Kallelse till Ordinarie Stämma Onsala Sevedalens Samfällighetsförening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till Ordinarie Stämma Onsala Sevedalens Samfällighetsförening"

Transkript

1 Kallelse till Ordinarie Stämma Onsala Sevedalens Samfällighetsförening Datum: Torsdagen den 27 mars 2014, klockan (18.30) Plats: Aulan i Kapareskolan, Håkullavägen, Onsala. OBS! Mötet börjar men vi vill be er att komma då var och en måste signera röstlängden, samt alla fullmakter ska gås igenom, innan mötet kan börja. Med 254 fastigheter tar denna process en liten stund! Bifogat med denna kallelse finner du handlingar avseende: Dagordning Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsplan 2014 Ekonomisk redovisning 2013 Information kring pågående Lantmäteriförrättning Framställan från styrelsen - Sommarväghållning - Farthinder gupp Motion från Peter Carman Borttagning av farthinder på Bräckavägen + införande av andra hinder. Motion från Peter Carman Dikesmarkering Motion från Dennis Ahl mfl. Farthinder (gupp) på Dalgången Styrelsens kommentarer till motioner från medlemmarna Förslag till Budget 2014 Debiteringslängd avseende uttaxering Val av styrelse Information om nya betalningsrutiner Fullmakt för ombud att rösta (OBS! Medlem med obetald avgift saknar rösträtt) Revisionsberättelse redovisas på mötet 1

2 OBS! VIKTIG INFORMATION FÖR STÄMMA FULLMAKTER, OMBUD OCH RÖSTNING - Kontrollera att röstlängd stämmer innan mötet. Vid eventuella avvikelser meddela styrelsen detta innan mötet. - Observera att medlem som äger fastighet tillsammans med en eller flera personer, måste få fullmakt från samtliga delägare för att ensam kunna företräda fastigheten på stämman. Om hänvisning sker till generalfullmakt, vänligen lämna en kopia på mötet. - En fastighet där ingen delägare har möjlighet att närvara på årsstämma, uppmanas av styrelsen att lämna fullmakt till ett ombud. Ett ombud behöver inte själv vara medlem i föreningen. - Ett ombud (ej ägare till fastighet) kan endast företräda 1 fastighet. - Ett ombud (som själv äger en fastighet som ingår i Samfälligheten) kan endast företräda ytterligare en fastighet. D.v.s. man kan företräda sin egen fastighet (100 % ägande eller via fullmakt från övriga delägare) samt vara ombud för en annan fastighet. - Röstberättigad medlem, som är närvarande vid föreningsstämma, har, oavsett om han äger en eller flera delägarfastigheter, 1 röst (huvudtalsmetod). - I fråga som har ekonomisk betydelse ska medlemmarnas röstetal i stället beräknas efter delägarfastigheternas andelstal, om medlem begär det. Dock får medlems röstetal ej överstiga en femtedel av det sammanlagda röstetalet för samtliga närvarande röstberättigade medlemmar (49 SFL) (andelstalsmetod). 2

3 DAGORDNING Onsala-Sevedalens Samfällighetsförening - Årsstämma 2014 I. Mötet öppnas. II. III. IV. Val av mötesordförande Val av sekreterare för stämman. Val av två justeringsmän tillika rösträknare. V. Fråga om stämman är behörigt utlyst VI. VII. VIII. IX. Fastställande av röstlängd. Styrelsens och revisorernas berättelser. Ansvarsfrihet för styrelsen. Beslut angående Lantmäteriets förrättning X. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna. XI. XII. Ersättning till styrelsen och revisorerna. Styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår samt debiteringslängd. XIII. XIV. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter. Val av revisorer och revisorsuppleanter samt utse vem som är sammankallande. XV. XVI. XVII. XVIII. Frågan om valberedning. Övriga frågor. Meddelande av plats där stämmoprotokoll finns tillgängligt. Mötet avslutas. 3

4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen för Onsala-Sevedalens samfällighetsförening lämnar härmed följande berättelse för verksamhetsåret FÖRENINGEN Föreningen förvaltar Sevekulla GA:1. Gemensamhetsanläggningen består av vägar. Med väg avses vägbana och övriga väganordningar såsom dike, slänt, trumma, mötesplats, vändplats, vägmärke, hastighets- och trafikreglerande anordningar. Vägnätet uppgår till en sträcka av meter och omfattar vägarna Blindskärsvägen, Bräckavägen, Dalgången, Festekullevägen, Fåraböliden, Kaggebådan, Lilla Munkebacksvägen, Lilla Skogsvägen, Lillemossevägen, Loteskärsvägen, Mavägen, Munkebacksvägen, Norra Markavägen, Onsala Bergväg, Onsala Skogsväg, Sevekullavägen (del av) och Södra Markavägen. ORGANISATION Styrelsen för samfällighetsföreningen Onsala-Sevedalen har under verksamhetsåret 2013 haft följande sammansättning: Namn Vald för verksamhetsår Funktion Jonas Tuveson Ordförande Camilla Wahlström Ledamot (Sekreterare) Andreas Svensson Ledamot (avgått under året) Sebastian Christenson Ledamot Agne Munter Ledamot Pelle Andersson Ledamot Jörgen Eyram Ledamot (avgått under året) Maria Wallborg Ledamot (Kassör) Bertil Ljungblad Ledamot Erik Strid 2013 Suppleant Jörgen Svensson 2013 Suppleant Lena Karmyr 2013 Suppleant Helena Thorin 2013 Revisor Johan Schmidt 2013 Revisor Marie Daun 2013 Revisorsuppleant I tur att avgå är de personer vars mandatperiod utgår Valberedning inför kommande årsmöte har bestått av Bengt Andersson och Peter Carman (Peter avgick i januari 2014). STYRELSEMÖTEN Styrelsen konstituerade sig på styrelsemöte den 11 april och utsåg Camilla Wahlström till sekreterare och Mia Wallborg till kassör. Styrelsen har haft 14 st protokollförda möten sedan föregående stämma 2013 och ytterligare ett är planerat. MEDLEMSANTAL Vid ingången av verksamhetsåret 2013 var antalet medlemmar 254 st fastigheter. Under året har vi beviljat inträde för en fastighet; Älskogsbräcka 1:67. Vid tidpunkt för 2014 års stämma är 255 st fastigheter medlemmar i samfälligheten. Samtliga fastigheter i samfälligheten har andelstalet 1 avseende utförande och drift. 4

5 MEDLEMSKAP OCH REPRESENTATION Onsala-Sevedalens Samfällighetsförening är sedan 2011 medlem i Riksförbundet för enskild väghållning, REV. I vår medlemsavgift till REV ingår också en försäkring. Vi finns representerade på och på Facebook med en grupp som heter Onsala Sevedalens Samfällighetsförening. SOMMARVÄGHÅLLNING Vi har under året genomfört 2 st röjdagar, en på våren med lyckat resultat, då vi klippte vägkanter och sågade ner träd och grenar som vuxit intill våra vägar. Under hösten, genomfördes ytterligare en röjdag men denna gång med sämre resultat. Orsaken till detta var vår okunskap avseende hur vi får lov att röja i våra diken/bäckar mm. Ovanstående problem kommer vi under året att arbeta vidare med innan nästa städdag, för att veta vilka förutsättningar som gäller. Uppslutningen var god på våren men lite sämre på hösten. Det serverades korv med bröd och sedvanlig kaffe och bulle. Utöver våra röjdagar har vi genomfört ett antal punktinsatser i vårt område såsom uppsättning av skyltar, speglar och röjning av hastigt uppkomna hinder på grund av stormar mm. Totalt har 107 st fastigheter deltagit med arbetsinsats under året och av dessa har 29 st varit närvarande vid båda tillfällena. Det är en förbättring av totala antalet medlemmar som deltagit mot tidigare år men sammanräknat är deltagandet fortfarande mycket lågt, ca 42 %. Styrelsen anser att utfallet i förhållande till de förväntningar vi hade, inte blev som vi önskade. Resultatet av stämmans beslut 2013, att erbjuda medlemmar att arbeta av en del av kommande årsavgift på 500:-, anser vi inte ha fallit väl ut. Förslaget har skapat mycket diskussioner om den faktiska lagligheten i förslaget, huruvida rättvisa bedömningar om respektive fastighets arbetsinsats kan utföras och vilken faktisk effekt förslaget gett avseende utfört arbete. Dessa diskussioner har tagit mycket av styrelsen energi och även skapat oenighet i gruppen. Nytt förslag för hur sommarväghållningen kan hanteras presenteras under Framställan från styrelsen. Övrig sommarväghållning, sopning av vägar och gräsklippning mm, har under året utförts av Bengt Andersson (eller underentreprenör). Vi har inte något avtal (omfattning, förväntat resultat mm) gällande sommarväghållning, varför detta har gjorts vid varje enskilt tillfälle på begäran av styrelsen. VÄGUNDERHÅLL På årsstämman i mars 2013 beslutades att de vägar som vi får statligt bidrag för skulle renoveras. Vägarna som avsågs var Dalgången, Södra Markavägen och Sevekullavägen. Under året har dessa renoveringsarbeten påbörjats. Vägarna är breddade för planerad vägbredd på 3,30. I anslutning kring dessa vägar har även vägdikena åtgärdats för att säkerställa att de nya vägarna inte förstörs av vatten som blir stående i vägbanorna. Avseende dikningsarbetena som utförts under året, har vi fört dialog med Länsstyrelsen för att genomföra detta på rätt sätt. Det faktiska utförandet är genomfört i samråd med sakkunnig entreprenör. Styrelsen är nöjd med valet av entreprenör, Martin Nielssen Grävare, och med det sätt som arbetet utförts på. Sammanfattningsvis ser vi att vi fått allt som låg i planen (hittills) utfört och kostnader, uppfattar vi, ligger inom ramarna som beslutades på årsstämman Nu kvarstår att upphandla asfaltsbeläggning och se till att detta arbete utförs när väder tillåter (styrelsen siktar på att få detta gjort under sommaren 2014). VINTERVÄGHÅLLNING Vinterväghållning har utförts av Bengt Andersson, enligt tecknat avtal. Styrelsen är nöjd med hur tjänsten levererats/utförts. 5

6 MEDLEMSAVGIFT & EKONOMI Styrelsen har under året bytt bank från Nordea till Handelsbanken och därmed fått bankgiro istället, Bg Lån har upphandlats upp enligt beslut på föregående årsstämma till ett belopp av kr. Vid förhandlingar med olika banker var Handelsbanken ensam om att bevilja hela lånet, och att vi sedan kunde få lyfta det i olika delar vid olika tidpunkter. Detta har inneburit att vi inte behövde lyfta någon del av lånet förrän i november 2013, då vi lyfte kr. Lånet är bundet 4 år till en ränta av 3,09 %. Första amortering och räntebetalning är i den 28 februari Beträffande föreningens ekonomiska ställning hänvisas till bifogad resultat- och balansräkning. Styrelsen föreslår att balanserat resultat kr balanseras i ny räkning. Information avseende betalning av uttaxerade avgifter: Avgift ska alltid betalas enligt förfallodatum på faktura (beslutad på stämma). Under 2013 har styrelsen ansett att viss delbetalning skulle kunna godkännas, och ca 30 fastigheter har fått en betalningsplan. Styrelsen är skyldig att inom rimlig tid skicka in obetalda avgifter till Kronofogden. Detta medför som regel alltid extra kostnader för den det berör. Avgifter som uttaxerats enligt bestämmelserna i lagen om förvaltning av samfälligheter (SFL) likställs enligt uttrycklig föreskrift i 46 med sådana officiella avgifter som kan uttas utan föregående domstolshandläggning. Detta innebär att handlingarna kan insändas direkt till exekutiv myndighet (kronofogden), med begäran om utmätning hos medlemmen. Förfarandet hos Kronofogdemyndigheten ska inte föranleda väghållaren några kostnader. Kronofogden ska ta kostnaderna av medlemmen som inte betalt. Eftersom den betalningsskyldige äger en fastighet, brukar medlemsavgifter i regel kunna utmätas. Om andra tillgångar saknas kan kronofogden utmäta och sälja fastigheten exekutivt. Styrelsen vill upplysa om detta förfaringssätt, så att alla medlemmar känner till detta och förstår vikten av betalning i tid. Ett stort tack till alla som har bidragit till och stöttat föreningens verksamhet under Onsala den 23 februari

7 VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 Under året som gått har vi genomfört väldigt mycket aktiviteter och åtgärder. Kommande år planerar vi att slutföra åtgärder från tidigare stämmobeslut. Styrelsen strävar vidare i skapandet av långsiktiga, hållbara och ekonomiskt försvarbara lösningar. Vi tycker oss också kunna se att antalet brandkårs utryckningar minskar i takt med att vägmiljön förbättras. EKONOMI & AVGIFT Styrelsen strävar mot att hålla lägsta möjliga årsavgift men som fortfarande täcker löpande driftkostnader, potentiella förbättringsområde (se specificering i budget) samt täcker de räntor och amorteringar för de lån vi tog under förra året. Precis som tidigare kommer det finnas möjlighet att dela upp årsavgiften till flera betalningstillfällen under året om så önskas. Det är respektive medlems ansvar att kontakta kassör om det är aktuellt för uppläggning av delbetalning och former för detta. För er som varit med på röjdagar under 2013 kommer beloppet att avräknas på er faktura på årsavgift för LÅNGSIKTIG PLAN Arbetet med den långsiktiga planen fortskrider och detta ser vi som en röd tråd i fortsatta planer och åtgärder i området. Styrelsens arbete ska fortsatt vara fokuserat på att identifiera och genomföra åtgärder och förbättringar på vårt vägnät i ett förebyggande syfte, och på detta sätt verka för att minska de totala kostnaderna för underhåll. ANSVARSOMRÅDE I STYRELSEN Fortsatt arbete med tydliga ansvarsområden i styrelsen. Utöver de klassiska rollerna Ordförande, Sekreterare och Kassör kan sådana ansvarsområden troligen bli Städdagsgrupp, Vägbesiktningsgrupp, tillfälliga projektgrupper (beroende på åtgärder), Vattengrupp. Med detta som bakgrund lämnar Styrelsen följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret ANLÄGGNING AV FLER MÖTESPLATSER Vi ser att behovet av fler mötesplatser finns, men budgeten tillåter inte anläggning av dessa under FORTSATT VERKAN FÖR ÖKAD TRAFIKSÄKERHET Styrelsen fortsätter identifiera och åtgärda farliga korsningar, skymd sikt osv. För att säkra en jämn hastighet i hela området avser vi att anlägga de farthinder som årsmötet beslutar om. (En motion kring detta ska behandlas på årsmötet.) ÅTGÄRDER FÖR LÅNGSIKTIG FÖRBÄTTRING AV VATTENPROBLEM RUNT VÄGAR Styrelsen föreslår fortsatta åtgärder av de problemområden som under förra året rapporterats till styrelsen från samfällighetens medlemmar. 7

8 Styrelsen önskar att få möjlighet att tillsammans med berörda fastighetsägare diskutera vattenproblemet och tillsammans ta fram tillämpliga förslag på lösningar. Detta är ett arbete som likaså rekommenderas av Länsstyrelsen för att gemensamt hitta funktionella lösningar utan onödiga kostnader. Styrelsen har under året fått synpunkter från medlemmar med önskan om att fler ansvarsområden kan/bör ligga på samfälligheten bl.a. dagvatten, brevlådeställ, grönområden mm. Styrelsen planerar att undersöka om detta är möjligt, hur detta påverkar samfälligheten och vilka konsekvenser detta skulle få. Om stämman anser detta vara ett lämpligt uppdrag avser styrelsen att presentera resultatet på årsstämma SOMMARVÄGHÅLLNING: Vi önskar att genomföra sommarväghållning enligt den beskrivning som finns under punkten Framställan från styrelsen. VINTERVÄGHÅLLNING Styrelsens förslag är att förlänga avtal med Bengt Andersson. GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDER BESLUTADE PÅ STÄMMA 2013 Upphandling av entreprenör avseende asfaltering av de vägar som genomgått förbättringsarbete under 2013 Sevekullavägen, S:a Markavägen och Dalgången. Och genomförande av detta. UPPGRADERING AV SKYLTNING I OMRÅDET För att underlätta för besökande att hitta i vårt område har styrelsen avsikt att påbörja ett långsiktigt arbete med vägnamnskyltar under 2014 samt fortsätta utbytet av övriga slitna skyltar och komplettering med nya där det behövs. Även fler speglar på platser där behov finns behöver placeras. Dock är det viktigt att vegetation hålls ner i korsningar för att sikten skall bli så bra som möjligt för ökad trafiksäkerhet. Rekommendationer och bestämmelser för sikt finns att läsa i dokument på Delar av ovanstående åtgärder är beroende av vilka beslut som fattas av årsmötet

9 Ekonomisk redovisning Onsala-Sevedalens Samfällighetsförening - Årsstämma

10 Information kring pågående Lantmäteriförrättning Vid årsmötet i mars 2012 beslutades efter en motion att de vägdelar som inte hade kommit in i samfällighetens förvaltning vid förrättningen skulle införrättas i samfälligheten. Begäran om detta skickades till Lantmäteriet. De vägdelar som det gällde var två snuttar på Mavägen, slutdelen av Blindskärsvägen och tvärdelen av Bräckavägen. Nu efter snart två år, så ska det äntligen bli klart. I skrivande stund så har vi kallats till ett rådplägningsmöte hos Lantmäteriet. Till mötet är samfälligheten, markägare och berörda fastighetsägare kallade. Så här skriver Lantmäteriet: Detta är inte något sammanträde utan ett tillfälle att prata samman och komma överens. Tillfälle att skriva ihop ett skriftligt yrkande gemensamt, en överenskommelse. Sen kommer jag bereda fram ett förslag till beslut och skicka ut som ni tar upp på årsstämman. Frågorna att rösta om är då: - Vilken ska standarden på vägen vara? - Vem ska betala kostnader för upprustning? Samt att på årsstämman godkänna överenskommelsen som förhoppningsvis är träffad. Det finns då möjlighet att undvara ett lantmäterisammanträde. Men det förutsätter att det träffas en överenskommelse där alla berörda parter har skrivit på angående dessa frågor och att stämman har godkänt den. Hänvisning till Fastighetsbildningslagen 4:14 Vid förrättning skall lantmäterimyndigheten hålla sammanträde med sakägarna. Jag kan endast fatta beslut på sammanträde eller med stöd av överenskommelse. 10

11 Framställan från Styrelsen: Onsala-Sevedalens Samfällighetsförening - Årsstämma 2014 SOMMARVÄGHÅLLNING Styrelsen har analyserat årets upplägg med möjlighet för respektive medlem att betala en del av kommande årsavgift, 500:-, som misslyckat och ser att det upplägget bör avslutas. Styrelsens förslag för 2014 är istället att förändra begreppet Röjdagar till något större och vill se ett helhetsgrep för allt som omfattas under Sommarväghållning. Förslaget bygger på tre komponenter som vi vill kombinera och som vi hoppas att de i sin samverkan skall skapa en trevlig och trafiksäker miljö i vårt område under året: 1. Goda grannar: Alla fastighetsägare måste naturligtvis se om sitt eget hus och städa framför sin egen gård. Men utöver det kan vi tillsammans, med ganska små insatser, tillsammans se till att det även ser bra ut även i vår yttre omgivning. För varje insats som frivilligt görs i området minskar behovet av extern hjälp och i sin förlängning sparar pengar för samfälligheten och för varje enskild medlem. Om vi alla ser solidariskt omkring oss och aktivt hjälper till med det som vi kan har vi redan vunnit mycket. Om alla drar ett litet strå till stacken och räfsar ur vägdiket, sågar ner grenen som hänger ut eller klipper gräsytan utanför/bredvid/i närheten av sin tomt kommer snart behovet av extern hjälp vara minimerat och vi får alla njuta av en trivsam närmiljö. 2. Städdagar: Under året föreslår vi att genomföra två gemensamma städdagar, vår och höst. Dessa ser vi som frivilliga men deltagande från dom som har möjlighet är önskvärt (minskar kostnader för externa entreprenörer). Beroende på planerade insatser på dessa dagar ber styrelsen att få återkomma med exakta datum. Om så behövs hoppas vi på god uppslutning från frivilliga om insatser utöver de ordinarie städdagarna skulle behövas. 3. Externa entreprenörer: Det finns delar av vårt område som vi ser som tidskrävande i underhåll under sommarperioden. För att kunna hålla dessa i schack vill styrelsen utarbeta ett avtal med en lämplig entreprenör som kan utföra detta arbete. Vi vill under våren bestämma de kriterier för omfattning såsom: berörda område, beställda arbetsuppgifter, kvalitet på utfört arbete, kostnader mm som avtalet skall grundas på. Uppslutning på städdagar har direkt påverkan på omfattning ett avtal behöver och vilka kostnader som samfälligheten drabbas av. 11

12 Framställan från Styrelsen (forts.): FARTHINDER (GUPP) PÅ S:A MARKAVÄGEN, SEVEKULLAVÄGEN OCH DALGÅNGEN För att inte styra trafik ser styrelsen detta som en rimlig åtgärd att säkerställa en gemensam standard på genomfartsleder samt öka trafiksäkerhet på andra platser/vägar som kräver åtgärder. Styrelsens förslag är att genomföra farthinder enligt följande: - Att kostnad inte får överstiga :- - Att utbyggnad av förslaget görs på S:a Markavägen, Sevekullavägen och Dalgången efter att de har renoverats till planerad standard för vägar. - Farthindren skall utformas så att vattenpölar inte bildas i dess närhet. - Farthinder skall utformas för att undvika skrapning och inte bli kantiga (branta). - Exakt position för respektive hinder beslutas av styrelse. Skriftliga önskemål och synpunkter från samfällighetens medlemmar får gärna lämnas och kommer tas med i dessa beslut. - Kostnader för dessa farthinder är inkluderade i styrelsens budgetförslag och presenterade i debiteringslängden. - Att arbetet skall utföras när vädret tillåter. 12

13 Motion beträffande fartdämpande åtgärder Bakgrund: Vid förra årets årsmöte togs beslut om att sätta upp fartdämpande åtgärder på Bräckavägen enligt motion, vi diskuterade vilken typ av fartdämpning som skulle anläggas. Min uppfattning var då och är fortfarande att vägbulor inte är det som är bäst i detta område pga kostnad för riktigt anpassade vägbulor (18-24 tusen kr per styck). Vi var överens om att de vägbulor som redan finns inom samfälligheten inte var av den bästa typen då det finns fordon som inte klarar sig över utan att det tar i under bilen. Styrelsen sade då att man skulle prova några olika typer av åtgärder däribland chikaner med hjälp av blomlådor eller liknande under våren. Det sattes ut två blomlådor!! Det blir aldrig en chikan av två blomlådor, det blir bara en krok som man snabbt lär sig att smyga igenom med hög hastigheter. Strax därpå började fullständigt odugliga asfalterade vägbulor sättas upp, alldeles för korta och alldeles för höga vilket gör att det blir en duns i bilen och effekten blir då istället att man omedvetet gasar mellan vägbulorna vilket var exakt denna effekt som inte ville åstadkommas. Orsaken till paniken var då att någon kört ner en av blomsterlådorna med sådan fart att den fluget en massa meter, naturligtvis inte försvarbart i något fall. Motion: Min motion handlar om att ta bort samtliga av de felaktiga asfalterade vägbulorna som idag finns på Bräckavägen. Istället sätta upp chikaner med betong ringar typ låga brunnar, så man ser över dom, minst 5st per sida vilket blir 10st totalt på den raka delen av Bräckavägen. De bulor som finns från Bräckavägens början fram till raksträckan görs om till riktiga vägbulor dvs uppfart, platå, nedfart och halveras i antal. De vägbulor som finns idag är rent av farliga, både för bilar, cyklister och mopedister med avseende på höjd och längd. Vi vet också att när alla vägar är iordningställda med ny asfalt osv så kommer farterna att öka, tänker på Södra Markavägen som kommer att bli som en autoban om vi inte gör något, bra sikt, bred ny väg, vägbulor är då INTE lösningen, min övertygelse är chikaner bra utformade gör både området mer attraktivt och roligare för både boende och bilister, cyklister och mopedister å så barnvagnar naturligtvis. Min uppfattning är att vi kommer att få en betydligt lugnare och jämnare låg fart i området om vi får till riktiga fartdämpande åtgärder. Att i mer eller mindre panik sätta upp något som bara irriterar och stör både bilister och intill boende är inte vad någon vill det är min övertygelse. Med Vänliga Hälsningar Peter Carman Södra Markavägen 8 SE Onsala 13

14 Motion beträffande vägmarkerning/dikesmarkering Bakgrund: Under hösten har vi inom området fått ett större antal diken grävda enl beslut på förra årets årsmöte för att råda bot på vatten problematiken vilket riskerade att totalt förstöra vägar och en del tomter. Allt är frid och fröjd med vatten problematiken men det har skett och kommer att ske dikeskörningar om vi inte gör något åt detta. Motion: För att undvika att bilar, cyklar, gående osv går ner i dikena då mörker/regn/dimma råder stor del av året förslås en rekorderlig väg/dikes markering, hur den skall utformas kan vara fritt, det skall då inte bara bestå av röda vägpinnar utan möjligen som vita stolpar med reflexer, kostnaden för dessa kan inte vara överväldigande. Det borde funnets med i den entreprenad som gjordes för dikesgrävningen men man kan inte hålla koll på allt som bör göras. Med Vänliga Hälsningar Peter Carman Södra Markavägen 8 SE Onsala 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 STYRELSENS SYNPUNKTER PÅ MOTIONER MOTION ANG. BORTTAGNING AV FARTHINDER PÅ BRÄCKAVÄGEN OCH INFÖRANDE AV ANDRA HINDER (Peter Carman) Styrelsen synpunkt är att inte ställa sig bakom beslut att genomföra denna motion. Se istället styrelsen förslag i punkterna nedan. Den hastighetsdämpande effekten av guppen är alltjämt positiv och samtidigt bedömer styrelsen kostnad för genomförande av motion, ta bort gupp och ersätta med alternativa fartdämpande åtgärder, som väldigt hög. - Styrelsens förslag är att vidta åtgärder för befintliga gupp för att iordningställa modellen för att få en tillfredställande fartdämpning tillssammans med en god åkkomfort. Leverantören för guppen på Bräckavägen är vidtalad, reklamation godtagen och åtgärder för att minska skarpheten på guppen kan genomföras i samråd med styrelsen när vädret tillåter. - Styrelsen förslår även att åtgärder, individuell sänkning, vidtas på de gupp som kräver det i Marken. Åtgärden kräver noggrann analys innan arbetet utförs. MOTION ANG. DIKESMARKERING (Peter Carman) Styrelsens synpunkt är att detta i grunden är ett bra förslag men anser inte att behovet är allmänt. Vi ställer oss positiva till att använda lämpliga markeringar på de platser som är i behov. - Vårt förslag är att sammanställa synpunkter från medlemmar om platser och efter analys genomföra utmärkning där behov finns. MOTION: FARTHINDER PÅ DALGÅNGEN (Eva Johansson, Lars-Göran Jansson, Bertil Ekstrand, Martin Rudak, Tobias Johansson, Magnus Olsson, Annika Henning, Annika Ahl, Dennis Ahl, Marianne Jätby, Birgitta Edström, Zaida Ahl ) Styrelsens synpunkt är att detta är en detaljerad och väl underbyggd motion. Den underbyggs av att förslaget stödjer den förrättning som gjorts av Lantmäteriet gällande allmän trafiksäkerhet och gemensam standard på alla vägar i vårt område. Styrelsen har även bedömt de effekter som uppvisats vid införande av motsvarande farthinder, ur ett trafiksäkerhetsperspektiv, som positiva. Diskussioner och olika synpunkter i denna fråga har identifierats i styrelsen. Styrelsens beslut är efter dessa diskussioner taget i samförstånd. Styrelsen ställer sig positiv till genomförande av planen enligt beskrivning i Framställan från styrelsen : 19

20 Förslag till Budget 2014 Onsala-Sevedalens Samfällighetsförening - Årsstämma

21 Val av styrelse 2013 Onsala-Sevedalens Samfällighetsförening - Årsstämma 2014 Styrelsen ska enligt stadgarna bestå av lägst 5 och högst 9 ordinarie ledamöter, samt högst 3 suppleanter. Valberedning för 2014 har bestått av Bengt Andersson. Bertil Ljungblad avgår efter fullgjord mandatperiod. Vi tackar de avgående ledamöterna för deras engagemang i styrelsen! Namn Vald period Funktion Kommande period Jonas Tuveson Ordförande Camilla Wahlström Ledamot Val Vakant Ledamot Fyllnadsval Sebastian Christenson Ledamot Val Agne Munter Ledamot Pelle Andersson Ledamot Val Vakant Ledamot Fyllnadsval Maria Wallborg Ledamot Val Bertil Ljungblad Ledamot Val (Avböjer omval) Erik Strid 2013 Suppleant Val Jörgen Svensson 2013 Suppleant Val Lena Karmyr 2013 Suppleant Val Helena Thorin 2013 Revisor Val Johan Schmidt 2013 Revisor Val Marie Daun 2013 Revisorsuppleant Val Valberedning söker efter personer som vill vara engagerade i samfällighetens styrelse. Om du vill eller vet någon som är lämpad för detta kontakta valberedningen, Bengt Andersson. På mötet finns också möjlighet att föreslå andra namn än ovanstående. Kanske du själv är intresserad av att engagera dig i styrelse arbetet? Är du intresserad av att engagera dig i styrelsen? Hör gärna av dig om du har frågor, eller vill lämna förslag. Det går också bra att lämna ditt förslag direkt på stämman! Tänk på att om du vill föreslå en person som inte finns närvarande på stämman, så måste denna vara tillfrågad innan, för att val ska kunna ske. 21

22 Information om nya betalningsrutiner Vi har bytt bank och kommande debitering ska betalas till samfällighetens Bankgiro Vi har även bytt ekonomisystem som hanterar bokföring och fakturering. En dialog förs med Kronofogden huruvida samfakturering kan ske för fastigheter med fler än en lagfaren ägare. I debiteringslängden ska framgå hur stor debiteringen är för varje fastighet som ingår i samfälligheten och specificerat vem och hur stor andel av lagfarten som fysisk eller juridisk person äger. Skulle vi bli tvungna att fakturera varje andelsägare var för sig, ska vi försöka lösa det på ett så smidigt sätt som möjligt för er. Så även om ni skulle få flera fakturor med andelsdebitering kommer det naturligtvis gå bra att göra en betalning, bara ni uppger de olika fakturanumren. Tidigare år har vi skickat fakturorna med e-post för de som önskat detta. Det har fungerat bra till viss del. Flera har dock bytt e-postadress utan att anmäla detta, varför fakturorna inte har nått fram. Att kunna skicka fakturor via mail är en stor besparing vad det gäller porto, varför vi hoppas att vi även i fortsättningen kan skicka ut på det sättet. För att ta emot faktura via mail för 2014 vill vi att ni skickar ett mail till och anger ditt namn, fastighetsbeteckning och vägadress. I skrivande stund vet vi inte exakt hur faktureringen kommer att se ut, men någon förändring kommer det att bli. Mer information kommer att gå ut tillsammans med fakturorna. Fakturorna kommer att skickas ut i början av maj. Har du inte fått någon faktura senast den 9 maj ber vi att ni omgående kontaktar oss. För er som varit med på städdagar under 2013 kommer 500 kr att avräknas på er faktura. Förfallodatum för 2014 års vägavgift är 30 maj

23 Debiteringslängd Onsala-Sevedalens Samfällighetsförening - Årsstämma 2014 Debiteringslängd: Onsala Sevedalens Samfällighetsförening Förfallodatum: Fastighet An del Namn. Fastighetsadress Ägande Uttaxering Köpstaden 1:9 1 Laine,Sophie Jeanette Norra Markavägen 10 50% 1 790,00 Köpstaden 1:9 Nyström,Patrik Benny Norra Markavägen 10 50% 1 790,00 Köpstaden 1:10 1 Domeij,Per Onsala Bergväg 2 50% 1 790,00 Köpstaden 1:10 Wermelin Domeij,Yvonne Birgitta M Onsala Bergväg 2 50% 1 790,00 Köpstaden 1:11 1 Bergqvist,Bertil Christer Festekullevägen 5 100% 3 580,00 Köpstaden 1:12 1 Augustsson,Allan Festekullevägen 3 100% 3 580,00 Köpstaden 1:13 1 Pettersson,Marie Annette Elisabeth Onsala Bergväg 6 50% 1 790,00 Köpstaden 1:13 Pettersson,Stefan Onsala Bergväg 6 50% 1 790,00 Köpstaden 1:14 1 Born,Joachim Onsala Bergväg 9 100% 3 580,00 Köpstaden 1:15 1 Ehk,Anna Sofia Lilla Skogsvägen 1 50% 1 790,00 Köpstaden 1:15 Ehk,Karl Martin Lilla Skogsvägen 1 50% 1 790,00 Köpstaden 1:16 1 Withfeldt,Stig Thomas Lilla Skogsvägen 3 50% 1 790,00 Köpstaden 1:16 Withfeldt,Titti Britt Louise Lilla Skogsvägen 3 50% 1 790,00 Köpstaden 1:17 1 Ekstrand,Yvonne Minal Onsala Bergväg 8 50% 1 790,00 Köpstaden 1:17 Sonesson,Björn Mikael Onsala Bergväg 8 50% 1 790,00 Köpstaden 1:18 1 Edman,Märta Linna Elesif Ingrid Onsala Bergväg 10 25% 895,00 Köpstaden 1:18 Edman,Pål Erik Onsala Bergväg 10 25% 895,00 Köpstaden 1:18 Ekelund Edman,Elesif Katarina Onsala Bergväg 10 25% 895,00 Köpstaden 1:18 Ekelund,Dan Martin Onsala Bergväg 10 25% 895,00 Köpstaden 1:19 1 Hovde,Jan Steinar Festekullevägen 4 50% 1 790,00 Köpstaden 1:19 Hovde,Kerstin Ann-Christine Festekullevägen 4 50% 1 790,00 Köpstaden 1:20 1 Magnusson,Annika Margareta Onsala Skogsväg 8 100% 3 580,00 Köpstaden 1:21 1 Ivarsson,Sune Onsala Bergväg % 3 580,00 Köpstaden 1:22 1 Billing,Anna Martine Norra Markavägen 15 50% 1 790,00 Köpstaden 1:22 Hjulström,Erik Joakim Norra Markavägen 15 50% 1 790,00 Köpstaden 1:23 1 Carrizales Albien,Anna C C Onsala Bergväg 23 50% 1 790,00 Köpstaden 1:23 Carrizales Pacheco,Israel Onsala Bergväg 23 50% 1 790,00 Köpstaden 1:24 1 Antonsson,Ulf Hardy Festekullevägen 8 50% 1 790,00 Köpstaden 1:24 Bergholtz,Linda Annika Festekullevägen 8 50% 1 790,00 Köpstaden 1:25 1 Pulsen AB Norra Markavägen 19d 50% 1 790,00 Köpstaden 1:25 Finsnickaren I Gbg Ab Norra Markavägen 19d 50% 1 790,00 Köpstaden 1:26 1 Johansson,Karl Gunnar Norra Markavägen % 3 580,00 Köpstaden 1:27 1 Andreasson,Barbro Norra Markavägen 18 50% 1 790,00 Köpstaden 1:27 Andreasson,Ulf Norra Markavägen 18 50% 1 790,00 Köpstaden 1:28 1 Hjorth Arvidsson,Jessie Onsala Bergväg % 3 580,00 Köpstaden 1:29 1 Sylvén,Ingvar Onsala Bergväg 25 50% 1 790,00 Köpstaden 1:29 Sylvén,Pia Onsala Bergväg 25 50% 1 790,00 Köpstaden 1:30 1 Svensson,John Gunnar Herbert Onsala Bergväg 28 50% 1 790,00 Köpstaden 1:30 Svensson,Margit Gunvor Onsala Bergväg 28 50% 1 790,00 Köpstaden 1:31 1 Coxner,Ulf Mikael Onsala Bergväg % 3 580,00 Köpstaden 1:32 1 Nicholson,Christopher David Norra Markavägen 16 50% 1 790,00 Köpstaden 1:32 Samuelsson,Britt Evelyn Norra Markavägen 16 50% 1 790,00 Köpstaden 1:33 1 Malmberg,Hans Ragnar Onsala Bergväg 27 50% 1 790,00 Köpstaden 1:33 Malmberg,Kerstin Anita Onsala Bergväg 27 50% 1 790,00 Köpstaden 1:34 1 Erlandsson,Eva-Britt Onsala Bergväg 29 50% 1 790,00 Köpstaden 1:34 Lundqvist,Jan Onsala Bergväg 29 50% 1 790,00 Köpstaden 1:35 1 Daun,Eva Marie Onsala Bergväg % 3 580,00 23

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Kallelse till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Tag med hela denna kallelse! Personnamn och fastighetsbeteckning

Läs mer

TALLKOBBENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Kallelse till ÅRSSTÄMMA

TALLKOBBENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Kallelse till ÅRSSTÄMMA TALLKOBBENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ÅRSSTÄMMA Måndagen den 23 mars 2015 kl 19.00 i fd Jordbromalmsskolans aula. Avprickning och insläpp sker från kl 18.30. Innehållsförteckning Förslag till

Läs mer

informerar Styrelsearbetet - en verklighetsanknuten förenklad handledning -

informerar Styrelsearbetet - en verklighetsanknuten förenklad handledning - informerar Styrelsearbetet - en verklighetsanknuten förenklad handledning - Riksförbundet Enskilda Vägar Riddargatan 35 37 114 57 Stockholm Utgåva februari 2010 2 Styrelsearbetet en verklighetsanknuten

Läs mer

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal SAMFÄLLIGHETEN 2013 Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal Medlemmar i Tallkobbens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma i Kvarnbäcksskolans

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Svinninge Vägförening (SvVF) 2014

Verksamhetsberättelse för Svinninge Vägförening (SvVF) 2014 Svinninge Vägförening SvVF 2015 Bilaga 1 Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse för Svinninge Vägförening (SvVF) 2014 Styrelsen för Svinninge Vägförening lämnar här ekonomisk redovisning för

Läs mer

Ta inga onödiga risker

Ta inga onödiga risker Riksförbundet Enskilda Vägar DE ENSKILDA VÄGHÅLLARNAS EGEN ORGANISATION Ta inga onödiga risker BLI MEDLEM NU Rättshjälp ger råg i ryggen sid 7 Reda ut vad som är rätt och ta strid för det sid 5 Medlemsförsäkring

Läs mer

Bulletinen. Riksförbundet Enskilda Vägars medlemstidning Nr 2 2009

Bulletinen. Riksförbundet Enskilda Vägars medlemstidning Nr 2 2009 Bulletinen Riksförbundet Enskilda Vägars medlemstidning Nr 2 2009 REV uppmanar Vägverket omarbeta projektet Enskilda vägar i framtiden Allemansrättens möjligheter och problem Så tar ni vägsamfälligheten

Läs mer

Ta inga onödiga risker

Ta inga onödiga risker Riksförbundet Enskilda Vägar De enskilda väghållarnas egen organisation Ta inga onödiga risker BLI MEDLEM NU Rättshjälp ger råg i ryggen sid 7 Reda ut vad som är rätt och ta strid för det sid 5 Medlemsförsäkringen

Läs mer

VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Birgitta Svensson, polisen i Handen, och en volontär kommer och pratar om grannsamverkan, kl 19:30 VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till Årstämma 2013 Onsdagen den 13 mars Kl 1930 i Svartbäcksskolans

Läs mer

Kallelse till 2015 års stämma

Kallelse till 2015 års stämma Kallelse till 2015 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Första VA-spadtaget togs den 2 mars 2014 av från vänster Per Lindkvist, SIAAB, Peter Olevik Dunder, kommunalråd, Johanna Blomberg, VA-chef,

Läs mer

www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8

www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8 www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8 Datum: Måndagen den 8 april 2013 Tid: Klockan 19.00 (kom i god tid för avprickning i röstlängd) Plats: Församlingssalen, Bårslövs kyrka OBS! Medtag översända handlingar

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307 INBJUDAN TILL ÅRSSTÄMMA FÖR SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014 NÄR: TORSDAG 2014-09-18 KLOCKAN 19:00 VAR: POP-SKOLAN LUFFARBACKEN 3 SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307 ÅRSSTÄMMA 2014-09-18

Läs mer

KALLELSE. Tisdag den 23 april 2013 kl: 18.30 I Bredängs Pingstkyrka (Bredängs Allé 54) Dagordningen och förvaltningsberättelsen bifogas.

KALLELSE. Tisdag den 23 april 2013 kl: 18.30 I Bredängs Pingstkyrka (Bredängs Allé 54) Dagordningen och förvaltningsberättelsen bifogas. KALLELSE Till ordinarie årsstämma i Settra Samfällighetsförening Tisdag den 23 april 2013 kl: 18.30 I Bredängs Pingstkyrka (Bredängs Allé 54) Dagordningen och förvaltningsberättelsen bifogas. Även propositioner

Läs mer

Samfällighetsföreningen Ådalen

Samfällighetsföreningen Ådalen Samfällighetsföreningen Ådalen Kallelse och föredragningslista Ordinarie föreningsstämma 2015 Kvartersgården Stora Blå 27 maj 2015 Kl 19.00 Härmed kallas du till ordinarie föreningsstämma i Samfällighetsföreningen

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

Bulletinen. Besök från Finland Vägföreningen i Finland söker samarbete REV:s historia KTHrapport

Bulletinen. Besök från Finland Vägföreningen i Finland söker samarbete REV:s historia KTHrapport Bulletinen Riksförbundet Enskilda Vägars medlemstidning Nr 3 2010 Inför valet Partierna svarar på REV:s frågor om enskilda vägar Revisorns roll Så arbetar revisorn Rätt och fel Hur får föreningen använda

Läs mer

Älvsala Nya Tomtägareförening

Älvsala Nya Tomtägareförening Älvsala Nya Tomtägareförening KALLELSE Medlemmarna i Älvsala Nya Tomtägareförening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma Lördagen den 25 april 2015 kl. 18.00 21.00 Plats: Gustavsbergsteatern/ Gustavsbergs

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

SKOGSBYNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Verksamhetsåret 2012

SKOGSBYNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Verksamhetsåret 2012 Verksamhetsåret 2012 SKOGSBYNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Verksamhetsåret 2012 Innehåll: Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Balansräkning Resultaträkning Revisionsberättelse Budgetuppföljning 2012 och

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården 1 Mötets öppnande 2 Val av mötesordförande 3 Val av mötessekreterare 4 Val

Läs mer

INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Söndag 19 juli 2015

INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Söndag 19 juli 2015 LångvindsBrevet INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET www.langvind.se Juni 2015 nr.2 Kallelse till ÅRSSTÄMMA Söndag 19 juli 2015 Härmed kallas samtliga fastighetsägare i Långvinds Samfällighetsförening

Läs mer

Protokoll årsstämma 2012 Ingaröstrands samfällighet

Protokoll årsstämma 2012 Ingaröstrands samfällighet Protokoll årsstämma 2012 Ingaröstrands samfällighet Tid och plats: 17 mars 2012 kl. 14.00 i matsalen i Brunns skola. 1 Årsstämmans öppnande Mötet öppnades av ordförande Nina Söderblom. 34 fastigheter närvarade,

Läs mer

Kallelse till 2012 års stämma

Kallelse till 2012 års stämma Kallelse till 2012 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Torsdagen den 19 april kl. 19.00 Fredrika Bremer-gymnasiet Dalarövägen 64 Handen Tag med hela denna kallelse till stämman! Personnamn

Läs mer

Styrelsehandboken. För styrelseledamöter i bostadsrättsföreningen

Styrelsehandboken. För styrelseledamöter i bostadsrättsföreningen Styrelsehandboken För styrelseledamöter i bostadsrättsföreningen 2 Riksbyggen styrelsehandboken Innehåll Välkommen till ditt uppdrag! 4 Bostadsrätt ett rätt sätt att bo 7 Riksbyggen på en kooperativ värdegrund

Läs mer

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund 1/103 Innehållsförteckning Tidsschema 2 Dagordning 3 Förslag till förhandlingsordning 5 Rapport gällande återremittering av proposition 8 Verksamhetsberättelse 9 Ekonomisk rapport

Läs mer

Plats: Riksbyggens samlingslokal bakom spelbutiken, genom passagen från Katarinaplanen Sallerupsvägen 87.

Plats: Riksbyggens samlingslokal bakom spelbutiken, genom passagen från Katarinaplanen Sallerupsvägen 87. ÅRSMÖTE 2006... men även annan viktig information. Torsdagen den 16 mars. Tider se nedan. Plats: Riksbyggens samlingslokal bakom spelbutiken, genom passagen från Katarinaplanen Sallerupsvägen 87. Kvällens

Läs mer

Koloniträdgårdsföreningen vårt gemensamma ansvar Handledning till studiematerialet Bilagor till rollspel: dagordning, motioner och rollfördelning. 2012-02-07/hw 1(10) Utbildningen kan läggas upp på olika

Läs mer

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 68 Juni 2015

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 68 Juni 2015 ÅRSTA HAVSBLADET Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 68 Juni 2015 Årsta Havsbads styrelse... 2 Några ord från vår ordförande... 3 Styrelsen informerar...

Läs mer