ÅRSREDOVISNING 2012 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr foto Margareta Nilsson, Gustavsberg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2012 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881. foto Margareta Nilsson, Gustavsberg"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2012 BRF VÄNSKAPEN 47 Org nr foto Margareta Nilsson, Gustavsberg Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att hållas Tisdagen den 16 april 2013 (separat kallelse utsänd)

2 Brf Vänskapen 47 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2012 Styrelsen för Brf Vänskapen 47 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012, vilket är föreningens trettio fjärde verksamhetsår. Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgift inom parentes avser föregående år. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Föreningens fastighet Föreningens fastighet benämnd Essingestupet 16 i Stockholms kommun byggdes Fastigheten består av ett hus i fem våningar med totalt 16 medlemslägenheter. Lägenhetsfördelning 1 st om 1 rum o kök 30 kvm 32,457 i andelsvärde 7 st om 2 rum o kök 45 kvm 53,103 i andelsvärde 7 st om 3 rum o kök 62 kvm 64,356 i andelsvärde 1 st om 5 rum o kök 98 kvm 85,560 i andelsvärde Lägenheternas storlek är baserad på föreningens mätningar Den totala boytan är 877 kvm. Fastigheten har åsatts taxeringsvärde år 2009, totalt kronor ( ) varav byggnadsvärde kronor ( ) och markvärde kronor ( ). Fastigheten är fullvärde försäkrad hos Trygg-Hansa Stockholm. Fastighetens tekniska status Avsättning till föreningens fond för yttre underhåll skall, i enlighet med föreningens stadgar, ske med minst 0,3% av taxeringsvärdet. Föreningens fond för yttre underhåll redovisas som bundet eget kapital. Fonderade medel skall täcka planerat underhåll på fastigheten. Fastigheten har kabel-tv via Com Hem, vilket ger tillgång till diverse andra tjänster som t.ex. bredbandsuppkoppling. Fastighetsförvaltning Föreningen anlitar för närvarande inte någon teknisk förvaltare för fastighetsskötsel resp. felanmälan utan varje lägenhetsinnehavare svarar själv för att åtgärda eventuella problem. Städningen av trapphus har fortsatt i egen regi under året med 1 vecka per medlemslägenhet och har utförts med god uppslutning. Gemensam vårstädning har genomförts med gott resultat. Städningen har avslutats med social samvaro. Under året har även ett antal uppgifter skötts av personer utanför styrelsen som t.ex. glöggfest, inköp av städprodukter cs

3 Brf Vänskapen 47 Org nr Föreningens ekonomi Fastighetslån Föreningens fastighetslån har varit placerade till följande villkor: Ursprungligt Räntesats Utbetalt Bundet Lånebelopp Amortering lånebelopp 31/12-12 datum till år 2013 Swedbank Hypotek 4,310% Swedbank Hypotek 3,260% rörligt Swedbank Hypotek ,074% rörligt års amorteringsskuld Årsavgifter Årsavgifterna höjdes med 20% fr.o.m och uppgår till 752 kr/kvm. Fastighetsskatt - Inkomstskatt Ny skattelagsstiftning gäller fr o m år 2008 varefter det betalas en kommunal fastighetsavgift per bostadslägenhet. För år 2012 var beloppet kr/lägenhet (1 302), dock får dessa värden ej överstiga 0,75% av gällande taxeringsvärde. Ekonomisk förvaltning Avtal om ekonomisk förvaltning finns tecknat med Ingarö Kontorstjänst AB som även innehar skötseln av föreningens lägenhetsregister. Föreningsfrågor Föreningen hade vid årets slut 24(23) medlemmar. Samtliga bostadsrätter i föreningen var vid årets utgång upplåtna. Under året har 01 (0) överlåtelse skett. Fyra andrahandsuthyrningar har godkänts av styrelsen. Under året har föreningen inte haft några anställda. Verksamhet under åren som gått Installation för fjärravläsning av el har installerats i samtliga lägenheter. Föreningen har antagit anbud från Fortum om indragning av fjärrvärme. Stambyte utfördes under hösten 2008 i badrummen. Efter granskning av offerter beslutades att anlita AWP Rör (Wladic Parocha). Ett lån på totalt 2,1 miljoner kronor togs (enligt stämmobeslut) i Swedbank för att täcka kostnaderna för stambytet samt övriga reparationsåtgärder under åren utfördes trapphusmålning 2010 Samtliga dörrar blev utbytta till säkerhetsdörrar och enréporten byttes ute 2011 Frånluftsventilationen genomgicks, byttes ut och inställningar justerades, utbyte av trasiga taktegel och huvudledningar av el har utbytts och elbesiktning har utförts i vissa lägenhet med anledning av gammalt elsystem. Verksamhet under 2012 Föreningen har dragit in fiberoptik till hela fastigheten Utbytt mer gammal eldragning till nytt Filmat ventilationskannalerna cs

4 Brf Vänskapen 47 Org nr Styrelse Styrelsen har efter beslut på ordinarie stämman haft följande sammansättning: Tonny E. Carlsson Ledamot Ordf. vald för 2012 Per Blomqvist Ledamot Sekr. vald för 2012 Fredrik Sundström Ledamot vald för 2012 Roger Persson Suppleant vald för 2012 Inga Hellgren Suppleant vald för 2012 Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter, två i förening. Styrelsen har under året hållit 2(7)protokollförda sammanträden. För styrelsens arbete finns en ansvarsförsäkring tecknad hos försäkringsbolaget Trygg Hansa. Inga styrelsearvoden har utbetalats under året. Revisorer Michal Kruczek har valts till extern revisor. Valberedning Anna Håkansson, sammankallande Birgitta Krüger Föreningens stadgar Föreningens gällande stadgar har registrerats hos Bolagsverket Nyckeltal Bokfört värde per kvm bostadsyta kr Lån per kvm bostadsyta kr (före kortfr.del) Genomsnittlig skuldränta % 1) 3,66 3,00 2,67 Fastighetens belåningsgrad % 2) 114% 109% 109% 1) Genomsnittlig skuldränta definieras som bokförd räntekostnad i förhållande till årets skuld per 31/12 före kortfristig del av skulden. 2) Fastighetens belåningsgrad definieras som fastighetslån före kortfristig del i förhållande till bokfört värde. Föreningens ekonomiska ställning Föreningen redovisar för år 2012 ett underskott med kronor ,32 vilket styrelsen föreslår stämman att balansera enligt nedan: Resultat disposition Till föreningsstämmans förfogande står följande: Balanserat underskott ,18 Årets underskott , ,50 Styrelsen föreslår att till föreningens fond för yttre underhåll, i enlighet med stadgar, avsättes ,00 I ny räkning balanseras ansamlad förlust ,50 Föreningens ekonomiska ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning cs

5 Brf Vänskapen 47 Orgnr RESULTATRÄKNING 1 januari - 31 december RÖRELSENS INTÄKTER Not 1 Årsavgifter och hyror Övriga rörelseintäkter Summa intäkter RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader Reparationer Taxebundna kostnader Övriga driftskostnader Fastighetsskatt Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Avskrivningar Summa kostnader RÖRELSERESULTAT RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER Ränteintäkter ,48 Räntekostnader Summa finansiella kostnader RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER ÅRETS RESULTAT (8)

6 Brf Vänskapen 47 Orgnr BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Byggnader och mark Not Maskiner och inventarier Not SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR KORTFRISTIGA FORDRINGAR Skattefordringar Obetalda avgifter 0 0 Förutbetalda kostnader Not KASSA OCH BANK Kassa och bank Skattekonto SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER EGET KAPITAL Not 6 Bundet eget kapital Inbetalda insatser Föreningens reparationsfond Ansamlad förlust Balanserat resultat Årets resultat SUMMA EGET KAPITAL LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Not KORTFRISTIGA SKULDER Leverantörskuld Kortfristig del av skulder till kreditinstitut Skatteskulder Upplupna räntekostnader Förutbetalda avgifter och hyror Not SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Ställda säkerheter Uttagna fastighetsinteckningar Inteckningar som pant till kreditinstitut Varav i eget förvar 0 0 Ansvarsförbindelser Inga Inga 5(8)

7 Brf Vänskapen 47 Orgnr Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp anges i kronor om inte annat anges. Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Föreningens fond för yttre underhåll redovisas i enlighet med bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2003:4). Jämförelseuppgifterna för föregående år har inte omräknats på grund av att en sådan omräkning inte bedöms stå i rimlig proportion till värdet av informationen. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges. Avskrivningar på anläggningstillgångar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärdet och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningar tillämpas Byggnad - byggnad inklusive stambyte 2,00% 2,00% - fastighetsboxar mm. 5,00% 5,00% - säkerhetsdörr 10,00% 10,00% Inventarier - panncentral 4,00% 4,00% - övriga inventarier 20,00% 20,00% Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta NOT 1 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter Övriga intäkter NOT 2 RÖRELSENS KOSTNADER Fastighetskostnader Kabel-tv, bredband Fastighetsskatt Reparationer Fastigheten Taxebundna kostnader Elkostnader Värmekostnader Vattenkostnader Sophämtning Övriga driftskostnader Försäkring Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Förvaltningsarvode Revisionsarvode Administration och styrelsearvode inkl soc avg Avskrivningar Byggnad Maskiner o inventarier TOTALT RÖRELSENS KOSTNADER NOT 3 6(8)

8 Brf Vänskapen 47 Orgnr BYGGNADER OCH MARK Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Årets investeringar bla stambyte Utgående anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar enligt plan byggnader Vid årets början Årets avskrivningar enligt plan Utgående avskrivning enligt plan Planenligt restvärde vid årets slut I planenligt restvärde vid årets slut ingår mark med Taxeringsvärde - hyreshusenhet Taxeringsvärde byggnad Taxeringsvärde mark NOT 4 MASKINER OCH INVENTARIER Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Årets anskaffningar Utgående anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivningar enligt plan Utgående avskrivning enligt plan Redovisat restvärde vid årets slut NOT 5 FÖRUTBETALDA KOSTNADER Försäkring Övriga förutbet kostnader NOT 6 EGET KAPITAL Belopp vid årets utgång Förändring under året Disposition av föregående års resultat enl stämmans Bundet eget kapital Inbetalda insatser Föreningens reparationsfond Summa bundet eget kapital Ansamlad förlust Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital beslut Belopp vid årets ingång 7(8)

9 Brf Vänskapen 47 Orgnr NOT7 SKULDER TILL KREDITINSTITUT Räntesats Belopp Belopp Villkors- Swedbank Hypotek Swedbank Hypotek Swedbank Hypotek ,310% 3,074% 3,260% ändringsdag rörligt rörligt Summa skulder till kreditinstitut Kortfristig del av skulder till kreditinstitut NOT8 Upplupna kostnader och förutbetalda Renhållning/sopor El kostnad Värme kostnad Revisionsarvode Förutbetalda årsavgifter Övriga uppl kostnader intäkter Stockholm den ry~~~c1!dg\jp~~\iomqvist ~ ~~~~V\..... Fredl-ik Sundström Min revisionsberättelse har avgivits den.i.'j~./'t.2013 Michal Kruczek, utsedd under verksamhetsåret av styrelsen 81810/

10 Revisionsberättelse Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Vänskapen 47 i Stockholm Organisationsnummer Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen Vänskapen 47 i Stockholm för räkenskapsåret Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte innerhåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingama. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma och utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen. Jag har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med bostadsrättslagen eller årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mitt uttalande nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställningar i enlighet med god revisions sed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, disponerar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den 12 april 2013 Michal Kruczek Av föreningen vald revisor

11 Ekonomispråk en liten förklaring till all text Anläggningstillgångar, är föreningens tillgångar som har en långvarig livslängd. Avskrivningar, är den kostnad som föreningen tar upp per år för att fördela kostnaderna över fler år. Balansräkning, visar föreningens samtliga tillgångar och skuldposter. Eget kapital, detta är en fördelning över medlemmarnas ursprungsinsatser, de årliga resultaten samt föreningens reparationsfond. Fond för yttre underhåll, Enligt föreningens stadgar skall det årligen avsättas en viss %, enligt stadgar. Detta är dock INTE riktiga pengar utan endast en bokföringstransaktion. Förvaltningsberättelse, är styrelsens redovisning på de arbeten som utförts i föreningen och vilka föreningsfrågor styrelsen arbetat med under året. Här redovisas även tidigare års viktiga händelser för att underlätta vid ev överlåtelser respektive för kommande styrelsearbeten. Kassa och bank, är föreningens likvida medel och det är dessa belopp som inte bör minska år från år. Kortfristiga skulder, är de skulder som förfaller till betalning inom ett kalenderår. Långfristiga skulder, är då de skulder föreningen har vilka förfaller under ett längre perspektiv. Omsättningstillgångar, är då de tillgångar som har ett kortvarigt bruk, till motsats av anläggningstillgångar, tex likvida medel och ev obetalda månadsavgifter. Resultaträkning, visar föreningens samtliga inkomster och kostnader för perioden (årligen). OM intäkterna här är större än kostnaderna uppstår ett överskott och omvänt blir det underskott för perioden. Resultat,är alltså överrespektive underskott, MEN i de flesta föreningar är detta inte underlag för en eventuell inkomstskatt, se vidare under Skatt. Dock är det av stor vikt att det likvida resultatet inte blir underskott. Skatt, de flesta bostadsrättsföreningar betalar numer en kommunal fastighetsavgift för flerfamiljshus 1 365:-per lägenhet. Detta belopp får dock ej överstiga 0,4% av taxeringsvärdet Ställda Panter, avser de fastighetsinteckningar och pantbrev som föreningen lämnat som säkerhet för erhållna fastighets lån. Upplupna intäkter-kostnader är grundat på de olika poster som ännu ej betalats före bokslutsperioden, men tillhör det gångna året. Årsredovisningen, är en viktig del av ditt medlemskap så spar dessa i ditt lilla hemarkiv. Ha nu en trevlig föreningsstämma! Kontorstjänst AB

12 Om ombud, fullmakt m.m. En medlem som inte personligen kan närvara på föreningsstämman kan utöva sin rösträtt genom ombud. Ombudet skall före stämman lämna en skriftlig, daterad fullmakt i original. Den gäller i högst ett år från undertecknandet. Fullmakten behöver inte vara bevittnad. Vem kan vara ombud? Endast medlemmens make eller sambo eller annan medlem får vara ombud, om inte annat anges i stadgarna. Ingen får som ombud företräda mer än en medlem, om inte annat anges i stadgarna. Medlem som är under arton år (underårig) företrädes av förmyndare. En medlem som är juridisk person företrädes av den som är legal ställföreträdare enligt registreringsbevis. Biträde En medlem kan vi föreningsstämman ha med sig högst ett biträde för att ge medlemmen möjlighet till sakkunnig hjälp på stämman i t.ex. ekonomiska, tekniska eller juridiska frågor. Endast medlemmens make eller sambo eller annan medlem får vara biträde, om inte annat anges i stadgarna. Biträdet behöver inte lämna fullmakt. Fullmakt För:. Medlemmens namn Att vid föreningsstämman den / - 20 föra min talan och utöva min rösträtt. Ort Den / -20. Namnteckning Förening lägenhets nr:.

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881 ÅRSREDVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47 rg nr 716416-6881 Föreningens ordinarie föreningsstämma den 30 maj 2011 Brf Vänskapen 47 rg nr 716416-6881 1 ÅRSREDVISNING för räkenskapsåret 2010 Styrelsen får BrfVänskapen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. BRF RIMFROSTEN 5 vid Karlskronavägen i Johanneshov. Org nr 716422-0308

ÅRSREDOVISNING. BRF RIMFROSTEN 5 vid Karlskronavägen i Johanneshov. Org nr 716422-0308 ÅRSREDOVISNING BRF RIMFROSTEN 5 vid Karlskronavägen i Johanneshov för räkenskapsåret 2010 Ordinarie föreningstämma avhålls den 7 april 2011 ,ML,.10 M~ le ~ 1(8) för räkenskaps- Styrelsen för Brf Rimfrosten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer

BRF SLOTTSDALEN i Gustavsberg

BRF SLOTTSDALEN i Gustavsberg BRF SLTTSDALEN i Gustavsberg ÅRSREDVISNING rg.nr 769600-1267 Räkenskapsåret 2010 2011-04-28 Brf SLTTSDALEN Årsredovisning 2010 rgnr 769600-1267 Styrelsen får Brf Slottsdalen rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

BRF SLOTTSDALEN i Gustavsberg

BRF SLOTTSDALEN i Gustavsberg BRF SLTTSDALEN i Gustavsberg ÅRSREDVISNING rg.nr 769600-1267 Räkenskapsåret 2009 2010-04-28 Brf SLTTS DA LEN Årsredovisning 2009 rgnr 769600-1267 Samlad bedömning och åtgärder: Till följd av minskade

Läs mer

BRF STAPELBÄDDEN 4 ÅRSREDOVISNING

BRF STAPELBÄDDEN 4 ÅRSREDOVISNING Sidan 1 av 10 BRF STAPELBÄDDEN 4 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Sidan 2 av 10 Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens elfte verksamhetsår.

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma Brf Slottsterrassen Kallelse till ordinarie föreningsstämma Styrelsen för Brf Slottsterrassen kallar härmed till föreningsstämma och hoppas att alla medlemmar har möjlighet att delta. Tid: torsdag 10 maj

Läs mer

Årsredovisning. Brf Nejlikan 2

Årsredovisning. Brf Nejlikan 2 Årsredovisning Brf Nejlikan 2 Räkenskapsåret 2010 1(14) Styrelsen för BrfNejlikan 2, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser föregående år.

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Slottsgläntan

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Slottsgläntan Årsredovisning Bostadsrättsfören Slottsgläntan ingen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål -' 'l Föreningen

Läs mer

Brf Grims Gård Årsredovisning 2014

Brf Grims Gård Årsredovisning 2014 Brf Grims Gård Årsredovisning 2014 Brf Grims Gård 716460-4279 Styrelsen för Brf Grims Gård, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Information om

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Ridaren

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Ridaren Årsredovisning Bostadsrättsfören Ridaren ingen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2014

ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2014 ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2014 Innehåll Vävlagaren i korthet Vävlagaren är en bostadsrättsförening i Göteborg som bildades år 2000 då fastigheten byggdes. Fastigheten består av ett flerbostadshus med

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009 RAMLÖSAGÅRDEN

ÅRSREDOVISNING 2009 RAMLÖSAGÅRDEN ÅRSREDOVISNING 2009 HSB Bostadsrättsförening RAMLÖSAGÅRDEN i Helsingborg Ramlösagården i Helsingborg 1(12) Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg, org.nr, får härmed avge redovisning

Läs mer

Arsredovisning. Brt Strandängen 2 iarlöv 769610-9581. för. Räkenskapsåret

Arsredovisning. Brt Strandängen 2 iarlöv 769610-9581. för. Räkenskapsåret o Arsredovisning för Brt Strandängen 2 iarlöv Räkenskapsåret 2012 Innehållsförteckning sida Dagordning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning Ansvarsförbindelse och ställda säkerheter

Läs mer

BRF SOLNA OXELN 5 Årsredovisning År 2012

BRF SOLNA OXELN 5 Årsredovisning År 2012 BRF SOLNA OXELN 5 Årsredovisning År 2012 Årsredovisningen är upprättad och tryckt av Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB Org. Nr. www.brfoxeln5.se Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3-8 - resultaträkningar

Läs mer

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Arsredovisning 201 O för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning Förvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll Insats Insatshöj ning Kapitaltillskott

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009. HSB Bostadsrättsförening. VÄTTEN i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2009. HSB Bostadsrättsförening. VÄTTEN i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2009 HSB Bostadsrättsförening VÄTTEN i Helsingborg Vätten i Helsingborg 1(14) Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Vätten i Helsingborg, org.nr, får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012

ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012 ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012 Innehåll Vävlagaren i korthet Vävlagaren är en bostadsrättsförening i Göteborg som bildades år 2000 då fastigheten byggdes. Fastigheten består av ett flerbostadshus med

Läs mer

Årsredovisning. Brf Valkyrian 9

Årsredovisning. Brf Valkyrian 9 Årsredovisning för Brf Valkyrian 9 769604-0 174 Räkenskapsåret 2014 Brf Valkyrian 9 2(15) Qrg.nr 769604-0174 Styrelsen fdr Brf Valkyrian 9 far härmed avge årsredovisning fdr räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Kallelse samt dagordning till årets föreningsstämma den 17 maj 2013, se inlaga.

ÅRSREDOVISNING. Kallelse samt dagordning till årets föreningsstämma den 17 maj 2013, se inlaga. ÅRSREDOVISNING 2012 Kallelse samt dagordning till årets föreningsstämma den 17 maj 2013, se inlaga. Bostadsrättsföreningen 20130513 Höjden Gustavsberg BRF HÖJDEN GUSTAVSBERG DAGORDNING TILL FÖRENINGSSTÄMMA

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(16) BRF Lerberg Nr 1 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 8 - balansräkning 10 - noter 12

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 juni 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. för. BrfHugin. Räkenskapsåret 769613-5693

Årsredovisning. för. BrfHugin. Räkenskapsåret 769613-5693 Årsredovisning för BrfHugin Räkenskapsåret 2008 1(9) Styrelsen för Brf Hugin får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008, vilket är föreningens fjärde verksamhetsår. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kringlan 2

Årsredovisning. Brf Kringlan 2 Årsredovisning för Brf Kringlan 2 Räkenskapsåret 2010 Brf Kringlan 2 1(13) Styrelsen för Brf Kringlan 2, Tyresö kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser

Läs mer

Brf Grusgropen. Arsredovisning 769613-4001. F ör räkenskapsåret

Brf Grusgropen. Arsredovisning 769613-4001. F ör räkenskapsåret Brf Grusgropen Arsredovisning F ör räkenskapsåret 2009 Brr Grusgropen 1(11) Årsredovisning Styrelsen for BrfGrusgropen får härmed avge årsredovisning for räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Årsredovisning 2014 för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning F örvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll

Läs mer

Årsredovisning 2014 LILLA DROTTNINGEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LILLA DROTTNINGEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LILLA DROTTNINGEN

Läs mer