Kampen för en järnväg mellan Piteå och norra stambanan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kampen för en järnväg mellan Piteå och norra stambanan"

Transkript

1 2004:029 C-UPPSATS Kampen för en järnväg mellan Piteå och norra stambanan ULRIKA DANIELSSON Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Samhällsvetenskap HISTORIA Vetenskaplig handledare: Staffan Hansson 2004:029 ISSN: ISRN: LTU - CUPP / SE

2 ABSTRAKT Avsikten med uppsatsen har utifrån ett aktörsperspektiv varit att belysa processen att få en bibana byggd och bekostad av staten mellan Piteå och norra stambanan under åren Metoden är komparativ och kvalitativ vilket innebär att studien grundar sig på de argument aktörerna framhåller när det gäller att motivera de olika sträckningsförslagen inför varandra, lokalt och i det senare skedet nationellt. Stoffet är till en del av lokalhistorisk karaktär, verk i teknikhistoria och svensk historia men det huvudsakliga materialet kommer ur Piteå kommuns centralarkiv arkiverat under BIBANEKOMMITTÉN F: I.(BK) Där finns protokoll, brev, räkningar, ekonomiska undersökningar och olika tryck från riksdag, propositioner m.m. som rör bibanekampen. Eftersom processen var invecklad med ett flertal aktörer är uppsatsen skriven helt kronologiskt för förståelsens skull. Den är också indelad i två delar. Delen beskriver när första bibanekommittén bildas, tre huvudsträckor presenteras samt tre huvudaktörer och arbetet för bibana läggs ner p.g.a. svårigheter att komma överens. Delen inträder fler aktörer, en andra bibanekommitté bildas och i det här avsnittet försöker de motivera lokalt och inför statsmakten vilken sträcka som är att föredra. Även konkurrensen med Skellefteåbanan beskrivs och hur Piteåbanan p.g.a. denna får vänta till 1911 innan medel anslås för byggnation.

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING TEORI METOD OCH MATERIAL AVGRÄNSNINGAR, DISPOSITION HISTORISK BAKGRUND JÄRNVÄGAR OCH INFRASTRUKTUR HISTORISK BAKGRUND SVERIGE HISTORISK BAKGRUND PITEÅ JÄRNVÄGSKAMPEN LINDEQVIST ERBJUDER UNDERSÖKNING FÖRSTA BIBANEKOMMITTÉN BILDAS PITEÅ - ÄLVSBYSTRÄCKAN UNDERSÖKS DANIELSSON PRESENTERAR BASTUTRÄSKSTRÄCKAN (STORSUND) ATT LÅTA SAKEN BERO. OENIGHET STOPPAR BIBANAN SEKLETS SISTA ÅR OCH BRÄNNBERGSTRÄCKAN PRESENTERAS SAMMANFATTANDE ANALYS JÄRNVÄGSKAMPEN LANDSHÖVDING BERGSTRÖM ANSÖKER PATRON HEDQVIST SKRIVER TILL KUNGEN OM STORSUND OCH BRÄNNBERG JÄRNVÄGSSTYRELSENS UTLÅTANDE CHEFEN FÖR GENERALSTABENS UTLÅTANDE ÄLVSBYNS JÄRNVÄGSKOMMITTÉ ANMODAR OKULÄRUNDERSÖKNING DEN FÖRSTA STATISTISKA - EKONOMISKA UTREDNINGEN JÄRNVÄGSSTYRELSEN FÖREDRAR SKELLEFTEÅS ANSÖKNING KAMPEN FÖR REVIDERAD UNDERSÖKNING. DEN ANDRA BIBANEKOMMITTÉN DEN NYA STATISTISKA - EKONOMISKA UNDERSÖKNINGEN AVSLAG BANAN SKA BYGGAS SAMMANFATTANDE ANALYS SAMMANFATTNING KÄLL OCH LITTERTURFÖRTECKNING...38 Bilaga 1-Karta över Piteå Bilaga 2-Karta över Skellefteå 2

4 1. INLEDNING Söndagen den 20 september 1914 gick det första tåget mellan Piteå och Älvsbyn men den officiella invigningen fick pga. första världskrigets utbrott vänta till 1 oktober är slutpunkten för den här uppsatsen som bara avser att belysa själva kampen för att få en järnväg byggd mellan Piteå och norra stambanan. Kring förra sekelskiftet, när industrialiseringen på allvar dragit igång i norra Sverige och drömmen om Norrland som räddaren med sin malm, skog och senare elektricitet var i ropet, stod minst två kuststäder och kände sig bortglömda. Skellefteå och Piteå blev utan järnväg till Luleå med malmbanan, utskeppningshamnen och anslutningen till stambanan i Boden blev en starkt expanderande stad med stor folkökning. Även Umeå hade genom statens försorg fått järnvägsanslutning till stambanan Det långa kustavsnittet däremellan hade bara kommunikationer med omvärlden med ångbåt sommartid och var isolerat vintertid då endast hästskjuts med släde fanns som fraktmöjlighet. Att ta sig upp till stambanan med hästskjuts gick naturligtvis men var både besvärligt och dyrt och frakt av större mängd gods svårt. Vägnätet var uselt och biltrafiken kom inte att spela någon större roll förrän på 1920-talet. Redan året innan norra stambanans sista sträckning sammanfogades i Koler 1893 bildades en bibanekommitté i Piteå, som fick i uppdrag av stadsfullmäktige att utreda eventuell bansträckning för järnväg mellan Piteå stad och norra stambanan. Förutom några sidor i Alf W. Axelsons bok Ur Piteå stads historia Del 1 har det inte framkommit någonting skrivet om själva processen att få en bibana till Piteå. Tiden när detta utspelar sig ( ) är en del av en mycket intressant epok i Sveriges och Norrlands historia med stora förändringar politiskt, socialt, ekonomiskt och inte minst tekniskt. De institutioner, industrier och infrastrukturer som då byggdes upp låg som grund för hela 1900-talets tillväxt. Den perifera småstadens kamp för att bli en del av den stora världen och få en chans att hänga med i utvecklingen ska belysas i det här arbetet. Kunde dåtidens Pitebor påverka statsmakterna eller var de helt i händerna på dessa och det allmänna ekonomiska och politiska läget? 3

5 1.1 Syfte och frågeställning Syftet med uppsatsen är att belysa processen för att få en bibana bekostad och byggd av staten mellan Piteå och norra stambanan mellan åren För att kunna uppfylla syftet ställs dessa frågor; Vilka var aktörerna och går det att fastställa vilka motiv de hade? Hur såg de olika sträckningsförslagen ut och vilka argument framfördes för att motivera dessa? 1. 2 Teori Denna uppsats framför ingen specifik teori, men utifrån frågeställningen har ett aktörsperspektiv anlagts. I Anders Floréns och Henrik Åbergs bok Historiska undersökningar tar de upp begreppet aktörsperspektiv, att man som forskare försöker förstå enskilda människors och gruppers intentioner genom att studera deras handlingar. Aktörsperspektivet ger även möjlighet att göra dåtidens handlingar begripliga för dagens människor. 1 Aktörernas intentioner via deras handlingar inverkade på processen men även samspelet med andra grupper, organisationer och institutioner samt tidens allmänna diskurs spelade in. Douglass North definierar institutioner i sin bok Institutionerna, tillväxten och välståndet som de formella och informella restriktioner vi människor skapar i ett samhälle för att kunna leva i det. Han vill skilja på institutioner och organisationer. De senare kan vara politiska (ex. kommunalfullmäktige), ekonomiska (ex. företag), sociala (ex. klubb) eller utbildningsenheter. Institutionerna ger möjligheter för organisationer att tillkomma och i sin önskan att uppnå sina mål är de viktiga medel för institutionella förändringar. 2 1 Florén, Anders. & Ågren, Henrik. (1998) Historiska undersökningar. s North, Douglass C. (1993) Institutionerna, tillväxten och välståndet. s

6 1.3 Metod och material Uppsatsen kan karaktäriseras som en komparativ och kvalitativ historisk studie av olika aktörers argument och handlingar under processen för att få en viss järnvägsstäcka bekostad och byggd av staten. Eftersom det handlar om en process med många aktörer med skilda intressen, där nya aktörer tillkommer eftersom och vissa försvinner, är uppsatsen för förståelsens skull helt kronologisk, vilket också innebär att frågeställningarna besvaras igenom hela uppsatsen inte fråga för fråga i underrubriker. Materialet till den historiska bakgrunden om infrastruktur och Sverige har hämtats från A.W. Axelsons Från birkarlafärder till nutidstrafik, I. Fischerströms Sveriges Järnvägar, S. Hanssons Den skapande människan, A. Kaijsers I fädrens spår, H. A. Larssons(huvudredaktör) Boken om Sveriges Historia och S. Rydbergs (redaktör) Svensk teknikhistoria. Avsnittet om Piteå är till största delen baserat på Alf. W. Axelssons bok Ur Piteå stads historia som trots titeln även tar upp 1800-talet i Piteå. Axelsson avslutade sin doktorsavhandling om Gellivare-verken 1964 och har skrivit ett flertal böcker om Piteås historia samt verkat som lärare i Piteå. I det avsnittet finns även fakta från boken På patron Hedqvist tid som är sammanställd under tre år av en studiegrupp från NBV och IOGT-NTO. Båda dessa böcker samt A. W. Axelssons Munksundsindustrierna , T. Sjögrens och R. Sjögrens Skellefteåbanan och Bolidens järnvägar och C. Stoors och R. Wästerbys Sikfors kraftstation används även i den empiriska undersökningen av järnvägskampen för att stödja eller ge bakgrund åt arkivmaterialet. Det huvudsakliga materialet till den empiriska undersökningen är arkivmaterial som ligger samlat i Piteå centralarkiv under namnet BIBANEKOMMITTEN seriesignum F: I.(förkortas hädanefter BK) Det täcker åren och är protokoll, brev, ekonomiska undersökningar, räkningar, riksdagstryck samt tidningsartiklar. Materialet är en aning ojämnt, vissa år så rikligt att bara vissa delar kunnat tas med och några år finns det ingenting alls. Detta kan betyda att vissa år låg arbetet helt nere men även att det vissa år inte sparades något material. Jag har försökt ta upp det i den löpande texten. De tidningsartiklar som används som källor ligger arkiverade i BK och dessa används när det övriga materialet är glest men också för att ge en fördjupning av aktörernas motiv. Argumentens sanningshalt är inte det centrala i uppsatsen utan de beskriver bara hur aktörerna motiverar järnvägssträckor lokalt och nationellt. 5

7 1.4 Avgränsningar, disposition Uppsatsen berör åren , under de 20 år som det kämpas för en bibana mellan Piteå norra stambanan. Banan stod klar 1914 och invigdes 1915 men byggnationen och användningen av den behandlas inte. Uppsatsen omfattar fyra kapitel och en sammanfattning. Kapitel 1 introducerar ämnet genom att redogöra för studiens syfte, frågeställningar, metod och material. Kapitel 2 ger en historisk bakgrund till kommunikationer, Sverige och Piteås situation för tiden. I kapitel 3 behandlas händelseförloppet kronologiskt under åren En avslutande diskussion för det kapitlet redovisar sträckningsförslag och aktörer samt deras eventuella motiv. I kapitel 4 behandlas händelseförloppet kronologiskt under åren Den avslutande diskussionen tar upp nya aktörer samt hur sträckningsförslagen motiveras lokalt samt inför statsmakten. Uppsatsen avslutas med en sammanfattning. Den empiriska undersökning är alltså uppdelad i två delar därför att flera nya aktörer tillkommer samt för att processen förändrar karaktär från att ha varit i stort sett av lokal natur under 1800-talet blir den mer nationell på talet när det gäller för aktörerna att övertyga statsmakterna. 2. HISTORISK BAKGRUND 2.1 Järnvägar och infrastruktur Före talet låg kostnaderna och utförandet för anläggandet och underhållet av vägar på markägarna, som fick följa de bestämmelser staten lade på dem. Statens intresse för att transporter skulle fungera var av militära skäl men naturligtvis också av ekonomiska, för att kunna driva in tullar och skatter. Landshövdingarna bestämde vart landsvägarna (som band samman landsdelar och städer) skulle dras, men ansvaret för övriga vägar låg lokalt. 3 Vägarnas kvalitet var dålig och de tunga transporterna i norra Sverige sparades helst till vintern då snö och is minskade friktionen och det gick bra att köra med släde. Snöfria vintrar var katastrofala ur transportsynpunkt. De svåra vägförhållandena gjorde att man föredrog att färdas sjövägen när det var isfritt. 4 Städer anlades ofta vid vatten för att underlätta frakt och de norrländska städerna låg uteslutande efter kusten vid älvmynningarna. Under 1800-talet ökade statens involvering i det 3 Kaijser, Arne (1994) I Fädrens spår. s Rydberg, Sven (1989) Svensk teknikhistoria. s

8 ständigt förbättrade vägnätet. Professionaliseringen ökade inom väg- och brobyggandet när det 1841 inrättades en Väg- och Vattenbyggnadsstyrelse. Med 1891 års väglag ökade ansvaret till fler grupper än bönderna i form av skatter. Ansvaret i juridisk mening övergick till vägdistrikten, men bönderna hade fortfarande underhållningsskyldighet av de flesta vägarna fram till1920- talet. 5 Bomullsfabrikanter i Manchester anlade järnväg till Liverpool för att undkomma de dyra kanalfrakterna mellan städerna men hade inte bestämt vilken drift som skulle användas.1829 genomfördes den berömda tävlingen vid Rainhill där Stephensons ånglok Rocket vann över John Ericssons Novelty. Det psykologiska motståndet mot järnvägen var stort, den höga hastigheten och skrämda djur var några invändningar, men i mitten på 1830-talet var ånglokomotivens överlägsenhet erkänd och i England och USA drog järnvägsbyggandet igång. Nu kunde stora mängder gods fraktas och isolerade bygder nås. 6 I Sverige skulle det dröja innan det psykologiska motståndet brutits och tillräckliga finanser samlats ihop, det verkade även som om Göta Kanal som fullbordats 1832, helt gjort slut på initiativförmågan inom svenskt kommunikationsväsende, vilket var förståeligt med tanke på hur dyrt för staten det bygget blivit. 7 Adolf Eugene von Rosen som bl.a. arbetat med John Ericsson i England samt varit med vid Göta Kanalbygget insåg järnvägens potential och försökte under 1840-talet att med hjälp av aktiebolag och engelskt kapital bygga ett sammanbindande järnvägsnät. Ekonomiska problem och motstånd från flera mäktiga samhällsgrupper gjorde att han misslyckades, men hans propaganda för järnväg gav ändå resultat. 8 Opinionen svängde och regeringen beslutade 1852 att undersöka sträckor för ett stambanenät. De tidigare dåliga erfarenheterna av utländskt kapital gjorde att det beslutades att stambanenätet skulle anläggas av staten men att anslutande bibanor skulle byggas av privata intressenter efter tillåtelse av staten. Kanalbyggaren Nils Ericson (bror till John) utsågs 1855 till ledare med mycket stora 5 Kaiser, Arne (1994) I fädrens spår. s Hansson, Staffan (2002) Den skapande människan. s Fischerström, Iwan. W (1971) Sveriges Järnvägar. s Fischerström, Iwan. W (1971) Sveriges Järnvägar. s

9 befogenheter av utförandet av statens järnvägsbyggande. 9 Han ansåg att järnvägar inte skulle dras i närheten av kanaler och segelleder vilket gjort att stambanenätet fått en i våra ögon konstig sträckning. Efter Ericsons avgång 1864 byråkratiserades den statliga järnvägsverksamheten och delades upp i två delar, en järnvägsbyggnadsstyrelse och en järnvägstrafikstyrelse, dessa slogs samman 1887 till SJ (Statens järnvägar) och detta kom att gälla exakt 100 år till 1987 när uppdelning skedde, numera har vi SJ och Banverket. 10 Södra och västra stambanan prioriterades och var färdiga på 1860-talet, norra stambanan gick det långsammare med, 1875 hade man hunnit till Storvik (fyra mil väster om Gävle), 1881 till Ånge. Eftersom norra stambanan var dragen flera mil från kusten p.g.a. den tidigare ledaren Ericsons åsikter och av militära skäl, började debatten i riksdagen om bibanor från stambanan till de norrländska kuststäderna. Enligt tidigare beslut skulle bibanor finansieras med enskilda medel men i det fattiga och glesbefolkade Norrland var det inte möjligt. 11 Genombrottet för de olika järnprocesserna i slutet av 1800-talet gjorde det möjligt att använda den fosforhaltiga norrbottniska malmen. För att kunna frakta malmen från Gällivare till kusten byggdes järnväg från Luleå, som finansierades med engelskt kapital. Den var klar 1888 och kunde frakta stora mängder malm införskaffade staten banan knöts malmbanan ihop med norra stambanan i Boden och därmed hade Luleå järnvägsförbindelse med resten av Sverige och en fördel gentemot övriga norrbottniska städer efter kusten Historisk bakgrund Sverige Under 1800-talet förändrades Sverige långsamt från ett renodlat jordbruksbaserat land till ett med en gryende industrialisering. Den politiska makten försköts från stånden till det kapitalstarka borgerskapet när tvåkammarriksdagen infördes Lagar som aktiebolagslagen, näringsfrihetsförordningen och uppkomsten av affärsbanker gjorde det möjligt att bilda bolag och nyttja de stora skogarna i norr. En mängd olika sågar anlades, främst kring Sundsvallstrakten men efter hela norrlandskusten ökade sågverksindustrin, speciellt när ångsågen gjorde det möjligt att anlägga sågverk vid kusten där bra utskeppningshamnar fanns och man slapp flotta det sågade timret från inlandet och förstöra kvalitén. Sågverken gav arbete både direkt (på sågen) och 9 Fischerström, Iwan. W (1971) Sveriges Järnvägar. s Kaiser, Arne (1994) I fädrens spår, s Axelsson, Alf. W. (1999) Ur Piteå stads historia s Axelsson, Alf. W. (1992) Från birkarlafärder till nutidstrafik.s

10 indirekt (genom flottning och avverkning) åt folk från hela Sverige. En fråga som debatterades vid sekelskiftet var Norrlandsfrågan d.v.s. de stora skogsbolagens uppköp av mark eller avverkningsrättigheter från enskilda skogsägare. Det ansågs bl.a. förstöra den svenska bondekulturen. Jordbruket var och skulle länge förbli den svenska landsortens viktigaste näring och nyodling uppmuntrades i Norrlands inland. Mejerinäringens betydelse ökade, Sverige var en stor exportör av smör i slutet av 1800-talet. Billig spannmål från Ryssland och USA importerades vilket gjorde att krav på skyddstullar väcktes av tullvänner för att skydda den inhemska marknaden. Tullfrågan gjorde att den liberala synen på handel försköts och blev allt mer protektionistisk. Emmigrationen sågs som ett stort samhällsproblem av makthavarna och kanske Norrlands rikedomar kunde förmå folk att stanna. När även malmen i nordligaste Norrland kunde brytas fick Norrbotten nytt värde och var värd att försvara. Sedan 1890-talet hade Ryssland stärkt sitt grepp om Finland vilket gjorde försvarsfrågan allt viktigare utträdde Norge ur unionen med Sverige vilket fick inlandsbanan att anses viktig ur försvarssynpunkt. Bodens fästning började byggas år Historisk bakgrund Piteå Piteå fick sina privilegier Staden var då belägen i nuvarande Öjebyn men flyttades till sitt nuvarande läge efter en storbrand Piteå gamla stad fortsatte spela betydande roll, Piteå stad fick inte egen kyrkoherde förrän Norrbotten blev eget län 1810 när Finland förlorats till Ryssland. Piteå var residensstad i länet under åren , efteråt flyttades ämbetet till Luleå som låg centralare till i länet och hade bättre hamn. Lokalhistorikern Axelsson skriver att flyttningen fick betydande konsekvenser för Piteå på sikt, han redovisar även siffror på befolkningsstatistik i sin bok Ur Piteå stads historia hade Luleå stad innevånare, Piteå stad Sedan vänder det och Luleå stads befolkning hade 1902 stigit till cirka medan Piteå stad år 1900 inte ökat till mer än innevånare. 14 Axelsson skriver ingenting om varför Luleå stad ökat sin befolkning så drastiskt, men den allmänt vedertagna tolkningen är att byggnationen av malmbanan från Gällivare på 1880-talet och utskeppningen av 13 Larsson, Hans Albin, huvudred. (1999) Boken om Sveriges historia. s Axelsson, Alf. W,(1999)Ur Piteå stads historia s

11 malmen i Luleå dragit till sig stora mängder människor samt att anslutningen till norra stambanan i Boden 1893 även den ökat befolkningen i Luleå. I och med 1862 års kommunallagar förflyttades makten i staden från rådstugan och dess magistrat till kommunalstämma och drätselkammare i Piteå stads kommun. Den till ytan stora Piteå socken kom att kallas Piteå landskommun. Villkoren för kommunal rösträtt var direkt relaterade till betald kommunalskatt, fram till 1911 kunde en person eller ett bolag tilldelas ett obegränsat antal röster. Piteå styrdes av det ekonomiskt starka borgerskapet. Under åren som den här uppsatsen berör var stadsfullmäktiges ordförande Rektor P. O. Edén (far till Nils Edén, statsminister ) Läroverkskollega Johan Håkansson Kronofogde Herman Henschen Båda de två senare var också bibanekommitténs ordförande under olika perioder. Axelsson skriver om en maktkamp som försiggick mellan Edén och Håkansson. Håkansson utmanövrerade sin chef om ordförandeskapet i stadsfullmäktige men han fick senare problem med stadens mäktiga ekonomiska grupp med drätselkammarens ordförande A. J. Axelson i spetsen och Håkansson avgick 1907 enligt Axelson djupt besviken. 15 Piteå Allmänna läroverk byggdes under åren och staden lyckades framför andra hågade aspiranter få det stora mentalsjukhuset Piteå Hospital och Asyl, senare kallat Furunäsets sjukhus byggt i Piteå. Hospitalet stod klart 1893 och hade ett upptagningsområde norr om Härnösand. Under 1900-talets första år diskuterades frågan om ett stadshotell och trots motstånd kom det att vara klart Andra frågor som diskuterades kring sekelskiftet var belysningsfrågan, vatten och avlopp samt naturligtvis problemen med kommunikationer. Staden behövde järnväg. 16 Piteå och dess omnejd kom allt mer att domineras av sågverksindustrin i slutet av 1800-talet. En herre som med tiden fått nästan mytiska proportioner i Piteåtrakten är patron C.A Hedqvist, Han lade under sig allt fler sågverk och stora arealer mark under sin livstid. I ett treårigt bygdeprojekt i samarbete mellan NBV och IOGT-NTO sammanställdes boken På patron 15 Axelsson, Alf. W,Ur Piteå stads historia , s.31-33, 53,54 16 Axelsson, Alf. W,Ur Piteå stads historia

12 Hedqvist tid, där beskrivs hans liv och gärning. Där beskrivs bl.a. alla gårdar och hus han lät uppföra, och de skriver att under sin livstid behärskades han av två stora passioner, husbyggnader och jordbruk. Han lade ner stora summor pengar årligen på jordbruksprojekt som gick i förlust. Moderniseringen av jordbruk var hans lidelse 17 Hedqvist var bosatt i Öjebyn och tillhörde Piteå landskommun. 3. JÄRNVÄGSKAMPEN Lindeqvist erbjuder undersökning Den 10 maj 1891 tog kommunalstämman i Piteå Socken upp förslaget om förbättring av farleder i Piteå älv. De valde att avslå ärendet med hänvisning till att alldenstund denna fråga torde komma att i väsentlig mån bliva beroende av hur förhållandet gestalta sig i fråga om blivande bibana hit ned till kusten. 18 Den kronologiskt första källan i ämnet som finns bevarad i BK är ett brev daterat i Skellefteå den 22 maj 1891 till Högädle Herr Kollega J.F Håkansson (adjunkt på skolan i Piteå stad) från G. Lindeqvist (Majoren och riddaren G. Lindeqvist var då chef för Övre norra väg- och vattendistriktet). I en tidningsnotis hade han sett vad Piteå sockens kommunalstämma beslutat. Lindeqvist skrev vidare, att pga. av detta och hans intresse för utvecklingen av kommunikationsväsen i det honom anförtrodda väg och vattenbyggnadsdistrikt ville han säga sin åsikt om det bästa sättet att lösa frågan om järnvägsförbindelse mellan de båda nordligaste länens städer vid kusten och stambanan. Det var att bygga bibanor av Småländsk typ enligt det s.k. Rastasystemet, en smalspårig järnväg. Vidare förklarade han sig villig att undersöka, utstaka och upprätta ett sådant förslag och att han under sommaren skulle komma att passera Piteå flera gånger i tjänsteärende och då gärna skulle tala för saken. 19 Om så verkligen skedde finns det inget material om i BK utan det dröjde till februari/mars 1892 innan fortsättningen följer när Lindeqvist skickade kostnadsberäkningar för undersökningar och reseersättning till Håkansson NBV IOGT-NTO (1986) På patron Hedqvist tid, s.100, Kommunalfullmäktigeprotokoll 10/ , Piteå landskommun A I:3 Piteå centralarkiv 19 BIBANEKOMMITTEN (BK), Volym 2, Brev och telegram , Lindeqvist till Håkansson, 22 maj, BK, Volym 2, Brev och telegram , Lindeqvist till Håkansson, 2 brev feb./mars

13 Det går inte att härleda vart ifrån bibanefrågan först kommer men när Piteå socken nämner denna i sitt protokoll 1891 så rapporterar lokalpressen kontinuerligt om stambanans fortskridande norrut, detta borde ha diskuterats bland kommunernas styrande och idén om en bibana uppkommit. Varför Lindeqvist valde att skriva till Johan Håkansson, adjunkt på skolan i Piteå stad och aktiv i kommunala frågor i staden istället för sockenmännen Piteå landsförsamling som han refererar till är svårt att säga utan större bakgrundskunskaper, likaså varför han erbjuder sina tjänster. 3.2 Första Bibanekommittén bildas Den 8 mars 1892 skrev Håkansson till stadsfullmäktige där han hävdade att det var så självklart hur viktigt det var med bibana att det behöver man inte orda om och att kommunerna har alldeles för dåliga finanser för att själva kunna bekosta byggnationen av en bibana, men en undersökning vore möjligt att finansiera. Han förklarade att Lindeqvist var beredd att utföra den och upprätta förslag och ritningar till ett arvode av 550 kr per nymil plus hantlangning. Kostnaden antogs bli 3000 kr och han föreslog att Piteå stad skulle anslå 1500 kr, Piteå socken (landskommun) 1000 och Älvsby socken 500 kr. 21 I stadsfullmäktige den 24 mars togs frågan upp och antogs med vissa förbehåll och ändringar. Pengar anslogs under förutsättning att landskommunerna ville vara med. Någon gillade inte formuleringen Piteå-Älvsbyn och det blev istället Piteå-lämplig punkt på norra stambanan. Utsedda kommitterande blev adjunkt J. Håkansson, överjägmästaren F. W. Berg och grosshandlare U. Hellgren. Man beslutade att skicka förslaget till landskommunerna. 22 Kommunalstämman i Piteå socken den 16 april beslutade att delta och anslog 1000 kr och utsåg riksdagsmannen J. E. Wiksten i Öjebyn, disponenten H.J Sundström vid Munksund och riksdagsmannen Aug. Danielsson i Långnäs. 23 Den 24 april var det Älvsby sockens kommunalstämma som tog upp ärendet och nu gick det inte lika lätt. Där diskuterades nyttan och nödvändigheten av bibanan och konstaterades att av de tre kommunerna hade Älvsbyn den minsta nyttan av den och speciellt om anslutningen skulle ske vid Persberg eller som en i stadsfullmäktige i Piteå föreslagit, Långträsk. De ansåg vidare att det bodde alldeles för få i Älvsby socken för att motivera en sjättedel av undersökningskostnaden, dessutom hade de själva 21 BK, Volym 2, Brev och telegram , Håkansson till stadsfullmäktige i Piteå stad, 8 mars, BK, Volym 1, Mapp 1892, avskrift protokoll stadsfullmäktige i Piteå stad, 24 mars, BK, Volym 1, Mapp 1892, avskrift protokoll kommunalstämma i Piteå socken, 16 april,

14 fått bekosta en upprustning av farled i Piteå älv utan bidrag av vare sig Piteå socken eller stad, en tiondel var vad de ville bidra med och detta bara om anslutningen till stambanan blev mindre än en nymil från den blivande stationen i Älvsbyn. Till ombud utsågs ordförande Efr. Lind, inspektören J. Stenman i Stockfors och hemmansägaren Öberg i Byn. 24 Under överläggningarna i Piteå stads kommunalstämma protesterades det mot formuleringen Piteå-Älvsbyn, några ville uppenbarligen ha en annan sträckning. Varken sträckan eller personernas namn nämns i protokollet. Men Älvsby sockenstämma visste uppenbarligen mer och de ville av naturliga skäl inte ha Persberg eller Långträsk som slutstation. Det kan vara patron Hedqvist som ligger bakom de förslagen. Han var bosatt i Tyskland under men hade ändå full kontroll över sina bolag via sin son och anställda. Stambanan drogs aldrig genom Persberg utan gör en böj upp över Koler, men banan var inte färdigbygd då detta diskuterades, hade stambanan dragits rakt fram hade den gått i närheten av Persberg, där Hedqvist hade ett stort jordbruk och även startat skola Piteå- Persberg sträckan hade då gått efter Lillpite älv där Hedqvist ägde stora skogsmarker och flera sågverk. 25 Långträskförslaget kan även det ha med honom att göra. Brännfors vattensåg i Åbyn efter Åbyälven i Byske socken, tillhörde Hedqvist bolag byggde bolaget en större ångsåg längre ut efter älven, på Renholmen, som hade bättre hamnförhållanden. 26 Alf W Axelsson skriver i sin bok, Ur Piteå stads historia i kapitlet Järnvägen Älvsbyn - Piteå om invigningsfesten av ångsågen, där en gigantisk krokan i form av ett lokomotiv skulle imponera på tillresta storheter som Västerbottens landshövding och bandirektören vid statens järnvägar. Långträsk ligger vid stambanan och har anslutning till Åbyälven. Bibanekommittén med samtliga representanter från de tre kommunerna sammanträdde för första gången den 17 juni Till ordförande valdes Johan Håkansson och till vice H. J. Sundström. Man beslöt att låta genomföra en okulär (besiktning med blotta ögat) besiktning för bibana. En helt på norra sidan av älven och en på båda sidor, norra sidan fram till Böle med broövergång där och fortsatt sträckning på södra sidan mot Älvsbyn. Det stod vidare att undersökaren skulle vara skyldig att sedan även möjligen okulärbesiktiga längre söderut. Den definitiva sträckningen 24 BK, Volym 1, Mapp 1892, avskrift protokoll kommunalstämma i Älvsby socken 24 april, NBV IOGT-NTO (1986) På patron Hedqvist tid, s , NBV IOGT-NTO (1986) På patron Hedqvist tid, s

15 skulle sedan bibanekommittén bestämma. På anmodan åtog sig disponent Sundström att försöka skaffa fram möjligast fullständiga utredning om utsikter för Gällivaremalmens förädlande i Piteå älvdal och dess sannolika inverkan på bibane trafiken. 27 Sundström var disponent vid Munksunds sågverk som fram till1891 varit en del av Gällivare aktiebolag Piteå - Älvsbysträckan undersöks Under sommaren genomförde Lindeqvist okulärbesiktningen på båda sidor av älven och förordade i sin rapport en broövergång vid Böle och anslutning till stambanan vid Älvsbyns blivande station på södra sidan vid älven. En bro skulle bli kostsamt men så även en helt ny station på norra sidan. 29 Hela Bibanekommittén sammanträdde i Älvsbyn den 1 augusti samma sommar. I protokollet står det att de inte ville bestämma sträcka ännu för en mer grundlig undersökning, utan eftersom överjägmästare Berg ändå skulle resa till Stockholm kunde han ta kontakt med Norrbottens läns representant i första kammaren F. A. Almgren och försöka ta reda på vilken sträckning som hade största utsikt att bli genomförd. Man beslutade även att på kartan föra in några andra linjesträckningar än de Lindeqvistska förslagslinjerna och överlämnade den till Berg. Slutligen lämnade man frågan om okulärbesiktning längre söderut öppen. 30 Den 8 oktober träffades man igen, nu i Piteå, Lindeqvist hade skrivit och bett att få börja stakningen för den sträcka som var gemensam (Piteå - Böle), detta mötte inget hinder men eftersom de inte hört något från Berg så ville de vänta med resten av sträckan. Den 14 oktober kom Lindeqvist med ett erbjudande, att staka den norra sidan som han ansåg hade bästa chansen att genomföras (kovändning av L som tidigare förordat södra sidan) och om järnvägsstyrelsen skulle anse att övergång vid Böle eller Sikfors vore bättre så kunde han utan extra kostnad även staka därifrån på södra sidan av älven fram till Älvsbyns station. 31 Berg skrev från Stockholm den 25 oktober att han träffat Almgren samt generaldirektör Cronstedt. Dessa ansåg att eftersom stambanan inte är färdig så är undersökningen inte så brådskande. Man kunde okulärundersöka flera linjer och bland dessa välja den som var lämpligast och billigast för definitiv undersökning. Bäst lämpade för detta vore någon av de ingenjörer sysselsatta vid stambanan. Lindeqvist förslag ansågs vara 27 BK, Volym 1, Protokoll , Bibanekommittén (Bk) 17 juni Axelsson, A.W.(1961) Munksundsindustrierna BK, Volym 1, Protokoll , Bk 1 aug BK, Volym 1, Protokoll , Bk 8 okt BK, Volym 1, Mapp , brev som bilaga till okulärundersökning, Lindeqvist till Håkansson 14 okt

C-UPPSATS. Varför blev en lokal brofråga en riksangelägenhet?

C-UPPSATS. Varför blev en lokal brofråga en riksangelägenhet? C-UPPSATS 2007:143 Varför blev en lokal brofråga en riksangelägenhet? Carina Bergdahl Annika Sundström Luleå tekniska universitet C-uppsats Historia Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Läs mer

EXAMENSARBETE. Stadsplaneringen i Luleå efter branden 1887. Den nya staden som reste sig ur askan. Linda Jakobsson

EXAMENSARBETE. Stadsplaneringen i Luleå efter branden 1887. Den nya staden som reste sig ur askan. Linda Jakobsson EXAMENSARBETE Stadsplaneringen i Luleå efter branden 1887 Den nya staden som reste sig ur askan Linda Jakobsson Lärarexamen, grundnivå Lärarexamen, 210 hp Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi,

Läs mer

C-UPPSATS. Bilen och staden ANDREAS PETTERSSON. Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Samhällsvetenskap

C-UPPSATS. Bilen och staden ANDREAS PETTERSSON. Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Samhällsvetenskap 2004:040 C-UPPSATS Bilen och staden En studie mellan människa och ny teknik med den norrbottniska staden Piteå i centrum ANDREAS PETTERSSON Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen

Läs mer

D-UPPSATS. Den småskaliga vattenkraftens genombrott i 1910-talets Norrbotten. En studie av landsbygdselektrifiering ur ett systemperspektiv

D-UPPSATS. Den småskaliga vattenkraftens genombrott i 1910-talets Norrbotten. En studie av landsbygdselektrifiering ur ett systemperspektiv D-UPPSATS 2008:087 Den småskaliga vattenkraftens genombrott i 1910-talets Norrbotten En studie av landsbygdselektrifiering ur ett systemperspektiv Stefan Karlsson Luleå tekniska universitet D-uppsats Historia

Läs mer

C-UPPSATS. Lidingös utveckling

C-UPPSATS. Lidingös utveckling C-UPPSATS 2006:031 Lidingös utveckling Från jordbrukssamhälle till villastad Caroline Bohman Luleå tekniska universitet C-uppsats Geografi Institutionen för Tillämpad kemi och geovetenskap Avdelningen

Läs mer

Wilhelm Wendt. En lokal hjälte för Perstorp? Grundaren till Skånska Ättikfabriken

Wilhelm Wendt. En lokal hjälte för Perstorp? Grundaren till Skånska Ättikfabriken Sofia Hansen Hässleholms Tekniska Skola HTS Hässleholm 2010-01-25 Historia B Grundaren till Skånska Ättikfabriken Wilhelm Wendt En lokal hjälte för Perstorp? Författare: Sofia Hansen INT2 Handledare: Jessica

Läs mer

C-UPPSATS. Polarbjörnens uppväxt

C-UPPSATS. Polarbjörnens uppväxt C-UPPSATS 2006:249 Polarbjörnens uppväxt En undersökning av Polarvagnens etablering, utveckling och påverkan i Dorotea kommun Magnus Simonsson Luleå tekniska universitet C-uppsats Historia Institutionen

Läs mer

Nr 3-4 1992. Oknytt. Skellefte. bygdens. industri. historia. Johan Nordlander-sällskapets tidskrift

Nr 3-4 1992. Oknytt. Skellefte. bygdens. industri. historia. Johan Nordlander-sällskapets tidskrift Nr 3-4 1992 Oknytt Skellefte bygdens industri historia Johan Nordlander-sällskapets tidskrift Oknytt Nr 3-4 1992 Årg. 13 Johan Nordlander-sällskapets tidskrift Redaktör: Lars-Erik Edlund Biträdande redaktör:

Läs mer

1953? Bröderna Andersson bygger ut dubbelt Säljer till Japan

1953? Bröderna Andersson bygger ut dubbelt Säljer till Japan 1953? Bröderna Andersson bygger ut dubbelt Säljer till Japan Ett omfattande utbyggnadsarbete pågar för närvarande vid Bröderna Anderssons verkstäder i Rossön. När den nya fabrikslängan är färdig fram på

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Det är ju arbetssättet idag samverkan på enheten för försörjningsstöd vid Umeå kommuns socialtjänst

Det är ju arbetssättet idag samverkan på enheten för försörjningsstöd vid Umeå kommuns socialtjänst UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för Socialt arbete Socionomprogrammet C-uppsats Höstterminen 2005 Det är ju arbetssättet idag samverkan på enheten för försörjningsstöd vid Umeå kommuns socialtjänst Författare:

Läs mer

Högskolan Dalarna Institutionen för hälsa och samhälle

Högskolan Dalarna Institutionen för hälsa och samhälle Högskolan Dalarna Institutionen för hälsa och samhälle God man en god upplevelse? -En kvalitativ studie om upplevelsen av att vara god man i det svenska samhället utifrån Giddens teori om det moderna samhället.

Läs mer

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1 Tummen upp Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet. Vi följer ungdomars levnadsvillkor och utvärderar hur ungdomspolitiken förverkligas på statlig och kommunal nivå. Vi arbetar sektorsövergripande och

Läs mer

Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge -

Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge - Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge - Kompetensutvecklingsprojekt i LRF s regi Finansierat av Europeiska Socialfonden Anna Tegel Maj 2013 Sammanfattning Projektet Grön kompetens i Blekinge har pågått

Läs mer

Synen på flickors inträde i gymnasiet

Synen på flickors inträde i gymnasiet Södertörns högskola VT 2005 AUO 3, C-uppsats, 10 poäng Handledare: Boel De Geer Synen på flickors inträde i gymnasiet En studie över högre allmänna läroverkets gymnasium i Västerås 1927 1937 Författare:

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Arbeta i en globaliserad värld

Arbeta i en globaliserad värld Fakulteten för samhälls-och livsvetenskaper Christian Andersson Arbeta i en globaliserad värld Bo och arbeta i ett annat land i ett EU-perspektiv Working in a globalized world Live and work in another

Läs mer

MÄLARSJÖFARTEN Ett transportalternativ under utveckling eller avveckling?

MÄLARSJÖFARTEN Ett transportalternativ under utveckling eller avveckling? Kalmar Maritime Academy MÄLARSJÖFARTEN Ett transportalternativ under utveckling eller avveckling? Examensarbete omfattande 5 poäng utfört av Pontus Jönsson Sjökaptensprogrammet 120+40p Läsår: 03/04 Handledare:

Läs mer

Besked till 4 000 fastighetsägare Sid 2-3 Timrå kommun säger nej Sid 4 Miljöhandläggare för dialog Sid 8. Onödig väntan i Timrå

Besked till 4 000 fastighetsägare Sid 2-3 Timrå kommun säger nej Sid 4 Miljöhandläggare för dialog Sid 8. Onödig väntan i Timrå Besked till 4 000 fastighetsägare Sid 2-3 Timrå kommun säger nej Sid 4 Miljöhandläggare för dialog Sid 8 Onödig väntan i Timrå Tidningen en succé! När man står inför en stor satsning, som en tidning till

Läs mer

VAD GÖR EN ELDSJÄL? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR

VAD GÖR EN ELDSJÄL? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR VAD GÖR EN ELDSJÄL? En studie av landsbygdsutvecklingen inom Kalmar län och eldsjälarnas roll i det lokala utvecklingsarbetet Meddelande 2004:05 Rapporten är framtagen

Läs mer

Handbok i organisering

Handbok i organisering Handbok i organisering S o c i a l i s t i s k a P a r t i e t Handbok i organisering En skrift utgiven av Socialistiska Partiet info@socialistiskapartiet.se Tel: 0700 193081 VARFÖR ORGANISERA SIG? Vi

Läs mer

Järnvägens intåg. Marcus Andäng

Järnvägens intåg. Marcus Andäng Järnvägens intåg Marcus Andäng Världens första järnväg med lokdrift för allmän trafik öppnades 27 september 1825. Den byggdes under ledning av George Stephenson och förband Stockton med Darlington i England.

Läs mer

EXAMENSARBETE. Hur väljer reportrar intervjuperson, kunskap eller personlighet? Marie Engberg

EXAMENSARBETE. Hur väljer reportrar intervjuperson, kunskap eller personlighet? Marie Engberg EXAMENSARBETE Hur väljer reportrar intervjuperson, kunskap eller personlighet? Marie Engberg Filosofie kandidatexamen Medie- och kommunikationsvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen för konst,

Läs mer

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv Högskolan Dalarna Institutionen för Hälsa och Samhälle Pedagogik III, grundnivå 2, 30 högskolepoäng Examensarbete 15 högskolepoäng ht 2008 Examensarbete Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Läs mer

Karlskrona stadsbibliotek 1906-1959 En bit av ett biblioteks historia

Karlskrona stadsbibliotek 1906-1959 En bit av ett biblioteks historia MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2008:16 ISSN 1654-0247 Karlskrona stadsbibliotek 1906-1959 En bit av

Läs mer

Prot. 1998/99:87, 28 april. 14 Folkbildning. Föredrogs Kulturutskottets betänkande 1998/99:KrU10 Folkbildning. Anf. 177 LARS HJERTÉN (m):

Prot. 1998/99:87, 28 april. 14 Folkbildning. Föredrogs Kulturutskottets betänkande 1998/99:KrU10 Folkbildning. Anf. 177 LARS HJERTÉN (m): Prot. 1998/99:87, 28 april 14 Folkbildning Föredrogs Kulturutskottets betänkande 1998/99:KrU10 Folkbildning Anf. 177 LARS HJERTÉN (m): Fru talman! Det är fyra motioner som vi nu skall behandla. Alla berör

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

D-UPPSATS. Spelet om Norrbotniabanan

D-UPPSATS. Spelet om Norrbotniabanan D-UPPSATS 2010:065 Spelet om Norrbotniabanan En spelteoretisk analys av processen bakom byggandet av Norrbotniabanan Malin Bernspång Luleå tekniska universitet D-uppsats Statsvetenskap Institutionen för

Läs mer

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättelsen om SLUP - om kunskap och förståelse Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättad av deltagarna och kursledningen Dokumenterad av Lisbeth Rydén Samarbetsdynamik AB

Läs mer

Behovet av ledningsstöd för småföretag

Behovet av ledningsstöd för småföretag Inriktning mot Management Termin HT09 Behovet av ledningsstöd för småföretag En studie av fyra olika småföretag från fyra olika branscher, i Västra Frölunda Kandidatuppsats Mahboubeh Esmaili 810921 Handledare:

Läs mer