SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (23) TRANÅS KOMMUN Kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (23) TRANÅS KOMMUN Kommunfullmäktige"

Transkript

1 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (23) Plats och tid Tranås, kl: 18:30-20:00 Beslutat Lars Ericson (fp) Bo Fahlström (s) Siw Warholm (m) Anders Wilander (m) Krister Rydholm (m) Barbro Sundström (m) Björn Forsell (m) Anders Schierbeck (m) Gunnel Lind (m) Ulf Olasen (m) Stig Petersson (m) Anne-Christine Backlund (kd) Mats Antonsson (kd) Kerstin Alsing (kd) Karin Pettersson (kd) Trygve Lundblad (kd) Inga Fingal (fp) Per Ulfsbo (fp) Ingemar Karlsson(fp) Leif Andersson (c) David Hultman (c) Jonna Wilhelmsson (c) Sven-Olof Wahlström (c) Bengt E Carlsson (s) Mona Pettersson (s) Rudolf Lukeniuk (s) Jan-Erik Gustafsson (s) Anders Karlsson (s) Tobias Gyllensten (s) Anita HelIgren (s) Björn Thiele (s) Husein Muratspahic (s) Åke Brage (s) Hannah HelIgren (s) Torsten Boiertz (s) Jan MAndersson (s) Kew Nordqvist (mp) Colm 6 Ciamåin (rnp) Katarina Hallefjord (v) Per-Arne Wahlberg (sd) ordförande tjänstgörande ersättare tjänstgörande ersättare 72-86, tjänstgörande ersättare tjänstgörande ersättare 72-78, , 80-90

2 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 (23) Passiva ersättare Rebecca Lagerstedt (v) Övriga närvarande Roger Westman kommunchef Ann-Marie Ljunggren sekreterare Ola Bertilsson personalchef Christina Gustafsson personalutvecklare Justerare Husein Muratspahic (s) och Per Ulfsbo (fp) Justeringens plats och tid Tranås Stadshus, kl: 09:00 Paragraf Underskrifter Sekreterare ~~~~:::::""::"'~~--7If-~~:t::::;:~=======--- / Ordförande ~ =_ ~.e-.~~~ _ Justerare ANSLAG/BEVIS Protokollet ärjusterat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Datum dåanslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Underskrift _L~~~~~::::"'~-:L,~~~~t-::.::;:z=::== J"'7t'.?' ~" '/; ~'- '1?U >

3 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3 (23) 72 Upprop Ordförande Lars Ericson (fp) noterar att 40 beslutsfattande ledamöter är närvarande. 73 Protokollsjustering Att jämte ordförande justera protokollet utses Husein Muratspahic (s) och Per Ulfsbo (fp) Justerares s~n # ft!&jilb 0r ru.

4 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4 (23) 74 Dnr Motion om politikers arvoden vid vissa informationstillfälle Vid vissa informationstillfällen uppbär politiker både arvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Ibland handlar det om allmän information t.ex. Claes Borgströms besök hos kvinnojouren Helga till hösten där allmänheten också får delta. Vid något tillfälle kan det vara en aktivitet som ejdirekt handlar om att få kunskap för det egentliga uppdraget som politiker i den egna nämnden. Vid dessa s.k. övergripande kunskapsinhämtningar av allmän karaktär borde ej arvode utgå utan endast ersättning tör förlorad arbetsinkomst vara lämplig. Med tanke på ovan föreslår Bengt ECarlsson (s) i sin motion: Att Tranås kommun utreder om möjlighet finns att avstå arvoden vid ovan rubr.aktiviteter. Att styrelse och nämnder får i uppdrag att avgöra vad som ärövergripande kunskapsinhämtning. beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen. J""~'k IauUl6 / ~ 7L1

5 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5 (23) 75 Dnr 229/09 Medborgarförslag om sänkt hastighet och säkrare övergångar Carina Olofsson har inkommit med ett medborgarförslag där tre förslag till ändringar framförs, nr 1sänkt hastighet på Junkaremålsgatan alt vägbula el betongsuggor för trängre passage. Nr2 säkrare övergång alt vägbula på Järnvägsgatan upp mot Pressbyrån. Nr3 säkrare övergång framför simhallen (Frejavägen) eller sänka hastigheten till 30. Motivering till nr 1äratt raksträckan på Junkaremålsgatan inbjuder till för hög hastighet och buskörning. Med tanke på att det finns många lekande och cyklande barn i området måste något göras innan något tragiskt händer. Motivering till nr 2. Samma som ovan Bilister har för hög fart. Vid tågankomst strömmar det många pendlare och resenärer över övergångsstället. Bilar kommer mycket nära och det känns inte säkert. Motivering till nr3. Raksträcka igen där bilister har för hög fart med tanke på alla barn som går med sina fröknar till simhallen och därför måste säkerheten skärpas beslutar att lämna över medborgarförslaget till tekniska nämnden

6 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6 (23) Sammanlrädesdalum 76 Övrig frågor Per-Arne Wahlberg (sd) ställde två frågor. Anders Wilander (m) fick frågan som kommunalråd gällande de skadestånd kommunen har betalat gällande avtalsbrott. Anders Wilander svarade samt att personalchef Ola Bertilsson svarade och redogjorde för personalavdelningens inblandning i ärendet. Bengt ECarlsson (s) fick frågan angående nedläggning av HUT-gruppen, Carlsson svarade. lägger informationen till handlingarna '''''7 i/(jluu!;~ I?W

7 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7 (23) 77 Redovisning av AHA -enkätens resultat, ksau 78, ks 54 Personalchef Ola Bertilsson och personalutvecklare Christina Gustafsson redogör för ärendet. Resultatet av den medarbetarenkät som genomförts i Tranås kommun visar att medarbetarna upplever att de ärmotiverade och engagerade i sitt arbete. Enkäten visar också att medarbetarna upplever att de har en balans mellan arbete och privatliv. Svarsfrekvensen var 77 %. Av 1767 utdelade enkäter svarade 1338 medarbetare. Tranås kommun placerar sig över enkätens referensvärde inom flera områden, bland annat när det gäller det allmänna hälsotillståndet, organisationsklimatet och ledarskapet. Medarbetarna inom Tranås kommun utmärker sig också när det gäller livsstil då det ärbetydligt färre som röker jämfört med enkätens referensvärde. Kommunens Tobakspolicy som antogs 2007, kan vara en bidragande förklaring till detta. För attfölja upp och återkoppla resultatet av enkäten kommer nu varje arbetsgrupp inom respektive förvaltning att arbeta med sitt gruppresultat och utifrån det upprätta handlingsplaner för det fortsatta arbetet på arbetsplatsen. Varje medarbetare har tidigare fått en personlig återkoppling på sin enkät. Syftet med medarbetarenkäten äratt kartlägga hälsa, livsstil och den psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatsen som ett led i att uppfylla Ledstjärnan. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen att lägga informationen till handlingarna. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga informationen till handlingarna. beslutar att lägga informationen till handlingarna l?lf.

8 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8 (23) 78 Dnr 145/09 Interpellation till Mats Antonsson, kf 41, kf 60 Anita HelIgren (s) skriver i sin interpellation att det på slutet av 90 -taletväxlades pengar mellan landstinget och kommunerna. Detta för att kommunerna skulle ta över ansvaret och ha möjlighet att bygga äldreboende till de invånare som avolika skäl inte längre klarade ettenskilt boende. Det har diskuterats tidigare huruvida det har funnits balans mellan tillgång och efterfrågan. I sin interpellation redovisar Heligren att Tranås kommun kommer att mötas av ökade kostnader då medicinklinikerna på Höglandssjukhuset i Eksjö har åtgärdat ett fel i sitt datasystem Meddix som fram till det uppdagades i slutet av 2008, har resulterat i utebliven fakturering av Tranås kommun. Parallellt med detta, skriver HelIgren i sin interpellation, atttranås då var en av de kommuner som utmärkte sig genom att inte kunna taemot sina äldre invånare med social svikt, samt ett antal som var färdigbehandlade. Med anledning avdetta frågar HelIgren socialnämndens ordförande, Mats Antonsson om hur många Tranåsinvånare vars vård ej fakturerades. Vidare undrar HelIgren hur långt socialnämnden har kommit i sina diskussioner angående nya korttidsplatser, äldre- och demensboenden. beslutade att interpellationen skall besvaras av Mats Antonsson vid nästkommande kommunfullmäktigesammanträde. beslutade , 60 att punkten utgår från dagordningen då Mats Antonsson (kd) inte hade möjlighet att närvara vid dagens sammanträde. Mats Antonsson läste upp svaret på interpellationen på dagens sammanträde. Ädelreformen som du berör inledningsvis genomfördes den 1januari 1992 och innebar att kommunerna fick ett samlat ansvar för långvarig service, vård och omsorg för äldre och handikappade. I samband härmed infördes i socialtjänstlagen en skyldighet för kommunerna att inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för människor med behov av särskilt stöd. Ständigt måste diskussionen föras om det finns balans mellan det antal platser som Tranås kommun tillhandhåller i särskilt boende och de behov som finns hos de äldre. När Mats Antonsson valdes till ordförande i Socialnämnden så tog han initiativ till att ta fram ettantal nyckeltal över nämndens verksamhet. Dessa skulle då på ett överskådligt sätt beskriva situationen bland annat inom äldreomsorgen. Flera av dessa berör direkt behovssjuatonen inom äldreomsorgen, såsom beviljad tid per månad inom hemtjänsten, antal vårdtagare i ordinärt boende, antal personer i "kö" till särskild boende och ännu ej verkställda beslut trots 3-månadersgränsen. Dessa nyckeltal redovisas för Socialnämnden vi varje sammanträde. Justerares s~ if.> ~~ t?11.

9 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9 (23) 78 Dnr 145/09 Sommaren 2008 var inte lik tidigare månader. Antal personer som ansökte om plats i särskilt boende var inte fler men tillgången till lediga platser fanns inte i samma utsträckning som tidigare. Detta förhållande kvarstod under hela hösten och vintern 2008/2009. Situationen har återigen stabiliserats och väntetiden ärnu åter nere på tre månader för att få den plats en person har beviljats. Till saken ska också sägas att Tranås kommun inte har avslagit någon begäran om särskilt boende under de senaste åren. Som nämnts ovan följer Socialnämnden utvecklingen nogsamt. Dessutom håller nämnden på att tafram en ny Äldreomsorgsplan för åren Den nuvarande planen omfattar tiden fram till år2008. Till och med maj månad har pensionärsorganisationerna på sig att inkomma med synpunkter och detsamma gäller för partierna. Härefter kommer förvaltningen att arbeta fram ett utkast till en ny plan som sedan ska antas slutligen av kommunfullmäktige. Beträffande samarbetet mellan landstinget och Tranås kommun vid utskrivning från sjukvården så bifogas Åsa Skoglunds skrivelse, se bilaga. beslutar att interpellationen därmed ärbesvarad Justerares sign? jj~

10 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(23) 79 Dnr 418/08 Förvärv av fastigheten Ekmarksberg 1:7, Parkhallen m.fl. byggnader på fastigheten, ksau , ks , ksau 56, ks 38 Ekonom Lars-Erik Gustafsson redogjorde inför kommunstyrelsens arbetsutskott om fortsatta förhandlingar med företrädare får Folkets Park AB. Gustafsson meddelade att fåreträdare önskar att se ett slutgiltigt bud från kommunen på fastigheten inför kommande ställningstagande vid bolagsstämma. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen besluta att kommunen vidhåller sitt tidigare bud för fastigheten Ekmarksberg 1:7 att köpeskillingen innefattar även inventarier att huvuddelen av köpeskillingen (ca 9,5 miljoner) avser övertagande av lån för vilka kommunen idag är i borgen att inga nya avtal, utöver de som idag redan finns, skall förknippas med fastigheten. Kommunstyrelsen beslutade att kommunen vidhåller sitt tidigare bud för fastigheten Ekmarksberg 1:7 att köpeskillingen innefattar även inventarier att huvuddelen av köpeskillingen (ca 9,5 miljoner) avser övertagande av lån för vilka kommunen idag är i borgen att inga nya avtal, utöver de som idag redan finns, skall fårknippas med fastigheten att upprättat förslag från ekonom Lars-Erik Gustafsson översänds till Folkets Park AB:s styrelse. har fått ta del av ytterligare material. Parkhallen i Tranås bolagsstämmas protokoll, daterat och en underhålls- och energiutredning som Tranark AB, Lennart Göransson undertecknat tillsammans med vd på Tranåsbostäder Sören Carp.

11 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 11 (23) Dnr 418/08 Yrkanden Anders Wilander (m) yrkar: Att kommunen vidhåller sitt tidigare bud om 12 miljoner kronor för fastigheten Ekmarksberg 1:7. Att köpeskillingen innefattar även inventarier Att huvuddelen av köpeskillingen (ca 9,5 miljoner) avser övertagandet av lån för vilka kommunen i dag äri borgen samt 2,5 miljoner finansieras i eget kapital. Att inga nya avtal utöver de som idag redan finns, skall förknippas med fastigheten Att ger AB Tranåsbostäder ägardirektiv till att förvärva fastigheten Ekmarksberg 1:7. Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens beslut mot Anders Wilanders (m) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Anders Wilanders (m) yrkande. Björn Thiele (s) och Jan-Erik Gustafsson (s) anmälde jäv och deltog inte i beslutet beslutar att kommunen vidhåller sitt tidigare bud om 12 miljoner kronor för fastigheten Ekmarksberg 1:7. att köpeskillingen innefattar även inventarier att huvuddelen av köpeskillingen (ca 9,5 miljoner) avser övertagandet av lån för vilka kommunen i dag äri borgen samt 2,5 miljoner finansieras i eget kapital. att inga nya avtal utöver de som idag redan finns, skall förknippas med fastigheten att ger AB Tranåsbostäder ägardirektiv till att förvärva fastigheten Ekmarksberg 1:7

12 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12(23) Sammanlrädesdalum 80 Dnr 27/09 Svar på motion om frukost till självkostnadspris, kf 5, ksau 71, ks 57 Rebecca Lagerstedt (v) beskriver i sin motion att ungdomar idag äter en dålig frukost vilket får konsekvenser på deras kreativa förmåga och fysiska uthållighet. Vidare pekar Lagerstedt på att det finns resultat som tyder på att elever med dåliga frukost- och lunchvanor skolkar oftare och mår sämre i skolan. beslutade att remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden. Yttrande inkom från nämnden Barn- och utbildningsnämnden redovisar att frukost för elever åk6-9 erbjuds på Junkaremålsskolan och Ängarydsskolan sedan fem årtillbaka. Vidare redovisar nämnden att elever vid Holavedsgymnasiet kan på cate Bryggan köpa produkter med hälsoprofil till självkostnadspris. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen besluta att motionen skall anses besvarad. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen skall anses besvarad. beslutar enligt kommunstyrelsens förslag ustu/fff J, <' r; ') /lfjwl4~' tle

13 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 13 (23) Dnr 77/09 Svar på medborgarförslag angående trafiksituationen på_norrabyväggen, kf 36-08, ksau 72, 58 Pia Gerner föreslår i sitt medborgarförslag att Tranås kommun snarast färdigställer en sammanhängande gång- och cykelväg mellan Norraby och Tranås centrum. Gomer motiverar bland annat sitt förslag med att säga att gång- och cykelvägen skulle öka säkerheten för fotgängare och cyklister i alla åldrar samt öka tryggheten för alla trafikanter. beslutade att remittera medborgarförslaget till tekniska nämnden. Yttrande från nämnden inkom Nämnden redovisar i sitt svar att gatuavdelningen har som ambition att följa antagen investeringsbudget för där framställda önskemål om gång- och cykelväg ärplanerad till år2011. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen besluta att medborgarförslaget skall anses besvarat. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget skall anses besvarat. beslutar enligt kommunstyrelsens beslut Vtdragsbestyrkande

14 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14 (23) 82 Dnr Policy för jämställdhet och mångfald, ksau 76, ks 55 Personalutvecklare Christina Gustafsson och personalchef Ola Bertilsson, redogör för ärendet. Gustafsson berättar att policy för jämställdhet och mångfald ärett sammanhållet dokument som i praktiken innebär en revidering av kommunens jämställdhetsplan för samt ett exkluderande av kommunens tidigare mångfaldhetsplan. Dokumentet är en konsekvens av den nya diskrimineringslagen som trädde i kraft Lagen innebär att alla diskrimineringslagar slås samman till en, med sju olika diskrimineringsgrunder: Kön Etnisk tillhörighet Religion eller annan trosuppfattning Funktionshinder Sexuell läggning Könsöverskridande identitet Ålder Syftet med planen äratt belysa Tranås kommun som arbetsgivare avseende arbetet med jämställdhet och mångfald. Målet med planen äratt förebygga diskriminering och höja kunskapsnivån om jämställdhet. Vidare skall planen främja att kvinnor och män ges samma möjligheter i arbetet. Tranås kommun skall genom jämställdhetsintegrering säkerställa att alla kommuninvånare behandlas på ett jämställt sätt. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen besluta attgodkänna förslag till revidering av policy för jämställdhet och mångfald. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta attgodkänna förslag till revidering av policy tör jämställdhet och mångfa.ld. Yrkande Hanna HelIgren (s) yrkar genom ett tilläggsyrkande att personalavdelningen sammanställer en utvärdering av jämställdhets och mångfalldspolicyn '"'''j? ~~; 1?{J

15 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 15 (23) Sammanlrädesdalum 82 Dnr Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens beslut samt kommunstyrelsens beslut med Hanna HelIgrens (s) tilläggsyrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens beslut med Hanna HelIgrens (s) tilläggsyrkande. beslutar attgodkänna förslag till revidering av policy för jämställdhet och mångfald. attpersonalavdelningen sammanställer en utvärdering av jämställdhets och mångfalldspolicyn Jum7.;-=', -?»: -s; ( I?U.

16 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 16(23) Dnr 174/09 Informationspolicy för Tranås kommun, ksau 80, ks 59 Det övergripande målet med Tranås kommuns informationspolicy äratt underlätta den ömsesidiga kontakten mellan de kommunala verksamheterna och medborgarna, och mellan väljare och valda. Tranås skall vara välkänt i hela landet och delar av Europa. Tranås ska vara en framgångsrik innovativ kommun med god service och ett starkt näringsliv. Tranås skall vara en attraktiv och trygg ort att bo i, verka i och besöka. Tranås kommun skall ha en balanserad befolkningsökning som skapar resurser i alla sektorer av samhället. Beträffande ansvarsfördelningen så ärdet kommunstyrelsen som ger övergripande mål och riktlinjer samt bevakar och samordnar informationsflödet. Kommunstyrelsen föreslås ansvara tör den kommunövergripande informationen. Politiker föreslås ansvara för den information som handlar om ide- och opinionsbildning. Avslutningsvis föreslås förvaltningscheferna ansvara för information som rör fakta, beslut och handläggning. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att anta förslag till informationspolicy. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till informationspolicy. beslutar enligt kommunstyrelsens beslut

17 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17(23) 84 Dnr 125/09 Förslag angående kopieringstaxa, ksau 84, ks 60 Kultur- och fritidsnämnden beslutade att fastställa taxa för kopiering på stadsbiblioteket, A4 kopia 2 kronor (inkl. moms) och A3 kopia till 5 kronor (inkl. moms) samt atthos kommunfullmäktige anhålla om attkopieringstaxan på stadsbiblioteket ändras enligt nämndens önskemål. Beslutet bottnar i inkomna synpunkter från allmänheten angående höjningen av taxa för kopiering på Tranås Stadsbibliotek. Med anledning av kultur- och fritidsnämndens beslut har även kommunledningskontorets beredning diskuterat kopieringstaxor. Beredningen föreslår en student- och pensionärsrabatt. Denna rabatt föreslås ej omfatta de specifika taxor som gäller för föreningars kopiering. Format Pris Student- och pensionärspris A4 enkelsidigt 4 kr 2 kr A4 dabbetsiciot 6 kr 3 kr A3 enkelsidigt 8 kr 4 kr A3 cubbelsioiqt 10 kr 5 kr A4 enkelsidigt färg 5 kr 2,50 kr A4 dubbelsidigt färg 7 kr 3,50 kr A3 dubbelsidigt färg 9 kr 4,50 kr A3 dubbelsidigt färg 11 kr 5,50 kr Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen besluta att taxa för bibliotekets kopiering skall gälla enligt kultur- och fritidsnämndens förslag att för övrig kopiering, exkluderat de taxor som gäller för föreningar i enlighet med tidigare beslut, skall student- och pensionärsrabatt gälla enligt upprättat tjänstemannaförslag. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att taxa för bibliotekets kopiering skall gälla enligt kultur- och fritidsnämndens förslag att för övrig kopiering, exkluderat de taxor som gäller för föreningar i enlighet med tidigare beslut, skall student- och pensionärsrabatt gälla enligt upprättat tjänstemannaförslag. beslutar enligt kommunstyrelsens beslut

18 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 18(23) 85 Dm 19/09 Svar på medborgarförslag om skonsam skogsavverkning, kf 8, ksau 87, ks 62 Troels Hoffman skriver i sitt medborgarförslag att skogsområdet i Norraby utgör ett värdefullt fritids- och rekreationsområde. Hoffman vill att kommunen undersöker möjligheterna till en skonsammare skogsawerkning i området. beslutade att remittera medborgarförslaget till tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden. Tekniska nämnden inkom med yttrande och kultur- och fritidsnämnden I tekniska nämndens yttrande framkommer att park- och griftegårdsavdelningen alltid försöker sköta skogsbruket så skonsamt som möjligt för miljön. Det sker dels genom att följa gällande skogsbruksplan, och genom samarbetet Södra som jobbar med ett miljöledningssystem (ISO 14001) och med skogscertifiering enligt PEFC. Vidare beaktas alltid aktuella väderförhållanden. I kultur- och fritidsnämndens yttrande har park- och griftegårdsavdelningen konsulterats. Därför framkommer även i detta yttrande att Tranås kommun har en ambition att sköta skogsbruket så skonsamt som möjligt för miljön. Nämnden påtalar att gallringen i Norraby -området beräknas vara klart inom kort men föreslår att kommunen har en fortsatt skonsam policy beträffande awerkning av skog. Vidare föreslår kultur- och fritidsnämnden att en "skogsmiljödag" anordnas för att informera kommuninvånare om dagens skogsawerkning/skogsvård. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen besluta att medborgarförslaget skall betraktas som bifallet. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget skall betraktas som bifallet. beslutar enligt kommunstyrelsens beslut

19 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 19(23) Dnr 566/08 Förslag till ändring av tillämpningsbestämmelser för barnomsorgstaxa, ksau 88, ks 63 Barn- och utbildningsnämnden föreslår att som följd av kommunfullmäktiges beslut om avgiftsreducering för 4-5-åringar i familjedaghem, måste kommunfullmäktige fatta beslut om ett tillägg till punkt 5b i tillämpningsbestämmelserna för Tranås kommuns avgiftstaxa för barnomsorg. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen besluta att barn- och utbildningsnämndens ändrade tillämpningsanvisningar till avgiftstaxan för barnomsorg skall gälla tills vidare. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att barn- och utbildningsnämndens ändrade tillämpningsanvisningar till avgiftstaxan för barnomsorg skall gälla tills vidare. beslutar enligt kommunstyrelsens beslut

20 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 20 (23) 87 Dm 150/09 Årsredovisning, revisionsberättelse 2008 samt hemställan om ansvarsfrihet för Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län, ksau 92, ks 66 Från Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län har årsredovisning, revisionsberättelse 2008 samt en hemställan om ansvarsfrihet för Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län inkommit. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen besluta att godkänna årsredovisningen för Mediacenter Jönköpings län avseende 2008 att bevilja direktionen i kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län ansvarsfrihet för år Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen för Mediacenter Jönköpinqs län avseende 2008 att bevilja direktionen i kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län ansvarsfrihet för år2008. Leif Andersson (c) anmälde jäv och deltog inte i beslutet beslutar enligt kommunstyrelsens beslut

21 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 21 (23) 88 Dnr 168/09 Val Till nyersättare i Barn- och utbildningsnämnden har socialdemokraterna föreslagit Ingegärd HelIgren. beslutar att utse Ingegärd HelIgren som ny ersättare i Barn- och utbildningsnämndens j 0UlUt(Jj{Ca ~u Justerares Sig~

22 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 22 (23) Anmälningsärende Till dagens sammanträde förelåg ett anmälningsärende gällande svar på medborgarförslag angående awerkning av sly och större träd mellan Svartån och Östra Vägen. beslutar att lägga anmälningsärendet till handlingarna

23 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23(23) 90 Övrigt Anders Wilander meddelar att anropsstyrd trafik startar fr o m Alla som bor utanför Tranås tätort exklusive Sommen, kan utnyttja trafiken. beslutar att lägga informationen till handlingarna. J."")?!J/IJ' 1/[,fUI fl Jl] 6. t ru

TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida l (21) Kommunfullmäktige

TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida l (21) Kommunfullmäktige TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida l (21) Sammanträdesdatu m Plats och tid Beslutat Tranås, kl: 18:30-20:00 Lars Ericson (fp) Bo Fahlström (s) Siw Warholm (m) Anders Wilander (m) Krister Rydholm

Läs mer

tjänstgörande ersättare Bengt E Carlsson (s) 2:e vice ordförande Krister Rydholm (m) ledamot Trygve Lundblad (kd) ledamot Per Ulfsbo (fp)

tjänstgörande ersättare Bengt E Carlsson (s) 2:e vice ordförande Krister Rydholm (m) ledamot Trygve Lundblad (kd) ledamot Per Ulfsbo (fp) TRANÄS KOMMUN kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (25) Sammanlrädesdalum 2009 12 01 Plats och tid Tranås, kl 09:00-12:20 Beslutat Anders Wilander (m) ordförande Mats Antonsson (kd) tjänstgörande

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

TRANAs KOMMUN KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

TRANAs KOMMUN KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Kultur & Fritid tfn 0140-681 00 TRANAs KOMMUN KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-01-30 Sida 1(25) Plats och tid Beslutat KS-salen, Stadshuset, kl. 13.30-17.25 Bengt E Carlsson, (S) Matiida

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22 Kommunfullmäktige 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 19 juni 2000, kl 13.00-22.55.

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

r'i't,6, vs ~ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

r'i't,6, vs ~ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. TRANAs KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (23) Sammanträdesdalum Plats och tid Tranås Lawntennisklubbs klubbrum i Tennis-/Badmintonhallen, Bredstorps lp, Tranås kl. 14.00-16.55 Beslutat Per Ulfsbo (fp)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida l (14) Sammanträdesdatum 2009-01-13. TRANÅS KOMMUN kommunstyrelsen. Tranås, kl 09:00-12:00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida l (14) Sammanträdesdatum 2009-01-13. TRANÅS KOMMUN kommunstyrelsen. Tranås, kl 09:00-12:00 TRANÅS KOMMUN kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida l (14) Plats och tid Beslutat Passiva Ersätt are Närvarande enligt särskilt beslut Tranås, kl 09:00-12:00 Anders Wilander (m) ordförande Ann-Christine

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 119 Plats och tid Orrefors skola, matsalen, klockan 18.00-20.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande Björn Hult, 1:e vice ordförande Nils Grönqvist, 2:e vice ordförande Markus Lund Brith-Louise

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178 Kommunstyrelsen 149-178 Kommunstyrelsen sammanträde 149. Ändring av arbetsordning för kommunfullmäktige 150. Kostenheten, överflyttning till barn- och ungdomsnämnden samt justering av kommunstyrelsens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-11-28 187-197

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-11-28 187-197 Kommunfullmäktige 187-197 2 187 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i Fabs AB - Mohibullah Sedigh (S).. 5 188 Ny ledamot i kommunfullmäktige - Bengt Jonny Lundblad (SD)... 6 189 Delårsredovisning

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-03-04

Kommunstyrelsen 2014-03-04 Kommunstyrelsen 2014-03-04 Ks 15 Ansökan om bidrag till genomförande av Leaderprojekt... 2 Ks 16 Remiss, Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018... 4 Ks 17 Fågelsången... 6 Ks 18 Vattenförsörjning

Läs mer

Nafih Mawlod (S) och Pamela Hopkins (SD) ersättare John Omoomian (S) och Thord Durnell (SD) Kanslienheten, 27 maj kl. 13.00.

Nafih Mawlod (S) och Pamela Hopkins (SD) ersättare John Omoomian (S) och Thord Durnell (SD) Kanslienheten, 27 maj kl. 13.00. Plats och tid Lindesberg Arena, Aktiviteten, kl. 17.00-19.15 ande Se bilaga Övriga deltagande Anna Nilsson, sekreterare Gunilla Sandgren, ekonomichef Marita Haraldsson (MP) ej tjänstgörande 94-97 tjänstgörande

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : 1 av 42 Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 14.00-15.10 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, operativ chef Mats Svensson,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00 ~~::;l Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (2) 2013-08-20 Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan

Läs mer

PROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Folkets Hus Olofström 2014-04-14 kl:19.00 21.05. Sara Rudolfsson, KS ordförande

PROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Folkets Hus Olofström 2014-04-14 kl:19.00 21.05. Sara Rudolfsson, KS ordförande PROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Folkets Hus Olofström kl:19.00 21.05 Beslutande Enligt bil. förteckning Kjell-Åke Karlsson (S), ordf. Övriga deltagande Iréne Robertsson, sekreterare Sara Rudolfsson, KS

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 21.50 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-01-14 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-01-14 Kommunstyrelsen Tid och plats 2015-01-14 - Kommunhuset klockan 13.30-15.50. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy Brorsson

Läs mer

Sida 2(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Datum 2014-02-19. Kommunstyrelsen

Sida 2(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Datum 2014-02-19. Kommunstyrelsen 1(40) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 15.45 Beslutande Övriga närvarande Se sid 2 Per Jonsson (c), ordförande Christina Lundqvist (s) 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (58) 2010-09-07 Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2010-09-07 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M)

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M) Sammanträdesdatum 1(52) Plats och tid Ronnebysalen kl 18.00 21.15 ande Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla 2015-03-18 och utsänts till s ledamöter och ersättare

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats och tid Fors Folketshus, klockan 15:00 19:20 Vid sammanträdets inledning framför Roland Söderberg (MP) dikten En bön för 2000-talet av Jonas Gardell Beslutande

Läs mer

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare.

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare. Kommunfullmäktige 26 november 2009 1 (40) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-21.05 Ajournering 19.50-20.05, 20.45-20.50 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Karl-Erik Brobäck

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 85...2-3 * Frågor, 86,...4-5 * Allmänhetens frågestund, 87... 6 * Medborgarförslag om helt ny

Läs mer