BRF SLOTTSDALEN i Gustavsberg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRF SLOTTSDALEN i Gustavsberg"

Transkript

1 BRF SLTTSDALEN i Gustavsberg ÅRSREDVISNING rg.nr Räkenskapsåret

2

3

4

5 Brf SLTTS DA LEN Årsredovisning 2009 rgnr Samlad bedömning och åtgärder: Till följd av minskade räntebidrag och höjd fastighetsskatt höjdes månadsavgiften den l januari 2009 med 6,3 %, dvs. 300 kronor. Räntorna har under året varit (och är fortsatt) låga, vilket gav ett mer positivt ekonomiskt resultat 2009 än väntat. Eftersom räntehöjningar enligt många bedömare dock är att vänta och räntebidragen från och med nästa år helt fasas ut, har styrelsen under året livligt diskuterat möjligheten att göra kapitaltillskottjinsatshöjning. Eftersom varje enskild boende har möjlighet att göra 30 % skatteavdrag på bolån, vilket föreningen inte rar göra, har styrelsen bedömt att det är mer ekonomiskt fördelaktigt att ha lånen placerade hos de boende i stället för i föreningen. De avgiftshöjningar föreningen skulle bli tvungen att ta ut för att täcka de ökade lånekostnaderna skulle med denna åtgärd i stället kunna hållas igen. Trots att varje boende får ett högre bolån sänks, enligt beräkningar styrelsen tagit del av, den totala boendekostnaden till följd av sänkta avgifter och skatteavdrag. Styrelsen har under året samlat fakta, fått råd av såväl ekonomikunniga i förening som av utomstående rådgivare och diskuterat detta förslags fördelar och nackdelar ur alla tänkbara vinklar. En plan påbörjades för att informera de boende och, om förslaget bifalls, genomdriva planen. Föreningsfrågor Mönsterboken, som anger riktlinjerna för hur vårt område får förändras, blev äntligen klar och beslutad av styrelsen samt utdelad till samtliga medlemmar. Vår- och höststädning hölls i vanlig ordning med gott resultat. En ny "välkommen till fots"- skylt tillverkades och vinkeljärn monterades som skydd vid ingången till soputrymmet. Vi höll traditionsenlig kräftskiva på gatan i slutet av augusti. För information till medlemmarna finns föreningens egen hemsida och styrelsens nyhetsbrev har utkommit med fyra nummer. Under året har en lägenhet överlåtits till nya medlemmar. Föreningens ekonomiska ställning Föreningen redovisar för år 2009 ett resultat med kronor ,90 vilket styrelsen föreslår stämman att balanseras enligt: Balanserat resultat Arets resultat Styrelsen förslår att till föreningens yttre rep.fond av sättes I ny räkning balanseras FFö Sid 4

6 RESULTATRÄKNING Rörelsens intäkter Arsavgifter Vattenavgifter Förseningsavgifter Summa intäkter Kostnader fastighetsförvaltning Vattenavgifter Reglering vatten etc från tidigare år Elavgifter Renhållning Snöröjning Kabel-TV Försäkring Samfällighet gemensam el, skog, vatten, väg Reparation o underhåll Fastighetsskatt Summa Fastighetsförvaltning NT Adm inistrationskostnader Ekonomisk förvaltning Revisionsarvoden Administratio nskostnad er Styrelseom kostnader Konsultarvoden Summa Administrationskostnader Resultat före avskrivningar Avskrivningar enligt plan Avskrivning investering i fastighet Avskrivning byggnad Summa Avskrivningar RESULTAT FÖRE FINANSIELLA PSTER CH AVSÄTTNINGAR Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter från omsättningstilig. Ränteintäkter från bank Räntekostnader Avgår räntebidrag Summa resultat från finansiella investeringar Skatt Inkomstskatt på ränteinkomster ARETS RESULTAT cs.er~ 5(8)

7 BRF SLTTS DALEN ARSREDVISNING 2009 rg.nr BALANSRÄKNING NT TILLGANGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader Mark Investering i fastigheten msättningstillgångar Kortfristiga fordringar betald månadsavgift Upplupna räntebidrag Upplupna intäkter/förutbetalda kostnader Summa kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Penningmarknadsfond RBUR Summa kortfristiga placeringar Kassa och bank Bank, Swedbank Skatte konto Skattefordringar 2660 Summa Kassa och bank SUMMA TILLGANGAR EGET KAPITAL CH SKULDER Eget Kapital 6 Bundet eget kapital Inbetalda insatser Föreningens fond för yttre underhåll Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Arets resultat Summa fritt eget kapital SUMMA EGET KAPITAL Långfristiga skulder Fastighetslån Summa långfristiga skulder / 6(8)

8 BALANSRÄKNING NT Kortfristiga skulder Kortfristig del av långfristig skuld Leverantörskulder Skatteskulder Förutbetalda avgifter Upplupna räntor Avsatt för samfälligheten Upplupna kostnader Summa kortfrisga skulder SUMMA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL CH SKULDER Ställda panter Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga Gustavsberg (/ ~, LA~ Anna Cederin +-tr~ Anders Emretsson, ~~<t;,/~~. rtrud Berglund Stig Söderström Min revisionsberättelse [t;;:~~dovisning har avgivits IJiI. ZI Hans Svensson AB

9 BRF SLTTS DALEN ARSREDVISNING 2009 BKSLUTSKMMENTARER Redovisningsprinciper Fordringarna har upptagits till de belopp varmed de väntas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Not 1 Investering i fastigheten Denna avskrivningskostnad bokförs direkt mot yttre repfonden, berör ej resultatet. Avskrivning har gjorts med 0,4% på anskaffningsvärdet Anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar Not 2 Byggnad/Avskrivning Planenlig avskrivning på byggnad motsvarar under året gjorda amorteringar enligt plan för långfristiga lån. Styrelsen bedömer att planen för avskrivningar bör överensstämma med den långfristiga finansieringen. Anskaffningsvärde Ackulumerade avskrivningar Not 3 Mark Bokförda anläggningstillgångar Not 4 Upplupna intäkter/förutbetalda kostnader Aren & partner Com Hem Betald F-skatt försäkringar NotS Upplupna kostnader Periodiserad el Vattenavräkning Utläggskostnader Bankavgifter Felbetalningar pg JM ersatt för hus Not 6 Eget kapital Inbetalda insatser Yttre fond underhåll Balanserat resultat Arets resultat Eget Kapital Belopp vid årets ingång Disposition av föregående års resultat Arets uttag Arets avsättning enl stadgar Arets resultat Belopp vid årets utgång ~ ~A- L L~~Y;'$ 8(8)

10 Revisionsberättelse Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen SLTTS DALEN rg.nr Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen, samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen Slottsdalen för räkenskapsåret Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Jag har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med årsredovisningslagen, bostadsrättslagen eller föreningens stadgar. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Arsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Jag tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, samt att resultatet disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. dz2~ ~::sson Auktoriserad Redovisningskonsult SRF Aktiv Redovisning AB

11 Ekonomispråk en liten förklaring till all text Anläggningstillgångar, är föreningens tillgångar som har en långvarig livslängd. Avskrivningar, är den kostnad som föreningen tar upp per år för att fördela kostnaderna över fler år. Balansräkning, visar föreningens samtliga tillgångar och skuldposter. Eget kapital, detta är en fördelning över medlemmarnas ursprungsinsatser, de årliga resultaten samt föreningens reparationsfond. Föreningens reparationsfond, Enligt föreningens stadgar skall det årligen avsättas en viss %, enligt stadgar. Förvaltningsberättelse, är styrelsens redovisning på de arbeten som utförts i föreningen och vilka föreningsfrågor styrelsen arbetat med under året. Kortfristiga skulder, är de skulder som förfaller till betalning inom ett kalenderår. Långfristiga skulder, är då de skulder föreningen har vilka förfaller under ett längre perspektiv. msättningstillgångar, är då de tillgångar som har ett kortvarigt bruk, till motsats av anläggningstillgångar, tex likvida medel och ev obetalda månadsavgifter. Resultaträkning, visar föreningens samtliga inkomster och kostnader för perioden (årligen). M intäkterna här är större än kostnaderna uppstår ett överskott och omvänt blir det underskott för perioden. Resultat,är alltså överrespektive underskott, MEN i bostadsrättsföreningen är detta INTE underlag för en eventuell inkomstskatt, se vidare under Skatt. Skatt, på föreningens ev ränteinkomster uttages en skatt med 26% för inkomståret Enligt nu gällande skatteregler uttages även en kommunal fastighetsavgift (tidigare benämnt fastighetsskatt) med kronor per fastighet gällande taxerade småhus. Ställda Panter, avser de fastighetsinteckningar och pantbrev som föreningen lämnat som säkerhet för erhållna fastighets lån. Upplupna intäkter-kostnader är grundat på de olika poster som ännu ej betalats före bokslutsperioden, men tillhör det gångna året. Årsredovisningen, är en viktig del av ditt medlemskap så spar dessa! Ha nu en trevlig föreningsstämma! Kontorstjänst AB

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881 ÅRSREDVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47 rg nr 716416-6881 Föreningens ordinarie föreningsstämma den 30 maj 2011 Brf Vänskapen 47 rg nr 716416-6881 1 ÅRSREDVISNING för räkenskapsåret 2010 Styrelsen får BrfVänskapen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Nejlikan 2

Årsredovisning. Brf Nejlikan 2 Årsredovisning Brf Nejlikan 2 Räkenskapsåret 2010 1(14) Styrelsen för BrfNejlikan 2, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser föregående år.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad Organisationsnummer: 748000-0756

ÅRSREDOVISNING. för. HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad Organisationsnummer: 748000-0756 o Arsredovisning2003 Il) HSB:S BRF SCHULTZ I YSTAD. ÅRSREDVISNING för HSB:s Bostadsrättsförening Schultz i Ystad rganisationsnummer: Styrelsen för HSB:s BRF SCHULTZ I YSTAD får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. för. BrfHugin. Räkenskapsåret 769613-5693

Årsredovisning. för. BrfHugin. Räkenskapsåret 769613-5693 Årsredovisning för BrfHugin Räkenskapsåret 2008 1(9) Styrelsen för Brf Hugin får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008, vilket är föreningens fjärde verksamhetsår. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE rg.nr: 716401-2317 Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening 61 Annerstedt i Uppsala får hänned avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2008-01-01 till och med 2008-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Turbinen 18 716419-3653

Bostadsrättsföreningen Turbinen 18 716419-3653 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Turbinen 18 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

for 76 9604~3020 Räke^kap såret

for 76 9604~3020 Räke^kap såret for 76 964~32 1 Räke^kap såret 27 Rrf Fyrtornet 1 1(11) 76964-32 Styrelsen for Rrf Fyrtornet 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 27. FörvaltMingslierätteise Styrelse och revisorer Styrelsen

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2064 HSB brf Fölet 1 Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening Fölet i Motala,, får härmed avge redovisning för 2006-07-01--2007-06-30, föreningens 36:e verksamhetsår. Bostadsrättsföreningen FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Arsredovisning 201 O för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning Förvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll Insats Insatshöj ning Kapitaltillskott

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer

Arsredovisning. för. BrfHugin

Arsredovisning. för. BrfHugin o Arsredovisning för BrfHugin Räkenskapsåret 2009 1(9) Styrelsen för Brf Hugin får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009, vilket är föreningens femte verksamhetsår. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Ekot 1 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. BrfViken 1. för 769601-8832. Räkenskapsåret

Årsredovisning. BrfViken 1. för 769601-8832. Räkenskapsåret Årsredovisning för BrfViken 1 Räkenskapsåret 2008 BrfViken l 1(13) Styrelsen för BrfViken I, Solna Stad, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Brf Grusgropen. Årsredovisning. Räkenskapsåret 769613-4001

Brf Grusgropen. Årsredovisning. Räkenskapsåret 769613-4001 769613-4001 Årsredovisning Räkenskapsåret 2010 1(13) Årsredovisning Styrelsen för Brf Grusgropen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål och verksamhet

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

2133 HSB brf Idrottstränaren 1 org.nr 716425-9322

2133 HSB brf Idrottstränaren 1 org.nr 716425-9322 2133 HSB brf Idrottstränaren 1 Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Idrottstränaren i Linköping,, får härmed avge redovisning för 21-1-1--12-31, föreningens 21:e verksamhetsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

FÖR FÖRENINGENS VERKSAMHET UNDER RÄKENSKAPSÅRET ÅRSREDOVISNING 2008-07-01-2009-06-30. Förvaltningsberättelse Resultaträkning. Tilläggsupplysningar

FÖR FÖRENINGENS VERKSAMHET UNDER RÄKENSKAPSÅRET ÅRSREDOVISNING 2008-07-01-2009-06-30. Förvaltningsberättelse Resultaträkning. Tilläggsupplysningar BRF ALFHEMSGATAN 5 I GÖTEBORG Org.nr. 757200-0243 ÅRSREDOVISNING FÖR FÖRENINGENS VERKSAMHET UNDER RÄKENSKAPSÅRET 2008-07-01-2009-06-30 sid 1-3 sid 4 sid 5-6 sid 7-10 sid 10 Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LOKET 34

ÅRSREDOVISNING. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LOKET 34 LKET 34 ÅRSREDVISNING för BSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LKET 34 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Loket 34 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009. STYRELSE Johan Lundgren

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012

ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012 ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012 Innehåll Vävlagaren i korthet Vävlagaren är en bostadsrättsförening i Göteborg som bildades år 2000 då fastigheten byggdes. Fastigheten består av ett flerbostadshus med

Läs mer

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 ÅRSREDOVISNING För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm far härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(16) BRF Lerberg Nr 1 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 8 - balansräkning 10 - noter 12

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Neptun. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Neptun. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Neptun i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer