BILAGA 1 PILOTPROJEKTEN. Ideon Innovation: The Creative Plot

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BILAGA 1 PILOTPROJEKTEN. Ideon Innovation: The Creative Plot"

Transkript

1 BILAGA 1 PILOTPROJEKTEN Ideon Innovation: The Creative Plot Projektperiod: Region: Skåne Ideon Innovation är en av flera inkubatorer i Lund och är ett samarbete mellan Teknopol AB, Lunds universitet, Lunds kommun och Ideon Science Park. Majoriteten av företagen i Ideon Innovation är högteknologiska företag. IT och bioteknik dominerar. The Creative Plot at Ideon Innovation är en pilotinkubator för kulturella och kreativa näringar som drivs i form av ett partnerskap mellan The Creative Plot och Ideon Innovation i Lund. Verksamheten finns på Ideon Science Park. Utvalda företag får under ett års tid chansen att tillsammans med affärscoacher skräddarsy sina affärsstrategier. De får tillgång till en kontorsmiljö, omfattande nationella och internationella nätverk, kurser och seminarier, medieträning och kontakter med strategiska partner. Syftet med projektet är att skapa en inkubator/inkubationsprocess för kulturella och kreativa näringar anpassad efter de behov som finns. The Creative Plot använder sig av och vidareutvecklar Ideon Innovations inkubationsmodell för affärsidéer från den kreativa sektorn. The Creative Plots mål är att öka antalet företag inom kultur- och kreativa näringar som är innovativa, ekonomiskt livskraftiga, hållbara och konkurrenskraftiga både på nationell och internationell nivå. Projektet undersöker också vilka skillnaderna, särdragen och behoven är för de som startar ett företag inom kultur- och kreativa näringar jämfört med andra sektorer. Detta 1 (10)

2 görs bland annat genom att den kreativa sektorn utvecklar sina idéer sida vid sida med övriga inkubatorsföretag. Målet är en skapa en permanent verksamhet. En följeforskare är knuten till projektet. Stort fokus läggs på aktiviteter för kunskapsspridning och för nätverkande med olika samarbetspartner. Hittills uppnådda resultat och effekter: 5 företag har antagits till projektet. Företagen har fysisk plats på Ideon men ingår inte i den ordinarie inkubatorsverksamheten. The Creative Plot ger också ett visst stöd till ytterligare 15 företag som inte finns på Ideon Science Park. Av de inkubatorsföretag som antagits till en plats på Ideon så skulle bara ett sökt till en ordinarie inkubator. Inte heller de 50-talet blivande eller befintliga företag med projektidéer som sökte till projektet, via audition och intervjuer, skulle ha sökt stöd eller hjälp från något företagsstödjande kluster eller vanliga inkubatorer. Mötet mellan kulturella och kreativa näringar och en mer teknikinriktad inkubator som Ideon Innovation har gett positiva effekter för både parter. Det har fungerat bra att starta ny verksamhet inom en befintlig traditionell inkubator men med en annan uppsättning arbetsmetoder och kriterier. Nätverk och kompetens har nyttjats åt båda hållen. Nya produkter har skapats genom samverkan mellan inkubatörerna. Flera företag har också fått extern finansiering, från ALMI, i form av banklån och i riskkapital. Information och kommunikation har förändrats och anpassats till grupper som inte är affärsskolade. Projektet drivs i samverkan mellan Lunds kommun och Ideon Innovation och har öppnat upp för nya nätverk och aktiviteter 2 (10)

3 CRED/Alexandersoninstitutet: Remix Projektperiod: Region: Halland Alexandersoninstitutet är en plattform för utveckling som ska bidra till forskning och utveckling i Hallandsregionen. Verksamheten syftar till att stimulera och skapa förutsättningar för utveckling genom samverkan, nätverk och kunskapsutbyte. CRED Creative Destination Halland - är en mobil inkubator som vuxit fram inom Alexandersoninstitutet, med anpassade processer och verktyg för bolag som har sitt ursprung inom kreativa näringar och inom besöksnäringen. CREDs roll är att skapa tillväxt, kompetensutveckling och ökad lönsamhet inom de kulturella och kreativa näringarna. Inkubatorn ligger i nära anslutning till högskolan i Varberg och har även ett nära samarbete med textilhögskolan i Borås. Projektet har fokuserat sig på 4 delområden: 1. Prototyplab: Flera av de bolag inom kreativa näringar har i dagsläget stora möjligheter att produktifiera delar av sina erbjudanden. De saknar dock ofta kapital för att testa och verifiera idéerna. Att bygga prototyper är komplicerat och kräver ofta tillgång till avancerade verktyg och material som entreprenörerna saknar och är något som kan underlättas med detta labb. 2. Att innovera nya affärsmodeller: Alla företag har behov av en bra och hållbar affärsmodell. Många verksamheter inom kreativa näringar har ofta en relativt kort väg till marknad, vilket ställer ännu högre krav på innovativa affärsmodeller och att hitta nya sätt att ta betalt. 3. Såddfinansiering: Tillgång till såddfinansiering för projekt/bolag inom kreativa näringar är i det närmaste obefintlig. Tillgängligt kapital är starkt knutet till tekniska innovationer och patent, vilket inte är applicerbart inom kreativa branscher. 4. Uppsökande verksamhet: Många entreprenörer inom kreativa näringar känner inte sig tilltalade av de existerande innovationssystemen och de söker sig därför inte till traditionella företagsstödjande verksamheter. 3 (10)

4 Ett syfte med projektet har också varit att knyta Hallands två plattformar för tillväxt, Alexandersoninstitutet och Science Park Halmstad närmare varandra. Resultat och effekter: Projektet har genererat många nya kontakter och verktyg som är viktiga för CRED:s inkubationsprocess. CRED har fått ett nytt verktyg genom CRED Crowd Business Modelling. Projektet har tagit ett första steg för att utveckla nya och fler modeller för företagsfinansiering. Under projektet har ett samarbete initierats med Science Park Halmstad som driver ett nytt kompetensutvecklingsprogram för affärsänglar: Business Angel Academy En annan viktig lärdom är att det är viktigt att testa nya affärsmodeller för att utvecklas och att proaktiv marknadsföring behövs. 4 (10)

5 Science Park Jönköping AB: The Challenge Projektperiod: Region: Jönköping Jönköpingsregionen har historiskt präglats av starkt fokus på tillverkande företag, ofta med underleverantörsprägel, men saknar en stark kulturell och kreativ sektor. Det är svårt att på samma sätt konkurrera med storstadsregionerna när det gäller utbud och utveckling inom detta område. Det finns en insikt om läget och en uttalad vilja från näringsliv och politiska företrädare att förändra regionens näringslivsstruktur genom en kombination av kreativitet och produktion. Genom projektet The Challenge synliggörs företagare inom den kulturella och kreativa näringen i regionen och genom utbildning och affärsutveckling på deras egna villkor ges en tydligare affärsmässighet i verksamheten. En ambition är också skapa affärer och tillväxt genom korskopplingar mellan företagare inom kulturella och kreativa näringar och företagare från sk traditionella branscher. The Challenge erbjuder utbildning, affärsutveckling, idétävlingar och resor till Best Practice-områden allt för att utveckla ett nätverk för kulturella och kreativa näringar i Jönköping och för att skapa förutsättningar för nya affärer. Hittills nådda resultat och effekter Projektet har nått personer i branscher där Science Park Jönköping tidigare varit helt okänd och genom projektet har inkubatorn fått en ökad legitimitet gentemot dessa grupper. Arbetet har varit kantat av vissa svårigheter då verksamheten på inkubatorn i liten grad förknippas med kulturella och kreativa näringar. Inkubatorns egna rådgivare har fått en ökad kunskap om behoven hos denna grupp av företagare och de i sin tur om vilka möjligheter till stöd i sitt företagande som finns. Som en direkt följd av projektet har Science Park, Jönköpings kommun och Regionförbundet i Jönköpings län startat ett nätverk, Brightmind för företagen. Målet är att processer och nätverk ska leva kvar i form av mötesplats och en utbildning för företagare inom de kulturella och kreativa näringarna. 5 (10)

6 Transit Kulturinkubator: Affärsutvecklingsmodell för kulturinkubatorer Projektperiod: Region: Stockholm Transit Kulturinkubator erbjuder coachning, rådgivning och aktiviteter till konstnärer/entreprenörer inom konst, musik, film, scenkonst, design, konsthantverk. Transit samordnar och utvecklar det stockholmsbaserade kulturinkubatorsnätverket med SITE, kmh på Kungliga Musikhögskolan, Konstfack Alumni och Filmbasen i Botkyrka kommun. Syftet med kulturinkubatorsnätverket är att utveckla och långsiktigt etablera stöd till både befintliga och blivande kreatörs- och kulturföretagare i Stockholms län. Målet med projektet är en ny affärsutvecklingsmodell för kommersialisering av innovationer baserade på konstnärlig och kulturell verksamhet. Projektet utgår ifrån de processer som Transit Kulturinkubator och SITE använder idag för att skapa en modell bättre anpassad till entreprenörernas behov. Rådgivning baserad på modellen ger kreatörsföretagaren möjlighet att utveckla sitt företag och sig själv som företagare genom att identifiera och förtydliga sin kunskap, erfarenhet och drivkraft. Arbetet har bl a bedrivits genom att ett antal workshops genomförts. Målet med projektet är att skapa goda förutsättningar för gränsöverskridande samarbeten. Kreatörs- och kulturentreprenörer och andra entreprenörer väljs ut för att, under några halvdagar, arbeta med varandras verksamhetsutveckling. Transit Kulturinkubator vill efter projektets slut kunna tillhandahålla ett rådgivningsverktyg för inkubatorer och organisationer som stöttar kulturella och kreativa företag. Resultat och effekter: Transit Kulturinkubator i Stockholm har tagit fram affärsutvecklingsmodell, Organisk Process Metod (OPM) anpassad för förutsättningar och incitament hos verksamheter som vilar på konstnärlig grund. Metoden kommer att integreras i Transits verksamhet och samtliga antagna entreprenörer kommer att delta i workshops och styrelsearbete i enlighet med den nya metoden. 6 (10)

7 Projektet har även synliggjort de risker som finns när entreprenörer som verkar på konstnärlig grund utvecklas med fel metoder, modeller och processer. Denna del av projektarbetet har även resulterat i en, ännu inte avslutad, utveckling av språkbruket och ordvalen för verksamheter som Transit Kulturinkubator och för verksamheter som vilar på konstnärlig grund. Workshopparna har även resulterat i att flera företag fått nya kunder och uppdrag. Transit kommer också att erbjuda utbildning i OPM till inkubatorns samarbetspartner och till icke antagna entreprenörer i Stockholm län. En ambition är också att sprida metoden till branschorganisationer, inkubatorer och affärsrådgivare. 7 (10)

8 Movexum: Residence 1 Projektperiod: Region: Gävleborg Movexum är Gävleborgs företagsinkubator och som erbjuder en process för att ta innovationer från idé till marknad. Syftet är att ge tillgång till kompetens, kontakter och kapital via professionellt stöd och effektiv företagsutveckling för att skapa nya tillväxtbolag i Gävleborg. Projektet skapades för att Movexum ska öka sin kunskap och sin kapacitet i att möta företagare från de kulturella och kreativa näringarna. Projektet startade som en sk mobil inkubatorer där företagare inom kulturella och kreativa näringar bjöds in till olika kompetenshöjande workshops. Fokus låg initialt på mötet mellan den kreativa sektorn och turism/besöksnäring. Movexum utgick från tanken att deras kriterier för att kvalificeras in i inkubatorsmiljön skapade svårigheter för innovationer kopplade till kulturella och kreativa näringar och att de därför måste förändra sitt arbetssätt och sina modeller. Under projektets gång blev det tydligt att detta arbetssätt inte fungerade. Företagen/verksamheterna efterfrågade Movexums mer traditionella tjänster. Under hösten 2012 har verksamheten i projektet inriktats mot att erbjuda mer traditionell affärsutveckling till entreprenörer inom kulturella och kreativa näringar. Ett arbete har också inletts för att förändra och anpassa inkubatorprocessen på Movexum. Hittills nådda resultat och effekter: En viktig effekt är att befintliga arbetsmetoder, som är anpassade till mer konventionella och teknikfokuserade inkubatorer, hamnat i fokus. Inkubatorns riktlinjer och organisation utgår ifrån Innovationsbrons perspektiv vilket formar en mer sluten och tydligt avgränsad innovationskultur som i långa stycken kan skava mot kulturella och kreatörers och konstnärers kreativa process. Ett resultat är att det skapas en Gävleborgsk variant av metoder med inspiration från övriga pilotprojekt i satsningen. Idag saknas formella beslut om hur den temporära inkubatorsmodellen ska förvaltas. 8 (10)

9 Expression Uminova Innovation, Umeå Projektperiod: Region: Västerbotten Uminnova Innovation är en inkubator som arbetar med kommersialisering av affärsidéer från näringslivet och forskning. Uminovas verksamhet riktar sig främst till kunskapsintensiva företag inom IT, life science och gröna näringar. Uminova Innovation har format sin inkubatorsverksamhet utifrån tanken att olika branscher och discipliner ska mötas för att skapa nya produkter och tjänster. Syftet med projektet är: Att undersöka hur designprocessen kan användas som problemlösningsprocess för att utveckla nya produkter och tjänster. Att bygga in hållbarhet som en naturlig komponent och konkurrensfördel i affärsutvecklingsprocesser. Ta till vara kulturell och konstnärlig kompetens i syfte att utveckla nya och nuvarande företag. Utgångspunkten för projektet är kombinationen av inkubator, lärosäten och institutioner: Uminova Innovation; Umeå universitet/konstnärligt campus med Arkitekt-, Design- och Konsthögskolan; Humlab samt Bildmuseet. Fokus för arbetet är på att skapa lärande; initialt genom workshops, studieresor och evenemang för matchmaking. Fokus är också på en ökad erfarenhet och interaktion mellan olika organisationer som kan stödja företagare med koppling till de kulturella och kreativa näringarna. Hittills uppnådda resultat och effekter: Under projektets gång har ett kluster av företagare inom mode identifierats i regionen. De har stora behov av handledning, affärsstruktur, omvärldsanalys mm. Projektet kommer att undersöka om nationell samverkan kan vara möjlig för att kunna ge ytterligare support till företagen. Kontakter har bl a etablerats med modeinkubatorn i Borås (som i sin tur får stöd från Vinnova inom ramen för inkubatorsuppdraget). 9 (10)

10 Ett tydligt resultat av projektet är att det nu finns beslut om att starta en inkubator till i Umeå med inriktning på de kulturella och kreativa näringarna. Den kommer att finnas på Konstnärligt Campus och kommer att ägas av Umeå universitet via deras holdingbolag och Umeå kommun via deras näringsbolag. Namnet blir Uminova expression. Styrelse och vd utses inom kort. 10 (10)

Affärsutveckling för kreatörer eller kreativa affärsutvecklare?

Affärsutveckling för kreatörer eller kreativa affärsutvecklare? Affärsutveckling för kreatörer eller kreativa affärsutvecklare? En exempelskrift för dig som arbetar för att stärka företagandet inom kulturella och kreativa näringar. VILL DU VETA MER? Besök www.tillvaxtverket.se/kkn

Läs mer

Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar

Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar Uppsala län, december 2014 Sammanfattning Landstinget i Uppsala län, Regionförbundet Uppsala län/visit Uppland, Uppsala

Läs mer

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn n v tor la o de nsm En tio a ov n in FLER INNOVATIONER HELT ENKELT - EN DEL AV INNOVATIONSMOTORN Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn Slututvärdering Regionförbundet Sörmland levererar

Läs mer

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Innehållsförteckning 1 Kommunikationsinsatser... 2 2 Utlysning Ungas innovationskraft idéer, koncept och modeller... 5 3 Mikrofinansiering ALMI

Läs mer

Strategi för utveckling av inkubatorernas roll i innovationsstödsystemet i Skåne VERSION 1.0 INKL. BILAGOR

Strategi för utveckling av inkubatorernas roll i innovationsstödsystemet i Skåne VERSION 1.0 INKL. BILAGOR Strategi för utveckling av inkubatorernas roll i innovationsstödsystemet i Skåne VERSION 1.0 INKL. BILAGOR Strategi för utveckling av inkubatorernas roll i innovationsstödssystemet i Skåne... 3 Sammanfattning...

Läs mer

MINGELMENY MED VÄRDAR MAKE IT HAPPEN! MÅNDAG 4 JUNI 2012

MINGELMENY MED VÄRDAR MAKE IT HAPPEN! MÅNDAG 4 JUNI 2012 KULTURELLA OCH KREATIVA NÄRINGAR I SKÅNE MINGELMENY MED VÄRDAR MAKE IT HAPPEN! MÅNDAG 4 JUNI 2012 Hur många gånger har du varit på en konferens utan att ha fått prata med just de personer som du tror kan

Läs mer

Movexum regional företagsinkubator Gävleborg

Movexum regional företagsinkubator Gävleborg Fördjupad projektbeskrivning Movexum regional företagsinkubator Gävleborg Fas 2 2011-07-01 -- 2013-12-31 Bilaga till ansökan om regionala projektmedel hos Region Gävleborg 2011-2013 Innehåll 1. Sammanfattande

Läs mer

innovationer och entreprenörskap

innovationer och entreprenörskap The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 innovationer och entreprenörskap Regional handlingsplan för örebroregionen regional handlingsplan för innovationer och entreprenörskap 2012-2013 1 Att göra! Innehåll

Läs mer

Innovationsstrategi Västerbotten

Innovationsstrategi Västerbotten Innovationsstrategi Västerbotten 2014 2020 Kunskap, kreativitet och mod drivkraft för regionens utveckling Nya produkter, tjänster, metoder eller nya sätt att organisera sig ska ge tillväxt, fler arbetstillfällen

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Illustrationer: Helena Holmquist, Häppi Design Formgivning: Cecilia Eriksson, Cerif Tryck: KPH Trycksaksbolaget Antogs av Regionförbundet

Läs mer

Kreativa näringar. Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse

Kreativa näringar. Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse Kreativa näringar Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse Riksantikvarieämbetet Statens arkiv Statens kulturråd Tillväxtanalys Tillväxtverket VINNOVA 1 2 Riksantikvarieämbetet, Statens

Läs mer

Kartläggning och analys av det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar

Kartläggning och analys av det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar Kartläggning och analys av det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar 2011 10 31 1 Förord I föreliggande rapport redovisas resultat från ett regeringsuppdrag som genomförts

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 2 Innehåll Sammanfattning... 4 Bakgrundsbeskrivning, skäl

Läs mer

GODA EXEMPEL FRÅN RESURSCENTRA FÖR KVINNOR. Winnet Norrbotten VI VET VAD VI TALAR OM! Klöver Dam Örnsköldsvik. Winnet Västernorrland Winnet Sundsvall

GODA EXEMPEL FRÅN RESURSCENTRA FÖR KVINNOR. Winnet Norrbotten VI VET VAD VI TALAR OM! Klöver Dam Örnsköldsvik. Winnet Västernorrland Winnet Sundsvall Winnet Norrbotten VI VET VAD VI TALAR OM! Klöver Dam Örnsköldsvik GODA EXEMPEL FRÅN RESURSCENTRA FÖR KVINNOR Winnet Västernorrland Winnet Sundsvall Resurscentra W7 Norra Dalarna Iris Lokalt Resurscentrum

Läs mer

Lista på affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande som beviljats medel under beslutsperioden 2011-2014

Lista på affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande som beviljats medel under beslutsperioden 2011-2014 Lista på affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande som beviljats medel under beslutsperioden 2011-2014 Lista på insatser i Blekinge t o m 141115 Mod Passion

Läs mer

Lärande utvärdering av ESF-projekt Dnr 2010-3010052

Lärande utvärdering av ESF-projekt Dnr 2010-3010052 Lärande utvärdering av ESF-projekt Dnr 2010-3010052 Slutrapport 23 december 2013 Dr Tommy Bergkvist tommy.bergkvist@s-m-i.net www.s-m-i.net Förord Projektet CSES Center för Socialt Entreprenörskap Stockholm,

Läs mer

Projektet Strängnäs Växer

Projektet Strängnäs Växer Utvärderingsrapport av : Projektet Strängnäs Växer European Minds Utvärderare: John Gunnarsson www.europeanminds.se INNEHÅLL KAP 1. Sammanfattning 3 KAP 2. Bakgrund till projektet 4 KAP 3. Utvärderarens

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 INNEHÅLL STUNS INITIATIVTAGARE OCH PÅDRIVARE 3 Vägval Uppsala En innovationsstrategi för Uppsalaregionen 4 Vägval Uppsala Finansiering av tillväxtföretag 5 AGC en regional finansiell

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning GISTECH. 8.1 Bakgrund skäl till projektet

Fördjupad Projektbeskrivning GISTECH. 8.1 Bakgrund skäl till projektet Bilaga 1 1 Fördjupad Projektbeskrivning GISTECH 8.1 Bakgrund skäl till projektet Regionen behöver nya drivkrafter för att skapa tillväxt utifrån de förutsättningar och utmaningar vi står inför. En viktig

Läs mer

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil Förstudie i-lift Summering Denna rapport sammanfattar den förstudie som bedrivits i regi av Lunds NyföretagarCentrum under våren och hösten 2014 i syfte om att utreda och utvärdera behovet och möjligheten

Läs mer

innovation och entreprenörskap

innovation och entreprenörskap The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 innovation och entreprenörskap handlingsplan för örebroregionen 2014-2016 innovation och entreprenörskap handlingsplan för Örebroregionen 2014 2016 1 Innehåll 1.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Vi är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Därigenom förkortar vi deras väg till verkliga och varaktiga resultat. Vi

Läs mer

NYA PENGAR TILL DET NYSKAPANDE

NYA PENGAR TILL DET NYSKAPANDE NYA PENGAR TILL DET NYSKAPANDE en modell för Kulturbryggans mäklarverksamhet Slutrapport 2013-06-17 NYA PENGAR TILL DET NYSKAPANDE en modell för Kulturbryggans mäklarverksamhet INNEHÅLL SAMMANFATTNING

Läs mer

Råd och metoder. 1. Hur innovativ är du? Våga tänka nytt!

Råd och metoder. 1. Hur innovativ är du? Våga tänka nytt! 1 Råd och metoder Det räcker inte att testa sin innovationsförmåga, det gäller också att förbättra den. Här finner du en hel del råd, metoder och arbetsfrågor. Du kan arbeta med mycket av detta på egen

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURELLA OCH KREATIVA NÄRINGAR I JÖNKÖPINGS LÄN

STRATEGI FÖR KULTURELLA OCH KREATIVA NÄRINGAR I JÖNKÖPINGS LÄN Projektet har fått ekonomiskt stöd från Tillväxtverket STRATEGI FÖR KULTURELLA OCH KREATIVA NÄRINGAR I JÖNKÖPINGS LÄN CLAES BOMAN OCH PETER ENGLÉN SAMHÄLLSNYTTA AB 1(26) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING...

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson Förstudie Design Västerbotten Juni 2007 Förord Denna förstudie och den följande Mål 2 ansökan som kommer att lämnas in för handläggning under hösten 2007 avse r en större flerårig satsning på design i

Läs mer

Innovationsslussar- Nya samverkansmiljöer och. kommersialisering av innovationer inom hälso- och sjukvården

Innovationsslussar- Nya samverkansmiljöer och. kommersialisering av innovationer inom hälso- och sjukvården 1 (13) Elisabet Nielsen, 08/473 3107 2014-07-03 Elisabet.Nielsen@VINNOVA.se 2008-04049 N2008/7291/FIN Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Innovationsslussar- Nya samverkansmiljöer och kommersialisering

Läs mer