SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (23) TRANÅS KOMMUN Kommunfullmäktige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (23) TRANÅS KOMMUN Kommunfullmäktige"

Transkript

1 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (23) Plats och tid Tranås, kl: 18:30-20:00 Beslutat Lars Ericson (fp) Bo Fahlström (s) Siw Warholm (m) Anders Wilander (m) Krister Rydholm (m) Barbro Sundström (m) Björn Forsell (m) Anders Schierbeck (m) Gunnel Lind (m) Ulf Olasen (m) Stig Petersson (m) Anne-Christine Backlund (kd) Mats Antonsson (kd) Kerstin Alsing (kd) Karin Pettersson (kd) Trygve Lundblad (kd) Inga Fingal (fp) Per Ulfsbo (fp) Ingemar Karlsson(fp) Leif Andersson (c) David Hultman (c) Jonna Wilhelmsson (c) Sven-Olof Wahlström (c) Bengt E Carlsson (s) Mona Pettersson (s) Rudolf Lukeniuk (s) Jan-Erik Gustafsson (s) Anders Karlsson (s) Tobias Gyllensten (s) Anita HelIgren (s) Björn Thiele (s) Husein Muratspahic (s) Åke Brage (s) Hannah HelIgren (s) Torsten Boiertz (s) Jan MAndersson (s) Kew Nordqvist (mp) Colm 6 Ciamåin (rnp) Katarina Hallefjord (v) Per-Arne Wahlberg (sd) ordförande tjänstgörande ersättare tjänstgörande ersättare 72-86, tjänstgörande ersättare tjänstgörande ersättare 72-78, , 80-90

2 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 (23) Passiva ersättare Rebecca Lagerstedt (v) Övriga närvarande Roger Westman kommunchef Ann-Marie Ljunggren sekreterare Ola Bertilsson personalchef Christina Gustafsson personalutvecklare Justerare Husein Muratspahic (s) och Per Ulfsbo (fp) Justeringens plats och tid Tranås Stadshus, kl: 09:00 Paragraf Underskrifter Sekreterare ~~~~:::::""::"'~~--7If-~~:t::::;:~=======--- / Ordförande ~ =_ ~.e-.~~~ _ Justerare ANSLAG/BEVIS Protokollet ärjusterat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Datum dåanslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Underskrift _L~~~~~::::"'~-:L,~~~~t-::.::;:z=::== J"'7t'.?' ~" '/; ~'- '1?U >

3 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3 (23) 72 Upprop Ordförande Lars Ericson (fp) noterar att 40 beslutsfattande ledamöter är närvarande. 73 Protokollsjustering Att jämte ordförande justera protokollet utses Husein Muratspahic (s) och Per Ulfsbo (fp) Justerares s~n # ft!&jilb 0r ru.

4 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4 (23) 74 Dnr Motion om politikers arvoden vid vissa informationstillfälle Vid vissa informationstillfällen uppbär politiker både arvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Ibland handlar det om allmän information t.ex. Claes Borgströms besök hos kvinnojouren Helga till hösten där allmänheten också får delta. Vid något tillfälle kan det vara en aktivitet som ejdirekt handlar om att få kunskap för det egentliga uppdraget som politiker i den egna nämnden. Vid dessa s.k. övergripande kunskapsinhämtningar av allmän karaktär borde ej arvode utgå utan endast ersättning tör förlorad arbetsinkomst vara lämplig. Med tanke på ovan föreslår Bengt ECarlsson (s) i sin motion: Att Tranås kommun utreder om möjlighet finns att avstå arvoden vid ovan rubr.aktiviteter. Att styrelse och nämnder får i uppdrag att avgöra vad som ärövergripande kunskapsinhämtning. beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen. J""~'k IauUl6 / ~ 7L1

5 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5 (23) 75 Dnr 229/09 Medborgarförslag om sänkt hastighet och säkrare övergångar Carina Olofsson har inkommit med ett medborgarförslag där tre förslag till ändringar framförs, nr 1sänkt hastighet på Junkaremålsgatan alt vägbula el betongsuggor för trängre passage. Nr2 säkrare övergång alt vägbula på Järnvägsgatan upp mot Pressbyrån. Nr3 säkrare övergång framför simhallen (Frejavägen) eller sänka hastigheten till 30. Motivering till nr 1äratt raksträckan på Junkaremålsgatan inbjuder till för hög hastighet och buskörning. Med tanke på att det finns många lekande och cyklande barn i området måste något göras innan något tragiskt händer. Motivering till nr 2. Samma som ovan Bilister har för hög fart. Vid tågankomst strömmar det många pendlare och resenärer över övergångsstället. Bilar kommer mycket nära och det känns inte säkert. Motivering till nr3. Raksträcka igen där bilister har för hög fart med tanke på alla barn som går med sina fröknar till simhallen och därför måste säkerheten skärpas beslutar att lämna över medborgarförslaget till tekniska nämnden

6 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6 (23) Sammanlrädesdalum 76 Övrig frågor Per-Arne Wahlberg (sd) ställde två frågor. Anders Wilander (m) fick frågan som kommunalråd gällande de skadestånd kommunen har betalat gällande avtalsbrott. Anders Wilander svarade samt att personalchef Ola Bertilsson svarade och redogjorde för personalavdelningens inblandning i ärendet. Bengt ECarlsson (s) fick frågan angående nedläggning av HUT-gruppen, Carlsson svarade. lägger informationen till handlingarna '''''7 i/(jluu!;~ I?W

7 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7 (23) 77 Redovisning av AHA -enkätens resultat, ksau 78, ks 54 Personalchef Ola Bertilsson och personalutvecklare Christina Gustafsson redogör för ärendet. Resultatet av den medarbetarenkät som genomförts i Tranås kommun visar att medarbetarna upplever att de ärmotiverade och engagerade i sitt arbete. Enkäten visar också att medarbetarna upplever att de har en balans mellan arbete och privatliv. Svarsfrekvensen var 77 %. Av 1767 utdelade enkäter svarade 1338 medarbetare. Tranås kommun placerar sig över enkätens referensvärde inom flera områden, bland annat när det gäller det allmänna hälsotillståndet, organisationsklimatet och ledarskapet. Medarbetarna inom Tranås kommun utmärker sig också när det gäller livsstil då det ärbetydligt färre som röker jämfört med enkätens referensvärde. Kommunens Tobakspolicy som antogs 2007, kan vara en bidragande förklaring till detta. För attfölja upp och återkoppla resultatet av enkäten kommer nu varje arbetsgrupp inom respektive förvaltning att arbeta med sitt gruppresultat och utifrån det upprätta handlingsplaner för det fortsatta arbetet på arbetsplatsen. Varje medarbetare har tidigare fått en personlig återkoppling på sin enkät. Syftet med medarbetarenkäten äratt kartlägga hälsa, livsstil och den psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatsen som ett led i att uppfylla Ledstjärnan. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen att lägga informationen till handlingarna. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga informationen till handlingarna. beslutar att lägga informationen till handlingarna l?lf.

8 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8 (23) 78 Dnr 145/09 Interpellation till Mats Antonsson, kf 41, kf 60 Anita HelIgren (s) skriver i sin interpellation att det på slutet av 90 -taletväxlades pengar mellan landstinget och kommunerna. Detta för att kommunerna skulle ta över ansvaret och ha möjlighet att bygga äldreboende till de invånare som avolika skäl inte längre klarade ettenskilt boende. Det har diskuterats tidigare huruvida det har funnits balans mellan tillgång och efterfrågan. I sin interpellation redovisar Heligren att Tranås kommun kommer att mötas av ökade kostnader då medicinklinikerna på Höglandssjukhuset i Eksjö har åtgärdat ett fel i sitt datasystem Meddix som fram till det uppdagades i slutet av 2008, har resulterat i utebliven fakturering av Tranås kommun. Parallellt med detta, skriver HelIgren i sin interpellation, atttranås då var en av de kommuner som utmärkte sig genom att inte kunna taemot sina äldre invånare med social svikt, samt ett antal som var färdigbehandlade. Med anledning avdetta frågar HelIgren socialnämndens ordförande, Mats Antonsson om hur många Tranåsinvånare vars vård ej fakturerades. Vidare undrar HelIgren hur långt socialnämnden har kommit i sina diskussioner angående nya korttidsplatser, äldre- och demensboenden. beslutade att interpellationen skall besvaras av Mats Antonsson vid nästkommande kommunfullmäktigesammanträde. beslutade , 60 att punkten utgår från dagordningen då Mats Antonsson (kd) inte hade möjlighet att närvara vid dagens sammanträde. Mats Antonsson läste upp svaret på interpellationen på dagens sammanträde. Ädelreformen som du berör inledningsvis genomfördes den 1januari 1992 och innebar att kommunerna fick ett samlat ansvar för långvarig service, vård och omsorg för äldre och handikappade. I samband härmed infördes i socialtjänstlagen en skyldighet för kommunerna att inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för människor med behov av särskilt stöd. Ständigt måste diskussionen föras om det finns balans mellan det antal platser som Tranås kommun tillhandhåller i särskilt boende och de behov som finns hos de äldre. När Mats Antonsson valdes till ordförande i Socialnämnden så tog han initiativ till att ta fram ettantal nyckeltal över nämndens verksamhet. Dessa skulle då på ett överskådligt sätt beskriva situationen bland annat inom äldreomsorgen. Flera av dessa berör direkt behovssjuatonen inom äldreomsorgen, såsom beviljad tid per månad inom hemtjänsten, antal vårdtagare i ordinärt boende, antal personer i "kö" till särskild boende och ännu ej verkställda beslut trots 3-månadersgränsen. Dessa nyckeltal redovisas för Socialnämnden vi varje sammanträde. Justerares s~ if.> ~~ t?11.

9 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9 (23) 78 Dnr 145/09 Sommaren 2008 var inte lik tidigare månader. Antal personer som ansökte om plats i särskilt boende var inte fler men tillgången till lediga platser fanns inte i samma utsträckning som tidigare. Detta förhållande kvarstod under hela hösten och vintern 2008/2009. Situationen har återigen stabiliserats och väntetiden ärnu åter nere på tre månader för att få den plats en person har beviljats. Till saken ska också sägas att Tranås kommun inte har avslagit någon begäran om särskilt boende under de senaste åren. Som nämnts ovan följer Socialnämnden utvecklingen nogsamt. Dessutom håller nämnden på att tafram en ny Äldreomsorgsplan för åren Den nuvarande planen omfattar tiden fram till år2008. Till och med maj månad har pensionärsorganisationerna på sig att inkomma med synpunkter och detsamma gäller för partierna. Härefter kommer förvaltningen att arbeta fram ett utkast till en ny plan som sedan ska antas slutligen av kommunfullmäktige. Beträffande samarbetet mellan landstinget och Tranås kommun vid utskrivning från sjukvården så bifogas Åsa Skoglunds skrivelse, se bilaga. beslutar att interpellationen därmed ärbesvarad Justerares sign? jj~

10 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(23) 79 Dnr 418/08 Förvärv av fastigheten Ekmarksberg 1:7, Parkhallen m.fl. byggnader på fastigheten, ksau , ks , ksau 56, ks 38 Ekonom Lars-Erik Gustafsson redogjorde inför kommunstyrelsens arbetsutskott om fortsatta förhandlingar med företrädare får Folkets Park AB. Gustafsson meddelade att fåreträdare önskar att se ett slutgiltigt bud från kommunen på fastigheten inför kommande ställningstagande vid bolagsstämma. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen besluta att kommunen vidhåller sitt tidigare bud för fastigheten Ekmarksberg 1:7 att köpeskillingen innefattar även inventarier att huvuddelen av köpeskillingen (ca 9,5 miljoner) avser övertagande av lån för vilka kommunen idag är i borgen att inga nya avtal, utöver de som idag redan finns, skall förknippas med fastigheten. Kommunstyrelsen beslutade att kommunen vidhåller sitt tidigare bud för fastigheten Ekmarksberg 1:7 att köpeskillingen innefattar även inventarier att huvuddelen av köpeskillingen (ca 9,5 miljoner) avser övertagande av lån för vilka kommunen idag är i borgen att inga nya avtal, utöver de som idag redan finns, skall fårknippas med fastigheten att upprättat förslag från ekonom Lars-Erik Gustafsson översänds till Folkets Park AB:s styrelse. har fått ta del av ytterligare material. Parkhallen i Tranås bolagsstämmas protokoll, daterat och en underhålls- och energiutredning som Tranark AB, Lennart Göransson undertecknat tillsammans med vd på Tranåsbostäder Sören Carp.

11 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 11 (23) Dnr 418/08 Yrkanden Anders Wilander (m) yrkar: Att kommunen vidhåller sitt tidigare bud om 12 miljoner kronor för fastigheten Ekmarksberg 1:7. Att köpeskillingen innefattar även inventarier Att huvuddelen av köpeskillingen (ca 9,5 miljoner) avser övertagandet av lån för vilka kommunen i dag äri borgen samt 2,5 miljoner finansieras i eget kapital. Att inga nya avtal utöver de som idag redan finns, skall förknippas med fastigheten Att ger AB Tranåsbostäder ägardirektiv till att förvärva fastigheten Ekmarksberg 1:7. Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens beslut mot Anders Wilanders (m) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Anders Wilanders (m) yrkande. Björn Thiele (s) och Jan-Erik Gustafsson (s) anmälde jäv och deltog inte i beslutet beslutar att kommunen vidhåller sitt tidigare bud om 12 miljoner kronor för fastigheten Ekmarksberg 1:7. att köpeskillingen innefattar även inventarier att huvuddelen av köpeskillingen (ca 9,5 miljoner) avser övertagandet av lån för vilka kommunen i dag äri borgen samt 2,5 miljoner finansieras i eget kapital. att inga nya avtal utöver de som idag redan finns, skall förknippas med fastigheten att ger AB Tranåsbostäder ägardirektiv till att förvärva fastigheten Ekmarksberg 1:7

12 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12(23) Sammanlrädesdalum 80 Dnr 27/09 Svar på motion om frukost till självkostnadspris, kf 5, ksau 71, ks 57 Rebecca Lagerstedt (v) beskriver i sin motion att ungdomar idag äter en dålig frukost vilket får konsekvenser på deras kreativa förmåga och fysiska uthållighet. Vidare pekar Lagerstedt på att det finns resultat som tyder på att elever med dåliga frukost- och lunchvanor skolkar oftare och mår sämre i skolan. beslutade att remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden. Yttrande inkom från nämnden Barn- och utbildningsnämnden redovisar att frukost för elever åk6-9 erbjuds på Junkaremålsskolan och Ängarydsskolan sedan fem årtillbaka. Vidare redovisar nämnden att elever vid Holavedsgymnasiet kan på cate Bryggan köpa produkter med hälsoprofil till självkostnadspris. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen besluta att motionen skall anses besvarad. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen skall anses besvarad. beslutar enligt kommunstyrelsens förslag ustu/fff J, <' r; ') /lfjwl4~' tle

13 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 13 (23) Dnr 77/09 Svar på medborgarförslag angående trafiksituationen på_norrabyväggen, kf 36-08, ksau 72, 58 Pia Gerner föreslår i sitt medborgarförslag att Tranås kommun snarast färdigställer en sammanhängande gång- och cykelväg mellan Norraby och Tranås centrum. Gomer motiverar bland annat sitt förslag med att säga att gång- och cykelvägen skulle öka säkerheten för fotgängare och cyklister i alla åldrar samt öka tryggheten för alla trafikanter. beslutade att remittera medborgarförslaget till tekniska nämnden. Yttrande från nämnden inkom Nämnden redovisar i sitt svar att gatuavdelningen har som ambition att följa antagen investeringsbudget för där framställda önskemål om gång- och cykelväg ärplanerad till år2011. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen besluta att medborgarförslaget skall anses besvarat. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget skall anses besvarat. beslutar enligt kommunstyrelsens beslut Vtdragsbestyrkande

14 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14 (23) 82 Dnr Policy för jämställdhet och mångfald, ksau 76, ks 55 Personalutvecklare Christina Gustafsson och personalchef Ola Bertilsson, redogör för ärendet. Gustafsson berättar att policy för jämställdhet och mångfald ärett sammanhållet dokument som i praktiken innebär en revidering av kommunens jämställdhetsplan för samt ett exkluderande av kommunens tidigare mångfaldhetsplan. Dokumentet är en konsekvens av den nya diskrimineringslagen som trädde i kraft Lagen innebär att alla diskrimineringslagar slås samman till en, med sju olika diskrimineringsgrunder: Kön Etnisk tillhörighet Religion eller annan trosuppfattning Funktionshinder Sexuell läggning Könsöverskridande identitet Ålder Syftet med planen äratt belysa Tranås kommun som arbetsgivare avseende arbetet med jämställdhet och mångfald. Målet med planen äratt förebygga diskriminering och höja kunskapsnivån om jämställdhet. Vidare skall planen främja att kvinnor och män ges samma möjligheter i arbetet. Tranås kommun skall genom jämställdhetsintegrering säkerställa att alla kommuninvånare behandlas på ett jämställt sätt. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen besluta attgodkänna förslag till revidering av policy för jämställdhet och mångfald. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta attgodkänna förslag till revidering av policy tör jämställdhet och mångfa.ld. Yrkande Hanna HelIgren (s) yrkar genom ett tilläggsyrkande att personalavdelningen sammanställer en utvärdering av jämställdhets och mångfalldspolicyn '"'''j? ~~; 1?{J

15 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 15 (23) Sammanlrädesdalum 82 Dnr Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens beslut samt kommunstyrelsens beslut med Hanna HelIgrens (s) tilläggsyrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens beslut med Hanna HelIgrens (s) tilläggsyrkande. beslutar attgodkänna förslag till revidering av policy för jämställdhet och mångfald. attpersonalavdelningen sammanställer en utvärdering av jämställdhets och mångfalldspolicyn Jum7.;-=', -?»: -s; ( I?U.

16 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 16(23) Dnr 174/09 Informationspolicy för Tranås kommun, ksau 80, ks 59 Det övergripande målet med Tranås kommuns informationspolicy äratt underlätta den ömsesidiga kontakten mellan de kommunala verksamheterna och medborgarna, och mellan väljare och valda. Tranås skall vara välkänt i hela landet och delar av Europa. Tranås ska vara en framgångsrik innovativ kommun med god service och ett starkt näringsliv. Tranås skall vara en attraktiv och trygg ort att bo i, verka i och besöka. Tranås kommun skall ha en balanserad befolkningsökning som skapar resurser i alla sektorer av samhället. Beträffande ansvarsfördelningen så ärdet kommunstyrelsen som ger övergripande mål och riktlinjer samt bevakar och samordnar informationsflödet. Kommunstyrelsen föreslås ansvara tör den kommunövergripande informationen. Politiker föreslås ansvara för den information som handlar om ide- och opinionsbildning. Avslutningsvis föreslås förvaltningscheferna ansvara för information som rör fakta, beslut och handläggning. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att anta förslag till informationspolicy. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till informationspolicy. beslutar enligt kommunstyrelsens beslut

17 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17(23) 84 Dnr 125/09 Förslag angående kopieringstaxa, ksau 84, ks 60 Kultur- och fritidsnämnden beslutade att fastställa taxa för kopiering på stadsbiblioteket, A4 kopia 2 kronor (inkl. moms) och A3 kopia till 5 kronor (inkl. moms) samt atthos kommunfullmäktige anhålla om attkopieringstaxan på stadsbiblioteket ändras enligt nämndens önskemål. Beslutet bottnar i inkomna synpunkter från allmänheten angående höjningen av taxa för kopiering på Tranås Stadsbibliotek. Med anledning av kultur- och fritidsnämndens beslut har även kommunledningskontorets beredning diskuterat kopieringstaxor. Beredningen föreslår en student- och pensionärsrabatt. Denna rabatt föreslås ej omfatta de specifika taxor som gäller för föreningars kopiering. Format Pris Student- och pensionärspris A4 enkelsidigt 4 kr 2 kr A4 dabbetsiciot 6 kr 3 kr A3 enkelsidigt 8 kr 4 kr A3 cubbelsioiqt 10 kr 5 kr A4 enkelsidigt färg 5 kr 2,50 kr A4 dubbelsidigt färg 7 kr 3,50 kr A3 dubbelsidigt färg 9 kr 4,50 kr A3 dubbelsidigt färg 11 kr 5,50 kr Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen besluta att taxa för bibliotekets kopiering skall gälla enligt kultur- och fritidsnämndens förslag att för övrig kopiering, exkluderat de taxor som gäller för föreningar i enlighet med tidigare beslut, skall student- och pensionärsrabatt gälla enligt upprättat tjänstemannaförslag. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att taxa för bibliotekets kopiering skall gälla enligt kultur- och fritidsnämndens förslag att för övrig kopiering, exkluderat de taxor som gäller för föreningar i enlighet med tidigare beslut, skall student- och pensionärsrabatt gälla enligt upprättat tjänstemannaförslag. beslutar enligt kommunstyrelsens beslut

18 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 18(23) 85 Dm 19/09 Svar på medborgarförslag om skonsam skogsavverkning, kf 8, ksau 87, ks 62 Troels Hoffman skriver i sitt medborgarförslag att skogsområdet i Norraby utgör ett värdefullt fritids- och rekreationsområde. Hoffman vill att kommunen undersöker möjligheterna till en skonsammare skogsawerkning i området. beslutade att remittera medborgarförslaget till tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden. Tekniska nämnden inkom med yttrande och kultur- och fritidsnämnden I tekniska nämndens yttrande framkommer att park- och griftegårdsavdelningen alltid försöker sköta skogsbruket så skonsamt som möjligt för miljön. Det sker dels genom att följa gällande skogsbruksplan, och genom samarbetet Södra som jobbar med ett miljöledningssystem (ISO 14001) och med skogscertifiering enligt PEFC. Vidare beaktas alltid aktuella väderförhållanden. I kultur- och fritidsnämndens yttrande har park- och griftegårdsavdelningen konsulterats. Därför framkommer även i detta yttrande att Tranås kommun har en ambition att sköta skogsbruket så skonsamt som möjligt för miljön. Nämnden påtalar att gallringen i Norraby -området beräknas vara klart inom kort men föreslår att kommunen har en fortsatt skonsam policy beträffande awerkning av skog. Vidare föreslår kultur- och fritidsnämnden att en "skogsmiljödag" anordnas för att informera kommuninvånare om dagens skogsawerkning/skogsvård. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen besluta att medborgarförslaget skall betraktas som bifallet. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget skall betraktas som bifallet. beslutar enligt kommunstyrelsens beslut

19 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 19(23) Dnr 566/08 Förslag till ändring av tillämpningsbestämmelser för barnomsorgstaxa, ksau 88, ks 63 Barn- och utbildningsnämnden föreslår att som följd av kommunfullmäktiges beslut om avgiftsreducering för 4-5-åringar i familjedaghem, måste kommunfullmäktige fatta beslut om ett tillägg till punkt 5b i tillämpningsbestämmelserna för Tranås kommuns avgiftstaxa för barnomsorg. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen besluta att barn- och utbildningsnämndens ändrade tillämpningsanvisningar till avgiftstaxan för barnomsorg skall gälla tills vidare. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att barn- och utbildningsnämndens ändrade tillämpningsanvisningar till avgiftstaxan för barnomsorg skall gälla tills vidare. beslutar enligt kommunstyrelsens beslut

20 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 20 (23) 87 Dm 150/09 Årsredovisning, revisionsberättelse 2008 samt hemställan om ansvarsfrihet för Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län, ksau 92, ks 66 Från Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län har årsredovisning, revisionsberättelse 2008 samt en hemställan om ansvarsfrihet för Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län inkommit. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen besluta att godkänna årsredovisningen för Mediacenter Jönköpings län avseende 2008 att bevilja direktionen i kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län ansvarsfrihet för år Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen för Mediacenter Jönköpinqs län avseende 2008 att bevilja direktionen i kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län ansvarsfrihet för år2008. Leif Andersson (c) anmälde jäv och deltog inte i beslutet beslutar enligt kommunstyrelsens beslut

21 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 21 (23) 88 Dnr 168/09 Val Till nyersättare i Barn- och utbildningsnämnden har socialdemokraterna föreslagit Ingegärd HelIgren. beslutar att utse Ingegärd HelIgren som ny ersättare i Barn- och utbildningsnämndens j 0UlUt(Jj{Ca ~u Justerares Sig~

22 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 22 (23) Anmälningsärende Till dagens sammanträde förelåg ett anmälningsärende gällande svar på medborgarförslag angående awerkning av sly och större träd mellan Svartån och Östra Vägen. beslutar att lägga anmälningsärendet till handlingarna

23 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23(23) 90 Övrigt Anders Wilander meddelar att anropsstyrd trafik startar fr o m Alla som bor utanför Tranås tätort exklusive Sommen, kan utnyttja trafiken. beslutar att lägga informationen till handlingarna. J."")?!J/IJ' 1/[,fUI fl Jl] 6. t ru

TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida l (21) Kommunfullmäktige

TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida l (21) Kommunfullmäktige TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida l (21) Sammanträdesdatu m Plats och tid Beslutat Tranås, kl: 18:30-20:00 Lars Ericson (fp) Bo Fahlström (s) Siw Warholm (m) Anders Wilander (m) Krister Rydholm

Läs mer

TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida l (27) Kommunfullmäktige. Tranås, kl:

TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida l (27) Kommunfullmäktige. Tranås, kl: TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida l (27) Plats och tid Beslutat Tranås, kl: 18.30-20.00 Lars Ericson (fp) Jan-Erik Gustafsson (s) Per Samuelsson (m) Anders Wilander (m) Krister Rydholm (m) Eva Boström

Läs mer

Motion angående drift av nytt äldreboende i kvarteret Blodroten, ksau 226

Motion angående drift av nytt äldreboende i kvarteret Blodroten, ksau 226 ~}Df'" LJ t KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. ~,:;' TRANÅS KOMMUN 2015-10-20 Sida 29(47) 201 Dnr511/15 Motion angående drift av nytt äldreboende i kvarteret Blodroten, ksau 226 inkommit med en motion

Läs mer

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll Innehåll 49 Godkännande av ärendelista 90 50 Årsredovisning, revisionsberättelse för år 2015 samt hemställan om ansvarsfrihet, avseende Kommunalförbundet Mediacenter önköpings län 91 51 Köp av socialjour

Läs mer

Pär Palmgren (M) ordförande Lars-Göran W i berg (C) Lena Wallentheim (S)

Pär Palmgren (M) ordförande Lars-Göran W i berg (C) Lena Wallentheim (S) ,!!!'0' l SA.tvfMANTRÄDESPROTOKOll 1 (8) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, personalavdelningen, 2014-11-27 kl 08:30-10:00 Pär Palmgren (M) ordförande Lars-Göran W i berg (C) Lena Wallentheim

Läs mer

TRANAS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. KS-salen, Stadshuset, kl 13:30-14:30

TRANAS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. KS-salen, Stadshuset, kl 13:30-14:30 o TRANAS KOMMUN TEKt\IIK- OCH GRIFTEGÄRDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-11-21 Sida 1 (12) Plats och tid Beslutat KS-salen, Stadshuset, 2011-11-21 kl 13:30-14:30 Jennie Johansson, (M) Ordförande Björn

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(17) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, kl. 9.00 10.50 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2016-02-16 Sida 1(8) Plats och tid Björnidet, kl. 13:15 15:20 Beslutande Ledamöter Louise Hamilton (MP), ordf Lars Johansson (S), vice ordf Lars Gustafson (M) Ersättare Anne-Marie

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef 1(7) Plats och tid Peter Rosholms tjänsterum, onsdagen den 14 januari, klockan 8.00-8.25 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare Sida PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Hörsalen, Folkets Hus, kl 18:30-20:40 ande Se sida 2 Övriga närvarande Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-06-17 58 Innehållsförteckning Ärende 46 Förstelärare i Habo kommun... 60 47 Besök från Kulturskolan... 61 48 Ekonomisk månadsrapport... 62 49 Budget 2015 - ramtilldelning... 63 50 Ung Företagsamhet

Läs mer

TRANAS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TRANAS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL o TRANAS KOMMUN TEKNIK- OCH GRIFTEGÅRDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-09-19 Sida 1 (18) Plats och tid Tranan 1, Stadshuset, 2011-09-19 kl. 13:30-15:30 Beslutat Jennie Johansson, (M) Ordförande Björn

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige

PROTOKOLL Kommunfullmäktige PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2016-10-25 Sida 1 (13) Paragrafer 85-92 Plats och tid Musikskolans lokaler, Storgatan 9, Klippan, tisdag 25 oktober 2016 kl.19.00-20.20 Beslutande Enligt till

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-10-02 1 Innehållsförteckning Ärende 102 Presentation av ny enhetschef... 3 103 Information om tillsynsärende - Socialstyrelsen... 4 104 Delegation handläggning av SFI-bonus... 5 105 Äldreomsorgsplan...

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Ann Ohlsson, Folkpartiet Liberalerna

Ann Ohlsson, Folkpartiet Liberalerna Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-17.20 ande Rolf Eriksson, Socialdemokraterna, ordf Susanna Johansson, Socialdemokraterna, ersätter Daniel Blomqvist (S) Améle Jaiem, Socialdemokraterna

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Kommunkansliet kl 15.00

Kommunkansliet kl 15.00 1(10) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl

Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl. 10.30-12.00 Peter Högberg (S), ordförande Daniel Nestor (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

tjänstgörande ersättare Bengt E Carlsson (s) 2:e vice ordförande Krister Rydholm (m) ledamot Tryggve Lundblad (kd) ledamot

tjänstgörande ersättare Bengt E Carlsson (s) 2:e vice ordförande Krister Rydholm (m) ledamot Tryggve Lundblad (kd) ledamot TRANÅS KOMMUN kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida l (21) Plats och tid Tranås, kl 09:00-12:00 Beslutat Anders Wilander (m) ordförande Leif Osbeck (kd) tjänstgörande ersättare Bengt E Carlsson (s)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(18)

Sammanträdesprotokoll 1(18) Sammanträdesprotokoll 1(18) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 23 november 2011, 09.00 11.45 ande Övriga närvarande Åsa Eriksson (S), Gunnar Tiger (S), Arne Pettersson (S), Kjell Karlsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-06-0S

Sammanträdesdatum 2012-06-0S I "" SALA KOMMUN Plats och tid Beslutande Ledamöter SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-06-0S Blå salen, Sala stadsbibliotek kl. 14.00-16.0S Eric Fylkeson (S), ordförande Eva Törnblom (S), vice ordförande Tage

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 17.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e

Läs mer

Hans-Olof Hake (ersättare Jan Hansson) Malin Sjöberg. Ordförande Irja Gustavsson. Justerare... Hans-Olof Hake

Hans-Olof Hake (ersättare Jan Hansson) Malin Sjöberg. Ordförande Irja Gustavsson. Justerare... Hans-Olof Hake Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 11.05-11.20 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Irja Gustavsson (S) ordförande Linda Svahn (S) Margareta Ahlm (S) Hans-Olof

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2010-01-25 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-15.00. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Sammanträdesdatum. 2014-06-24 Sida 29(39)

Sammanträdesdatum. 2014-06-24 Sida 29(39) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum ~ TRANAs KOMMUN 2014-06-24 Sida 29(39) l6j KOMMUNSTYRELSEN 119 Dnr 328/14 Egenavgift resa dagverksamhet. ksau 125 2014-01-01 övertog Landstinget ansvaret för färdtjänst.

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 17.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

Folkets hus, Amazon, Flen

Folkets hus, Amazon, Flen 198 Plats och tid Folkets hus, Amazon, Flen Kl 17.00-17.05 Beslutande Övriga deltagare Anders Berglöv (S), ordförande Lars Falk (A2), 1:e vice ordförande Björn Zetterqvist (M), 2:e vice ordförande Stefan

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.15 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski (S) Stig Johansson

Läs mer

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen kl 13:00-16:30 Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Marcus Eklund (S) ledamot Eivor Hallén (S)

Läs mer

TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (24, Kommunfullmäktige

TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (24, Kommunfullmäktige TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (24, 2010-02-01 Plats och tid Beslutat Tranås, kl: 18:30-20:00 Bo Fahlström) Siw Warholm (m) Inga Fingal (fp) Anders Wilander (m) Krister Rydholm (m) Barbro Sundström

Läs mer

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Måndagen den 24 oktober 2016 kl 16:00-18.00 ande Bengt Andersson (C), Ordförande Siw Malmsten (L), 1:e vice ordförande Susanne Johansson (S) Jan Hanna (S) Bengt Ferm (S) Eva Hallberg (V)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Ljungaskolan, Sävsjö 19.00-22.00

Ljungaskolan, Sävsjö 19.00-22.00 Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-05-22 Plats och tid Ljungaskolan, Sävsjö 19.00-22.00 ande Ordinarie ledamöter: Anna-Karin Yngvesson, kd, ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Dnr. 432/05 Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, Kristinehamn, Kl. 13.30 15.40 Beslutande Ledamöter Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd

Läs mer

Bollmora föreningsgård, samlingssalen Torsdag 15 april 2004, kl

Bollmora föreningsgård, samlingssalen Torsdag 15 april 2004, kl TYRESÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Bollmora föreningsgård, samlingssalen Torsdag 15 april 2004, kl. 19.00-21.35 Beslutande Se närvarolista Övriga deltagare Se närvarolista Utses att

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-23 1(9) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd onsdagen 23 januari 2008 kl. 14.00 16.00 Gert Jonsson

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-09-0 Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen Meddelande 2 Ägardirektiv för Vårgårda bostäder AB 3 Svar på motion, besparingsåtgärder avseende förtroendevaldas

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 1(9) PROTOKOLL Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Paula Örn

Läs mer

Se bifogat närvaroprotokoll

Se bifogat närvaroprotokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid: Djäkneskolans aula, klockan 18:30-19:30 Beslutande: Övriga närvarande: Se bifogat närvaroprotokoll Ulrika Strandroth Frid, kommundirektör Mikael Hätting, kanslichef/kommunjurist

Läs mer

Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Frida Persson, sekreterare

Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Frida Persson, sekreterare Plats och tid: Grön, 2014-03-27, kl. 13:15-16:15 Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Ersättare: Övriga närvarande: Lena Östblom,

Läs mer

Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Utses att justera: Ola Carlsson Paragrafer: 20-33

Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Utses att justera: Ola Carlsson Paragrafer: 20-33 Plats och tid: Sammanträdesrum Röd, 2011-04-28 kl. 13:15 17:15 ande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Hans-Börje

Läs mer

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig (s)

Läs mer

Socialkontoret, kl.15.00-16.30

Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 2015-01-02 Plats och tid Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Lena Nilsson (S) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9) Sammanträdesdatum s. 1 (9) Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid kl. 17.00-17.10 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian Idström (M) Lars Arheden (M) Remco Andersson (FP) Lars Carlén

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Tranås, kl 13:00-15:00

Tranås, kl 13:00-15:00 TRANÄS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (6) Sammanträdesdalum 2010 10 07 Plats och tid Beslutat Tranås, kl 13:00-15:00 Bengt E Carlsson, (s) ordförande Arne Agardsson, HLF Solveig Dittmer, HLF Inger

Läs mer

Lena Johansson (KD) Joanna Stridh (C) Peter Jonsson (M) Barbro Aastrup (S) Ann-Christin Dåderman (S), ersättare för Rickard Möller (S)

Lena Johansson (KD) Joanna Stridh (C) Peter Jonsson (M) Barbro Aastrup (S) Ann-Christin Dåderman (S), ersättare för Rickard Möller (S) 1(2) Plats och tid Insikten, Hedslund 13:00-15.00 Beslutande Lena Johansson (KD) Joanna Stridh (C) Peter Jonsson (M) Barbro Aastrup (S) Ann-Christin Dåderman (S), ersättare för Rickard Möller (S) Ersättare

Läs mer

Tyresö slott, Lagergrenska salen Torsdag 3 juni 2004, kl

Tyresö slott, Lagergrenska salen Torsdag 3 juni 2004, kl TYRESÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Tyresö slott, Lagergrenska salen Torsdag 3 juni 2004, kl. 19.00-20.45 Beslutande Se närvarolista Övriga deltagare Se närvarolista Utses att justera

Läs mer

TRANAs KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE

TRANAs KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TRANAs KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-02-07 Sida 1(22) Plats och tid Beslutat Stadshuset 2010-02-07 kl: 18:30-20:35 Per Ulfsbo (FP) Kjell-Åke Trygg, (S) Siw Warholm, (M) Mats Holmstedt,

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (6) Mötesdatum Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30. ftij BÅSTADS ~ Sammanträdesdatum Vård- och omsorgsnämnden 2015-05-12 1 (10) Plats och tid: ande: Övriga närvarande: Utses att justera: Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30. Eddie Grankvist

Läs mer

LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Kultur- och fritidsnämnden

LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Kultur- och fritidsnämnden LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshusets sessionssal, Kyrkogatan 11, kl. 17.30 21.10. Ledamöter: Gösta John Bredberg (fp), ordförande Claes Göran Jönsson (s), 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl arbetsutskott 2007-01-10 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl. 16.00 17.50 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-19

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-19 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, måndagen den 19 mars 2007 klockan 19.00-21.15 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Stefan Gustafsson (kd), Annika Andersson (kd), Kennet Larsson (sd), Kerstin

Läs mer

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2014-05-21 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdage den 21 maj, 2014 klockan 19.00 20.30 Beslutande Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Onsdagen den 12 november kl.14.00

Onsdagen den 12 november kl.14.00 1(4) Plats och tid Plenisalen, 13.00-13.30 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan 2 Övriga Se

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (17)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (17) Kommunfullmäktige 2009-11-30 1(17) Innehållsförteckning Godkännande av dagordning... 3 Medborgarförslag att skolan erbjuder möjlighet till läxläsning eller annat skolarbete på fritids tillsammans med lärare...

Läs mer

TRANÅS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN

TRANÅS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 2016-08-23 Sida 1 (19) Plats och tid Stadshuset 2016-08-23 kl. 09.00-10.05, 10.30-12.45 Beslutande Anders Wilander (M) Ordförande Mats Antonsson (KD) Mikael Stenqvist (S) Jennie Saxfeldt (M) Carin Wallin

Läs mer

Socialkontoret, Norrtälje, kl , Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 15 september 2009

Socialkontoret, Norrtälje, kl , Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 15 september 2009 NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Socialnämnden 2009-09-10 Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.10, 11.10-11.30 Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson,

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C) 1(7) Plats och tid KS-rummet 08:30 10:40 Beslutande Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C) Ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunledningsstabens kansli

Kommunledningsstabens kansli Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Ylöjärvi, kl. 08.30-11.30 Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Anders Söderström (s), ersättare för Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-08-23 1 Innehållsförteckning Ärende 63 Val av representant till skyddskommittén... 3 64 Val av ersättare till presidiet... 4 65 Aktuell betygsstatistik... 5 66 Information om öppna förskolan/familjecentralen...

Läs mer

Sammanträdesrum Ks-salen, Stadshuset 2009-02-05 Kl 13.00 15.30

Sammanträdesrum Ks-salen, Stadshuset 2009-02-05 Kl 13.00 15.30 Kommunala handikapprådet i Tranås kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2009-02-05 Plats och tid Sammanträdesrum Ks-salen, Stadshuset 2009-02-05 Kl 13.00 15.30 Beslutande: Bengt E Carlsson, (s) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (8) Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Fjelie Tid kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (8) Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Fjelie Tid kl Sammanträdesdatum s. 1 (8) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Fjelie Tid kl. 08.30 12.05 Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M), ordförande Britt Hjertqvist (L), vice ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl Kultur- och fritidsnämnden 2012-05-31 1(9) Plats och tid Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl 13.30-15.45 Beslutande Stefan Ferm (M), ordförande Anders Mårtensson

Läs mer