TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida l (21) Kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida l (21) Kommunfullmäktige"

Transkript

1 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida l (21) Sammanträdesdatu m Plats och tid Beslutat Tranås, kl: 18:30-20:00 Lars Ericson (fp) Bo Fahlström (s) Siw Warholm (m) Anders Wilander (m) Krister Rydholm (m) Barbro Sundström (m) Björn Forsell (m) Anders Schierbeck (m) Gunnel Lind (m) Ulf Ciasen (m) Stig Petersson (m) Anne-Christine Backlund (kd) Karin Pettersson (kd) Mats Antonsson (kd) Gunilla Bodemo-Lindahl (kd) Trygve Lundblad (kd) Ingemar Karlsson (fp) Per Ulfsbo (fp) Inga Fingal (fp) Leif Andersson (c) David Hultman (c) Jonna Wilhelmsson (c) Sven-Olof Wahlström (c) Bengt E Carlsson (s) Mona Pettersson (s) Palle Rosen (s) Barbro Ring (s) Anders Karlsson (s) Tobias Gyllensten (s) Anita HelIgren (s) Björn Thiele (s) Husein Muratspahic (s) Åke Brage (s) Ewa Kihlberg (s) Hannah HelIgren (s) Torsten Boiertz (s) Jan Andersson (s) Kew Nordqvist (mp) Colm 6 Ciarnåin (mp) Rebecca Lagerstedt (v) Per-Arne Wahlberg (sd) ordförande tjänstgörande ersättare tjänstgörande ersättare tjänstgörande ersättare tjänstgörande ersättare

2 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 (21) Passiva ersättare Per Samuelsson (m) Leif Osbeck (kd) Jan-Erik Gustafsson (s) Övriga närvarande Roger Westman Kommunchef Cecilia Stedt Sekreterare Justerare David Hultman (c) och Rebecca Lagerstedt (v) Justeringens plats och tid Tranås Stadshus, kl: 09:00 Underskrifter Sekreterare~~~~ Paragraf 1-19 { ) OrdfOrande,~~ Justerare titt 1~(j4 $~ ANSLAGIBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Datum då Datum då an slaget sätts upp anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset --~-=--- ~.~~-3G- Cecilia StedtJutdragsbestyrkande Justerares sign /(;, v,/!'ut ~

3 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3 (21) 1 Upprop Ordförande Lars Ericson (fp) noterar att 41 beslutsfattande ledamöter närvarande. 2 Protokollsjustering Att jämte ordförande justera protokollet utses David Hultman (c) och Rebecca Lagerstedt (v) Justerare;;: / (' C~ ~ - Utdrags bestyrkande

4 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida4(21) 3 Dnr 22/09 Motion om vänorter Bengt E Carlsson (s) beskriver i sin motion att besöken av Tranås kommuns vänorter är i dagsläget relativt sporadiska. Carlsson redovisar att vissa vänorter hänvisar till ekonomiska bekymmer som orsak till allt färre besök medan andra kommuner har genomgått eller ska genomgå sammanslagningar för att bli större. Med anledning av ovanstående resonemang föreslår socialdemokraterna i Tranås kommun: att en utredning tillsätts för att se över Tranås kommuns behov av utbyte med vänorter. beslutar att remittera motionen till kommunfullmäktiges presidium.,t; Justerares~ fä!j IvV

5 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida5(21 ) Sammant rädesdatum 4 Dnr 26/09 Motion om klotterpolicy för en trivsammare stad Anders Schierbeck (m) vill i sin motion att Tranås kommun tar fram en policy för hur kommunen skall förhålla sig till klotter och annan skadegörelse. Schierbeck understryker i sin motion vikten av att det offentliga rummet är välskött samt redogör för hur detta på olika sätt kan uppnås. beslutar att remittera motionen till tekniska nämnden och kommunstyrelsen. J"" '''~i~ ' J~ e.

6 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida6(21) 5 Dnr 27/08 Motion om frukost till självkostnadspris Rebecca Lagerstedt (v) beskriver i sin motion att ungdomar idag äter en dålig frukost vilket får konsekvenser på deras kreativa förmåga och fysiska uthållighet. Vidare pekar Lagerstedt på att det finns resultat som tyder på att elever med dåliga frukost- och lunchvanor skolkar oftare och mår sämre i skolan. Med hänvisning till ovanstående resonemang vill vänsterpartiet att fruko st till självkostnadspris införs på högstadiet och gymnasiet. beslutar att remittera motionen till barn och utbildningsnämnden. Ju sterares1~ / 1 JA. ~

7 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida7(21) 6 Dnr 28/09 Motion om julklappspeng till barnfamiljer Rebecca Lagerstedt (v) berättar i sin motion att socialtjänsten i Boden höjde försörjningsstödet med 200 kr/barn till barnfamiljer inför julen Det ökade försörjningsstödet kunde användas till julklappar om barnfamiljerna så önskade. Vänsterpartiet anser att familjer har det svårt under julen vilket medför att de kan behöva en extrapeng till barnens julklappar. Lager stedt(v) föreslår därför att Tranås kommun höjer försörjningsstödet till barnfamiljer under december månad a200 kronor. beslutar att remittera motionen till socialnämnden. Ju sterares sign vi ~ ~

8 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida8(21) 7 Dnr 8/09 Medborgarförslag angående den så kallade Mårdastugan Pia Pollari-Karlsson refererar i sitt medborgarförslag till en artikel i Tranåsposten där företrädare för Tranås kommun uppger att den så kallade Mårdastugan antingen skall rivas eller flyttas. Pollari-Karlsson vill att Tranås kommun undersöker möjligheten till att bevara stugan på sin ursprungliga plats. Om detta ej är möjligt och om Mårdastugan ej kan flyttas till Fällan för att tillgodose koloniföreningens behov aven samlingslokal, föreslår hon en försäljning för avflyttning alternativt en rivning av huset där materialet återanvänds för byggnadsvårdsändamål. beslutar att remittera medborgarförslaget till tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden. Ju sterares sign /( i; ~

9 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9 (21) Dnr19/09 Medborgarförslag angående skonsam skogsavverkning Troels Hoffman skriver i sitt medborgarförslag att skogsområdet i Norraby utgör ett värdefullt fritids- och rekreationsområde. Hoffman vill att kommunen undersöker möjligheterna till en skonsammare skogsavverkning i området. beslutar att remittera motionen till tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden. Justerares sign,17 /7 ct~ f-jj Utdragsbest yrkande

10 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10 (21) 9 Dnr 15/09 Interpellation angående Tranås kommuns hemsida Anita HelIgren (s) beskriver i sin interpellation till kommunalråd Anders Wilander (m) att hon tittat på hems idans presentation av politiker med förtroendeuppdrag i nämnder och styrelse under månaderna november-januari. HelIgren konstaterar att sidan fortfarande i januari månad, består aven rad felaktigheter. Med anledning av detta ställer hon frågan till kommunalråd Anders Wilander (m) om det inte är rimligt att begära att uppgifterna som finns på sidan är korrekta. Vidare undrar hon vem det är som kontrollerar att uppgifterna som läggs ut på hems idan, är korrekta. Wilander anser de uppgifter som lämnas på hems idan skall vara korrekta. Vidare förklarar han att ansvaret för den information som läggs upp på hems idan ligger på respektive förvaltningschef och nämndsordförande. beslutar att lägga interpellationen till handlingarna. J"'l""~ p I C ~ {0

11 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Il (21) Samm anträde sdatum 10 Dnr 23/09 Interpellation angående lediga lägenheter på Ågatan Bengt E Carlsson (s) undrar i en interpellation ställd till socialnämndens ordförande Mats Antonsson (kd), hur det går med arbetet att hitta presumtiva hyresgäster till socialnämndens lediga lägenheter på Ågatan. Vidare undrar Carlsson om vad månadskostnaden kommer bli 2009 för lägenheterna om nämnden misslyckas med att hyra ut dem. beslutar att interpellationen skall besvaras vid nästkommande kommunfullmäktigesammanträde. Utdragshestyrkande

12 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12 (21) 11 Dnr 565/08 Interpellation om mäns våld mot kvinnor Rebecca Lagerstedt (v) skriver i sin interpellation ställd till socialnämndens ordförande Mats Antonsson, att mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem. Kommunens socialtjänst utgör en viktig aktör för våldsutsatta kvinnor och enligt socialtjänstlagen har kommunerna ansvaret för att dessa kvinnor får rätt stöd. Med anledning av detta ställer Lagerstedt följande frågor till socialnämndens ordförande: -Har Tranås kommun någon handlingsplan i frågan om mäns våld mot kvinnor? -Vilka rutiner har socialen ifall en kvinna kommer in och anmäler misshandel? -Utbildas personalen i frågor som gäller mäns våld mot kvinnor? -Kvinnojourens bidrag har varit oförändrat de senaste sju åren. Kan de klara sin verksamhet i framtiden med samma bidragsnivå? Antonsson besvarar interpellationen med att säga att Tranås kommun har en handlingsplan för mäns våld mot kvinnor. Planen är upprättad av den lokala kvinnofridsgruppen som besår av representanter från Individ- och familjeomsorgen, Kvinnojouren Helga, polisen, Brottsofferjouren och Vårdcentrum. I handlingsplanen finns en checklista för vilka åtgärder som skall vidtas när en kvinna anmäler misshandel. Beträffande den tredje frågan angående utbildning på området hänvisar Antonsson till enhetschef Birgitta Ljungmark som svarar att hon försöker hålla sin personal uppdaterad beträffande nya rön på området. Avslutningsvis redogör Antonsson för att kommunens bidrag till Helga har varit oförändrat i många år. Socialtjänsten upplever att kvinnojouren skulle ha svårt för att klara sin ekonomi 2008 och 2009 om de inte fått del av pengar som förvaltningen och kvinnojouren gemensamt ansökte om hos länsstyrelsen förra året. Antonsson meddelar även att regeringen aviserade så sent som den 12 januari, ökade bidrag till kvinnojourerna. Bidragen ska då ökas med 19 till 29 miljoner per år. beslutar att lägga interpellationen till handlingarna. Justerares ~ / (~,W

13 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 13 (21) 12 Dnr 555/08 Interpellation angående omlastningsterminal -Hubbarp Bengt E Carlsson (s) ställer i en interpellation följande frågor till kommunalråd Anders Wilander (m) angående utredningen om omlastningsterminalen på Hubbarp: -Vad kostade utredningen? -Arbetar någon med denna fråga? -Har kommunen ambition och ett intresse av att lösa eventuella frågeställningar vad avser omfördelning av godstrafik från lastbil till järnväg? Wilander besvarar interpellationen med att säga att utredningen kostade 120 tkr. Vidare redovisar Wilander att Tranås United arbetar med frågan och att frågeställningarna kommer att behandlas inom ramen för arbetet med Uthållig Kommun. beslutar att lägga interpellationen till handlingarna.

14 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14 (21) 13 Dnr 16/09 Interpellation angående manifestationen Earth Hour Kew Nordqvist (mp) beskriver i sin interpellation ställd till kommunalråd Anders Wilander (m), den globala manifestationen Earth Hour. Nordqvist berättar att manifestationen äger rum den 28 mars 2009 kl: 20:30-21 :30 med målet att en miljard människor över hela jorden skall släcka ljuset. Nordqvist undrar om kommunalrådet avser att ta något initiativ för att Tranås kommun ska delta i klimatmanifestationen Earth Hour. Wilander besvarar interpellationen med att säga att han anser att Tranås kommun skall avstå från att delta i manifestationen. Wilander grundar sitt beslut på kommunens ekonomiska förutsättningar samt möjligheterna till att göra en lyckad kampanj inför genomförandet av manifestationen. beslutar att lägga interpellationen till handlingarna. J"""';$;'" ~,~

15 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 15 (21) 14 Fråga angående budget 2010 Kommunalråd Anders Wilander (m) frågar oppositionsråd Bengt E Carlsson (s) om oppositionen tidigt ämnar deltaga i budgetarbetet 2010 på ett konstruktivt sätt. Carlsson svarar att den socialdemokratiska gruppen redan har tittat på budgeten för 2010 och meddelar att socialdemokraterna kommer att delta i budgetarbetet på konstruktivt sätt. beslutar att lägga frågan till handlingarna.

16 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 16(21) 15 Fråga angående bärbara datorer Björn Thiele (s) frågar kommunalråd Anders Wilander (m) om hur det går med användningen av bärbara datorer vid sammanträdena med kommunstyrelsens arbetsutskott och den tilltänkta utvärderingen av detta arbetssätt. Thiele berättar att han ställer frågan med anledning av att det tidigare fanns planer på att även kommunstyrelsens ledamöter skulle omfattas av detta arbetssätt. Wilander besvarar frågan med att säga att han är tveksam till om arbetssättet även kommer att kunna tillämpas vid sammanträden med kommunstyrelsen men vidhåller att en utvärdering skall ske. beslutar att lägga frågan till handlingarna.

17 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17(21) 16 Dnr 488/08 Svar på motion om att Tranås blir försöksort för avhämtning av pass, kf , ksau , ks 3 Mats Antonsson (kd) beskriver i sin motion att idag måste Tranåsbor som vill ansöka om pass, åka till en polisstation. Många av dessa åker till Eksjö. Enligt uppgift från polismyndigheten framställs årligen cirka pass hos polisen i Eksjö för Tranåsbors räkning. Antonsson påpekar att det är många som åker fram och tillbaka till Eksjö för att få ut sitt pass. Antonsson argumenterar för att passavhämtning i Tranås skulle vara bra ur en miljöaspekt men även öka servicen ut gentemot Tranåsborna, öka polisens goodwill samt göra Säkerhetscentrum mer känt. Därför föreslog Antonsson: att Tranås kommun ansöker om att bli försöksort för avhämtning av pass att Säkerhetscentrum får bli utlämningsställe under de tider som polisens expedition är bemannad. I samtal med räddningschef Bertil Fång bekräftas att Tranås kommer att bli försöksort för passhämtning från och med den 1 januari Passavhämtningen kommer att vara möjlig under den tid som polisens expedition på Säkerhetscentrum är bemannad. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen besluta att motionen är bifallen och verkställd. Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta att motionen är bifallen och verkställd. beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.

18 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 18 (21) 17 Dnr 334/08 J.,,,mj? Svar på motion om mikrokredit/lån, kf , ksau , ks 5 ledarnoten Colm 6 Ciam äin (mp) föreslår i en motion att Tranås kommun skall lägga upp en strategi för att i samarbete med andra göra mikrolån tillgängligt i Tranås kommun. beslutade att remittera motionen till kommunstyrelsen. Tf. ekonomichef Lars-Erik Gustafsson beskriver i en tjänsteskrivelse att kommunallagens regler är mycket tydliga när det gäller tillämpning av likställighetsprincipen. Har kommunen en avsikt att stödja eller medverka till en utveckling av kommunens näringsliv, måste detta ske på andra vägar än genom bidrag eller direkt ekonomiskt stöd i övrigt (ex.vis. lån). Oftast kommer sådant stöd i uttryck, precis vad som är fallet i Tranås kommun, i att särskilda organisationer, näringslivsbolag, tillskapas. Genom de resurser som den vägen ställs till förfogande och med den kompetens som dessa bolag besitter, kan företag få stöd i utvecklingsfrågor, generationsskiften, andra juridiska spörsmål, marknadsföringsfrågor m.m. Genom det kommunala näringslivsbolaget kan service och hjälp också ernås när det gäller att "hamna rätt" i den samhälliga apparaten när det exempelvis gäller tillståndfrågor och annat. Likaså har ett näringslivsbolag den uppgiften att utgöra dörren till andra instanser såsom de som motionären nämnder; Nutek,Almi och kanske flera. I sammanhanget skall också framhållas att Tranås kommun sedan drygt ett år tillbaka är medlemmar i Kreditgarantiföreningen i Jönköpings län. Syftet med detta engagemang är att den vägen medverka till att underlätta för enskilda företagare att få lån (stora eller små) i det konventionella banksystemet. Ett ytterligare sätt där kommunen underlättar för småföretag är att tillhandahålla lokaler som kan förhyras via särskilda överenskommelser om hyresbeloppens storlek (trappad hyra eller annat). Andra konstruktioner kan förkomma just när det gäller uthyrning av lokaler. Kommunens avsikt är naturligtvis den att så långt som möjligt, medverka till företagsamhetens utveckling. Därmed skapa arbetstillfällen och uppnå ett variationsrikt näringsliv. Dock sätter, kommunallagen stopp för att kommunen direkt med ekonomiska medel kan stödja enskilda företag. " ~~ W

19 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 19(21) 17 Dnr 334/08 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen besluta att motionen avslås utifrån kommunallagens regler om likställighet. Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige besluta att motionen avslås utifrån kommunallagens regler om likställighet. beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.

20 TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida20(21 ) 18 Dnr 29/08 Avsägelse från förtroendeuppdrag Det har inkommit en skrivelse från Elena Lukeniuk (s) med en anhållan om avsägelse från förtroendeuppdraget som ordinarie i bam- och utbildningsnämnden. beslutar af[ beviljaelena Lukeniuks(S) avsägelse från förtroendeuppdraget som ordinarie i bam- och utbildningsnämnden

21 TRANÅS KOMMUN SA~ANTRÄDESPROTOKOLL Sid a 21 (2 1) 19 Dnr 20/09 Avsägelse från förtroendeuppdrag Tina Afzelius (mp) begär i en skrivelse till kommunfullmäktige att få bli entledigad från förtroendeuppdraget som i kommunfullmäktige. beslutar att bevilja Tina Afzelius (mp ) avsägelse från förtroendeuppdraget som i kommunfullmäktige att länsstyrelsen skall tillskri vas angåend e en ny röstsammanräkning.,., Justerares sign - f dm ~l/

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida l (14) Sammanträdesdatum 2009-01-13. TRANÅS KOMMUN kommunstyrelsen. Tranås, kl 09:00-12:00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida l (14) Sammanträdesdatum 2009-01-13. TRANÅS KOMMUN kommunstyrelsen. Tranås, kl 09:00-12:00 TRANÅS KOMMUN kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida l (14) Plats och tid Beslutat Passiva Ersätt are Närvarande enligt särskilt beslut Tranås, kl 09:00-12:00 Anders Wilander (m) ordförande Ann-Christine

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00 ~~::;l Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (2) 2013-08-20 Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid.

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid. KUNGÖRELSE 1 (1) Vingåkers kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde i Åbrogården, stora salen, 2014-10-06, kl. 14.00. Sammanträdet kan även ses på Web-TV på Vingåkers kommuns hemsida, www.vingaker.se.

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson s Lars Schultz m Gunilla Nordgren sd Lena Thörnquist s Gull-Britt Jönsson m Göran

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01 Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-02-01 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30-12:25 Beslutande Christer Aronsson (C), ordförande Barbro Gustafsson (M) Maria Radivoj (S) Gunilla Hermansson (KD) Martin Alfborger

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl18:00-21:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners

Läs mer

Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21

Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21 2015-05-21 Sida 1 (29) Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21 På grund av personuppgiftslagen (PUL) kan vissa personuppgifter vara borttagna (kryssade) i protokollet. Innehållsförteckning

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M)

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M) Sammanträdesdatum 1(52) Plats och tid Ronnebysalen kl 18.00 21.15 ande Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla 2015-03-18 och utsänts till s ledamöter och ersättare

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 21.50 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110)

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Plats och sammanträdestid SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(2) Sammanträdesdatum Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Beslutande Ledamöter

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 29 mars 2007 kl 17.00-18.00 Beslutande se sidan 2 Övriga Carl Johan Svensson, s, ers Brittsiw

Läs mer

Övriga: Klara Perhamre, ABF, 78 Roger Nilsson, projektledare Projekt Kraftstation, 78-79

Övriga: Klara Perhamre, ABF, 78 Roger Nilsson, projektledare Projekt Kraftstation, 78-79 Protokoll 2009-10-27 1 (30) Plats: Forshaga Folkets Hus Tid: Klockan 18.30 21.15 Avser : 78-98 Beslutande: Se sidan 2 Ej tjänstgörande ersättare: Se sidan 2 Övriga närvarande: Tjänstemän: Ingrid Näsström,

Läs mer

2012-01-12 2012-02-02

2012-01-12 2012-02-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[24] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 ande Enligt bilaga / Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör), Marica Nordwall (kommunikationschef),

Läs mer

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne Sammanträdesprotokoll 1 (30) Plats och tid Sammanträdesrum AB-salen, Verkstaden, Arvika, kl. 14.00 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, Ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00 18.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ulf Hedin (M), ordförande Johanna Storbjörk (S), vice ordf.

Läs mer

Kommunsekreterarens rum, 2014-11-25 13.00. Ida Frödén. Ordförande... Jonas Kleber 186-187 och Bengt Storbacka 188-209

Kommunsekreterarens rum, 2014-11-25 13.00. Ida Frödén. Ordförande... Jonas Kleber 186-187 och Bengt Storbacka 188-209 Plats och tid Lindesberg arena, Aktiviteten, kl. 17.00-20.00 ande Se bilaga Övriga deltagande Ida Frödén, sekreterare Anna Nilsson, nämndsekreterare Gunilla Sandgren, ekonomichef Christer Lenke, kommunchef

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Ärende Dnr Föredragande

Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (1) 2013-01-16 UDDEVALLA KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMND SAMMANTRÄDE Kultur och fritidsnämnden PLATS OCH TID Folkets Hus, konferensrum 1, plan 2. 2013-01-24 kl. 9:00 ORDFÖRANDE

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll 2009-12-15 1 (27) Anslagsbevis

Kommunfullmäktige. Protokoll 2009-12-15 1 (27) Anslagsbevis Protokoll 2009-12-15 1 (27) Plats: Kulturhuset, Deje Folkets Hus Tid: Klockan 18.30 20.30 Avser : 99-116 Beslutande: Se sidan 2 Ej tjänstgörande ersättare: Se sidan 2 Övriga närvarande: Tjänstemän: Ingrid

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämnden 2008-10-28 1 Plats och tid Kommunhuset Ankaret, Norrtäljesalen, Estunavägen 14, Norrtälje, kl 10.00-15.00 Beslutande Se närvarolista Program: Kl. 10.00-11.00 Kl. 11.00-12.00 Kl. 12.00-13.00

Läs mer

Kommunsekreterare Gunnar Westermark, ekonomichef Anne Andersson

Kommunsekreterare Gunnar Westermark, ekonomichef Anne Andersson Kommunfullmäktige 2007-10-15 1 Plats och tid Safiren, kl. 18.00 21.00 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Leif Tronelius (s), ordförande, Torgerd Jansson (s), 1:e vice ordförande, Ulla Andersson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer