Kommunstyrelsekontoret föreslår kommunfullmäktige att besluta:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsekontoret föreslår kommunfullmäktige att besluta:"

Transkript

1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Björn Wallgren, Finanscontroller Till Kommunfullmäktige Utredning utträde ur Kommuninvest Förslag till beslut Kommunstyrelsekontoret föreslår kommunfullmäktige att besluta: Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad med hänvisning till det som framkommer i kommunstyrelsekontorets motionssvar den 22 april Kommunfullmäktige beslutar att kommunen ska vara kvar som medlem i Kommuninvest. Ulla-Marie Hellenberg Kommundirektör Annica Johansson Finanschef Sammanfattning Norrtälje kommun föreslås att vara kvar som medlem i Kommuninvest. Det är det mest ekonomiskt optimala. Upplåning via Kommuninvest ger minst kr årligen i lägre kostnader än att själva låna via kapitalmarknaden, samtidigt som riskerna med det solidariska borgensåtagandet bedöms som låga. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E - POST P LUSGIRO Box 800, Norrtälje Estunavägen ORGANISATIONSNUMMER TELEFAX WEBB BANKGIRO norrtalje.se norrtalje.se KOMMUNSTYRELSEKONTORET

2 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (14) Bakgrund Kjell Jansson (M) lämnade in en motion på kommunfullmäktiges sammanträde den 4 maj 2015 varvid fullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen för beredning. Motionen föreslår att Norrtälje kommun ska utträda ur Kommuninvest när kommunens lån hos Kommuninvest förfaller 2017 då nytt regelverk kan innebära ökat åtagande för medlemmarna i Kommuninvest. Kommunfullmäktige beslutade att ge kommunstyrelsen i uppdrag att närmare utreda frågan utifrån det mest ekonomiskt optimala för Norrtälje kommun. Utredningen har genomförts av ekonomiavdelningen på Kommunstyrelsekontoret tillsammans med finansrådgivare Norm finanspartner. Utredningens rapport presenterar konsekvenserna av både ett utträda ur och fortsätt medlemskap i Kommuninvest. Kort om Kommuninvest Efter de kärva åren på och 1980-talet fanns ett stort behov av en säker tillgång till krediter i den svenska kommunsektorn. Samtidigt gick kapital- och penningmarknaden igenom stora förändringar. Det var svårt att låna pengar till bra villkor i förhållande till sin kreditvärdighet, vilket fick några kommuner att ställa sig frågan: är det inte bättre att samarbeta? Det blev starten på det som idag är Kommuninvest. Kommuninvest är en ekonomisk förening där cirka 90 procent av Sveriges kommuner och landsting/regioner är medlemmar. Kommuninvest är den största långivaren till kommunsektorn. Kommuninvest ekonomisk förenings dotterbolag Kommuninvest AB lånar upp kapital externt och lånar ut till medlemmarna. Kommuninvest har ofta konkurrenskraftiga lånevillkor. Norrtälje kommun är sedan 2011 medlem i Kommuninvest ekonomisk förening. Medlemskapet innebär att kommuner betalar in en medlemsinsats som står i proportion till antal invånare. Det totala insatskapital som Norrtälje kommun har betalat in är cirka 7 mnkr per den 31 december 2015.

3 TJÄNSTEUTLÅTANDE 3 (14) Medlemskapet i Kommuninvest innebär också ett solidariskt borgensansvar för Kommuninvest samtliga förpliktelser. Detta innebär att varje medlem har ett ansvar för sin del av Kommuninvests verksamhet. Storleken på Norrtälje kommuns solidariska borgen / andel är cirka 563 mnkr per den 31 december Det är cirka 0,176 procent av Kommuninvest totala skulder/åtagande som är cirka mnkr per den 31 december Om EU:s kommande krav på bruttosoliditet Från och med 1 januari 2018 införs inom EU det nya kapitalkravsmåttet bruttosoliditetsgrad, förutsatt att Europeiska unionens råd (EU-rådet) och Europaparlamentet enas om detta. En rapport ska avges av EU-kommissionen senast 31 december Bruttosoliditetsgrad är ett mått som uttrycker relationen mellan ett kreditinstituts primärkapital och de totala exponeringarna i tillgångar och åtaganden. Nivåerna är ännu ej fastställda men kan enligt besked från EU-rådet komma att anpassas till kreditinstitutens affärsmodell. Kommuninvests planering utgår från att nå en bruttosoliditetsgrad om 1,5 procent, en nivå som diskuterats inom Europasamarbetet för lågriskinstitut. Fastställs ett högre bruttosoliditetskrav än så för Kommuninvest krävs ytterligare kapitalåtgärder utöver den fastställda nivån av medlemsinsatser. Den fastställda högsta nivån för medlemsinsats uppgår till 900 kr per invånare för medlemmar som är kommuner och till 180 kr per invånare för medlemmar som är landsting/regioner. Det innebär för Norrtälje kommun en medlemsinsats på omkring 54 mnkr ( invånare x 900 kr). Norrtälje kommun har idag cirka 7 mnkr i medlemsinsats, vilket innebär att kommunen behöver betala in ytterligare 47 mnkr innan den 1 januari 2018.

4 TJÄNSTEUTLÅTANDE 4 (14) Kommunens finansiering i dag Tabell 1. Internbankens lån Tusen kronor, periodens utgång Kommunen Norrtälje Kommunhus AB Dotterbolagen S:a totala lån Internbankens externa upplåning var totalt vid periodens utgång mnkr. Kommunen lånar mer för egen räkning. De egna lånen ökar från 11 miljoner till 360 mnkr. Det beror på en fortsatt hög investeringstakt samt anslutning av Norrvattenledning. Diagram 1, Kommunens motparter Norrvatten 11% Kommuninvest 21% NIB 6% Nordea 29% Obligation 22% SEB 11% Kommunens kreditengagemang är för närvarande utspritt över sex olika motparter. Kommuninvest står för cirka 21 procent eller 475 mnkr. Lånen hos Kommuninvest förfaller enligt följande: mnkr mnkr mnkr

5 TJÄNSTEUTLÅTANDE 5 (14) Återbäring från Kommuninvest Varje år får Norrtälje kommun en återbäring från Kommuninvest. Återbäringen består av två delar, den ena är ränta på insatt kapital och den andra delen av Kommuninvest vinst. Kommuninvest ger i dagsläget två procent ränta på det insatta kapitalet. Räntan på insatskapitalet har varit allt ifrån 1 procent till närmare 5 procent. Utöver ränta på insatskapitalet delar Kommuninvest ut viss del av vinsten till medlemmarna. Den återbäringen baseras på medlemmens affärsvolym eller medlemmens lånestorlek. Storleken på återbäringen bestäms från år till år och kan därför variera. Under 2015 fick kommunen återbäring på cirka 1,1 mnkr från Kommuninvest. Under 2014 fick kommunen cirka 1,5 mnkr. Dock gick återbäringen till att höja upp kommunens medlemsinsats. Först efter att kommunen uppnår motsvarande 900 kr per invånare sker utbetalning till kommunen. I nedanstående tabell visas hur stor återbäring kommunen erhållit från Kommuninvest under perioden 2012 till Tabell 2. Återbäring Kommuninvest Tusen kronor, periodens utgång * Ränta på insatskapital Medlems beräknade återbäring (vinståterbäring) S:a totalt * Preliminär siffra. Beslutas av föreningsstämman i april 2016

6 TJÄNSTEUTLÅTANDE 6 (14) Beskrivning av ärendet Utredningen beskriver två olika scenarier. Det ena scenariot där Norrtälje kommun lämnar Kommuninvest. Det andra scenariot är att kommunen stannar kvar som medlem i Kommuninvest. I nedanstående tabell sammanfattar kommunstyrelsekontoret vilka kostnader och intäkter som är förenat med de båda alternativen. Tabell 3, jämförelse mellan scenariona Scenariot utträde Scenariot stanna kvar Räntemarginal vid upplåning Ungefär samma Ungefär samma Betala in ca 47 mnkr i ökat kapitaltillskott Slipper betala Kostar ca 1,1 mnkr per år. Återbäring från Kommuninvest Ingen Intäkt på ca 1,1 mnkr per år. Rating, engångskostnad ca kr - Rating, årlig kostnad minst kr - MTN-program (lån >1år), engångskostnad MTN-program (lån >1år), årlig kostnad minst kr - ca kr - Större likviditetsbuffert ca kr - TOTALT Engångskostnad Årlig kostnad Minst kr Minst kr 0 kr 0 kr Följande antaganden har gjorts: Som kostnadsränta har SKL:s internränta på 2,4 procent använts som kan jämföras med 2,2 % som är kommunens snittränta. Återbäringen från Kommuninvest är antagandet cirka 2 % ränta på insatskapitalet och i princip ingen vinståterbäring. Kommunen erhåller näst högsta ratingen, AA+ från Standard & Poor. Kommunen lånar 500 mnkr i obligationslån. Kommunen behöver låna ytterligare 200 mnkr för att nå upp till en likviditetsbuffert på cirka 500 mnkr.

7 TJÄNSTEUTLÅTANDE 7 (14) Ungefär samma räntemarginal Kommunstyrelsekontoret har även gjort en jämförelse av räntemarginalen vid upplåning via MTN-program och marginalen vid upplåning från Kommuninvest vid samma tillfälle. Jämförelsen visar att kommuner med AA+ lånar på ungefär samma villkor som Kommuninvest erbjuder. Däremot bör kostnaden för program, rating och kreditlöfte räknas in. Resultatet blir att det skiljer cirka 0,1 % till Kommuninvests fördel. Skillnaderna blir cirka kr på en lånevolym om 500 mnkr. Det skulle innebära att kommunen får betala mer i upplåningskostnader vid kapitalmarknad än vid lån via Kommuninvest. Om kommunstyrelsekontoret även adderar den återbäring som kommunen får från Kommuninvest varje år blir skillnaden ännu större. Det är inget kommunstyrelsekontoret gjort, då de utgått från det minst fördelaktiga alternativet. Se även bilaga 1. Där framgår det hur kommunstyrelsekontoret har räknat på jämförelsen mellan att låna via MTN-program och via Kommuninvest. I bilagan beskrivs även hur finansiering via kapitalmarknaden går till. Känslighetsanalys Om återbäringen från Kommuninvest understiger cirka kr blir scenarierna ekonomiskt snarlika. Scenariot att vi stannar kvar går från att kosta noll (0) kr till att kosta cirka kr (1,1 mnkr räntekostnad 600 tkr återbäring) ungefär lika mycket som scenariot utträde ur Kommuninvest. Vad skulle göra att återbäringen går ner till cirka kr under en längre tid? Vid 1 procents ränta på insatskapitalet blir återbäringen cirka kr (54 mnkr x 1 %). Om kravet på bruttosoliditeten blir högre räcker det att räntan på återbäringen går ner till 1,5 procent för att scenarierna blir snarlika. Det kan vara troligt att räntan på återbäringen blir längre än det antagna 2 procent dock är det inte realistiskt att vinståterbäringen samtidigt närmar sig noll. Det skulle innebära att vinståterbäringen skulle gå från kr, som Norrtälje kommun får idag, till närmare noll. Detta samtidigt som räntan på återbäringen närmar sig noll samtidigt som kostnadsräntan på kommunens lån fortfarande ska vara oförändrad på 2,4 procent.

8 TJÄNSTEUTLÅTANDE 8 (14) Scenario utträde ur Kommuninvest Uppsägningstidpunkt Om Norrtälje kommun tar beslut om utträde ur Kommuninvest bör det göras innan den 30 juni Enligt Kommuninvests stadgar ska uppsägningen ske sex månader innan ett räkenskapsår slut. Det innebär att om kommunen begär utträde den 30 juni 2017 sker utträdet 1 januari Sker uppsägningen senare än sex månader innan räkenskapsåret slut, dvs efter den 30 juni sker utträdet nästföljande räkenskapsår. Det skulle innebära om kommunen säger upp medlemskapet den 1 juli 2017 eller senare sker utträdet först den 1 januari Det är även av stor vikt att ett eventuellt utträde sker den 1 januari 2018 eftersom Norrtälje kommun inte behöver betala in en ökad medlemsinsats på cirka 47 mnkr. Kommunen undviker även risken att behöva betala in mer i medlemsinsats om reglerna om bruttosoliditet blir högre än 1,5 procent. Fortsatt solidariskt borgen Norrtälje kommun kommer att vara ansvarig för de förpliktelser som existerade vid kommunens avgång ur föreningen. Det innebär exempelvis att kommunen beräknas ha följande åtagande under 10 år framåt i tiden. Diagram 2, Solidariskt borgensåtagande Mnkr År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10

9 TJÄNSTEUTLÅTANDE 9 (14) Återbetalning av insatsen Kommunens medlemsinsats är idag cirka 7 mnkr. Kommuninvest återbetalar i normalfall medlemsinsatsen till kommunen sex månader efter det att utträdet skett. Under förutsättning att ingen extrem händelse inträffar vars resultat leder fram mot något som liknar en obeståndssituation för Kommuninvest eller att väldigt många medlemmar samtidigt vill avsluta sitt medlemskap bör en enskild medlem som lämnar föreningen kunna räkna med att få ut sitt andelskapital direkt efter att de sex månaderna löpt ut. Kommunen måste ersätta Kommuninvest som finansieringskälla Om kommunen inte längre har Kommuninvest som en motpart måste kommunen skaffa en annan källa till finansiering. Vid finanskrisen 2008 togs lärdom av vikten av att ha fler finansieringskällor. Vissa banker lämnade kommunmarknaden och andra banker offererade sällan på kreditförfrågningar från kommuner. Det innebar att kommunerna hade svårt att låna via bankerna. Kommuninvest lånade alltid ut pengar vid det tillfället. För att minska risken med för få motparter måste kommunen etablera ett eller flera nya låneprogram. Det innebär att kommunen kan skaffar sig finansiering via kapitalmarknaden i form av obligationslån. Obligationslån är ett löpande skuldebrev som vanligtvis förfaller till återbetalning inom fem till tio år. Löptiden kan dock variera från cirka ett år och ända upp mot trettio till femtio år. Ett obligationslån kan göras via ett MTN-program som ger möjligheten att emittera flera obligationer upp till ett visst rambelopp. Uppstartskostnaden för ett MTN-program ligger mellan till kr, medan de årliga kostnaderna uppgår till cirka kr. Den egna arbetsinsatsen varierar men bör löpande ligga på cirka 10 timmar i månaden om ett MTN program används aktivt. Andra kostnaden som exempelvis kreditlöften och rating tillkommer. Kommunen ansöker om kreditvärderingsbetyg Upplåning i kapitalmarknaden kan ske med eller utan officiell rating från något av ratinginstituten. Offentlig sektor har oftast använt sig av Standard & Poor som institut. Vid upplåning via ett publikt MTN-program har majoriteten av låntagare en officiell rating. En officiell rating innebär att investerarna har en större

10 TJÄNSTEUTLÅTANDE 10 (14) trygghet och det påverkar priset direkt men även indirekt genom att investerarbasen ökar vilket i sin tur leder till konkurrens och lägre prissättning. De flesta kommuner som valt att ansöka om officiell rating har idag en officiell rating motsvarande AA+ (Standard & Poor). Kommuninvest har AAA. Några kommuner såsom Malmö, Stockholms stad och Täby har AAA rating. Standard & Poor offentliggör inte vilka exakta krav som gäller för olika ratingklasser men för att erhålla AAA krävs en balanserad skuldsättningsnivå, mycket stabil ekonomi och skattebas samt stark likviditet. Kommunstyrelsekontoret utgår i denna analys från att Norrtälje Kommun erhåller AA+ i officiell rating. Att ansöka om en officiell rating innebär inledningsvis att kommunen måste avsätta resurser för att förse ratinginstitutet med uppgifter och underlag samt avsätta tid för intervjuer. Årligen ska uppgifter uppdateras och minst ett fysiskt möte med ratingsinstitutet genomföras per år. Kostnaden uppgår initialt till cirka kr och den årliga avgifter är mellan till kr.

11 TJÄNSTEUTLÅTANDE 11 (14) Större likviditetsbuffert Vid upplåning i kapitalmarknaden är det viktigt att säkerställa att kommunen har tillräcklig likviditetsbuffert. Det för att hantera en situation där upplåning via kapitalmarknaden inte är möjlig eller blir för kostsam. Eftersom upplåningen är beroende av att investerare vill investera i kommunens certifikat/obligationer finns det alltid en refinansieringsrisk. Ratinginstituten ställer också krav på likviditetsreserver och det gäller speciellt om kommunen siktar på en AAA rating. Normalt utgör ett medlemskap i Kommuninvest en extra säkerhet och buffert för den kommun som själv är aktiv på kapitalmarknaden, speciellt med tanke på Kommuninvests exceptionella kreditvärdighet och tillgång till en bred investerarbas både i Sverige och utomlands. För en kommun utan medlemskap i Kommuninvest så är det därför extra viktigt att ha tillgång till alternativ finansiering och back-up limiter. Vissa kommuner har en kassareserv som normalt ska täcka den kommande månadens låneförfall alternativ låneförfall under året. För Norrtäljes del kan det röra sig om cirka 500 mnkr som kommunen behöver ha i kassareserv. En kassareserv bestå av checkräkningskredit och bankinlåning. Ett annat alternativ är kreditlöfte. Ett kreditlöfte är en snabb möjlighet till ett tillfälligt lån från banken. Kreditlöfte medför dock en kostnad varje månad. I dag har kommunen en checkräkningskredit på 400 mnkr och ingen bankinlåning. Kommunens genomsnittaanvändning av checkräkningskrediten är cirka minus 100 mnkr. Om kommunen skulle stäva efter att ha en kassareserv på cirka 500 mnkr skulle det innebära att kommunen behöver låna cirka 200 mnkr, till en kostnad på cirka 4,8 mnkr per år, baserat på en låneränta på 2,4 procent. Alternativet är ett kreditlöfte på cirka 200 mnkr till en uppskattad kostnad mellan till kr per år. Sammanfattning av kostnaderna för ett utträde Om kommunen väljer att gå ur Kommuninvest behöver kommunen låna via ett eller flera olika program och ansöka om en rating. Engångskostnaderna är omkring kr till kr, där den största delen ( kr) handlar om ratingen. De årliga kostnaderna för programmen uppgår till cirka kr samt kostnader för en högra likviditetsbuffert som beräknas till cirka kr. Totalt blir det en årlig kostnad på minst kr.

12 TJÄNSTEUTLÅTANDE 12 (14) Scenario kvar i Kommuninvest Om Norrtälje kommun väljer att stanna kvar som medlem i Kommuninvest behöver kommunen låna till den ökade medlemsinsatsen. Om det blir krav på att Kommuninvest ska ha 1,5 procent i bruttosoliditet och kommunen behöver betala in 900 kr per invånare behöver kommunen låna upp cirka 47 mnkr. Det skulle med dagens låga lånevillkor på omkring 0,1 % ränta kosta cirka kr per år. Det är orimligt att anta att dagens låga nivå ska bestå en längre tid, därför bör kommunstyrelsekontoret räkna på SKLs internränta som ligger på 2,4 procent för Med en ränta på 2,4 procent skulle det kosta cirka 1,1 mnkr varje år. Det finns en risk att kravet på bruttosoliditeten blir högre, kanske tre procent. Det skulle innebära att kommunen behöver låna upp cirka 100 mnkr istället för cirka 47 mnkr. Lånekostnaden skulle istället hamna runt kr på dagens låga räntenivå och på cirka 2,2 mnkr vid 2,4 procents ränta. Det påverkar dock inte slutsatsen eftersom återbäringen beräknas på insatskapitalet som i så fall är högre. Den finansiella intäkten på insatskapitalet blir högre (100 mkr x 2 % = 2 mkr). Nivån på bruttosoliditeten fastställs runt årsskiftet 2016/2017. Lånekostnaden ska ställas i relation till vilken återbäring kommunen som medlem får från Kommuninvest. Den historiska återbäringen till kommunen har gått från cirka 1,5 mnkr till cirka 1 mnkr. I kommunstyrelsens antagande kommer återbäringen att bli cirka 1,1 mnkr. Slutsatsen är att ett fortsatt medlemskap kommer att vara positivt för kommunen rent ekonomiskt. Återbäringen från Kommuninvest bör bli minst lika stor som den kalkylerade kostnaden för den ökade medlemsinsatsen. Det kan till och med bli ett överskott, det vill säga att återbäringen kommer att vara större. Innebörden av det solidariska borgensåtagandet Den solidariska borgensförbindelsen är enligt sin lydelse en generellt utformad borgen med ett direkt solidariskt ansvar för medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening (medlemmarna).

13 TJÄNSTEUTLÅTANDE 13 (14) Genom att borgensförbindelsen innebär ett direkt ansvar, kan en fordringsägare söka betalning antingen av Kommuninvest i Sverige AB (Kommuninvest) eller av en medlem. Fordringsägare behöver inte först försöka få betalt av Kommuninvest, utan hela beloppet kan krävas direkt från medlemmarna. Kommuninvests åtagande måste dock först ha förfallit till betalning. Det solidariska ansvaret innebär att en fordringsägare kan vända sig mot vilken eller vilka som helst av medlemmarna med krav på betalning av hela beloppet. Det är således inte frågan om ett delat ansvar. Framställs ett krav enligt borgensförbindelsen mot en medlem, ska denne genast meddela Kommuninvest, som snarast möjligt ska meddela eventuella invändningar mot kravet. Kommuninvest kommer sedan att betala hela beloppet. Kan Kommuninvest inte själv betala, anmodar bolaget samtliga övriga medlemmar att de ska stå för sin andel av kravet enligt en särskild fördelningsnyckel. Föreligger en brist på betalning från en medlem, täcks denna av samtliga övriga medlemmar. Det främsta syftet med den solidariska borgensförbindelsen är att överföra kommunsektorns goda kreditvärdighet till Kommuninvest. Därigenom får Kommuninvest bättre möjligheter till lägre upplåningskostnader, vilket i sin tur innebär att medlemmarna får billigare upplåning. Kommunsektorns goda kreditvärdighet visas av att Kommuninvest har bästa möjliga kreditvärdighet från de två största kreditvärdighetsinstituten Moodys och Standard & Poors. Det innebär samma kreditvärdighet som svenska staten. Genom att medlemmarna är ansvariga för all utlåning som Kommuninvest beviljar, bedöms risken som mycket liten att den solidariska borgensförbindelsen ska behövas ianspråktas. Det har heller aldrig inträffat. En orsak till att borgensförbindelsen skulle behöva användas är om Kommuninvest gör stora förluster vid placeringarna av likviditetsreserven, dvs. upplånade medel som bolaget har placerat i väntan på att lånas ut till medlemmarna. Reglerna för i vilka värdepapper Kommuninvest får placera är dock mycket restriktiva. Det handlar i princip enbart om statspapper, kommunpapper och säkerställda obligationer med bästa möjliga kreditvärdighet. Den enskilt största placeringsmotparten är svenska staten. Att svenska staten skulle få problem som skulle påverka statspappermarknaden är inte så troligt.

14 TJÄNSTEUTLÅTANDE 14 (14) Det innebär att den solidariska borgen sannolikt inte kommer att behöva användas för den orsaken. En annan tänkbar orsak till att borgensförbindelsen skulle behöva användas är att ett antal medlemmar får stora likviditetsproblem som i första hand inte kan hanteras av Kommuninvest själva. Då kan den solidariska borgen användas. Dock har kommunsektorn idag en god likviditet, vilket bör kunna användas i en sådan situation. Om väldigt många kommuner inklusive Kommuninvest själva som får problem i framtiden är det frågan hur svenska staten kommer att agera? Slut Bilagor Norrtälje Kommun finansiering via kapitalmarknaden Beslut skickas till Ekonomiavdelningen Kommuninvest

Särskild medlemsinsats för år 2016 till Kommuninvest. Kommunstyrelsen beslutar föreslå att kommunfullmäktige beslutar:

Särskild medlemsinsats för år 2016 till Kommuninvest. Kommunstyrelsen beslutar föreslå att kommunfullmäktige beslutar: TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Björn Wallgren, Finanscontroller Telefon: 0176-28 42 16 E-post: bjorn.wallgren@norrtalje.se Dnr: Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Särskild medlemsinsats för år 2016 till

Läs mer

Norrtälje Kommun finansiering via kapitalmarknaden

Norrtälje Kommun finansiering via kapitalmarknaden Bilaga 1 2016-10-2522 Handläggare: Björn Wallgren, Finanscontroller Norrtälje Kommun finansiering via kapitalmarknaden Bakgrund För att utvärdera ett fortsatt medlemskap i Kommuninvest så behöver Norrtälje

Läs mer

Finansieringsrisk Max 40 % låneförfall inom 12 månader (kapitalbindning) 36 % Motpartsrisk Godkända upplåningsformer Godkända motparter

Finansieringsrisk Max 40 % låneförfall inom 12 månader (kapitalbindning) 36 % Motpartsrisk Godkända upplåningsformer Godkända motparter Finansrapport Bilaga 2 2016-05-0226 Finansrapport delår 2 2016 Finansrapporten redovisar bland annat kommunens likvida ställning och interbankens lån med kapital- och bindningstid samt genomsnittliga ränta.

Läs mer

Finansieringsrisk Max 40 % låneförfall inom 12 månader (kapitalbindning) 39,5 % Motpartsrisk Godkända upplåningsformer Godkända motparter

Finansieringsrisk Max 40 % låneförfall inom 12 månader (kapitalbindning) 39,5 % Motpartsrisk Godkända upplåningsformer Godkända motparter Bilaga 2 Finansrapport för helåret 2016 Finansrapporten redovisar bland annat kommunens likvida ställning och interbankens lån med kapital- och bindningstid samt genomsnittliga ränta. Eftersom kommunen

Läs mer

Särskild medlemsinsats till Kommuninvest

Särskild medlemsinsats till Kommuninvest TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(5) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Mats Widén Ekonomistaben +46155245345 2015-09-21 LS-LED15-1252-1 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige

Läs mer

Förfrågan från Kommuninvest ekonomisk förening om särskild medlemsinsats år 2015

Förfrågan från Kommuninvest ekonomisk förening om särskild medlemsinsats år 2015 Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Datum 2015-08-13 Ks/2015:131 043 Statsbidrag/kommunbidrag Förfrågan från Kommuninvest ekonomisk

Läs mer

Förfrågan om särskild medlemsinsats 2015 till Kommuninvest

Förfrågan om särskild medlemsinsats 2015 till Kommuninvest KS 14:1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Ekonomiavdelningen Dnr KS/2015:485-045 Handläggare Ulrika Krigholm Tel. 0152-29232 2015-09-09 1/3 Förfrågan om särskild medlemsinsats 2015 till Kommuninvest Förslag till beslut

Läs mer

Finansieringsrisk Max 40 % låneförfall inom 12 månader 45 % Motpartsrisk Godkända upplåningsformer Godkända motparter

Finansieringsrisk Max 40 % låneförfall inom 12 månader 45 % Motpartsrisk Godkända upplåningsformer Godkända motparter Finansrapport 2017-03-28 Finansrapport delår 1 2017 Finansrapporten redovisar bland annat kommunens likvida ställning och interbankens lån med kapital- och bindningstid samt genomsnittliga ränta. Eftersom

Läs mer

Särskild medlemsinsats till Kommuninvest 2015

Särskild medlemsinsats till Kommuninvest 2015 Tjänsteutlåtande Finanschef 2015-09-07 Magnus Åberg 08-590 972 42 Dnr: magnus.aberg@upplandsvasby.se KS/2015:133 20461 Kommunstyrelsen Särskild medlemsinsats till Kommuninvest 2015 Förslag till beslut

Läs mer

VECKOBREV. PERSPEKTIV Insikt i aktuella frågor Augusti 2014

VECKOBREV. PERSPEKTIV Insikt i aktuella frågor Augusti 2014 PERSPEKTIV Insikt i aktuella frågor Augusti 2014 VECKOBREV Marknadsrapport från Kommuninvest v.27 2011 Kommuninvests framtida kapitaluppbyggnad, mot bakgrund av 2014 års stämmobeslut Förändrade stadgar

Läs mer

Ekonomikontoret Datum: 2014-06-08 Lars Hustoft D.nr: 15/104 040. Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2015 till Kommuninveste ekonomisk förening

Ekonomikontoret Datum: 2014-06-08 Lars Hustoft D.nr: 15/104 040. Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2015 till Kommuninveste ekonomisk förening DALS-EDS KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE Ekonomikontoret Datum: 2014-06-08 Lars Hustoft D.nr: 15/104 040 Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2015 till Kommuninveste ekonomisk förening Bakgrund Den senaste finanskrisen

Läs mer

Kommuninvests föreningsstämma 2015 - stadgeändringar

Kommuninvests föreningsstämma 2015 - stadgeändringar Tjänsteutlåtande Finanschef 2015-03-02 Magnus Åberg 08-590 972 42 Dnr: magnus.aberg@upplandsvasby.se KS/2015:133 20461 Kommunstyrelsen Kommuninvests föreningsstämma 2015 - stadgeändringar Förslag till

Läs mer

Mellan Kommuninvest i Sverige AB, Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening har träffats följande

Mellan Kommuninvest i Sverige AB, Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening har träffats följande Mellan Kommuninvest i Sverige AB, Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening har träffats följande AVTAL OM REGRESS M.M 1. Bakgrund Kommuninvest i Sverige AB ( Kommuninvest

Läs mer

Kapitaluppbyggnaden. Version fyra: 2014-09-26

Kapitaluppbyggnaden. Version fyra: 2014-09-26 Kapitaluppbyggnaden Version fyra: 2014-09-26 Minnen från finanskrisen 2008 www.kommuninvest.se 2 Med syfte att undvika framtida finanskriser har EU ökat trycket på finansbranschen Ökade krav på företagsledning

Läs mer

Finansrapport april 2015

Finansrapport april 2015 Datum Diarienummer 2015-05-04 KS/2015:689 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport april 2015 Uppföljning av ramar och

Läs mer

Bilaga A till Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad

Bilaga A till Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad Sida 1 (5) 2016-12-14 kommunkoncernen Stockholms Denna bilaga ersätter bilaga A till finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms som fastställdes 16 mars 2016 (Dnr 189-27/2016). 1. Generella principer

Läs mer

Finansrapport augusti 2017

Finansrapport augusti 2017 1 Datum Diarienummer 2017-09-04 KS/2017:766 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport augusti 2017 Uppföljning av ramar

Läs mer

Finansrapport augusti 2014

Finansrapport augusti 2014 Datum Diarienummer 2014-09-09 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport augusti 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

Datum 2012-12-12. Ränte- och borgensvillkor för kommunala bolag vid upplåning via internbanksfunktion respektive Kommuninvest i Sverige AB

Datum 2012-12-12. Ränte- och borgensvillkor för kommunala bolag vid upplåning via internbanksfunktion respektive Kommuninvest i Sverige AB KS 3 16 JAN 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ekstedt Annica Malmberg Jan Datum 2012-12-12 Diarienummer KSN-2012-0995 Kommunstyrelsen Ränte- och borgensvillkor för kommunala bolag vid upplåning via

Läs mer

Finansrapport december 2014

Finansrapport december 2014 Datum Diarienummer 2015-01-13 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport december 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-11-11 KSN-2014-1359 Jan Malmberg. Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 2014

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-11-11 KSN-2014-1359 Jan Malmberg. Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 2014 KS 12 26 NOV 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-11-11 KSN-2014-1359 Jan Malmberg Kommunstyrelsen Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 2014 Förslag

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-06-03 KSN-2014-0758 Jan Malmberg. Kommunstyrelsen

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-06-03 KSN-2014-0758 Jan Malmberg. Kommunstyrelsen KS 5 18 JUNI 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-06-03 KSN-2014-0758 Jan Malmberg Kommunstyrelsen Finansrapport avseende perioden 1 januari 31 mars 2014 Förslag

Läs mer

FINANSRAPPORT

FINANSRAPPORT FINANSRAPPORT 216-9-3 Internbanken Sammanfattning av månaden Räntebärande nettotillgång: Har ökat med 1 mnkr till 1 263 mnkr från föregående månad. Upplåning: Har ökat med 24 mnkr till totalt 8 711 mnkr.

Läs mer

Finansrapport avseende perioden 1 januari 31 mars 2016

Finansrapport avseende perioden 1 januari 31 mars 2016 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2016-05-02 KSN-2016-0467 Jan Malmberg Kommunstyrelsen Finansrapport avseende perioden 1 januari 31 mars 2016 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

FINANSRAPPORT

FINANSRAPPORT FINANSRAPPORT 217-3-31 Internbanken Sammanfattning av månaden Räntebärande nettotillgång: Har minskat med 87 mnkr till 1 376 mnkr från föregående månad. Upplåning: Har ökat med 29 mnkr till totalt 9 97

Läs mer

FINANSRAPPORT

FINANSRAPPORT FINANSRAPPORT 216-11-3 Internbanken Sammanfattning av månaden Räntebärande nettotillgång: Har ökat med 73 mnkr till 1 383 mnkr från föregående månad. Upplåning: Har minskat med 44 mnkr till totalt 8 844

Läs mer

FINANSRAPPORT AUGUSTI 2015

FINANSRAPPORT AUGUSTI 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-09-03 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT AUGUSTI 2015 Sammanfattning Riksbanken

Läs mer

KOMMUNERNAS ANSVAR FÖR KOMMUNINVESTS MOTPARTSEXPONERINGAR AVSEENDE DERIVAT

KOMMUNERNAS ANSVAR FÖR KOMMUNINVESTS MOTPARTSEXPONERINGAR AVSEENDE DERIVAT KOMMUNERNAS ANSVAR FÖR KOMMUNINVESTS MOTPARTSEXPONERINGAR AVSEENDE DERIVAT BAKGRUND Kommuninvest i Sverige AB ("Kommuninvest") är ett helägt dotterbolag till Kommuninvest ekonomisk förening ("Föreningen").

Läs mer

MEDLEMSSAMRÅD. Aktuellt om Kommuninvest

MEDLEMSSAMRÅD. Aktuellt om Kommuninvest Medlemssamråd 2014 MEDLEMSSAMRÅD Aktuellt om Kommuninvest Kommuninvests vision (P) Kommuninvest skall vara världens bästa organisation för kommunal finansförvaltning. Vi finansierar de svenska lokala och

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Annica Ekstedt 2013-03-12 KSN-2013-0460 Jan Malmberg

Handläggare Datum Diarienummer Annica Ekstedt 2013-03-12 KSN-2013-0460 Jan Malmberg KS 6 10 APRIL 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Annica Ekstedt 2013-03-12 KSN-2013-0460 Jan Malmberg Kommunstyrelsen Internbankens funktion och villkor för utlåning till de kommunala

Läs mer

FINANSRAPPORT

FINANSRAPPORT FINANSRAPPORT 217-1-31 Internbanken Sammanfattning av månaden Räntebärande nettotillgång: Har ökat med 51 mnkr till 1 428 mnkr jämfört med föregående månad. En anledning till ökningen är mottaget stöd

Läs mer

Internbanken Västerås stad FINANSRAPPORT 2015-03-31. Kjell Andersson och Sofia Wahlund. Sammanfattning av månaden

Internbanken Västerås stad FINANSRAPPORT 2015-03-31. Kjell Andersson och Sofia Wahlund. Sammanfattning av månaden FINANSRAPPORT 2015-03-31 Kjell Andersson och Sofia Wahlund Sammanfattning av månaden Räntebärande nettotillgång: Har minskat med 121 mnkr till 506 mnkr. Detta beror på att vi under mars betalade en stor

Läs mer

Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening. (AU 186) Dnr 2010-KS0141

Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening. (AU 186) Dnr 2010-KS0141 137 Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening. (AU 186) Dnr 2010-KS0141 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Ränte- och borgensvillkor för kommunala bolag vid upplåning via internbanksfunktion respektive Kommuninvest i Sverige AB under 2015

Ränte- och borgensvillkor för kommunala bolag vid upplåning via internbanksfunktion respektive Kommuninvest i Sverige AB under 2015 KOMMUNSTYRELSEN Handläggare Malmberg Jan Datum 2015-04-23 Diarienummer KSN-2015-0390 Kommunstyrelsen Ränte- och borgensvillkor för kommunala bolag vid upplåning via internbanksfunktion respektive Kommuninvest

Läs mer

184 Särskild medlemsinsats i Kommuninvest år 2015 (KSKF/2015:416)

184 Särskild medlemsinsats i Kommuninvest år 2015 (KSKF/2015:416) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-09-08 Sida 1(3) 184 Särskild medlemsinsats i Kommuninvest år 2015 (KSKF/2015:416) Beslut Förslag till beslut kommunfullmäktige Eskilstuna kommun

Läs mer

Internbanken Västerås stad FINANSRAPPORT 2015-02-28. Kjell Andersson och Sofia Wahlund. Sammanfattning av månaden

Internbanken Västerås stad FINANSRAPPORT 2015-02-28. Kjell Andersson och Sofia Wahlund. Sammanfattning av månaden FINANSRAPPORT 2015-02-28 Kjell Andersson och Sofia Wahlund Sammanfattning av månaden Räntebärande nettotillgång: Har minskat med 15 mnkr till 622 mnkr Upplåning: Har minskat med 19 mnkr till totalt 7692

Läs mer

Finansrapport 1 2015 2015-08-24. Finansrapport 1 1 (7)

Finansrapport 1 2015 2015-08-24. Finansrapport 1 1 (7) Finansrapport 1 2015 2015-08-24 Finansrapport 1 1 (7) Innehåll Nyckeltal... 3 Låneskuld... 3 Ränterisk... 3 Finansieringsrisk... 4 Motpartsrisk... 5 Derivatprodukter... 7 Kommunal borgen... 7 Rådhuset

Läs mer

Internbanken Västerås stad FINANSRAPPORT 2015-11-30. Kjell Andersson. Sammanfattning av månaden

Internbanken Västerås stad FINANSRAPPORT 2015-11-30. Kjell Andersson. Sammanfattning av månaden FINANSRAPPORT 2015-11-30 Kjell Andersson Sammanfattning av månaden Räntebärande nettotillgång: Har ökat med 174 mnkr till 946 mnkr, varav 95 mnkr kommer från sålda tomträtter och 44 mnkr från återbetalda

Läs mer

Finansrapport Finansrapport 2 1 (7)

Finansrapport Finansrapport 2 1 (7) Finansrapport 2 2017 2017-09-26 Finansrapport 2 1 (7) Innehåll Nyckeltal... 3 Låneskuld... 3 Ränterisk... 4 Finansieringsrisk... 4 Motpartsrisk... 6 Derivatprodukter... 7 Kommunal borgen... 7 Rådhuset

Läs mer

KS Ärende 9 Finansiell rapport 2013

KS Ärende 9 Finansiell rapport 2013 KS Ärende 9 Finansiell rapport 2013 Tjänsteskrivelse 2013-11-25 KS 2013.0017 Handläggare: Erica Lindström Kommunstyrelsen Finansiell rapport kommunkoncernen per 2013-11-30 Sammanfattning Karlskoga kommun

Läs mer

FINANSRAPPORT JUNI 2015

FINANSRAPPORT JUNI 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-07-01 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT JUNI 2015 Sammanfattning Två lån på

Läs mer

Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest

Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 mars 2014 10 Paragraf Diarienummer KS-2013/1642.185 Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest Kommunstyrelsens

Läs mer

FINANSRAPPORT MARS 2015

FINANSRAPPORT MARS 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-04-07 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT MARS 2015 Sammanfattning Den genomsnittliga

Läs mer

Internbanken Västerås stad FINANSRAPPORT 2015-04-30. Kjell Andersson och Sofia Wahlund. Sammanfattning av månaden

Internbanken Västerås stad FINANSRAPPORT 2015-04-30. Kjell Andersson och Sofia Wahlund. Sammanfattning av månaden FINANSRAPPORT 2015-04-30 Kjell Andersson och Sofia Wahlund Sammanfattning av månaden Räntebärande nettotillgång: Har ökat med 64 mnkr till 564 mnkr. Under april inkom bland annat en utdelning på ca 54

Läs mer

FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015

FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-03-01 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015 Sammanfattning Den genomsnittliga

Läs mer

Finanspolicy. Karlskrona kommuns samlade verksamhet

Finanspolicy. Karlskrona kommuns samlade verksamhet Finanspolicy Karlskrona kommuns samlade verksamhet Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Omfattning: 3 1.3 Syfte med finanspolicyn: 4 1.4 Målsättningar med finansverksamheten: 4 2 Organisation

Läs mer

Finansrapport Finansrapport 2 1 (7)

Finansrapport Finansrapport 2 1 (7) Finansrapport 2 2016 2016-09-19 Finansrapport 2 1 (7) Innehåll Nyckeltal... 3 Låneskuld... 3 Ränterisk... 3 Finansieringsrisk... 4 Motpartsrisk... 6 Derivatprodukter... 7 Kommunal borgen... 7 Rådhuset

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012

SLUTLIGA VILLKOR. Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012 SLUTLIGA VILLKOR Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012 Följande slutliga villkor ( Slutliga Villkor ) har upprättats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och gäller för obligationslån

Läs mer

Finansrapport 1 2015 2015-09-25. Finansrapport 2 1 (7)

Finansrapport 1 2015 2015-09-25. Finansrapport 2 1 (7) Finansrapport 1 2015 2015-09-25 Finansrapport 2 1 (7) Innehåll Nyckeltal... 3 Låneskuld... 3 Ränterisk... 3 Finansieringsrisk... 4 Motpartsrisk... 5 Derivatprodukter... 7 Kommunal borgen... 7 Rådhuset

Läs mer

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 1 FIRMA Föreningens firma är Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling ekonomisk förening.

Läs mer

Internbanken Västerås stad FINANSRAPPORT 2015-05-31. Kjell Andersson och Sofia Wahlund. Sammanfattning av månaden

Internbanken Västerås stad FINANSRAPPORT 2015-05-31. Kjell Andersson och Sofia Wahlund. Sammanfattning av månaden FINANSRAPPORT 2015-05-31 Kjell Andersson och Sofia Wahlund Sammanfattning av månaden Räntebärande nettotillgång: Har ökat med 34 mnkr till 598 mnkr. Upplåning: Har ökat med 194 mnkr till totalt 7826 mnkr.

Läs mer

Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad

Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad Sida 1/6 Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad med riktlinjer och beslutsordning Planen har behandlats av styrelsen 2014-12-11 och därefter fastställts 2015-03-11 samt redovisats för föreningsstämman

Läs mer

KS 9 10 SEPTEMBER 2014

KS 9 10 SEPTEMBER 2014 KS 9 10 SEPTEMBER 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-08-17 KSN-2014-0941 Jan Malmberg Kommunstyrelsen Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 juni 2014 Förslag

Läs mer

FINANSRAPPORT SEPTEMBER 2015

FINANSRAPPORT SEPTEMBER 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-10-09 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT SEPTEMBER 2015 Sammanfattning Det har

Läs mer

Ärende 6 Finansiell rapport 2014

Ärende 6 Finansiell rapport 2014 Ärende 6 Finansiell rapport 2014 Tjänsteskrivelse 2014-02-21 KS 2014.0017 Handläggare: Erica Lindström Kommunstyrelsen Finansiell rapport kommunkoncernen per 2014-02-28 Sammanfattning Karlskoga kommun

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2013-11-07 KSN-2013-1384. Finansutskottet. Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 2013

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2013-11-07 KSN-2013-1384. Finansutskottet. Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 2013 KS 6 15 JANUARI 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 20-11-07 KSN-20-84 Finansutskottet Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 20 Förslag till beslut

Läs mer

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27 Antagen av kommunfullmäktige 8 Vimmerby kommun 1/12 1. ns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med finansverksamhet avses likviditetsförvaltning

Läs mer

Datum 2015-03-20 Dnr 1500789

Datum 2015-03-20 Dnr 1500789 Regionstyrelsen Lennart Henricson Finanschef 040-675 36 36 lennart.henricson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-03-20 Dnr 1500789 1 (10) Regionstyrelsen Finansieringsstrategi Ordförandens förslag Regionstyrelsen

Läs mer

Mellan KOlnmuninvest i Sverige AB, KOlrununinvest ekonomisk förening och lnedlemmanla i Kommuninvest ekonomisk förening har träffats följande

Mellan KOlnmuninvest i Sverige AB, KOlrununinvest ekonomisk förening och lnedlemmanla i Kommuninvest ekonomisk förening har träffats följande Mellan KOlnmuninvest i Sverige AB, KOlrununinvest ekonomisk förening och lnedlemmanla i Kommuninvest ekonomisk förening har träffats följande AVTAL OM REGRESS M.M l. Bal{grund I(ommuninvest i Sverige AB

Läs mer

Finansrapport Finansrapport 3 1 (9)

Finansrapport Finansrapport 3 1 (9) Finansrapport 3 2017 2017-11-22 Finansrapport 3 1 (9) Innehåll Nyckeltal... 3 Låneskuld... 3 Ränterisk... 4 Finansieringsrisk... 4 Motpartsrisk... 6 Derivatprodukter... 8 Kommunal borgen... 8 Räntemarknader...

Läs mer

Förslag till Mål och Budget för budget år 2017 och plan år inklusive ersättning till utförare samt antagande av taxor och avgifter

Förslag till Mål och Budget för budget år 2017 och plan år inklusive ersättning till utförare samt antagande av taxor och avgifter Handläggare: Madelene Fredriksson Telefon: 0176-711 51 E-post: madelene.fredriksson@norrtalje.se Dnr: Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Förslag till Mål och Budget för budget år 2017 och plan år 2018-2019

Läs mer

Finansrapport april 2014

Finansrapport april 2014 Datum Diarienummer 2014-05-12 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Kommunstyrelsen Finansrapport april 2014 Uppföljning

Läs mer

Finanspolicy. Ekonomi. Mariestads kommun. Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-01-26

Finanspolicy. Ekonomi. Mariestads kommun. Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-01-26 Finanspolicy Ekonomi Mariestads kommun Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-01-26 Innehållsförteckning Finanspolicyns omfattning och syfte... 3 Övergripande mål för den finansiella verksamheten...

Läs mer

Hur fungerar finansverksamheten i Västerviks kommun?

Hur fungerar finansverksamheten i Västerviks kommun? Hur fungerar finansverksamheten i Västerviks kommun? Västerviks kommun har valt att samla kommunens och de kommunala bolagens finansverksamheter under ett och samma tak, nämligen i en internbank. Internbankens

Läs mer

Finanspolicy Högsby kommun

Finanspolicy Högsby kommun Finanspolicy Högsby kommun Finanspolicyn omfattar den verksamhet som bedrivs inom Högsby kommun. Styrelserna för Högsby Bostads AB, Högsby Energi AB samt Högsby Invest AB förutsätts fatta beslut om bolagets

Läs mer

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning. Stadgar antagna 2014-04-28 Stadgar för Zolcell 1:1 Ekonomisk Förening Org. nr: 1 Föreningens namn Föreningens namn är Zolcell 1:1 ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Finansrapport 3 2014 2014-11-24. Finansrapport 3 1 (7)

Finansrapport 3 2014 2014-11-24. Finansrapport 3 1 (7) Finansrapport 3 2014 2014-11-24 Finansrapport 3 1 (7) Innehåll Nyckeltal... 3 Låneskuld... 3 Ränterisk... 3 Finansieringsrisk... 4 Motpartsrisk... 5 Derivatprodukter... 7 Kommunal borgen... 7 Rådhuset

Läs mer

Del 4 Emittenten. Strukturakademin

Del 4 Emittenten. Strukturakademin Del 4 Emittenten Strukturakademin Innehåll 1. Implicita risker och tillgångar 2. Emittenten 3. Obligationer 4. Prissättning på obligationer 5. Effekt på villkoren 6. Marknadsrisk och Kreditrisk 7. Implicit

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2003:3 1 (14) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning inklusive leasing Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Landstingskontorets

Läs mer

2013-12-16 Ks 1108/2013. Koncerngemensam Finanspolicy Örebro kommun

2013-12-16 Ks 1108/2013. Koncerngemensam Finanspolicy Örebro kommun 2013-12-16 Ks 1108/2013 Koncerngemensam Finanspolicy Örebro kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Policystruktur...3 1.2 Syfte...3 1.3 Övergripande mål för finansverksamheten...3 1.4 Uppdatering

Läs mer

Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad

Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad Sida 1/6 2016-03-23 Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad med riktlinjer och beslutsordning Föreningsstämman 2015-04-16 har fastställt riktlinjerna och beslutsordningen i avsnitt 5. Planen har senast

Läs mer

KF 28 28 JAN 2013. Kommunfullmäktige. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

KF 28 28 JAN 2013. Kommunfullmäktige. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta KF 28 28 JAN 2013 Nr 28. Ränte- och borgensvillkor för kommunala bolag vid upplåning via internbanksfunktion respektive Kommuninvest i Sverige AB KSN-2012-0995 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Investering Ombyggnation av Räfsnäs hamn

Investering Ombyggnation av Räfsnäs hamn TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Erik Klockare, exploateringsingenjör Telefon: 0176-715 80 E-post: erik.klockare@norrtalje.se Dnr: KS 16-1483 Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Investering 2017 - Ombyggnation

Läs mer

1. Finanspolicyns syfte 2. 2. Finansverksamhetens mål 2. 3. Organisation och ansvarsfördelning 2. 4. Likviditetsförvaltning 3

1. Finanspolicyns syfte 2. 2. Finansverksamhetens mål 2. 3. Organisation och ansvarsfördelning 2. 4. Likviditetsförvaltning 3 FINANSPOLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2012-11-19 Ersätter KFS 224 samt KFS 225 som båda utgår Skall revideras senast 2014-10-30 2012-10-03 Upplaga 2 INNEHÅLL sid 1. Finanspolicyns syfte 2 2. Finansverksamhetens

Läs mer

Verksamheten

Verksamheten Medlemssamråd 2016 Verksamheten 2015-2016 2 Visionen (P) Kommuninvest skall vara världens bästa organisation för kommunal finansförvaltning. Vi finansierar de svenska lokala och regionala sektorernas utveckling

Läs mer

Datum Per september månad 2015 infördes kravet för kapitalkonserveringsbufferten som gäller alla institut.

Datum Per september månad 2015 infördes kravet för kapitalkonserveringsbufferten som gäller alla institut. 1(7) Kapitaltäckning Nya kapitaltäckningsregler trädde i kraft den 1 januari 2014 i enlighet med tillsynsförordning (575/2013/EU) som är en del av implementeringen av Basel III-regelverket. I och med att

Läs mer

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Landstingsdirektörens stab 2014-10-22 Dnr 2014/0626 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Styrelseordföranden i Landstingen

Läs mer

Taxa för Bygg- och miljönämndens ärenden enligt planoch bygglagen och mät- och karttaxa - revidering

Taxa för Bygg- och miljönämndens ärenden enligt planoch bygglagen och mät- och karttaxa - revidering TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Fredrik Cederblom, Chefsjurist Telefon: 0176-716 61 E-post: fredrik.cederblom@norrtalje.se Dnr: KS 2016-345 Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Taxa för Bygg- och miljönämndens

Läs mer

Karlsborgs kommun Kommunledningsförvaltningen

Karlsborgs kommun Kommunledningsförvaltningen Karlsborgs kommun Kommunledningsförvaltningen 2015-09-15 1 (1 ) Ekonomienheten Anders Johansson Kommunstyrelsen Särskild medlemsinsats Kommuninvest Nya lagkrav som växt fram efter senaste finanskrisen

Läs mer

Del 14 Kreditlänkade placeringar

Del 14 Kreditlänkade placeringar Del 14 Kreditlänkade placeringar Srukturinvest Fondkommission 1 Innehåll 1. Obligationsmarknaden 2. Företagsobligationer 3. Risken i obligationer 4. Aktier eller obligationer? 5. Avkastningen från kreditmarknaden

Läs mer

Nordax Finans AB (publ)

Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ) Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2007-01-01 -- 2007-12-31 Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Planerat datum för årsstämma är den 16 april 2008.

Läs mer

Datum 2014-10-23 Dnr 1401713. Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) - kapitaltillskott

Datum 2014-10-23 Dnr 1401713. Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) - kapitaltillskott Regionstyrelsen Lennart Henricson Finanschef 040-675 36 36 lennart.henricson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-10-23 Dnr 1401713 1 (5) Regionstyrelsen Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) -

Läs mer

FINANSRAPPORT SEPTEMBER 2016

FINANSRAPPORT SEPTEMBER 2016 FINANSRAPPORT 1(8) -10-03 Finanschef Bengt Adolfsson Finansstrateg Ronald Rombrant Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT SEPTEMBER Sammanfattning September har endast inneburit

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10) Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 9 september 2015 kl. 08.00-11.50 Beslutande Robert Wenglén (M) Christian Idström (M) Remco Andersson (FP)

Läs mer

Finanspolicy. Antaget av kommunfullmäktige 2010-02-22, 5 Reviderat av kommunfullmäktige 2013-05-06, 24 ÅNGE KOMMUNS FINANSPOLICY 2013-03-06

Finanspolicy. Antaget av kommunfullmäktige 2010-02-22, 5 Reviderat av kommunfullmäktige 2013-05-06, 24 ÅNGE KOMMUNS FINANSPOLICY 2013-03-06 ÅNGE KOMMUNS FINANSPOLICY Finanspolicy Antaget av kommunfullmäktige 2010-02-22, 5 Reviderat av kommunfullmäktige 2013-05-06, 24 Ånge kommuns Finanspolicy Innehåll 1 Omfattning av finanspolicyn...1 2 Övergripande

Läs mer

Nytt regressavtal och garantiavtal Kommuninvest KS-2011/501

Nytt regressavtal och garantiavtal Kommuninvest KS-2011/501 Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2011-05-20 Kommunstyrelsen Nytt regressavtal och garantiavtal Kommuninvest KS-2011/501 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå

Läs mer

KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER

KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER BILAGA 2 - FINANSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN Fastställd av kommunstyrelsen 2013-11-13 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 ORGANISATION AV

Läs mer

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 1 Föreningens ändamål Föreningen, vars firma är Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening, och som i dessa stadgar benämns föreningen,

Läs mer

Borgensteckning för lån åt Sydvatten AB hos Handelsbanken på 121 mnkr.

Borgensteckning för lån åt Sydvatten AB hos Handelsbanken på 121 mnkr. SYDVATTEN Vår referens Carina Hertzman Er referens Till delägarkommunerna Datum Sidnr 1 (2) ÄN GF LHC i M Anv 2012-08- 3 1 Borgensteckning för lån åt Sydvatten AB hos Handelsbanken på 121 mnkr. Upplåning

Läs mer

Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars 2014

Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars 2014 Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars 2014 Länsförsäkringar växer i hela bankaffären Rörelseresultatet ökade 45 procent till 197 (136) Mkr och räntabiliteten på eget kapital stärktes till 7,5

Läs mer

Stadgar för Lögdö Byfiber ekonomisk förening

Stadgar för Lögdö Byfiber ekonomisk förening Stadgar för Lögdö Byfiber ekonomisk förening Antagna vid konstituerande styrelsemöte 2014-11-27. 1 Firma Föreningens namn är Lögdö Byfiber Ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening

Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening 1 Föreningens firma Föreningens firma är Gunnarn Petrol ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

Fördjupad finansrapportering 2015-04-30

Fördjupad finansrapportering 2015-04-30 Miljoner kronor Fördjupad finansrapportering 2015-04-30 Räntebärande nettoskuld Den räntebärande nettoskulden uppgår till 2 266 miljoner kronor, vilket innebär en ökning med 881 miljoner kronor sedan årsskiftet.

Läs mer

FINANSPOLICY. Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2012-12-20, 147

FINANSPOLICY. Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2012-12-20, 147 FINANSPOLICY Gnosjö kommun Antagen av kommunfullmäktige, 2012-12-20, 147 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas Med

Läs mer

Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber.

Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber. Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Ekonomiska Föreningen Håanabben VA och Fiber. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

235 Motion: Investera billigt, Emittera egna kommunobligationer

235 Motion: Investera billigt, Emittera egna kommunobligationer PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2015-11-09 1 (1) KOMMUNSTYRELSEN Dnr KSF 2015/350 235 Motion: Investera billigt, Emittera egna kommunobligationer Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

FINANSPOLICY FÖR FINANSVERKSAMHETEN I SÖDERTÄLJE KOMMUN. Datum: 2015-02-02. Handläggare: Camilla Broo. Diarienummer: KS15/33

FINANSPOLICY FÖR FINANSVERKSAMHETEN I SÖDERTÄLJE KOMMUN. Datum: 2015-02-02. Handläggare: Camilla Broo. Diarienummer: KS15/33 FINANSPOLICY FÖR FINANSVERKSAMHETEN I SÖDERTÄLJE KOMMUN Datum: 2015-02-02 Handläggare: Camilla Broo Diarienummer: KS15/33 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Övergångsregler... 3 Omfattning...

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktiges sammanträde den 7 november 2016, kl

Arbetsordning för kommunfullmäktiges sammanträde den 7 november 2016, kl Arbetsordning för kommunfullmäktiges sammanträde den 7 november 2016, kl. 09.00 Allmänpolitisk budgetdebatt Gruppledarna kommenterar förslaget 5 minuter var Ulrika Falk (S) Berit Jansson (C) Ingrid Landin

Läs mer

VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY

VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY kkfn 1 Ramar och riktlinjer för företagens finansverksamhet Finanspolicy

Läs mer