03 Årsredovisning 2003

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "03 Årsredovisning 2003"

Transkript

1 03 Årsredovisning 2003

2 2 higab årsredovisning 2003 Restaurang Trädgår'n Konserthuset Sjunde Himlen på Långedragsudden Higabgruppen på 60 sekunder Hantverks- och Industrihus i Göteborg AB (Higab) grundades 1966 efter beslut i kommunfullmäktige. Higabgruppen ägs till 100 procent av Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB. Utöver moderbolaget består Higabgruppen av de helägda dotterbolagen Göteborgs Saluhalls AB, Kulturfastigheter i Göteborg AB, AB Långedrag samt tre dotterdotterbolag. Higabgruppen förvaltar flera av Göteborgs mest kända byggnader,bl a Konserthuset, Stadsteatern, Konstmuseet och Stora Saluhallen. Totalt uppgår fastighetsbeståndet till över 300 byggnader om totalt m 2. Higabgruppen är därmed en av de större lokalförvaltarna i Göteborg. Bland hyresgästerna återfinns såväl offentliga verksamheter och organisationer som privata företag. Higabgruppen finansieras till 100 procent av hyresintäkter. Omsättningen för 2003 uppgick till 426 Mkr och verksamheten sysselsatte 52 medarbetare. Higabgruppens uppdrag består av att förvalta och utveckla fastigheter som är betydelsefulla för Göteborgs Stad. Higabgruppen skall som ägare ombesörja att fastigheterna sköts på bästa sätt utifrån såvälkulturhistorisk som ekonomisk hänsyn. Higabgruppen skall även anpassa och modernisera befintliga fastigheter och lokaler utifrån hyresgästernas önskemål och krav på effektivitet. Higabgruppen skall medverka till Göteborgs Stads utveckling genom att initiera och utveckla byggen och projekt som stärker Göteborg och regionens attraktionskraft. Exempel på detta är bl a Stora Teaterns anpassning till en modern musikscen, förändringen av f d Etnografiska Museet till ett centrum för groddföretag inom musikbranschen samt byggandet av Biotech Center mellan Sahlgrenska och Hälsovetarbacken. Higabgruppen ansvarar även för en del av kommunens försörjning av lokaler för speciella behov. Hit hör t ex Huvudbrandstationen och Räddningscentralen i Gårda, Nya Ullevi samt Stadsarkivet vid Stora Badhusgatan. Higabgruppens ägande är långsiktigt. Såväl enskilda fastigheter som Göteborgs Stad gynnas av ägarmässig stabilitet. Av denna anledning har antalet försäljningar historiskt sett varit få. Innehåll i sammandrag 4 Uppdrag, vision, affärsidé och mål 6 VD har ordet 8 Göteborg bygger vidare för framtiden 12 Välmående fastigheter 14 Förvaltning, underhåll och drift 15 Med det förlovade landet i sikte 16 Kunder med varierande behov 18 Nytt liv i Stora Teatern! 19 Större projekt under året 20 Kviberg Krutröken har bytts mot byggdamm 21 Higabgruppens projektmodell 22 Engagerade medarbetare 23 Förvaltningsberättelse 24 Förslag till vinstdisposition 25 Resultaträkningar 26 Balansräkningar 28 Koncernens förändringar i eget kapital 28 Moderbolagets förändringar i eget kapital 29 Kassaflödesanalys 30 Noter 44 Revisionsberättelse 44 Granskningsrapport 45 Flerårsöversikt 46 Risk- och känslighetsanalys 48 Fastighetsförteckning 51 Definitioner 52 Ägarstyrning 54 Styrelse 55 Företagsledning

3 higab årsredovisning i sammandrag Göta Källare TV-högskolan Stora Teatern återinvigd Efter att ha renoverats och anpassats återinvigdes Stora Teatern i september Stora Teatern drivs nu av SAMI (Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation) och målsättningen är att bredda Stora Teaterns användningsområde till att även omfatta seminarier, rockkonserter och olika event. Kvibergsområdets utveckling tar fart Utvecklingen av Kvibergsområdet har under året fortsatt. Målsättningen är att stärka områdets identitet och skapa utrymme för bostäder och idrottsverksamheter. Inflyttning i Biotech Center Under 2003 fortsatte arbetet med att färdigställa och lokalanpassa Biotech Center. Tre nya hyresgäster tecknade under året kontrakt, vilket innebär att cirka 60 procent av lokalytan redan är uthyrd. Fortsatta förberedelser inför Pedagogens flytt Förberedelserna inför Pedagogens flytt till Sociala Huset och Gamla Latin har fortsatt. Ett planprogram har upprättats och projektering för nybyggnation och grundförstärkning av Sociala Huset har inletts. Upprustning av Fiskekyrkan Under året togs de första stegen för att öppna upp och göra Fiskekyrkan mer tillgänglig för allmänheten. Bl a har fastigheten fått nya entréer och gavelfönster samt ny belysning. Music Brew House under byggnation Under 2003 påbörjades ombyggnationen av f d Etnografiska Museet i Gårda för att bereda plats för ett hus vigt helt åt musikbranschen. Målsättningen är att skapa en mötesplats för bl a musiker, producenter och affärsutvecklare. Kronans Bryggeri ÅÅrets resultat efter finansiella poster uppgick till 42 Mkr (32). I resultatet ingår realisationsvinster från fastighetsförsäljningar med 25 Mkr (5) samt nedskrivningar av fastigheter med 14,2 Mkr (12,3). Likvida medel uppgick vid årsskiftet till 3 Mkr (11). Checkräkningskredit med ram om 50 Mkr var utnyttjad till 9 Mkr (0). Synlig soliditet uppgick till 9,7 procent (9,6) och den justerade soliditeten till 30,9 procent. Fastighetsbeståndets bokförda värde, inklusive pågående nyanläggningar, uppgick vid årsskiftet till Mkr (2 239). Värdering av fastigheterna enligt en intern modell visar på ett sammantaget värde på Mkr. Uthyrningsbar yta uppgick vid årsskiftet till kvm ( ). Vakansgraden (exkl. lokaler under projektering) uppgick till 5,0 procent (2,7). Fastighetsaffärer Under året förvärvades fem fastigheter för en total köpeskilling om 46 Mkr. Fem fastigheter avyttrades för en total försäljningssumma om 32 Mkr.

4 4 higab årsredovisning 2003 Restaurang Trädgår'n Kviberg Uppdrag, vision, affärsidé och mål Higabgruppens affärsidé är att långsiktigt äga, vårda och utveckla fastigheter för Göteborgs Stad, samt i samverkan med kunder skapa verksamhetsanpassade lokaler. Verksamheten skall därigenom bidra till Göteborgs Stads utveckling. Higabgruppens verksamhet och inriktning styrs till stor del av de direktiv ägaren har ställt upp för bolaget. Av ägardirektivet framgår att Higabgruppens verksamhet i hög utsträckning vilar på två ben; Higabgruppen skall dels förvalta och utveckla fastigheter av hög kulturell och ekonomisk betydelse för Göteborgs Stad, dels vara ett av stadens strategiska verktyg inom fastighetsområdet och därigenom vara en aktiv part i utvecklingen av Göteborgs Stad. Higabgruppen ansvarar även för ett antal av kommunens lokaler för speciella behov, t ex Räddningscentralen i Gårda. Ägardirektivet betonar särskilt uppgiften att vårda och förvalta de fastigheter som bedöms ha ett kulturhistoriskt värde samt aktivt främja och tillgodose intressen för i huvudsak mindre företag och organisationer. I direktiven anges även att verksamheten skall eftersträva en ekonomisk utveckling som säkerställer tillfredsställande soliditet och lönsamhet. Vision Higabgruppens vision är att skapa ökat värde för kunder, medarbetare och ägare. Mål och strategier Higabgruppens övergripande mål är att företagets olika intressenter (huvudsakligen kunder, medarbetare och ägare men även en bredare allmänhet) skall uppfatta företaget som en ansvarstagande, engagerad och drivande fastighetsförvaltare och byggherre. För att lyckas med detta arbetar Higabgruppen med att kontinuerligt förbättra verksamheten, en långt driven kundsamverkan, ett tydligt ledarskap byggt på omfattande ansvarsfördelning och delegering samt tydligt preciserade delmål. Med utgångspunkt i ägardirektivet har Higabgruppen formulerat ett antal mål för det kommande året. Målen är kopplade till Higabgruppens fyra målområden; medarbetare, fastighetsutveckling, kund och ekonomi. Medarbetare Higabgruppen skall vara en decentraliserad organisation med klara ansvarsgränser och ett tydligt delegerat resultatansvar för de olika enheterna. Det övergripande medarbetarmålet är att vara en stimulerande arbetsplats präglad av delaktighet och kompetens.

5 higab årsredovisning Higabgruppens målbild Kontinuerlig kompetensutveckling och kompetensöverföring är två av Higabgruppens viktigaste framgångsfaktorer. Den kvantifierade målsättningen är att nöjd medarbetarindex skall uppgå till 4,1 av 5 möjliga under Baserat på den medarbetarundersökning som genomfördes under 2003, kommer en rad aktiviteter genomföras för att nå detta mål. En av de största aktiviteterna under 2004 blir att involvera och engagera samtliga medarbetare i det pågående utvecklingsarbetet Higab Fastighetsutveckling Den övergripande målsättningen kring fastighetsutvecklingen är att skapa effektiva fastigheter, vilket bl a innebär god driftsekonomi, optimerad energiförbrukning och god anpassning till den verksamhet som bedrivs i fastigheten. Higabgruppen kommer under 2004 att fortsätta arbetet med att utifrån kulturhistorisk hänsyn och hyresgästernas behov, utveckla och effektivisera fastighetsbeståndet. De senaste årens strategi att fokusera på ett antal fastigheter med stor förbättringspotential kommer att fortsätta även under Under året skall även en långsiktig utvecklingsplan tas fram för ett fastighetsområde, där den långsiktiga affärsrisken är högre än i andra områden. Göteborgs Saluhalls AB (Salhab) Hantverks- och Industrihus i Göteborg AB (Higab) Kulturfastigheter i Göteborg AB (Kigab) AB Långedrag Kund Nöjda och lojala kunder är det övergripande målet på kundsidan. Kundernas inställning till företaget mäts regelbundet, senast under Kundlojalitetsindex skall under 2004 uppgå till 7,4 av 10 möjliga. Higabgruppens strategi för att nå målet är att arbeta nära kunderna och vara lyhörda för deras behov och önskemål. Under 2004 kommer t ex fyra stycken områdesträffar med kunder att arrangeras. Det arbete som inleddes under 2003 med att utreda tillgängligheten till fastigheter och lokaler av offentlig karaktär, bl a museer, kommer att fortsätta under Ekonomi Higabgruppens övergripande finansiella målsättning är att nå en ekonomisk utveckling som säkerställer en tillfredsställande soliditet och lönsamhet. För att klara de investeringar fastighetsförvaltning och utveckling innebär, Förvaltnings AB Bältespännaren krävs finansiell styrka. Den synliga soliditeten skall därför som lägst uppgå till 10 procent. Till de operativa målen för 2004 hör bl a att fortsätta förbättra koncernens superdriftnetto för att därigenom undvika att fastighetskostnaderna stiger snabbare än hyresintäkterna. Genom att marknadsanpassa hyresintäkterna på de uppsägningsbara kontrakten inom den kommersiella delen av fastighetsbeståndet skall superdriftnettot öka med 3 procent. Organisation Higabgruppen ägs till 100 procent av Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB vilket i sin tur styrs och kontrolleras av Åvägen Invest AB Kommunfullmäktige. Koncernen består utöver moderbolaget även av de tre helägda dotterbolagen Göteborgs Saluhalls AB, Kulturfastigheter i Göteborg AB samt AB Långedrag. Förutom dessa bolag finns tre dotterdotterbolag, Åvägen Invest AB, Trafik AB Göteborg-Särö samt Förvaltnings AB Bältespännaren. Koncernen sysselsätter 52 medarbetare och omsättningen för 2003 uppgick till 426 Mkr. Fusion Göteborgs Saluhalls AB och Åvägen Invest AB har upprättat en fusionsplan och kommer under 2004 att fusioneras med respektive moderbolag. Trafik AB Göteborg-Särö

6 6 higab årsredovisning 2003 Higabgruppen mitt i händelsernas centrum Så har vi lagt ännu ett intensivt år bakom oss. Higabgruppen har under det gångna året fortsatt att verka i enlighet med det ägardirektiv som styr verksamheten. Vi skall dels förvalta och utveckla flera av Göteborgs mest kända byggnader, dels vara en strategisk resurs i fastighetsfrågor. Därigenom skall vi aktivt bidra till en fortsatt god tillväxt för Göteborg. Göteborg är inne i en spännande period av utveckling och tillväxt. Inte sedan 1970-talet har befolkningen vuxit lika mycket som nu. För att stödja utvecklingen bedrivs en rad projekt. Till de mest framträdande hör bl a byggandet av bostäder och kontor på Norra Älvstranden samt flera större infrastrukturprojekt, inte minst Götatunneln och spårvägsringen Kringen. Tillväxten beror i hög utsträckning på en stabil och positiv utveckling inom det västsvenska näringslivet. Den tunga industrin utgör fortfarande basen men har kompletterats med nya, kunskapsintensiva företag. Även Göteborgs strategiska placering mellan Oslo och Köpenhamn och en kraftig tillväxt inom Göteborgs universitet och högskolor har bidragit till den positiva utvecklingen. I takt med utvecklingen Mitt i denna process av omvandling befinner sig Higabgruppen och givetvis påverkas vi av utvecklingen. Det företag vi är idag är inte detsamma som när det grundades Vi har steg för steg flyttat fram våra positioner och är idag en strategisk aktör inom fastighets- och lokalfrågor i Göteborg. När befolkningen växer och näringslivet utvecklas ställs nya krav på bostäder och verksamhetsanpassade lokaler. Ett bra exempel på vår strategiska roll är det förslag till utveckling av Kvibergsområdet vi tagit fram tillsammans med Stadsbyggnadskontoret, Fastighetskontoret samt Idrott- och Föreningsförvaltningen. Området är lika stort som Slottsskogen men är idag relativt outnyttjat och nästan lite bortglömt. Ambitionerna i projektet är höga. Målsättningen är att ge plats åt bostäder och idrottsverksamheter, bättre ta tillvara på de stora grönområdena och samtidigt knyta ihop området med de kringliggande stadsdelarna. Hittills har cirka 350 lägenheter färdigställts, av vilka 200 är studentlägenheter. Länk mellan dåtid och framtid Att förvalta flera av Göteborgs mest kända fastigheter handlar i hög utsträckning om att skapa en länk mellan dåtid och framtid. Vi skall genom att tillhandahålla och utveckla befintliga fastigheter göra det möjligt för näringsliv, kultur och offentliga institutioner att verka och utvecklas. Därigenom skall vi bidra till att göra Göteborg till en bättre stad att leva och verka i. Flera av våra fastigheter har många år på nacken och utgör en viktig del av Göteborgs historia. Det absolut bästa sättet att vårda dem är att se till att de används. Min och Higabgruppens målsättning är därför att alla våra fastigheter, oavsett ålder, skall brukas. Det är vår uppgift att se till att lokalerna är anpassade för nuvarande ändamål, användare och besökare. Återinvigningen av Stora Teatern, ett av Higabgruppens mest uppmärksammade projekt under 2003, är ett bra exempel på detta arbete. Målsättningen har varit att skapa förutsättningar för en vital teater- och musikverksamhet. Genom anpassningar har vi breddat Stora Teaterns användningsområde till att utöver teaterverksamhet även omfatta rockkonserter och konferens- och seminarieverksamhet. Utvecklingen drivs tillsammans med SAMI, vilka har lång erfarenhet från liknande verksamheter. Redan när detta skrivs har ett

7 higab årsredovisning Biotech Center antal evenemang ägt rum, bl a P3:s Guldmickgala och flertalet konserter. Under våren kommer vi arbeta vidare för att även förbättra den yttre miljön. Vi kommer bl a tillsammans med SAMI att se över markområdet ner mot vallgraven. Vår ambition är att det skall öppnas en mindre utescen med tillhörande servering. Större händelser under året Färdigställandet av Biotech Center på Medicinarebergets kant har under året fortsatt. Ytterligare två hyresgäster har tecknat kontrakt, vilket innebär att drygt 60 procent av lokalytan redan är uthyrd. Utvecklingen inom biotekniksektorn går snabbt och Göteborg har hittills hållit sig väl framme vad gäller nyetableringar. Biotech Center kommer förhoppningsvis bidra till att ytterligare stärka Sahlgrenska Science Park liksom Göteborgs utveckling inom bioteknik. Projekteringen av Pedagogens flytt till Sociala Huset och Gamla Latin har fortsatt och under året gått in i en ny fas. Om- och nybyggnationerna, Higabgruppens största hittills, kommer att inledas under I och med förflyttningen är visionen om ett cityuniversitet med i princip all universitets- och högskoleverksamhet samlad inne i centrala stan på väg att realiseras. Under det gångna året påbörjades även ombyggnationen av f d Etnografiska museet för att skapa plats åt en mötesplats Music Brew House vigd helt åt musikbranschen. Huset kommer utöver ett 25-tal företag även rymma ett antal studios, repetitionslokaler och ett café. Satsningen är ett sätt att stärka Göteborgs redan starka ställning inom musikproduktion ytterligare. Årets resultat Trots att långsiktig, kvalitativ förvaltning är kostsam och tar tid, har vi alltid finansierats genom egna intäkter. Higabgruppen har under det gångna året fortsatt att utvecklas positivt ekonomiskt. Årets resultat efter finansnetto uppgick till 42 Mkr, en ökning med 31 procent jämfört med föregående år. Resultatförbättringen beror på flera faktorer, men till de främsta hör vår lilla men effektiva och flexibla organisation, sänkta drifts- och mediakostnader samt ökade intäkter. Roligare än någonsin 2003 var Higabgruppens 38:e år sedan bildandet och mitt fjärde år som VD för företaget. Det jag kan konstatera är att arbetet bara blir roligare och intressantare för varje år. De projekt vi har sjösatt under de senaste åren börjar ge resultat, vi har hittat vår roll och arbetar ständigt med att förbättra oss. Till våra främsta framgångsfaktorer hör långsiktigheten i vår strategi. Sett till fastighetsbeståndet som helhet är det en enorm fördel att kunna lägga upp långsiktiga planer vad gäller underhåll, utveckling och nybyggnation. Inget av ovan hade dock kunnat genomföras utan en motiverad intern organisation. Det är mycket tillfredsställande att se att det arbete vi lägger ner för att stärka organisationen är fruktsamt. De senaste årens fokus på delegerat resultatansvar, ett utvecklat ledarskap och ett ökat medarbetaransvar har stärkt oss avsevärt. Ett exempel på vår interna styrka är att vi under 2003 infriade i princip samtliga mål vi satt upp för året. Vi har t ex lyckats sänka våra drifts- och mediakostnader avsevärt, minska kundförlusterna och öka tillgängligheten till flera av fastigheterna. Samtidigt nådde vi vårt högsta resultat någonsin i årets medarbetarenkät. Det bådar gott inför framtiden. Inför 2004 En rad aktiviteter står på agendan för Vi skall dels fortsätta med de projekt vi påbörjat, dels påbörja en rad nya. Vi kommer bl a att medverka i utvecklandet av området kring Södra Älvstranden. När Götatunneln är klar kommer hela området att få en ny karaktär. Higabgruppen äger fastigheter längsmed hela tunneln. Planerandet för hur dessa skall utvecklas kommer att påbörjas under det kommande året. Vi skall även fortsätta arbetet med att inventera våra fastigheter ur tillgänglighets- och handikapphänseende. Även internt kommer 2004 att bli ett spännande år. Resultatet av det utvecklingsarbete vi inledde under 2002 för att beskriva Higab 2007, börjar ta form. Under 2004 kommer vi att påbörja anpassningar i riktning mot Higab Syftet är att anpassa vår verksamhet mot förändringarna i vår omvärld, förtydliga resultat- och kundansvaret ytterligare och därigenom uppnå fastställda värden för kunder, ägare och medarbetare. Vår interna åldersstruktur innebär att ett antal medarbetare kommer att gå i pension under de närmsta åren. Arbetet syftar därför även till att säkerställa kompetensöverföringen och underlätta kommande rekryteringsbehov. När vi summerar 2004 skall vi förhoppningsvis även ha uppnått de barriärbrytande mål vi arbetat mot sedan Målen är högt satta men jag bedömer förutsättningarna som goda. Avslutningsvis Att förvalta och utveckla fastigheter är ett lagarbete. Jag vill därför till sist passa på att rikta ett varmt tack till samtliga medarbetare, kunder, styrelseledamöter och samarbetspartners för en god insats och ett gott samarbete. Precis som Göteborg är Higabgruppen ett företag under konstant utveckling. Vi har en viktig uppgift att fylla och höga förväntningar att leva upp till. Berndt Svensson, VD

8 8 higab årsredovisning 2003 Lagerhuset Den långsiktiga omvandlingen av Göteborg fortsatte under året med större projekt framför allt på älvstränderna Göteborg bygger vidare för framtiden Göteborg och Västsverige hade under 2003 ytterligare ett år av stabil ekonomisk utveckling. Marknaden för kommersiella lokaler påverkades dock av den fortsatt svaga internationella konjunkturen, vilket ledde till en viss ökning i vakansgrad och en avstannande hyresutveckling. Göteborg växer så det knakar. Tillväxttakten i Göteborg har under de senaste åren varit hög. Mellan 1998 och 2003 ökade befolkningen med nära personer och staden håller sakta men säkert på att expandera. Inte minst märks detta på Norra Älvstranden, där förändringstakten har varit och fortfarande är mycket hög. Göteborg ett tillväxtnav Trots en fortsatt svag internationell konjunktur kunde Göteborg under 2003 visa upp en relativt stabil ekonomisk utveckling. Bruttoregionalprodukten i Västsverige ökade enligt Nordeas prognoser med 2,7 procent, jämfört med omkring 1,5 procent för hela landet. Samtidigt fortsatte Göteborg att växa. Totalt ökade befolkningen med personer, vilket bl a förklaras av en fortsatt stor inflyttning. Den 31 december 2003 uppgick antalet göteborgare till Sett till befolkningsmängd är stan idag lika stor som på 1970-talet, d v s före varvsnedläggningarna och utflyttningen till kranskommunerna.

9 higab årsredovisning Lagerhuset Foto: Göran Assner Tillväxten är dock inte problemfri. Tillgången på bostäder i Göteborg är begränsad, även om nyproduktionen ökat under senare år. Trots de överlag goda förutsättningarna märktes dock den internationella lågkonjunkturen delvis av på framför allt lokalmarknaden i Göteborg. Vakansgraden för kommersiella lokaler ökade under året och hyresutvecklingen avstannade. Jämfört med t ex Stockholm är emellertid utvecklingen fortsatt stabil. Flera faktorer i samspel För att en stad skall växa är det en mängd faktorer som måste samspela. Näringslivet måste vara konkurrenskraftigt, infrastrukturen väl fungerande och möjligheten till kvalitativt boende, utbildning, kultur och motion måste vara goda. Faktorerna hänger tätt samman och är ömsesidigt beroende av varandra. Utveckling skapar lokalbehov Göteborg lever fortfarande till stor del på sin industriella bas med fordonsindustrin som största industrigren. De stora industriföretagen kompletteras dock av ett mycket stort antal mindre och medelstora företag i olika branscher. Tillsammans bidrar detta till att minska regionens sårbarhet. Från kommunalt håll satsas stora resurser på att stärka Göteborgs- regionens konkurrenskraft ytterligare, inte minst bl a gällande nyetableringar. Göteborgs Stad arbetar sedan ett antal år för att utveckla ett antal klusterliknande stråk för industrigrenar och branscher med särskild betydelse för Göteborg och Västsverige. Dessa planer innebär behov av nya lokaler, vilket möts genom en relativt omfattande nybyggnation. Framför allt är det de båda älvstränderna samt triangeln mellan Chalmers Tekniska Högskola, Universitetet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset som brukar nämnas när det framtida Göteborg ritas upp. Higabgruppen är i detta sammanhang ett viktigt instrument för att kunna till-

10 10 higab årsredovisning 2003 Lagerhuset Hälsovetarbacken nda N V Ö S Gunnared Tuve Säve Lundby Biskopsgården Logistik IT Älvsborg Högsbo Frölunda Askim Tynnered Kärra Lärjedalen Rödbo Logistik Backa Kortedala Bergsjön Centrum Majorna Linnéstaden Service Bioteknik Härlanda Örgryte Utvecklingsstråk i Göteborg Studerar man näringslivet utifrån geografisk belägenhet finner man ett antal kluster; logistikföretag är t ex lokaliserade i väster och norr, handel och IT centralt och bioteknik i söder. handahålla den typ av lokaler som efterfrågas. Byggandet av det s k Biotech Center på Medicinarebergets kant är ett exempel på senare års aktiva näringspolitik, etablerandet av ett hus vigt helt åt musikindustrin Music Brew House ett annat. Från industri- till kunskapsstad Den långsiktiga omvandlingen av Göteborg till en vad som brukar kallas kunskapsstad fortsatte under året med större projekt framför allt på älvstränderna och i anslutning till Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs universitet. Under de senaste decennierna har också universitetet och högskolorna kommit att inta en alltmer central plats i Göteborg. Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs universitet fyller inte bara en funktion för de uppskattningsvis studenter, lärare, forskare och andra yrkeskategorier som verkar där. Runt t ex Medicinska fakulteten och Chalmers har det också vuxit upp kluster av företag inom IT och bioteknik. Genom att finnas i eller alldeles i närheten av centrala stan sätter också högskolorna och universiteten sin prägel på stadslivet samtidigt som de skapar en marknad för lokala näringsidkare. Det centrala läget är troligtvis även en av förklaringarna till att stans universitet och högskolor hör till de populäraste i landet. Arbetet med att samla utbildningsverksamheten till centrala stan har pågått under flera år. I och med Pedagogens flytt till nuvarande Sociala Huset hösten 2006 tas ytterligare ett steg mot visionen om ett cityuniversitet. Flytten innebär att merparten av Göteborgs universitets- och högskoleverksamhet kommer att ligga inom en radie av en kilometer. Den politiska visionen Göteborg är på flera sätt unikt ur stads-

11 higab årsredovisning Lindholmsskolan Prognostiserad BRP-tillväxt Index Mälardalen Skåne Västsverige Källa: Nordea Vakansgrad (%) Stockholm Malmö Göteborg Källa: Newsec Prognostiserad sysselsättningstillväxt Kontorshyra bästa läget (kr per m 2 och år) Index Mälardalen Skåne Västsverige Källa: Nordea Stockholm Malmö Göteborg Källa: Newsec planeringshänseende. Få städer av denna storlek har samma närhet mellan bostäder, industri, handel, kultur, nöje och utbildningsmöjligheter. TIll skillnad från andra städer har Göteborg även stora möjligheter att expandera stans absoluta centrum. Genom att förtäta och bättre utnyttja centralt belägna tomma ytor är det möjligt att fördubbla centrum. Enbart området kring Gullbergsvass och Centralstationens bangård är t ex lika stort som området innanför vallgraven. Mixen av gammalt och nytt, stort och smått samt industri och utbildning ligger i linje med den vision om Göteborg som en blandstad, vilken bl a uttrycks i kommunens egen årsredovisning. Beskrivningen tar sin utgångspunkt i den översiktsplan (ÖP 99) som kommunfullmäktige antog i december 2001 och som även betonar stadens konkurrenskraft. Ambitionen är att skapa förutsättningar för en blandad stadsbebyggelse där lokaler för näringsverksamhet placeras i direkt närhet till bostadsområden. Anpassad infrastruktur Enligt beräkningar kommer Göteborg att fortsätta växa med cirka personer per år. En växande befolkning ställer höga krav på en effektiv infrastruktur. För närvarande bedrivs ett antal större projekt för att bättre binda ihop de olika stadsdelarna och minska trafiken i stan. När Götatunneln är klar 2006 kommer t ex en del av Götaleden att göras om till promenadstråk, vilket skapar förutsättningar för att koppla samman Södra- och Norra Älvstranden. Ytterligare infrastrukturprojekt är bl a en fördjupning av Göteborgs hamn, färdigställande av spårvägsringen Kringen, upprustningen av Centralstationen samt senare även bygge av tågtunneln Västlänken under Göteborgs centrala delar. Alla nya projekt, stora som små, påverkar staden såväl till form som funktion. Att planera en stad är därför en balansakt som kräver långsiktighet och stor lyhördhet. Vi skall förnya och bevara, tillfredsställa dagens behov och samtidigt försöka förutse de behov som kan uppstå om år. Samtidigt måste man ha klart för sig att en stad aldrig blir färdig. Stadsbyggnation handlar om omsorg. Många små förändringar som knappt märks leder tillsammans till att staden utvecklas och förändras. De projekt vi bedriver nu kommer att sätta sin prägel på stan och förhoppningsvis leda till att nya idéer föds, säger Kjell-Ove Eskilsson, Stadsbyggnadsdirektör.

12 12 higab årsredovisning 2003 Välmående fastigheter Stadsarkivet Hotel Eggers Higabgruppen har förvaltat och utvecklat fastigheter sedan I takt med tiden har verksamheten vuxit och uppdraget utvidgats. Higabgruppen utgör idag en strategisk resurs i lokaloch fastighetsfrågor för Göteborgs Stad. Higabgruppen bildades efter beslut i kommunfullmäktige Uppdraget var då att stötta hantverkare och industriidkare genom att förvärva och uppföra verksamhetsanpassade byggnader. Det första hus som uppfördes av Higabgruppen var Hantverkshuset Stampen, vilket stod klart Fastigheten byggdes Uthyrd lokalarea (m 2 ) Kontor Kultur, omsorg och utbildning Hantverk och industri Hotell och restaurang Detaljhandel Idrott Bostad Lager för att rymma ersättningslokaler till de företag som fick flytta i samband med byggnationen av Östra Nordstan. Sedan dess har flera fastigheter uppförts och befintliga fastigheter rustats upp för att anpassas efter nuvarande hyresgästers krav på modernitet och effektivitet. Allt eftersom tiden gått har Higabgruppen fått ökat förtroende. I fastighetsbeståndet idag återfinns de flesta av Göteborgs mest kända och betydelsefulla byggnader, bl a Fiskekyrkan, Konserthuset och Röhsska Museet. Totalt äger och förvaltar Higabgruppen idag över 300 byggnader, motsvarande cirka m 2. Långsiktigt ägande Higabgruppens ägande är långsiktigt. De fastigheter Higabgruppen äger och förvaltar utgör en viktig del av Göteborgs historia, samtid och framtid. Gemensamt för fastigheterna är att de kräver omsorgsfullt och ofta tidskrävande underhåll. Ett samlat grepp gör det möjligt att på bästa sätt planera, förvalta och utveckla stans mest kända och värdefulla fastigheter. Därigenom gynnas såväl de enskilda fastigheterna som Göteborgs Stad. Diversifierat innehav Higabgruppens fastighetsbestånd kan delas in i tre kategorier beroende på historik och vilken verksamhet som idag bedrivs i lokalerna. Den gemensamma faktorn för fastigheterna är att de har och har haft stor betydelse för Göteborgs kulturella, kommersiella och offentliga liv. Fastigheter för kultur, nöje och idrott En betydande del av Higabgruppens fastighetsbestånd består av fastigheter rymmande kulturell verksamhet. Till de mest kända hör bl a Konstmuseet, Konserthuset, Stadsteatern och Stora Teatern. Sedan början av 1990-talet äger Higabgruppen även flera av Göteborgs mest kända sport- och idrottsanläggningar, bl a Ullevi, Valhalla Sport och Hagabadet. Fastigheter för kommersiellt bruk I Higabgruppens fastighetsbestånd finns flera fastigheter som rymmer kommersiella verksamheter. Bland de mest framträdande fastigheterna i kategorin återfinns bl a Stora Saluhallen, Restaurang Trädgår'n och det nybyggda Biotech Center.

Årsredovisning 2007 07

Årsredovisning 2007 07 07 Årsredovisning 2007 Innehållsförteckning Året i sammandrag 1 VD har ordet 2 Higabgruppens uppdrag 5 Mål och uppföljning 6 Fastighetsmarknaden i Göteborgsregionen 8 Stadsbyggnation för framtidens behov

Läs mer

Årsredovisning 2008 08

Årsredovisning 2008 08 Årsredovisning 2008 08 Innehållsförteckning Året i sammandrag 1 VD har ordet 2 Higabgruppens uppdrag 4 Mål och uppföljning 6 Fastigheter med en stark identitet 8 Fastighetsmarknaden i Göteborg 10 Med fokus

Läs mer

Postgatan 8 Feskekôrka Börsen

Postgatan 8 Feskekôrka Börsen Årsredovisning2014 Innehållsförteckning Vision, affärsidé, värderingar 2 Året i sammandrag 3 Kort om Higab 4 Higabs uppdrag 5 VD har ordet 6 Mål och uppföljning 9 Marknad 10 Göteborgs historiska hjärta

Läs mer

Gathenhielmska Huset Hälsovetarbacken Lagerhuset

Gathenhielmska Huset Hälsovetarbacken Lagerhuset Årsredovisning2013 Innehållsförteckning Vision, affärsidé, värderingar 2 Året i sammandrag 3 Kort om Higab 4 Higabs uppdrag 5 VD har ordet 6 Mål och uppföljning 8 Marknad 10 Lokalmässiga förutsättningar

Läs mer

ÄLVSTRANDEN UTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2013

ÄLVSTRANDEN UTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2013 ÄLVSTRANDEN UTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2013 VD-ORD. 2013 var året då allt ifrågasättande blåste bort. Efter en lång osäker period med politisk oenighet om Älvstranden Utvecklings framtid var det oerhört

Läs mer

KORT OM HELSINGBORGSHEM

KORT OM HELSINGBORGSHEM VERKSAMHETEN HYRESGÄSTREPORTAGE INNEHÅLLSFÖRTECKNING KORT OM HELSINGBORGSHEM Det kommunala ändamålet som det är definierat i ägardirektivet 2011. Helsingborgshem ska uppfylla stadens målsättning genom

Läs mer

ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014

ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 3 ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING KORTFAKTA ANTAL ANSTÄLLDA MEDELÅLDER, ÅR INNEHÅLL 47 49 ANTAL KVINNOR ANTAL MÄN ÅRET I KORTHET KORTFAKTA

Läs mer

Årsredovisning 2013. Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se

Årsredovisning 2013. Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se Årsredovisning 2013 Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se INNEHÅLL NORRPORTEN ÅRSREDOVISNING 2013 Q1»» Revisionsbyrån PwC med 55 medarbetare flyttar till Norrportens fastighet kvarteret Vasen

Läs mer

VASALLEN FÖRÄDLAR UNIKA FASTIGHETER TILL KREATIVA MILJÖER Å RSREDOVISNING 2004

VASALLEN FÖRÄDLAR UNIKA FASTIGHETER TILL KREATIVA MILJÖER Å RSREDOVISNING 2004 VASALLEN FÖRÄDLAR UNIKA FASTIGHETER TILL KREATIVA MILJÖER Å RSREDOVISNING 2004 Innehåll 2004 i korthet 1 VD-kommentar 2 Affärsidé, vision, mål och strategi 4 Försvarsbeslut 2004 6 Vasallens processer

Läs mer

25 Finansiering och finansiella risker 27 Miljöarbete 28 Flerårsöversikt 30 Aktien 33 Bolagsstyrning

25 Finansiering och finansiella risker 27 Miljöarbete 28 Flerårsöversikt 30 Aktien 33 Bolagsstyrning Årsredovisning 07 Innehåll Detta är Kungsleden 1 2007 i sammanfattning 2 VD-ord 4 Affärsmodell och genomförande 6 Marknaden 10 Nordic Modular 12 Organisation och medarbetare 14 Fastighetsportfölj 14 Värdering

Läs mer

Bostadsområdet Hagen i Kareby.

Bostadsområdet Hagen i Kareby. ÅRSREDOVISNING 2013 PÅ OMSLAGET: Förbovärden Mariette Johansson visar bygget av Förbos nya hus på Råda torg i Mölnlycke, för en av de närmaste grannarna, Gert-Inge Jonsson som bor på Skolvägen. 2 Bostadsområdet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009 UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETS AB

ÅRSREDOVISNING 2009 UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETS AB UPPSALA KOMMUNS FASTIGHETS AB Besöksadress: Valthornsvägen 11, 1 tr Postadress: Box 25044, 750 25 Uppsala Tel: 018-40 00 20 Fax: 018-40 32 30 e-post: ukfab@uppsalafastighets.se www.uppsalafastighets.se

Läs mer

Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814. Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in!

Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814. Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in! 1 2 3 Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814 Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in! 4 5 Innehåll 6 VD har ordet 6 Strategier och mål

Läs mer

PLATZER PÅ EN MINUT. mkr. mkr. mkr. Hyresintäkter 464 mkr. Förvaltningsresultat 166 mkr. Fastighetsvärde 6 913 mkr

PLATZER PÅ EN MINUT. mkr. mkr. mkr. Hyresintäkter 464 mkr. Förvaltningsresultat 166 mkr. Fastighetsvärde 6 913 mkr Årsredovisning 2014 PLATZER PÅ EN MINUT PLATZER PÅ EN MINUT Platzer erbjuder kommersiella lokaler i Göteborgsområdet. Med 60 fastigheter och en total yta om 415 000 kvm är Platzer en ledande aktör på

Läs mer

Ekonomisk information. 2 Årsredovisning 2013 Framtiden

Ekonomisk information. 2 Årsredovisning 2013 Framtiden 2013 Årsredovisning Ekonomisk information Förvaltnings AB Framtiden lämnar under året följande information: Årsredovisning med fastighetsförteckning utges i mars. Delårsrapport per den 30 juni utges i

Läs mer

Stångåstaden årsredovisning

Stångåstaden årsredovisning Stångåstaden årsredovisning 2013 FRIHET TRYGGHET OCH TRIVSEL SVERIGES NÖJDASTE KUNDER FÖR 5 ÅRET I RAD. (AKTIVBO) CIRKA 33 000 HYRESGÄSTER MER ÄN 18500 LÄGENHETER 4 200 STUDENTLÄGENHETER 35 BOSTÄDER I

Läs mer

Bostadsbolagets årsredovisning 2013

Bostadsbolagets årsredovisning 2013 Bostadsbolagets årsredovisning 2013 Med omtanke Bostadsbolaget värnar om människan och miljön, visar respekt och agerar långsiktigt. Innehåll Bostadsbolaget på en minut 1 Ledarordet 2 Bostadsbolagets styrelseordförande

Läs mer

Innehåll. Om Framtidenkoncernen. Förvaltningsberättelse och finansiella rapporter. Fastighetsförteckning. 3 2012 i sammandrag 4 VD-kommentar

Innehåll. Om Framtidenkoncernen. Förvaltningsberättelse och finansiella rapporter. Fastighetsförteckning. 3 2012 i sammandrag 4 VD-kommentar Årsredovisning 2012 Innehåll 3 2012 i sammandrag 4 VD-kommentar Om Framtidenkoncernen 5 Detta är Framtidenkoncernen 8 Marknad, fastigheter och hyresgäster 17 Utveckling av fastigheterna 22 Miljö 25 Fastighetsvärdering

Läs mer

Innehåll. Styrelse och revisorer...84 Företagsledning...86 Fastighetsförteckning...88 Statistik...90 Definitioner...93 Adresser...

Innehåll. Styrelse och revisorer...84 Företagsledning...86 Fastighetsförteckning...88 Statistik...90 Definitioner...93 Adresser... HUFVUDSTADEN 2008 NK Stockholm Innehåll Årsstämma och rapportdatum... 4 Affärsidé, mål och strategier... 5 VD har ordet... 6 Fem år i sammandrag...11 Aktiekapital och ägarstruktur...12 Ansvarsfullt företagande...14

Läs mer

INNEHÅLL. Kalendarium Årsstämma 24 april 2014 Delårsrapport I 24 april 2014 Delårsrapport II 8 juli 2014 Delårsrapport III 6 november 2014

INNEHÅLL. Kalendarium Årsstämma 24 april 2014 Delårsrapport I 24 april 2014 Delårsrapport II 8 juli 2014 Delårsrapport III 6 november 2014 2013 ÅRSREDOVISNING INNEHÅLL Tre vägar till värdeskapande se flik Förvaltningsberättelse 43 Året i sammandrag 1 VD har ordet 2 Omvärld och marknad 4 Strategisk inriktning 10 Verksamhet 12 Fastighetsbestånd

Läs mer

Bostadsbolagets årsredovisning 2009

Bostadsbolagets årsredovisning 2009 Bostadsbolagets årsredovisning 2009 Innehåll Bostadsbolagets årsredovisning 2009 Inom Bostadsbolaget strävar vi alltid efter att ge bästa möjliga information till både våra hyresgäster och andra intresserade.

Läs mer

Innehåll. Om Framtidenkoncernen. Förvaltningsberättelse och finansiella rapporter. Fastighetsförteckning

Innehåll. Om Framtidenkoncernen. Förvaltningsberättelse och finansiella rapporter. Fastighetsförteckning Årsredovisning 2011 Innehåll 3 2011 i sammandrag samt utblick 4 Vd-kommentar Om Framtidenkoncernen 5 Detta är Framtidenkoncernen 8 Marknad, fastigheter, hyresgäster och kunder 16 Utveckling av fastigheterna

Läs mer

MÄNNISKORNA BAKOM BYGGNADSFIRMAN ERNST R0SÉN AB

MÄNNISKORNA BAKOM BYGGNADSFIRMAN ERNST R0SÉN AB MÄNNISKORNA BAKOM BYGGNADSFIRMAN ERNST R0SÉN AB ÅRSREDOVISNING 2004 1 2 Det här är årsberättelsen om Reine, Leif, Sonny, Johan och Agneta. Om människorna bakom ett av Sveriges mest omtyckta fastighetsbolag.

Läs mer

Hej! Visste du att Jernhusen... är ett fastighetsbolag inom transportbranschen med svenska staten som ägare.

Hej! Visste du att Jernhusen... är ett fastighetsbolag inom transportbranschen med svenska staten som ägare. 2010 Årsredovisning 2010 Hej! Visste du att Jernhusen...... är ett fastighetsbolag inom transportbranschen med svenska staten som ägare.... finns i attraktiva lägen på många platser i Sverige med fastigheter

Läs mer

Innehåll. T Ljungberg BV Förvaltningsberättelse 49 Koncernresultaträkning 51 Koncernbalansräkning 52. Definitioner 54 Fastighetsförteckning 55

Innehåll. T Ljungberg BV Förvaltningsberättelse 49 Koncernresultaträkning 51 Koncernbalansräkning 52. Definitioner 54 Fastighetsförteckning 55 årsredovisning 2011 Innehåll Året i korthet 3 Historik 4 Detta är Tagehus 6 VD har ordet 8 Hotell- och konferensfastigheter 10 Bostäder och kontor 12 Egna utvecklingsprojekt 14 Tagebad 16 Externa utvecklingsprojekt

Läs mer

Årsredovisning 2011 john mattson fastighetsföretagen ab

Årsredovisning 2011 john mattson fastighetsföretagen ab Årsredovisning 2011 john mattson fastighetsföretagen ab JOHN MATTSON Vi tror på hyresrätten 1 John Mattson i korthet 2 Ett värderingsstyrt företag 3 2011 i korthet 4 EKONOMI 28 Långsiktigt stabil verksamhet

Läs mer

Fastighets AB Balder 2005

Fastighets AB Balder 2005 Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag med huvudsaklig inriktning på kommersiella fastigheter i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Fastighets AB Balder 2005 Fastigheterna

Läs mer

M Ä N N I S K O R N A

M Ä N N I S K O R N A MÄNNISKORNA BYGGNADSFIRMAN ERNST R0SÉN AB 2005 1 2 3 Det är en årsberättelse. Och en slags historia om relationer. Den handlar om ett av Sveriges mest omtyckta fastighetsbolag: Byggnadsfi rman Ernst Rosén.

Läs mer

årsredovisning 2013 En bättre värd når nya höjder

årsredovisning 2013 En bättre värd når nya höjder årsredovisning 2013 En bättre värd når nya höjder en bättre värd Vasakronan ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden, och bidrar därigenom till det svenska pensionssystemets finansiering

Läs mer

JM AB ÅRSREDOVISNING 2000

JM AB ÅRSREDOVISNING 2000 JM AB ÅRSREDOVISNING 2000 Omslag: Stockholms största hotell, Nordic Hotel, såg dagens ljus under år 2000.Från hotellet,som JM äger, är det gångavstånd till Centralstationen och Arlandabanan. I Gröndal,

Läs mer