Kallelse till Ordinarie Stämma Onsala Sevedalens Samfällighetsförening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till Ordinarie Stämma Onsala Sevedalens Samfällighetsförening"

Transkript

1 Kallelse till Ordinarie Stämma Onsala Sevedalens Samfällighetsförening Datum: Torsdagen den 27 mars 2014, klockan (18.30) Plats: Aulan i Kapareskolan, Håkullavägen, Onsala. OBS! Mötet börjar men vi vill be er att komma då var och en måste signera röstlängden, samt alla fullmakter ska gås igenom, innan mötet kan börja. Med 254 fastigheter tar denna process en liten stund! Bifogat med denna kallelse finner du handlingar avseende: Dagordning Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsplan 2014 Ekonomisk redovisning 2013 Information kring pågående Lantmäteriförrättning Framställan från styrelsen - Sommarväghållning - Farthinder gupp Motion från Peter Carman Borttagning av farthinder på Bräckavägen + införande av andra hinder. Motion från Peter Carman Dikesmarkering Motion från Dennis Ahl mfl. Farthinder (gupp) på Dalgången Styrelsens kommentarer till motioner från medlemmarna Förslag till Budget 2014 Debiteringslängd avseende uttaxering Val av styrelse Information om nya betalningsrutiner Fullmakt för ombud att rösta (OBS! Medlem med obetald avgift saknar rösträtt) Revisionsberättelse redovisas på mötet 1

2 OBS! VIKTIG INFORMATION FÖR STÄMMA FULLMAKTER, OMBUD OCH RÖSTNING - Kontrollera att röstlängd stämmer innan mötet. Vid eventuella avvikelser meddela styrelsen detta innan mötet. - Observera att medlem som äger fastighet tillsammans med en eller flera personer, måste få fullmakt från samtliga delägare för att ensam kunna företräda fastigheten på stämman. Om hänvisning sker till generalfullmakt, vänligen lämna en kopia på mötet. - En fastighet där ingen delägare har möjlighet att närvara på årsstämma, uppmanas av styrelsen att lämna fullmakt till ett ombud. Ett ombud behöver inte själv vara medlem i föreningen. - Ett ombud (ej ägare till fastighet) kan endast företräda 1 fastighet. - Ett ombud (som själv äger en fastighet som ingår i Samfälligheten) kan endast företräda ytterligare en fastighet. D.v.s. man kan företräda sin egen fastighet (100 % ägande eller via fullmakt från övriga delägare) samt vara ombud för en annan fastighet. - Röstberättigad medlem, som är närvarande vid föreningsstämma, har, oavsett om han äger en eller flera delägarfastigheter, 1 röst (huvudtalsmetod). - I fråga som har ekonomisk betydelse ska medlemmarnas röstetal i stället beräknas efter delägarfastigheternas andelstal, om medlem begär det. Dock får medlems röstetal ej överstiga en femtedel av det sammanlagda röstetalet för samtliga närvarande röstberättigade medlemmar (49 SFL) (andelstalsmetod). 2

3 DAGORDNING Onsala-Sevedalens Samfällighetsförening - Årsstämma 2014 I. Mötet öppnas. II. III. IV. Val av mötesordförande Val av sekreterare för stämman. Val av två justeringsmän tillika rösträknare. V. Fråga om stämman är behörigt utlyst VI. VII. VIII. IX. Fastställande av röstlängd. Styrelsens och revisorernas berättelser. Ansvarsfrihet för styrelsen. Beslut angående Lantmäteriets förrättning X. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna. XI. XII. Ersättning till styrelsen och revisorerna. Styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår samt debiteringslängd. XIII. XIV. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter. Val av revisorer och revisorsuppleanter samt utse vem som är sammankallande. XV. XVI. XVII. XVIII. Frågan om valberedning. Övriga frågor. Meddelande av plats där stämmoprotokoll finns tillgängligt. Mötet avslutas. 3

4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen för Onsala-Sevedalens samfällighetsförening lämnar härmed följande berättelse för verksamhetsåret FÖRENINGEN Föreningen förvaltar Sevekulla GA:1. Gemensamhetsanläggningen består av vägar. Med väg avses vägbana och övriga väganordningar såsom dike, slänt, trumma, mötesplats, vändplats, vägmärke, hastighets- och trafikreglerande anordningar. Vägnätet uppgår till en sträcka av meter och omfattar vägarna Blindskärsvägen, Bräckavägen, Dalgången, Festekullevägen, Fåraböliden, Kaggebådan, Lilla Munkebacksvägen, Lilla Skogsvägen, Lillemossevägen, Loteskärsvägen, Mavägen, Munkebacksvägen, Norra Markavägen, Onsala Bergväg, Onsala Skogsväg, Sevekullavägen (del av) och Södra Markavägen. ORGANISATION Styrelsen för samfällighetsföreningen Onsala-Sevedalen har under verksamhetsåret 2013 haft följande sammansättning: Namn Vald för verksamhetsår Funktion Jonas Tuveson Ordförande Camilla Wahlström Ledamot (Sekreterare) Andreas Svensson Ledamot (avgått under året) Sebastian Christenson Ledamot Agne Munter Ledamot Pelle Andersson Ledamot Jörgen Eyram Ledamot (avgått under året) Maria Wallborg Ledamot (Kassör) Bertil Ljungblad Ledamot Erik Strid 2013 Suppleant Jörgen Svensson 2013 Suppleant Lena Karmyr 2013 Suppleant Helena Thorin 2013 Revisor Johan Schmidt 2013 Revisor Marie Daun 2013 Revisorsuppleant I tur att avgå är de personer vars mandatperiod utgår Valberedning inför kommande årsmöte har bestått av Bengt Andersson och Peter Carman (Peter avgick i januari 2014). STYRELSEMÖTEN Styrelsen konstituerade sig på styrelsemöte den 11 april och utsåg Camilla Wahlström till sekreterare och Mia Wallborg till kassör. Styrelsen har haft 14 st protokollförda möten sedan föregående stämma 2013 och ytterligare ett är planerat. MEDLEMSANTAL Vid ingången av verksamhetsåret 2013 var antalet medlemmar 254 st fastigheter. Under året har vi beviljat inträde för en fastighet; Älskogsbräcka 1:67. Vid tidpunkt för 2014 års stämma är 255 st fastigheter medlemmar i samfälligheten. Samtliga fastigheter i samfälligheten har andelstalet 1 avseende utförande och drift. 4

5 MEDLEMSKAP OCH REPRESENTATION Onsala-Sevedalens Samfällighetsförening är sedan 2011 medlem i Riksförbundet för enskild väghållning, REV. I vår medlemsavgift till REV ingår också en försäkring. Vi finns representerade på och på Facebook med en grupp som heter Onsala Sevedalens Samfällighetsförening. SOMMARVÄGHÅLLNING Vi har under året genomfört 2 st röjdagar, en på våren med lyckat resultat, då vi klippte vägkanter och sågade ner träd och grenar som vuxit intill våra vägar. Under hösten, genomfördes ytterligare en röjdag men denna gång med sämre resultat. Orsaken till detta var vår okunskap avseende hur vi får lov att röja i våra diken/bäckar mm. Ovanstående problem kommer vi under året att arbeta vidare med innan nästa städdag, för att veta vilka förutsättningar som gäller. Uppslutningen var god på våren men lite sämre på hösten. Det serverades korv med bröd och sedvanlig kaffe och bulle. Utöver våra röjdagar har vi genomfört ett antal punktinsatser i vårt område såsom uppsättning av skyltar, speglar och röjning av hastigt uppkomna hinder på grund av stormar mm. Totalt har 107 st fastigheter deltagit med arbetsinsats under året och av dessa har 29 st varit närvarande vid båda tillfällena. Det är en förbättring av totala antalet medlemmar som deltagit mot tidigare år men sammanräknat är deltagandet fortfarande mycket lågt, ca 42 %. Styrelsen anser att utfallet i förhållande till de förväntningar vi hade, inte blev som vi önskade. Resultatet av stämmans beslut 2013, att erbjuda medlemmar att arbeta av en del av kommande årsavgift på 500:-, anser vi inte ha fallit väl ut. Förslaget har skapat mycket diskussioner om den faktiska lagligheten i förslaget, huruvida rättvisa bedömningar om respektive fastighets arbetsinsats kan utföras och vilken faktisk effekt förslaget gett avseende utfört arbete. Dessa diskussioner har tagit mycket av styrelsen energi och även skapat oenighet i gruppen. Nytt förslag för hur sommarväghållningen kan hanteras presenteras under Framställan från styrelsen. Övrig sommarväghållning, sopning av vägar och gräsklippning mm, har under året utförts av Bengt Andersson (eller underentreprenör). Vi har inte något avtal (omfattning, förväntat resultat mm) gällande sommarväghållning, varför detta har gjorts vid varje enskilt tillfälle på begäran av styrelsen. VÄGUNDERHÅLL På årsstämman i mars 2013 beslutades att de vägar som vi får statligt bidrag för skulle renoveras. Vägarna som avsågs var Dalgången, Södra Markavägen och Sevekullavägen. Under året har dessa renoveringsarbeten påbörjats. Vägarna är breddade för planerad vägbredd på 3,30. I anslutning kring dessa vägar har även vägdikena åtgärdats för att säkerställa att de nya vägarna inte förstörs av vatten som blir stående i vägbanorna. Avseende dikningsarbetena som utförts under året, har vi fört dialog med Länsstyrelsen för att genomföra detta på rätt sätt. Det faktiska utförandet är genomfört i samråd med sakkunnig entreprenör. Styrelsen är nöjd med valet av entreprenör, Martin Nielssen Grävare, och med det sätt som arbetet utförts på. Sammanfattningsvis ser vi att vi fått allt som låg i planen (hittills) utfört och kostnader, uppfattar vi, ligger inom ramarna som beslutades på årsstämman Nu kvarstår att upphandla asfaltsbeläggning och se till att detta arbete utförs när väder tillåter (styrelsen siktar på att få detta gjort under sommaren 2014). VINTERVÄGHÅLLNING Vinterväghållning har utförts av Bengt Andersson, enligt tecknat avtal. Styrelsen är nöjd med hur tjänsten levererats/utförts. 5

6 MEDLEMSAVGIFT & EKONOMI Styrelsen har under året bytt bank från Nordea till Handelsbanken och därmed fått bankgiro istället, Bg Lån har upphandlats upp enligt beslut på föregående årsstämma till ett belopp av kr. Vid förhandlingar med olika banker var Handelsbanken ensam om att bevilja hela lånet, och att vi sedan kunde få lyfta det i olika delar vid olika tidpunkter. Detta har inneburit att vi inte behövde lyfta någon del av lånet förrän i november 2013, då vi lyfte kr. Lånet är bundet 4 år till en ränta av 3,09 %. Första amortering och räntebetalning är i den 28 februari Beträffande föreningens ekonomiska ställning hänvisas till bifogad resultat- och balansräkning. Styrelsen föreslår att balanserat resultat kr balanseras i ny räkning. Information avseende betalning av uttaxerade avgifter: Avgift ska alltid betalas enligt förfallodatum på faktura (beslutad på stämma). Under 2013 har styrelsen ansett att viss delbetalning skulle kunna godkännas, och ca 30 fastigheter har fått en betalningsplan. Styrelsen är skyldig att inom rimlig tid skicka in obetalda avgifter till Kronofogden. Detta medför som regel alltid extra kostnader för den det berör. Avgifter som uttaxerats enligt bestämmelserna i lagen om förvaltning av samfälligheter (SFL) likställs enligt uttrycklig föreskrift i 46 med sådana officiella avgifter som kan uttas utan föregående domstolshandläggning. Detta innebär att handlingarna kan insändas direkt till exekutiv myndighet (kronofogden), med begäran om utmätning hos medlemmen. Förfarandet hos Kronofogdemyndigheten ska inte föranleda väghållaren några kostnader. Kronofogden ska ta kostnaderna av medlemmen som inte betalt. Eftersom den betalningsskyldige äger en fastighet, brukar medlemsavgifter i regel kunna utmätas. Om andra tillgångar saknas kan kronofogden utmäta och sälja fastigheten exekutivt. Styrelsen vill upplysa om detta förfaringssätt, så att alla medlemmar känner till detta och förstår vikten av betalning i tid. Ett stort tack till alla som har bidragit till och stöttat föreningens verksamhet under Onsala den 23 februari

7 VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 Under året som gått har vi genomfört väldigt mycket aktiviteter och åtgärder. Kommande år planerar vi att slutföra åtgärder från tidigare stämmobeslut. Styrelsen strävar vidare i skapandet av långsiktiga, hållbara och ekonomiskt försvarbara lösningar. Vi tycker oss också kunna se att antalet brandkårs utryckningar minskar i takt med att vägmiljön förbättras. EKONOMI & AVGIFT Styrelsen strävar mot att hålla lägsta möjliga årsavgift men som fortfarande täcker löpande driftkostnader, potentiella förbättringsområde (se specificering i budget) samt täcker de räntor och amorteringar för de lån vi tog under förra året. Precis som tidigare kommer det finnas möjlighet att dela upp årsavgiften till flera betalningstillfällen under året om så önskas. Det är respektive medlems ansvar att kontakta kassör om det är aktuellt för uppläggning av delbetalning och former för detta. För er som varit med på röjdagar under 2013 kommer beloppet att avräknas på er faktura på årsavgift för LÅNGSIKTIG PLAN Arbetet med den långsiktiga planen fortskrider och detta ser vi som en röd tråd i fortsatta planer och åtgärder i området. Styrelsens arbete ska fortsatt vara fokuserat på att identifiera och genomföra åtgärder och förbättringar på vårt vägnät i ett förebyggande syfte, och på detta sätt verka för att minska de totala kostnaderna för underhåll. ANSVARSOMRÅDE I STYRELSEN Fortsatt arbete med tydliga ansvarsområden i styrelsen. Utöver de klassiska rollerna Ordförande, Sekreterare och Kassör kan sådana ansvarsområden troligen bli Städdagsgrupp, Vägbesiktningsgrupp, tillfälliga projektgrupper (beroende på åtgärder), Vattengrupp. Med detta som bakgrund lämnar Styrelsen följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret ANLÄGGNING AV FLER MÖTESPLATSER Vi ser att behovet av fler mötesplatser finns, men budgeten tillåter inte anläggning av dessa under FORTSATT VERKAN FÖR ÖKAD TRAFIKSÄKERHET Styrelsen fortsätter identifiera och åtgärda farliga korsningar, skymd sikt osv. För att säkra en jämn hastighet i hela området avser vi att anlägga de farthinder som årsmötet beslutar om. (En motion kring detta ska behandlas på årsmötet.) ÅTGÄRDER FÖR LÅNGSIKTIG FÖRBÄTTRING AV VATTENPROBLEM RUNT VÄGAR Styrelsen föreslår fortsatta åtgärder av de problemområden som under förra året rapporterats till styrelsen från samfällighetens medlemmar. 7

8 Styrelsen önskar att få möjlighet att tillsammans med berörda fastighetsägare diskutera vattenproblemet och tillsammans ta fram tillämpliga förslag på lösningar. Detta är ett arbete som likaså rekommenderas av Länsstyrelsen för att gemensamt hitta funktionella lösningar utan onödiga kostnader. Styrelsen har under året fått synpunkter från medlemmar med önskan om att fler ansvarsområden kan/bör ligga på samfälligheten bl.a. dagvatten, brevlådeställ, grönområden mm. Styrelsen planerar att undersöka om detta är möjligt, hur detta påverkar samfälligheten och vilka konsekvenser detta skulle få. Om stämman anser detta vara ett lämpligt uppdrag avser styrelsen att presentera resultatet på årsstämma SOMMARVÄGHÅLLNING: Vi önskar att genomföra sommarväghållning enligt den beskrivning som finns under punkten Framställan från styrelsen. VINTERVÄGHÅLLNING Styrelsens förslag är att förlänga avtal med Bengt Andersson. GENOMFÖRANDE AV ÅTGÄRDER BESLUTADE PÅ STÄMMA 2013 Upphandling av entreprenör avseende asfaltering av de vägar som genomgått förbättringsarbete under 2013 Sevekullavägen, S:a Markavägen och Dalgången. Och genomförande av detta. UPPGRADERING AV SKYLTNING I OMRÅDET För att underlätta för besökande att hitta i vårt område har styrelsen avsikt att påbörja ett långsiktigt arbete med vägnamnskyltar under 2014 samt fortsätta utbytet av övriga slitna skyltar och komplettering med nya där det behövs. Även fler speglar på platser där behov finns behöver placeras. Dock är det viktigt att vegetation hålls ner i korsningar för att sikten skall bli så bra som möjligt för ökad trafiksäkerhet. Rekommendationer och bestämmelser för sikt finns att läsa i dokument på Delar av ovanstående åtgärder är beroende av vilka beslut som fattas av årsmötet

9 Ekonomisk redovisning Onsala-Sevedalens Samfällighetsförening - Årsstämma

10 Information kring pågående Lantmäteriförrättning Vid årsmötet i mars 2012 beslutades efter en motion att de vägdelar som inte hade kommit in i samfällighetens förvaltning vid förrättningen skulle införrättas i samfälligheten. Begäran om detta skickades till Lantmäteriet. De vägdelar som det gällde var två snuttar på Mavägen, slutdelen av Blindskärsvägen och tvärdelen av Bräckavägen. Nu efter snart två år, så ska det äntligen bli klart. I skrivande stund så har vi kallats till ett rådplägningsmöte hos Lantmäteriet. Till mötet är samfälligheten, markägare och berörda fastighetsägare kallade. Så här skriver Lantmäteriet: Detta är inte något sammanträde utan ett tillfälle att prata samman och komma överens. Tillfälle att skriva ihop ett skriftligt yrkande gemensamt, en överenskommelse. Sen kommer jag bereda fram ett förslag till beslut och skicka ut som ni tar upp på årsstämman. Frågorna att rösta om är då: - Vilken ska standarden på vägen vara? - Vem ska betala kostnader för upprustning? Samt att på årsstämman godkänna överenskommelsen som förhoppningsvis är träffad. Det finns då möjlighet att undvara ett lantmäterisammanträde. Men det förutsätter att det träffas en överenskommelse där alla berörda parter har skrivit på angående dessa frågor och att stämman har godkänt den. Hänvisning till Fastighetsbildningslagen 4:14 Vid förrättning skall lantmäterimyndigheten hålla sammanträde med sakägarna. Jag kan endast fatta beslut på sammanträde eller med stöd av överenskommelse. 10

11 Framställan från Styrelsen: Onsala-Sevedalens Samfällighetsförening - Årsstämma 2014 SOMMARVÄGHÅLLNING Styrelsen har analyserat årets upplägg med möjlighet för respektive medlem att betala en del av kommande årsavgift, 500:-, som misslyckat och ser att det upplägget bör avslutas. Styrelsens förslag för 2014 är istället att förändra begreppet Röjdagar till något större och vill se ett helhetsgrep för allt som omfattas under Sommarväghållning. Förslaget bygger på tre komponenter som vi vill kombinera och som vi hoppas att de i sin samverkan skall skapa en trevlig och trafiksäker miljö i vårt område under året: 1. Goda grannar: Alla fastighetsägare måste naturligtvis se om sitt eget hus och städa framför sin egen gård. Men utöver det kan vi tillsammans, med ganska små insatser, tillsammans se till att det även ser bra ut även i vår yttre omgivning. För varje insats som frivilligt görs i området minskar behovet av extern hjälp och i sin förlängning sparar pengar för samfälligheten och för varje enskild medlem. Om vi alla ser solidariskt omkring oss och aktivt hjälper till med det som vi kan har vi redan vunnit mycket. Om alla drar ett litet strå till stacken och räfsar ur vägdiket, sågar ner grenen som hänger ut eller klipper gräsytan utanför/bredvid/i närheten av sin tomt kommer snart behovet av extern hjälp vara minimerat och vi får alla njuta av en trivsam närmiljö. 2. Städdagar: Under året föreslår vi att genomföra två gemensamma städdagar, vår och höst. Dessa ser vi som frivilliga men deltagande från dom som har möjlighet är önskvärt (minskar kostnader för externa entreprenörer). Beroende på planerade insatser på dessa dagar ber styrelsen att få återkomma med exakta datum. Om så behövs hoppas vi på god uppslutning från frivilliga om insatser utöver de ordinarie städdagarna skulle behövas. 3. Externa entreprenörer: Det finns delar av vårt område som vi ser som tidskrävande i underhåll under sommarperioden. För att kunna hålla dessa i schack vill styrelsen utarbeta ett avtal med en lämplig entreprenör som kan utföra detta arbete. Vi vill under våren bestämma de kriterier för omfattning såsom: berörda område, beställda arbetsuppgifter, kvalitet på utfört arbete, kostnader mm som avtalet skall grundas på. Uppslutning på städdagar har direkt påverkan på omfattning ett avtal behöver och vilka kostnader som samfälligheten drabbas av. 11

12 Framställan från Styrelsen (forts.): FARTHINDER (GUPP) PÅ S:A MARKAVÄGEN, SEVEKULLAVÄGEN OCH DALGÅNGEN För att inte styra trafik ser styrelsen detta som en rimlig åtgärd att säkerställa en gemensam standard på genomfartsleder samt öka trafiksäkerhet på andra platser/vägar som kräver åtgärder. Styrelsens förslag är att genomföra farthinder enligt följande: - Att kostnad inte får överstiga :- - Att utbyggnad av förslaget görs på S:a Markavägen, Sevekullavägen och Dalgången efter att de har renoverats till planerad standard för vägar. - Farthindren skall utformas så att vattenpölar inte bildas i dess närhet. - Farthinder skall utformas för att undvika skrapning och inte bli kantiga (branta). - Exakt position för respektive hinder beslutas av styrelse. Skriftliga önskemål och synpunkter från samfällighetens medlemmar får gärna lämnas och kommer tas med i dessa beslut. - Kostnader för dessa farthinder är inkluderade i styrelsens budgetförslag och presenterade i debiteringslängden. - Att arbetet skall utföras när vädret tillåter. 12

13 Motion beträffande fartdämpande åtgärder Bakgrund: Vid förra årets årsmöte togs beslut om att sätta upp fartdämpande åtgärder på Bräckavägen enligt motion, vi diskuterade vilken typ av fartdämpning som skulle anläggas. Min uppfattning var då och är fortfarande att vägbulor inte är det som är bäst i detta område pga kostnad för riktigt anpassade vägbulor (18-24 tusen kr per styck). Vi var överens om att de vägbulor som redan finns inom samfälligheten inte var av den bästa typen då det finns fordon som inte klarar sig över utan att det tar i under bilen. Styrelsen sade då att man skulle prova några olika typer av åtgärder däribland chikaner med hjälp av blomlådor eller liknande under våren. Det sattes ut två blomlådor!! Det blir aldrig en chikan av två blomlådor, det blir bara en krok som man snabbt lär sig att smyga igenom med hög hastigheter. Strax därpå började fullständigt odugliga asfalterade vägbulor sättas upp, alldeles för korta och alldeles för höga vilket gör att det blir en duns i bilen och effekten blir då istället att man omedvetet gasar mellan vägbulorna vilket var exakt denna effekt som inte ville åstadkommas. Orsaken till paniken var då att någon kört ner en av blomsterlådorna med sådan fart att den fluget en massa meter, naturligtvis inte försvarbart i något fall. Motion: Min motion handlar om att ta bort samtliga av de felaktiga asfalterade vägbulorna som idag finns på Bräckavägen. Istället sätta upp chikaner med betong ringar typ låga brunnar, så man ser över dom, minst 5st per sida vilket blir 10st totalt på den raka delen av Bräckavägen. De bulor som finns från Bräckavägens början fram till raksträckan görs om till riktiga vägbulor dvs uppfart, platå, nedfart och halveras i antal. De vägbulor som finns idag är rent av farliga, både för bilar, cyklister och mopedister med avseende på höjd och längd. Vi vet också att när alla vägar är iordningställda med ny asfalt osv så kommer farterna att öka, tänker på Södra Markavägen som kommer att bli som en autoban om vi inte gör något, bra sikt, bred ny väg, vägbulor är då INTE lösningen, min övertygelse är chikaner bra utformade gör både området mer attraktivt och roligare för både boende och bilister, cyklister och mopedister å så barnvagnar naturligtvis. Min uppfattning är att vi kommer att få en betydligt lugnare och jämnare låg fart i området om vi får till riktiga fartdämpande åtgärder. Att i mer eller mindre panik sätta upp något som bara irriterar och stör både bilister och intill boende är inte vad någon vill det är min övertygelse. Med Vänliga Hälsningar Peter Carman Södra Markavägen 8 SE Onsala 13

14 Motion beträffande vägmarkerning/dikesmarkering Bakgrund: Under hösten har vi inom området fått ett större antal diken grävda enl beslut på förra årets årsmöte för att råda bot på vatten problematiken vilket riskerade att totalt förstöra vägar och en del tomter. Allt är frid och fröjd med vatten problematiken men det har skett och kommer att ske dikeskörningar om vi inte gör något åt detta. Motion: För att undvika att bilar, cyklar, gående osv går ner i dikena då mörker/regn/dimma råder stor del av året förslås en rekorderlig väg/dikes markering, hur den skall utformas kan vara fritt, det skall då inte bara bestå av röda vägpinnar utan möjligen som vita stolpar med reflexer, kostnaden för dessa kan inte vara överväldigande. Det borde funnets med i den entreprenad som gjordes för dikesgrävningen men man kan inte hålla koll på allt som bör göras. Med Vänliga Hälsningar Peter Carman Södra Markavägen 8 SE Onsala 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 STYRELSENS SYNPUNKTER PÅ MOTIONER MOTION ANG. BORTTAGNING AV FARTHINDER PÅ BRÄCKAVÄGEN OCH INFÖRANDE AV ANDRA HINDER (Peter Carman) Styrelsen synpunkt är att inte ställa sig bakom beslut att genomföra denna motion. Se istället styrelsen förslag i punkterna nedan. Den hastighetsdämpande effekten av guppen är alltjämt positiv och samtidigt bedömer styrelsen kostnad för genomförande av motion, ta bort gupp och ersätta med alternativa fartdämpande åtgärder, som väldigt hög. - Styrelsens förslag är att vidta åtgärder för befintliga gupp för att iordningställa modellen för att få en tillfredställande fartdämpning tillssammans med en god åkkomfort. Leverantören för guppen på Bräckavägen är vidtalad, reklamation godtagen och åtgärder för att minska skarpheten på guppen kan genomföras i samråd med styrelsen när vädret tillåter. - Styrelsen förslår även att åtgärder, individuell sänkning, vidtas på de gupp som kräver det i Marken. Åtgärden kräver noggrann analys innan arbetet utförs. MOTION ANG. DIKESMARKERING (Peter Carman) Styrelsens synpunkt är att detta i grunden är ett bra förslag men anser inte att behovet är allmänt. Vi ställer oss positiva till att använda lämpliga markeringar på de platser som är i behov. - Vårt förslag är att sammanställa synpunkter från medlemmar om platser och efter analys genomföra utmärkning där behov finns. MOTION: FARTHINDER PÅ DALGÅNGEN (Eva Johansson, Lars-Göran Jansson, Bertil Ekstrand, Martin Rudak, Tobias Johansson, Magnus Olsson, Annika Henning, Annika Ahl, Dennis Ahl, Marianne Jätby, Birgitta Edström, Zaida Ahl ) Styrelsens synpunkt är att detta är en detaljerad och väl underbyggd motion. Den underbyggs av att förslaget stödjer den förrättning som gjorts av Lantmäteriet gällande allmän trafiksäkerhet och gemensam standard på alla vägar i vårt område. Styrelsen har även bedömt de effekter som uppvisats vid införande av motsvarande farthinder, ur ett trafiksäkerhetsperspektiv, som positiva. Diskussioner och olika synpunkter i denna fråga har identifierats i styrelsen. Styrelsens beslut är efter dessa diskussioner taget i samförstånd. Styrelsen ställer sig positiv till genomförande av planen enligt beskrivning i Framställan från styrelsen : 19

20 Förslag till Budget 2014 Onsala-Sevedalens Samfällighetsförening - Årsstämma

21 Val av styrelse 2013 Onsala-Sevedalens Samfällighetsförening - Årsstämma 2014 Styrelsen ska enligt stadgarna bestå av lägst 5 och högst 9 ordinarie ledamöter, samt högst 3 suppleanter. Valberedning för 2014 har bestått av Bengt Andersson. Bertil Ljungblad avgår efter fullgjord mandatperiod. Vi tackar de avgående ledamöterna för deras engagemang i styrelsen! Namn Vald period Funktion Kommande period Jonas Tuveson Ordförande Camilla Wahlström Ledamot Val Vakant Ledamot Fyllnadsval Sebastian Christenson Ledamot Val Agne Munter Ledamot Pelle Andersson Ledamot Val Vakant Ledamot Fyllnadsval Maria Wallborg Ledamot Val Bertil Ljungblad Ledamot Val (Avböjer omval) Erik Strid 2013 Suppleant Val Jörgen Svensson 2013 Suppleant Val Lena Karmyr 2013 Suppleant Val Helena Thorin 2013 Revisor Val Johan Schmidt 2013 Revisor Val Marie Daun 2013 Revisorsuppleant Val Valberedning söker efter personer som vill vara engagerade i samfällighetens styrelse. Om du vill eller vet någon som är lämpad för detta kontakta valberedningen, Bengt Andersson. På mötet finns också möjlighet att föreslå andra namn än ovanstående. Kanske du själv är intresserad av att engagera dig i styrelse arbetet? Är du intresserad av att engagera dig i styrelsen? Hör gärna av dig om du har frågor, eller vill lämna förslag. Det går också bra att lämna ditt förslag direkt på stämman! Tänk på att om du vill föreslå en person som inte finns närvarande på stämman, så måste denna vara tillfrågad innan, för att val ska kunna ske. 21

22 Information om nya betalningsrutiner Vi har bytt bank och kommande debitering ska betalas till samfällighetens Bankgiro Vi har även bytt ekonomisystem som hanterar bokföring och fakturering. En dialog förs med Kronofogden huruvida samfakturering kan ske för fastigheter med fler än en lagfaren ägare. I debiteringslängden ska framgå hur stor debiteringen är för varje fastighet som ingår i samfälligheten och specificerat vem och hur stor andel av lagfarten som fysisk eller juridisk person äger. Skulle vi bli tvungna att fakturera varje andelsägare var för sig, ska vi försöka lösa det på ett så smidigt sätt som möjligt för er. Så även om ni skulle få flera fakturor med andelsdebitering kommer det naturligtvis gå bra att göra en betalning, bara ni uppger de olika fakturanumren. Tidigare år har vi skickat fakturorna med e-post för de som önskat detta. Det har fungerat bra till viss del. Flera har dock bytt e-postadress utan att anmäla detta, varför fakturorna inte har nått fram. Att kunna skicka fakturor via mail är en stor besparing vad det gäller porto, varför vi hoppas att vi även i fortsättningen kan skicka ut på det sättet. För att ta emot faktura via mail för 2014 vill vi att ni skickar ett mail till och anger ditt namn, fastighetsbeteckning och vägadress. I skrivande stund vet vi inte exakt hur faktureringen kommer att se ut, men någon förändring kommer det att bli. Mer information kommer att gå ut tillsammans med fakturorna. Fakturorna kommer att skickas ut i början av maj. Har du inte fått någon faktura senast den 9 maj ber vi att ni omgående kontaktar oss. För er som varit med på städdagar under 2013 kommer 500 kr att avräknas på er faktura. Förfallodatum för 2014 års vägavgift är 30 maj

23 Debiteringslängd Onsala-Sevedalens Samfällighetsförening - Årsstämma 2014 Debiteringslängd: Onsala Sevedalens Samfällighetsförening Förfallodatum: Fastighet An del Namn. Fastighetsadress Ägande Uttaxering Köpstaden 1:9 1 Laine,Sophie Jeanette Norra Markavägen 10 50% 1 790,00 Köpstaden 1:9 Nyström,Patrik Benny Norra Markavägen 10 50% 1 790,00 Köpstaden 1:10 1 Domeij,Per Onsala Bergväg 2 50% 1 790,00 Köpstaden 1:10 Wermelin Domeij,Yvonne Birgitta M Onsala Bergväg 2 50% 1 790,00 Köpstaden 1:11 1 Bergqvist,Bertil Christer Festekullevägen 5 100% 3 580,00 Köpstaden 1:12 1 Augustsson,Allan Festekullevägen 3 100% 3 580,00 Köpstaden 1:13 1 Pettersson,Marie Annette Elisabeth Onsala Bergväg 6 50% 1 790,00 Köpstaden 1:13 Pettersson,Stefan Onsala Bergväg 6 50% 1 790,00 Köpstaden 1:14 1 Born,Joachim Onsala Bergväg 9 100% 3 580,00 Köpstaden 1:15 1 Ehk,Anna Sofia Lilla Skogsvägen 1 50% 1 790,00 Köpstaden 1:15 Ehk,Karl Martin Lilla Skogsvägen 1 50% 1 790,00 Köpstaden 1:16 1 Withfeldt,Stig Thomas Lilla Skogsvägen 3 50% 1 790,00 Köpstaden 1:16 Withfeldt,Titti Britt Louise Lilla Skogsvägen 3 50% 1 790,00 Köpstaden 1:17 1 Ekstrand,Yvonne Minal Onsala Bergväg 8 50% 1 790,00 Köpstaden 1:17 Sonesson,Björn Mikael Onsala Bergväg 8 50% 1 790,00 Köpstaden 1:18 1 Edman,Märta Linna Elesif Ingrid Onsala Bergväg 10 25% 895,00 Köpstaden 1:18 Edman,Pål Erik Onsala Bergväg 10 25% 895,00 Köpstaden 1:18 Ekelund Edman,Elesif Katarina Onsala Bergväg 10 25% 895,00 Köpstaden 1:18 Ekelund,Dan Martin Onsala Bergväg 10 25% 895,00 Köpstaden 1:19 1 Hovde,Jan Steinar Festekullevägen 4 50% 1 790,00 Köpstaden 1:19 Hovde,Kerstin Ann-Christine Festekullevägen 4 50% 1 790,00 Köpstaden 1:20 1 Magnusson,Annika Margareta Onsala Skogsväg 8 100% 3 580,00 Köpstaden 1:21 1 Ivarsson,Sune Onsala Bergväg % 3 580,00 Köpstaden 1:22 1 Billing,Anna Martine Norra Markavägen 15 50% 1 790,00 Köpstaden 1:22 Hjulström,Erik Joakim Norra Markavägen 15 50% 1 790,00 Köpstaden 1:23 1 Carrizales Albien,Anna C C Onsala Bergväg 23 50% 1 790,00 Köpstaden 1:23 Carrizales Pacheco,Israel Onsala Bergväg 23 50% 1 790,00 Köpstaden 1:24 1 Antonsson,Ulf Hardy Festekullevägen 8 50% 1 790,00 Köpstaden 1:24 Bergholtz,Linda Annika Festekullevägen 8 50% 1 790,00 Köpstaden 1:25 1 Pulsen AB Norra Markavägen 19d 50% 1 790,00 Köpstaden 1:25 Finsnickaren I Gbg Ab Norra Markavägen 19d 50% 1 790,00 Köpstaden 1:26 1 Johansson,Karl Gunnar Norra Markavägen % 3 580,00 Köpstaden 1:27 1 Andreasson,Barbro Norra Markavägen 18 50% 1 790,00 Köpstaden 1:27 Andreasson,Ulf Norra Markavägen 18 50% 1 790,00 Köpstaden 1:28 1 Hjorth Arvidsson,Jessie Onsala Bergväg % 3 580,00 Köpstaden 1:29 1 Sylvén,Ingvar Onsala Bergväg 25 50% 1 790,00 Köpstaden 1:29 Sylvén,Pia Onsala Bergväg 25 50% 1 790,00 Köpstaden 1:30 1 Svensson,John Gunnar Herbert Onsala Bergväg 28 50% 1 790,00 Köpstaden 1:30 Svensson,Margit Gunvor Onsala Bergväg 28 50% 1 790,00 Köpstaden 1:31 1 Coxner,Ulf Mikael Onsala Bergväg % 3 580,00 Köpstaden 1:32 1 Nicholson,Christopher David Norra Markavägen 16 50% 1 790,00 Köpstaden 1:32 Samuelsson,Britt Evelyn Norra Markavägen 16 50% 1 790,00 Köpstaden 1:33 1 Malmberg,Hans Ragnar Onsala Bergväg 27 50% 1 790,00 Köpstaden 1:33 Malmberg,Kerstin Anita Onsala Bergväg 27 50% 1 790,00 Köpstaden 1:34 1 Erlandsson,Eva-Britt Onsala Bergväg 29 50% 1 790,00 Köpstaden 1:34 Lundqvist,Jan Onsala Bergväg 29 50% 1 790,00 Köpstaden 1:35 1 Daun,Eva Marie Onsala Bergväg % 3 580,00 23

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden Stadgar gällande för alla bryggföreningar belägna på Mälarbadens Samfällighetsförenings fastighet Torshälla-Väsby 1:149 i Eskilstuna kommun. Fastslagna på årsmötet för Mälarbadens Samfällighetsförening

Läs mer

TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR. Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggning tillkommen genom anläggningsbeslut (D99617).

TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR. Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggning tillkommen genom anläggningsbeslut (D99617). TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR Stadgar för Tofsö Samfällighetsförening org nr 717904-3836 enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla

Läs mer

Kallelse till årsstämma med Iglatjärns Samfällighetsförening

Kallelse till årsstämma med Iglatjärns Samfällighetsförening 2014-05- 17 Kallelse till årsstämma med Iglatjärns Samfällighetsförening Tid och plats: Tisdag den 3 juni 2014 kl 1900 i församlingshemmet Olofstorp Dagordning, styrelsens förslag och verksamhetsberättelse

Läs mer

Utgåva A4 Förslag till ändring av STADGARNA daterade Överstruket utgår och tillägg är skrivet med rött.

Utgåva A4 Förslag till ändring av STADGARNA daterade Överstruket utgår och tillägg är skrivet med rött. STADGAR Sammanträdesdatum 2016-03-15 Sammanträdesledare Ewon Wall Ärende 1 Firma 2 Samfälligheter 3 Grunderna för förvaltningen 4 Medlem 5 säte, sammansättning Stadgar för samfällighetsförening, bildad

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN Anders Sörenssons gata 2014 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN http://www.akervadden.se KALLELSE Medlemmarna i samfällighetsföreningen Åkervädden kallas

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN Anders Sörenssons gata 2012 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN http://www.home.sol.se/malmo/ malmo@home.sol.se KALLELSE Medlemmarna i samfällighetsföreningen

Läs mer

ORDINARIE ÅRSMÖTE MED BRÄNNÖ VÄGFÖRENING 2016

ORDINARIE ÅRSMÖTE MED BRÄNNÖ VÄGFÖRENING 2016 BRÄNNÖ VÄGFÖRENING PROTOKOLL 430 85 Brännö 2016-03-12 Org.nr. 855100-0428 ORDINARIE ÅRSMÖTE MED BRÄNNÖ VÄGFÖRENING 2016 Tid: lördag den 12 mars 2016 kl. 12.00 Plats: Brännö kyrka, Brännö Närvarande: 21

Läs mer

PROTOKOLL GESSIE VILLASTADS SAMFALLIGHETS FORENING ÅRSSTÄMMA

PROTOKOLL GESSIE VILLASTADS SAMFALLIGHETS FORENING ÅRSSTÄMMA PROTOKOLL GESSIE VILLASTADS SAMFALLIGHETS FORENING ÅRSSTÄMMA ONSDAGEN DEN 25 APRIL 2012 Protokoll vid Gessie Villastads Samfällighetsförenings årsstämma Org nr 717905-4346 Plats: Samfällighetsförenings

Läs mer

STADGAR. för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET

STADGAR. för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET Bilaga 5 till dagordningen vid Förslag till stadgar SvVF Årsstämma 2015 förelagt årsstämman 2014 och 2015 1(5) STADGAR Sammanträdesdatum 2015 04 15 STADGAR för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET Sammanträdesledare

Läs mer

Mollösunds samfällighetsförening

Mollösunds samfällighetsförening 1 Mollösunds samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Tid: Lördagen den 14 juli 2012 kl. 15 16.15. Plats: Änggården, Mollösund. Antal närvarande: 14 delägarfastigheter var företrädda

Läs mer

Protokoll årsmöte 2011-08-13 Stare samfällighetsförening

Protokoll årsmöte 2011-08-13 Stare samfällighetsförening Protokoll årsmöte 2011-08-13 Stare samfällighetsförening 1. Val av ordförande för stämman Till ordförande på mötet valdes Thomas Carlsson. 2. Val av sekreterare för stämman Till sekreterare valdes Pelle

Läs mer

Ruth Arvidsson Anläggningsförrättning berörande vägar för områdena Älskogsbräcka, Sevekulla, Köpstaden, Rörvik m fl.

Ruth Arvidsson Anläggningsförrättning berörande vägar för områdena Älskogsbräcka, Sevekulla, Köpstaden, Rörvik m fl. L A N T M Ä T E R I M Y N D I G H E T E N H A L L A N D S L Ä N Synpunkter enligt Sevekulla Gilles förslag Ärendenum m er N03458 Förrättningslantm ätare Ruth Arvidsson Sida 1 (6) Ärende Anläggningsförrättning

Läs mer

SAMFÄLLIGHETEN TORNFALKEN

SAMFÄLLIGHETEN TORNFALKEN Sida 1 av 6 SAMFÄLLIGHETEN TORNFALKEN Styrelsens förslag till nya stadgar. BAKGRUND Vid årsmötet 2013 diskuterades en översyn av föreningens stadgar så de överensstämmer med nu gällande regler, ska vara

Läs mer

Tvetens Samfällighetsförening. Tvetens Samfällighetsförening. Tvetens Samfällighetsförening. Tvetens Samfällighetsförening

Tvetens Samfällighetsförening. Tvetens Samfällighetsförening. Tvetens Samfällighetsförening. Tvetens Samfällighetsförening Protokoll Föreningsstämma 2014 Protokoll fört vid s ordinarie årsstämma. Tid och plats: tisdagen den 20 maj. 18-19,30. Hotell Fars Hatt Kungälv. Omfattning 1-22 1 Öppnande Ordförande, Kjell Insulan, hälsar

Läs mer

Stadgar för TULKA VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING NORRTÄLJE TULKA GA:1 Inledning

Stadgar för TULKA VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING NORRTÄLJE TULKA GA:1 Inledning Stadgar för TULKA VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING NORRTÄLJE TULKA GA:1 Inledning Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

Kungshamns samfällighetsförening (organisationsnummer )

Kungshamns samfällighetsförening (organisationsnummer ) Stadgar för Kungshamns samfällighetsförening (organisationsnummer 717913-8271) enligt lagen om förvaltning av samfälligheter SFL (1973:1150) Förrättning den 14 december 2011 Antagna den 7 juni 2014 Sida

Läs mer

EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening

EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening Stadgar för Ekerö-Väsby Samfällighetsförening Antagna vid ordinarie stämma den 21 oktober 1974, utom 3 vilken har ändrats och antagits vid ordinarie stämma den 25 februari

Läs mer

Stadgar för Portvaktens Samfällighetsförening

Stadgar för Portvaktens Samfällighetsförening 2015-06-14 Sida 1 (5) Organisationsnummer 717909-3575 Stadgarna är fastställda vid sammanträde 2007-01-22, samt med ändringar vid årsstämma 2009-09-02, 2011-09-29 och 2014-09-22. Ärende Stadgar för samfällighetsförening

Läs mer

Årsmöte/årsstämma Rörmöstvägens vägsamfällighet

Årsmöte/årsstämma Rörmöstvägens vägsamfällighet RÖRMÖSTVÄGENS VÄGSAMFÄLLIGHET Årsmöte/årsstämma Rörmöstvägens vägsamfällighet Dagordning, Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, motioner, resultat och balansräkning samt budget. Styrelsen önskar alla

Läs mer

Väsbystrands Samfällighetsförening

Väsbystrands Samfällighetsförening Väsbystrands Samfällighetsförening KALLELSE Till ordinarie föreningsstämma 2015 Tid: Lördagen den 13 juni 2015, klockan 11.00. Plats: Granliden, Ljusterö Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val

Läs mer

Vårdkasens W Vägförening. Protokoll från Årsstämma 2011-06-30. 1 Val av ordförande för stämman. 2 Val av sekreterare för stämman

Vårdkasens W Vägförening. Protokoll från Årsstämma 2011-06-30. 1 Val av ordförande för stämman. 2 Val av sekreterare för stämman Protokoll från Årsstämma 2011-06-30 Antal fastigheter: 66 av 132 representerade (inkl fullmakter) Antal fullmakter: 14 Antal andelar: 187,4 av 360,1 representerade (inkl fullmakter) 1 Val av ordförande

Läs mer

Stadgar för Påfvelunds samfällighetsförening org.nr:

Stadgar för Påfvelunds samfällighetsförening org.nr: Bilaga 3 till protokoll 2002-10-30 Stadgar för Påfvelunds samfällighetsförening org.nr: 857202-6170 1 Firma Föreningens firma är Påfvelunds samfällighetsförening 2 Förvaltningsobjekt, grunderna för förvaltningen

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

med Ståndskallets Samfällighetsförening Onsdag den 28 mars 2012 kl på Nöbbelövsgården

med Ståndskallets Samfällighetsförening Onsdag den 28 mars 2012 kl på Nöbbelövsgården 2012-03-10 med Ståndskallets Samfällighetsförening Onsdag den 28 mars 2012 kl 19.00 på Nöbbelövsgården Dagordning: 1. Stämman öppnas. 2. Val av ordförande för stämman. 3. Val av två justeringsmän, tillika

Läs mer

Stadgar. 1 Föreningens firma är: Firma Sundbyholms samfällighetsförening ( )

Stadgar. 1 Föreningens firma är: Firma Sundbyholms samfällighetsförening ( ) Stadgar för Sundbyholms samfällighetsförening (716424-4977) enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla. Kommun: Eskilstuna Län: Södermanland

Läs mer

Protokoll fört vid Årsstämman för Kungsskogens Samfällighetsförening lördagen den 28:e maj 2011, klockan 16.00

Protokoll fört vid Årsstämman för Kungsskogens Samfällighetsförening lördagen den 28:e maj 2011, klockan 16.00 Protokoll fört vid Årsstämman för Kungsskogens Samfällighetsförening lördagen den 28:e maj 2011, klockan 16.00 Plats: Hembygdsgården, Krokek 1 STÄMMANS ÖPPNANDE, FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING Ordföranden

Läs mer

NOCKEN STADGAR för Samfällighetsföreningen Nocken i Sollentuna

NOCKEN STADGAR för Samfällighetsföreningen Nocken i Sollentuna STADGAR för Samfällighetsföreningen Nocken i Sollentuna FIRMA 1 ÄNDAMÅL 2 Föreningens firma är Samfällighetsföreningen Nocken i Sollentuna. Föreningens ändamål är att förvalta den samfällighet (Norrviken

Läs mer

Stadgar för 101Net Käglinge Samfällighetsförening

Stadgar för 101Net Käglinge Samfällighetsförening Stadgar för 101Net Käglinge Samfällighetsförening Stadgar för 101net Käglinge Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

Uthammar Udds Samfällighetsförening

Uthammar Udds Samfällighetsförening Uthammar Udds Samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie årsstämma lördagen den 9 juli 2016 kl 10.00 i Smedjan Uthammar. Närvarande enligt deltagarlista (bilaga 1) 1 Ordförande Karl-Åge Skansberg

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

Kärrbladet Styrelsemöte: 140119 Närvarande: Annette 35, Tommy 54, Rudolf 66, Andreas 96, John 137 och Curt 51

Kärrbladet Styrelsemöte: 140119 Närvarande: Annette 35, Tommy 54, Rudolf 66, Andreas 96, John 137 och Curt 51 Kärrbladet Styrelsemöte: 140119 Närvarande: Annette 35, Tommy 54, Rudolf 66, Andreas 96, John 137 och Curt 51 Välkomna till årsmötet som kommer att hållas i folkets hus den 23 februari 2014 kl. 17.00 Diskussioner

Läs mer

4 Val av två justeringsmän. Lars Georgsson och Per Vogel.

4 Val av två justeringsmän. Lars Georgsson och Per Vogel. Protokoll årsmöte 15 juli 2012 Kebals vägförening. Tid:10.00 Plats: Folkets hus Strömstad. Närvarande: Närvarolista är bilagd originalprotokoll. 1 Mötet öppnas av ordförande Per Thorsell och han gör en

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN Anders Sörenssons gata 2010 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN http://www.home.sol.se/malmo/ malmo@home.sol.se KALLELSE Medlemmarna i samfällighetsföreningen

Läs mer

KLACKNÄSETS VÄGFÖRENING. Medlemmarna i Klacknäsets vägförening kallas härmed till ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2011.

KLACKNÄSETS VÄGFÖRENING. Medlemmarna i Klacknäsets vägförening kallas härmed till ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2011. KVF Medlemmarna i Klacknäsets vägförening kallas härmed till ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2011. Årsstämman äger rum i matsalen i Brunns skola, Ingarö Onsdagen den 28 mars 2012 klockan 19.00

Läs mer

Protokoll fört vid Årsstämma med Fågelsudds Samfällighetsförening

Protokoll fört vid Årsstämma med Fågelsudds Samfällighetsförening Protokoll fört vid Årsstämma 2015 2016 med Fågelsudds Samfällighetsförening Datum: 2016-07-24 Mötesplats: Slakmöre Bygdegård 1 Mötets öppnande Samfällighetens ordförande Anders Elowson hälsar alla närvarande

Läs mer

Hasselnötens Samfällighetsförening

Hasselnötens Samfällighetsförening Hasselnötens Samfällighetsförening Föreningsstämma 090505 Närvarande: Linda Nyström (94:56) Thomas Persson (94:73) Monica Lännbjer (94:48) Leif Tell (94:48) Håkan Persson (94:62) Margit Piotrowski (94:85)

Läs mer

STADGAR Kesudalens samfällighetsförening

STADGAR Kesudalens samfällighetsförening STADGAR Kesudalens samfällighetsförening Ärende Stadgar för Kesudalens samfällighetsförening enligt lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i

Läs mer

Om förslag till nya stadgar för Margretelunds villaägareförening

Om förslag till nya stadgar för Margretelunds villaägareförening Om förslag till nya stadgar för Margretelunds villaägareförening På uppdrag av årsmötet 2016 lämnar styrelsen till årsstämman den 26 april 2017 förslag till ändringar i föreningens stadgar, se punkt 11b

Läs mer

Stadgar för Stora Barnviks samfällighetsförening Antagna vid ordinarie föreningsstämma

Stadgar för Stora Barnviks samfällighetsförening Antagna vid ordinarie föreningsstämma Ärende Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

Läs mer

Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningarna nr 2 och nr 3 tillkomna genom anläggningsbeslut (Dnr FABR 96474). Vättersö ga :12, ga :13

Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningarna nr 2 och nr 3 tillkomna genom anläggningsbeslut (Dnr FABR 96474). Vättersö ga :12, ga :13 STADGAR Stadgar för samfällighetsförening, org.nr.717904-1798, bildad enligt lagen (1973:1 150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 1 1979-01-22 beviljade Länsstyrelsen i Stockholms län Organisationsnummer registrering av Fjällhöjdens samfällighetsförening 716417-0560 /Anders Brodd STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

PROTOKOLL. Århus samfällighetsförening Sida 1(6)

PROTOKOLL. Århus samfällighetsförening Sida 1(6) Århus samfällighetsförening Sida 1(6) Deltagare: Enligt rösträkning Kopiemottagare: HT 1,2, 3 och samtliga andelsägare Dagordning Sida 1. Stämman öppnas 2. Fastställande av dagordning 3. Fråga om stämman

Läs mer

Jämförelse nya och gamla stadgar i föreningen Garpens vänner

Jämförelse nya och gamla stadgar i föreningen Garpens vänner Jämförelse nya och gamla stadgar i föreningen Garpens vänner NYA 1 Namn och verksamhetsområde Föreningens namn skall vara Garpens Vänner, förkortat GV. Garpens vänner har till uppgift att förvalta och

Läs mer

Förslag till val av stämmoordförande. Valberedningen föreslår stämman att välja Ann-Christin Appelgren till mötesordförande för årsstämma

Förslag till val av stämmoordförande. Valberedningen föreslår stämman att välja Ann-Christin Appelgren till mötesordförande för årsstämma Punkt 3: val av stämmoordförande Förslag till val av stämmoordförande Varje föreningsstämma kräver en ordförande, denna kan väljas internt eller externt. Förslag: val av stämmoordförande Ann-Christin Appelgren

Läs mer

ORDINARIE ÅRSMÖTE MED BRÄNNÖ VÄGFÖRENING 2015

ORDINARIE ÅRSMÖTE MED BRÄNNÖ VÄGFÖRENING 2015 BRÄNNÖ VÄGFÖRENING PROTOKOLL 430 85 Brännö 2015-03-14 Org.nr. 855100-0428 ORDINARIE ÅRSMÖTE MED BRÄNNÖ VÄGFÖRENING 2015 Tid: lördag den 14 mars 2014 kl. 12.00 Plats: Brännögården, Brännö Närvarande: 15

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum.

SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum. org.nr 717904-8413 1(5) SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum. 1. Stämmans öppnande. Ordförande i Svinninge Vägförening

Läs mer

Stadgar för samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla.

Stadgar för samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla. Sida 1 STADGAR Sammanträdesdatum: 2016-07-16 Sammanträdesledare: Anders Brunberg Stadgar för samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om

Läs mer

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige 1. ORGANISATIONENS NAMN Organisationens namn är Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling

Läs mer

Ordinarie fö reningssta mma 2014

Ordinarie fö reningssta mma 2014 Ordinarie fö reningssta mma 2014 Datum och tid: 24 november 2014 Klockan 19.00-20.15 Lokal: Samlingssalen, St. Thomas kyrka, Vällingby Centrum Närvarande: Se bilaga 1 Övriga närvarande: Bo Wolwan, BoWo

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

1 FIRMA Föreningens firma är Vårdkasens Samfällighetsförening. (organisationsnummer: )

1 FIRMA Föreningens firma är Vårdkasens Samfällighetsförening. (organisationsnummer: ) Orgnr: 717904-4727 Sida 1 (6) Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av Samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår

Läs mer

Monte Viñas Föreningsstämma 2010

Monte Viñas Föreningsstämma 2010 Monte Viñas Föreningsstämma 2010 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i kommunsalen, Manilva, lördagen den 3 april 2009 kl. 11.15-13.15. 1. Stämmans öppnande samt val av ordförande för stämman

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Myrängens Samfällighetsförening. Årsstämma Stämmoprotokoll (7)

Myrängens Samfällighetsförening. Årsstämma Stämmoprotokoll (7) Årsstämma 2015 2015.03.26 2015 2015.03.26 1(7) 1 Fråga om mötets behöriga utlysande... 3 2 Val av ordförande och sekreterare för stämman... 3 3 Val av två justerare och tillika rösträknare... 3 4 Styrelsens

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Murgrönan Samfällighetsförening Sida 1-3 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Välkomna till årsstämma i Murgrönan Samfällighetsförening Tid: Torsdagen den 8 oktober 2015 kl 19.00. Plats: Samfällighetslokalen Blåklockevägen

Läs mer

SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN SPEXAREN LUND. Närvarande: 58 medlemmar från 50 fastigheter, detta utgör cirka 27 % av samtliga fastigheter.

SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN SPEXAREN LUND. Närvarande: 58 medlemmar från 50 fastigheter, detta utgör cirka 27 % av samtliga fastigheter. SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN SPEXAREN LUND www.spexaren.info Årsmötesprotokoll 2009-04-21 Närvarande: 58 medlemmar från 50 fastigheter, detta utgör cirka 27 % av samtliga fastigheter. 1 Stämmans öppnande Ordförande

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

3 Val av ordförande för stämman Till ordförande valdes Kjell Blanklin. Anders Ekman var ordförande för paragraf 14-18.

3 Val av ordförande för stämman Till ordförande valdes Kjell Blanklin. Anders Ekman var ordförande för paragraf 14-18. Lagnövikens Samfällighetsförening (LSFF) Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma den 20 april 2013. 1 Stämman öppnas Stämman öppnades av Samfällighetsföreningens ordförande Anders Ekman som hälsade

Läs mer

NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR FÖR NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ( )

NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR FÖR NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ( ) STADGAR FÖR NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING (716418-8448) Anm: Stadgarna är ursprungligen registrerade 85 04 01. Vissa har därefter ändrats genom beslut av årsstämma. Den aktuella texten framgår nedan.

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

Protokoll, Ordinarie Föreningsstämma

Protokoll, Ordinarie Föreningsstämma Protokoll. Ordinarie föreningsstämma 1 (6) Protokoll, Ordinarie Föreningsstämma 040818 1. Stämmans öppnande. Styrelsens ordförande hälsar alla välkomna och förklarar stämman öppen. 2. Stämmans behöriga

Läs mer

Revisorer Revisorer har varit Alex Larsen och Peter Datek.

Revisorer Revisorer har varit Alex Larsen och Peter Datek. Protokoll årsmöte 2010-08-08 Stare samfällighetsförening Deltagare på mötet: Malin Strand, Thomas Carlsson, Fredrik Jacobsson, Anders Cavalli Björkman, Jerker Lindhav, Kaj sa Oderbrandt, Johan Emterling,

Läs mer

Föreningens firma är GÅSHAGA STRANDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Föreningens firma är GÅSHAGA STRANDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Stadgar för GÅSHAGA STRANDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, org nr 717904-2846, enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår

Läs mer

DAGORDNING VID HEIMDAL-SKOGSBACKENS VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING ÅRSMÖTE DEN 27 AUGUSTI Verksamhetsåret CC /

DAGORDNING VID HEIMDAL-SKOGSBACKENS VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING ÅRSMÖTE DEN 27 AUGUSTI Verksamhetsåret CC / DAGORDNING VID HEIMDAL-SKOGSBACKENS VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING ÅRSMÖTE DEN 27 AUGUSTI CC / 060827 1 13 Tid: Söndagen den 27 augusti 2006 kl. 18.00 Plats: Heimdal, Ekeby-Almby - Örebro Närvarande: 59 st representanter

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING Dessa stadgar har blivit initialt antagna vid föreningsmöte den 28 mars 1996. Revidering har beslutats och införts vid årsmöte: I. Den 9 mars 2008. II. Den 11 mars

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 1 MOLLÖSUNDS 2016-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 16 juli 2016 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10.

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10. Edsvallaskolan Ekonomisk Förening Version B Stadgar Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 B 2015-04-23 Revidering och komplettering 6. och 10. vid styrelsemöte

Läs mer

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Stadgar för S:t Olofs Scoutkår US:T OLOFS SCO TKÅR VÄSTERÅS Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Not: När begreppet Scoutkåren används i dessa stadgar avser detta S:t Olofs

Läs mer

Supporterklubben Röda Havet

Supporterklubben Röda Havet Stadgar för Supporterklubben Röda Havet Eskilstuna Antagna 2010-07-04 1. Föreningens syfte 2. Räkenskapsår 3. Regler för hur verksamheten ska bedrivas 4. Regler för medlemskap och uteslutning. 5. Regler

Läs mer

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår Stadgar för Landvetter scoutkår Organisationsnummer: 852000-3446 Antagna av Kårstämman den 2012-11-08 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva scoutverksamhet

Läs mer

Vårdkasens vägförening

Vårdkasens vägförening Orgnr: 717904-4727 Årsmöte Sida 1 (4) Datum 2008-03-18, kl 19.00-20.20 Plats Stockbygården 1. Öppnande av stämman: Styrelsens ordförande Ulf Gladh hälsade välkommen och öppnade stämman 2. Val av ordförande

Läs mer

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun.

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Stadgar för SkottaNet Ekonomisk förening Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Ändamål 3 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Stadgar. Gislövs Vägförening

Stadgar. Gislövs Vägförening Stadgar Gislövs Vägförening STADGAR Sammanträdesdatum 2001-07-31 Sammanträdesledare Orvar Espert Ärende Kommun: l Firma 2 Samfälligheter 3 Grunderna för förvaltningen 4 Medlem 5 Styrelse, säte, sammansättning

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

Protokoll från årsmöte 2011 i samfälligheten Gulsparven 2011-05-31

Protokoll från årsmöte 2011 i samfälligheten Gulsparven 2011-05-31 Protokoll från årsmöte 2011 i samfälligheten Gulsparven 2011-05-31 Närvarande: Åsa Westberg, Gulsparvsvägen 1 Lars Mårtensson, Gulsparvsvägen 2 Hedvig Ullman Forsberg, Gulsparvsvägen 3 Peter och Marta

Läs mer

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening STADGAR Sammanträdesdatum 2002-05-15 Sammanträdesledare Anders A Ärende Stadgar för Ekås Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

Hans Rosén från Lantmäteriet informerade om förslaget till det nya anläggningsbeslutet för Årsta Havsbad.

Hans Rosén från Lantmäteriet informerade om förslaget till det nya anläggningsbeslutet för Årsta Havsbad. Sid1(5) Hans Rosén från Lantmäteriet informerade om förslaget till det nya anläggningsbeslutet för Årsta Havsbad. Ordförande Bo Hellberg öppnade mötet. 1 Stämmans behöriga utlysande Då handlingarna skickades

Läs mer

Styrelsens E-postadress är styrelsen@figarosff.se Föreningens hemsida finns på http://figarosff.se

Styrelsens E-postadress är styrelsen@figarosff.se Föreningens hemsida finns på http://figarosff.se Sida 1 av 6 Närvarande: 28 st medlemmar enligt närvarolista 1 Mötets öppnande och val av ordförande och protokollförare Ove Sandberg valdes till ordförande och Anders Boman valdes till sekreterare. 2 Val

Läs mer

Dagordning för Årsstämma i Samfällighetsföreningen Farsta-Ekliden

Dagordning för Årsstämma i Samfällighetsföreningen Farsta-Ekliden Dagordning för Årsstämma i Samfällighetsföreningen Farsta-Ekliden Tid och plats: torsdagen den 24 oktober 2013 kl. 19.00 i lokal Rättaren, Farsta Gård. Detta är samtidigt föreningsstämma i Ekonomiska föreningen

Läs mer

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna ÄPPELBLOMMANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna Stämmans öppnande Peter Bergman öppnade stämman och hälsade alla medlemmar välkomna. 1. Val

Läs mer

Kvarteret Myggans Samfällighetsförening

Kvarteret Myggans Samfällighetsförening Kallelse Kvarteret Myggans Samfällighet håller ordinarie föreningsstämma Söndagen den 26 februari 2012 kl. 18.00 i Blå lokalen. Välkomna 1. Öppnande. 2. Mötets behöriga utlysande. 3. Förslag till dagordning.

Läs mer

12. Beslut om medlemsavgiften för verksamhetsåret 2014.

12. Beslut om medlemsavgiften för verksamhetsåret 2014. Kallelse samt dagordning till årsstämma med Fjällbyns i Åkersjön Samfällighetsförening Långfredag den 18 April 2014 kl. 09. 00. Plats: Kapellet Åkersjön. 1. Val av ordförande och sekreterare för årsstämman.

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID HEIMDAL-SKOGSBACKEN SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGS ÅRSMÖTE

PROTOKOLL FÖRT VID HEIMDAL-SKOGSBACKEN SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGS ÅRSMÖTE Tid: Onsdagen den 19 augusti 2015 kl. 18.30 Plats: Skolan Fyren Ekalmen, Ekeby-Almby Närvarande: Lars-Inge Carlsson, ordförare Bernt Ryder Jensen Stefan Tidholm Thomas Olsson Peter Björnsson Ann-Marie

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 2009-08-03 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 1 Årsmötets öppnande Ordförande Lars Billström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet. 2 Fastställande

Läs mer

Stadgar för Svenska Pokerförbundet

Stadgar för Svenska Pokerförbundet Svenska Pokerförbundets Stadgar Sida 1 av 10 Stadgar för Svenska Pokerförbundet Dessa stadgar är antagna vid Svenska Pokerförbundets årsmöte 2010-02-13. Svenska Pokerförbundets Stadgar Sida 2 av 10 Kapitel

Läs mer

2 Val av ordförande för stämman. Stämman valde enhälligt Claes Wittboldt till ordförande för stämman.

2 Val av ordförande för stämman. Stämman valde enhälligt Claes Wittboldt till ordförande för stämman. PROTOKOLL: Från ordinarie föreningsstämma i Kullaviks Hamn ekon. förening (Khef) 716408-2658, i Kullaviksskolans Matsal torsdagen den 22 mars 2012, kl. 18:30-20:15 Närvarande 73 medlemmar, varav 1 innehade

Läs mer

Wästantorps samfällighetsförening

Wästantorps samfällighetsförening Tid: 22 maj 2016, kl. 10.00 Plats: Husaren, Södra Rörum Protokoll Årsstämma 2016 1. Mötets öppnande - Ordförande Bertil Carlie hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Upprop, fullmaktsgranskning

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID HEIMDAL-SKOGSBACKEN SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGS ÅRSMÖTE

PROTOKOLL FÖRT VID HEIMDAL-SKOGSBACKEN SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGS ÅRSMÖTE Tid: Torsdagen den 26 augusti 2010 kl. 19.30 Plats: Heimdal, Ekeby-Almby - Örebro Närvarande: Lars-Inge Carlsson, ordförare Jan Hörman Rolf Elsrud Christian Carlsson Lars Henriksson Karl-Gustaf Larsson

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

PROTOKOLL årsstämma 30 mars 2014

PROTOKOLL årsstämma 30 mars 2014 PROTOKOLL årsstämma 30 mars 2014 Närvarande Se röstlängd. 1. Årsstämman öppnas Ordförande Jan Olov Westerberg förklarade stämman öppnad och gick igenom vissa praktiska frågor. 2. Val av ordförande för

Läs mer

Kallelse - Till årsmöte/vägstämma för

Kallelse - Till årsmöte/vägstämma för Kallelse - Till årsmöte/vägstämma för Glamsarvsvägens Samfällighetsförening Väg 30122 Tisdagen 12 april 2016 Plats: Lilltorpet, Falun Tid: 18:00 18:30 Inskrivning av röstlängd per fastighet. Under inskrivningen

Läs mer