PLC-PROGRAMMERING AV EN INDUSTRIDISKMASKIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PLC-PROGRAMMERING AV EN INDUSTRIDISKMASKIN"

Transkript

1 Examensarbete 10 poäng C-nivå PLC-PROGRAMMERING AV EN INDUSTRIDISKMASKIN Reg.kod: Oru-Te-EXA081-A102/04 Martin Alm och Mattias Färdig Automatiseringsingenjörsprogrammet 120 p Örebro vårterminen 2004 Examinator: Gion Koch Svedberg PLC-programming of a combi-dishwasher Örebro universitet Örebro University Department of technology Örebro SE Örebro, Sweden

2 Sammanfattning Rapporten PLC-programmering av en kombidiskmaskin har utarbetats för Gunnar Dafgård AB i Källby. Rapporten beskriver en diskmaskin. Vid livsmedelstillverkning används rostfria kärl på 200 liter. I dessa har man kött, såser, grönsaker mm. Dessa vagnar diskas i en industridiskmaskin. Stora krav ställs på maskinen. Den ska kunna diska olika sorters gods, kunna avlägsna olika sorters matrester och klara av tex. vatten, matrester och fukt. Examensarbetets syfte var att byta ut maskinens styrsystem och operatörspanel samt lägga fram förslag till förbättringar av maskinen. Vi valde att använda hårdvaran A2SH från Mitsubishi Electronics och operatörspanelen E 300 från Beijer Electronics. Mjukvaran vi använde för att programmera styrsystemet var GX IEC Developer från Mitsubishi Electronics. För att programmera panelen använde vi programmet E-Designer. Våra förslag på förbättringar är ett magasin för godset och en automatisk på- och avlyft vilket kommer att minska personalåtgången med 50 %. Abstract The report PLC-programming of a combi-dishwasher has been prepared for Gunnar Dafgård Ltd., Källby. The report describes a dishwasher. During food-production stainless steel receptacles of 200 litres are used. The receptacles are exposed to meat, sauces, vegetables etc. They are being cleaned in an industrial dishwasher. There are heavy demands on the dishwashing machine. It has to be able to wash all sorts of goods, remove different sorts of food-scraps and cope with for example water, food-scraps and damp. The aim of the project was to replace the monitoring system and the operator s panel as well as to put forward suggestions for improvements. We decided to use the hardware A2SH from Mitsubishi Electronics and the operator s panel E 300 from Beijer Electronics. The software that we used to program the monitoring system was GX IEC Developer from Mitsubishi Electronics. To program the panel we used the program E-Designer. Our suggestions for improvements are to build a storage area for the receptacles and an automatic appliance to lift the receptacles into and out of the dishwasher, which will reduce the number of staff by 50 %. Sidan 1 av 22

3 Innehållsförteckning 1. Förord Inledning Uppgift Syfte Beskrivning av maskin och operatörspanel Metoder, verktyg Allmän fakta om PLC GX IEC Developer De fem programspråken E-designer Planering Genomförande Studier av maskinen Programmering av PLC Logikschema över PLC-programmet Inköp av delar A2SH Programmering av operatörspanel Framtagning av förslag på förbättringar Förbättring av maskinen Automatiserad in- och utlyft Utvärdering, analys Diskussion Referenser Litteratur Webbsidor Bilagor Sidan 2 av 22

4 1.Förord Detta arbete har utformats som en del av Automatiseringsingenjörsprogrammet vid Örebro universitet under våren Det har varit intressant att sätta sig in i hur livsmedelstillverkningen fungerar och vi hoppas att detta arbete ska vara till någon hjälp i det fortsatta arbetet på Gunnar Dafgård AB. Vi vill speciellt tacka följande personer: Anders Dafgård, handledare på Gunnar Dafgård AB Gion Koch Svedberg, handledare på Örebro universitet Lars-Göran och de andra grabbarna på elverkstaden på Gunnar Dafgård AB Inga Rebenius, översättare Peter Lind, skisstecknare Utan dessa hade arbetet varit svårt att genomföra. Örebro juni 2004 Martin Alm Mattias Färdig Sidan 3 av 22

5 2.Inledning Gunnar Dafgård AB i Källby är Sveriges största familjeägda livsmedelsföretag. De har cirka 1200 anställda. De olika livsmedlen som tillverkas är fastfood, enportionsrätter, husmanskost och pasta. De tillverkar också bröd och bakverk av olika slag. 40 % går till restaurang och storkök, 50 % till konsument och 10 % går på export. Vid livsmedelstillverkning används rostfria kärl på 200 liter som kallas skänkvagnar. I dessa har man kött, såser, grönsaker mm. Dessa vagnar diskas i en industridiskmaskin. Stora krav ställs på maskinen. Den ska kunna diska olika sorters gods, kunna avlägsna olika sorters matrester och klara yttre påverkan som t.ex. vatten, matrester och fukt. Företaget har under en längre tid haft problem med maskinen. Diskmedelstillförseln fungerar inte tillfredsställande och temperaturen på diskvattnet är för lågt. Dessutom är den personalkrävande Uppgift Examensarbetet bestod av flera moment som alla rörde kombidiskmaskinen som vi nämnde ovan. Det mest tidskrävande momentet var att byta ut styrsystemet och manöverpanelen i maskinen. Den är idag PLC-programmerad (PLC-Programmable Logical Controller) i GE Fanuc. På företaget ville de ha maskinen programmerad i Mitsubishis program IEC- Developer. Den andra uppgiften var felsökning av maskinen samt komma med förslag på förbättringar. Den tredje uppgiften var att komma med ett förslag på hur man skulle kunna automatisera in- och utmatning av gods Syfte På företaget ville de ha maskinen programmerad i Mitsubishis program IEC-Developer. Anledningen till detta är att det är det programmet som teknikerna på Dafgårds behärskar. De vill ha möjligheten att kunna serva och göra ändringar i styrsystemet vid behov. Syftet med felsökningen var att upptäcka varför temperaturen var för låg samt varför diskmedelstillförseln inte fungerade, så att teknikerna sedan kunde åtgärda felen. I dagsläget krävs det två operatörer för att kunna diska kärlen. En som matar in kärlen och en som matar ut dem. Syftet med automatiseringen av in- och utmatning av gods är att kunna minska personalåtgången till endast en operatör samt ta bort arbetsmoment som kan orsaka ohälsa. 3.Beskrivning av maskin och operatörspanel När man ska diska en skänkvagn kör operatören in den i en upplyft. Han får därefter aktivera ett tvåhandsdon för att kunna lyfta upp den. Sedan placeras vagnen uppochner på ett transportband. Vagnen diskas i fyra steg. Första steget är försköljning. Där spolas vagnen av med lagom tempererat vatten. I nästa steg diskas maskinen med varmvatten och diskmedel. Därefter diskas vagnen i endast varmt vatten. Sista steget är sköljning med färskvatten. Vattnet värms upp med ånga och sprutas ut underifrån och från sidorna med munstycken som kallas för dysor. När vagnen har passerat alla diskstegen lyfter den andra Sidan 4 av 22

6 operatören ner den med en nerlyft. Även där krävs det att ett tvåhandsdon är aktiverat. I maskinen finns ca 20 givare som kontrollerar temperatur, vattennivå, bandets position och godsets position. Maskinen kan även diska plastbackar, stekplåtar och pallar. Allt detta styrs av PLC n. På operatörspanelen kan man välja mellan tre olika diskprogram beroende på vad man ska diska. Man kan även se temperaturens är- och börvärde, drifttid, larmlistor mm. Dessutom kan man styra maskinen manuellt steg för steg. Operatörspanelen och PLC n kommunicerar med varandra. Diskmaskin Sidan 5 av 22

7 Gamla operatörspanelen Induktiva givare 4.Metoder, verktyg För att kunna byta ut styrsystemet använde vi oss av mjukvaran IEC Developer version 6.00 från Mitsubishi Electrics. Anledningen till att vi valde den var att företaget inom en snar framtid kommer att övergå till denna programvara. Vi har även använt en demoskiva med PLC-programmet Simplicity från GE Fanuc för att kunna förstå programspråket. Den gamla programkoden som skulle bytas ut hade vi endast på papper. Vi använde manualer som vi hittade på GE Fanuc s och Beijer Electronics hemsidor. För att kunna programmera operatörspanelen använde vi oss av programmet E-designer 6.01 från Beijer electronics. Den är kompatibel med Mitsubishis operatörspanel. Nedan beskrivs vad ett PLC-system är för något. Sedan har vi beskrivit programmet som vi har använt oss av för att programmera PLC n. Vi har även beskrivit programmet som vi använde för att programmera operatörspanelen. Sidan 6 av 22

8 4.1. Allmän fakta om PLC PLC är engelska och betyder Programmable Logical Controller. Detta är en speciell typ av dator som är anpassad för styrning i tuffa industriella miljöer. Som alla datorer så måste också ett PLCsystem programmeras, men programmeringsspråket i ett PLC-system är speciellt anpassat för de människor som tidigare arbetat med relästyrningar. PLC-systemet har använts i industriella styrningar sedan början av 1970-talet, så tekniken är väl beprövad. Fördelarna gentemot traditionell relästyrning upptäcktes tidigt. Installationskostnaderna minskar betydligt jämfört med denna äldre teknik, för att inte tala om kostnaderna som uppkommer när anläggningar ska uppgraderas. Det är i detta läget man ser de stora fördelarna med PLC-systemet. Att göra konstruktions- och programmeringsändringar är betydligt enklare då ett PLC-system styr, än då man använder reläteknik. Dessutom har PLC-systemet funktioner som hjälper mycket vid felsökning i maskiner. Man kan enkelt få reda på hur olika signaler förändras och man kan också enkelt prova sig fram genom att påverka signaler. PLC-systemet är den centrala delen i en industriell styrning. Med PLC-programmet som man matat in styr den alla de andra enheterna så att maskinen ska fungera som konstruktören tänkt sig. Med hjälp av PLCsystemet får man ett kraftfullt verktyg för att underlätta arbetet att konstruera, ta i drift och underhålla en industriell styrning. Ett styrsystem kan enkelt sägas bestå av tre delar; ingångar, utgångar och dess logiska regler. Systemet styr sina styrdon, ventiler, kontaktorer osv. genom att ge signal till dessa med sina utgångar. På dessa utgångar sitter det normalt reläer monterade (sitter inne i PLC-systemet) och när PLC-systemet sluter dessa skickas en spänning till ventil eller kontaktor. Genom ingångarna får styrsystemet information om vad som händer i den maskin som styrs. Till PLC-systemets ingångar kopplas givare och tryckknappar. Med hjälp av statusen på ingångarna har PLC-systemet kontroll över vad som händer i anläggningen. När exempelvis en tryckknapp påverkas sänds en spänning till ingången. Det som bestämmer när respektive utgång ska vara Till är PLC-programmets logiska regler. Reglerna kan till exempel ange; om ingång 3 är Till då ska utgång 4 vara Till. Genom att ange denna typ av regler, bestämmer man styrsystemets funktion GX IEC Developer För att kunna förstå hur vi har programmerat diskmaskinen, ger vi här en beskrivning av programmet som vi har använt oss av. GX IEC Developer är en Windowsbaserad mjukvara från Mitsubishi Electrics. GX IEC stödjer den internationella standarden IEC Illustrationen nedan beskriver flera olika fönster: projektnavigator, PLC- parametrar och programdelens header och body. Sidan 7 av 22

9 GX IEC ger goda möjligheter att strukturera upp projektet i olika logiska programdelar. En programdel kallas POU. Varje programdel kan skrivas in med valfri programeditor och provköras separat. Globala variabellistan är den lista där in-/utgångarna och de interna variablerna kan ges en benämning. Globala variabler används för att överföra information mellan olika POUenheter och kan användas i flera programdelar. Variablerna tilldelas valfria namn och knyts till PLC-systemets I/O-adresser. Lokala variabler används endast lokalt i en POU- enhet. Programdelarna knyts ihop av en eller flera Tasks. Funktionen hos en Task är bland annat att bestämma när underliggande programdelar ska bearbetas. Sidan 8 av 22

10 Projektnavigatorn är hjärtat i ett projekt. Den visar en trädstruktur över hela projektet och alla dess objekt. Ifrån navigatorn styrs verkan på alla objekt och här bestäms t.ex. vilka programobjekt som skall ingå i det totala PLCprogrammet och hur de ska köras i PLC systemet. Navigatorn består av tre flikar. Varje flik presenterar projektet i olika vyer. I varje vy kommer man åt installerade bibliotek i användarbiblioteket Library_pool. I Project- vyn finns projektets alla delar. Programdelar (POU) är sorterade i en POU_Pool och Tasker i en Task_Pool. Dessutom kan man i denna vy komma åt PLC-parametrarna och den globala variabellistan. I Call Tree- vyn är programdelarna sorterade under den Task som styr dem. De programdelar som inte är knutna till någon Task, ligger under Unreferenced POU s. Genom att högerklicka på en programdel och välja Display Global Variables, kan man även visa globala variabler som används. I denna vy kan man enkelt se vilka programdelar som styrs av vilken Task, och vilka programdelar som inte används. I Used by vyn är programdelarna sorterade under en POU_Pool och under varje programdel ligger den Task som styr den. Dessutom finns en Global variabellista där man kan se vilka programdelar som använder respektive Global variabel och vilken Task som styr en viss programdel. I denna vy kan man enkelt ta reda på i vilka programdelar en viss global variabel används, samt i vilket program ett visst funktionsblock anropas. Det sistnämnda kan annars vara mycket svårt att hitta. Projektnavigatorn De fem programspråken Sedan 1992 finns det en internationell standard, IEC 61131, för PLC-system och tillhörande periferiutrustning. Avsikten med standarden är att användaren utan några svårigheter ska kunna använda olika PLC-system genom att uppbyggnad, funktion och framförallt programspråken standardiseras. IEC-standarden trycker hårt på att all programmering skall ske med benämningar. IEC definierar fem programspråk, Ladderdiagram, Funktionsblocksdiagram, sekvensdiagram, Strukturerad text och instruktionslista. Vi valde att programmera med hjälp av LD (Ladderdiagram). Anledningen till detta val, var att den gamla koden var skriven i LD och det var det teknikerna använder sig av på andra applikationer. Här nedan följer en kort beskrivning över de fem programspråken. Sidan 9 av 22

11 Ladderdiagram - LD Detta är en grafisk editor, dvs. programmet byggs upp av grafiska symboler. De olika elementen i LD består av kontakter, spolar, funktioner och funktionsblock Varje kontakt representerar statusen på en boolesk variabel som kan vara 1 eller 0. När alla kontakter för en alternativ strömväg blir 1 alternativt 0 beroende på om kontakten är slutande eller brytande flyter en ström från vänster till höger till en spole som styrs. Genom att seriekoppla eller parallellkoppla kontakter kan de grundläggande funktionerna AND- och OR-funktioner byggas upp. Det är möjligt att kombinera reläsymboler och blockfunktioner i samma nätverk. Programexempel på Ladderdiagram. Om kontakterna ingang_0 och inganng_1 har värdet 1 eller om kontakten Motor är ett, ettställs spolen Motor. ADD_E är en funktion. När ingang_3 blir ett, adderas värdena i Dataregister_0, Dataregister_1, Dataregister_2 och sparas sedan i Dataregister_3. Funktionsblocksdiagram FBD Detta är ett fritt grafiskt programspråk dvs. block kan fritt placeras och flyttas runt. De olika elementen i FBD är grafiska funktioner och funktionsblock som kopplas samman med signalflödeslinjer. Varje ingång på funktionen representeras av statusen hos en boolesk variabel som kan vara 1 eller 0. När ingångarna uppfyller blockets funktion skickas en signal på blockets utgång.. Programexempel på Funktionsblocksdiagram Utgången på AND-blocket ettställs om ingang_0 är ett och ingang_1 är noll. Utgången på OR-blocket ettställs om Ingang_3 är ett eller om AND-blockets utgång är ett. XOR-blockets utgång ettställs om värdet på Ingang_2 skiljer sig från värdet på OR-blockets utgång. Sidan 10 av 22

12 Sekvensdiagram SFC Detta är en fast grafisk editor, dvs. strukturen följer ett fast mönster. Till varje steg kan man knyta en eller flera händelser som består av antingen en variabel (BOOL) eller ett PLCprogram (Action). Använder man en boolesk variabel t.ex. Y0 eller dess benämning, kommer den att vara ettställd så länge steget är aktivt. PLC-programmet kan skrivas i valfri editor, emellertid inte SFC. Mellan två steg finns ett övergångsvillkor. Övergångsvillkoret kan vara en variabel eller ett PLC-program. För att komma till nästa steg skall detta övergångsvillkor uppfyllas. Programexempel på Sekvensdiagram Programexempel på övergångsvillkor Strukturerad text ST ST-editorn är en texteditor, d.v.s. man kan skriva programmet i en Windowseditor eller MS Word och sedan kopiera in programmet. ST liknar programmeringsspråken för PC (t ex PASCAL) och stödjer matematiska funktioner och programslingor på ett effektivt sätt. ST Sidan 11 av 22

13 innehåller möjligheter att tilldela variabler värden, anropa funktioner och funktionsblock mm. Ett uttryck används för att formulera instruktioner. Ett uttryck består av operatorer och operander. Programexempel på Strukturerad text Instruktionslista IL Detta är en texteditor, dvs. man kan t ex skriva programmet i en Windows-editor eller MS Word och sedan kopiera in programmet. IL är ett assemblerliknade programmeringsspråk. Ett program i IL består av en följd av instruktioner. En instruktion består av en operator följd av en eller flera operander. Operanden består av variabler eller konstanter. Programexempel på Instruktionslista 4.3. E-designer Programmeringsverktyget E-designer är ett programpaket som används för att utveckla projekt till operatörsterminaler i E-serien. I programmeringsverktyget skapas ett projekt med grafikblock och textblock som därefter överförs till terminalen. Det är viktigt att strukturera anläggningen noga och att tänka igenom vilka funktioner som behövs. Varje funktion Sidan 12 av 22

14 blir sedan ett eller flera block beroende på hur komplex funktionen är. Vi började med det övergripande och gick sedan neråt i detaljnivå. För att få en strukturerad applikation skapade vi blocken i hierarkier som gör arbetet naturligt för maskinoperatören. Till varje block definieras ett blockhuvud. I blockhuvudet anges blocknummer, typ av block, statusord etc. Funktionerna larm, tidkanaler, System Monitor, E-post och kontrastinställning kunde också anropas som block. Dessa benämns systemblock. Larmfunktionen är uppdelad i larmgrupper, larmmeddelande och larmlista. Larmen kan delas in i grupper för att t ex skapa en prioritetsordning. Larmmeddelandet bestämmer vilken signal som ska ge larm samt den text som ska visas när signalen aktiveras. Larmlistan innehåller larm som uppkommit under drift. 5.Planering Vi strukturerade upp en arbetsmall över arbetet som vi försökte följa under arbetes gång. De olika momenten i mallen var studier av maskinens olika delar och funktioner samt elschema, programmering av PLC, inköp av delar, programmering av panel, förslag på förbättringar och slutligen rapportskrivning. 6. Genomförande Här följer en beskrivning av vad vi har gjort Studier av maskinen För att kunna genomföra projektet var det nödvändigt att lära sig hur maskinen fungerade i detalj. Under de två första veckorna studerade vi maskinen under drift och lärde oss hur operatörspanelen var upplagd. Vi lokaliserade också alla givare och noterade hur de fungerade. Dessutom försökte vi få tag i personal som visste något om maskinen. Mycket av tiden gick åt att studera el-schemat över maskinen Programmering av PLC När det var dags att börja översätta programkoden började vi med att sätta oss in i den gamla programkoden. Därefter definierade vi alla globala variabler. Sedan började vi översätta koden. En del av funktionerna som användes i det gamla programmet var inte så svåra att översätta. För att kunna förstå innebörden av funktionerna använde vi manualer som vi hittade på GE Fanuc s hemsida. Vi använde även hjälpen på demoskivan Cimplicity. I IEC Developer fanns det också en hjälpfunktion som vi använde för att kunna hitta funktioner som stämde överens. GE Fanuc har en telefonsupport som vi försökte få hjälp av vilket visade sig vara nästintill omöjligt. Oftast hade de inte tillräckliga kunskaper för att kunna svara på våra frågor. Dessutom ville de ha betalt för att kunna svara på frågorna. Även Beijer hade telefonsupport. De var mer hjälpsamma. Egentligen borde det inte vara några problem att portera PLC-koden från en tillverkare till en annan om alla följde standarden IEC Anledningen till att det uppstår problem tror vi beror på att Sidan 13 av 22

15 tillverkarna har svårt att komma överens. Alla vill att just deras programmeringsspråk ska vara standard. Man får se standarden som en rekommendation. Det är nog ganska långt kvar tills man bara kan trycka på en knapp och få hela programmet översatt. Nedan följer ett logikschema över programmet Logikschema över PLC-programmet 1 Start Nej 2 Autoläge Ja Nej 3 Vagn i pos? Pigg i läge? Tvåhandsdon aktiv? Ja 4 Lyfter in 5 Drifttid 6 Fyll tankar 7 Lyft klar 8 Värmning 9 Nivå i tankar 10 Visning av temp Nej 11 Vagn i pos? Pigg i läge? Tvåhandsdon aktiv? Ja 12 Lyfter ut Nej 13 Stopp? Ja 14 Stopp 1. Start av maskin. 2. Val av driftläge. 3. Är vagnen i position för att lyftas upp, piggen på bandet i rätt läge och tvåhandsdonen aktiverade? 4. Lyfter in vagn. 5. Räknar drifttiden. 6. Fyller disktankar med vatten och diskmedel. Sidan 14 av 22

16 7. Hydraulpumparna till upplyft och nedlyft startar. 8. Vattnet värms. 9. Vatten fylls på vid behov. 10. Temperaturen visas på operatörspanelen. 11. Är vagnen i position för att lyftas ner, piggen på bandet i rätt läge och tvåhandsdonen aktiverade? 12. Lyfter ut vagn. 13. Är maskinen stoppad? 14. Maskinen stannar Inköp av delar När vi hade kommit en bit på väg med programmeringen, bestämde vi oss för vilken typ av PLC vi skulle ha. Vi valde Mitsubishi A2SH. Vi bestämde också vilken modell vi skulle ha på operatörspanelen. Det fanns flera panelstorlekar att välja på. Vi kom fram till att en E300 skulle räcka. Sedan beställde vi utrustningen. Den bestod av en CPU, fyra ingångskort, fyra utgångskort och en operatörspanel. PLC Operatörspanel A2SH MELSEC A2SH är ett PLC-system från Mitsubishi Electric som ingår i MELSEC AnS serie. A2SH har en stor kommunikationskapacitet. Detta var ett krav eftersom företaget alltmer går mot att kommunikationen mellan olika utrustningar ska öka och en central övervakning över utrustning ska kunna ske. Detta styrsystem är särskilt lämpligt vid behov där det krävs mycket snabb och tidskritisk styrning, cykeltid på ner till 0,15 µs per logisk instruktion. Behovet av en snabb cykeltid kanske inte behövs just i dagsläget men eftersom det finns en önskan om att bygga periferiutrustning så kanske behovet kommer att finnas i framtiden. Alla centralenheter oberoende av typ i A-serien kan kombineras fritt med varandra. De kommunicerar med varandra genom ett lokalt nätverk (MELSECNET). Alla centralenheter har en permanent installerat RAM-minne på upp till 256 kbyte där bl.a. PLC-programmet kan lagras. I vårat fall valde vi CPU A2SH som är ett något krafullare alternativ med 512 kbyte RAM-minne. I alla centralenheter skyddas minnets innehåll mot strömavbrott av ett inbyggt backupbatteri. För att omvandla signaler från de olika givarna valde fyra stycken ingångsmoduler (A1SX80). Dessa moduler med 16 ingångar klarar av ingångsspänningar mellan 12-24V DC. Vi valde fyra stycken utgångsmoduler av relätyp Sidan 15 av 22

17 (A1SY10EU) med 16 utgångar. Deras nominella utspännig är 24V. Utgångsmodulerna matas med hjälp av en spänningsmodul Programmering av operatörspanel För att kunna programmera panelen använde vi programmet E-Designer. Programdokumentationen från den gamla panelen hade vi inte tillgång till. Vi kunde bara titta på den gamla panelen för att förstå upplägget. Den nya panelen kunde själv hantera larmlistor vilket förenklade programmeringen. Här följer en översikt på panelens funktionsblock. Huvud Driftsteg Justering/visning av data Körprogram för gods Temperatur Temperatur zon 1 Temperatur zon 2 Temperatur zon 3 Temperatur slutspol Temperaturöversikt Manuell körning 1 Manuell körning 4 Manuell körning 2 Manuell körning 3 Global Oref Larm Tidkanaler E-post Kontrast 6.5. Framtagning av förslag på förbättringar Diskmaskinen fungerade inte helt tillfredsställande. Företagets önskemål var att vi skulle hitta felen och sedan komma med förslag på förbättringar. Felen var att det inte gick att använda diskmedel eftersom godset var täckt av skum efter genomgånget tvättprogram, maskinen hade problem att hålla temperaturen tillräckligt hög på diskvattnet och trycket på diskvattnet var för lågt. De ville också ha förslag på hur man skulle kunna minska personalåtgången vid drift. Vad felen berodde på lyckades vi lokalisera när vi studerade maskinen. Vi har också tagit fram en skiss på hur man skulle kunna bygga om maskinen för att minska personalåtgången Förbättring av maskinen Vi studerade maskinen under drift för att komma underfund med vad felen berodde på. Anledningen till att godset var täckt av skum efter avslutad diskning berodde på att operatörerna hade kopplat in fel pump till diskmedlet. Pumpen de använde skulle egentligen pumpa upp torkmedel för att sedan tillsätta det i slutspolningen. Resultatet blev då att diskmedlet spolades ut efter att godset hade blivit diskat. När vi skulle byta till diskmedelspumpen visade det sig att den var trasig. Anledningen till att temperaturen ofta Sidan 16 av 22

18 blev för låg var att maskinen inte fick tillräckligt med ånga. Lösningen är att dra fram mer ånga med kraftigare rör. Det var dessutom ett läckage på ett ångrör som delvis kan bidra till den låga temperaturen. Problemet med för lågt vattentryck berodde på att några av dysororna hade lossnat vilket medförde att vattnet rann ut genom stora hål. Då försvinner mycket av vattentrycket Automatiserad in- och utlyft Det krävs idag två operatörer för att använda maskinen. En sköter inlyftningen av vagnarna och en sköter utlyftningen. När den ena operatören har lyft ner en vagn, måste han rulla iväg den en bit. Under den tiden står transportbandet i maskinen stilla. Arbetet blir tids- och personalkrävande. Våran idé är att bygga ett ramp vid inlyften som fungerar som magasin och en arm vi utlyften som knuffar iväg vagnarna vartefter de har lyfts ner. Detta skulle medföra att endast en operatör erfordras för att använda maskinen. När operatören har fyllt magasinet, kan han gå till utlyften och rulla iväg vagnarna dit dom ska. I dagsläget måste operatörerna trycka in ett tvåhandsgrepp för att lyftarna ska fungera. Det är en säkerhetsdetalj så att ingen ska riskera att fastna. Om man kapslar in lyftarna i en bur så behövs inte tvåhandsdonen. Den förenklade skissen nedan visar hur maskinen skulle kunna tänkas se ut efter ombyggnation. Inlyft Ramp Vagnar Inlyft Diskmaskin Sidan 17 av 22

19 Utlyft Utlyft Arm 7.Utvärdering, analys Våran huvuduppgift var att ta fram ett nytt styrsystem (programkod, hårdvara och operatörspanel) till en maskin. Detta har vi också gjort. Eftersom vi av olika anledningar inte har driftsatt det nya styrsystemet i maskinen, kan vi inte veta om programmet fungerar tillfredsställande. Vi har dock simulerat PLC-programmet och operatörspanel-programmet i datorn med gott resultat. Vi har också lyckats identifiera felen på maskinen som orsakade sämre diskresultat och kommit med förslag på åtgärder. Dessutom ville de ha ett förslag på hur man ska kunna minska personalåtgången vid drift av maskinen vilket vi också har gjort. Uppgiften vi fick av företaget låg helt i linje med våran utbildning. Arbetet har varit intressant och otroligt lärorikt Det gav oss inblick i hur det fungerar i verkligheten. De slutsatser vi drog är att allt tar längre tid än beräknat. Informationen som krävs för att föra arbetet framåt kan vara svår att få tag på. Dessutom har vi insett att de praktiska övningarna vi haft i skolan inte mycket avspeglar hur det går till vid ett projekt i verkligheten. Skillnaden är att i verkligheten måste man ta reda på saker själv. I skolan är allt redan serverat. Dessutom var det bara programmeringsdelen man fick öva på i skolan. Sidan 18 av 22

20 Hur man går till väga vid installation av hårdvaran t.ex. med CPU, ingångskort och utgångskort fick man aldrig lära sig. 8.Diskussion Styrsystemet som vi har tagit fram, kommer att driftsättas inom några veckor. Felen som vi upptäckte på själva maskinen kommer också att åtgärdas. Även ombyggnationen för att minska personalåtgången verkar vara intressant för företaget. Det finns önskemål om att all VVS skall byggas om på maskinen. Pumpar, avlopp, ånga mm är idag placerat så att det är svårt att sköta underhållet. Det skulle också behövas dörrar på baksidan av maskinen så att det blir enklare att rengöra den. Vi valde att programmera diskmaskinen i Ladder. Anledningen till detta val, var att den gamla koden var skriven i Ladder och det var det teknikerna använder sig av på andra applikationer. Man skulle säkert kunna använda något annat programmeringssätt, t.ex. sekvensdiagram. Sidan 19 av 22

21 9.Referenser 9.1. Litteratur Författare: Beijer Electronics AB Titel: E-terminaler och E-designer manual Typ: Manual Utgåva: MA00551A Datum: juni 2002 Författare: Beijer Electronics AB Titel: E300 Typ: Manual Utgåva: MA00198A Datum: juni 1998 Författare: Beijer Electronics AB Titel: Melsec A instructionsmanual Typ: Manual Utgåva: MA00052 Datum: april 1996 Författare: Beijer Electronics AB Titel: Kursdokumentation E-serien Typ: Kursdokumentation Utgåva: MA00488B Datum: oktober 2001 Författare: Mitsubishi Electric Titel: GX IEC Developer 6.00 Typ: Manual Utgåva: Datum: september 2003 Författare: Ola Söderbäck Titel: Automatisering med PLC-system Typ: Kurslitteratur Författare: Fredriksons Titel: Teknisk handbok diskmaskin med transportör Typ: Teknisk handbok Utgåva: FV Datum: april 2000 Sidan 20 av 22

22 Författare: Beijer Electronics AB Titel: Programeringsmanual Typ: Manual Utgåva: MA00532A Datum: oktober 2002 Författare: Beijer Electronics AB Titel: MELSC AnS Typ: Teknisk katalog Utgåva: BR00162B Datum: maj Webbsidor Sidan 21 av 22

Programmering av ett industrikap med GRAPH 7 / Programming of an industrial cutting machine in GRAPH 7

Programmering av ett industrikap med GRAPH 7 / Programming of an industrial cutting machine in GRAPH 7 School of Mathematics and Systems Engineering Reports from MSI - Rapporter från MSI Programmering av ett industrikap med GRAPH 7 / Programming of an industrial cutting machine in GRAPH 7 Sep MSI Report

Läs mer

Styrteknik : Programmering med IEC 61131-3. Styrteknik

Styrteknik : Programmering med IEC 61131-3. Styrteknik PLC1B:1 Styrteknik Allmänt om styrsystem (PLC) Grundinstruktioner Introduktion av GX IEC Developer Benämningar Minne SET- och RST-instruktioner PLC1B:2 PLC står för Programmable Logical Controller Kom

Läs mer

Programmerbara styrsystem

Programmerbara styrsystem Styrteknik ETB016 Allmänt om styrsystem (PLC) Grundinstruktioner Introduktion av GX IEC Developer Benämningar Minne SET- och RST-instruktioner Programmerbara styrsystem PLC står för Programmable Logical

Läs mer

GX IEC Developer Sekvensstyrning och SFC-editor

GX IEC Developer Sekvensstyrning och SFC-editor GX IEC Developer Sekvensstyrning och SFC-editor 1 Vad är en sekvens? STEG0 START STEG1 STEG2 STEG3 UTMATARE SENS_UTMAT UTMATARE SENS_UTMAT KORG_NER SENS_VÅN1 Ett sekvensprogram används i PLC-systemet när

Läs mer

Styrteknik 4.5/7.5 hp distans: Programmering med IEC 61131-3 PLC1B:1. Styrteknik

Styrteknik 4.5/7.5 hp distans: Programmering med IEC 61131-3 PLC1B:1. Styrteknik Styrteknik 4.5/7.5 hp distans: Programmering med IEC 61131-3 PLC1B:1 Styrteknik Allmänt om styrsystem (PLC) Grundinstruktioner Introduktion av GX IEC Developer Benämningar Minne SET- och RST-instruktioner

Läs mer

LABORATIONSINSTRUKTION

LABORATIONSINSTRUKTION Högskolan Dalarna Elektroteknik LABORATION LABORATIONSINSTRUKTION PLC-styrning av ett minimalt parkeringsgarage KURS El- och styrteknik för tekniker ET 1015 INNEHÅLL LAB NR 4 Ver 1.0 1. Inledning 2. Laborationskortet

Läs mer

LABORATIONSINSTRUKTION

LABORATIONSINSTRUKTION Högskolan Dalarna Elektroteknik LABORATION LABORATIONSINSTRUKTION Introduktion till PLC-programmering KURS ETB016 Styrteknik LAB NR PLC 1 INNEHÅLL 1. PLC systemet FX1S 2. Introduktion till GX IEC Developer

Läs mer

Styrteknik : Funktioner och funktionsblock

Styrteknik : Funktioner och funktionsblock PLC2A:1 Variabler och datatyper Allmänt om funktioner och funktionsblock Programmering av funktioner Programmering av funktionsblock PLC2A:2 Variabler i GX IEC Developer Global and Local Variables Variables

Läs mer

Styrteknik 7.5 hp distans: E-1000 och E-Designer

Styrteknik 7.5 hp distans: E-1000 och E-Designer PLC8A:1 E1000 operatörsterminaler En operatörsterminal ger ett gränssnitt mellan männinska-maskin, (MMI människa-maskininteraktion, HMI Human Machine Interface) Alla terminalerna i E1000-serien är utvecklade

Läs mer

Övervakning & Programspråk

Övervakning & Programspråk Övervakning & Programspråk Denna PowerPoint är gjord för att du ska få en inblick i vad ett driftövervakningssystem är. Vad kan man se? Olika tekniska funktioner? Fördelar? Även en inblick i hur man programmerar

Läs mer

Programmerbar logik. Kapitel 4

Programmerbar logik. Kapitel 4 Kapitel 4 Programmerbar logik Programmerbar logik (PLC: Programmable Logic Controller; fi. ohjelmoitava logiikka) är en sorts mikrodatorliknande instrument som är speciellt avsedda för logik- och sekvensstyrningsproblem.

Läs mer

LABORATIONSINSTRUKTION

LABORATIONSINSTRUKTION Högskolan Dalarna Elektroteknik LABORATION LABORATIONSINSTRUKTION Introduktion till PLC-programmering KURS Styrteknik ET1001, ET1007, ET1009 LAB NR 1 INNEHÅLL 1. PLC systemet FX1S 2. Introduktion till

Läs mer

LABORATIONSINSTRUKTION

LABORATIONSINSTRUKTION Högskolan Dalarna Elektroteknik LABORATION LABORATIONSINSTRUKTION Trafikljus med SFC-programmering KURS El- och styrteknik för tekniker ET1015 INNEHÅLL LAB NR PLC 5 Ver 1.0 1. Inledning 2. Laborationskortet

Läs mer

Beskrivning av hur du ansluter en E-terminal från Beijer Electronics till HC900 via Ethernet så att denna kan visa och manipulera data i HC900.

Beskrivning av hur du ansluter en E-terminal från Beijer Electronics till HC900 via Ethernet så att denna kan visa och manipulera data i HC900. Noterat i labbet om: Anslut en Beijer Electronics E-terminal till HC900 via Ethernet NIL00019 2002/09/03 Vad är Noterat i labbet om? Noterat i labbet om är en samling dokument som skall ses som hjälpmedel

Läs mer

LABORATIONSINSTRUKTION

LABORATIONSINSTRUKTION Högskolan Dalarna Elektroteknik LABORATION LABORATIONSINSTRUKTION KURS ET1001 Styrteknik LAB NR PLC 5 INNEHÅLL 1. Inledning 2. Laborationskortet i styrteknik 3. Laborationsuppgifter NAMN KOMMENTARER PROGRAM/KURS

Läs mer

LABORATIONSINSTRUKTION

LABORATIONSINSTRUKTION Högskolan Dalarna Elektroteknik LABORATION LABORATIONSINSTRUKTION Introduktion till PLC-programmering KURS Styrteknik grundkurs ET1009 INNEHÅLL LAB NR 1 Ver 1.1 1. PLC systemet FX1S 2. Introduktion till

Läs mer

Ladderprogrammering steg för steg

Ladderprogrammering steg för steg Ladderprogrammering steg för steg En introduktion till LD-programmering för kursen MIE 012 Elektroteknikens Grunder vid LTH. Gunnar Lindstedt Introduktion Den dominerande typen av styrsystem för binära

Läs mer

Styrteknik: Grundläggande logiska funktioner D2:1

Styrteknik: Grundläggande logiska funktioner D2:1 Styrteknik: Grundläggande logiska funktioner D2:1 Digitala kursmoment D1 Boolesk algebra D2 Grundläggande logiska funktioner D3 Binära tal, talsystem och koder Styrteknik: Grundläggande logiska funktioner

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Styrteknik: MELSEC FX och numeriska värden

Styrteknik: MELSEC FX och numeriska värden PLC2C:1 MELSEC FX I kursen styrteknik används styrsystemet FX1S som är ett litet system i MELSEC FX-serien. Vår version av FX1S har endast digitala in- och utgångar men oftast finns det både digitala och

Läs mer

Övervakning & Programspråk

Övervakning & Programspråk Övervakning & Programspråk Denna PowerPoint är gjord för att du ska få en inblick i vad ett driftövervakningssystem är. Vad kan man se? Olika tekniska funktioner? Fördelar? Även en inblick i hur man programmerar

Läs mer

Detta dokument beskriver enbart konfigurering av FX3U-ENET för att programmera/monitorera via Ethernet.

Detta dokument beskriver enbart konfigurering av FX3U-ENET för att programmera/monitorera via Ethernet. FX1S FX1N FX2N(C) FX3U(C) 1 Funktion och användningsområde Genom att använda FX3U-ENET kan man kommunicera med ett FX3U-system via Ethernet. Kommunikationsmodulen stödjer funktioner som överföring av PLC-program,

Läs mer

Välkommen till. Styrteknik grundkurs

Välkommen till. Styrteknik grundkurs Välkommen till Styrteknik grundkurs Allmänt om styrsystem (PLC) Ladder och Logik Grundinstruktioner Tidskretsar Räknare Minne SET- och RST-instruktioner Strukturering av program Sekvensprogrammering överkurs

Läs mer

BE Fresh water pump station ver 2.03. Systembeskrivning. 2011-02-21 Svenska

BE Fresh water pump station ver 2.03. Systembeskrivning. 2011-02-21 Svenska BE Fresh water pump station ver 2.03 Systembeskrivning 2011-02-21 Svenska Förord Systembeskrivning för BE Fresh water pump station Förord Denna lösning är framtagen för att konfigurera upp, styra och övervaka

Läs mer

Modbus över Ethernet. WAGO Contact SA TSS STR 2011 1

Modbus över Ethernet. WAGO Contact SA TSS STR 2011 1 Modbus över Ethernet WAGO Contact SA TSS STR 2011 1 Modbus över Ethernet En enorm mängd produkter stöder modbus. Modbus kallas ibland för automationens minsta gemensamma nämnare. Kanske är det för att

Läs mer

Problemlösare RDS5000

Problemlösare RDS5000 Introduktion I RDS5000 kan det förekomma ett antal larm. Dessa larm är inte alltid enkla att förstå vad de betyder eller varför de uppstår. Därför har vi försökt sammanfatta alla larm i den här felsökningsguiden.

Läs mer

Grundkurs i programmering - intro

Grundkurs i programmering - intro Grundkurs i programmering - intro Linda Mannila 4.9.2007 Dagens föreläsning Allmän kursinformation: mål, syfte, upplägg, examination, litteratur, etc. Hur arbetar en dator? Hur vi får datorn att förstå

Läs mer

Laboration 1 Styrteknik

Laboration 1 Styrteknik 090120/ Thomas Munther IDE-sektionen, Halmstad Högskola Laboration 1 Styrteknik Starta upp programmet GX IEC Developer ligger på skrivbordet eller alternativt under program. Gå sedan in under Project-

Läs mer

Föreläsning 1: Intro till kursen och programmering

Föreläsning 1: Intro till kursen och programmering Föreläsning 1: Intro till kursen och programmering λ Kursens hemsida http:www.it.uu.se/edu/course/homepage/prog1/mafykht11/ λ Studentportalen http://www.studentportalen.uu.se UNIX-konton (systemansvariga

Läs mer

Styrsystem. Quantum, M340 o Momentum. Kom-igång med konvertera Concept till Unity Rev

Styrsystem. Quantum, M340 o Momentum. Kom-igång med konvertera Concept till Unity Rev Styrsystem Quantum, M340 o Momentum Kom-igång med konvertera Concept till Unity 2014-08-06 Rev. 2016-10-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 2 FÖRBERED CONCEPT... 3 2.1.1 Ethernet modul... 3 2.1.2

Läs mer

Copyright 2001 Ulf Rääf och DataRäven Elektroteknik, All rights reserved.

Copyright 2001 Ulf Rääf och DataRäven Elektroteknik, All rights reserved. Ver 2001-03-31. Kopieringsförbud. Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen! OBS! Kopiering i skolar enligt avtal ( UB4 ) gäller ej! Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare

Läs mer

Quickstart manual. Rev SHTOOL Quickstart manual Smart-House

Quickstart manual. Rev SHTOOL Quickstart manual Smart-House Quickstart manual Rev. 2.3 2017-09-14 SHTOOL 6.5.33 1 Innehåll 1 FÖRORD... 3 2 PROGRAMVARA... 4 2.1 Hämta programvara... 4 2.2 PC krav... 4 3 DOKUMENTATION... 5 3.1 Manualer... 5 3.2 Projektdokumentation...

Läs mer

LABORATIONER I STYRTEKNIK. Grundläggande PLC- programmering

LABORATIONER I STYRTEKNIK. Grundläggande PLC- programmering 1 LABORATIONER I STYRTEKNIK LABORATION : Grundläggande PLC- programmering 2 Övning 1. Rita ur reläschemat nedan ett ladderschema i GX IEC Developer. Kör programmet och prova funktionen med hjälp av ingångssimulatorn.

Läs mer

FASTIGHETSAUTOMATION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

FASTIGHETSAUTOMATION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet FASTIGHETSAUTOMATION Ämnet fastighetsautomation behandlar underhåll, mätning, styrning och reglering av klimatoch belysningsanläggningar i fastigheter. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet fastighetsautomation

Läs mer

Automation Laboration: Överföring över PROFIBUS

Automation Laboration: Överföring över PROFIBUS Automation Laboration: Överföring över PROFIBUS Inledning Sedan slutet av 80-talet har kommunikationssystemet PROFIBUS utvecklats och ökat i användning inom industrin. PROFIBUS utgör ett exempel på ett

Läs mer

Föreläsning 1: Intro till kursen och programmering

Föreläsning 1: Intro till kursen och programmering Föreläsning 1: Intro till kursen och programmering Kursens hemsida http:www.it.uu.se/edu/course/homepage/prog1/vt11 Studentportalen http://www.studentportalen.uu.se Lärare: Tom Smedsaas, Tom.Smedsaas@it.uu.se

Läs mer

ISAC. Tel. 08/ 544 404 00 styrlogic@styrlogic.se

ISAC. Tel. 08/ 544 404 00 styrlogic@styrlogic.se 1 2 ISAC är en väl beprövad produkt som har utvecklats av Styrlogic AB. ISAC grundar sig på många års erfarenhet under ett flertal installationer. Den första ISAC-applikationen levererades 1990. ISAC betyder

Läs mer

Föreläsning 2. Operativsystem och programmering

Föreläsning 2. Operativsystem och programmering Föreläsning 2 Operativsystem och programmering Behov av operativsystem En dator så som beskriven i förra föreläsningen är nästan oanvändbar. Processorn kan bara ges enkla instruktioner såsom hämta data

Läs mer

Quick start manual. Smart-House 2015-04-20. Rev 1.1

Quick start manual. Smart-House 2015-04-20. Rev 1.1 Quick start manual Smart-House 2015-04-20 Rev 1.1 Innehåll Förord... 3 Programvara... 4 Hämta programvara... 4 PC krav... 4 Dokumentation... 5 Manualer... 5 Projektdokumentation... 5 Smart-Dupline... 5

Läs mer

Mitsubishi styrsystem

Mitsubishi styrsystem B-uppsats LITH-ITN-YH-PR--07/004--SE Mitsubishi styrsystem Richard Andersson Kim Björnholm 2007-05-31 Department of Science and Technology Linköpings universitet SE-601 74 Norrköping, Sweden Institutionen

Läs mer

Paneler - VCPXX.2. Programmeringsmanual för VCP-paneler. Revision 2

Paneler - VCPXX.2. Programmeringsmanual för VCP-paneler. Revision 2 Paneler - VCPXX.2 Programmeringsmanual för VCP-paneler Revision 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Symbolfiler för kommunikation via IndraLogic... 3 2 Uppsättning i IndraWorks... 6 3 Programmering

Läs mer

Fastighetsautomation. Automatisera driften av dina fastigheter och spara energi

Fastighetsautomation. Automatisera driften av dina fastigheter och spara energi Fastighetsautomation Automatisera driften av dina fastigheter och spara energi optimera inneklimatet och minimera energianvändningen med ett öppet, integrerat system Automatisera dina fastigheter Det finns

Läs mer

Högskolan Dalarna Sida 1 av 8 Elektroteknik Per Liljas

Högskolan Dalarna Sida 1 av 8 Elektroteknik Per Liljas Högskolan Dalarna Sida 1 av 8 Elektroteknik Per Liljas Tentamen i ET1014 Introduktion till elektroteknik och styrteknik 7.5 hp 2012-08-22 14.00-18.00, Sal Sxxx Hjälpmedel: Miniräknare, formelblad (bifogad)

Läs mer

Modbus. WAGO Contact SA TSS STR

Modbus. WAGO Contact SA TSS STR Modbus WAGO Contact SA TSS STR 2011 1 Modbus över Ethernet En enorm mängd produkter stöder modbus. Modbus kallas ibland för automationens minsta gemensamma nämnare. Kanske är det för att modbus är relativt

Läs mer

Styrteknik: Tidskretsar, räknare

Styrteknik: Tidskretsar, räknare PLC4A:1 Timer: Tidtagare, automatisk till- eller frånkoppling. Timer för PLC (Tidkrets) En tidsstyrd ett- eller noll-ställning av en utgång/minnescell. Tidsstyrningen kan vara tillslagsfördröjd (on delay

Läs mer

Konstruktion av en radiostyrd legobil. Digitala projekt av Arbon Vata Leonardo Vukmanovic Amid Bhatia

Konstruktion av en radiostyrd legobil. Digitala projekt av Arbon Vata Leonardo Vukmanovic Amid Bhatia Konstruktion av en radiostyrd legobil Digitala projekt av Arbon Vata Leonardo Vukmanovic Amid Bhatia 1 1.Innehållsförtäckning Rapport Radiostyrd LEGO bil...1 1. Innehållsförtäckning...2 2.0 Inledning...3

Läs mer

AUTOMATIONSTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

AUTOMATIONSTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet AUTOMATIONSTEKNIK Ämnet automationsteknik behandlar automatiserade system, det vill säga processer med funktioner som verkar av sig själv. Dessa funktioner kan styras av såväl i förväg beskrivna program,

Läs mer

Styrteknik 4.5/7.5 hp distans: Tidskretsar, räknare

Styrteknik 4.5/7.5 hp distans: Tidskretsar, räknare PLC4B:1 Olika exempel med Timers och Counters En Enkel Timer med MELSEC IL Funktion: LD BTN_DGVG OUT T1 K50 LD T1 OUT LEDKG_RED Om BTN_DGVG trycks ned och hålls nedtryckt: => LEDKG_red = 1 efter 5.0 sek

Läs mer

JEFF SE92NTC och Ni-1000. Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet

JEFF SE92NTC och Ni-1000. Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet JEFF SE92NTC och Ni-1000 Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet INSTALLATION OCH ANSLUTNING Funktionell beskrivning Innehållsförteckning

Läs mer

Introduktion till programmering

Introduktion till programmering Introduktion till programmering Vad är programmering? Vad gör en dator? Vad är ett datorprogram? 1 (9) Vad är programmering? För att bestämma en cirkels area måste du: 1. Dividera diametern 5 med 2. 2.

Läs mer

EVCO instrumentbeskrivning EVK242

EVCO instrumentbeskrivning EVK242 EVCO instrumentbeskrivning EVK242 Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Spänning 230Vac eller 12-24Vac *Programmering sker från instrumentets framsida *Två relä, 16A/250VAC och 8A/250VAC *Mätområde

Läs mer

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp Spara för framtida bruk Dokumentversioner Nr Datum Typ av ändring Reviderad av 1 2014/10/20 Första redigering av dokumentet YM / SG 2 Innehåll 1 - ÖVERSIKT...

Läs mer

Fastighetsautomation Workshop EY3600. W30 EY3600 Användare

Fastighetsautomation Workshop EY3600. W30 EY3600 Användare Översikt utbildning Sauter Automation AB, Fastighetsautomation Fastighetsautomation Workshop EY3600 System Användare W30 EY3600 Användare W31 System Konfigurering Service W40 Case - Projekt W50 novapro32

Läs mer

MaxxECU MDash Android App

MaxxECU MDash Android App MaxxECU MDash Android App 2015-04-27 Viktig information! (bör läsas innan installation) Maxxtuning AB - info@maxxtuning.se 1 - Förord MaxxECU MDash är en Android app som kommunicerar trådlöst via blåtand

Läs mer

GLASDISKMASKIN HOBART GX-60

GLASDISKMASKIN HOBART GX-60 GLASDISKMASKIN HOBART GX-60 INSTALLATION ANVÄNDNING man_gx60.indd / nov 02 Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. Box 2101. 196 02 Kungsängen. Hobart Foster Scandinavia ApS, filial Tel.

Läs mer

DEEP SEA ELECTRONICS PLC DSE7410 MKII Snabbstartguide

DEEP SEA ELECTRONICS PLC DSE7410 MKII Snabbstartguide DEEP SEA ELECTRONICS PLC DSE7410 MKII Snabbstartguide 057-263 ISSUE: 1 DSE7410 MKII & DSE7420 MKII Operator Manual Section TABLE OF CONTENTS Page 1 BESKRIVNING AV PANELEN... 3 1.1 PANELENS KNAPPAR... 5

Läs mer

Snake. Digitala Projekt (EITF11) Fredrik Jansson, I-12 Lunds Tekniska Högskola,

Snake. Digitala Projekt (EITF11) Fredrik Jansson, I-12 Lunds Tekniska Högskola, Snake Digitala Projekt (EITF11) Fredrik Jansson, I-12 Lunds Tekniska Högskola, 2015-05-18 Oskar Petersen, I-12 Handledare: Bertil Lindvall Abstract Denna rapport beskriver ett projekt där ett klassiskt

Läs mer

Styrning från telefon. Styrning mellan två Robofonsändare. Styrning via SMS. Styrning via dator

Styrning från telefon. Styrning mellan två Robofonsändare. Styrning via SMS. Styrning via dator Styrning från telefon Styrning mellan två Robofonsändare (Robofon/Googol) Styrning via SMS Styrning via dator Styrning lokalt INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄN BESKRIVNING... 3 2. FJÄRRSTYRNING I ALLMÄNHET...

Läs mer

Sida 1 (10) KI_sv.dot,

Sida 1 (10) KI_sv.dot, )XQNWLRQRFKDQYlQGQLQJVRPUnGH FX0N-3A omvandlar en analog ström- eller spänningssignal till ett digitalt värde samt omvandlar ett digitalt värde från centralenheten till en analog ström- eller spänningssignal.

Läs mer

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet PROGRAMMERING Ämnet programmering behandlar programmeringens roll i informationstekniska sammanhang som datorsimulering, animerad grafik, praktisk datoriserad problemlösning och användaranpassad konfiguration

Läs mer

IQHeat snabbguide Climatix display

IQHeat snabbguide Climatix display IQHeat snabbguide Climatix display Inloggning *1 Normal=1000 *2 Expert=2000 *3 Admin=6000 Logga in Huvudmeny > Logga in Logga ut Displayen loggar ut automatiskt efter 30 minuter. Eller håll inne OK knappen

Läs mer

MÄT-, STYR- OCH REGLERTEKNIK

MÄT-, STYR- OCH REGLERTEKNIK MÄT-, STYR- OCH REGLERTEKNIK Ämnet mät-, styr- och reglerteknik behandlar metoder och arbetssätt för att styra och reglera tekniska komponenter, till exempel regulatorer och styrsystem. Arbete med styr-

Läs mer

Laboration 2 i Styrteknik

Laboration 2 i Styrteknik 070921/Thomas Munther Sektionen för Informationsvetenskap, Dator och Elektroteknik Laboration 2 i Styrteknik Anvisningar: för godkänd uppgift krävs en inlämnad programlistning av typen SFC där alla relevanta

Läs mer

Inledande programmering med C# (1DV402) Introduktion till programmering

Inledande programmering med C# (1DV402) Introduktion till programmering Introduktion till programmering Upphovsrätt för detta verk Detta verk är framtaget i anslutning till kursen Inledande programmering med C# vid Linnéuniversitetet. Du får använda detta verk så här: Allt

Läs mer

.$76. 352'8.7,216)5c1.233/,1*6$8720$7,.3). Bilagor 1 Exempel på PFK plan 2 Exempel på innebörd av PFK plan 3 PFK översikt 4 PFK i PLC utförande

.$76. 352'8.7,216)5c1.233/,1*6$8720$7,.3). Bilagor 1 Exempel på PFK plan 2 Exempel på innebörd av PFK plan 3 PFK översikt 4 PFK i PLC utförande 1(8) %.$76 352'8.7,216)5c1.233/,1*6$8720$7,.3). Bilagor 1 Exempel på PFK plan 2 Exempel på innebörd av PFK plan 3 PFK översikt 4 PFK i PLC utförande Innehåll 1 Allmänt 2 Funktionskrav 3 Tekniska krav 4

Läs mer

MultiDrive 2 PB.F2 / RMS

MultiDrive 2 PB.F2 / RMS MultiDrive PB.F / RMS Teknisk beskrivning Svensk ALLMÄN BESKRIVNING PB.F Olsbergs Power Box, PB.F är konstruerad för system där det inte finns krav på integrerat nödstopp i strömförsörjningsenheten. Den

Läs mer

MicroChiller2. Användarmanual. Mediavägen 8, 135 48 Tyresö - Tel. 08-742 04 40 - Fax. 08-742 11 80 D99218R0 05-05-13 BG 1(9)

MicroChiller2. Användarmanual. Mediavägen 8, 135 48 Tyresö - Tel. 08-742 04 40 - Fax. 08-742 11 80 D99218R0 05-05-13 BG 1(9) MicroChiller2 ( µc2 ) Användarmanual 1(9) Allmän Beskrivning µc2 (micro chiller 2) är en elektronisk reglerenhet med en modern display. Genom ett lokalt nätverk (tlan) kan µc2 sammankopplas med olika "drivers"

Läs mer

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5. Version 1.00 Utgåva 1

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5. Version 1.00 Utgåva 1 BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5 Version 1.00 Utgåva 1 Revision: 2016-09-29 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.daab.se Innehåll Allmän information...3

Läs mer

Datorteknik. Den digitala automaten. En dator måste kunna räkna! Register och bussanslutning

Datorteknik. Den digitala automaten. En dator måste kunna räkna! Register och bussanslutning Den digitala automaten Vägen från digitaltekniken till det kompletta styrsystemet Lund University, Sweden Insignaler Sekvensnät Utsignaler Kan vi betrakta insignalmönstret som en instruktion och det som

Läs mer

Ontech Control för Iphone Användarmanual Svenska

Ontech Control för Iphone Användarmanual Svenska Ontech Control för Iphone Användarmanual Svenska På grund av restriktioner hos Apple så är vår Iphone app begränsade i vissa ärenden. Bland annat så skickas SMS ej automatiskt när inställningar är gjorda

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager ANVÄNDAR MANUAL SESAM 800 RX MC Manager Åkerströms Björbo AB Box 7, SE-780 45 Gagnef, Sweden street Björbovägen 143 SE-785 45 Björbo, Sweden Phone +46 241 250 00 Fax +46 241 232 99 E-mail sales@akerstroms.com

Läs mer

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3 &RQWHQW,QQHKnOO 0DQXDOÃ(QJOLVKÃ'HPRGULYHU )RUHZRUG Ã,QWURGXFWLRQ Ã,QVWDOOÃDQGÃXSGDWHÃGULYHU 2.1 Installation of driver using Internet... 3 2.2 Installation of driver from disk... 3 Ã&RQQHFWLQJÃWKHÃWHUPLQDOÃWRÃWKHÃ3/&ÃV\VWHP

Läs mer

WAGO KNX komma igång guide

WAGO KNX komma igång guide WAGO KNX komma igång guide 2013-05-28 WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG / Jonas Hedlöf & Simon Nilsson WAGO Sverige 1 Denna guide visar hur du använder ett KNX gränssnitt med din WAGO PLC. Det är en kort

Läs mer

Bruksanvisning. Daikin Altherma värmepump för bergvärme EGSQH10S18AA9W. Bruksanvisning Daikin Altherma värmepump för bergvärme.

Bruksanvisning. Daikin Altherma värmepump för bergvärme EGSQH10S18AA9W. Bruksanvisning Daikin Altherma värmepump för bergvärme. Svenska Innehåll Innehåll 1 Om detta dokument 1 Om detta dokument 2 2 Om systemet 3 2.1 Komponenter i en typisk systemlayout... 3 3 Drift 3 3.1 Översikt: Drift... 3 3.2 Snabbgenomgång av användargränssnittet...

Läs mer

Micro-PLC em4. 3G, GPRS eller Ethernet Loggar och larmar Analoga in-/utgångar Fullständig fjärråtkomst

Micro-PLC em4. 3G, GPRS eller Ethernet Loggar och larmar Analoga in-/utgångar Fullständig fjärråtkomst El-skåp Micro-PLC Micro-PLC em4 3G, GPRS eller Ethernet Loggar och larmar Analoga in-/utgångar Fullständig fjärråtkomst www.oemautomatic.se, info@aut.oem.se, Tel: 075-242 41 00, Fax: 075-242 41 19 1 /

Läs mer

Allt om datalogging och datakommunikation!

Allt om datalogging och datakommunikation! PLC8D:1 Allt om datalogging och datakommunikation! Data Logging Data Logging, HMI Tools File Transfer Elementär datakommunikation Elementär datakommunikation, E-Designer och Ethernet PLC8D:2 Data Logging

Läs mer

Automatisering av laborationsbänk

Automatisering av laborationsbänk CODEN:LUTEDX/(TEIE-5241)/1-36/(2007) Industrial Electrical Engineering and Automation Automatisering av laborationsbänk Jonas Lindgren Henrik Persson Dept. of Industrial Electrical Engineering and Automation

Läs mer

ALL-1 EC ELEKTRISK FETTPUMP INSTRUKTIONER & ANVÄNDARMANUAL

ALL-1 EC ELEKTRISK FETTPUMP INSTRUKTIONER & ANVÄNDARMANUAL ALL-1 EC ELEKTRISK FETTPUMP INSTRUKTIONER & ANVÄNDARMANUAL SIDRUBRIK PRODUKTBESKRIVNING Centralsmörjningspumpen är av kolvtyp. Det elektroniska styr- och övervakningskortet är placerat i motorns plastkåpa,

Läs mer

Genom både praktiskt och teoretiskt arbete med uppgifter ska eleverna ges möjlighet att öva sig i att arbeta enligt yrkespraxis.

Genom både praktiskt och teoretiskt arbete med uppgifter ska eleverna ges möjlighet att öva sig i att arbeta enligt yrkespraxis. AUTOMATIONSTEKNIK Ämnet automationsteknik behandlar automatiserade system, det vill säga processer med funktioner som verkar av sig själv. Dessa funktioner kan styras av såväl i förväg beskrivna program,

Läs mer

Flyttal kan också hantera vanliga tal som både 16- och 32-bitars dataregister hanterar.

Flyttal kan också hantera vanliga tal som både 16- och 32-bitars dataregister hanterar. FLYTTAL REAL Flyttal används i datorsystem för s k flytande beräkning vilket innebär att decimalkommat inte har någon fix (fast) position. Flyttal består av 2 delar (mantissa och exponent). När ett datorsystem

Läs mer

Total överblick för alla behov R-CONTROL ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG

Total överblick för alla behov R-CONTROL ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG Total överblick för alla behov R-CONTROL ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG Koll på läget i realtid med R-CONTROL RCO Securitys mjukvara R-CONTROL erbjuder avancerad systemstyrning och oöverträffad anläggningskontroll

Läs mer

Datorteknik. Den digitala automaten. En dator måste kunna räkna! Register och bussanslutning

Datorteknik. Den digitala automaten. En dator måste kunna räkna! Register och bussanslutning Den digitala automaten Vägen från digitaltekniken till det kompletta styrsystemet Lund University, Sweden Insignaler Sekvensnät Utsignaler Kan vi betrakta insignalmönstret som en instruktion och det som

Läs mer

Temperaturmätare med lagringsfunktion DIGITALA PROJEKT EITF11 GRUPP 14, ERIK ENFORS, LUDWIG ROSENDAL, CARL MIKAEL WIDMAN

Temperaturmätare med lagringsfunktion DIGITALA PROJEKT EITF11 GRUPP 14, ERIK ENFORS, LUDWIG ROSENDAL, CARL MIKAEL WIDMAN 2016 Temperaturmätare med lagringsfunktion DIGITALA PROJEKT EITF11 GRUPP 14, ERIK ENFORS, LUDWIG ROSENDAL, CARL MIKAEL WIDMAN Innehållsförteckning INLEDNING... 3 KRAVSPECIFIKATION AV PROTOTYP... 3 FUNKTIONELLA

Läs mer

Pulsmätare med varningsindikatorer

Pulsmätare med varningsindikatorer Pulsmätare med varningsindikatorer Elektro- och informationsteknik Projektrapport, EITF11 Digitala Projekt Charlie Hedhav Sofia Johansson Louise Olsson 2016-05-17 Abstract During the course Digitala Projekt

Läs mer

El, Automation & Process

El, Automation & Process El, Automation & Process El, Automation & Process Genom åren har vi byggt upp en mycket bra erfarenhet där vi idag åtar oss uppdrag inom projektering, dimensionering, konstruktion, dokumentation och programmering

Läs mer

Operatördialog. Harmony 2011-08-31

Operatördialog. Harmony 2011-08-31 Operatördialog Harmony Manual, enkel programmering Harmony XB4R,XB5R, trådlös och batterifri tryck knapp 2011-08-31 Schneider Electric Sverige AB Huvudkontor: Box 1009, Eskilstunavägen 7 SE-611 29 Nyköping,

Läs mer

Automag. Självrensande och helautomatisk magnetfilter

Automag. Självrensande och helautomatisk magnetfilter Automag Självrensande och helautomatisk magnetfilter Självrensande magnetf Magnetfilter Automag av Eclipse Magnetics tillverkas med användning av kraftfull sällsynt substans av jordartsmetall - magnetiskt

Läs mer

Kretskortslayout TU-3

Kretskortslayout TU-3 Kretskortslayout TU-3 C 1 Larmingången sluter till minus Layouten visar placering på larmingångar, anslutningar etc. Plint märkt skyddsjord ska anslutas för att erhålla fullgott åskskydd. Grundfunktion

Läs mer

ipad och VNC Viewer KI***** 2012-02

ipad och VNC Viewer KI***** 2012-02 ipad och VNC Viewer KI***** 2012-02 1 Funktion och användningsområde Med hjälp av RM-240 och ipad finns möjlighet att via Wi-Fi trådlöst manövrera ix paneler och E1000 paneler med en ipad2 samt app för

Läs mer

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet PROGRAMMERING Ämnet programmering behandlar programmeringens roll i informationstekniska sammanhang som datorsimulering, animerad grafik, praktisk datoriserad problemlösning och användaranpassad konfiguration

Läs mer

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet PROGRAMMERING Ämnet programmering behandlar programmeringens roll i informationstekniska sammanhang som datorsimulering, animerad grafik, praktisk datoriserad problemlösning och användaranpassad konfiguration

Läs mer

VCON har stöd för upp till 32 dysor samtidigt. Upp till 3 sekvenscykler per dysa kan specifi ceras.

VCON har stöd för upp till 32 dysor samtidigt. Upp till 3 sekvenscykler per dysa kan specifi ceras. Sekvensiell ventilstyrenhet Operation Den sekvensiella ventilstyrenheten VCON är ett kaskadstyrsystem för gradvis styrning av nålventildysor i varmkanalsverktyg till formsprutningsmaskiner. VCON har stöd

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Industrier AB, 2007-04-15 Artikelnummer: 12894 Utgåva 1.0 Copyright 2007. IVT Industrier AB.

Läs mer

IMSE WebMaster. med inbäddad webbserverteknik

IMSE WebMaster. med inbäddad webbserverteknik IMSE WebMaster med inbäddad webbserverteknik IMSE WebMaster är ett unikt TCP/IP baserat system för övervakning, mätning och styrning. Det unika med IMSE WebMaster är att den har inbäddade hemsidor för

Läs mer

Styrteknik: E-Designer och E-1000

Styrteknik: E-Designer och E-1000 PLC8B:1 E-Designer 7.40, Introduktion Grunderna Blockhantering Olika Objekt Trender-Dataloggning Alarmhantering Recept Bilder 2008-05-02 PLC8B:2 Nedanstående program skall sparas och exekveras i PLC:n.

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

EVCO Instrumentbeskrivning EVK201 (ersätter FK200X)

EVCO Instrumentbeskrivning EVK201 (ersätter FK200X) www.kruff.se info@kruff.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK201 (ersätter FK200X) Generella data. *Mått front 75 x 33 mm, djup 59mm *Mätområde NTC 40,0 till 105,0 C PTC 50,0 till 150,0 C *Spänning 230 VAC

Läs mer

Passersystem VAKA 10

Passersystem VAKA 10 Driftsättning & Snabbstart Passersystem VAKA 10 20003-1 Vaka snabbstart axema Sida 1 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2011. 20003-sv Vaka quick guide Axema Access Control AB är ett svenskt

Läs mer

Labb i Datorsystemteknik och programvaruteknik Programmering av kalkylator i Visual Basic

Labb i Datorsystemteknik och programvaruteknik Programmering av kalkylator i Visual Basic Labb i Datorsystemteknik och programvaruteknik Programmering av kalkylator i Visual Basic Inledning Starta Microsoft Visual Studio 2005. Välj create Project Välj VB + Vindows Application och välj ett nytt

Läs mer

Introduktion till programmering. Undervisning. Litteratur och examination. Lärare. Föreläsning 1

Introduktion till programmering. Undervisning. Litteratur och examination. Lärare. Föreläsning 1 Kursinfo Introduktion till programmering Undervisning Föreläsning 1 Kursinformation Inloggning, filsystem, kommandotolk några inledande exempel Föreläsningar Fem föreläsningar, vardera 45 minuter. Allmänna

Läs mer