Handlingar till. Unionens a-kassas stämma Unionen Skaraborg/Västs regionråd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar till. Unionens a-kassas stämma Unionen Skaraborg/Västs regionråd"

Transkript

1 Handlingar till Unionens a-kassas stämma Unionen Skaraborg/Västs regionråd Scandic Billingen 13 april 2015

2 Dagordning; val av ombud till Unionen Arbetslöshetskassas årsstämma Mötets öppnande 2. Upprop 3. Mötets behöriga utlysande 4. Val av mötesfunktionärer a. Ordförande b. Sekreterare c. Två justerare 5. Val av tre ombud till Unionens Arbetslöshetskassa Valberedningens och övriga förslag, se baksidan. 6. Val av tre suppleanter till Unionens Arbetslöshetskassa Valberedningens och övriga förslag, se baksidan. 7. Mötets avslutande Unionen Skaraborg/Väst Kungsgatan 57, Box 111, TROLLHÄTTAN Tel , Fax , Storgatan 20, SKÖVDE Tel , Fax ,

3 Valberedningens förslag av ombud till Unionens Arbetslöshetskassa (AK) för ett år Tre ombud till Unionens AK Benny Olsson, Uddevalla Hamnterminal 1 år Omval Fredrik Wingård, Sykes Sweden AB 1 år Nyval Stefan Hämäläinen, Falköpings Tidning, AB 1 år Omval Tre suppleanter till Unionens AK (Suppleanter ersätter i nämnd ordning) Janette Leinonen, Coor Service Management EM AB 1 år Nyval Christina Pedersen, studerande 1 år Nyval Anders Löfving, Clear Car AB 1 år Nyval Unionen Skaraborg/Väst Kungsgatan 57, Box 111, TROLLHÄTTAN Tel , Fax , Storgatan 20, SKÖVDE Tel , Fax , 2 (2)

4 REGIONRÅDETS ÅRSMÖTE SKARABORG/VÄST 13 april 2015 på Scandic Billingen, Skövde Dagordning 01 Mötets öppnande 02 Upprop 03 Årsmötets behöriga kallande Dagordningens fastställande Val av funktionärer för årsmötet: a) mötesordförande b) sekreterare c) två (2) justerare/tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet 06 Motioner till regionstyrelsen under året 07 Motioner till förbundsrådets årsmöte 08 Motioner till kongressen 09 Motioner och förslag till regionrådet 10 Fastställande av arvoden 11 Verksamhetsrapport 12 Regionstyrelsens årsberättelse och årsredovisning 13 Regionrevisorernas granskningsberättelse 14 Fråga om ansvarsfrihet för regionstyrelsen i Skaraborg/Väst Val av regionstyrelse 15 Val av regionstyrelseordförande En (1) ordförande på 2 år 16 Val av ledamöter: Tre (3) ledamöter på 1 år, fyllnadsval Sex (6) ledamöter på 2 år 17 Val av suppleanter till regionstyrelsen: Fem (5) suppleanter på 1 år 18 Val av revisorer: En (1) revisor på 2 år En (1) revisor på 1 år 19 Val av revisorsuppleanter: Två (2) suppleanter på 1 år 20 Val av ombud till förbundsrådet: Sex (6) ombud på 1 år 21 Val av suppleanter till förbundsrådet: Sex (6) suppleanter på 1 år 22 Val av likabehandlingsombud: Ett (1) ombud på 1 år 23 Val av ungdomsombud: Två (2) ombud på 1 år

5 24 Val av ordinarie kongressombud: Elva (11) ombud på 4 år 25 Val av suppleanter till kongressombud: Elva (11) suppleanter på 4 år 26 Val av ordinarie valberedare, varav en (1) sammankallande: Tre (3) ordinarie på 2 år 27 Val av suppleanter till valberedningen: Två (2) suppleanter på 1 år 28 Övrigt 29 Avslutning

6 MOTION Inom en del sektorer på arbetsmarknaden finns det möjlighet att få tjänstledighet för att pröva annat arbete. Med den snabba förändringstakt som nu råder inom tjänstemannasidan i industrin aktualiseras behovet att pröva andra yrken för våra medlemmar. Jag anser att det är hög tid att våra medlemmar skall ges möjligheter att pröva nya yrkesvägar utan behöva säga upp sig, det främjar rörligheten på arbetsmarknaden och bidrar till att öka kompetensen såväl hos individer som företag. Jag föreslår därför att kongressen beslutar. Unionen Skaraborg/Väst Peter Karlsson FS uppdrag att påverka såväl lagstiftare som avtalsslutare att införa "tjänstledighet för att pröva annat arbete"

7 Motion Motion om förbundsövergripande riktlinjer för ungdomsombud ska behandlas av region SjuHall, Norrbotten, Stockholm, Skaraborg/Väst, Mellannorrland och Göteborg. Motionen är sorterad under region Stockholm. Yttrande på dessa motioner mailas till Axel Lindersson, Ledningssekretariatet senast 2 maj. Nätverksgruppen för ungdomsombud lyfter i rapporten Ungdomsombud alibi eller resurs? som har presenterats för förbundsstyrelse och regionstyrelser runt om i landet problematiken med att det runt om i regionerna är väldigt olika syn på ungdomsombudens syfte, roll och funktion. Man lyfter fram behovet av att se över möjligheterna att ta fram förbundsövergripande riktlinjer för ungdomsombuden som kan skapa en samsyn om rollen. Detta för att det essentiella för att skapa ett samförstånd aldrig kommer att kunna styras av stadgar. Rollen måste i någon form få vara levande och kunna anpassa sig till hur världen ser ut, både inom förbundet, respektive region och över tid. Vi ser det som en väsentlig del för att stärka rollen som ungdomsombud, men även att anpassa så att rollen får samma betydelse över hela förbundet, att man ser över möjligheterna och utformningen av förbundsövergripande riktlinjer som klargör syftet och nyttan med ungdomsombuden, men som ändå ger en bredd till regionerna att kunna formulera regionala riktlinjer som passar till deras verklighet och som kompletterar de förbundsövergripande. Därför vill vi föreslå: kongressen ger Förbundsstyrelsen i uppdrag att tillsammans med nätverksgruppen för ungdomsombud se över möjligheterna och utformningen av förbundsövergripande riktlinjer för ungdomsombuden som skapar en samsyn kring rollen utifrån motionens intentioner.

8 MOTION Unionens lägsta löner enligt vårt kollektivavtal måste höjas. Med priser som ökar varje år, är det viktigt att våra lägsta löner ökar också. Jag upplever att våra lägsta löner inte har hängt med den prisutveckling som det kostar att leva idag. Det är viktigt att Unionen ser till att de lägsta lönerna inte ligger under kr så att ekonomin kan gå ihop för dem också. Det är också ett bra sätt att göra dessa arbetsplatser attraktiva, det vinner ju både Unionen och arbetsgivaren på. Jag föreslår därför att kongressen beslutar. Unionen Skaraborg/Väst Peter Karlsson FS uppdrag att påverka såväl lagstiftare som avtalsslutare att arbetar för en lägsta lön ska vara på kr för en heltidstjänst

9

10

11 Unionen Region Skaraborg/Väst årsarvoden och ersättningar för förtroendevalda IBB :- Uppdrag % av IBB per år Arvode ordförande 19% Arvode vice ordförande 9% Arvode RS ledamot och suppl. 5.5% Arvode revisor/valberedare och suppl. 5.5% Sammanträdesersättning 0.88% Vid IBB beräkning av arvoden jämnas ersättningarna till närmaste högre tiotal kronor. Reseersättning enligt Unionens rekommendationer 2015: 32,90/mil (Varav är skattefri del enligt skatteverkets nuvarande regler.) En enhetlig reseräkning används oavsett uppdrag Vid internat utgår sammanträdesersättning och traktamente Arvoden: För att arvoden ska utbetalas, fordras närvaro med minst 50 % Valberedare/Revisorer och dess suppleanter räknas efter deras egen bokförda mötesstruktur, eftersom det huvudsakliga arbetet bedrivs vid sidan av fastställd mötesordning för styrelsen. Valberedning samt dess suppleanter: Revisorer samt dess suppleanter: Minst 4st bokförda möten. Minst 4st verksamhetsrevisioner Skall arvode utbetalas fordras också här 50 % närvaro i dessa funktioners mötesstruktur.

12 2014 Foto: Alex Giacomini VERKSAMHETSBERÄTTELSE

13 Ensam är inte stark Ordspråket ensam är stark tycker jag är felaktigt. Det är tillsammans som vi lyckosamt kan lösa de stora uppgifterna såsom, en bättre arbetsmiljö, en bättre löneutveckling och skapa möjligheter till en berikande fritid. Därför satte Unionen 2010 upp som mål att vi inför 2015 skall vara medlemmar. Ett mål som vi lyckades uppfylla i november. Ett fantastiskt arbete av alla våra förtroendevalda och anställda har utförts för att nå detta mål. Men det skall alla veta att det finns fortfarande många kvar att värva så arbetet stannar inte bara för att det första målet är uppnått är det kongress för Unionen och prepareringarna inför denna har fortgått under hela året med flera remissvar till förbundet och en kongresskola. Vi har redan pratat mycket om Unionens ekonomi och hur vi vill använda våra medel i framtiden. Hur kommer fördelningen mellan förbundskontorets resurser och regionens resurser att se ut? Hur kommer medlemsavgiften att förändras? Branschidentifikationen har tagit ytterligare fart under året och nu får alla en branschbilaga med vår tidning Kollega som heter Inblick där man kan läsa mer om sin egen bransch. Detta för att alla skall känna att Unionen vänder sig till mig. medlemskapet för våra medlemmar och driva förbundets politik genom våra hjärtefrågor. Vi har startat ett samarbete i opionionsbildande syfte. Vi hoppas också att tillsammans utveckla branschnätverk, där förtroendevalda från samma bransch träffas och utbyter erfarenheter. Vi har under året fortsatt att bjuda in riksdagspolitiker och glädjande kan vi konstatera att de är intresserade av Unionen och vårt arbete. Även i år ett stort tack till Anna-Karin och hennes gäng på regionkontoren och tillika ett stort tack till alla våra förtroendevalda i Skaraborg/Väst som stöttar och bidrar till trygghet för våra medlemmar. Och du kommer väl ihåg vår vision som lyder Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet. Benny för Regionsstyrelsen Unionen Skaraborg/Väst Samarbetet med regionerna Sjuhall och Göteborg har utvidgats under året. Nu kan vi tillsammans erbjuda en gemensam kurskatalog där våra medlemmar får fler tillfällen att hitta ett kurstillfälle som passar. Regionstyrelserna har regelbundet träffats under året på så kallade ansvarsmöten. Tillsammans har vi cirka medlemmar att förvalta och med det ett stort ansvar att utveckla deras arbetsliv, därför namnet. Vi i Skaraborg/Väst ser detta som ett givande samarbete så att vi gemensamt kan utveckla 2

14 Personal Regionchef Anna-Karin Moberg Ombudsmän Maria Bouvin fr.o.m Annika Brunsten Johan Bäcklund Iréne Cedin tjänstledig fr.o.m Morgan Ek Kai Haikola Mark Hanzon-Dalling Liza Hultcrantz Ann-Mari Olsson Pål Magnussen Dick Nilsson Pär Nilsson t.o.m Ulf Olsson Lars Remsén Maria Rydén Internt stöd Britt Alfredson Anders Svahn Värvare Louise Karlsson Bobby Isaksson t.o.m Kommunikatör Stefan Vinnerholt Försäkringsinformatör Fredrik Asplund Skaraborg/Väst Siw Andersson Skaraborg, t.o.m

15 Förtroendevalda Regionstyrelsen Ordförande Benny Olsson Nösund Vice ordförande Claes Bärnsten Floby, t.o.m Stefan Hämäläinen Falköping, fr.o.m Ledamöter Margaretha Berg Vänersborg Erik Boij Skövde Per-Åke Halvordsson Dals Långed Anette Hellgren Trollhättan Lennart Hellmén Lidköping Stefan Hämäläinen Falköping Mats Lidberg Skara Peter Karlsson Trollhättan Linda Mildh Uddevalla Juhani Tamminen Uddevalla Fredrik Wingård Ed Revisorer Mats Börjesson Jörgen Svensson Revisorssuppleant Roger Thorin Valberedning Sammankallande Mikael Björsell Veronica Östman Janette Leinonen Sten M Larsson Lennart Strömvall Valberedning suppleant Susan Grahn Åsa Sundberg Trollhättan Trollhättan Skara Trollhättan Vårgårda Skövde Trollhättan Vargön Alingsås Trollhättan Suppleant Anders Sellman Lucas Hult Christer Anderzen Said Abdu Personalrepresentant Annika Brunsten Trollhättan Ed Vårgårda Trollhättan Trollhättan Ungdomsombud Lucas Hult Ed Joakim Åkesson Trollhättan, t.o.m

16 Förtroendevalda Kongressombud Benny Olsson Stefan Hämäläinen Åsa Lundqvist Göran Anderberg Mats Lidberg Sten M Larsson Åsa Sundberg Ann-Mari Olsson Jeanette Leinonen Fredrik Wingård Peter Karlsson Camilla Nagel Nösund Falköping Dals Långed Tibro Skara Trollhättan Trollhättan Herrljunga Skövde Ed Trollhättan Hjo Ombud till Unionens A-kassas stämma Benny Olsson Nösund Anette Hellgren Trollhättan Stefan Hämäläinen Falköping Ombudsuppleant till Unionens A-kassas stämma Juhani Tamminen Uddevalla Fredrik Wingård Ed Joakim Åkesson Trollhättan, t.o.m Suppleant Mikael Björsell Trollhättan Per-Åke Halvordsson Dals Långed Juhani Tamminen Uddevalla Roger Thorin Skara Lennart Hellmén Lidköping Margaretha Berg Vänersborg Ombud till förbundsråd Mats Lidberg Skara Benny Olsson Nösund Fredrik Wingård Ed Stefan Hämäläinen Falköping Per-Åke Halvordsson Dals Långed Åsa Lundqvist Dals Långed Suppleanter Juhani Tamminen Uddevalla Peter Karlsson Trollhättan Lennart Hellmén Lidköping Erik Boij Skövde Margaretha Berg Vänersborg Joakim Åkesson Trollhättan, t.o.m

17 En starkare kraft Kollektivavtal Det finns totalt arbetsplatser i regionen som har kollektivavtal med Unionen varav 690 arbetsplatser har ett s.k. hängavtal (kollektivavtal som tecknats direkt mellan arbetsgivaren och Unionen Skaraborg/Väst). Under 2014 har det tecknats 27 st nya hängavtal. Antalet yrkesverksamma medlemmar i regionen som omfattas av ett kollektivavtal är (74%). På arbetsplatser med 5 eller fler medlemmar omfattas 90% av medlemmarna av kollektivavtal. På arbetsplatser med 30 eller fler medlemmar omfattas 100% av medlemmarna av kollektivavtal. Lokal facklig organisation Nya klubbar: Tectubes AB, Hjo Husqvarna AB, Brastad Bilia Personbilar AB Skaraborg, Skövde IAC, Färgelanda Westcoast Windows AB, Trollhättan Herrljunga Cider AB, Herrljunga Imtech, Lidköping Prospector Marknadssupport, Lidköping Kellfri AB, Skara Vid årsskiftet hade regionen 162 klubbar som omfattar medlemmar. Arbetsplatsombud (APO) 211 Arbetsplatsombud (APO) varav 10 har fullt förhandlingsmandat och 6 st begränsat förhandlingsmandat. APO finns på 189 arbetsplatser och omfattar medlemmar. Arbetsmiljöombud (AMO) I regionen finns 321 st AMO. Av dessa är det 187 st som är utsedda av klubbar, övriga finns på arbetsplatser utan klubb. I regionen finns även 18 st huvudarbetsmiljöombud (HAMO). 6

18 En starkare kraft Arbetsmiljö Inom regionen arbetar vi aktivt med arbetsmiljön på medlemmarnas arbetsplatser utifrån Unionens vision: Unionen vill ha arbetsplatser med god fysisk och psykosocial arbetsmiljö som är fri från hälsorisker och anpassad till medlemmarnas personliga förutsättningar. Vi erbjuder våra förtroendevalda, medlemmar och chefer utbildningar, nätverksträffar samt seminarier. Under året som gått har vi genomfört två grundkurser i Bättre Arbetsmiljö (BAM), en dags utbildning i Arbetsmiljö för chefer, en arbetsmiljöträff samt en SAMS - Samspelet mellan människa och arbetsmiljö. Regionala arbetsmiljöombud - RAMO Unionens regionala arbetsmiljöombud har till uppgift att stimulera det lokala arbetsmiljöarbetet och få arbetsgivare att komma igång med det systematiska arbetsmiljöarbetet, framförallt på mindre arbetsplatser genom: att aktivera arbetsgivare och arbetstagare i arbetsmiljöarbetet, att rekrytera AMO att arbeta konsultativt för arbetsplatsen och deras arbetsmiljöarbete. Under året har 253 Ramo-besök genomförts vilket är en ökning med 106%. Arbetsskador & Försäkringsärenden Sex arbetsskadeärenden är skickade till juridiska enheten för vidare handläggning. Fem av dessa har blivit till medlemmens fördel. Ytterligare 11 ärenden avseende a-kassa och sjukpenning har skickats till juridiska enheten. Antalet arbetsmiljöärenden var 49 stycken i regionen under 2014 vilket är en ökning med 40%. Medlemsvärvning Medlemmarna är basen och utgångspunkten för allt arbete i Unionen. Med fler och nöjdare medlemmar blir vi ett starkare förbund. När vi kan se och möta medlemmarnas individuella behov och önskemål skapar vi ett attraktivt medlemskap och genom att synliggöra det lockar vi fler att bli medlemmar. Under 2014 har vi i regionen registrerat yrkesverksamma inträden (inkl. egenföretagarmedlemmar) varav 246 kom från Farmaciförbundet i februari. Vid årets slut hade regionen medlemmar, en ökning med 591 st. Det personliga mötet med medlemmar och blivande medlemmar ute på arbetsplatserna är grunden för regionens medlemsvärvning tillsammans med kampanjer. Under året har 567 unika arbetsplatser besökts av regionens personal. Totalt har 734 arbetsplatsbesök genomförts. 7

19 En starkare kraft Unionenveckorna Under året har Unionen anordnat två synlighetsveckor, sk Unionenveckor, med syfte att göra förbundet synligt samtidigt i hela landet, värva nya medlemmar samt ta hand om / vårda de som redan är med. Årets första Unionenvecka (V6) var temat Arbetsplatspåverkan. Axplock om vad som hände under veckan: Diverse Unionentåg Arbetsplatsbesök/gaturace på utvalda gator i regionen Föreläsning med Johan Stenbäck i Skövde Ramobesök Höstens Unionenvecka (V38) var temat Valuta för medlemsavgiften. Det som hände under den veckan var bl.a: Diverse Unionentåg Arbetsplatsbesök/Gaturace på utvalda gator i regionen Föreläsning med Babben Larsson i Trollhättan Ramobesök Facklig utbildning Vi har även under 2014 haft en omfattande utbildningsverksamhet. Tyngdpunkten är inriktad mot den fackliga grundutbildningen med påbyggnad, för dem som varit med i klubbarbetet länge. Kravet kvarstår för att kunna gå påbyggnad, måste alla förtroendevalda gått grundkursen. Vi har under året anlitat Jula Hotell & Konferens i Skara och Quality Hotel i Vänersborg som kursplatser. Vi har även använt egna lokaler. Under året har personer deltagit i våra utbildningar/aktiviteter. Vi har ställt in fyra fackliga kurser under året pga för få anmälda. Inför 2015 har ett samarbete inletts mellan Göteborg, SjuHall och Skaraborg/Väst med intentionen att öka möjligheterna för nyvalda att utbilda sig och stärka de befintliga förtroendavalda i sitt uppdrag. 8

20 En starkare kraft Aktiviteter Tillfälle för aktiviteten Antal deltagare Arbetsmiljöansvar för chefer...20 Arbetsrätt för chefer...18 Bättre arbetsmiljö (BAM) grundkurs i arbetsmiljö...34 Din trygghet i två kuvert Efterfrågad - Din trygghet i två kuvert Efterfrågad - Ditt försäkringsskydd genom jobbet Efterfrågad - Individualärenden...48 Efterfrågad - Singel, sambo eller gift?...22 Facklig grundkurs för arbetsplatsombud...14 Facklig grundkurs för förtroendevalda...35 Framgångsrikt ledarskap...29 Född mellan 1979 och Grupputveckling för klubbstyrelser (GUKS)...10 Inför pensionen Idékonferens...46 Ja, jag borde men Med rätt att vara olika... 7 Medlemsmöte - val av ombud...15 Nycklar i framgångsrik kommunikation...10 Nätverksträff för försäkringsinformatörer... 6 Offra dig lagom! Omorganisation MBL/LAS i praktiken... 7 Regionråd (årsmöte)...68 SAMS - Samspelet mellan människa och arbetsmiljö...12 Singel, sambo eller gift? Tiotaggare...17 Tjänstepensionens dag...37 Trygga din ekonomiska framtid Träff för arbetsmiljöombud...20 Träningsläger för förhandlare...25 Utvecklingssamtalet för chefer... 8 Totalt antal deltagare

21 Ett bättre medlemskap För chefsmedlemmar Unionen Skaraborg/Väst erbjuder stöd och service till chefsmedlemmar genom direkt stöd från Lars Remsén (ombudsman chef) med särskilt fokus på chefsfrågor, dels med en rad anpassade aktiviteter. Under året har vi utbildat våra chefer i: Framgångsrikt ledarskap Steg 2 Arbetsrätt för chefer Arbetsmiljö för chefer Utvecklingssamtalet för chefer Modernt ledarskap som ger effekt i samarbete med IHM Business School. Vid årets slut hade vi st chefsmedlemmar - en ökning med 1%. För Egenföretagarmedlemmar Unionen erbjuder stöd och service till egenföretagarmedlemmar. Tjänster som efterfrågas mest är affärsjuridik, rådgivning, avtalsgranskning och UC upplysningar (säkerställa kunders kreditvärdighet). Vi har ett samarbete med Nyföretagarcentrum. Regionalt ansvarig för medlemsformen Unionen Egenföretagare är Lars Remsén. Inga medlemsaktiviteter har genomförts under året. Studerandeverksamhet och skolinfo Vi har under året deltagit vid Arbetsmarknadsdagar på Högskolan Väst i Trollhättan och på Högskolan i Skövde. Antalet studerandemedlemmar minskade under 2014 från till st (-4%).0 Försäkringsinformation Försäkringsinformationen har genomförts till stor del genom uppdrag från PTK (ITP/ KTPavtalet). Verksamheten bedrivs genom planerade informationsträffar, efterfrågade träffar på arbetsplatser och i andra sammanhang samt individuella genomgångar av försäkringar/ pensioner. Under 2014 genomfördes 26 st planerade och 18 st efterfrågade informationsträffar samt 47 st individuella genomgångar. Totalt sett informerades personer, såväl medlemmar som ickemedlemmar. Vi hade 332 st Egenföretagarmedlemmar vid årets slut - en ökning med 22%. 10

22 Ett bättre medlemskap Coachning / CV-granskning Under 2014 har 25 medlemmar blivit coachade. Vi har dessutom även stöttat Göteborg med coachning av 36 medlemmar. Alla fyra planerade gruppcoachningar har blivit inställda p g a för få anmälda. Under året har vi granskat 88 st CV. Grupputveckling GUKS, Grupputveckling för Klubbstyrelser, som är en utbildning där klubbstyrelsen arbetar med sina styrkor, svagheter och där de får göra en handlingsplan för sin verksamhet, har under året genomförts på: IMI Hydronic Engineering Sykes Sweden AB Facklig rådgivning / jour Regionkontoret har haft öppet för spontanbesök måndag-onsdag samt fredag mellan och Medlemmarna i Unionen Skaraborg/Väst erbjuds telefonrådgivning i fackliga frågor via Unionens Medlemsservice Förhandlingar och arbetsrättsligt stöd Kvalitetssäkrad Rådgivning och Förhandling (KROF) För att säkerställa att medlemmar i behov av stöd får en så bra rådgivning/förhandlingshjälp som möjligt arbetar Unionen kontinuerligt med kvalitetssäkring av denna verksamhet. Genom att utvärdera hanteringen av medlemsärenden, från det att ärendet inkommer till Unionen till dess att en eventuell förhandling är avslutad, kan processen säkerställas ur både ett arbetsrättsligt perspektiv och ett medlemsperspektiv. Sedan hösten 2014 sker en kontinuerlig utvärdering av region Skaraborg/Västs förhandlingsärenden. Medlemmar som har blivit företrädda av en ombudsman från regionen får ett frågeformulär skickat till sig där man får bedöma hur man upplevt företrädarskapet och hanteringen av ärendet. Insamlingen sker anonymt och syftar till identifiera framgångsnycklar och utvecklingsmöjligheter i företrädarskapet. För att säkerställa anonymiteten hos de medlemmar som besvarar enkäten redovisas inte resultateten kopplat till specifika arbetsplatser eller förhandlingar. Svaren från frågeformulären kommer att bidra till att utveckla förhandlingsverksamheten i Skaraborg/Väst och öka nöjdheten hos medlemmar som är i behov av stöd. Under året har regionens ombudsmän hanterat totalt 833 förhandlingsärenden. Under året har regionen besvarat 221 ansökningar om lönebidrag, arbetspraktik eller arbetstillstånd. 11

23 Ett bättre medlemskap Kommunikation & Marknadsföring Marknadsföringen av Skaraborg/Västs verksamhet sker genom personliga möten vid arbetsplatsbesök, seminarier, kurser och vid medlemsaktiviteter, men även via andra media, exempelvis: Riktade e-postutskick till målgrupper (chefer, egenföretagare, klubbar, arbetsplatsombud m.fl) Centrala e-postutskick 5 gånger per år till medlemmar, förtroendevalda och chefer Facebook Trycksaker 12

24 Seniorerna Seniorföreningen i Skaraborg Medlemsantalet har minskat under året och är nu 451 st. Antalet nya medlemmar som tillkommit i Unionen Seniorer under året är 148, vilka nu bereds möjlighet att även bli medlemmar i Seniorföreningen Skaraborg via riktat utskick. Under året har vi erbjudit 8 arrangemang inkluderat årsmötet. Dessa har varit Rundresa i Östergötland, Damer i Blues, båtresa i Ekens skärgård samt musik av Lasse Dahlquist. Tre arrangemang fick ställas in, studiebesök på Dafgård, inställt på företagets egen begäran, Nobelmuseet i Karlskoga samt Julmarknad i Rostock beroende på lågt deltagarantal. I de genomförda arrangemangen deltog totalt 170 deltagare (inkl. resp.). Seniorerna i Skaraborg och Väst har samarbete både regionalt och i samverkansgruppen. Regionstyrelse och regionkontor är ett stöd och en hjälp för att möjliggöra verksamhet riktad till Unionens pensionärsmedlemmar i regionen. För detta uttrycker vi ett stort tack. Styrelsens sammansättning AU Lars-Åke Ström J-O Hagelin Gunilla Åberg Inger Anemo Gun-Britt Eliasson Ledamöter Olof Berndtsson Lars Carlsson Ordförande v. Ordförande Sekreterare Kassör Programansvarig Suppleanter Ingvar Hallgren Håkan Hörnfeldt Seniorföreningen i Väst Vi har under året anordnat olika aktiviteter såsom: Kinnekulle resa, Malena Ernman i Vara, Årsmötet hölls den 12 mars på Odd Fellowgården i Trollhättan med ett 30-tal deltagare. Under året har några av styrelseledamöterna varit representerade i ett gemensamt möte med Seniorerna i Skaraborg samt i samverkansgruppen i Stockholm. Vi var vid årets slut 251 medlemmar. Styrelsen riktar ett stort tack till Unionen Skaraborg/Väst för bidrag till föreningens verksamhet. Vi tackar också personal på regionkontoret i Trollhättan för all den hjälp som kommit oss till del, detta har varit till ovärderlig hjälp för oss. Styrelsens sammansättning Bengt-Åke Ståhl Kjell Adolfsson Monica Bengtsson Sten Höglund Hans.i.Karlsson John-Åke Ericsson Sture Karlsson Revisorer Lennart Melin Lenn Svensson Valberedning Christer Daag Eric Overgaard Ordförande V. ordförande Sekreterare Kassör Ledamot Suppleant Suppleant Suppleant Sammankallande Revisorer Valberedning Lars Andersson Ragnar Samuelsson J-O Hermansson Birgitta Skoglund Bertil Nilsson (suppl.) Jan Eriksson 13

25 Ett bättre arbetsliv och en bättre arbetsmarknad Avtalsrörelsen Under 2014 har uppstarten av kommande avtalsrörelse startat. Delpensionsfrågan (som numera kallas flexpension) kommer att vara en mycket viktig fråga i den kommande avtalsrörelsen så därför har Unionen tagit krafttag om att mobilisera i tjänstesektorn med start under hösten 2014, bland annat genom värvning av medlemmar, fler förtroendevalda och tecknande av kollektivavtal inom Almega-området. Detta arbete kommer att intensifieras under 2015 för att kunna stå väl rustade inför de kommande förhandlingarna. Konfliktorganisation har även börjat sina förberedelser inför Dick Nilsson och Kai Haikola är regionala konfliktombud. Opinionsbildning Under året har vi utvecklat vårt arbete med att vara synliga i media och i debattartiklar. Resultatet på egna utspel på debatt- och insändarsidor under 2014 blev ca 70 mediaträffar som är publicerade i vår region i tryckt media och på webben. Vi har även delat med oss till andra regioner som publicerat ett antal av våra artiklar. Unionens hjärtefrågor Kompetens ger kraft Näringslivet och arbetslivet är i ständig förändring. Det kräver medarbetare som har rätt kompetens vid rätt tillfälle och som är trygga nog att våga byta jobb. Kompetensutveckling gagnar både anställda och arbetsgivare. Fler och bättre jobb Unionen tror att högre löner, bättre villkor och ökad välfärd skapas genom ekonomisk tillväxt och företag som är globalt konkurrenskraftiga. Då behövs också investeringar i infrastruktur och forskning och andra innovationsstödjande insatser liksom kompetenta medarbetare. Balans i arbetslivet Tjänstemännen trivs på jobbet men jobbet leder också till stress. Stora förändringar i arbetslivet främst till följd av teknikutveckling, har lett till ett gränslöst arbetsliv där det är svårt att hitta balansen mellan arbetsliv och fritid. Vi har genomfört politikerträff på Jula i Skara med tema Fler och bättre jobb och fokus på Infrastruktur (E20 genom Skaraborg). Fyra riksdagspolitiker närvarade. Regionstyrelsen har hållt demokratipasset på Facklig grund och informerar om Unionens hjärtefrågor på våra medlemsaktiviteter. 14

26 Ett bättre arbetsliv och en bättre arbetsmarknad Likabehandling Unionen arbetar med Likabehandling för att på det viset skapa ett bättre arbetsliv. Det handlar om tillgänglighet, mångfald och jämställdhet och är ett sätt att underlätta för alla och garantera att dessa frågor genomsyrar Unionens verksamhet. Under det gångna verksamhetsåret har ett nytt kursmaterial tagits fram gällande likabehandling. I den lyfts diskrimineringsgrunderna för att bli ett område som blir en naturlig del av arbetsrätten vid sidan av arbetsmiljöarbetet. När det gäller ojämställda löner tas de upp i samband med kurserna för löneförhandlare. Unionen Skaraborg/Väst har genomfört en kurs i Likabehandling. EWC - internationella frågor I Skaraborg/Väst försöker vi uppmärksamma det engagemang som globaliseringen medför. Under det gångna verksamhetsåret har vi uppmuntrat bildandet av Europeiska Företagsråd. Ett sådant avtal har tagits fram för Kinnarps-koncernen. Ansvarig för internationella frågor i regionen är Pål Magnussen. Vi har också deltagit i en jämställdhetsdag i Vänersborg och uppmärksammat 8 mars. 15

27 En utvecklande organisation Påverkan och inflytande i förbundet Regionrådets årsmöte Regionrådets årsmöte och A-kassans stämma hölls den 23 april på Folkets Hus Kulturhuset i Trollhättan. Förutom sedvanliga årsmötespunkter fick vi en genomgång i Engagerande möten av Jennifer Lönn från Unionens förbundskontor, samt en inspirationsföreläsning av Årets talare 2012, Inger Hansson. 67 personer deltog. Regionstyrelse/Arbetsutskott Regionstyrelsen har haft 7 protokollförda möten och arbetsutskottet 10 protokollförda möten under året. Förbundsråd Den maj samlades ledamöter till förbundsråd för att diskutera bland annat målbild 2025, handlingsprogram och avtalsrörelsen. Branschdelegationer Förbundsövergripande delegation Stefan Hämäläinen, Falköping Media Stefan Hämäläinen, Falköping IT, Tekniktjänster, Telekom & Energi Fredrik Wingård, Ed Åsa Sundberg, Trollhättan Övriga uppdrag Unionens förbundsstyrelse Anette Hellgren, Trollhättan Unionens centrala valberedning, Benny Olsson, Nösund Unionens likabehandlingsnätverk Åsa Sundberg, Trollhättan Nätverk för ungdomsombud och Ung Arena Lucas Hult, Ed Unionens A-kassas styrelse Claes Bärnsten, Floby t.o.m Unionens A-kassas valberedning Benny Olsson, Nösund Styrelsen för Kraftcentrum, Trollhättan Sten M Larsson, Trollhättan Unionens representant på Integrationsforum mot rasism i Trollhättan Åsa Sundberg, Trollhättan Ledningsgruppen för YH-utbildningen Energioch miljöeffektiv transportlogistik Benny Olsson, Nösund Lotcen Uddevalla Arne Stigtorp, Uddevalla Transport Benny Olsson, Nösund 16

Regionråd 2015 13 APRIL INFÖR REGIONRÅDET DAGS ATT NOMINERA. Regionråd 2015, Skaraborg/Väst, version 0, 2014-10-29

Regionråd 2015 13 APRIL INFÖR REGIONRÅDET DAGS ATT NOMINERA. Regionråd 2015, Skaraborg/Väst, version 0, 2014-10-29 Regionråd 2015 INFÖR REGIONRÅDET DAGS ATT NOMINERA 13 APRIL Regionråd 2015, Skaraborg/Väst, version 0, 2014-10-29 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till...4 Att välja ombud

Läs mer

Regionrådets årsmöte

Regionrådets årsmöte Kallelse till Regionrådets årsmöte Nu närmar sig Regionrådets årsmöte utöver sedvanliga årsmötet kommer slutligt beslut om att slå ihop Regionerna Skaraborg och Väst att tas. Dagen avslutas med en intressant

Läs mer

Regionrådsombud och alla SjuHalls medlemmar är välkomna till

Regionrådsombud och alla SjuHalls medlemmar är välkomna till Inbjudan Regionrådsombud och alla SjuHalls medlemmar är välkomna till Årsmöte (regionråd) för Unionen SjuHall den 16 april 2015 på Pulsen Konferens, Kyrkängsgatan 8 i Borås Unionens avtalsenhet gästar

Läs mer

Regionråd 2015 Handlingar Nomineringar Motioner

Regionråd 2015 Handlingar Nomineringar Motioner Regionråd 2015 Handlingar Nomineringar Motioner 23-24 april Aronsborg, Bålsta Regionrådets årsmöte den 23 april 2015 Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande 2. Upprop 3. Närvarorätt och yttranderätt

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Regionråd 2016 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 19 oktober 2015, version 1

Regionråd 2016 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 19 oktober 2015, version 1 Regionråd 2016 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR 19 oktober 2015, version 1 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till... 4-5 Val av regionstyrelse...6 Val av ombud

Läs mer

Regionråd 2015 17-18 APRIL TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 27 oktober 2014, version 1

Regionråd 2015 17-18 APRIL TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 27 oktober 2014, version 1 Regionråd 2015 17-18 APRIL TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR 27 oktober 2014, version 1 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till...4 Val till regionstyrelsen...6

Läs mer

Regionråd 2016 20 APRIL TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 20 oktober 2016, version 1

Regionråd 2016 20 APRIL TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 20 oktober 2016, version 1 Regionråd 2016 20 APRIL TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR 20 oktober 2016, version 1 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till...4 Val till regionstyrelsen...6

Läs mer

Regionråd 2015 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 23 oktober 2015, version 1

Regionråd 2015 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 23 oktober 2015, version 1 Regionråd 2015 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR 23 oktober 2015, version 1 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till...4 Val av regionstyrelse...6 Val av kongressombud...

Läs mer

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 065. Förslag till dagordning för Årsmöte 2015

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 065. Förslag till dagordning för Årsmöte 2015 Förslag till dagordning för Årsmöte 2015 1. Årsmötets öppnande 2. Frågan om årsmötets stadgeenliga sammankallande 3. Fastställande av dagordningen 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 5. Val

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet www.koloni-vastreg.se Till Västra Regionens medlemsföreningar, regionstyrelsen, revisorerna och valberedning samt styrelsen för värdföreningen Eklundshovs Koloniträdgårdsförening

Läs mer

Var med och forma Unionen! Val till Unionen SjuHalls årsmöte den 20 april 2016 Dags att nominera

Var med och forma Unionen! Val till Unionen SjuHalls årsmöte den 20 april 2016 Dags att nominera Till Unionen SjuHalls klubbar och arbetsplatsombud (Övriga medlemmar via regionens tidning) Datum Oktober 2015 Vår referens Valberedningen/Enar Bonath Var med och forma Unionen! Val till Unionen SjuHalls

Läs mer

Jägarnas Riksförbund Västra Götalands Viltvårdsdistrikt

Jägarnas Riksförbund Västra Götalands Viltvårdsdistrikt Protokoll fört vid Distriktsårsstämman för Västra Götalands Viltvårdsdistrikt 2015-03-14 på Glimmingen, 1. Stämmans öppnande Hans Nyman hälsade de närvarande välkomna till dagens stämma och förklarade

Läs mer

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Det är väldigt viktigt att alla i Unionen drar åt samma håll för att det vi gör ska få maximal genomslagskraft ute

Läs mer

Regionråd 2015. 19-20 April TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. November 2014, version 3

Regionråd 2015. 19-20 April TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. November 2014, version 3 Regionråd 2015 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR 19-20 April November 2014, version 3 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till... 4-5 Val av regionstyrelse...6

Läs mer

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp Mediainköp Borås Göteborg Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd 66 40 41 22 1 7 2 3 1 65 31 544 222 2 2 8 15 5 20 10 5 2 1 1 1 350 250 12 2 214 7 5 48 16 20 49 9 20 2 41 35 438 180 2 1 4 13 2 188 18 348 37

Läs mer

Årsberättelse 2010 Unionen Skaraborg/Väst

Årsberättelse 2010 Unionen Skaraborg/Väst Årsberättelse 2010 Unionen Skaraborg/Väst 1 Styrelsens berättelse i Skaraborg Regionstyrelsen får härmed avge följande berättelse för verksamhetsår 2010. Regionråd De av klubbarna valda representanterna

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Västergötlands Bowlingförbund. Den 2 juni 2014 på Lumber& Karle, Kvänum.

Protokoll fört vid årsmöte i Västergötlands Bowlingförbund. Den 2 juni 2014 på Lumber& Karle, Kvänum. Protokoll fört vid årsmöte i Västergötlands Bowlingförbund Den 2 juni 2014 på Lumber& Karle, Kvänum. 1. Mötets öppnande. Förbundsordförande Elinor Schött öppnade VgBf s åttioandra ordinarie årsmöte och

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Kursprogram 2013 För dig med fackligt uppdrag i Unionen Dalarna, Uppland och Gävleborg, DUG

Kursprogram 2013 För dig med fackligt uppdrag i Unionen Dalarna, Uppland och Gävleborg, DUG Kursprogram 2013 För dig med fackligt uppdrag i Unionen Dalarna, Uppland och Gävleborg, DUG Innehållsförteckning Grattis du är förtroendevald 2 Kursguide 3 Facklig grundkurs 4 Omorganisation - MBL/LAS

Läs mer

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla Beslutande Clas-Åke Sörkvist Tanum Robert Svensson Mellerud Rolf Mattsson Sotenäs Rune Forsdahl Dals Ed Erland Lundqvist Strömstad

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Kurser höst 2014. För dig med fackligt uppdrag i Unionen Mellannorrland, Västerbotten och Norrbotten

Kurser höst 2014. För dig med fackligt uppdrag i Unionen Mellannorrland, Västerbotten och Norrbotten Kurser höst 2014 För dig med fackligt uppdrag i Unionen Mellannorrland, Västerbotten och Norrbotten Kunskap skapar trygghet och ger kraft Unionens kurser är en viktig del i din kompetensutveckling. De

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5)

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) Årsmöte Datum: 24 februari 2015 Tid: 19.00 20.30 Plats: Brf Vårvindens festlokal, Vårvädersvägen 6 B Närvarande: 16 områden, 23 röstberättigade 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

2 Parentation Sekreteraren Viljo Koski framhöll att sex av distriktets medlemmar avlidit under verksamhetsåret.

2 Parentation Sekreteraren Viljo Koski framhöll att sex av distriktets medlemmar avlidit under verksamhetsåret. Kongressprotokoll Protokoll fört vid Västergötlands Schackförbunds kongress i Vårgårda lördagen den 27 mars 2010. Förhandlingarna startade kl. 11.00 Kongressen hölls på Vårgårda Värdshus i Vårgårda centrum.

Läs mer

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Landskapsingenjörernas Riksorganisation Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Dagordning årsmöte 2013-11-05 Stockholm!... 3 Styrelsekandidater 2013!... 4 Verksamhetsberättelse för LIR

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26 Tid. Den 26 februari 2011, kl 13.30 Plats: Släktforskarförbundets lokaler, Solna Närvarande: 25 personer enligt närvarolista, bil 1. 1. Föreningens ordförande Otfried Czaika inledde med att bl a tacka

Läs mer

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 PFK Sida 1 (5) Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 Tid: 2008-02-26 klockan 18.30 19.15 Plats: Lektionssal 7 därefter Mässen Kvarn 1 Mötets öppnande Ordförande Lars-Örjan Hovbrandt hälsade

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 Plats: Bygdegården, Anna Whitlock, Eriksbergsgatan 8B, Stockholm Tid: 17:30-19:00 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande,

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014.

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Årsmötet inleddes med morgonkaffe följt av morgonbön, ledd av Ulf Berggren. 1 Mötets öppnande Ordföranden Ulf Berggren

Läs mer

Dyröns IF Årsmöte 2015

Dyröns IF Årsmöte 2015 Dyröns IF Årsmöte 2015 Tid och plats 2015-02- 28 kl 14.00, Dyröns IF samlingslokal. Närvarande Ann- Gerd Grahm Ordförande Suzanne Friis Sekreterare Maj- Britt Aronsson Christer Eliasson Eric Gustafsson

Läs mer

Hans Nyman hälsade de närvarande välkomna till dagens stämma och förklarade den öppnat.

Hans Nyman hälsade de närvarande välkomna till dagens stämma och förklarade den öppnat. Protokoll fört vid Distriktsårsstämman för Västra Götalands Viltvårdsdistrikt 2014-03-15 i Stenshult, 1.Stämmans öppnande Hans Nyman hälsade de närvarande välkomna till dagens stämma och förklarade den

Läs mer

Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012

Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012 Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00 Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012 Dagordning årsmöte 2012-02-02 Alnarp 1. Val av mötesordförande

Läs mer

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 65. Förslag till dagordning för Årsmöte 2014

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 65. Förslag till dagordning för Årsmöte 2014 Förslag till dagordning för Årsmöte 2014 1. Årsmötets öppnande 2. Fråga om årsmötets stadgeenliga sammankallande 3. Fastställande av dagordningen 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 5. Val av

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Plats: Aptitgården, Vädursgatan 5 Gårda-GÖTEBORG Program: (Inskrivning from 16.45) 16.45-17.30 Lättare förtäring 17.30-18.00

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND PROTOKOLL Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 Sign: Plats: Kommunfullmäktiges sal, Stadshus i Skövde Närvarande:

Läs mer

Nu med Bilda chefssektion. Bra struktur på klubben. Klubbstadgar i praktiken

Nu med Bilda chefssektion. Bra struktur på klubben. Klubbstadgar i praktiken Nu med Bilda chefssektion Bra struktur på klubben Klubbstadgar i praktiken Vi har tagit fram det här häftet som ett stöd till dig som är förtroendevald i en Unionenklubb och som funderar kring hur ni

Läs mer

Regionråd 2015 HANDLINGAR NOMINERINGAR MOTIONER. 23-24 april Aronsborg, Bålsta

Regionråd 2015 HANDLINGAR NOMINERINGAR MOTIONER. 23-24 april Aronsborg, Bålsta Regionråd 2015 HANDLINGAR NOMINERINGAR MOTIONER 23-24 april Aronsborg, Bålsta Dagordning Vid årsmötet för Unionen Dalarna 2015 04 23 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop 3. Årsmötets stadgeenliga kallande 4.

Läs mer

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18. Bostadsrättsförening Vilbergen i Norrköping Sidan 1 av 6 STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.30 1

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

SPF Trångsundsveteranerna

SPF Trångsundsveteranerna Årsmötesprotokoll fört vid SPF Trångsundsveteranernas årsmöte den 18 februari 2014 kl 12.00 i Mariakyrkans församlingssal, Skogås Centrum. Närvarande medlemmar: 54 1. Årsmötets öppnande Föreningens ordförande

Läs mer

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede.

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede. Sid. 1 PROTOKOLL FÖRT VID SKÅNSKA SÅNGARFÖRBUNDETS REPRESENTANTSKAPSMÖTE SÖNDAGEN DEN 8 MARS 2009 PÅ "DEGEBERGA-WITTSKÖFLE GOLFKLUBB" I DEGEBERGA. 25 MEDLEMMAR NÄRVARANDE 1 Mötets öppnande Ordförande Kjell

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2015

Årsmöteshandlingar 2015 Trollhättans Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2015 Nätbilaga Dokument: Dagordning Preliminärt årsprogram Verksamhetsplan Valberedningens förslag Budgetförslag Dagordning Trollhättans brukshundklubb 2015

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-05-27 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 37 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

Regionråd 2015. 17-18 april TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. NOVEMBER 2014, version 4

Regionråd 2015. 17-18 april TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. NOVEMBER 2014, version 4 Regionråd 2015 17-18 april TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR NOVEMBER 2014, version 4 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till...4 Val till regionstyrelsen...6

Läs mer

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND Protokoll fört vid Göta älvs vattenvårdsförbunds förbundsmöte 2014 Tid: Tisdagen den 29 april 2014 kl. 9.00-12.00 Plats: Närvarande: Sparbankssalen, Utbildningens Hus i Alingsås Ca 50 personer. Representanter

Läs mer

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte 2014-03-18 1. Mötets öppnande 2. Upprop av ombud och godkännande av fullmakter 3. Fastställande av föredragningslista

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Nära dig. Unionen TV på Youtube. Unionenveckan Förbättra vad du vill! En tidning till dig som är medlem i Unionen Norrbotten.

Nära dig. Unionen TV på Youtube. Unionenveckan Förbättra vad du vill! En tidning till dig som är medlem i Unionen Norrbotten. Nära dig En tidning till dig som är medlem i Unionen Norrbotten Nr: 1-2015 Högre lön och längre semester! Unionen TV på Youtube Visste du att Unionen har en egen kanal på Youtube? Där publicerar vi bland

Läs mer

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja VÄLKOMMEN till årsmötet 2012 SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja DAGORDNING ÅRSMÖTE 10 MARS 2012 1 Årsmötet öppnas 2 Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande

Läs mer

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Tid: Lördagen 21 april 2012 kl. 13:00 Plats: Noaks Ark, Eriksbergsgatan 46, Stockholm Närvarande ombud: Skåne: Christine Fernström

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

Årsmöte 2011 3 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2011

Årsmöte 2011 3 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2011 Årsmöte 2011 3 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00 Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2011 Dagordning årsmöte 2011-02-03 Alnarp 1. Val av mötesordförande

Läs mer

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland - 1 - (6) FÖRT VID SVENSKA SJUKVÅRDSANSTÄLLDAS IDROTTSFÖRBUNDS FÖRBUNDSMÖTE 2012, SOM GENOMFÖRDES DEN 7 SEPTEMBER KL.17.30 PÅ BEST WESTERN HOTELL JÄGERSRO I MALMÖ. 1 15 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF)

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Ändamål och uppgifter 1 Sveriges Universitetslärarförbunds lokalförening SULF/X, är lokal organisation för SULFs medlemmar

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2012-05-23 1 19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 29 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Södra Norrlandsektionen. Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00. Arbetsförmedlingen Sundsvall

Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Södra Norrlandsektionen. Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00. Arbetsförmedlingen Sundsvall ST inom Arbetsförmedlingen 1 Sammanträde: Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00 Plats: Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen Sundsvall 1. Representantskapsmötets öppnande Lars-Göran

Läs mer

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte Söndagen den 8 februari 2015 Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad Närvarande: 60 medlemmar 1 Mötets öppnande och fastställande av dagordningen 2 Godkännande av

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2014-05-21 1-19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 34 st. varav två med fullmakt.

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 22 maj 2014 på Umeå Folkets Hus. Tid: 18.30 20.15. 1 Öppnande

Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 22 maj 2014 på Umeå Folkets Hus. Tid: 18.30 20.15. 1 Öppnande Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 22 maj 2014 på Umeå Folkets Hus Tid: 18.30 20.15 HSB Umeås ordförande Olle Karlsson hälsar stämmobesökarna välkommen och berättar om sin syn

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Kurser 2011 för dig med fackligt uppdrag

Kurser 2011 för dig med fackligt uppdrag Kurser 2011 för dig med fackligt uppdrag Bättre arbetsmiljö (BAM), grundkurs i arbetsmiljö 3 dagar (2 + 1), internatutbildning (F) Bättre arbetsmiljö (BAM) vänder sig i första hand till dig som är ny som

Läs mer

Norrbottens Bowlingförbund

Norrbottens Bowlingförbund Norrbottens Bowlingförbund Årsmötesprotokoll 2014-06-08 Norrbottens bowlingförbunds årsmöte ägde rum i Luleå den 8 juni, 2014. Närvarande: Anders Nilsson, Kalix Andreas Lindgren, Luleå Anki Karlsson, Boden

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll från SJF:s årsmöte 2011 Datum: Söndagen 13 mars 2011, kl 11.00-14.20 Plats: Ibis Hotell, Stadiongatan 21, Malmö. Inledning SJF:s förbundsordförande Kent Härstedt hälsade samtliga hjärtligt välkomna

Läs mer

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör.

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. Folkdansringen i Örebro län Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. 1 Mötets öppnande Ordförande Rolf Östman hälsar välkommen och förklarar

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

Att bilda lokal Akademikerförening hos arbetsgivare på privat sektor

Att bilda lokal Akademikerförening hos arbetsgivare på privat sektor Att bilda lokal Akademikerförening hos arbetsgivare på privat sektor Checklista 1. Hitta medlemmarna 2. Bjud in till medlemsmöte och föreslå att förening bildas 3. Bilda gärna arbetsgrupp/interrimsstyrelse

Läs mer

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst vision västra götaland det goda livet Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst Visionen gäller för Västra Götaland. Den är

Läs mer

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad.

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad. Protokoll fört vid Republikanska föreningens kongress Lördagen den 18 april 2015 Pelarsalen, Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm 1 Kongressens öppnande Republikanska föreningens ordförande Mia

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Antagna vid Sacorådets ordinarie årsmöte 2014-02-20 1 Syfte Syftet med Sacorådet i Göteborgs Stad är att, genom samarbete, säkerställa optimal styrka hos Sacoförbunden,

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014-04-23 Årsmöteshandlingar Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013... 3 ÅRSREDOVISNING FÖR 2013... 4 REVISIONSBERÄTTELSE... 5 LOKAL MEDLEMSAVGIFT... 6 BUDGET 2014...

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 1.1 Inledning En stor del av föreningens styrelsearbete har inriktats mot att fortbilda och kompetensutbilda

Läs mer

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015 Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening Tisdag 28 april 2015 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer Ordförande Sekretärare Två protokolljusterare/rösträknare 3. Mötets behöriga utlysande 4.

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Årsmötesprotokoll fört i Nordiska Rexringen 2014-04-26 i Sundsvall

Årsmötesprotokoll fört i Nordiska Rexringen 2014-04-26 i Sundsvall Årsmötesprotokoll fört i Nordiska Rexringen 2014-04-26 i Sundsvall Närvarande på årsmötet: Pernilla Ohlson, Kristina Kjell, Saija Vasenius, Christina Nilsson, Christina Larsson, Angelica Pettersson Weigl,

Läs mer

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013 Landskapsingenjörernas Riksorganisation Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013 Dagordning årsmöte 2013-04-26 Stockholm!... 3 Styrelsekandidater 2013!... 4 Verksamhetsberättelse för LIR 2012!...

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

ÅRSMÖTE - Personalföreningen MARKISERNA 2004-02-25, klockan 18.30-20.00 Restaurang Lovisa, Kunskapens Hus, Skene

ÅRSMÖTE - Personalföreningen MARKISERNA 2004-02-25, klockan 18.30-20.00 Restaurang Lovisa, Kunskapens Hus, Skene ÅRSMÖTE - Personalföreningen MARKISERNA, klockan 18.30-20.00 Restaurang Lovisa, Kunskapens Hus, Skene Närvarande medlemmar: Enligt separat förteckning, BILAGA 1 Fråga om mötets behöriga utlysande Godkännande

Läs mer