ÅRSREDOVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881"

Transkript

1 ÅRSREDVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47 rg nr Föreningens ordinarie föreningsstämma den 30 maj 2011

2 Brf Vänskapen 47 rg nr ÅRSREDVISNING för räkenskapsåret 2010 Styrelsen får BrfVänskapen 47 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010, vilket är föreningens trettio andra verksamhetsår. m inte särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgift inom parentes avser föregående år. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Föreningens fastighet Föreningens fastighet benämnd Essingestupet 16 i Stockholms kommun byggdes Fastigheten består av ett hus i fem våningar med totalt 16 medlemslägenheter. Lägenhetsfördelning 1 st om 1 rum o kök 7 st om 2 rum o kök 7 st om 3 rum o kök 1 st om 5 rum o kök 30 kvm 45 kvm 62 kvm 98 kvm 32,457 iandelsvärde 53,103 iandelsvärde 64,356 iandelsvärde 85,560 iandelsvärde Lägenheternas storlek är baserad på föreningens mätningar Den totala boytan är 877 kvm. Fastigheten har åsatts taxeringsvärde år 2010, totalt kronor ( ) varav byggnadsvärde kronor ( ) och markvärde kronor ( ). Fastigheten är fullvärde försäkrad hos Trygg-Hansa Stockholm. Fastighetens tekniska status. Besiktning inför installering av fjärrvärme har genomförts. Avsättning till föreningens fond för yttre underhåll skall, i enlighet med föreningens stadgar, ske med minst 0,3% av taxeringsvärdet. Föreningens fond för yttre underhåll redovisas som bundet eget kapital. Fonderade medel skall täcka planerat underhåll på fastigheten. Fastigheten har kabel-tv via Com Hem, vilket ger tillgång till diverse andra tjänster som t.ex. bredbandsuppkoppling. Fastighetsförvaltning Föreningen anlitar för närvarande inte någon teknisk förvaltare för fastighetsskötsel resp. felanmälan utan varje lägenhetsinnehavare svarar själv för att åtgärda eventuella problem. Städningen av trapphus har fortsatt i egen regi under året med 1 vecka per medlemslägenhet har utförts med god uppslutning. Gemensam vårstädning har genomförts med gott resultat. Städningen har avslutats med social samvaro. och cs

3 BrfVänskapen 47 rg nr Under året har även ett antal uppgifter skötts av personer utanfår styrelsen som t.ex. glöggfest, inköp av städprodukter. Föreningens ekonomi Fastighetslån Föreningens fastighetslån har varit placerade till följande villkor: Ursprungligt Räntesats Utbetalt Bundet lånebelopp 31/12 datum till Swedbank Hypotek" 4,560% Swedbank Hypotek 1,693% rörligt Swedbank Hypotek ,488% I rörligt 20 l-års amorteringsskuld Lånebelopp I I) Låneposten har ijanuari 20 II konverterats till ett lån på I kronor och då bundet till I-I 1 med en ränta på 4,310%. Årsavgifter Årsavgifterna höjdes med 20% fr.o.m och uppgår till 752 kr/kvm. Amortering år Fastighetsskatt - Inkomstskatt Ny skattelagsstiftning gäller fr o m år 2008 varefter det betalas en kommunal fastighetsavgift per bostadslägenhet. För år 2010 var beloppet kr/lägenhet (l 272), dock får dessa värden ej överstiga 0,75% av gällande taxeringsvärde. Ekonomisk fårvaltning Avtal om ekonomisk förvaltning finns tecknat med Ingarö Kontorstjänst skötseln av fåreningens lägenhetsregister. Föreningsfrågor Föreningen hade vid årets slut 23(23) medlemmar. AB som även innehar Samtliga bostadsrätter i föreningen var vid årets utgång upplåtna. Under året har 1 (1) överlåtelse skett. Inga andrahandsuthyrningar har godkänts av styrelsen. Under året har föreningen inte haft några anställda. Verksamhet under åren som gått Installation för fjärravläsning avel har installerats i samtliga lägenheter. Föreningen har antagit anbud från Fortum om indragning av fjärrvärme. Stambyte utfördes under hösten 2008 i badrummen. Efter granskning av offerter beslutades att anlita A WP Rör (Wladic Parocha). Ett lån på totalt 2,1 miljoner kronor togs (enligt stämmobeslut) i Swedbank för att täcka kostnaderna för stambytet samt övriga reparationsåtgärder under åren Under våren 2009 gjordes trapphusmålning. Verksamhet under 2010 Åtgärder i enlighet med stämmobeslut: Alla dörrar blev utbyta till säkerhetsdörrar Entredörren byttes ut Nya postboxar inmonterades cs

4 BrfVänskapen 47 rg nr Styrelse Styrelsen har efter beslut på ordinarie stämman haft följande sammansättning: Tonny E. Carlsson Ledamot rdf. vald för 2010 Anna Håkansson Ledamot Sekr. vald för 2010 Fredrik Sundström Ledamot vald för 2010 Inge Bursell Ledamot vald för 2010 Per Blomqvist Suppleant vald för 2010 Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter, två i förening. Styrelsen har under året hållit åtta protokollförda sammanträden. För styrelsens arbete finns en ansvarsförsäkring tecknad hos försäkringsbolaget Trygg Hansa. Inga styrelsearvoden har utbetalats under året. Revisorer Michal Kruczek har valts till extern revisor. Valberedning Maria Björk, sammankallande Kerstin Löven Föreningens stadgar Föreningens gällande stadgar har registrerats hos Bolagsverket Nyckeltal Bokfört värde per kvm bostadsyta kr Lån per kvm bostadsyta kr Genomsnittlig skuldränta % l) Fastighetens belåningsgrad %2) ,67 109% ,00 I) Genomsnittlig skuldränta definieras som bokförd räntekostnad i förhållande till årets skuld per före kortfristig del av skulden. 2) Fastighetens belåningsgrad definieras som fastighetslån före kortfristig del i förhållande till bokfört värde. Föreningens ekonomiska ställning Föreningen redovisar för år 2010 ett överskott om kronor 63337,83 stämman att balansera enligt nedan: vilket styrelsen föreslår Resultat disposition Till föreningsstämmans Balanserat underskott Årets överskott förfogande står följande: Styrelsen föreslår att till föreningens fond för yttre underhåll, i enlighet med stadgar, avsättes I ny räkning balanseras ansamlad förlust , , , , ,64 Föreningens ekonomiska ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning cs

5 BrfVänskapen 47 4 rgnr RESULTATRÄKNING 1 januari - 31 december RÖRELSENS INTÄKTER Not 1 Arsavgifter och hyror Övriga rörelseintäkter Summa intäkter RÖRELSENS KSTNADER Not 2 Fastighetskostnader Reparationer Taxebundna kostnader Övriga driftskostnader Fastighetsskatt Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Avskrivningar Summa kostnader RÖRELSERESULTAT RESULT AT FRÅN FINANSIELLA PSTER Ränte intäkter Räntekostnader Summa finansiella kostnader RESUL T AT EFTER FINANSIELLA PSTER Skatter Inkomstskatt ÅRETS RESULTAT

6 BrfVänskapen 47 5 rgnr BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Byggnader och mark Not Maskiner och inventarier Not SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR MSÄTTNINGSTILLGÅNGAR KRTFRISTIGA FRDRINGAR Skatte fordringar betalda avgifter 3044 Förutbetalda kostnader Not KASSA CH BANK Kassa och bank Skattekonto SUMMA MS ÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR CH SKULDER EG ET KAPITAL Not6 Bundet eget kapital Inbetalda insatser Föreningens reparationsfond Ansamlad förlust Balanserat resultat Arets resultat SUMMA EGET KAPITAL LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Not KRTFRISTIGA SKULDER Leverantörskuld Kortfristig del av skulder tiil kreditinstitut Skatteskulder Upplupna räntekostnader Förutbetalda avgifter och hyror Not SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄ TTNINGAR CH SKULDER Ställda säkerheter Uttagna fastighetsinteckningar Inteckningar som pant till kreditinstitut Varav i eget förvar Ansvarsförbindelser Inga Inga

7 Brf Vänskapen 47 rgnr Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp anges i kronor om inte annat anges. Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Föreningens fond för yttre underhåll redovisas i enlighet med bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2003:4). Jämförelseuppgiftema för föregående år har inte omräknats på grund av att en sådan omräkning inte bedöms stå i rimlig proportion till värdet av informationen. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges. Avskrivningar på anläggningstillgångar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärdet och beräknad nyttjandeperioi Följande avskrivningar tillämpas Byggnad - byggnad inklusive stam byte - säkerhetsdörr Inventarier - panncentral - övriga inventarier ,00% 2,00% 10,00% 10,00% 4,00% 4,00% 20,00% 20,00% Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. NT l RÖRELSENS Årsavgifter Övriga intäkter INTÄKTER NT2 RÖRELSENS KSTNADER (Föreningen har inte haft någon anställd personal, däremot har revisionsan-oden utbetalats) Fastighetskostnader Kabel-tv, bredband Sotning o Fastighetsskatt Reparationer Fastigheten Taxebundna kostnader Elkostnader Värmekostnader Vattenkostnader Sophämtning Övriga driftskostnader Försäkring Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Förvaltningsarvode Revisionsarvode Administration och styrelsearvode inkl soc avg Avskrivningar Byggnad Maskiner o inventarier TTALT RÖRELSENS KSTNADER

8 Brf Vänskapen 47 rgnr NT3 BYGGNADER CH MARK Ackum ulerade anskaffningsvärden Vid årets början Arets investeringar Utgående bia stam byte anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar enligt plan byggnader Vid årets början Arets avskrivningar enligt plan Utgående avskrivning enligt plan Planenligt restvärde vid årets slut I planenligt restvärde vid årets slut ingår mark med Taxeringsvärde Taxeringsvärde Taxeringsvärde - hyreshusenhet byggnad mark NT4 MASKINER CH INVENTARIER Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Arets anskaffningar Utgående anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Arets avskrivningar enligt plan Utgående avskrivning enligt plan Redovisat restvärde vid årets slut NTS FÖRUTBETALDA Försäkring Övriga förutbet kostnader KSTNADER l NT6 EGET KAPITAL Disposition av föregående års resultat Belopp vid Förändring enl stämmans Belopp vid årets årets utgång under året beslut ingång Bundet eget kapital Inbetalda insatser Föreningens reparationsfond Summa bundet eget kapital Ansamlad förlust Balanserat resultat Arets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital

9 Brf Vänskapen 47 rgnr NT7 SKULDER TILL KREDITINSTITUT Räntesats Belopp Belopp Villkors ändringsdag Swedbank Hypotek ,560% Swedbank Hypotek ,900% rörligt Swedbank Hypotek % rörligt Summa skulder till kreditinstitut Kortfristig del av skulder till kreditinstitut NT8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna arvoden inkl soc avgiter Renhållning/sopor El kostnad Värme kostnad Revisionsarvode l 000 l 000 Investeringar i fastighetens rep. Förutbetalda årsavgifter Övriga uppl kostnader Stockholm den 30 april L#k~'c' Anna Håkansson IngtBursell -J..:'.h::~J~5:v\~Å,~~,.. Fredrik Sundström Min revisionsberättelse har avgivits den 15 maj 2011 ~'cl-\ U 1... ~~ Michal Kruczek

10 Revisionsberättelse Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Vänskapen 47 i Stockholm rganisationsnummer Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen Vänskapen 47 i Stockholm för räkenskapsåret Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte innerhåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma och utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen. Jag har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med bostadsrättslagen eller årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mitt uttalande nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställningar i enlighet med god revisionssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, disponerar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den 15 maj 2011 Michal Kruczek Av föreningen vald revisor

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kämpevägen

Årsredovisning. Brf Kämpevägen Årsredovisning för Brf Kämpevägen 769603-5117 Räkenskapsåret 2014 2 (13) Styrelsen för Brf Kämpevägen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

Årsredovisning. BrfViken 1. för 769601-8832. Räkenskapsåret

Årsredovisning. BrfViken 1. för 769601-8832. Räkenskapsåret Årsredovisning för BrfViken 1 Räkenskapsåret 2008 BrfViken l 1(13) Styrelsen för BrfViken I, Solna Stad, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE rg.nr: 716401-2317 Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening 61 Annerstedt i Uppsala får hänned avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2008-01-01 till och med 2008-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden Årsredovisning för Brf Kungssätrahöjden Räkenskapsåret 2007 Brf Kungssätrahöjden 1(12) Styrelsen för Brf Kungssätrahöjden, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Arsredovisning. för. BrfHugin

Arsredovisning. för. BrfHugin o Arsredovisning för BrfHugin Räkenskapsåret 2009 1(9) Styrelsen för Brf Hugin får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009, vilket är föreningens femte verksamhetsår. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Arsredovisning 201 O för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning Förvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll Insats Insatshöj ning Kapitaltillskott

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2064 HSB brf Fölet 1 Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening Fölet i Motala,, får härmed avge redovisning för 2006-07-01--2007-06-30, föreningens 36:e verksamhetsår. Bostadsrättsföreningen FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2013 Brf Soleken 1(10) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LOKET 34

ÅRSREDOVISNING. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LOKET 34 LKET 34 ÅRSREDVISNING för BSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LKET 34 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Loket 34 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009. STYRELSE Johan Lundgren

Läs mer

EKBLADETBRF. Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf. Verksamhetsåret 2009. Org.nr. 769608-7977

EKBLADETBRF. Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf. Verksamhetsåret 2009. Org.nr. 769608-7977 EKBLADETBRF Org.nr. 769608-7977 Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf Verksamhetsåret 2009 Stämman hålles torsdagen den 8 april kl. 19.00 i Biljardsalongen, Bolinderstrand BRF Ekbladet

Läs mer

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Årsredovisning 2014 för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning F örvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll

Läs mer

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING BRF STRANDTORGET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Brf Strandtorget 1(11) Styrelsen för Brf Strandtorget får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens sjunde

Läs mer

FÖR FÖRENINGENS VERKSAMHET UNDER RÄKENSKAPSÅRET ÅRSREDOVISNING 2008-07-01-2009-06-30. Förvaltningsberättelse Resultaträkning. Tilläggsupplysningar

FÖR FÖRENINGENS VERKSAMHET UNDER RÄKENSKAPSÅRET ÅRSREDOVISNING 2008-07-01-2009-06-30. Förvaltningsberättelse Resultaträkning. Tilläggsupplysningar BRF ALFHEMSGATAN 5 I GÖTEBORG Org.nr. 757200-0243 ÅRSREDOVISNING FÖR FÖRENINGENS VERKSAMHET UNDER RÄKENSKAPSÅRET 2008-07-01-2009-06-30 sid 1-3 sid 4 sid 5-6 sid 7-10 sid 10 Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 ÅRSREDOVISNING För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm far härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011

Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011 Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011 1(10) Årsredovisning Brf Stabbygårdarna Org.nr 717600-3171 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Grusgropen

Årsredovisning. Brf Grusgropen ---- Årsredovisning rör Brf Grusgropen 769613-4001 Räkenskapsåret 2012 1(13) Styrelsen för Brf Grusgropen rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN Årsredovisning for BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Räkenskapsåret 2012 BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Styrelsen för BRF RESOLUTIONEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Information från styrelsen:

Information från styrelsen: Information från styrelsen: Föreningen, brf Postiljonen 9, består av 25 bostadsrätter Huset uppfördes 1929 och är kulturskyddat. Föreningen köpte fastigheten 2005 och vårt mål är att förädla boendet baserat

Läs mer

Årsred ovisn i n g 2007

Årsred ovisn i n g 2007 Årsred ovisn i n g 2007 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen AKTERSPEGELN 18 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

2133 HSB brf Idrottstränaren 1 org.nr 716425-9322

2133 HSB brf Idrottstränaren 1 org.nr 716425-9322 2133 HSB brf Idrottstränaren 1 Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Idrottstränaren i Linköping,, får härmed avge redovisning för 21-1-1--12-31, föreningens 21:e verksamhetsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad Organisationsnummer: 748000-0756

ÅRSREDOVISNING. för. HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad Organisationsnummer: 748000-0756 o Arsredovisning2003 Il) HSB:S BRF SCHULTZ I YSTAD. ÅRSREDVISNING för HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad rganisationsnummer: Styrelsen för HSB:s BRF SCHULTZ I YSTAD får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 LILJAN 35. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LILJAN 35. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LILJAN 35 Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Årsredovisning 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 10 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer