallit detsamma. Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen - Dokumentet Finanspolicy för kommunkoncernen revideras enligt följande: Punkten 3.7 Försäkringsinstrument Finansförvaltningen kan ingå sedvanligt ändras till kan ingå sedvanligt s förslag till kommunfullmäktige Enligt allmänna utskottets förslag

12 12(32) KS 173 Dnr 2013/ Försäljning av fastigheten Rättvik Lerdal 22:8 Förelåg skrivelse från Rättviks Teknik AB. Rättviks Teknik AB har för avsikt att försälja vissa fastigheter och en av dem är Rättvik Lerdal 22:8. Orsak till försäljningen är att RTAB ej har behov av fastigheten. Tidigare fanns en värmepanna på fastigheten, men som är flyttad till Vikarbyn. I framtiden finns inte behov av värmepanna på denna fastighet. Fastigheten är belägen vid väg 301 bredvid räddningstjänsten. Örjan Furn, VD Rättviks Teknik AB, var närvarande och redogjorde för ärendet. Yrkande Inge Östlund (C) yrkade bifall till försäljning av fastigheten Rättvik Lerdal 22:8. Proposition Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att allmänna utskottet bifallit detsamma. Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen - Genomföra försäljning av fastigheten Rättvik Lerdal 22:8. s beslut Enligt allmänna utskottets förslag Sändlista: RTAB

13 13(32) KS 174 Dnr 2013/ Delegationer inom överförmyndarverksamheten Överförmyndare Nicke Welin Berger har utfärdat nya delegationsbestämmelser för överförmyndarverksamheten, enligt bilaga. Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen - De nya delegationsbestämmelserna för överförmyndarverksamheten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. s förslag till kommunfullmäktige Enligt allmänna utskottets förslag

14 14(32) KS 175 Dnr 2012/ Motion om utnyttjande av solvärme/solenergi Vänsterpartiet, genom Kekke Paulsson, lämnade in rubricerade motion. Se bilaga. Förslag Att tillsätta en utredning som undersöker möjligheterna för produktion av värme/varmvatten med solenergi till, i första hand, kommunens egen verksamhet. Kommunfullmäktiges beslut - Motionen tas emot och remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Yttranden Yttranden har inkommit från samhällsbyggnadsberedningen, RTAB samt RFAB. Samhällsbyggnadseredningen ställer sig positiv till motionen och föreslår att en särskild arbetsgrupp tillsätts för att undersöka vidare om alternativa energikällor. Gruppen föreslås bestå av både politiker och tjänstemän samt representanter från RTAB och RFAB, energi- och klimatrådgivare och representanter från samhällsbyggnadsberedningen. RTAB påtalar att tekniken för solenergi måste utvecklas både då det gäller investeringskostnaden samt att kunna ta till vara på den energi som solen ger innan en investering lönar sig. Speciellt i ett solfattigt land som Sverige. Att installera solvärme för att producera fjärrvärme är inte tänkbart i dagsläget. Kan dock vara ett alternativ den dagen en ny panna ska upphandlas, om ca 25 år. För det krävs givetvis att utvecklingen för att ta till vara solenergi utvecklas. RFAB ställer sig bakom ovanstående yttrande från RTAB vad gäller den tekniska bedömningen. I dagsläget finns heller ingen möjlighet till finansiering av någon förändring av de energisystem som RFAB tidigare investerat i. Vid eventuella framtida byggnationer kommer frågan om ett samverkande energisystem med i huvudsak förnyelsebar energiteknik vara ett förstahandsalternativ i områden där det gäller det kommunala värmeverksnätet inte är brukbart.

15 15(32) KS 175 forts Yrkande Inge Östlund (C) yrkade att med hänvisning till RTAB och RFABs yttranden är det i dagsläget inte tänkbart att installera solvärme. Därmed avslås motionen. Proposition Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att allmänna utskottet bifallit detsamma. Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Med hänvisning till yttrandena från RTAB och RFAB är det i dagsläget inte tänkbart att installera solenergi. 2. Motionen avslås därmed. s förslag till kommunfullmäktige Enligt allmänna utskottets förslag

16 16(32) KS 176 Dnr 2012/ Motion om att ersätta pappershandlingar med digitala dokument och läsplattor Vänsterpartiet, genom Kekke Paulsson, lämnade in rubricerade motion. Se bilaga. Förslag Att hitta tekniska lösningar för att handlingar till kommunens olika politiska organ kan delas ut digitalt istället för i pappersform, samt att köpa in läsplattor som lånas ut till ledamöter och ersättare. Kommunfullmäktiges beslut Motionen tas emot och remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Yttrande Kommunchef Ulf Israelsson har yttrat sig i ärendet och påtalar att det i dag finns möjligheter att på ett enkelt sätt skicka möteshandlingar till politiker och tjänstemän digitalt. Tekniken som åsyftas ät att via ett system i kommunen kunna ladda upp en applikation som möjliggör presentation av handlingar direkt på en surfplatta. Erfarenheterna från andra kommuner visar på ett antal möjliga vinster med införande av surfplattor i det politiska arbetet: * minskade kostnader genom minskat antal utskrifter, kopieringar och frankeringar * effektivisering av nämndadministrationen * minskad mängd pappershandlingar * förenklad hantering och organisering av handlingar * ett steg mot framtidens e-förvaltning genom digital dokumenthantering Kanslienheten kommer under 2014 att se över Rättviks kommuns dokumentoch informationshanteringssystem. Uppdraget sker i tre etapper. Etapperna omfattar bl a utredning, analys, upphandling, införande, genomförande och förvaltningsfas av ett nytt dokument- och informationshanteringssystem. Detta nya system kommer att förenkla hela ärendehanteringsprocessen.

17 17(32) KS 176 forts Yrkande Fredrik Ollèn (M) yrkade att kommunstyrelsen tycker att det är intressant och ställer sig positiv till att man ser över alternativa lösningar till de omfattande pappersutskick som sker och med hänvisning till kommunchefens yttrande anses motionen behandlad. Proposition Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att allmänna utskottet bifallit detsamma. Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen 1. tycker att det är intressant att titta på alternativa lösningar till de omfattande pappersutskick som sker till kommunens förtroendevalda, tänkbara lösningar framöver kan vara ipads eller surfplattor. 2. är positivt inställd till tekniska lösningar som underlättar uppdraget som förtroendevald och minskar miljöbelastningen. 3. I översynen för nytt dokument- och informationshanteringssystem ska digitaliseringen av handlingar till de förtroendevalda prioriteras. Vad gäller inköp av läsplatta till förtroendevalda och hur det ska hanteras ekonomiskt får kanslienheten återkomma till när man får klart hur det nya systemet är utformat. 4. Med hänvisning till ovanstående och kommunchefens yttrande anses motionen behandlad. s förslag till kommunfullmäktige Enligt allmänna utskottets förslag

18 18(32) KS 177 Dnr 2010/ Motion om en bredare budgetberedning Kekke Paulsson, vänsterpartiet, inlämnade rubricerade motion. Se bilaga. I motionen anförs att först när kommunstyrelsen kommer med sitt förslag till kommunfullmäktige så får de mindre partierna, som inte sitter med i kommunstyrelsen, möjlighet att sätta sig in i frågorna. Motionären föreslår därmed följande: * Att kommunstyrelsen adjungerar en representant från de fullmäktigepartier som inte har plats i kommunstyrelsen, till de sammanträden som behandlar budgetärenden för nästkommande år. Kommunfullmäktiges beslut Motionen tas emot och remitteras till kommunstyrelsens för beredning. Yttrande s ordförande Annette Riesbeck (C) har yttrat sig i ärendet och påtalar följande: I samband med budgetarbetet inför både 2013 och 2014 års budget har samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige inbjudits att medverka i dels budgetkonferensen där samtliga förvaltningar utförligt redovisade föregående års bokslut och dels information från förvaltningarna vid 2 tillfällen under våren. Vid dessa informationstillfällen redovisades bl a följande punkter: * Omvärldsbevakning * Förvaltningarnas ansvarsområde/uppdrag * Ekonomi * Verksamhet och verksamhetsförändringar * Nyckeltal/jämförelser med andra kommuner * Framtida utmaningar * Investeringsbudget Utifrån dessa informationstillfällen vid de senaste två årens hantering av budgeten anser vi att det skett en breddning av budgetberedningen som är mer långtgående än vad förslagställaren anger i sin motion.

19 19(32) KS 177 forts Yrkande Inge Östlund (C) yrkade att med hänvisning till Annette Riesbecks yttrande anses motionen behandlad. Proposition Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att allmänna utskottet bifallit detsamma. Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen - Med hänvisning till Annette Riesbecks yttrande anses motionen behandlad. s förslag till kommunfullmäktige Enligt allmänna utskottets förslag

20 20(32) KS 178 Dnr 2012/ Motion om de strategiska målen i budgetbehandlingen Kekke Paulsson, vänsterpartiet, har inlämnat rubricerade motion. Se bilaga. Förslag I motionen föreslås att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i samband med att kommunövergripande mål och budget behandlas för verksamhetsåret 2014 och framöver, även behandlar de strategiska målen. Kommunfullmäktiges beslut Motionen tas emot och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Yttrande s ordförande Annette Riesbeck (C) har yttrat sig i ärendet enligt följande: Strukturen för de kommunala övergripande målen gjordes om inför 2013 och 2014 års budgetbehandling. Målen fick en lite mer precis prägel i och med att varje delområde avslutades med därför prioriterar vi i punktform. Detta kompletteras med att varje förvaltning tar fram verksamhetsmål och aktiviteter som godkänns i kommunstyrelsen. Detta anser jag sammantaget som ett bättre sätt att kunna målstyra verksamheten. Därmed avslås motionen. Yrkande Fredrik Ollèn (M) yrkade att med hänvisning till Annette Riesbecks yttrande avslås motionen. Proposition Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att allmänna utskottet bifallit detsamma.

21 21(32) KS 178 forts Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen - Med hänvisning till yttrandet från kommunstyrelsens ordförande avslås motionen. s förslag till kommunfullmäktige Enligt allmänna utskottets förslag

22 22(32) KS 179 Dnr 2013/ Samarbetsavtal med ALMi Företagspartner Gävle Dala samt aktieägartillskott Från Region Dalarna förelåg förslag till nytt samarbetsavtal samt aktieägartillskott avseende Almi Företagspartner Gävle Dala för godkännande. Se bilaga. Yrkande Annette Riesbeck (C) yrkade att samarbetsavtal samt fördelning av aktieägartillskott enligt bilaga godkänns. Proposition Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att kommunstyrelsen bifallit detsamma. s beslut - Godkänna föreliggande förslag till samarbetsavtal mellan regionala parter i Dalarna samt fördelning av ägartillskott enligt bilaga. Avtalet träder i kraft när samtliga parter beslutat anta detsamma. Sändlista: ALMI Region Dalarna A Riesbeck

23 23(32) KS 180 Dnr 2013/ Meddelande Minnesanteckningar från kommunledningsgruppens möte Förelåg minnesanteckningar från kommunledningsgruppens möten Allmänna utskottets beslut - Meddelandet överlämnas till kommunstyrelsen för kännedom. s beslut - Meddelandet läggs till handlingarna.

24 24(32) KS 181 Övriga meddelanden Sveriges Kommuner och Landsting cirkulär: 13:41 Avtal om notkopiering inom de kommunala musik-/kulturskolorna läsåret 2013/ :45 Redogörelse för ändringar i Allmänna bestämmelser AB 13:46 Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i beredskap (RIB 13) med Brandmännens Riksförbund och Svenska Kommunalarbetarförbundet 13:47 Timbelopp för personlig assistans enligt SFB år :48 Budgetpropositionen för år :52 Implementering av EU:s patientrörlighetsdirektiv 13:54 Rekommendation om kommunala anergikrav på flerbostadshus vid försäljning av kommunal mark 13:55 Överenskommelse om Avgiftsbestämd Kollektivavtalad Pension (AKAP-KL) m m 13:56 Nytt normalavtal med SAMI/IFPI om framförande av musik i primärkommunal verksamhet 13:57 Pensionsnämndens beslut om omräkning av pensionsbehållning och intjänad pensionsrätt enligt PFA samt omräkning av förmånsbestämda pensioner enligt OFA och KAP-KL under år :58 Hyreshöjning fr o m för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex, KPI Dnr 2013/ Beslut - Rekommendation om överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin Dnr 2013/ Länsstyrelsen Dalarna Beslut om beviljat tillstånd enligt djurskyddslagen för Stiernhööksgymnasiet att i större omfattning förvara och utfordra hästar. Dnr 2013/ Länsstyrelsen Beslut att ge Projektet Meteorum tillstånd att montera bilder på Kullsbergs kalkbruks anläggning i Rättviks kommun. Tillståndet gäller t o m den 31 december 2018.

25 25(32) KS 181 forts Dnr 2013/ Skolverket Beslut om att godkänna ansökan om nationell idrottsutbildning för bandy vid Stiernhööksgymnasiet. Dnr 2013/ Skolinspektionen Beslut om att godkänna YA Utbildning AB som huvudman för gymnasieskola. Godkännandet avser utbildning på nationellt godkänd idrottsutbildning inom idrotten skidor alpint vid YA Frigymnasium i Falun. Beslut om att godkänna Älvdalens Utbildningscentrum AB som huvudman för gymnasieskola i Älvdalens kommun. Godkännandet avser utbildning på det nationella bygg- och anläggningsprogrammet med inriktningen anläggningsfordon vid Älvdalens Utbildningscentrum. Dnr 2013/ Inspektionen för vård och omsorg Meddelande om kommande inspektion på Stiernhööksgymnasiets ungdomsboende den 2 dec Dnr 2013/ Beslut Ärendet angående oanmäld tillsyn den 24 september 2013 vid Stiernhööksgymnasiets ungdomsboende med särskild service avslutas. Dnr 2013/ Meddelande om kommande inspektion på gruppboendet Ängen. Dnr 2013/ Strålskyddsstiftelsen Information om hälsorisker med trådlösa datornätverk. Folkhälsomyndigheten Meddelande om start av ny Folkhälsomyndighet den 1 januari Myndigheten övertar de uppgifter som Smittskyddsinstitutet och Statens folkhälsoinstitut ansvarar för idag och ersätter därmed dessa myndigheter. Dnr 2013/ SKL Kommentus Inköpscentral Information om SKL Kommentus samordnade upphandlingar år Dnr 2013/ Råder för ungdomsfrågor Protokoll Dnr 2013/ Samhällsbyggnadsberedningen Protokoll Dnr 2013/ Rättviks Fastigheter AB Beslut om att upphäva försäljningen av fastigheterna Yxsmeden 83:18 och Starbo Arvet 1:5.

26 26(32) KS 181 forts Dnr 2013/ Socialberedningen Protokoll Kommunala Handikapprådet Protokoll Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen - Meddelandena läggs till handlingarna. s beslut Enligt allmänna utskottets förslag

27 27(32) KS 182 Delegationsbeslut kommunstyrelsens ordförande Anmäles delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens ordförande enligt kommunstyrelsens beslut 104/12. Beslut nr Delegationsbeslutet förvaras i pärm på kommunkansliet. s beslut - Anmälan läggs till handlingarna. Sändlista: Pärm

28 28(32) KS 183 Delegationsbeslut samhällsutvecklingschef Anmäles delegationsbeslut fatade av samhällsutvecklingschef enligt kommunstyrelsens beslut 104/2012. Beslut nr 21-22, under tiden Delegationsbeslutet förvaras i pärm på kommunkansliet. s beslut - Anmälan läggs till handlingarna. Sändlista: Pärm

29 29(32) KS 184 Delegationsbeslut socialutskottet Anmäles delegationsbeslut enligt socialutskottets paragrafer: Besluten förvaras i pärm på socialkontoret. s beslut - Anmälan läggs till handlingarna.

30 30(32) KS 185 Delegationsbeslut individnämnden Anmäles delegationsbeslut enligt individnämndens paragrafer: 1-15 under tiden Besluten förvaras i pärm på socialkontoret. s beslut - Anmälan läggs till handlingarna.

31 31(32) KS 186 Dnr Avsägelse samt val av politiska uppdrag efter Doris Karlsson (S) Doris Karlsson har avsagt sig uppdragen som ledamot i Brottsförebyggande rådet (BRÅ), ersättare i Närvik samt ledamot i Pensionärsrådet. s beslut 1. Entlediga Doris Karlsson (S) från ovanstående uppdrag. 2. Utse Lotta Grop Hed (S) som ny ledamot i BRÅ efter Doris Karlsson. 3. Valen av ersättare i Närvik och ledamot i Pensionärsrådet efter Doris Karlsson bordläggs. Sändlista: KS-lådan D Karlsson L Grop Hed M Östberg Y Cederquist-Olsson

32 32(32) KS 187 Dnr Val av politisk representant i styrgruppen för Återtagsprojektet har att utse politisk representant i styrgruppen för Återtagsprojektet. Yrkande Annette Riesbeck (C) yrkade att Jonny Jones (C) utses i nämnda styrgrupp. Proposition Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att kommunstyrelsen bifallit detsamma. s beslut - Utse Jonny Jones (C) till politisk representant i styrgruppen för Återtagsprojektet. Sändlista: J Jones M Östberg Löneenheten

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Inge Östlund (C) Linda Viklund (C)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) 1(24) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 09.00-10.00 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Marcus Gavatin

Läs mer

Fredrik Ollèn (M), ordförande Inge Östlund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S)

Fredrik Ollèn (M), ordförande Inge Östlund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) 1(12) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.15-11.15 Beslutande Ledamöter Fredrik Ollèn (M), ordförande Inge Östlund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) Övriga närvarande Ulf Israelsson, kommunchef

Läs mer

Markus Svensson, näringslivschef 27 Monica Bergne, sekreterare Samhällsutvecklingsförvaltningen Margareta Östberg, kommunsekreterare

Markus Svensson, näringslivschef 27 Monica Bergne, sekreterare Samhällsutvecklingsförvaltningen Margareta Östberg, kommunsekreterare 1(8) Plats och tid Kommunledningskontoret, KS-salen, 15 00 18.10 Beslutande Ledamöter Tomas Grundell (FP), ordförande Britt-Marie Essell (S), vice ordförande Hans Furn (C) Bertil Ryss (C) Christina Gustafsson

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan Dahlquist (S)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan Dahlquist (S) 1(10) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.30-10.40 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-03-05 1 Plats och tid Kommunledningskontoret kl 08.15-10.15 Beslutande Övriga deltagare Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollèn (M) Inge Östlund (C) Jan Dahlquist

Läs mer

Jonny Jones (C), ordförande Annette Riesbeck (C), vice ordförande Ulrica Momqvist (M) Jan Dahlquist (S) Lars-Erik Kalles (S)

Jonny Jones (C), ordförande Annette Riesbeck (C), vice ordförande Ulrica Momqvist (M) Jan Dahlquist (S) Lars-Erik Kalles (S) 1(10) Plats och tid Kommunledningskontoret, 08.30-10.15 Beslutande Ledamöter Jonny Jones (C), ordförande Annette Riesbeck (C), vice ordförande Ulrica Momqvist (M) Jan Dahlquist (S) Lars-Erik Kalles (S)

Läs mer

Inge Östlund (C), ordförande Linda Viklund (C) Britt-Marie Essell (S) Karin Gerken, personalchef Margareta Östberg, sekreterare

Inge Östlund (C), ordförande Linda Viklund (C) Britt-Marie Essell (S) Karin Gerken, personalchef Margareta Östberg, sekreterare 1(11) Plats och tid Kommunledningskontoret, Kl 15.00 17.00 Beslutande Ledamöter Inge Östlund (C), ordförande Linda Viklund (C) Britt-Marie Essell (S) Övriga närvarande Karin Gerken, personalchef Margareta

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollèn (M) Inge Östlund (C) Anki Dåderman (S) Jan Dahlquist (S)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollèn (M) Inge Östlund (C) Anki Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) 1(25) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.15 11.20 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollèn (M) Inge Östlund (C) Anki Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Övriga närvarande

Läs mer

Inge Östlund (C), ordförande Markus Gavatin (M) Anders Björkman (S)

Inge Östlund (C), ordförande Markus Gavatin (M) Anders Björkman (S) 1(10) Plats och tid Kommunledningskontoret, 14 45-17 20 Beslutande Ledamöter Inge Östlund (C), ordförande Markus Gavatin (M) Anders Björkman (S) Övriga närvarande Karin Gerken, personalchef Johanna Munters

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige. Se närvarolista sid 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige. Se närvarolista sid 2 1(36) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 18.00-20.30 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Se närvarolista sid 2 Fredrik Ollèn (M), ordf socialutskottet Ulf Israelsson, kommunchef Elisabeth Cederberg,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott 1(9) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-12-11 - i Kommunhuset klockan 09:30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Jan Österdahl (M) Kommunstyrelsens förvaltning. Inger Larsson 8-15, Christina Åkesson, 16

Jan Österdahl (M) Kommunstyrelsens förvaltning. Inger Larsson 8-15, Christina Åkesson, 16 Kommunstyrelsens personalutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 13.30-14.50 Beslutande Ledamöter Franklin Eck (M), ordförande Jan Österdahl (M) Kristina Karlsson

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

Bokslut investeringar 2007 3. Budget 2009, plan 2010-2011 5. Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6

Bokslut investeringar 2007 3. Budget 2009, plan 2010-2011 5. Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehåll Sida Bokslut investeringar 2007 3 Bokslut 2007 4 Budget 2009, plan 2010-2011 5 Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6 Val av ledamot till socialnämndens arbetsutskott

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Charlotte Wachtmeister (M) ordförande Agnetha Persson (C) Birgitta Jönsson (S) Bo Håkansson (S) ersättare 1-5

Charlotte Wachtmeister (M) ordförande Agnetha Persson (C) Birgitta Jönsson (S) Bo Håkansson (S) ersättare 1-5 1(9) Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 14.00-16.10 Beslutande Charlotte Wachtmeister (M) ordförande Agnetha Persson (C) Birgitta Jönsson (S) Bo Håkansson (S) ersättare 1-5 Övriga deltagare Utses

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Notariet, måndagen den 2 mars 2015 kl 17.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Anders Svensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1 Plats och tid Förbundsdirektionen Beslutande Ulrica Persson Shiro Biranvand Bengt Lindgren Jan Johansson Seija Ojala Stig Henriksson Marjatta Nurmi Lars Andersson Ordförande

Läs mer

Sakarias Winberg (KD), Helena Back (C), Henrietta Vedberg (M), Ingrid Rönnblad (S)

Sakarias Winberg (KD), Helena Back (C), Henrietta Vedberg (M), Ingrid Rönnblad (S) Gemensam nämnd för vuxenutbildning i Leksand- Rättvik Plats och tid Alléskolan, 13:30 ande Ledamöter Sakarias Winberg (KD), Helena Back (C), Henrietta Vedberg (M), Ingrid Rönnblad (S) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

2015-03-25 i samband med utbildning Morokulien. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 13-24 Ingrid Andersson

2015-03-25 i samband med utbildning Morokulien. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 13-24 Ingrid Andersson 1(14) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Hans Nilsson (Hela Edas Lista) ordförande Björn Källman (Hela Edas Lista) Johanna Söderberg (C) Hans-Peter

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8.

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8. 1(5) Plats och tid Tisdagen den 26 maj, klockan 8.00-11.00 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Tjänstemän Tid och plats för justering Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M) Anders Einarsson, kommunchef

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37 1(17) Plats och tid Carl August-rummet, tisdagen den 25 augusti 2015 kl 09:00 10.25 Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Birgitta Widén Blomberg (KD) Ordförande Marianne Bremer (C) Elisabeth

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2014-02-26 17(29) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, onsdagen den 26 februari, klockan 16.00 18.30 Beslutande Övriga deltagande Anneli Bengtsson (S), ordf Bo Sävhammar (KD) Tomas Ring (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2007-08-27

Sammanträdesdatum 2007-08-27 1 (10) Plats och tid för sammanträdet ande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, måndag den 27 augusti 2007, kl 08.30-12.00 Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund (v) Björn Magnusson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-01-30 1 Barn- och ungdomsnämndens internbudget för 2014 2 Uppföljning av internkontrollplan år 2013 3 Verksamhetschef skolhälsovården

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-09 178 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1(15) 2011-06-22 Plats och tid kl. 09.00 10.00 på Lärcenter i Fagersta Beslutande Övriga deltagande Ulrica Persson Shiro Biranvand Helena Skagerberg Jan Johansson Gustav El Rachidi

Läs mer

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48 Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-04-22 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Stefan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1(14) Plats och tid Förbundsdirektionen kl.09.00 11.50 på Lärcenter i Fagersta Beslutande Övriga deltagande Ulrica Persson Shiro Biranvand Helena Skagerberg Jan Johansson Jan

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP)

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP) 1(14) Plats och tid Stora Björn, Nya Kyrkogatan 21, 09.00-10.30 ande Ledamöter Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD), vice ordförande Kajsa Adolfsson (S) Bo Andersson (S) Carina Johansson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-01-11 Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-10:41 Beslutande, ordf. Bengt Storbacka (S), ersättare för Irja Gustavsson (S) Arnold Bengtsson (S) Margaretha

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Plats och tid IFO:s sammanträdeslokal, torsdagen den 18 september 2014 kl 08.30-14.30 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-05-29 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 29 maj 2013, kl. 08.00-12.10 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 4 Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 11.20-11.55 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-04-10 21 (27) Plats och tid Säfstaholms slott Vingåker, måndagen den 10 april 2012, kl. 14.00-15.00 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Kent Jönsson (C) Övriga deltagande Lars Furborg, förvaltningschef

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka Sida Sammanträdesdatum 2009-10-15 1 Plats och tid Schenströmska Herrgården, kl 08.30-12.00 ande Pratima Åslund, Norberg kommun, ordförande 68-78 Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland, ordförande

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

2014-02-27 1(10) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

2014-02-27 1(10) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(10) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 27 februari 2014, kl. 16.00-19.00 Ajournering kl. 16.30-16.50 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Bente Johansson (M) Eva Svantesson (M) tjg.

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 30 juni 2014, kl 8.00 8.40. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Leif Rönnqvist (S), ledamot

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-03-31 Sid 1 (13) Instans Socialnämnden Plats och tid Socialkontorets sammanträdesrum, kl 17.00 19.30 Beslutande Bertil Nilsson (M) ordförande Björn Jonasson (KD) Birgitta Olsson-Johansson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2013-10-01 173 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 11.00-17.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta Åman (s) Johan Lundgren (s) Lena Karlsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.35. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annette Hallberg (S) tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

KS 2012.491 KOMMUNSTYRELSEN 2013-10-25 2013-11-19

KS 2012.491 KOMMUNSTYRELSEN 2013-10-25 2013-11-19 KS 2012.491 A N MÄLNINGS- LISTA KOMMUNSTYRELSEN 2013-10-25 2013-11-19 Protokoll Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2013-11-13 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-11-14 Kommunstyrelsens näringslivs-

Läs mer

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S)

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S) 1(11) Plats och tid Hammargården, kl. 15.00-16.55 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stora Vänortsrummet 17 september 2015 klockan 13:30-14:20 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Sarah Andersson (S) vice ordförande Patrik Jonsson (S) Karin Vistmyr (S) Torbjörn Nyholm

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Stiven Wiklund Ordförande Ing-Marie Henriksson Sekreterare

Stiven Wiklund Ordförande Ing-Marie Henriksson Sekreterare Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 23 september 2003, kl 08.30 Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

Föredragningslista personal- och organisationsutskottet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 augusti 2004, kl 08.30.

Föredragningslista personal- och organisationsutskottet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 augusti 2004, kl 08.30. Plats och tid för sammanträdet Föredragande Föredragningslista personal- och organisationsutskottet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 augusti 2004, kl 08.30. Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(17) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(17) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(17) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-03-23, kl 1300-1640 ande Britta Tervaniemi, V Laila Mäki, S, 1-6 Anita Weinz, NS Eva Alldén, V, 7-14 Övriga deltagande

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-09-03

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-09-03 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 08:30-12:00 Plats Kommunhuset, Rodret Ledamöter Kent Sylvan (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson (FP)

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m) 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 19.10 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Justerare

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 13.00 16.45 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 7. Kommunstyrelsen 2007-08-15 1(10) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 7. Kommunstyrelsen 2007-08-15 1(10) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 7 Kommunstyrelsen 2007-08-15 1(10) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 08.30-11.05 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette Levin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-11-20 Innehållsförteckning Ärende 83 Ekonomisk månadsrapport... 97 84 Schablonfördelning av medel för nyanlända barn och elever... 98 85 Sammanträdestider 2013... 100 86 Ansökan om godkännande av

Läs mer