Inkubatorer för kulturella och kreativa näringar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inkubatorer för kulturella och kreativa näringar"

Transkript

1 Inkubatorer för kulturella och kreativa näringar Redovisning och slutsatser av regeringsuppdrag inom Handlingsplanen för kulturella och kreativa näringar Dnr Näringsdepartementet N2010/8901/ENT (delvis) Dnr Tillväxtverket

2 Förord I handlingsplanen för kulturella och kreativa näringar (KKN) finns nio olika deluppdrag till nationella myndigheter och organisationer. Ett av dessa är ett gemensamt uppdrag till Vinnova och Tillväxtverket för att stötta nya modeller för affärsutveckling i inkubatorsmiljö. Tillväxtverket stöd har gått till några nyskapande regionala pilotmodeller för affärsutveckling för inkubatorer. Denna rapport redovisar för Tillväxtverkets del av regeringsuppdraget, och om de slutsatser som idag kan dras av pilotprojekten. Till uppdraget har en studie och utvärdering genomförts. Insatsen har framför allt lett till en ökad kunskap och kompetens bland de deltagande inkubatorerna och genererat nya och mer anpassade arbetssätt och modeller för hur företagen inom kulturella och kreativa näringar kan stöttas i eller i anslutning till en regional inkubatorsmiljö. En förhoppning är att pilotsatsningen bidragit med nya kunskaper som kan komma till nytta för olika intressenter inom området. Stockholm den 1 mars 2013 Birgitta Böhlin Tf generaldirektör Karin Östberg Projektledare 2

3 Sammanfattning och slutsatser Gemensamt regeringsuppdrag Regeringen gav i januari 2011 i uppdrag åt Tillväxtverket och Vinnova att fortsatt främja utvecklingen av inkubatorer anpassade till kulturella och kreativa näringar. Uppdraget bygger vidare på erfarenheterna från det första regeringsuppdraget till Vinnova som genomfördes i samverkan med Innovationsbron och Tillväxtverket. Tillväxtverket har förfogat över 3 mkr av de särskilda regeringsmedlen på 7,5 mkr som varit disponibla under 2011 och Tillväxtverket har tillfört ytterligare drygt 1,5 mkr av egna medel för genomförandet av insatsen. Tillväxtverket och Vinnova lämnar efter överenskommelse två separata redovisningar av regeringsuppdraget. Det övergripande syftet för regeringsuppdraget är att ta tillvara kulturell och konstnärlig kompetens inom inkubatorsystemet som helhet och främja innovationer och vidareutveckling av nya tillväxtföretag. Målet är att öka förutsättningarna för kreativa och kulturella näringars etablerings- och tillväxtmöjligheter. Gemensam utlysning Tillväxtverket och Vinnova har haft en dialog om upplägg och innehåll för uppdraget som stämts av med Näringsdepartementet och Innovationsbron (nuvarande ALMI). Detta ledde fram till en gemensam utlysning i juni 2011 för idéskisser. Utlysningen hade två olika spår; nationella satsningar, på sk branschvertikaler (Vinnova) och en satsning på några mindre pilotprojekt (Tillväxtverket). Totalt kom 29 projektskisser in, 22 till Tillväxtverket och 7 till Vinnova. Sju sökande valdes ut för att i ett andra steg skicka in en formell ansökan till Tillväxtverket. Sex pilotprojekt beviljades stöd under senhösten Med sen projektstart och då utvecklingsprojekt av detta slag kräver lite extra tid för genomförande så drivs merparten av Tillväxtverkets projekt fram till sommaren Detta förfarande har stämts av med Näringsdepartementet. En tilläggsrapportering till denna redovisning kommer att göras efter sommaren. Tillväxtverkets har anlitat Ramböll för att dokumentera, följa upp och granska genomförandet av pilotsatsningen och för att skapa ett lärande som kan användas 3

4 vid framtida satsningar. Under arbetet har Tillväxtverket haft en löpande dialog med utvärderaren. Tillväxtverkets redovisning bygger både på underlag och slutsatser från utvärderingen och på egna slutsatser i dialog med projektägare och andra intressenter. Slutsatser Detta regeringsuppdrag, liksom tidigare uppdrag för att utveckla inkubatorer i kulturella och kreativa näringar, tydliggör att dagens inkubatorssystem inte fullt är anpassat till behoven och potentialen som finns i företagandet inom näringarna. Andra affärsmodeller och annan typ av samverkan och nätverkande krävs för att skapa tillväxtföretag inom kulturella och kreativa näringar. Insatserna tydliggör också behovet av mer systematiska regionala insatser och av kunskapsspridning och erfarenhetsutbyten inkubatorer emellan. Projekten har nått nya målgrupper av företag, huvudsakligen soloföretagare. Det är en stor bredd i deltagandet med en spridning på en mängd olika delbranscher. Företagen efterfrågar traditionellt stöd i form av rådgivning och coachning. Seminarier och andra typer av evenemang har visat sig vara en framkomlig strategi för nätverksbyggande och för att informera om inkubatorers och affärsrådgivares erbjudande och roller. Vissa projekt har förnyat och förstärkt olika regionala samarbeten, ibland genom att knyta till sig särskild spetskompetens inom kulturella och kreativa näringar. En tydlig lärdom är att kommunikationen om det stöd och den rådgivning som erbjuds behöver vara annorlunda för att locka denna målgrupp. Det krävs också nya marknadskanaler och nya nätverk för att nå ut. Detta är en slutsats som återkommer i andra sammanhang, exempelvis vid satsningar för att nå kvinnor, unga eller personer med utländsk bakgrund. Satsningen har framför allt lett till en ökad kunskap och kompetens bland de deltagande inkubatorerna och genererat nya och mer anpassade arbetssätt och modeller för hur företagen inom kulturella och kreativa näringar kan stöttas i eller i anslutning till en regional inkubatorsmiljö. Samtidigt visar utvärderingen att dessa företags behov inte alltid skiljer sig så markant från andra företags behov. Generellt möter de samma utmaningar som andra branscher. En traditionell och generell affärsrådgivning kan anpassas och erbjudas företagare inom de kulturella och kreativa näringarna. Den generella rådgivningen kan ibland behöva kompletteras med specifika affärsutvecklings- och verksamhetsmodeller anpassade till målgrupperna, sektorn är allt annat än homogen. För en mer kvalificerad rådgivning behöver en branschspecifik spetskompetens tillföras. 4

5 Deltagarna i projekten har generellt varit nöjda med deltagandet och inkubatorernas erbjudande. Deltagarna har haft ett tydligt fokus på att öka sin omsättning, nå nya kunder och etablera nya samarbeten. Ungefär en tredjedel tror på nya affärer och en ökad omsättning Tillväxtverkets satsning kommer att avslutas med ett lärseminarium för relevanta aktörer och intressenter, preliminärt i början av juni. Flera av de deltagande inkubatorerna har också påbörjat ett lokalt och regionalt spridningsarbete. Framtiden Rent generellt behövs kompletterande insatser och då inte bara i inkubatorsmiljöer - för att utveckla nya typer av affärsidéer inom tjänstenäringen. Nuvarande stödsystem för innovation, rådgivning och finansiering är inte primärt anpassat till dessa behov. Innovationer och affärsutveckling för kulturella och kreativa näringar kan ha en annan affärslogik än andra näringar. Detta kräver anpassade och ibland nya affärsmodeller och utvecklingsinsatser. Och det kan kräva ytterligare kompetensutveckling av rådgivare och affärsutvecklare för att öka kunskapen om kundsegmenten och marknaderna för de olika branscherna inom sektorn. Det påbörjade arbetet genom denna insats är ett steg i rätt riktning för att möjliggöra en ökad tillväxt för de kulturella och kreativa näringarna. Det är viktigt att utgå ifrån respektive regions förutsättningar och drivkraft i det fortsatta arbetet och att insatserna i projekten också leder till en tydligare integrering av näringarna i det befintliga inkubatorssystemet. En framtida ambition bör vara att fler projekt och entreprenörer från de kulturella och kreativa näringarna väljs in för deltagande i traditionella inkubatorer. Det är viktigt att skapa förutsättningar för samarbete mellan kulturella och kreativa näringar och andra branscher, i inkubators- och innovationsmiljöer och i andra verksamheter som stöttar affärsutveckling. Branschöverskridande möten är viktigt för tillväxt och innovationsklimat. Gemensamma lokaler, samlokalisering till samma fysiska miljö, underlättar dessa möten. 5

6 Innehåll Sammanfattning och slutsatser 3 Regeringsuppdraget 7 Genomförandet av uppdraget 9 Erfarenheter av pilotinsatsen 13 Några viktiga begrepp med relevans för insatsen 20 Bilaga 1 Pilotprojekten Bilaga 2 Utvärderingen av pilotsatsningen på inkubatorer för kulturella och kreativa näringar 6

7 Regeringsuppdraget Bakgrund och syfte I handlingsplanen för kulturella och kreativa näringar (KKN) finns nio olika deluppdrag till nationella myndigheter och organisationer. Ett av dessa är ett gemensamt uppdrag till Vinnova och Tillväxtverket för att stötta nya modeller för affärsutveckling i inkubatorsmiljö. Det första regeringsuppdraget I ett regeringsbeslut hösten 2009 fick Vinnova i uppdrag att under 2010 i samverkan med Innovationsbron och Tillväxtverket utforma och starta ett pilotprogram för att främja utvecklingen av inkubatorer kopplade till kulturella och kreativa näringar. För uppdraget beviljades 2 mkr. Verksamheten drevs som ett projekt i Innovationsbrons regi med en fysisk hemmavist hos inkubatorn Minc i Malmö. Arbetet höjde medvetenheten och synliggjorde behoven av nya arbetssätt och affärsmodeller hos Innovationsbron och hos flera inkubatorer varav några ingick i det nationella inkubatorsprogrammet. I slutrapporteringen lämnade Vinnova och Tillväxtverket förslag till ett fortsatt uppdrag för att lyfta fram kulturella och kreativa perspektiv inom olika typer av inkubatorsverksamheter. Ett av förslagen var att stärka några befintliga inkubatorer i deras verksamhet mot kulturella och kreativa näringar och att skapa förutsättningar för potentiella och befintliga företagare inom näringarna. Regeringsuppdraget 2011 Regeringen gav i januari 2011 i uppdrag åt Tillväxtverket och Vinnova att fortsatt främja utvecklingen av inkubatorer anpassade till kulturella och kreativa näringar. Uppdraget bygger på erfarenheterna från det första regeringsuppdraget till Vinnova. Tillväxtverket har förfogat över 3 mkr av de särskilda regeringsmedlen på 7,5 mkr som varit disponibla under 2011 och Tillväxtverket har tillfört ytterligare drygt 1,5 mkr av egna medel för genomförandet av insatsen. Cirka fyra miljoner har vikts för projektstöd till inkubatorerna och drygt 0,5 miljoner kronor för att dokumentera, följa upp, utvärdera och sprida kunskap om projekten. 7

8 Syftet med insatsen är att fortsatt främja utvecklingen av inkubatorer inom kulturella och kreativa näringar och att tillvarata kulturell och konstnärlig kompetens inom inkubatorsystemet i sin helhet. Den ska dels nå företag inom de kulturella och kreativa näringarna och dels öka kunskapen och kompetensen om näringarna i inkubatorssystemet. Goda förutsättningar ska skapas för potentiella entreprenörer och företagare att utveckla sina affärsidéer och sitt företagande. Målet är att öka förutsättningarna för näringarnas etablerings- och tillväxtmöjligheter. Tolkning av uppdraget Regeringsuppdraget är i sina formuleringar rätt omfattande. Vinnova och Tillväxtverket valde tidigt, och efter avstämning med Näringsdepartementet, att vända sig till etablerade och befintliga inkubatorer och inkubatorsmiljöer. Utbudet av inkubatorer i Sverige är, inte minst i en internationell jämförelse, stort. Uppdraget har också i resurser och tid varit relativt begränsat. Tillväxtverkets uppdrag har också avgränsat sig till stöd för utvecklingsarbete i Sverige. Verksamheten har inte haft någon internationell prägel. 8

9 Genomförandet av uppdraget Genomförande och organisation Under februari och mars 2011 träffade Tillväxtverket samtliga projektägare för avstämning av innehåll och upplägg. I juni genomfördes en erfarenhetsträff med projekten i Umeå i samband med designdagarna där. Under oktober december besöktes samtliga projekt/inkubatorer av Tillväxtverket. I januari 2013 genomfördes en gemensam workshop i Stockholm. Karin Östberg är projektledare för inkubatorsuppdraget. Initialt har också Stina Algotson och Lennart Sandberg varit knutna till detta arbete. Uppföljning och utvärdering En utvärderingskonsult, Ramböll Management AB, fick i uppdrag att dokumentera, följa upp och granska genomförandet av pilotsatsningarna och skapa ett lärande för framtida satsningar, se bilaga 2 Uppdraget har omfattat tre delar: System- och nulägesanalys av inkubatorssystemet och företagandet med relevans till kulturella och kreativa näringar, fältstudie och dokumentation av projekten samt slutsatser, sammanfattning och rekommendationer. Som sakkunnig till utvärderingen knöts en professor i kulturgeografi vid Uppsala Universitet. I Tillväxtverkets upphandling ställdes krav på att en forskare eller en konsult med spetskompetens inom sakområdet skulle knytas till uppdraget. Önskemål ställdes också på inrättandet av en referensgrupp. Referensgrupp I referensgruppen till utvärderingen har ingått representanter från Konstnärsnämnden, ALMI Företagspartner Stockholm, Innovationsbron Syd, Länsstyrelsen Stockholm, Vinnova, en företagarrepresentant, Tillväxtverket och Ramböll samt en forskare från Uppsala Universitet. En expert från Konstfack inbjöds också initialt till deltagande. Tre referensgruppsmöten har genomförts under hösten och vintern. Samråd och information I regeringsuppdraget står att Uppdraget bör genomföras i samråd med Statens kulturråd, Konstnärsnämnden, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, Svenska Filminstitutet och Rådet för kulturella och kreativa näringar. Uppdraget bör i 9

10 möjligaste mån och beroende på typ av insats, ske i kontakt med berörda nationella, regionala och lokala aktörer. I samband med utlysningen av projektskisser efterfrågades synpunkter på utformningen och innehållet från utpekade aktörer i uppdraget. Statusen för satsningen har presenterats kortfattat vid flera samverkansmöten inom ramen för Handlingsplanen för kulturella och kreativa näringar. En representant för Rådet för kulturella och kreativa näringar har medverkat som sakkunnig i arbetet med utvärderingen. Konstnärsnämnden har ingått i referensgruppen knuten till arbetet. Utlysningen Tillväxtverket och Vinnova har haft en dialog om upplägg och innehåll för uppdraget som också stämts av med Näringsdepartementet och Innovationsbron. Detta ledde fram till en gemensam utlysning i juni 2011 för idéskisser. Utlysningen hade två olika spår; nationella satsningar på branschvertikaler (Vinnova) och en satsning på några mindre pilotprojekt (Tillväxtverket). Totalt kom 29 projektskisser in, 22 till Tillväxtverket och 7 till Vinnova. Målgruppen för utlysningen var inkubatorer och inkubatorsmiljöer av olika slag; s.k. traditionella inkubatorer, inkubatorer med en stark eller en viss branschprofil inom kulturella och kreativa näringar och kulturinkubatorer. Tillväxtverkets satsning stöttar några nyskapande pilotmodeller för affärsutveckling i inkubatorer. Projekten har krav på en regional förankring för genomförandet och på kundnytta för deltagande entreprenörer och företagare. Projekten ska också lyfta in ny kompetens och koppla samman nya idéer med inkubatorer; med t ex produkt- eller tjänsteinriktning. Sju sökande valdes ut för att i ett andra steg skicka in formella ansökningar till Tillväxtverket. Sex pilotprojekt beviljades stöd under senhösten Med en sen projektstart och då utvecklingsprojekt av detta slag kräver lite extra tid för genomförande så drivs merparten av Tillväxtverkets projekt fram till sommaren 2013 och med slutrapportering under tredje kvartalet Detta förfarande har stämts av med Näringsdepartementet. En tilläggsrapportering till denna redovisning kommer att göras under början av hösten. Projekten De projekt som valdes ut gemensamt i utlysningsförfarandet var: Alexandersoninstitutet/CRED: Remix, Halland 10

11 Ideon Innovation/Lunds kommun: The Creative Plot, Skåne Movexum: Residence1 en helhetssyn på företagande, Gävleborg Science Park Jönköping AB: The Challenge, Jönköping Transit Kulturinkubator: Ny affärsutvecklingsmodell för kulturinkubatorer, Stockholm Uminova Innovation: Expression, Västerbotten Ideon Innovation, Movexum, Science Park Jönköping och Uminova Innovation deltar i Innovationsbrons (nuvarande ALMIs) program Business Incubation for Growth Sweden, BIG Sweden. Programmet stödjer ett antal utvalda inkubatorer genom kompetensutveckling, kvalitetssäkring, samverkan och driftsfinansiering. Ideon och Uminova erbjuder platser främst till teknik- och forskningsbaserade projekt och företag. Movexum och Science Park Jönköping har ett litet mer generellt fokus på teknik- och tjänsteutveckling. Transit Kulturinkubator, som bygger sin verksamhet på konstnärlig grund, får ett mindre stöd för erfarenhetsutbyte inom ramen för Innovationsbrons program. CRED Inkubator Creative Destination Halland arbetar med företag inom kulturella och kreativa näringar och besöksnäringen och verkar som en s.k. mobil inkubator. Projektstöden från Tillväxtverket ligger i intervallet 400 tkr till 1 mkr. Geografisk spridning av projekten, olika typer av näringsliv De deltagande projekten representerar en geografisk bredd från Västerbotten i norr till Skåne i söder och en bredd i regioner med sinsemellan rätt stora skillnader i näringslivet. Bredden i kulturella och kreativa näringar i relation till projekten En viktig aspekt när det gäller insatser för kulturella och kreativa näringar är att området i sig är så oerhört brett och innefattar allt från konst- och kulturverksamheter till högteknologiskt dataspelsutveckling. Vinnova och Tillväxtverket valde att inte alls definiera näringarna i utlysningen. I Tillväxtverkets definition på hemsidan för de kulturella och kreativa näringar räknas verksamheter in som har ett kulturellt och kreativt värde inom arkitektur, 11

12 design, film och foto, konst, litteratur, media, mode, musik, måltid, scenkonst samt upplevelsebaserat lärande (som dataspel och besöksnäring). Sett till de olika inkubatorernas erbjudande och utpekade målgrupp har Ramböll i sin utvärdering gjort följande analys av inkubatorernas fokus för projekten: Figur 1. Förståelse för inkubatorernas fokus Ideon CRED Transit Uminova Science Park Movexum Se vidare bilaga 1 och 2. 12

13 13

14 Erfarenheter av pilotinsatsen Två av sex projekt har avslutats. De övriga avslutas under perioden maj- augusti. Nya metoder, modeller och arbetssätt som kan spridas Satsningen har genererat och kommer att sprida - ett antal metoder och modeller för hur företag i sektorn kan stöttas i inkubatorsmiljö. Inkubatorerna har sökt anpassa arbetssätt och metoder efter företagens förväntade och förmodade behov. Modellerna är sinsemellan mycket olika beroende på förutsättningar, idéer och behov som finns både lokalt och regionalt för att arbeta med denna målgrupp av företag. De sex projektmodellerna tar till vara på företagens, inkubatorernas och de regionala aktörernas unika förutsättningar och roller, men är ändå tillräckligt generella för att kunna användas i andra regioner och inkubatorsmiljöer. Två av projekten bygger helt eller delvis på en vidareutveckling av befintliga arbetsmetoder och verksamheter, de övriga fyra projekten har initierat helt nyskapande insatser i relation till nuvarande inkubatorverksamhet. Nya målgrupper och branscher har nåtts Inkubatorerna har nått nya målgrupper av företag, huvudsakligen soloföretagare. Det är en stor bredd i deltagandet med en spridning på en mängd olika delbranscher. Företagen efterfrågar traditionellt stöd i form av rådgivning och coachning. En traditionell och generell affärsrådgivning kan anpassas och erbjudas företagare inom de kulturella och kreativa näringarna. Här finns ett behov av specifika affärsutvecklings- och verksamhetsmodeller direkt anpassade till målgruppen. För en mer kvalificerad rådgivning behöver en branschspecifik spetskompetens tillföras. Seminarier och andra typer av evenemang har också visat sig vara en framkomlig strategi för nätverksbyggande och för att informera om inkubatorers och affärsrådgivares erbjudande och roller. Tjänsteutveckling har ofta just fokus på legitimitet, nätverkande och mötesplatser och på att träffa andra entreprenörer. 14

15 Ökad kunskap och kompetens Satsningen har lett till en ökad kunskap och kompetens bland inkubatorerna. Vissa projekt har förnyat och förstärkt olika regionala samarbeten, ibland genom att knyta till sig särskild spetskompetens inom kulturella och kreativa näringar. Projekten har i genomförandet haft många och varierande kontakter med regionala och lokala aktörer. Branschöverskridande möten, korskoppling En grundansats för satsningen är också att hitta mer branschöverskridande arbetsmetoder, att kunna möjliggöra möten mellan entreprenörer från kulturella och kreativa näringar och övriga branscher. Alla projekt har i olika former och i olika grad arrangerat och underlättat för branschöverskridande möten och mötesplatser. Framför allt har två av projekten på ett litet mer systematiskt sätt tagit sig an denna uppgift vilket också lett till nya samarbeten företag emellan. Nya former av värdeskapande blir allt viktigare för företagens konkurrenskraft i takt med högre krav på förädlingsvärde i produktionen och med mer komplexa globala värdekedjor. Kulturella och kreativa näringar bidrar till att koppla samman branscher och kunskapsområden på nya sätt bl a genom marknadsföring och design - och har därför en viktig roll för innovationsklimatet och för tillväxten. (Nationella innovationsstrategin, 2012). Mobila aktiviteter och uppsökande verksamhet Samtliga inkubatorer har arbetat på ett mobilt och uppsökande sätt (inklusive den inkubator som redan hade ett mobilt koncept) för att ta sig an en ny målgrupp och har valt att anpassa sina aktiviteter till evenemang där företagen också kan nås. Ett resultat av insatsen är att denna möjliggjort en uppsökande verksamhet, gett tid och möjlighet att träffa, informera och coacha nya grupper av entreprenörer och företagare och också i några projekt möjlighet att screena nya affärsidéer. Vikten av selektering och urval har varierat mellan inkubatorerna En central del i inkubatorsprocessen handlar om selektering av inkubatorsföretag. Hos en inkubator med fokus på kommersialisering och skalbarhet genomgår sökande projekt och företag en noggrann urvalsprocess. I projekten har urvalet inte haft samma fokus. I ett fall har projektet inte avgränsat pilotsatsningen till någon specifik målgrupp utan den har riktat sig till hela den kulturella och kreativa näringen. I ett annat har projektet efter omstart fått en breddare målgrupp. 15

16 Nöjda deltagare Entreprenörerna har getts möjligheter att affärsutveckla sina idéer. Projekten har kommit olika långt och har haft olika lång startsträcka varför individuell rådgivning och coachning som en del av inkubatorsprocess inte fullt ut har kunnat erbjudas till alla ännu. Projekten har på olika sätt försökt tillgodose kunskapsbehov hos potentiella och befintliga företagare inom kulturella och kreativa näringar. Cirka 50 procent av deltagarna i projekten har besvarat utvärderarens enkät, troligen är vissa inkubatorer lite överrepresenterade, andra lite underrepresenterade i enkätsvaren. Det är svårt att dra allt för generella slutsatser utifrån detta underlag. Generellt har respondenterna varit nöjda med vad inkubatorerna haft att erbjuda i stöd, information och rådgivning. De som besvarat enkäten har haft ett tydligt fokus på att öka sin omsättning, nå nya kunder och etablera nya samarbeten. Cirka en tredjedel tror på nya affärer och en ökad omsättning. Medianvärdet för respondenterna i omsättning var kronor under En majoritet av företagen är relativt nystartade. Satsningen har i större utsträckning nått kvinnor än män (inte bara avseende företagen/verksamheterna som deltagit utan också avseende inkubatorernas projektledare och Tillväxtverkets projektledning). Det är intressant då det ofta är en extra utmaning att nå kvinnor i den här typen av satsningar. En orsak till detta kan vara att projekten strävat efter att nå också projektidéer och företag som bygger på kulturell och konstnärlig grund. Varierande erbjudande i tid och resurser till företagen Två av projekten har erbjudit en direkt fysisk plats på inkubatorn. Många av aktiviteterna har annars haft en mobil karaktär och inte alltid präglats av någon långsiktighet och inte heller någon riktig tydlig avsikt att långsiktigt kunna erbjuda platser i den ordinarie inkubatorsverksamheten. Två av projekten har fokuserat på stöd och hjälp för att utforma fungerande affärsidéer och att skapa affärsmodeller. De har i huvudsak träffat företagarna under en kort period i utvecklingsprocessen. Verksamheterna har haft en mobilare karaktär än övriga projekt och haft en tydligare inriktning mot matchmaking av företagare mellan olika branscher. Oavsett tid och omfattning av stöden till företagarna poängterar utvärderarna att de enskilda individerna vid inkubatorerna alla påvisat ett stort engagemang och intresse för de deltagande företagen/verksamheterna. Detta tycks i alla projekten 16

17 vara en framgångsfaktor vilket synliggör vikten av att rekrytera rätt personer för den här typen av stödverksamhet. Finansieringsbehov Några företag har fått finansiering, både banklån, från ALMI och från privata investerare. Generellt har dock inte pilotsatsningen haft fokus mot företagens behov av finansiering, även om ett projekt tittat på förutsättningarna för en såddfinansieringsmodell. Denna ansats visade sig för omfattande och slutfördes aldrig. Hög måluppfyllelse De mål som Tillväxtverket har satt upp för satsningen har i stort uppfyllts. Två av målen har enligt utvärderingen varit vagt formulerade och svåra att bedöma. Då merparten av projekten fortfarande pågår är effekterna fortfarande lite svårbedömda. Uppföljning och mätning av resultat och effekter kunde möjligen ha anpassas bättre efter de olika målgrupperna i satsningen. Satsningen har möjliggjort för inkubatorerna att nå nya målgruper. I den uppsökande verksamheten har uppskattningsvis minst 1000 entreprenörer och företagare nåtts. Ungefär 100 entreprenörer/företagare Tillväxtverkets mål för satsningen Resultatmål: Entreprenörer och företagare får tillgång till kulturell och kreativ kompetens Att nya målgrupper har nåtts Deltagare får möjlighet att utveckla sin affärsidé Entreprenörer och företagare deltar vid workshops och seminarier Nya etablerade regionala samarbeten och samarbetspartners Effektmål: Ökad kompetens inom inkubatorsystemet om inkubation kopplat till KKN Ökad kunskap om affärsutveckling hos kulturinkubatorer och hos mer traditionella inkubatorer Ökad erfarenhet och interaktion mellan inkubatorer och andra relevanta aktörer som kan stödja affärsutveckling av företag kopplade till KKN har fått och får stöd, rådgivning och coachning i projekten. Cirka 2/3 av deltagarna är kvinnor. Ett annat resultat är att minst 10 nya regionala samarbeten initierats. Framför allt har kunskapen och kompetensen om både de kulturella och kreativa näringarna och om inkubationsprocesser/rådgivning för näringarna ökat hos inkubatorerna och också hos olika regionala aktörer. Erfarenhetsutbytet och interaktionen mellan pilotinkubatorera och andra aktörer som arbetar med affärsutveckling har ökat, men mer finns att göra. Inte så stora synergier med andra deluppdrag Inkubatorsuppdraget har inte knutit samma med övriga uppdrag i regeringens handlingsplan även om det i varje fall i två av projekten finns direkta beröringspunkter med regeringsuppdraget för entreprenörskap i högskolan. Vissa 17

18 indirekta kopplingar kan finnas med regeringsuppdraget för branschguider på verksamt.se. Kunskapsspridning Tillväxtverkets satsning kommer att avslutas med ett lärseminarium, preliminärt i början av juni. Evenemanget kommer att vara tydligt målgruppsanpassat i upplägg och i inbjudan. Flera av de deltagande inkubatorerna har också påbörjat ett lokalt och regionalt spridningsarbete. Det kan dock behövas ett mer systematiskt och strategiskt arbete för kunskapsspridning och för att nå ut till inkubatorer och till olika regionala beslutsfattare och finansiärer. Flera av inkubatorerna i pilotsatsningen har dock initierat egna kontakter med varandra, i ett fall har detta lett till en lite mer formell dialog om samverkan. Några konkreta resultat och effekter av projekten hittills För mer information om projekten, se bilaga 1. Transit Kulturinkubator, Stockholm Transit Kulturinkubator i Stockholm har tagit fram affärsutvecklingsmodell, Organisk Process Metod (OPM) anpassad för förutsättningar och incitament hos verksamheter som vilar på konstnärlig grund. Metoden kommer att integreras i Transits verksamhet och samtliga antagna entreprenörer kommer att delta i workshops och styrelsearbete i enlighet med den nya metoden. Transit kommer också att erbjuda utbildning i OPM till inkubatorns samarbetspartner och till icke antagna entreprenörer i Stockholm län. En ambition är också att sprida metoden till branschorganisationer, inkubatorer och affärsrådgivare. Ideon Innovation, Skåne Av de 5 inkubatorsföretag som antagits till en plats på Ideon så skulle bara ett sökt till en ordinarie inkubator. Inte heller de 50-talet blivande eller befintliga företag med projektidéer som sökte till projektet, via audition och intervjuer, skulle ha sökt stöd eller hjälp från företagsstödjande kluster eller från vanliga inkubatorer. Integreringen mellan kulturella och kreativa näringar och en traditionell teknikinriktad inkubator som Ideon Innovation har gett positiva effekter för båda parter. Det har fungerat bra att starta ny verksamhet inom en befintlig inkubator men med en annan uppsättning arbetsmetoder och kriterier. Nätverk och kompetens har nyttjats åt båda hållen. Nya produkter har skapats genom samverkan mellan inkubatörerna. 18

19 Information och kommunikation har förändrats och anpassats till grupper som inte är affärsskolade. Projektet drivs i samverkan mellan Lunds kommun och Ideon Innovation och har öppnat upp för nya nätverk och aktiviteter CRED/Alexandersoninstitutet, Halland Projektet har genererat många nya kontakter och verktyg som är viktiga för CREDs inkubationsprocess. CRED har fått ett nytt verktyg genom CRED Crowd Business Modelling. Projektet har tagit ett första steg för att utveckla nya och fler modeller för företagsfinansiering. Under projektet har ett samarbete initierats med Science Park Halmstad som drivet ett nytt kompetensutvecklingsprogram för affärsänglar: Business Angel Academy En annan viktig lärdom är att det är viktigt att testa nya affärsmodeller för att uvecklas och att proaktiv marknadsföring behövs. Movexum, Gävleborg En viktig effekt är att befintliga arbetsmetoder, som är anpassade till mer konventionella och teknikfokuserade inkubatorer, hamnat i fokus. Inkubatorns riktlinjer och organisation utgår ifrån Innovationsbrons perspektiv vilket formar en mer sluten och tydligt avgränsad innovationskultur som i långa stycken kan skava mot kulturella och kreatörers och konstnärers kreativa process. Ett resultat är att det skapas en Gävleborgsk variant av metoder med inspiration från övriga pilotprojekt i satsningen. Idag saknas formella beslut om hur den temporära inkubatorsmodellen ska förvaltas. Science Park Jönköping, Region Jönköping Projektet har nått personer i branscher där Science Park Jönköping tidigare varit helt okänd och genom projektet har inkubatorn fått en ökad legitimitet gentemot dessa grupper. Arbetet har varit kantat av vissa svårigheter då verksamheten på inkubatorn i liten grad förknippas med kulturella och kreativa näringar. Inkubatorns egna rådgivare har fått en ökad kunskap om behoven hos denna grupp av företagare och de i sin tur om vilka möjligheter till stöd i sitt företagande som finns. Som en direkt följd av projektet har Science Park, Jönköpings kommun och Regionförbundet i Jönköpings län startat ett nätverk, Brightmind för företagen. 19

20 Målet är att processer och nätverk ska leva kvar i form av mötesplats och en utbildning för företagare inom de kulturella och kreativa näringarna. Uminova Innovation, Västerbotten Uminova är ett exempel som i stort sett format sin inkubatorsverksamhet utifrån tanken att olika branscher och discipliner ska mötas för att skapa nya produkter och tjänster. Utgångspunkten för projektet är kombinationen av ett stort internationellt universitet som Umeå universitet och ett Konstnärligt campus med Arkitekt-, Design- och Konsthögskolan, Humlab, samt Bildmuseet. Under projektets gång har ett kluster av företagare inom mode identifierats i regionen. De har stora behov av handledning, affärsstruktur, omvärldsanalys mm. Projektet kommer att undersöka hur om nationell samverkan kan vara möjligt för att kunna ge ytterligare support till företagen. Ett tydligt resultat av projektet är att det nu finns beslut för en ny och varaktig inkubator med fokus på kulturella och kreativa näringar och detta inför 2014, kulturhuvudstadsåret i Umeå. 20

21 Några viktiga begrepp med relevans för insatsen Kulturella och kreativa näringar De kulturella och kreativa näringar har en tydlig plats i den svenska ekonomin både genom det värde de skapar, men också för det mervärde och den gränsöverskridande roll som de bidrar till i andra delar av ekonomin. Kulturella och kreativa näringar koncentreras ofta till större städer, med en tydlig tendens av att huvudstadsregionerna är dominerande inom området. Sektorn koncentreras genom urbaniseringsfördelar, men genom specialisering kan också mindre orter och landsbygdsområden skapa förutsättningar för kulturella och kreativa näringar. Närhet handlar inte bara om fysiska avstånd utan om nätverk och kunskap också. Stödsystemets aktörer måste beakta dessa behov för att stärka dessa företagsgrupper och företagskulturer. De kulturella och kreativa näringarna bidrar till att koppla samman branscher och kunskapsområden på nya sätt. De utvecklar nya affärsmodeller genom att utnyttja nya teknik- och systemlösningar. De arbetar också på uppdrag av det mer traditionella näringslivet. De kulturella och kreativa näringarna bidrar till förnyelse och utveckling i mötet med andra branscher. De mer traditionella branscherna kan i sin tur bidra med affärsmässighet och kundfokus i mötet. Det är viktigt att skapa förutsättningar för samarbete mellan kulturella och kreativa näringar och andra branscher, i inkubators- och innovationsmiljöer och i andra verksamheter som stöttar affärsutveckling. Branschöverskridande möten är viktigt för tillväxt och innovationsklimat. Gemensamma lokaler, samlokalisering till samma fysiska miljö, underlättar dessa möten. De kulturella och kreativa näringarna är ett vitt begrepp som i sig representerar en heterogen grupp branscher, företag och uttrycksformer. Företagen inom kulturella och kreativa näringar är i huvudsak s.k. mikroföretag. 97 procent av Sveriges företag har 0-9 anställda och 70 procent är enmansföretag. Inom kulturella och kreativa näringar finns studier som pekar på att så många som drygt 85 procent av företagen är enmansföretag. 21

22 Inkubatorer Inkubatorers grundkoncept handlar om att stimulera till en snabb kommersialisering av affärsidéer och innovation. En inkubator kan ses som en plats där unga, nystartade företag får en möjlighet att växa sig starka under en period då de är som mest sårbara. Fokus på verksamheten är hur inkubatorerna hjälper företag att hitta och använda tre typer av resurser: kunskap, kapital och relationer. När det gäller arbetssättet finns det vissa inslag som är gemensamma för många etablerade inkubatorer: Inkubatorn erbjuder normalt gemensamma lokaler. Detta medger samverkan och synergier mellan de entreprenörer som deltar, företrädesvis med en tydlig branschfokus. Vidare görs vanligen en selektering (screening) av projekt och företag. För ett bra urval krävs en kritisk massa. Ett långvarigt engagemang inte sällan under 2-3 år samt en kvalificerad rådgivning, ofta via inhyrda specialister och coacher. Flera inkubatorer tillämpar dessutom systematiska program med olika faser: start, acceleration etc., med olika innehåll. Detta är kännetecknande för deltagarna i Innovationsbrons program, BIG Sweden. Nätverk och kontakter är mycket viktiga inslag i en inkubatorverksamhet detta gäller inte minst genomtänkta och systematiska kontakter med affärsänglar och andra tilltänkta riskfinansiärer. Med åren har inkubatorskonceptet kommit att bli allt mer spritt och mångfasetterat och blivit ett slags paraplybegrepp för olika verksamheter som i huvudsak erbjuder kontorsutrymmen och administrativa stödtjänster till en låg kostnad. Inkubation är en processledd affärsrådgivning som erbjuds i en inkubator. Begreppet inkubator är i sig inget signum för att verksamheten erbjuder kvalitativ rådgivning till tillväxtentreprenörer. Det viktiga är det effektiva och kvalitativa stödet som erbjuds entreprenörerna. Det finns ett tiotal inkubatorer och inkubatorsliknande verksamheter i Sverige med någon branschprofil inom de kulturella och kreativa näringarna. Tillväxt och skalbarhet Begrepp som tillväxt och skalbarhet används flitigt inom den traditionella inkubatorsvärlden. Verksamheterna drivs ofta med resultatbaserad finansiering 22

23 och med fokus på att påskynda affärsutveckling och kommersialisering av idéer och innovationer. Företagen ska ha tillväxtpotential och kunna attrahera externt kapital av olika slag. Innebörden i begrepp som tillväxt och skalbarhet innebär ofta något annat för inkubatorer med en tydlig profil inom kulturella och kreativa näringar. För en inkubator som bygger på konstnärlig verksamhet är inte tillväxt i traditionell bemärkelse i fokus, för andra inkubatorer som arbetar med kreativa näringar / branschnäringar som ligger närmare traditionellt företagande så är skalbarhet och inriktningen på tillväxt dock mer påtaglig. Idag mäts resultaten av inkubatorernas verksamhet oftast i form av kostnadseffektivitet, graden av lyckade kommersialiseringar, tillgång till professionella nätverk, kunder och finansiering. Inkubatorer är långt ifrån en homogen grupp. Det finns en mångfald av inkubatorer med sinsemellan olika syften, motiv och förutsättningar och som fyller olika behov. Arbetet med att utveckla metodik för uppföljningar och utvärderingar behövs generellt, men särskilt för nya grupper av tjänstenäringar. Mätmetoder som också inkluderar andra mätvärden, mjuka värden och som kan titta på andra typer av effekter på företagandet. 23

BILAGA 1 PILOTPROJEKTEN. Ideon Innovation: The Creative Plot

BILAGA 1 PILOTPROJEKTEN. Ideon Innovation: The Creative Plot BILAGA 1 PILOTPROJEKTEN Ideon Innovation: The Creative Plot Projektperiod: 2011-11-01 2013-06-30 Region: Skåne www.ideoninnovation.se www.thecreativeplot.se Ideon Innovation är en av flera inkubatorer

Läs mer

Slutredovisning och förslag till fortsatt regeringsuppdrag. Regeringsbeslutet för utveckling av inkubatorer inom kulturella och kreativa näringar

Slutredovisning och förslag till fortsatt regeringsuppdrag. Regeringsbeslutet för utveckling av inkubatorer inom kulturella och kreativa näringar Marie Wall, +4684733293 Marie.Wall@VINNOVA.se Projektnr Ert diarienr 1 (5) N2009/8901/ENT (delvis) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Slutredovisning och förslag till fortsatt regeringsuppdrag Regeringsbeslutet

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

Slutrapport för uppdrag avseende fortsatt utveckling av inkubatorer, företagshotell och liknande som är anpassade för kulturella och kreativa näringar

Slutrapport för uppdrag avseende fortsatt utveckling av inkubatorer, företagshotell och liknande som är anpassade för kulturella och kreativa näringar 1 (2) Tony Friede, + 4684733238 Tony.Friede@VINNOVA.se Projektnr Ert diarienr N2010/8901/ENT (delvis) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Slutrapport för uppdrag avseende fortsatt utveckling av inkubatorer,

Läs mer

www.almi.se Almis rapportserie om inkubation helår 2013

www.almi.se Almis rapportserie om inkubation helår 2013 Almis rapportserie om inkubation helår 2013 Almi satsar på Sveriges inkubatorer Almis program Business Incubation for Growth Sweden, BIG Sweden, riktar sig till inkubatorer som arbetar med utveckling av

Läs mer

www.almi.se Almis rapportserie om inkubation helår 2014

www.almi.se Almis rapportserie om inkubation helår 2014 Almis rapportserie om inkubation helår 2014 Almi satsar på Sveriges inkubatorer Almis program Business Incubation for Growth Sweden, BIG Sweden, riktade sig till inkubatorer som arbetar med utveckling

Läs mer

Kulturella och kreativa näringar Leader, Storsjöbygden Den 1 april 2011

Kulturella och kreativa näringar Leader, Storsjöbygden Den 1 april 2011 Kulturella och kreativa näringar Leader, Storsjöbygden Den 1 april 2011 Per-Olof Remmare Tillväxtverket Nationella program/entreprenörskap 1 Vad ingår eg. i kulturella och kreativa näringar KKN? Arkitektur

Läs mer

Kultur +näring i olika perspektiv

Kultur +näring i olika perspektiv Kultur +näring i olika perspektiv KULTURRÅDET Myndighet under Kulturdepartementet 80 anställda Fyra avdelningar Styrelse NATIONELLA MÅL FÖR KULTURPOLITIK 2009 Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning

Fördjupad Projektbeskrivning Fördjupad Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Kreativa näringar/kulturnäringar Internationellt sett talas det idag mycket om den Kreativa klassen och dess betydelse för framförallt

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Klusterutveckling Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Samverkan kring kluster 4Kluster för Innovation och Tillväxt VINNOVA och Tillväxtverket 4Kluster för Regional Utveckling Region Dalarna 4Lärprojektet

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Sammanfattning Sammanfattning av rapporten Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Förord Tillväxtverket arbetar

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Smart affärsutveckling. Just do it!

Smart affärsutveckling. Just do it! Smart affärsutveckling Just do it! Hur kan du utveckla ditt företag och dina idéer till ett smart, lönsamt, hållbart företag? Välkommen till IUC Skånes affärsutvecklingsprojekt för kvinnor i de kulturella

Läs mer

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet 1. 3.. 1. 3. Främja kvinnors 2. företagande 2007 2009 Programmet i korthet 4. 4 Delprogram 1. Delprogram 2. Delprogram 3. Delprogram 4. vinnors företaga stärkäringsliv 2008-03-28 i Sve Kvinnors företagande

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet 1. 3.. 1. 3. Främja kvinnors 2. företagande 2007 2009 Programmet i korthet 2007-09-04 4. 4 Delprogram 1. Delprogram 2. Delprogram 3. Delprogram 4. vinnors företaga stärkäringsliv i Sve de stärk Kvinnors

Läs mer

Nils-Olof Forsgren, VD Uminova Innovation

Nils-Olof Forsgren, VD Uminova Innovation Nils-Olof Forsgren, VD Uminova Innovation v Innovationsklimatet i Sverige Sverige hamnar ofta högt på rankingar Innovation Scoreboard Anses svaga på Kommersialisering. Har bra infrastruktur och resurser

Läs mer

Tilltänkt projektnamn. Beskrivning av tidig projektidé

Tilltänkt projektnamn. Beskrivning av tidig projektidé Sida 1(6) Tilltänkt projektnamn Beskrivning av tidig projektidé Idé- och företagsfabriken Nybro Nybro Företagsgrupp Kontaktperson Carolina Thaysen Telefonnummer E-postadress 0481-175 85 carolina@nfg.se

Läs mer

Affärsutveckling för kreatörer eller kreativa affärsutvecklare?

Affärsutveckling för kreatörer eller kreativa affärsutvecklare? Affärsutveckling för kreatörer eller kreativa affärsutvecklare? En exempelskrift för dig som arbetar för att stärka företagandet inom kulturella och kreativa näringar. VILL DU VETA MER? Besök www.tillvaxtverket.se/kkn

Läs mer

Redovisning av Tillväxtverkets uppdrag i Regleringsbrevet för 2013 vad gäller stöd och insatser kopplat till Kulturhuvudstadsåret (KHÅ) 2014 i Umeå

Redovisning av Tillväxtverkets uppdrag i Regleringsbrevet för 2013 vad gäller stöd och insatser kopplat till Kulturhuvudstadsåret (KHÅ) 2014 i Umeå Dokumentnamn Dokumenttyp Datum 2013-09-26 Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version 3.1.7-2013-4007 med koppling till Dnr 1.2.1-2013-1. PO Remmare 1.0 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning

Läs mer

Innovationsbron AB Anders Nilsson, manager Incubation development www.innovationsbron.se 2012 INNOVATIONSBRON

Innovationsbron AB Anders Nilsson, manager Incubation development www.innovationsbron.se 2012 INNOVATIONSBRON Innovationsbron AB Anders Nilsson, manager Incubation development www.innovationsbron.se 2012 INNOVATIONSBRON Vår vision Sverige är internationellt ledande på att omsätta forskning & innovation till framgångsrika

Läs mer

Främja kvinnors företagande Värmlands län

Främja kvinnors företagande Värmlands län 1(5) Näringsliv Ingela Bönström Brusgård Främja kvinnors företagande 2007-2009 Värmlands län Förteckning över samtliga beviljade projekt under programperioden 2007-2008-2009 Beviljade projekt 2007 - Offentliga

Läs mer

SiSP Swedish Incubators & Science Parks. Branschorganisationen för Sveriges Inkubatorer och Science Parks

SiSP Swedish Incubators & Science Parks. Branschorganisationen för Sveriges Inkubatorer och Science Parks SiSP Swedish Incubators & Science Parks Branschorganisationen för Sveriges Inkubatorer och Science Parks 2009 SiSPs syfte SiSP skall bidra till att utveckla optimala förutsättningar för Sveriges Inkubatorer

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar 1. Utgångspunkter Tillväxtföretag behöver tillgång till både kompetens och kapital för att utvecklas. Därför krävs en väl fungerande

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet Inom projektet Golden Rules, som Tillväxtverket driver, finns det nu möjlighet att söka pengar för projekt som syftar

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande - jämställdhetspolitisk arena - för de invandrakvinnor som vill och kan arbeta

Läs mer

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Agenda Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Nuläge Rampens nuvarande projektfinansiering avslutas sommaren 2012 Hösten 2012 finansieras verksamheten

Läs mer

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT SVENSKA GENDER MANAGEMENT MODELLEN STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT VINNOVA Utmaningsdriven innovation Konkurrenskraftig produktion Gender & Company Ansökan till Projektform B Fiber Optic Valley är en

Läs mer

2007-05-10 N2007/4596/ENT (delvis) N2006/9663/ENT N2007/2432/ENT Verket för Näringslivsutveckling Liljeholmsvägen 32 117 86 Stockholm

2007-05-10 N2007/4596/ENT (delvis) N2006/9663/ENT N2007/2432/ENT Verket för Näringslivsutveckling Liljeholmsvägen 32 117 86 Stockholm Regeringsbeslut I 12 Näringsdepartementet 2007-05-10 N2007/4596/ENT (delvis) N2006/9663/ENT N2007/2432/ENT Verket för Näringslivsutveckling Liljeholmsvägen 32 117 86 Stockholm Program för att främja kvinnors

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2016-2018 VISION STRATEGIPLAN 2016-2018 ÅRLIGA VERKSAMHETSPLANER 1. OMFATTNING & SYFTE Detta dokument omfattar en beskrivning av s strategiplan för 2016-2018. Det innehåller en övergripande

Läs mer

Verksamhetsplan Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2016 Länsturismen Effektivitet genom samverkan 2015-12-17 Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2016 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

Innovationsbron SiSP 17/11

Innovationsbron SiSP 17/11 Innovationsbron SiSP 17/11 Katarina Segerborg Vision Innovationsbron medverkar till att Sverige är internationellt ledande i att omsätta forskning och innovation till framgångsrika och hållbara affärer

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

PILOTSATSNINGEN PÅ INKUBATORER I KULTURELLA OCH KREATIVA NÄRINGAR UTVÄRDERING

PILOTSATSNINGEN PÅ INKUBATORER I KULTURELLA OCH KREATIVA NÄRINGAR UTVÄRDERING BILAGA 2 Avsedd för Tillväxtverket Dokumenttyp Rapport Datum Februari, 2013 PILOTSATSNINGEN PÅ INKUBATORER I KULTURELLA OCH KREATIVA NÄRINGAR UTVÄRDERING KREATIVA NÄRINGAR UTVÄRDERING Ramböll Krukmakargatan

Läs mer

Social Impact Report 2014

Social Impact Report 2014 Social Impact Report 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1. Inledning... 2. Verksamhetsåret 2014... 3. Förändringsteorikarta och vision...... 3.1 Vision 4. Resultat och måluppfyllelse... 4.1 Effektmålet...

Läs mer

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund Projekt Skånsk Nätverkskraft Mål Att via nätverksbyggande och föreläsningar stimulera de deltagande företagens affärsutveckling. Syfte Att genom projektet få kunskap om kompetensbehovet land företagare

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 2014 2020 INNEHÅLL Inledning... 4 Uppdrag... 4 Bakgrund... 4 Kulturrådets uppdrag inom det regionala

Läs mer

Regionalfonden Småland och Öarna Aktuellt programgenomförande Oskarshamn. Henrik Blomberg

Regionalfonden Småland och Öarna Aktuellt programgenomförande Oskarshamn. Henrik Blomberg Regionalfonden Småland och Öarna 2014-2020 Aktuellt programgenomförande 2017-03-23 Oskarshamn Henrik Blomberg Resultat Utlysning 2017:1 Utlysningsperiod 12 december 2017 13 mars 2017 Samtliga insatsområden

Läs mer

Regionutvecklingssekretariatet Inkubatorrapport 2014

Regionutvecklingssekretariatet Inkubatorrapport 2014 Regionutvecklingssekretariatet Inkubatorrapport 21 Inkubatorer har etablerats över hela världen som ett viktigt verktyg för att utveckla nya innovativa tillväxtföretag. Det totala antalet inkubatorer i

Läs mer

StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet

StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet Strategi för arbetet med Sverigebilden i utlandet Arbetet med Sverigebilden i utlandet Sverige är ett land med gott rykte, men världen förändras i snabb

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Inbjudan samarbete och affärsmöjligheter i Brasilien för svenska tillväxtföretag

Inbjudan samarbete och affärsmöjligheter i Brasilien för svenska tillväxtföretag Inbjudan samarbete och affärsmöjligheter i Brasilien för svenska tillväxtföretag Ett samverkansprojekt mellan VINNOVA och SISP Stockholm 2012-03-15 1 Allmänt om inbjudan Denna inbjudan är en del av projektet

Läs mer

Slutrapport för affärs- och innovationsutveckling inom programmet Främja kvinnors företagande i Blekinge 2011-2014

Slutrapport för affärs- och innovationsutveckling inom programmet Främja kvinnors företagande i Blekinge 2011-2014 Region Blekinge 2014-12-15 Catharina Rosenquist 0455-305029 Slutrapport för affärs- och innovationsutveckling inom programmet Främja kvinnors företagande i Blekinge 2011-2014 Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser

Läs mer

Vad är Entrepreneur Sthlm? Varför?

Vad är Entrepreneur Sthlm? Varför? Vad är Entrepreneur Sthlm? Entrepreneur Sthlm är ett gemensamt initiativ av Länsstyrelsen i Stockholms län, ALMI Företagspartner Stockholm, Innovationsbron och Stockholm Business Region Development. Satsningen

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Köpenhamn 20120209 Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Ingår som en del i NNM II s arbete med KreaNord INNEHÅLL Bakgrund Uppdrag och mål Aktiviteter och tidsplan Förankring och nätverk Konceptutveckling

Läs mer

Timbanken beslut om finansiering

Timbanken beslut om finansiering Regionkontoret Näringslivsavdelningen Bea Lindell TJÄNSTESKRIVELSE 2016-03-08 Diarienummer RS160130 1(6) Regionstyrelsen Timbanken 2017-2020 - beslut om finansiering Förslag till beslut Regionstyrelses

Läs mer

Swedish Incubators & Science Parks

Swedish Incubators & Science Parks Swedish Incubators & Science Parks - den nationella medlemsorganisationen för Sveriges inkubatorer och science parks Inspel angående svensk inkubationsverksamhet Sveriges inkubatorer är kärnprocesser både

Läs mer

Finansiering och samarbetsavtal med Uppsala innovation centre

Finansiering och samarbetsavtal med Uppsala innovation centre KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Dahlmann Christian Linder Cecilia Datum 2016-11-14 Diarienummer KSN-2016-2333 Kommunstyrelsen Finansiering och samarbetsavtal med Uppsala innovation centre 2017-2019

Läs mer

RegSam - Regional Samverkan för hållbar tillväxt

RegSam - Regional Samverkan för hållbar tillväxt RegSam - Regional Samverkan för hållbar tillväxt Syfte med RegSam Att skapa förutsättningar för samverkan och hållbar tillväxt Att förstärka och fördjupa samverkansarbetet mellan akademi och företag/organisationer.

Läs mer

Främja kvinnors företagande

Främja kvinnors företagande Främja kvinnors företagande Rapport, Främja kvinnors företagande, augusti 2014 1 Bakgrund och fakta om kvinnors företagande Företagandet är generellt lågt i Sverige jämfört med andra europeiska länder.

Läs mer

www.tillvaxtverket.se 11 kontor Ett sextiotal 2,5 miljarder kr per år Underlätta företagande Offensivt För hela landet

www.tillvaxtverket.se 11 kontor Ett sextiotal 2,5 miljarder kr per år Underlätta företagande Offensivt För hela landet Kommissionens arbete med att underlätta företagsöverlåtelser samt Resultat från Sveriges nationella program 2005-2007 med att underlätta företagsöverlåtelse i små företag. Vår bakgrund Sigbritt Larsson

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

Statliga medel till forskning och utveckling 2012

Statliga medel till forskning och utveckling 2012 Innehåll 1. Statens satsningar 2. Den nationella innovationsstrategin 3. VINNOVAs agenda-initiativ 4. Utlysning från VINNOVA och Energimyndigheten 5. Bakgrund till vårt SIO-program 6. Diskussionspunkter

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Strategi för Kulturrådets arbete med icke offentlig finansiering

Strategi för Kulturrådets arbete med icke offentlig finansiering STRATEGI S2010:28 Dnr KUR 2010/1320 Strategi för Kulturrådets arbete med icke offentlig finansiering Bakgrund Sverige har på många områden en tätposition i Europa när det gäller kultur. Vi ligger i topp

Läs mer

Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten

Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-08-20 Bilaga projektbeskrivning Ansökan till Statens kulturråd om regionala utvecklingsmedel www.kulturplankronoberg.se Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-2014 Projektets

Läs mer

Närsjukvårdsberedningen

Närsjukvårdsberedningen Närsjukvårdsberedningen Maria Antonsson-Anderberg Enhetschef 040-675 32 22 Maria.Antonsson-Anderberg@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-11-17 Dnr 1301426 1 (5) Närsjukvårdsberedningen Återrapportering:

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. ASSET 14 April. Tillväxtverkets finansieringsmöjligheter

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. ASSET 14 April. Tillväxtverkets finansieringsmöjligheter ASSET 14 April Tillväxtverkets finansieringsmöjligheter 1 Vi arbetar offensivt för hållbar tillväxt i hela landet genom att underlätta företagande 2 Programmet Miljödrivna marknader Löptid: 2011 Totala

Läs mer

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 Kompetensförsörjning och företagande Malin Thunborg 2015-07-06 Dnr: RUN 2015-257 Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB Region Östergötland och den nationella

Läs mer

Utlysning Innovation och Design 2012

Utlysning Innovation och Design 2012 1 2012-05-14 Utlysning Innovation och Design 2012 2 1. Allmänt om utlysningen VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

Nationell besökshantering

Nationell besökshantering Nationell besökshantering Access Days Besöksprogram Anna Sjöström, Miljöstrateg anna.sjostrom@tyrens.se 070 279 30 68 Miljöteknik vad menar vi? Miljöteknik innefattar sådana produkter, system, processer

Läs mer

Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland - 2014

Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland - 2014 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2013-10-01 RS130382 Ann-Mari Bartholdsson, Verksamhetschef Näringsliv 035-179887 Regionstyrelsen Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Analys av Plattformens funktion

Analys av Plattformens funktion Analys av Plattformens funktion Bilaga 3: Plattform för hållbar stadsutveckling årsrapport för 2015 Författarna ansvarar för innehållet i rapporten. Plattformen har inte tagit ställning till de rekommendationer

Läs mer

Kommittédirektiv. Statliga finansieringsinsatser. Dir. 2015:21. Beslut vid regeringssammanträde den 26 februari 2015

Kommittédirektiv. Statliga finansieringsinsatser. Dir. 2015:21. Beslut vid regeringssammanträde den 26 februari 2015 Kommittédirektiv Statliga finansieringsinsatser Dir. 2015:21 Beslut vid regeringssammanträde den 26 februari 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska kartlägga behovet av statliga marknadskompletterande

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Regionledningskontoret Mikael Gustafsson Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Regionledningskontoret Mikael Gustafsson Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Tjänsteskrivelse Regionledningskontoret Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Innovation Runway Förslag till beslut Innovation Runway beviljas 2 862 421 kr i projektmedel för perioden

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Information Nationella Regionalfondsprogrammet

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Information Nationella Regionalfondsprogrammet Information Nationella Regionalfondsprogrammet 1 1 Regionalfonden 2014-2020 Nio program i Sverige 6 2 3 4 5 Åtta regionala strukturfondsprogram 1. Övre Norrland 2. Mellersta Norrland 3. Norra Mellansverige

Läs mer

VINNVINN konceptdokument

VINNVINN konceptdokument Konceptdokument VINNVINN05 1 VINNVINN konceptdokument Syftet med dokumentet är att lägga fast förutsättningarna för fortsättningen och utvidgningen för VINNVINN-projekten för 2005-2006. VINNVINN är ett

Läs mer

Verksamhetsplan för temagrupp samhällsplanering

Verksamhetsplan för temagrupp samhällsplanering Verksamhetsplan för temagrupp samhällsplanering Bakgrund Regionens eller länets utveckling och tillväxt är beroende av proaktiv samverkan mellan länets offentliga aktörer, högskola och näringsliv. Detta

Läs mer

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor!

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Var finns prylarna? Med milslånga lagerytor hos många företag är den frågan idag dessvärre alldeles för vanlig. Utan ett snabbt och korrekt svar blir

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Förnyad upphandling för drift och utveckling av Innovativ Kultur 2015

Förnyad upphandling för drift och utveckling av Innovativ Kultur 2015 Kulturförvaltningen Kulturstrategiska staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2014-08-13 Handläggare Anne Lund Telefon: 08-508 31 926 Till Kulturnämnden 2014-08-26 Nr 19 Förnyad upphandling för drift och utveckling

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012

Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012 17 september 2012 Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012 Helsingborgs stad behöver fokusera arbetet kring högre utbildning, forskning och attraktiv studentstad för att stärka

Läs mer

Till dig som driver företag

Till dig som driver företag Till dig som driver företag Underlag för att arbeta med pilotsatsningen Finansiering av strategi för immateriella tillgångar för små och medelstora företag Framtagning av strategi för affärsstrategisk

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013

VERKSAMHETSPLAN 2013 VERKSAMHETSPLAN 2013 STUNS Verksamhetsplan 2013 1(6) VERKSAMHETSPLAN FÖR STUNS 2013 1. STUNS roll i Uppsalaregionen Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle STUNS

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar.

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar. Föreningskraft Allsång i Heby Folkets Park. Projektägare: Mötesplats Tillväxt Ek. Förening (MTI) Projektledare: Håkan Collin Kommun: Heby Dnr: 97 Jnr: 2011 5360 Projekttid: 2011-06-20 2012-12-31 Beviljade

Läs mer