03 Årsredovisning 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "03 Årsredovisning 2003"

Transkript

1 03 Årsredovisning 2003

2 2 higab årsredovisning 2003 Restaurang Trädgår'n Konserthuset Sjunde Himlen på Långedragsudden Higabgruppen på 60 sekunder Hantverks- och Industrihus i Göteborg AB (Higab) grundades 1966 efter beslut i kommunfullmäktige. Higabgruppen ägs till 100 procent av Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB. Utöver moderbolaget består Higabgruppen av de helägda dotterbolagen Göteborgs Saluhalls AB, Kulturfastigheter i Göteborg AB, AB Långedrag samt tre dotterdotterbolag. Higabgruppen förvaltar flera av Göteborgs mest kända byggnader,bl a Konserthuset, Stadsteatern, Konstmuseet och Stora Saluhallen. Totalt uppgår fastighetsbeståndet till över 300 byggnader om totalt m 2. Higabgruppen är därmed en av de större lokalförvaltarna i Göteborg. Bland hyresgästerna återfinns såväl offentliga verksamheter och organisationer som privata företag. Higabgruppen finansieras till 100 procent av hyresintäkter. Omsättningen för 2003 uppgick till 426 Mkr och verksamheten sysselsatte 52 medarbetare. Higabgruppens uppdrag består av att förvalta och utveckla fastigheter som är betydelsefulla för Göteborgs Stad. Higabgruppen skall som ägare ombesörja att fastigheterna sköts på bästa sätt utifrån såvälkulturhistorisk som ekonomisk hänsyn. Higabgruppen skall även anpassa och modernisera befintliga fastigheter och lokaler utifrån hyresgästernas önskemål och krav på effektivitet. Higabgruppen skall medverka till Göteborgs Stads utveckling genom att initiera och utveckla byggen och projekt som stärker Göteborg och regionens attraktionskraft. Exempel på detta är bl a Stora Teaterns anpassning till en modern musikscen, förändringen av f d Etnografiska Museet till ett centrum för groddföretag inom musikbranschen samt byggandet av Biotech Center mellan Sahlgrenska och Hälsovetarbacken. Higabgruppen ansvarar även för en del av kommunens försörjning av lokaler för speciella behov. Hit hör t ex Huvudbrandstationen och Räddningscentralen i Gårda, Nya Ullevi samt Stadsarkivet vid Stora Badhusgatan. Higabgruppens ägande är långsiktigt. Såväl enskilda fastigheter som Göteborgs Stad gynnas av ägarmässig stabilitet. Av denna anledning har antalet försäljningar historiskt sett varit få. Innehåll i sammandrag 4 Uppdrag, vision, affärsidé och mål 6 VD har ordet 8 Göteborg bygger vidare för framtiden 12 Välmående fastigheter 14 Förvaltning, underhåll och drift 15 Med det förlovade landet i sikte 16 Kunder med varierande behov 18 Nytt liv i Stora Teatern! 19 Större projekt under året 20 Kviberg Krutröken har bytts mot byggdamm 21 Higabgruppens projektmodell 22 Engagerade medarbetare 23 Förvaltningsberättelse 24 Förslag till vinstdisposition 25 Resultaträkningar 26 Balansräkningar 28 Koncernens förändringar i eget kapital 28 Moderbolagets förändringar i eget kapital 29 Kassaflödesanalys 30 Noter 44 Revisionsberättelse 44 Granskningsrapport 45 Flerårsöversikt 46 Risk- och känslighetsanalys 48 Fastighetsförteckning 51 Definitioner 52 Ägarstyrning 54 Styrelse 55 Företagsledning

3 higab årsredovisning i sammandrag Göta Källare TV-högskolan Stora Teatern återinvigd Efter att ha renoverats och anpassats återinvigdes Stora Teatern i september Stora Teatern drivs nu av SAMI (Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation) och målsättningen är att bredda Stora Teaterns användningsområde till att även omfatta seminarier, rockkonserter och olika event. Kvibergsområdets utveckling tar fart Utvecklingen av Kvibergsområdet har under året fortsatt. Målsättningen är att stärka områdets identitet och skapa utrymme för bostäder och idrottsverksamheter. Inflyttning i Biotech Center Under 2003 fortsatte arbetet med att färdigställa och lokalanpassa Biotech Center. Tre nya hyresgäster tecknade under året kontrakt, vilket innebär att cirka 60 procent av lokalytan redan är uthyrd. Fortsatta förberedelser inför Pedagogens flytt Förberedelserna inför Pedagogens flytt till Sociala Huset och Gamla Latin har fortsatt. Ett planprogram har upprättats och projektering för nybyggnation och grundförstärkning av Sociala Huset har inletts. Upprustning av Fiskekyrkan Under året togs de första stegen för att öppna upp och göra Fiskekyrkan mer tillgänglig för allmänheten. Bl a har fastigheten fått nya entréer och gavelfönster samt ny belysning. Music Brew House under byggnation Under 2003 påbörjades ombyggnationen av f d Etnografiska Museet i Gårda för att bereda plats för ett hus vigt helt åt musikbranschen. Målsättningen är att skapa en mötesplats för bl a musiker, producenter och affärsutvecklare. Kronans Bryggeri ÅÅrets resultat efter finansiella poster uppgick till 42 Mkr (32). I resultatet ingår realisationsvinster från fastighetsförsäljningar med 25 Mkr (5) samt nedskrivningar av fastigheter med 14,2 Mkr (12,3). Likvida medel uppgick vid årsskiftet till 3 Mkr (11). Checkräkningskredit med ram om 50 Mkr var utnyttjad till 9 Mkr (0). Synlig soliditet uppgick till 9,7 procent (9,6) och den justerade soliditeten till 30,9 procent. Fastighetsbeståndets bokförda värde, inklusive pågående nyanläggningar, uppgick vid årsskiftet till Mkr (2 239). Värdering av fastigheterna enligt en intern modell visar på ett sammantaget värde på Mkr. Uthyrningsbar yta uppgick vid årsskiftet till kvm ( ). Vakansgraden (exkl. lokaler under projektering) uppgick till 5,0 procent (2,7). Fastighetsaffärer Under året förvärvades fem fastigheter för en total köpeskilling om 46 Mkr. Fem fastigheter avyttrades för en total försäljningssumma om 32 Mkr.

4 4 higab årsredovisning 2003 Restaurang Trädgår'n Kviberg Uppdrag, vision, affärsidé och mål Higabgruppens affärsidé är att långsiktigt äga, vårda och utveckla fastigheter för Göteborgs Stad, samt i samverkan med kunder skapa verksamhetsanpassade lokaler. Verksamheten skall därigenom bidra till Göteborgs Stads utveckling. Higabgruppens verksamhet och inriktning styrs till stor del av de direktiv ägaren har ställt upp för bolaget. Av ägardirektivet framgår att Higabgruppens verksamhet i hög utsträckning vilar på två ben; Higabgruppen skall dels förvalta och utveckla fastigheter av hög kulturell och ekonomisk betydelse för Göteborgs Stad, dels vara ett av stadens strategiska verktyg inom fastighetsområdet och därigenom vara en aktiv part i utvecklingen av Göteborgs Stad. Higabgruppen ansvarar även för ett antal av kommunens lokaler för speciella behov, t ex Räddningscentralen i Gårda. Ägardirektivet betonar särskilt uppgiften att vårda och förvalta de fastigheter som bedöms ha ett kulturhistoriskt värde samt aktivt främja och tillgodose intressen för i huvudsak mindre företag och organisationer. I direktiven anges även att verksamheten skall eftersträva en ekonomisk utveckling som säkerställer tillfredsställande soliditet och lönsamhet. Vision Higabgruppens vision är att skapa ökat värde för kunder, medarbetare och ägare. Mål och strategier Higabgruppens övergripande mål är att företagets olika intressenter (huvudsakligen kunder, medarbetare och ägare men även en bredare allmänhet) skall uppfatta företaget som en ansvarstagande, engagerad och drivande fastighetsförvaltare och byggherre. För att lyckas med detta arbetar Higabgruppen med att kontinuerligt förbättra verksamheten, en långt driven kundsamverkan, ett tydligt ledarskap byggt på omfattande ansvarsfördelning och delegering samt tydligt preciserade delmål. Med utgångspunkt i ägardirektivet har Higabgruppen formulerat ett antal mål för det kommande året. Målen är kopplade till Higabgruppens fyra målområden; medarbetare, fastighetsutveckling, kund och ekonomi. Medarbetare Higabgruppen skall vara en decentraliserad organisation med klara ansvarsgränser och ett tydligt delegerat resultatansvar för de olika enheterna. Det övergripande medarbetarmålet är att vara en stimulerande arbetsplats präglad av delaktighet och kompetens.

5 higab årsredovisning Higabgruppens målbild Kontinuerlig kompetensutveckling och kompetensöverföring är två av Higabgruppens viktigaste framgångsfaktorer. Den kvantifierade målsättningen är att nöjd medarbetarindex skall uppgå till 4,1 av 5 möjliga under Baserat på den medarbetarundersökning som genomfördes under 2003, kommer en rad aktiviteter genomföras för att nå detta mål. En av de största aktiviteterna under 2004 blir att involvera och engagera samtliga medarbetare i det pågående utvecklingsarbetet Higab Fastighetsutveckling Den övergripande målsättningen kring fastighetsutvecklingen är att skapa effektiva fastigheter, vilket bl a innebär god driftsekonomi, optimerad energiförbrukning och god anpassning till den verksamhet som bedrivs i fastigheten. Higabgruppen kommer under 2004 att fortsätta arbetet med att utifrån kulturhistorisk hänsyn och hyresgästernas behov, utveckla och effektivisera fastighetsbeståndet. De senaste årens strategi att fokusera på ett antal fastigheter med stor förbättringspotential kommer att fortsätta även under Under året skall även en långsiktig utvecklingsplan tas fram för ett fastighetsområde, där den långsiktiga affärsrisken är högre än i andra områden. Göteborgs Saluhalls AB (Salhab) Hantverks- och Industrihus i Göteborg AB (Higab) Kulturfastigheter i Göteborg AB (Kigab) AB Långedrag Kund Nöjda och lojala kunder är det övergripande målet på kundsidan. Kundernas inställning till företaget mäts regelbundet, senast under Kundlojalitetsindex skall under 2004 uppgå till 7,4 av 10 möjliga. Higabgruppens strategi för att nå målet är att arbeta nära kunderna och vara lyhörda för deras behov och önskemål. Under 2004 kommer t ex fyra stycken områdesträffar med kunder att arrangeras. Det arbete som inleddes under 2003 med att utreda tillgängligheten till fastigheter och lokaler av offentlig karaktär, bl a museer, kommer att fortsätta under Ekonomi Higabgruppens övergripande finansiella målsättning är att nå en ekonomisk utveckling som säkerställer en tillfredsställande soliditet och lönsamhet. För att klara de investeringar fastighetsförvaltning och utveckling innebär, Förvaltnings AB Bältespännaren krävs finansiell styrka. Den synliga soliditeten skall därför som lägst uppgå till 10 procent. Till de operativa målen för 2004 hör bl a att fortsätta förbättra koncernens superdriftnetto för att därigenom undvika att fastighetskostnaderna stiger snabbare än hyresintäkterna. Genom att marknadsanpassa hyresintäkterna på de uppsägningsbara kontrakten inom den kommersiella delen av fastighetsbeståndet skall superdriftnettot öka med 3 procent. Organisation Higabgruppen ägs till 100 procent av Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB vilket i sin tur styrs och kontrolleras av Åvägen Invest AB Kommunfullmäktige. Koncernen består utöver moderbolaget även av de tre helägda dotterbolagen Göteborgs Saluhalls AB, Kulturfastigheter i Göteborg AB samt AB Långedrag. Förutom dessa bolag finns tre dotterdotterbolag, Åvägen Invest AB, Trafik AB Göteborg-Särö samt Förvaltnings AB Bältespännaren. Koncernen sysselsätter 52 medarbetare och omsättningen för 2003 uppgick till 426 Mkr. Fusion Göteborgs Saluhalls AB och Åvägen Invest AB har upprättat en fusionsplan och kommer under 2004 att fusioneras med respektive moderbolag. Trafik AB Göteborg-Särö

6 6 higab årsredovisning 2003 Higabgruppen mitt i händelsernas centrum Så har vi lagt ännu ett intensivt år bakom oss. Higabgruppen har under det gångna året fortsatt att verka i enlighet med det ägardirektiv som styr verksamheten. Vi skall dels förvalta och utveckla flera av Göteborgs mest kända byggnader, dels vara en strategisk resurs i fastighetsfrågor. Därigenom skall vi aktivt bidra till en fortsatt god tillväxt för Göteborg. Göteborg är inne i en spännande period av utveckling och tillväxt. Inte sedan 1970-talet har befolkningen vuxit lika mycket som nu. För att stödja utvecklingen bedrivs en rad projekt. Till de mest framträdande hör bl a byggandet av bostäder och kontor på Norra Älvstranden samt flera större infrastrukturprojekt, inte minst Götatunneln och spårvägsringen Kringen. Tillväxten beror i hög utsträckning på en stabil och positiv utveckling inom det västsvenska näringslivet. Den tunga industrin utgör fortfarande basen men har kompletterats med nya, kunskapsintensiva företag. Även Göteborgs strategiska placering mellan Oslo och Köpenhamn och en kraftig tillväxt inom Göteborgs universitet och högskolor har bidragit till den positiva utvecklingen. I takt med utvecklingen Mitt i denna process av omvandling befinner sig Higabgruppen och givetvis påverkas vi av utvecklingen. Det företag vi är idag är inte detsamma som när det grundades Vi har steg för steg flyttat fram våra positioner och är idag en strategisk aktör inom fastighets- och lokalfrågor i Göteborg. När befolkningen växer och näringslivet utvecklas ställs nya krav på bostäder och verksamhetsanpassade lokaler. Ett bra exempel på vår strategiska roll är det förslag till utveckling av Kvibergsområdet vi tagit fram tillsammans med Stadsbyggnadskontoret, Fastighetskontoret samt Idrott- och Föreningsförvaltningen. Området är lika stort som Slottsskogen men är idag relativt outnyttjat och nästan lite bortglömt. Ambitionerna i projektet är höga. Målsättningen är att ge plats åt bostäder och idrottsverksamheter, bättre ta tillvara på de stora grönområdena och samtidigt knyta ihop området med de kringliggande stadsdelarna. Hittills har cirka 350 lägenheter färdigställts, av vilka 200 är studentlägenheter. Länk mellan dåtid och framtid Att förvalta flera av Göteborgs mest kända fastigheter handlar i hög utsträckning om att skapa en länk mellan dåtid och framtid. Vi skall genom att tillhandahålla och utveckla befintliga fastigheter göra det möjligt för näringsliv, kultur och offentliga institutioner att verka och utvecklas. Därigenom skall vi bidra till att göra Göteborg till en bättre stad att leva och verka i. Flera av våra fastigheter har många år på nacken och utgör en viktig del av Göteborgs historia. Det absolut bästa sättet att vårda dem är att se till att de används. Min och Higabgruppens målsättning är därför att alla våra fastigheter, oavsett ålder, skall brukas. Det är vår uppgift att se till att lokalerna är anpassade för nuvarande ändamål, användare och besökare. Återinvigningen av Stora Teatern, ett av Higabgruppens mest uppmärksammade projekt under 2003, är ett bra exempel på detta arbete. Målsättningen har varit att skapa förutsättningar för en vital teater- och musikverksamhet. Genom anpassningar har vi breddat Stora Teaterns användningsområde till att utöver teaterverksamhet även omfatta rockkonserter och konferens- och seminarieverksamhet. Utvecklingen drivs tillsammans med SAMI, vilka har lång erfarenhet från liknande verksamheter. Redan när detta skrivs har ett

7 higab årsredovisning Biotech Center antal evenemang ägt rum, bl a P3:s Guldmickgala och flertalet konserter. Under våren kommer vi arbeta vidare för att även förbättra den yttre miljön. Vi kommer bl a tillsammans med SAMI att se över markområdet ner mot vallgraven. Vår ambition är att det skall öppnas en mindre utescen med tillhörande servering. Större händelser under året Färdigställandet av Biotech Center på Medicinarebergets kant har under året fortsatt. Ytterligare två hyresgäster har tecknat kontrakt, vilket innebär att drygt 60 procent av lokalytan redan är uthyrd. Utvecklingen inom biotekniksektorn går snabbt och Göteborg har hittills hållit sig väl framme vad gäller nyetableringar. Biotech Center kommer förhoppningsvis bidra till att ytterligare stärka Sahlgrenska Science Park liksom Göteborgs utveckling inom bioteknik. Projekteringen av Pedagogens flytt till Sociala Huset och Gamla Latin har fortsatt och under året gått in i en ny fas. Om- och nybyggnationerna, Higabgruppens största hittills, kommer att inledas under I och med förflyttningen är visionen om ett cityuniversitet med i princip all universitets- och högskoleverksamhet samlad inne i centrala stan på väg att realiseras. Under det gångna året påbörjades även ombyggnationen av f d Etnografiska museet för att skapa plats åt en mötesplats Music Brew House vigd helt åt musikbranschen. Huset kommer utöver ett 25-tal företag även rymma ett antal studios, repetitionslokaler och ett café. Satsningen är ett sätt att stärka Göteborgs redan starka ställning inom musikproduktion ytterligare. Årets resultat Trots att långsiktig, kvalitativ förvaltning är kostsam och tar tid, har vi alltid finansierats genom egna intäkter. Higabgruppen har under det gångna året fortsatt att utvecklas positivt ekonomiskt. Årets resultat efter finansnetto uppgick till 42 Mkr, en ökning med 31 procent jämfört med föregående år. Resultatförbättringen beror på flera faktorer, men till de främsta hör vår lilla men effektiva och flexibla organisation, sänkta drifts- och mediakostnader samt ökade intäkter. Roligare än någonsin 2003 var Higabgruppens 38:e år sedan bildandet och mitt fjärde år som VD för företaget. Det jag kan konstatera är att arbetet bara blir roligare och intressantare för varje år. De projekt vi har sjösatt under de senaste åren börjar ge resultat, vi har hittat vår roll och arbetar ständigt med att förbättra oss. Till våra främsta framgångsfaktorer hör långsiktigheten i vår strategi. Sett till fastighetsbeståndet som helhet är det en enorm fördel att kunna lägga upp långsiktiga planer vad gäller underhåll, utveckling och nybyggnation. Inget av ovan hade dock kunnat genomföras utan en motiverad intern organisation. Det är mycket tillfredsställande att se att det arbete vi lägger ner för att stärka organisationen är fruktsamt. De senaste årens fokus på delegerat resultatansvar, ett utvecklat ledarskap och ett ökat medarbetaransvar har stärkt oss avsevärt. Ett exempel på vår interna styrka är att vi under 2003 infriade i princip samtliga mål vi satt upp för året. Vi har t ex lyckats sänka våra drifts- och mediakostnader avsevärt, minska kundförlusterna och öka tillgängligheten till flera av fastigheterna. Samtidigt nådde vi vårt högsta resultat någonsin i årets medarbetarenkät. Det bådar gott inför framtiden. Inför 2004 En rad aktiviteter står på agendan för Vi skall dels fortsätta med de projekt vi påbörjat, dels påbörja en rad nya. Vi kommer bl a att medverka i utvecklandet av området kring Södra Älvstranden. När Götatunneln är klar kommer hela området att få en ny karaktär. Higabgruppen äger fastigheter längsmed hela tunneln. Planerandet för hur dessa skall utvecklas kommer att påbörjas under det kommande året. Vi skall även fortsätta arbetet med att inventera våra fastigheter ur tillgänglighets- och handikapphänseende. Även internt kommer 2004 att bli ett spännande år. Resultatet av det utvecklingsarbete vi inledde under 2002 för att beskriva Higab 2007, börjar ta form. Under 2004 kommer vi att påbörja anpassningar i riktning mot Higab Syftet är att anpassa vår verksamhet mot förändringarna i vår omvärld, förtydliga resultat- och kundansvaret ytterligare och därigenom uppnå fastställda värden för kunder, ägare och medarbetare. Vår interna åldersstruktur innebär att ett antal medarbetare kommer att gå i pension under de närmsta åren. Arbetet syftar därför även till att säkerställa kompetensöverföringen och underlätta kommande rekryteringsbehov. När vi summerar 2004 skall vi förhoppningsvis även ha uppnått de barriärbrytande mål vi arbetat mot sedan Målen är högt satta men jag bedömer förutsättningarna som goda. Avslutningsvis Att förvalta och utveckla fastigheter är ett lagarbete. Jag vill därför till sist passa på att rikta ett varmt tack till samtliga medarbetare, kunder, styrelseledamöter och samarbetspartners för en god insats och ett gott samarbete. Precis som Göteborg är Higabgruppen ett företag under konstant utveckling. Vi har en viktig uppgift att fylla och höga förväntningar att leva upp till. Berndt Svensson, VD

8 8 higab årsredovisning 2003 Lagerhuset Den långsiktiga omvandlingen av Göteborg fortsatte under året med större projekt framför allt på älvstränderna Göteborg bygger vidare för framtiden Göteborg och Västsverige hade under 2003 ytterligare ett år av stabil ekonomisk utveckling. Marknaden för kommersiella lokaler påverkades dock av den fortsatt svaga internationella konjunkturen, vilket ledde till en viss ökning i vakansgrad och en avstannande hyresutveckling. Göteborg växer så det knakar. Tillväxttakten i Göteborg har under de senaste åren varit hög. Mellan 1998 och 2003 ökade befolkningen med nära personer och staden håller sakta men säkert på att expandera. Inte minst märks detta på Norra Älvstranden, där förändringstakten har varit och fortfarande är mycket hög. Göteborg ett tillväxtnav Trots en fortsatt svag internationell konjunktur kunde Göteborg under 2003 visa upp en relativt stabil ekonomisk utveckling. Bruttoregionalprodukten i Västsverige ökade enligt Nordeas prognoser med 2,7 procent, jämfört med omkring 1,5 procent för hela landet. Samtidigt fortsatte Göteborg att växa. Totalt ökade befolkningen med personer, vilket bl a förklaras av en fortsatt stor inflyttning. Den 31 december 2003 uppgick antalet göteborgare till Sett till befolkningsmängd är stan idag lika stor som på 1970-talet, d v s före varvsnedläggningarna och utflyttningen till kranskommunerna.

9 higab årsredovisning Lagerhuset Foto: Göran Assner Tillväxten är dock inte problemfri. Tillgången på bostäder i Göteborg är begränsad, även om nyproduktionen ökat under senare år. Trots de överlag goda förutsättningarna märktes dock den internationella lågkonjunkturen delvis av på framför allt lokalmarknaden i Göteborg. Vakansgraden för kommersiella lokaler ökade under året och hyresutvecklingen avstannade. Jämfört med t ex Stockholm är emellertid utvecklingen fortsatt stabil. Flera faktorer i samspel För att en stad skall växa är det en mängd faktorer som måste samspela. Näringslivet måste vara konkurrenskraftigt, infrastrukturen väl fungerande och möjligheten till kvalitativt boende, utbildning, kultur och motion måste vara goda. Faktorerna hänger tätt samman och är ömsesidigt beroende av varandra. Utveckling skapar lokalbehov Göteborg lever fortfarande till stor del på sin industriella bas med fordonsindustrin som största industrigren. De stora industriföretagen kompletteras dock av ett mycket stort antal mindre och medelstora företag i olika branscher. Tillsammans bidrar detta till att minska regionens sårbarhet. Från kommunalt håll satsas stora resurser på att stärka Göteborgs- regionens konkurrenskraft ytterligare, inte minst bl a gällande nyetableringar. Göteborgs Stad arbetar sedan ett antal år för att utveckla ett antal klusterliknande stråk för industrigrenar och branscher med särskild betydelse för Göteborg och Västsverige. Dessa planer innebär behov av nya lokaler, vilket möts genom en relativt omfattande nybyggnation. Framför allt är det de båda älvstränderna samt triangeln mellan Chalmers Tekniska Högskola, Universitetet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset som brukar nämnas när det framtida Göteborg ritas upp. Higabgruppen är i detta sammanhang ett viktigt instrument för att kunna till-

10 10 higab årsredovisning 2003 Lagerhuset Hälsovetarbacken nda N V Ö S Gunnared Tuve Säve Lundby Biskopsgården Logistik IT Älvsborg Högsbo Frölunda Askim Tynnered Kärra Lärjedalen Rödbo Logistik Backa Kortedala Bergsjön Centrum Majorna Linnéstaden Service Bioteknik Härlanda Örgryte Utvecklingsstråk i Göteborg Studerar man näringslivet utifrån geografisk belägenhet finner man ett antal kluster; logistikföretag är t ex lokaliserade i väster och norr, handel och IT centralt och bioteknik i söder. handahålla den typ av lokaler som efterfrågas. Byggandet av det s k Biotech Center på Medicinarebergets kant är ett exempel på senare års aktiva näringspolitik, etablerandet av ett hus vigt helt åt musikindustrin Music Brew House ett annat. Från industri- till kunskapsstad Den långsiktiga omvandlingen av Göteborg till en vad som brukar kallas kunskapsstad fortsatte under året med större projekt framför allt på älvstränderna och i anslutning till Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs universitet. Under de senaste decennierna har också universitetet och högskolorna kommit att inta en alltmer central plats i Göteborg. Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs universitet fyller inte bara en funktion för de uppskattningsvis studenter, lärare, forskare och andra yrkeskategorier som verkar där. Runt t ex Medicinska fakulteten och Chalmers har det också vuxit upp kluster av företag inom IT och bioteknik. Genom att finnas i eller alldeles i närheten av centrala stan sätter också högskolorna och universiteten sin prägel på stadslivet samtidigt som de skapar en marknad för lokala näringsidkare. Det centrala läget är troligtvis även en av förklaringarna till att stans universitet och högskolor hör till de populäraste i landet. Arbetet med att samla utbildningsverksamheten till centrala stan har pågått under flera år. I och med Pedagogens flytt till nuvarande Sociala Huset hösten 2006 tas ytterligare ett steg mot visionen om ett cityuniversitet. Flytten innebär att merparten av Göteborgs universitets- och högskoleverksamhet kommer att ligga inom en radie av en kilometer. Den politiska visionen Göteborg är på flera sätt unikt ur stads-

11 higab årsredovisning Lindholmsskolan Prognostiserad BRP-tillväxt Index Mälardalen Skåne Västsverige Källa: Nordea Vakansgrad (%) Stockholm Malmö Göteborg Källa: Newsec Prognostiserad sysselsättningstillväxt Kontorshyra bästa läget (kr per m 2 och år) Index Mälardalen Skåne Västsverige Källa: Nordea Stockholm Malmö Göteborg Källa: Newsec planeringshänseende. Få städer av denna storlek har samma närhet mellan bostäder, industri, handel, kultur, nöje och utbildningsmöjligheter. TIll skillnad från andra städer har Göteborg även stora möjligheter att expandera stans absoluta centrum. Genom att förtäta och bättre utnyttja centralt belägna tomma ytor är det möjligt att fördubbla centrum. Enbart området kring Gullbergsvass och Centralstationens bangård är t ex lika stort som området innanför vallgraven. Mixen av gammalt och nytt, stort och smått samt industri och utbildning ligger i linje med den vision om Göteborg som en blandstad, vilken bl a uttrycks i kommunens egen årsredovisning. Beskrivningen tar sin utgångspunkt i den översiktsplan (ÖP 99) som kommunfullmäktige antog i december 2001 och som även betonar stadens konkurrenskraft. Ambitionen är att skapa förutsättningar för en blandad stadsbebyggelse där lokaler för näringsverksamhet placeras i direkt närhet till bostadsområden. Anpassad infrastruktur Enligt beräkningar kommer Göteborg att fortsätta växa med cirka personer per år. En växande befolkning ställer höga krav på en effektiv infrastruktur. För närvarande bedrivs ett antal större projekt för att bättre binda ihop de olika stadsdelarna och minska trafiken i stan. När Götatunneln är klar 2006 kommer t ex en del av Götaleden att göras om till promenadstråk, vilket skapar förutsättningar för att koppla samman Södra- och Norra Älvstranden. Ytterligare infrastrukturprojekt är bl a en fördjupning av Göteborgs hamn, färdigställande av spårvägsringen Kringen, upprustningen av Centralstationen samt senare även bygge av tågtunneln Västlänken under Göteborgs centrala delar. Alla nya projekt, stora som små, påverkar staden såväl till form som funktion. Att planera en stad är därför en balansakt som kräver långsiktighet och stor lyhördhet. Vi skall förnya och bevara, tillfredsställa dagens behov och samtidigt försöka förutse de behov som kan uppstå om år. Samtidigt måste man ha klart för sig att en stad aldrig blir färdig. Stadsbyggnation handlar om omsorg. Många små förändringar som knappt märks leder tillsammans till att staden utvecklas och förändras. De projekt vi bedriver nu kommer att sätta sin prägel på stan och förhoppningsvis leda till att nya idéer föds, säger Kjell-Ove Eskilsson, Stadsbyggnadsdirektör.

12 12 higab årsredovisning 2003 Välmående fastigheter Stadsarkivet Hotel Eggers Higabgruppen har förvaltat och utvecklat fastigheter sedan I takt med tiden har verksamheten vuxit och uppdraget utvidgats. Higabgruppen utgör idag en strategisk resurs i lokaloch fastighetsfrågor för Göteborgs Stad. Higabgruppen bildades efter beslut i kommunfullmäktige Uppdraget var då att stötta hantverkare och industriidkare genom att förvärva och uppföra verksamhetsanpassade byggnader. Det första hus som uppfördes av Higabgruppen var Hantverkshuset Stampen, vilket stod klart Fastigheten byggdes Uthyrd lokalarea (m 2 ) Kontor Kultur, omsorg och utbildning Hantverk och industri Hotell och restaurang Detaljhandel Idrott Bostad Lager för att rymma ersättningslokaler till de företag som fick flytta i samband med byggnationen av Östra Nordstan. Sedan dess har flera fastigheter uppförts och befintliga fastigheter rustats upp för att anpassas efter nuvarande hyresgästers krav på modernitet och effektivitet. Allt eftersom tiden gått har Higabgruppen fått ökat förtroende. I fastighetsbeståndet idag återfinns de flesta av Göteborgs mest kända och betydelsefulla byggnader, bl a Fiskekyrkan, Konserthuset och Röhsska Museet. Totalt äger och förvaltar Higabgruppen idag över 300 byggnader, motsvarande cirka m 2. Långsiktigt ägande Higabgruppens ägande är långsiktigt. De fastigheter Higabgruppen äger och förvaltar utgör en viktig del av Göteborgs historia, samtid och framtid. Gemensamt för fastigheterna är att de kräver omsorgsfullt och ofta tidskrävande underhåll. Ett samlat grepp gör det möjligt att på bästa sätt planera, förvalta och utveckla stans mest kända och värdefulla fastigheter. Därigenom gynnas såväl de enskilda fastigheterna som Göteborgs Stad. Diversifierat innehav Higabgruppens fastighetsbestånd kan delas in i tre kategorier beroende på historik och vilken verksamhet som idag bedrivs i lokalerna. Den gemensamma faktorn för fastigheterna är att de har och har haft stor betydelse för Göteborgs kulturella, kommersiella och offentliga liv. Fastigheter för kultur, nöje och idrott En betydande del av Higabgruppens fastighetsbestånd består av fastigheter rymmande kulturell verksamhet. Till de mest kända hör bl a Konstmuseet, Konserthuset, Stadsteatern och Stora Teatern. Sedan början av 1990-talet äger Higabgruppen även flera av Göteborgs mest kända sport- och idrottsanläggningar, bl a Ullevi, Valhalla Sport och Hagabadet. Fastigheter för kommersiellt bruk I Higabgruppens fastighetsbestånd finns flera fastigheter som rymmer kommersiella verksamheter. Bland de mest framträdande fastigheterna i kategorin återfinns bl a Stora Saluhallen, Restaurang Trädgår'n och det nybyggda Biotech Center.

13 higab årsredovisning Stenhammarsalen i Konserthuset Större milstolpar i Higabgruppens stegvisa tillväxt 1966 Higabgruppen bildas efter beslut i Kommunfullmäktige Higabgruppen förvärvar de fastigheter som tidigare förvaltades av Göteborgs Saluhallsförvaltning, bl a Fiskekyrkan, Saluhallen och Parti- och Slakthusområdet Kommunfullmäktige beslutar att sälja ett stort antal kulturfastigheter till Higabgruppen. Dotterbolaget Kulturfastigheter i Göteborg AB bildas för att förvalta fastigheterna, däribland Röhsska Museet, Börsen, Rådhuset och Ostindiska huset. Samma år förvärvas även Göteborgs Fiskhamn och Saluhallen Briggen kommer till Higabgruppen förvärvar samtliga aktier i AB Långedrag, vilket innebär att fastighetsbeståndet utökas med bl a Restaurang Sjömagasinet och stora markområden vid Långedragsudden Förvärv av stora markområden och flera byggnader i Kviberg. Härlanda fängelse förvärvas Restaurang Trädgår'n återuppförs efter brand. Barken Viking köps och totalrenoveras Bygget av Biotech Center påbörjas Slutligt beslut om att flytta Pedagogen till Sociala Huset och Gamla Latin. Fastigheter för offentlig verksamhet Higabgruppen förvaltar även flera fastigheter som fyller viktiga offentliga och samhällsviktiga funktioner. Hit hör t ex fastigheter för utbildning och omsorg, bibliotek och offentliga institutioner. Stadsarkivet, Universitetets Kurs- och Tidningsbibliotek, Högskolan för Design och Konsthantverk (HDK) samt Räddningscentralen i Gårda är några av Higabgruppens mest kända. Kort om några av Higabgruppens fastigheter Konserthuset I likhet med Stadsteatern präglas Konserthuset av funktionalismens rena linjer. Huset ritades av stockholmsarkitekten Nils Einar Eriksson och invigdes i oktober Fortfarande räknas Konserthuset till ett av världens bästa när det gäller akustik. Panelen i Stora salen är klädd med sykomlönn vilken är mattbehandlad med cellulosalack. Träslaget är valt därför att det på ett unikt sätt absorberar toner av lika höjd. Exteriört består fasaden av ljus Gropptorpsmarmor, vilken harmoniserar väl med övriga byggnader på Götaplatsen. Den tillbyggnad som gjordes 2001 belönades samma år med det s k Helgopriset, Statens Fastighetsverks pris för bästa komplettering av äldre byggnadsverk. Hotel Eggers I samband med att Göteborg fick en järnvägsstation vid Drottningtorget 1859 ökade behovet av ett närliggande hotell. Med 100 rum, vinterträdgård, elektrisk hiss och American bar var Hotel Eggers nydanande när det öppnade. Hotellet drevs under många år av familjen Eggers för att efter ett antal ägarturer köpas av Göteborgs Stad Kurs- och tidningsbiblioteket (ktb) Byggnaden uppfördes 1861 efter ritningar av arkitekt Hans Hedlund. Fastigheten rymde ursprungligen Göteborgs Stadsbibliotek men har även hyst hyresgäster som Samskolan, Stadsarkivet och Museiförvaltningen genomfördes en omfattande renovering och Universitetets Kurs- och Tidningsbibliotek flyttade in. Tack vare att originalritning- arna sparats kunde fastigheten återställas till sitt ursprungliga skick. Exercishuset Byggnaden tillkom genom en donation och uppfördes Namnet kom av den intilliggande exercisheden, vilken tidigt användes för militära övningar. Med undantag för tiden efter första världskriget, då huset användes som nödbostad, har fastigheten brukats av en rad idrottsföreningar. Stadsarkivet Stadsarkivet var tidigare beläget i nuvarande Kurs- och Tidningsbibliotekets (KTB) lokaler vid Haga Kyrkoplan. Lokalerna var dock ytmässigt begränsade och 1988 beslutade kommunfullmäktige om att bygga nytt på två tomter vid Otterhällegatan och Stora Badhusgatan. Stadsarkivets uppgift är att betjäna såväl kommunens förvaltningar som enskilda besökare med frågor kring Göteborgs historia.

14 14 higab årsredovisning 2003 Göteborgs Remfabrik Förvaltning, underhåll och drift Higabgruppens fastighetsförvaltning sker utifrån ett långsiktigt perspektiv. Målsättningen är effektiva, välskötta och lönsamma fastigheter där hänsyn tas till såväl den enskilda fastigheten som till beståndet som helhet. Fördelning sett till förvaltningsområde (m 2 ) Underhålls- och driftskostnader per m 2 (kr) Underhållskostnader Centrum Väster Öster Driftskostnader Higabgruppens fastighetsbestånd är indelat i tre förvaltningsområden; väster, öster och centrum. Flera av de fastigheter Higabgruppen förvärvat har haft ett stort behov av upprustning. I dagsläget är merparten av beståndet upprustat och i mycket gott skick. Fastighetsförvaltningens huvuduppgifter består av daglig skötsel och tillsyn, reparationer och driftsoptimering av fastigheterna samt att ansvara för det planerade underhållet. Arbetet bedrivs i nära samarbete med kunderna. Fokus på driftsoptimering Med driftsoptimering avses att man försöker sänka kostnaderna för fastighetens drift, exempelvis förbrukningen av energi genom att teckna fördelaktiga avtal med externa leverantörer, samt att trimma anläggningarna så att de förbrukar mindre energi. Optimeringsarbetet har under året inom samtliga tre förvaltningsområden i hög utsträckning inriktats på att optimera de fastigheter som är utrustade med IT-baserad styr- och reglerutrustning. Tekniken gör det möjligt att på distans trimma fastigheterna till hög driftseffektivitet och därigenom sänkta kostnader. Under 2003 har ytterligare ett tiotal fastigheter utrustats med ITbaserad styr- och reglerutrustning. En stor del av Higabgruppens driftkostnader är relaterade till energiförbrukning. Det energiavtal som tecknades under 2002 med Göteborg Energi har inneburit att kostnaderna kunnat sänkas. Det övergripande ekonomiska målet för 2003 var att minska drifts- och mediakostnaderna med vardera fem procent. Sänkt energiförbrukning är orsaken till att målet kunnat uppnås. Planerat underhåll Med planerat underhåll avses främst

15 higab årsredovisning Börsen åtgärder som syftar till att sänka reparationskostnaderna och att återställa en byggnads funktion. Underhållet utförs med en periodicitet längre än ett år och åtgärderna återkommer med regelbundna intervaller. Arbetet bedrivs utifrån fastlagda långsiktiga underhållsplaner. Av planerna framgår när och var underhållsarbete skall utföras. De ger även en god överblick över fastigheternas kondition och när arbete senast utfördes, vilket underlättar arbete med affärsplan och prognoser. Planerat underhåll av större omfattning har under året utförts på bl a Kvibergs kaserner och Remfabriken där betydande fasad- och tegelrenoveringar genomförts. På Remfabriken har även taket renoverats och målats. Större fasadarbeten har utförts på bla Dicksonska Palatset, Börsen och HDK, där fasader och fönster målats. Samordnade inköp Målsättningen är att underhållsarbetet skall samordnas så att administrationen kring inköpen kan minska. Genom ökad konkurrens skapas även förutsättningar för bättre kvalitet och pris. Samordnade inköp under det gångna året har resulterat i att kostnaderna minskat med cirka 22 procent i förhållande till budgeterad prisnivå. Miljöarbete syftande till ekologisk hållbarhet I målsättningen att skapa effektiva fastigheter inbegrips i hög utsträckning att bygga och förvalta fastigheter på ett miljömässigt optimalt sätt. Det dagliga miljöarbetet bedrivs utifrån en fastlagd miljöpolicy i vilken anges att Higabgruppen skall bedriva verksamheten på ett ekologiskt hållbart sätt och därigenom bidra till ett ekologiskt hållbart samhälle. Miljöpolicyn anger vidare att verksamheten skall genomsyras av en miljömedvetenhet, bedrivas resurssnålt och bidra till en minskad mängd föroreningar från bygg- och förvaltningsprocesser. Målsättningen är att optimera såväl byggprocessen som själva fastigheten ur ett miljöhänseende. Detta görs bl a genom att samordna transporter och använda material med högt miljövärde och lång livslängd. Fastighetsbranschen står för cirka 50 procent av den totala miljöbelastningen globalt, till stor del beroende på ett högt energiutnyttjande. Att optimera energiförbrukningen är därför ett prioriterat område vid såväl nybyggnation som renovering och anpassning. Installation av ny teknik och användande av energieffektiva material är här viktiga inslag i arbetet. FASTIGHETSUTVECKLING MÅLUPP- MÅL FÖR 2003 FYLLNAD Tre fastighetsutvecklingsplaner Infriat Minskade driftskostnader (exkl. media) med 5% Infriat (13,7%) Minskade mediakostnader med 5% Infriat (7,9%) Genom samordnat inköp minska kostnaderna med 12% Infriat (22%) Med det förlovade landet i sikte Stora Tullhuset För de allra flesta är nog Stora Tullhuset nere vid Packhuskajen mest känt för att det rymmer Göteborgs enda casino. Sedan hösten 2003 huserar dock även stiftelsen Emigranternas Hus i fastigheten. Avsikten är att på sikt fungera som centrum för forskningsprojekt kring in- och utvandring. I slutet av 1860-talet följde missväxtåren på varandra. I dess fotspår spred sig hungersnöd och fattigdom. I Amerika var situationen den helt motsatta. Inbördeskriget var över, den industriella revolutionen tog stormsteg framåt och tron på framtiden var stark. Göteborg kom att spela en viktig roll för de svenskar som valde att pröva lyckan i det förlovade landet. Av de totalt cirka 1,2 miljoner svenskar som emigrerade, passerade närmare Tullhuset. Huset färdigställdes 1866 och kom att fungera som avresepunkt. Inne på Tullhusets gård hölls gudstjänst före varje avresa. Första stoppet på den långa resan gjordes i engelska Hull. Därifrån tog man sig med järnväg till Liverpool för att sedan korsa Atlanten och, två månader senare, komma fram till Ellis Island utanför New York. Först efter Svenska Amerikalinjens tillkomst 1915 blev det möjligt att resa direkt mellan Göteborg och Amerika. Målsättningen med Emigranternas Hus är att skapa förståelse och kunskap kring de faktorer som leder till in- och utvandring. Av alla de telefonsamtal vi redan fått, kan vi konstatera att intresset är stort, säger Berit Flyborg, en av drivkrafterna bakom projektet. Än så länge är Emigranternas Hus endast öppet för grupper efter överenskommelse. För närvarande visas en skärmutställning av Lars Gillis. I maj beräknas datorer och arbetsplatser vara på plats och därefter väntar seminarier, föreläsningar och utställningar. Emigranternas Hus är ett mycket spännande projekt. Utvandringen är en händelserik del av Göteborgs historia som länge varit lite bortglömd. Vi är extra glada över att ha kunnat bereda plats för verksamheten i Stora Tullhuset. Det ger en tydlig koppling till historien, säger Jonas Lindal, ansvarig för Stora Tullhuset hos Higabgruppen.

16 16 higab årsredovisning 2003 Kunder med varierande behov Bland Higabgruppens kunder återfinns såväl privata företag som offentliga verksamheter och myndigheter. Oavsett inriktning är dock målsättningen densamma. Higabgruppens fastigheter skall vara effektiva, praktiska och anpassade efter den enskilda hyresgästens behov. Samtidigt skall hänsyn tas till den enskilda fastighetens historik och karaktär. Lika blandat som Higabgruppens fastighetsbestånd är, lika diversifierade är hyresgästerna. Bland hyresgästerna finns allt från offentliga myndigheter och kulturinstitutioner, till privata företag av olika storlek. Higabgruppen ansvarar även för kommunens lokalförsörjning av fastigheter för speciella behov. Till dessa hör bl a Huvudbrandstationen och Räddningscentralen i Gårda samt Stadsarkivet vid Stora Badhusgatan. Higabgruppen som kreativ idéspruta Utöver att förvalta fastigheter har Higabgruppen fått förtroendet att bidra till kommunens långsiktiga, näringspolitiska och kulturella ambitioner och målsättningar. Higabgruppen skall fungera som en kreativ idéspruta kring hur nya projekt kan stärka stadens attraktionskraft bland företagare och kulturinstitutioner. För att lyckas krävs god kännedom om såväl det privata näringslivet som offentliga verksamheters krav, behov och önskemål. Higabgruppen måste dessutom kunna förvalta kunskapen och omvandla den till lyckade och ekonomiskt realiserbara projekt. Exempel på kommunstärkande projekt under de gångna åren är bl a etablerandet av Music Brew House i Gårda och byggandet av Biotech Center på Medicinareberget. Aktiviteter syftandes till att stärka Higabgruppens varumärke Higabgruppens övergripande mål är att ha nöjda och lojala kunder. Målsättningen är att kundlojalitetsindex under 2004 skall uppgå till 7,4 av 10 möjliga. Flera aktiviteter har genomförts, och än fler är inplanerade för att nå målet. Den i särklass viktigaste kundvården är den dagliga dialogen med kunderna. Hyresgästerna skall alltid veta vem de skall vända sig till med frågor, funderingar och önskemål. Till varje fastighet finns därför en fastighetsansvarig som hyresgästerna kan vända sig till. Som komplement till den löpande dialogen genomförs regelbundet olika former av undersökningar för att mäta hur kunderna uppfattar Higabgruppen och se var åtgärder behöver sättas in. Under 2003 genomfördes bl a en omfattande kundenkät. Resultatet var överlag mycket positivt. T ex var hela 96 procent av kunderna nöjda eller mycket nöjda med Higabgruppens personal. Till de vanligaste önskemålen om förändringar hörde bl a fler parkeringsplatser och bättre förutsättningar och system för återvinning. Resultatet av kundenkäten och de åtgärder den gav upphov till, redovisades för ett antal kunder under en kundträff på Stadsteatern i slutet av november Lokalanpassningar Att erbjuda effektiva lokaler är bästa sättet att få nöjda och lojala hyresgäster. Anpassningar av lokaler sker kontinuerligt men är vanligast i samband med större projekt, vid inflyttning av nya hyresgäster eller om åtgärden kan leda till ökad kundnytta. Lokalanpassningarna sker alltid i nära dialog med hyresgästerna. Under 2003 anpassades ett antal fastigheter för att bättre passa hyresgästernas behov. Relativt omfattande förändringar har bl a gjorts för att öppna upp och synliggöra Fiskekyrkan. Entrén har byggts om och ett helhetsgrepp har tagits kring diskar, belysning och väggar. Nästa steg blir att tillsammans med handlarna förändra planeringen av lokalytan samt att se över den närliggande utomhusmiljön. Även Stora Teatern har under året anpassats för att bättre lämpa sig för den nya, bredare, verksamhetsinriktningen. Bl a har scenen byggts om, Räddningscentralen i Gårda Gamla Latin Stora Teatern

17 higab årsredovisning Fiskekyrkan konferenslokaler iordningställts och tekniken moderniserats avsevärt. Arbetet med att lokalanpassa och utveckla Higabgruppens första fastighet, Hantverkhuset Stampen, har under 2003 fortsatt. Bl a har en utvecklingsplan för fastigheten tagits fram och fyra lokaler på tredje våningen har renoverats. Lokalerna, som är mellan m 2 beräknas vara klara för inflyttning under våren och över 40 fastigheter har kartlagts. Allteftersom fastigheterna upprustas, renoveras eller anpassas, ses även tillgängligheten över. Higabgruppen arbetar efter Göteborgs Stads mål och handlingsplan för funktionshindrade. Ambitionen är att tillsammans med handikapporganisationer finna former för att hitta långsiktiga lösningar som bidrar till en ökad tillgänglighet. Kundfördelning privata/offentliga (%) 57% 43% KUNDER MÅL FÖR 2003 YTA Privata Offentliga MÅLUPP- FYLLNAD Tillgänglighet till offentliga fastigheter Graden av tillgänglighet till offentliga fastigheter och institutioner är ytterst en demokratifråga. Under 2002 påbörjades en inventering av fastighetsbeståndet avseende faktorer som tillgänglighet och handikappanpassning. Detta arbete har fortsatt under 2003 Vakansgrad Vid årets slut var m 2 (10,1 procent) av Higabgruppens uthyrningsbara yta outhyrd. 5,1 procent av ytan fanns inom projekt som är aktuella för ombyggnad eller upprustning. Hit hörde bl a flera byggnader på Kvibergsområdet, Gamla Latin och Sociala Huset. De två sistnämnda är reserverade för Nya Pedagogen. En kundträff per nyckelkund Kartläggning av de offentliga fastigheternas tillgänglighet (40 st) Utveckling av hemsidan Infriat Infriat (40 st) Ej infriat (plattform lagd)

18 18 higab årsredovisning 2003 Stora Teatern återinvigdes den 6 september 2003 Nytt liv i Stora Teatern! Efter flera år av tynande tillvaro skall det nu åter bli liv i Stora Teatern. Omfattande renovering och anpassningar har gjort det möjligt att bredda verksamheten till att även omfatta rockkonserter, konferenser och föredrag. Sedan mars 2003 drivs Stora Teatern av SAMI (Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation). Beslut om att bygga Stora Teatern fattades Teaterns tillkomst var på intet sätt någon självklarhet; dels fanns det redan flera teatrar i stan, dels var det ekonomiska läget i landet kärvt. Efter att finansieringen lösts genom ett privat aktiebolag gavs dock uppdraget att rita och smycka teatern till arkitekt Bror Carl Malmberg och bildhuggare Carl Ahlborn. Bygget påbörjades 1856 och tre år senare stod teatern klar. Placerad utanför stan, på andra sidan vallgraven, utgjorde teatern ett udda men arkitektoniskt tidstypiskt inslag. Som invigningsföreställning spelades Carl X Gustav av Jeanette Stjernström. Invigningen kunde dock ha fått en betydligt muntrare inramning. Eftersom kung Oscar I avlidit samma dag var hela publiken klädd för hovsorg och stämningen tämligen dyster. Avsevärt livligare var det i teaterns restaurang, Gropen, belägen i källaren. Restaurangen blev snabbt ett populärt tillhåll för Göteborgs dåvarande innekretsar. I Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning berättades att det gick så vilt till att den inte ansågs passande för damer. Efter klagomål och protester tvingades krogen stänga Utöver en mängd operor, revyer, musikaler, operetter och dramer har verksamheten präglats av täta chefsbyten och haltande ekonomi. Under flera år fanns det inget givet användningsområde; teater spelades på Stadsteatern och flera fria teaterscener, opera på Operan och klassiska konserter på Konserthuset. I mitten av mars 2003 tecknades kontrakt med SAMI (Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation). SAMI driver sedan 1998 legendariska Nalen i Stockholm. Tanken är att ta med Nalenkonceptet till Stora Teatern och därigenom bredda husets användningsområde. För att möjliggöra detta krävdes dock upprustning och anpassning av fastigheten. Arbetet med ombyggnationen inleddes i mars 2003 och har letts av Staffan Claeson, projektledare på Higabgruppen. Målsättningen har varit att väcka liv i Stora Teatern och skapa ett levande hus. Storan är ett fantastiskt hus med nästan obegränsade möjligheter. Vårt arbete har bestått av två delar, dels att öppna huset för fler typer av verksamheter, dels att renovera delar av fastigheten. Det stora arbetet har varit att göra det möjligt för konserter med stående publik, bereda plats för ytterligare en scen och förbättra luftförsörjningen. Tidsmässigt gick arbetet på rekordfart. Vad som normalt skulle ha tagit över ett år, gjordes nu på sex månader. Fortfarande återstår en hel del, bl a fortsatt handikappanpassning och nya toaletter, men huset står ändå klart att åter börja användas! I SAMI har vi hittat en perfekt hyresgäst till att driva verksamheten såväl i som kring huset. Det skall bli väldigt spännande att följa utvecklingen! Staffan Claeson, projektledare på Higabgruppen

19 higab årsredovisning Biotech Center Fiskekyrkan Större projekt under året Higabgruppen har under det gångna året drivit ett antal större projekt vilka rört såväl ombyggnation och anpassning av fastigheter som projektering och planering för nya. Music Brew House Få städer har samma breda, vitala musikliv som Göteborg. Kring musiken har en helt egen näringsgren vuxit upp med studios, producenter, låtskrivare och videoregissörer. Under 2003 påbörjades ombyggnaden av f d Etnografiska Museet i Gårda för att bereda plats för ett hus Music Brew House vigt helt åt musikbranschen. Målsättningen med huset är att skapa en mötesplats för bl a musiker, producenter och affärsutvecklare. När huset står klart i slutet av 2004 skall det rymma cirka 25 företag, ett antal musikstudios, repetitionslokaler, ett café och en större lokal för olika ändamål. Dessutom kommer musikhögskolan att bedriva undervisning i lokalerna. Projektet bedrivs i nära samarbete med Business Region Göteborg. Pedagogen Förberedelserna inför Pedagogens flytt till Sociala Huset och Gamla Latin har fortsatt under året. Ett planprogram har upprättats och projektering för nybyggnation påbörjats. I Sociala Huset har grund- och förstärkningsarbeten påbörjats och Gamla Latin kommer att byggas om. På nuvarande parkeringsplatsen mellan byggnaderna kommer ytterligare en byggnad att upprättas, under vilken ett underjordiskt garage skall anläggas. Totalt kommer nya Pedagogen rymma studenter, café, bibliotek, läseplatser, kök och administration. Projektet är Higabgruppens i särklass största någonsin och inflyttningen är beräknad till hösten Biotech Center Arbetet med att färdigställa och lokalanpassa Biotech Center fortsatte under Bygget har gått på rekordtid. Hela processen från projektering till färdigt hus har gått på två år. Bygglov beviljades i januari 2002 och i juli 2003 flyttade den första hyresgästen in. Ytterligare två hyresgäster har tecknat kontrakt, vilket innebär att cirka 60 procent av lokalytan redan är uthyrd. Huset var färdigställt vid årsskiftet. Dock fortsätter inredningsarbeten i respektive lokal under större delen av Stora Teatern Under 2003 genomfördes en relativt omfattande renovering av Stora Teatern för att passa den nya hyresgästen SAMI (Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation). Arbetet har bestått i att dels öppna upp huset för flera typer av verksamheter, dels att renovera delar av fastigheten. Målsättningen har varit att skapa ett levande hus som passar flera olika typer av verksamheter, allt från teater till rockkonserter och konferenser. Fiskekyrkan Fiskekyrkan har byggts om ett flertal gånger sedan den byggdes Under 2003 påbörjades en ansiktslyftning med målsättningen att göra fastigheten mer tillgänglig för allmänheten. Bl a gjordes båda entréerna om, nya gavelfönster sattes in, en ny trappa upp till personalrummen byggdes och belysningen byttes. Nästa steg är att ändra placeringen av de olika handlarna och därigenom skapa möjligheter för nya verksamheter, t ex en ost- och brödhandel och ett café. Lokalanpassningen sker i nära samarbete med hyresgästerna. Stora Teatern Hantverkshuset Stampen Hantverkshuset Stampen byggdes i slutet av 1960-talet och var den första fastighet Higabgruppen uppförde på egen hand. Syftet var då att erbjuda ersättningslokaler för de industri- och hantverksföretag som var tvungna att flytta i samband med byggnationen av Östra Nordstan. Under det gångna året inleddes en anpassning av fastigheten för att bättre svara mot nuvarande och framtida hyresgästers krav och behov. En utvecklingsplan för fastigheten har tagits fram och hela tredje våningen har lokalanpassats. Målsättningen är att öka beläggningsgraden. Förstudier för framtida projekt Higabgruppen arbetar kontinuerligt med att dels anpassa hyresgästernas lokaler efter förändrade behov och önskemål, dels identifiera nya projekt som är till nytta för Göteborgs Stad. Sedan ett par år pågår t ex förstudier kring en tillbyggnad av Naturhistoriska museet i Slottsskogen, en ny konsthall vid Götaplatsen samt en om- och tillbyggnad av Konstmuseet.

20 20 higab årsredovisning 2003 Kviberg krutröken har bytts mot byggdamm Möjlig utveckling av Kvibergsområdet Nu byggs och planeras det för framtidens Kviberg. Med sitt centrala läge, unika bebyggelse och stora grönområden utgör området en enorm tillgång för Göteborg. Ambitionen är att skapa en sammanhängande stadsdel där bostäder, verksamheter och möjlighet till idrott och rekreation bildar en attraktiv helhet. Insprängt mellan Kortedala, Bergsjön, Utby och Gamlestaden ligger Kvibergsområdet. Området är stort som Slottsskogen och till största delen obebyggt. För de allra flesta är nog Kviberg mest känt för de karaktäristiska kasernerna, byggda under 1890-talet och tydligt inspirerade av den medeltida borgararkitekturen. Under nära 100 år användes kasernerna av militären och området hölls stängt för allmänheten lämnade Göta Luftvärnsregemente (Lv6) området. Två år senare förvärvade Higabgruppen kasernerna och det f d regementsområdet. Kasernbyggnaderna har sedan dess totalrenoverats och nya verksamheter har flyttat in. Höga ambitioner 2002 presenterade Higabgruppen i samverkan med Stadsbyggnadskontoret, Fastighetskontoret samt Idrotts- och Föreningsförvaltningen ett övergripande förslag till utvecklingsplan för Kvibergsområdet. Vår ambition är att stärka områdets identitet, skapa utrymme för bostäder och verksamheter samt bättre knyta samman Kviberg med de kringliggande stadsdelarna, säger Berndt Svensson, VD för Higabgruppen. Det centrala läget och tillgången till stora grönområden skapar goda förutsättningar för att utveckla Kviberg till en blandstad med attraktiva bostadsområden. I översiktsplanen finns utrymme för cirka 800 bostadsrätter och villor samt upp mot 550 studentlägenheter. Hittills har byggnation av cirka 160 lägenheter i småhus påbörjats i nordvästra Kviberg och strax väster om kasernerna har 200 studentbostäder färdigställts. Sakta men säkert växer ett nytt Kviberg fram. Stark idrottsprofil Idrotts- och föreningsverksamhet har länge satt sin prägel på Kvibergsområdet. Kviberg är t ex en av huvudarenorna för Gothia Cup. På berget ovanför regementsområdet har IFK Göteborg en stor klubblokal och i kasernerna huserar numera bl a ett idrottsmuseum. Möjligheten till idrott, motion och rekreation skall även i framtiden vara kännetecknande för Kviberg. De stora grönområdena skall utvecklas till att omfatta bl a cykel- och motionsslingor, parker och fotbollsplaner. Norr om kasernerna planeras för en multisporthall. Anläggningen ligger ännu bara på skissbordet, men visionen är att skapa en helt unik anläggning med plats för bl a ishall, simanläggning, klätterväggar, gym och hälsocenter. Kvibergprojektet är Higabgruppens hittills största och ett av de mest komplexa. Hela området kommer att bli riktigt bra. Vi har lyckats skapa en bärkraftig idé som kommer att göra Kviberg till en spännande del av Göteborg. Det är inte varje dag vi har möjlighet att ta ett helhetsgrepp om en hel stadsdel och vi tar oss an uppgiften med stor ödmjukhet, fullt medvetna om att stadsdelar måste få utvecklas i sin egen takt. Vad vi gör nu är att sätta ramar och skapa möjligheter för framtiden, säger Berndt Svensson.

Det stora lyftet kom efter en stor omorganisation mot bättre kundfokus som Higabgruppen genomförde för några år sedan.

Det stora lyftet kom efter en stor omorganisation mot bättre kundfokus som Higabgruppen genomförde för några år sedan. Göteborgarnas hus Det stora lyftet kom efter en stor omorganisation mot bättre kundfokus som Higabgruppen genomförde för några år sedan. Sven Olsson Serviceansvarig på Göteborgsregionens Kommunalförbund

Läs mer

HUSEN SOM GÖR GÖTEBORG TILL GÖTEBORG

HUSEN SOM GÖR GÖTEBORG TILL GÖTEBORG HUSEN SOM GÖR GÖTEBORG TILL GÖTEBORG FRÅN SALUHALLAR TILL ARENOR Higab är ett fastighetsbolag inom Göteborgs Stad. Vi har fått förtroendet att långsiktigt äga, vårda och utveckla många av de hus som är

Läs mer

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Västra Småland Castellums fastigheter i Västra Småland är främst belägna i Värnamo, Jönköping och Växjö. Det samlade fastighetsbeståndet per 31 december 2003

Läs mer

Utveckling av kulturbyggnader en utmaning på flera plan

Utveckling av kulturbyggnader en utmaning på flera plan Utveckling av kulturbyggnader en utmaning på flera plan 24 februari 2014 1 Higab i korthet Higab äger, förvaltar och utvecklar fasegheter för kommersiella, offentliga och kulturella ändamål för Göteborgs

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Visste du att? Higabgruppen förvaltar många av Göteborgs mest kända byggnader bland annat Konstmuseet, Rådhuset, Barken Viking och Sjömagasinet.

Visste du att? Higabgruppen förvaltar många av Göteborgs mest kända byggnader bland annat Konstmuseet, Rådhuset, Barken Viking och Sjömagasinet. Kulturhuset Kåken Visste du att? Higabgruppen förvaltar många av Göteborgs mest kända byggnader bland annat Konstmuseet, Rådhuset, Barken Viking och Sjömagasinet. Vi förvaltar nära 300 byggnader om totalt

Läs mer

Nytt ägardirektiv för Higab AB

Nytt ägardirektiv för Higab AB Bilaga J Styrelsen 2016-06-13 1 Diarienummer: 0055/16 Handläggare: Andreja Sarcevic Tel: 031-368 54 61 E-post: andreja.sarcevic@gshab.goteborg.se Nytt ägardirektiv för Higab AB Förslag till beslut i styrelsen

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 2015 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 LEJONFASTIGHETER BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 Lejonfastigheter AB (publ) Företaget i korthet Lejonfastigheter AB (publ) ägs till 100 procent av Linköpings kommun via Linköpings Stadshus

Läs mer

Lokala värden. Per Johansson, VD

Lokala värden. Per Johansson, VD Lokala värden Per Johansson, VD Lokala värden Stockholm Corporate Finance, 19 september 2017 En attraktiv fastighetsportfölj med stabila kassaflöden skapar fortsatt tillväxt Dagens agenda Vår affär lokala

Läs mer

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Hyresintäkter ökade till 2 118 Mkr (1 692) Vinster från fastighetsförsäljningar 121 Mkr (571)

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Bostads AB Poseidon 2010

Bostads AB Poseidon 2010 2010 Detta är Poseidon Vår vision är ett av Göteborgs största bostadsbolag. Hos oss bor drygt 40 000 personer nästan var tionde göteborgare. Fastighetsbeståndet omfattar 326 bostadsfastigheter med 23 780

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 Ekonomichef ORG. NR 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem Elmer AB samt

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556676-8742 www.allokton.se Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD Bolagsstämma 2015-04-28 P-G Persson, VD Innehåll 1. Året som gick 2014 2. Första kvartalet 2015 3. Fastigheter och områden 4. Värdeskapande 5. Vägen framåt Balltorp 1:135 Affärsidé 1. Platzer skapar värde

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Östra Orgeln Bostäder AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem

Läs mer

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015 P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO 1 Agenda 1. Marknad och fastighetsbestånd 2. Värdeskapande 3. Första halvåret 2015 4. Vägen framåt Balltorp 1:135 2 Platzer i

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU Malmö C Caroli City Drottningtorget Göteborg/ Stockholm Entré Lilla torg Stortorget Rörsjöparken Värnhemstorget Köpenhamn Gustav Adolfs torg St Pauli kyrka St Pauli kyrkogård Triangeln 954 GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN

Läs mer

Hela byggprocessen. verktyg för att säkerställa att byggprojekten utförs så. effektivt som möjligt och uppfyller samtliga ställda mål.

Hela byggprocessen. verktyg för att säkerställa att byggprojekten utförs så. effektivt som möjligt och uppfyller samtliga ställda mål. Byggprocessen På Higabgruppen värderar vi kundnytta och långsiktighet högt och vi vill bygga och förvalta fastigheter som erbjuder god kvalitet och god funktion för kunden. Hela byggprocessen Kostnader

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Ägardirektiv för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och dess dotterbolag KS 2015/0108

Ägardirektiv för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och dess dotterbolag KS 2015/0108 Ägardirektiv Ägardirektiv för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och dess dotterbolag KS 2015/0108 Fastställt senast av kommunfullmäktige den 21 mars 2016 och av bolagsstämman den 20 april

Läs mer

Ägardirektiv för Witalabostäder AB

Ägardirektiv för Witalabostäder AB 1 (5) Ägardirektiv för Witalabostäder AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Witalabostäder AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig: VD, Vetlanda

Läs mer

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag.

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag. ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 35 C ÄGARDIREKTIV FÖR ESLÖVS BOSTADS AB Godkända av kommunfullmäktige 2011-12-19, antagna på bolagsstämma Bakgrund Eslövs kommun är en relativt stor aktör på bostadsmarknaden

Läs mer

Koncernen Sverige Bygg Göteborg Decom Bygg Syd. afgruppen.se

Koncernen Sverige Bygg Göteborg Decom Bygg Syd. afgruppen.se Koncernen Sverige Bygg Göteborg Decom Bygg Syd afgruppen.se Bygger för framtiden AF Gruppen ASA är en ledande entreprenörsoch industrikoncern. Vår verksamhet omfattar Projektutveckling, Bygg, Anläggning,

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

Residenset i Östersund din nya företagsadress?

Residenset i Östersund din nya företagsadress? PROSPEKT Residenset i Östersund din nya företagsadress? Välkommen till Länsresidenset i Östersund, stadens äldsta stenbyggnad med ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans med tillhörande park utgör

Läs mer

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008 ALLMÄNT Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären,

Läs mer

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER.

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. 2015-01- 29 Ida Hult om: A3 vara människa Medborgarvärldar nu och framåt MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. Vad är arbete utan anställning? Vad är

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Västerås Gävle Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2013 Nettoomsättning för perioden uppgick till 21,0 (33,2) MSEK Bruttoresultat för perioden uppgick till 5,9 (9,5)

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer

Se en opera från kontoret ÖSTRA HAMNGATAN 16

Se en opera från kontoret ÖSTRA HAMNGATAN 16 Se en opera från kontoret ÖSTRA HAMNGATAN 16 SNABBFAKTA Adress: Östra Hamngatan 16 Kontorsyta: 1 200 4 800 kvm Våning: Plan 4 och 5 Beräknad inflyttning: Sommaren 2017 Miljöcertifiering: Miljöbyggnad Silver

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Active Properties AB info@activeproperties.se www.activeproperties.se Active Properties AB infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé

Läs mer

Räntebärande fastighetsinvesteringar

Räntebärande fastighetsinvesteringar FASTIGHETER Välkommen att teckna kapitalandelsbevis i Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) ProsPEkT EstEA sverigefastigheter 2 AB (PuBl) EmIssIon III September/Oktober 2013 Räntebärande fastighetsinvesteringar

Läs mer

Förvärva, Utveckla och Förvalta

Förvärva, Utveckla och Förvalta Presentation bolagsstämma 27 april 2007 Förvärva, Utveckla och Förvalta kommersiella fastigheter i regioner med god tillväxt företrädesvis i södra Sverige. Bakgrund Active Properties koncernen bildas i

Läs mer

Om- & nybyggnation i harmoni med historien

Om- & nybyggnation i harmoni med historien (foto Bildy ta ) stration grafi/illu Bandhagens gymnasium har genom varsam ombyggnad och anpassad nybyggnation omvandlats till bostäder för 160 familjer. Niklas Gahm, regionchef bostäder i stockholm >

Läs mer

Kvalité i lokalupplåtelsen Vad är det som avgör om kunden är nöjd? Vad är det som påverkar studieresultatet?

Kvalité i lokalupplåtelsen Vad är det som avgör om kunden är nöjd? Vad är det som påverkar studieresultatet? Kvalité i lokalupplåtelsen Vad är det som avgör om kunden är nöjd? Ted Lindqvist (Evidens) och Eva Cassel (LFF) 2008-09-11 Vad är det som påverkar studieresultatet? Bilder: www.skolverket.se Samband mellan

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Stadsnät AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Halmstads Stadsnät AB skall enligt bolagsordningen ha till föremål för sin verksamhet att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Tranås Linköping Delårsrapport januari Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari Juli Nettoomsättning för perioden uppgick till 131,6 Nettoomsättning för perioden

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

s. 1 BIL AGA 4 projektorganisation och referenser sveafastigheter BostAd

s. 1 BIL AGA 4 projektorganisation och referenser sveafastigheter BostAd s. 1 BILAGA 4 projektorganisation och referenser Sveafastigheter Bostad Bakgrund s. 2 Sveafastigheter är verksamma inom utveckling och förvaltning av bostads och handels fastigheter sedan 2003. I Sveafastigheter

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Storvreta Centrum HB, 2 Torn AB, Attika AB samt Kretia i Kvarngärdet Uppsala AB. Moderbolag till

Läs mer

p.2014.1214 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Fastigheter i Linde AB

p.2014.1214 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Fastigheter i Linde AB p.2014.1214 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Fastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-05-13 89 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7)

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 1 (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 SAMMANFATTNING Rörelseresultatet före avskrivningar för perioden jan juni 2016 uppgick till 15 340 ksek jämfört med -6 524 ksek för

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se

Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se - Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2012 Kvartalet oktober - 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till 126,2 (146,9) MSEK Bruttoresultat

Läs mer

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin (Det talade ordet gäller) Inledningsanförande Sten Nordin Stockholmsmötet 2010, 100531 utveckling, och ett utmärkt tillfälle för nätverkande och utbyte av idéer mellan regionens näringsliv och politiska

Läs mer

Plats för möten Hjärtat i din affär Vi är inget vanligt fastighetsbolag. Givetvis är husen grunden i vår verksamhet, men i själva verket är vi mer intresserade av människorna som vistas där. Det är vår

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008 Active PropertiesAB AB info@activeproperties.se infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé och övergripande mål Active Properties affärsidé

Läs mer

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG BILJANA PEHRSSON KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG Affärsidé Mission Att långsiktigt äga, aktivt förvalta, förädla och utveckla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera en attraktiv

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Allokton Properties II AB Delårsrapport Q2 Org nr 556684-2968 Allokton Properties II AB Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556684-2968

Läs mer

Ledig lokal om 465m 2 för verkstads- eller handelsverksamhet

Ledig lokal om 465m 2 för verkstads- eller handelsverksamhet Ledig lokal om 465m 2 för verkstads- eller handelsverksamhet Centralt belägen, rymlig lokal för verkstads- eller handelsverksamhet Objektet Lokal för verkstad- eller handelsverksamhet om 465 kvm med god

Läs mer

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Projektledare Harry Jonsson Individuell mätning är en del av Life+projektet Green Citizens of Europe, Sustainable living

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR DESTINATION HALMSTAD AB

ÄGARDIREKTIV FÖR DESTINATION HALMSTAD AB ÄGARDIREKTIV FÖR DESTINATION HALMSTAD AB Organisationsnummer 556650-5227 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Destination Halmstad AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen, att arbeta för att utveckla

Läs mer

Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se

Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se - Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna

Läs mer

Bolagsstämman i Next Skövde Destinationsutveckling AB har fastställt ägardirektiven 3 maj 2013, 12

Bolagsstämman i Next Skövde Destinationsutveckling AB har fastställt ägardirektiven 3 maj 2013, 12 Bolagsstämman i Next Skövde Destinationsutveckling AB har fastställt ägardirektiven 3 maj 2013, 12 För den verksamhet som bedrivs i Next Skövde Destinationsutveckling AB, nedan kallat Bolaget, gäller dessa

Läs mer

Läs mer på sidan 3. Läs mer på sidan 4. Läs mer på sidan 5

Läs mer på sidan 3. Läs mer på sidan 4. Läs mer på sidan 5 Styrelsen visar riktningen för IBAB Uno Jöelaid, styrelseordförande i Industribyggnader i Borås AB, ser med stolthet och glädje tillbaka på vad som har åstadkommits under det senaste året. Bolaget står

Läs mer

Strategi för kommunens fastigheter

Strategi för kommunens fastigheter Datum Strategi för kommunens fastigheter Antagen av kommunstyrelsen 2014 Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-11-04, 181 Dokumentägare: Mark- och planeringschef Ersätter dokument: Regler för lokaler Dokumentnamn:

Läs mer

Budget 2013. i Eskilstuna

Budget 2013. i Eskilstuna Budget 2013 i Eskilstuna Ägardirektiv för Kommunföretag AB 2013 1 Innehållsförteckning Effektiv och marknadsmässig bolagsstyrning... 3 Kommunföretag AB... 4 Bolagsstyrning... 4 Taxor och hyror... 4 Parken

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är idag ett renodlat fastighetsbolag med sammanlagt cirka 300 fastigheter i de tre storstadsregionerna Göteborg, Stockholm och Helsingborg.

Läs mer

En ansvarsfull fastighetsägare

En ansvarsfull fastighetsägare En ansvarsfull fastighetsägare Vi har rivstartat Folksamgruppens fastighetsverksamhet har gjort ett starkt resultat 2016. Efter att ha förändrat både orga nisation och arbetssätt under 2015 har vi visat

Läs mer

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal nya möten på historisk mark 1 STIFTELSEN STOR A SKÖNDAL VISION FÖR STADSBYGGANDE I STOR A SKÖNDAL GULLMARSPLAN GLOBEN Ett nytt område med nya möjligheter Innehåll

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

Nu bygger vi om i Akalla

Nu bygger vi om i Akalla Nu bygger vi om i Akalla Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Akalla Hus för hus Det tar omkring

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 1 594 kvm Välkommen till Diligentia Västra Varvsgatan 19 På Västra Varvsgatan 19 kan vi erbjuda en kontorslokal på 1594 kvadratmeter. Yta Våning 1 594 kvm plan 3 Husets karaktär

Läs mer

Förvärv av tomträtt. Förslag till beslut. Styrelse Ärende Styrelsen föreslås besluta följande.

Förvärv av tomträtt. Förslag till beslut. Styrelse Ärende Styrelsen föreslås besluta följande. Styrelse 2014-04-03 Ärende 10 2014-02-20 Peter Kvarnhem 08-508 29 390 Förvärv av tomträtt Förslag till beslut Styrelsen föreslås besluta följande. 1. Styrelsen godkänner att Fastighets AB Charkuteristen

Läs mer

Ägardirektiv för AB Nykvarnsbostäder KS/2015:172

Ägardirektiv för AB Nykvarnsbostäder KS/2015:172 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-05-06 Kommunstyrelsen Anders Sloma Utredare Telefon 08 555 010 10 anders.sloma@nykvarn.se Ägardirektiv för AB Nykvarnsbostäder KS/2015:172 Styrelsen för Nykvarns Kommunkoncern ABs

Läs mer

Bygg och underhållsavdelningen

Bygg och underhållsavdelningen Bygg och underhållsavdelningen Avdelningen Bygg och underhåll ansvarar för genomförande av bygg- och underhållsåtgärder inom fastighetsbolaget. Samråd angående genomförande och teknisk utformning sker

Läs mer

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Pressmeddelande 2000-04-27 Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för årets första kvartal. Driftsöverskottet uppgår till 100 (78)

Läs mer

Strategi för SLU:s fastighetsförvaltning

Strategi för SLU:s fastighetsförvaltning 1(4) Dnr SLU ua.2014.1.1.1-1814 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Lokaler och fastigheter Dokumenttyp: Måldokument/strategi Beslutsfattare: Styrelsen Avdelning/kansli: Infrastruktur Handläggare: Anders B. Lundh

Läs mer

UaFS Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB. Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober

UaFS Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB. Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober 2015 248 Innehållsförteckning 1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen... 2 2. Föremålet

Läs mer

Musikens Hus. Göteborgs nya MUSIKHUS -om och tillbyggnad av Konserthuset Arkitektur - I tid och rum AAHF2015 vår 2014

Musikens Hus. Göteborgs nya MUSIKHUS -om och tillbyggnad av Konserthuset Arkitektur - I tid och rum AAHF2015 vår 2014 Göteborgs nya MUSIKHUS -om och tillbyggnad av Konserthuset Arkitektur - I tid och rum AAHF2015 vår 2014 Lärarteam Professor Dorte Mandrup arkitekt NAL Einar Jarmund arkitekt MSA Alex van de Bled arkitekt

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB

Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB 1 (5) Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Vetlanda Industrilokaler AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig:

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli 2013-30 juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning perioden 1 juli 2013 30 juni 2014 Företagets

Läs mer

På Strindbergs tid var de här kvarteren ett av naven i Stockholms stadsliv. Det är de fortfarande.

På Strindbergs tid var de här kvarteren ett av naven i Stockholms stadsliv. Det är de fortfarande. På Strindbergs tid var de här kvarteren ett av naven i Stockholms stadsliv. Det är de fortfarande. WWW.HUFVUDSTADE.SE Drottninggatan 92 Kvarteret Grönlandet Södra 11 Lokalen & Fastigheten ADRESS: Drottninggatan

Läs mer

Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering

Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering 2015 Alingsåshem Vårt uppdrag AB Alingsåshem är helägt av Alingsås kommun I vårt ägardirektiv står det: Alingsåshems

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

Residenset i Östersund din nya företagsadress?

Residenset i Östersund din nya företagsadress? PROSPEKT Residenset i Östersund din nya företagsadress? Välkommen till Länsresidenset i Östersund, stadens äldsta stenbyggnad med ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans med tillhörande park utgör

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING STOCKHOLS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING Kortversion, maj 2009 Framtida Stockholm formas idag! Stockholm har vuxit kraftigt de senaste åren och mycket pekar på en fortsatt tillväxt. Denna utveckling ställer

Läs mer

Huge Fastigheter AB april 2010

Huge Fastigheter AB april 2010 Åsa Hedenberg VD Uppsalahem AB (2001-2010) AP Fastigheter AB, Hiby, SEB Fastighetsförvaltning, Skanska Diverse styrelseuppdrag Husbyggnadsvaror HBV förening, vice ordf. Fastigo Byggherrarna Stockholms

Läs mer

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2016

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2016 Sida 1 av 8 Tjörns Bostads AB budgetdokument 2016 Nya lägenheter i Kållekärr Skiss på nya bostäder på Koholmen 1,0 12-09 G:\Win\Tjörns Bostads AB\BUDGET\2016\Budget TBAB 2016.doc Sida 2 av 8 Innehåll Om

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö

Västra Varvsgatan 19. Malmö Västra Varvsgatan 19 Malmö 35 000 människor arbetar i kontor där vi står för värdskapet 1 300 000 unika kunder besöker de köpcentrum vi driver. 6 000 personer arbetar dessutom där. 20 000 människor bor

Läs mer

Välkommen till Kungsleden. Tredje kvartalet, 2011

Välkommen till Kungsleden. Tredje kvartalet, 2011 Välkommen till Kungsleden Tredje kvartalet, 2011 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Avkastning viktigare än fastigheternas kategori och läge Avkastning

Läs mer

Amiralsgatan 17. Malmö 509 kvm

Amiralsgatan 17. Malmö 509 kvm Amiralsgatan 17 Malmö 509 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB Organisationsnummer 556509-7663 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Näringslivs AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att allmänt främja

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 2013 30 juni 2013

Delårsrapport för perioden 1 januari 2013 30 juni 2013 Ockelbogårdar Aktiebolag Org nr 556528-6068 Delårsrapport för perioden 1 januari 2013 30 juni 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse... 5 Resultaträkning... 7 Balansräkning... 8 Noter... 10 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer