Handlingar till. Unionens a-kassas stämma Unionen Skaraborg/Västs regionråd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar till. Unionens a-kassas stämma Unionen Skaraborg/Västs regionråd"

Transkript

1 Handlingar till Unionens a-kassas stämma Unionen Skaraborg/Västs regionråd Scandic Billingen 13 april 2015

2 Dagordning; val av ombud till Unionen Arbetslöshetskassas årsstämma Mötets öppnande 2. Upprop 3. Mötets behöriga utlysande 4. Val av mötesfunktionärer a. Ordförande b. Sekreterare c. Två justerare 5. Val av tre ombud till Unionens Arbetslöshetskassa Valberedningens och övriga förslag, se baksidan. 6. Val av tre suppleanter till Unionens Arbetslöshetskassa Valberedningens och övriga förslag, se baksidan. 7. Mötets avslutande Unionen Skaraborg/Väst Kungsgatan 57, Box 111, TROLLHÄTTAN Tel , Fax , Storgatan 20, SKÖVDE Tel , Fax ,

3 Valberedningens förslag av ombud till Unionens Arbetslöshetskassa (AK) för ett år Tre ombud till Unionens AK Benny Olsson, Uddevalla Hamnterminal 1 år Omval Fredrik Wingård, Sykes Sweden AB 1 år Nyval Stefan Hämäläinen, Falköpings Tidning, AB 1 år Omval Tre suppleanter till Unionens AK (Suppleanter ersätter i nämnd ordning) Janette Leinonen, Coor Service Management EM AB 1 år Nyval Christina Pedersen, studerande 1 år Nyval Anders Löfving, Clear Car AB 1 år Nyval Unionen Skaraborg/Väst Kungsgatan 57, Box 111, TROLLHÄTTAN Tel , Fax , Storgatan 20, SKÖVDE Tel , Fax , 2 (2)

4 REGIONRÅDETS ÅRSMÖTE SKARABORG/VÄST 13 april 2015 på Scandic Billingen, Skövde Dagordning 01 Mötets öppnande 02 Upprop 03 Årsmötets behöriga kallande Dagordningens fastställande Val av funktionärer för årsmötet: a) mötesordförande b) sekreterare c) två (2) justerare/tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet 06 Motioner till regionstyrelsen under året 07 Motioner till förbundsrådets årsmöte 08 Motioner till kongressen 09 Motioner och förslag till regionrådet 10 Fastställande av arvoden 11 Verksamhetsrapport 12 Regionstyrelsens årsberättelse och årsredovisning 13 Regionrevisorernas granskningsberättelse 14 Fråga om ansvarsfrihet för regionstyrelsen i Skaraborg/Väst Val av regionstyrelse 15 Val av regionstyrelseordförande En (1) ordförande på 2 år 16 Val av ledamöter: Tre (3) ledamöter på 1 år, fyllnadsval Sex (6) ledamöter på 2 år 17 Val av suppleanter till regionstyrelsen: Fem (5) suppleanter på 1 år 18 Val av revisorer: En (1) revisor på 2 år En (1) revisor på 1 år 19 Val av revisorsuppleanter: Två (2) suppleanter på 1 år 20 Val av ombud till förbundsrådet: Sex (6) ombud på 1 år 21 Val av suppleanter till förbundsrådet: Sex (6) suppleanter på 1 år 22 Val av likabehandlingsombud: Ett (1) ombud på 1 år 23 Val av ungdomsombud: Två (2) ombud på 1 år

5 24 Val av ordinarie kongressombud: Elva (11) ombud på 4 år 25 Val av suppleanter till kongressombud: Elva (11) suppleanter på 4 år 26 Val av ordinarie valberedare, varav en (1) sammankallande: Tre (3) ordinarie på 2 år 27 Val av suppleanter till valberedningen: Två (2) suppleanter på 1 år 28 Övrigt 29 Avslutning

6 MOTION Inom en del sektorer på arbetsmarknaden finns det möjlighet att få tjänstledighet för att pröva annat arbete. Med den snabba förändringstakt som nu råder inom tjänstemannasidan i industrin aktualiseras behovet att pröva andra yrken för våra medlemmar. Jag anser att det är hög tid att våra medlemmar skall ges möjligheter att pröva nya yrkesvägar utan behöva säga upp sig, det främjar rörligheten på arbetsmarknaden och bidrar till att öka kompetensen såväl hos individer som företag. Jag föreslår därför att kongressen beslutar. Unionen Skaraborg/Väst Peter Karlsson FS uppdrag att påverka såväl lagstiftare som avtalsslutare att införa "tjänstledighet för att pröva annat arbete"

7 Motion Motion om förbundsövergripande riktlinjer för ungdomsombud ska behandlas av region SjuHall, Norrbotten, Stockholm, Skaraborg/Väst, Mellannorrland och Göteborg. Motionen är sorterad under region Stockholm. Yttrande på dessa motioner mailas till Axel Lindersson, Ledningssekretariatet senast 2 maj. Nätverksgruppen för ungdomsombud lyfter i rapporten Ungdomsombud alibi eller resurs? som har presenterats för förbundsstyrelse och regionstyrelser runt om i landet problematiken med att det runt om i regionerna är väldigt olika syn på ungdomsombudens syfte, roll och funktion. Man lyfter fram behovet av att se över möjligheterna att ta fram förbundsövergripande riktlinjer för ungdomsombuden som kan skapa en samsyn om rollen. Detta för att det essentiella för att skapa ett samförstånd aldrig kommer att kunna styras av stadgar. Rollen måste i någon form få vara levande och kunna anpassa sig till hur världen ser ut, både inom förbundet, respektive region och över tid. Vi ser det som en väsentlig del för att stärka rollen som ungdomsombud, men även att anpassa så att rollen får samma betydelse över hela förbundet, att man ser över möjligheterna och utformningen av förbundsövergripande riktlinjer som klargör syftet och nyttan med ungdomsombuden, men som ändå ger en bredd till regionerna att kunna formulera regionala riktlinjer som passar till deras verklighet och som kompletterar de förbundsövergripande. Därför vill vi föreslå: kongressen ger Förbundsstyrelsen i uppdrag att tillsammans med nätverksgruppen för ungdomsombud se över möjligheterna och utformningen av förbundsövergripande riktlinjer för ungdomsombuden som skapar en samsyn kring rollen utifrån motionens intentioner.

8 MOTION Unionens lägsta löner enligt vårt kollektivavtal måste höjas. Med priser som ökar varje år, är det viktigt att våra lägsta löner ökar också. Jag upplever att våra lägsta löner inte har hängt med den prisutveckling som det kostar att leva idag. Det är viktigt att Unionen ser till att de lägsta lönerna inte ligger under kr så att ekonomin kan gå ihop för dem också. Det är också ett bra sätt att göra dessa arbetsplatser attraktiva, det vinner ju både Unionen och arbetsgivaren på. Jag föreslår därför att kongressen beslutar. Unionen Skaraborg/Väst Peter Karlsson FS uppdrag att påverka såväl lagstiftare som avtalsslutare att arbetar för en lägsta lön ska vara på kr för en heltidstjänst

9

10

11 Unionen Region Skaraborg/Väst årsarvoden och ersättningar för förtroendevalda IBB :- Uppdrag % av IBB per år Arvode ordförande 19% Arvode vice ordförande 9% Arvode RS ledamot och suppl. 5.5% Arvode revisor/valberedare och suppl. 5.5% Sammanträdesersättning 0.88% Vid IBB beräkning av arvoden jämnas ersättningarna till närmaste högre tiotal kronor. Reseersättning enligt Unionens rekommendationer 2015: 32,90/mil (Varav är skattefri del enligt skatteverkets nuvarande regler.) En enhetlig reseräkning används oavsett uppdrag Vid internat utgår sammanträdesersättning och traktamente Arvoden: För att arvoden ska utbetalas, fordras närvaro med minst 50 % Valberedare/Revisorer och dess suppleanter räknas efter deras egen bokförda mötesstruktur, eftersom det huvudsakliga arbetet bedrivs vid sidan av fastställd mötesordning för styrelsen. Valberedning samt dess suppleanter: Revisorer samt dess suppleanter: Minst 4st bokförda möten. Minst 4st verksamhetsrevisioner Skall arvode utbetalas fordras också här 50 % närvaro i dessa funktioners mötesstruktur.

12 2014 Foto: Alex Giacomini VERKSAMHETSBERÄTTELSE

13 Ensam är inte stark Ordspråket ensam är stark tycker jag är felaktigt. Det är tillsammans som vi lyckosamt kan lösa de stora uppgifterna såsom, en bättre arbetsmiljö, en bättre löneutveckling och skapa möjligheter till en berikande fritid. Därför satte Unionen 2010 upp som mål att vi inför 2015 skall vara medlemmar. Ett mål som vi lyckades uppfylla i november. Ett fantastiskt arbete av alla våra förtroendevalda och anställda har utförts för att nå detta mål. Men det skall alla veta att det finns fortfarande många kvar att värva så arbetet stannar inte bara för att det första målet är uppnått är det kongress för Unionen och prepareringarna inför denna har fortgått under hela året med flera remissvar till förbundet och en kongresskola. Vi har redan pratat mycket om Unionens ekonomi och hur vi vill använda våra medel i framtiden. Hur kommer fördelningen mellan förbundskontorets resurser och regionens resurser att se ut? Hur kommer medlemsavgiften att förändras? Branschidentifikationen har tagit ytterligare fart under året och nu får alla en branschbilaga med vår tidning Kollega som heter Inblick där man kan läsa mer om sin egen bransch. Detta för att alla skall känna att Unionen vänder sig till mig. medlemskapet för våra medlemmar och driva förbundets politik genom våra hjärtefrågor. Vi har startat ett samarbete i opionionsbildande syfte. Vi hoppas också att tillsammans utveckla branschnätverk, där förtroendevalda från samma bransch träffas och utbyter erfarenheter. Vi har under året fortsatt att bjuda in riksdagspolitiker och glädjande kan vi konstatera att de är intresserade av Unionen och vårt arbete. Även i år ett stort tack till Anna-Karin och hennes gäng på regionkontoren och tillika ett stort tack till alla våra förtroendevalda i Skaraborg/Väst som stöttar och bidrar till trygghet för våra medlemmar. Och du kommer väl ihåg vår vision som lyder Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet. Benny för Regionsstyrelsen Unionen Skaraborg/Väst Samarbetet med regionerna Sjuhall och Göteborg har utvidgats under året. Nu kan vi tillsammans erbjuda en gemensam kurskatalog där våra medlemmar får fler tillfällen att hitta ett kurstillfälle som passar. Regionstyrelserna har regelbundet träffats under året på så kallade ansvarsmöten. Tillsammans har vi cirka medlemmar att förvalta och med det ett stort ansvar att utveckla deras arbetsliv, därför namnet. Vi i Skaraborg/Väst ser detta som ett givande samarbete så att vi gemensamt kan utveckla 2

14 Personal Regionchef Anna-Karin Moberg Ombudsmän Maria Bouvin fr.o.m Annika Brunsten Johan Bäcklund Iréne Cedin tjänstledig fr.o.m Morgan Ek Kai Haikola Mark Hanzon-Dalling Liza Hultcrantz Ann-Mari Olsson Pål Magnussen Dick Nilsson Pär Nilsson t.o.m Ulf Olsson Lars Remsén Maria Rydén Internt stöd Britt Alfredson Anders Svahn Värvare Louise Karlsson Bobby Isaksson t.o.m Kommunikatör Stefan Vinnerholt Försäkringsinformatör Fredrik Asplund Skaraborg/Väst Siw Andersson Skaraborg, t.o.m

15 Förtroendevalda Regionstyrelsen Ordförande Benny Olsson Nösund Vice ordförande Claes Bärnsten Floby, t.o.m Stefan Hämäläinen Falköping, fr.o.m Ledamöter Margaretha Berg Vänersborg Erik Boij Skövde Per-Åke Halvordsson Dals Långed Anette Hellgren Trollhättan Lennart Hellmén Lidköping Stefan Hämäläinen Falköping Mats Lidberg Skara Peter Karlsson Trollhättan Linda Mildh Uddevalla Juhani Tamminen Uddevalla Fredrik Wingård Ed Revisorer Mats Börjesson Jörgen Svensson Revisorssuppleant Roger Thorin Valberedning Sammankallande Mikael Björsell Veronica Östman Janette Leinonen Sten M Larsson Lennart Strömvall Valberedning suppleant Susan Grahn Åsa Sundberg Trollhättan Trollhättan Skara Trollhättan Vårgårda Skövde Trollhättan Vargön Alingsås Trollhättan Suppleant Anders Sellman Lucas Hult Christer Anderzen Said Abdu Personalrepresentant Annika Brunsten Trollhättan Ed Vårgårda Trollhättan Trollhättan Ungdomsombud Lucas Hult Ed Joakim Åkesson Trollhättan, t.o.m

16 Förtroendevalda Kongressombud Benny Olsson Stefan Hämäläinen Åsa Lundqvist Göran Anderberg Mats Lidberg Sten M Larsson Åsa Sundberg Ann-Mari Olsson Jeanette Leinonen Fredrik Wingård Peter Karlsson Camilla Nagel Nösund Falköping Dals Långed Tibro Skara Trollhättan Trollhättan Herrljunga Skövde Ed Trollhättan Hjo Ombud till Unionens A-kassas stämma Benny Olsson Nösund Anette Hellgren Trollhättan Stefan Hämäläinen Falköping Ombudsuppleant till Unionens A-kassas stämma Juhani Tamminen Uddevalla Fredrik Wingård Ed Joakim Åkesson Trollhättan, t.o.m Suppleant Mikael Björsell Trollhättan Per-Åke Halvordsson Dals Långed Juhani Tamminen Uddevalla Roger Thorin Skara Lennart Hellmén Lidköping Margaretha Berg Vänersborg Ombud till förbundsråd Mats Lidberg Skara Benny Olsson Nösund Fredrik Wingård Ed Stefan Hämäläinen Falköping Per-Åke Halvordsson Dals Långed Åsa Lundqvist Dals Långed Suppleanter Juhani Tamminen Uddevalla Peter Karlsson Trollhättan Lennart Hellmén Lidköping Erik Boij Skövde Margaretha Berg Vänersborg Joakim Åkesson Trollhättan, t.o.m

17 En starkare kraft Kollektivavtal Det finns totalt arbetsplatser i regionen som har kollektivavtal med Unionen varav 690 arbetsplatser har ett s.k. hängavtal (kollektivavtal som tecknats direkt mellan arbetsgivaren och Unionen Skaraborg/Väst). Under 2014 har det tecknats 27 st nya hängavtal. Antalet yrkesverksamma medlemmar i regionen som omfattas av ett kollektivavtal är (74%). På arbetsplatser med 5 eller fler medlemmar omfattas 90% av medlemmarna av kollektivavtal. På arbetsplatser med 30 eller fler medlemmar omfattas 100% av medlemmarna av kollektivavtal. Lokal facklig organisation Nya klubbar: Tectubes AB, Hjo Husqvarna AB, Brastad Bilia Personbilar AB Skaraborg, Skövde IAC, Färgelanda Westcoast Windows AB, Trollhättan Herrljunga Cider AB, Herrljunga Imtech, Lidköping Prospector Marknadssupport, Lidköping Kellfri AB, Skara Vid årsskiftet hade regionen 162 klubbar som omfattar medlemmar. Arbetsplatsombud (APO) 211 Arbetsplatsombud (APO) varav 10 har fullt förhandlingsmandat och 6 st begränsat förhandlingsmandat. APO finns på 189 arbetsplatser och omfattar medlemmar. Arbetsmiljöombud (AMO) I regionen finns 321 st AMO. Av dessa är det 187 st som är utsedda av klubbar, övriga finns på arbetsplatser utan klubb. I regionen finns även 18 st huvudarbetsmiljöombud (HAMO). 6

18 En starkare kraft Arbetsmiljö Inom regionen arbetar vi aktivt med arbetsmiljön på medlemmarnas arbetsplatser utifrån Unionens vision: Unionen vill ha arbetsplatser med god fysisk och psykosocial arbetsmiljö som är fri från hälsorisker och anpassad till medlemmarnas personliga förutsättningar. Vi erbjuder våra förtroendevalda, medlemmar och chefer utbildningar, nätverksträffar samt seminarier. Under året som gått har vi genomfört två grundkurser i Bättre Arbetsmiljö (BAM), en dags utbildning i Arbetsmiljö för chefer, en arbetsmiljöträff samt en SAMS - Samspelet mellan människa och arbetsmiljö. Regionala arbetsmiljöombud - RAMO Unionens regionala arbetsmiljöombud har till uppgift att stimulera det lokala arbetsmiljöarbetet och få arbetsgivare att komma igång med det systematiska arbetsmiljöarbetet, framförallt på mindre arbetsplatser genom: att aktivera arbetsgivare och arbetstagare i arbetsmiljöarbetet, att rekrytera AMO att arbeta konsultativt för arbetsplatsen och deras arbetsmiljöarbete. Under året har 253 Ramo-besök genomförts vilket är en ökning med 106%. Arbetsskador & Försäkringsärenden Sex arbetsskadeärenden är skickade till juridiska enheten för vidare handläggning. Fem av dessa har blivit till medlemmens fördel. Ytterligare 11 ärenden avseende a-kassa och sjukpenning har skickats till juridiska enheten. Antalet arbetsmiljöärenden var 49 stycken i regionen under 2014 vilket är en ökning med 40%. Medlemsvärvning Medlemmarna är basen och utgångspunkten för allt arbete i Unionen. Med fler och nöjdare medlemmar blir vi ett starkare förbund. När vi kan se och möta medlemmarnas individuella behov och önskemål skapar vi ett attraktivt medlemskap och genom att synliggöra det lockar vi fler att bli medlemmar. Under 2014 har vi i regionen registrerat yrkesverksamma inträden (inkl. egenföretagarmedlemmar) varav 246 kom från Farmaciförbundet i februari. Vid årets slut hade regionen medlemmar, en ökning med 591 st. Det personliga mötet med medlemmar och blivande medlemmar ute på arbetsplatserna är grunden för regionens medlemsvärvning tillsammans med kampanjer. Under året har 567 unika arbetsplatser besökts av regionens personal. Totalt har 734 arbetsplatsbesök genomförts. 7

19 En starkare kraft Unionenveckorna Under året har Unionen anordnat två synlighetsveckor, sk Unionenveckor, med syfte att göra förbundet synligt samtidigt i hela landet, värva nya medlemmar samt ta hand om / vårda de som redan är med. Årets första Unionenvecka (V6) var temat Arbetsplatspåverkan. Axplock om vad som hände under veckan: Diverse Unionentåg Arbetsplatsbesök/gaturace på utvalda gator i regionen Föreläsning med Johan Stenbäck i Skövde Ramobesök Höstens Unionenvecka (V38) var temat Valuta för medlemsavgiften. Det som hände under den veckan var bl.a: Diverse Unionentåg Arbetsplatsbesök/Gaturace på utvalda gator i regionen Föreläsning med Babben Larsson i Trollhättan Ramobesök Facklig utbildning Vi har även under 2014 haft en omfattande utbildningsverksamhet. Tyngdpunkten är inriktad mot den fackliga grundutbildningen med påbyggnad, för dem som varit med i klubbarbetet länge. Kravet kvarstår för att kunna gå påbyggnad, måste alla förtroendevalda gått grundkursen. Vi har under året anlitat Jula Hotell & Konferens i Skara och Quality Hotel i Vänersborg som kursplatser. Vi har även använt egna lokaler. Under året har personer deltagit i våra utbildningar/aktiviteter. Vi har ställt in fyra fackliga kurser under året pga för få anmälda. Inför 2015 har ett samarbete inletts mellan Göteborg, SjuHall och Skaraborg/Väst med intentionen att öka möjligheterna för nyvalda att utbilda sig och stärka de befintliga förtroendavalda i sitt uppdrag. 8

20 En starkare kraft Aktiviteter Tillfälle för aktiviteten Antal deltagare Arbetsmiljöansvar för chefer...20 Arbetsrätt för chefer...18 Bättre arbetsmiljö (BAM) grundkurs i arbetsmiljö...34 Din trygghet i två kuvert Efterfrågad - Din trygghet i två kuvert Efterfrågad - Ditt försäkringsskydd genom jobbet Efterfrågad - Individualärenden...48 Efterfrågad - Singel, sambo eller gift?...22 Facklig grundkurs för arbetsplatsombud...14 Facklig grundkurs för förtroendevalda...35 Framgångsrikt ledarskap...29 Född mellan 1979 och Grupputveckling för klubbstyrelser (GUKS)...10 Inför pensionen Idékonferens...46 Ja, jag borde men Med rätt att vara olika... 7 Medlemsmöte - val av ombud...15 Nycklar i framgångsrik kommunikation...10 Nätverksträff för försäkringsinformatörer... 6 Offra dig lagom! Omorganisation MBL/LAS i praktiken... 7 Regionråd (årsmöte)...68 SAMS - Samspelet mellan människa och arbetsmiljö...12 Singel, sambo eller gift? Tiotaggare...17 Tjänstepensionens dag...37 Trygga din ekonomiska framtid Träff för arbetsmiljöombud...20 Träningsläger för förhandlare...25 Utvecklingssamtalet för chefer... 8 Totalt antal deltagare

21 Ett bättre medlemskap För chefsmedlemmar Unionen Skaraborg/Väst erbjuder stöd och service till chefsmedlemmar genom direkt stöd från Lars Remsén (ombudsman chef) med särskilt fokus på chefsfrågor, dels med en rad anpassade aktiviteter. Under året har vi utbildat våra chefer i: Framgångsrikt ledarskap Steg 2 Arbetsrätt för chefer Arbetsmiljö för chefer Utvecklingssamtalet för chefer Modernt ledarskap som ger effekt i samarbete med IHM Business School. Vid årets slut hade vi st chefsmedlemmar - en ökning med 1%. För Egenföretagarmedlemmar Unionen erbjuder stöd och service till egenföretagarmedlemmar. Tjänster som efterfrågas mest är affärsjuridik, rådgivning, avtalsgranskning och UC upplysningar (säkerställa kunders kreditvärdighet). Vi har ett samarbete med Nyföretagarcentrum. Regionalt ansvarig för medlemsformen Unionen Egenföretagare är Lars Remsén. Inga medlemsaktiviteter har genomförts under året. Studerandeverksamhet och skolinfo Vi har under året deltagit vid Arbetsmarknadsdagar på Högskolan Väst i Trollhättan och på Högskolan i Skövde. Antalet studerandemedlemmar minskade under 2014 från till st (-4%).0 Försäkringsinformation Försäkringsinformationen har genomförts till stor del genom uppdrag från PTK (ITP/ KTPavtalet). Verksamheten bedrivs genom planerade informationsträffar, efterfrågade träffar på arbetsplatser och i andra sammanhang samt individuella genomgångar av försäkringar/ pensioner. Under 2014 genomfördes 26 st planerade och 18 st efterfrågade informationsträffar samt 47 st individuella genomgångar. Totalt sett informerades personer, såväl medlemmar som ickemedlemmar. Vi hade 332 st Egenföretagarmedlemmar vid årets slut - en ökning med 22%. 10

22 Ett bättre medlemskap Coachning / CV-granskning Under 2014 har 25 medlemmar blivit coachade. Vi har dessutom även stöttat Göteborg med coachning av 36 medlemmar. Alla fyra planerade gruppcoachningar har blivit inställda p g a för få anmälda. Under året har vi granskat 88 st CV. Grupputveckling GUKS, Grupputveckling för Klubbstyrelser, som är en utbildning där klubbstyrelsen arbetar med sina styrkor, svagheter och där de får göra en handlingsplan för sin verksamhet, har under året genomförts på: IMI Hydronic Engineering Sykes Sweden AB Facklig rådgivning / jour Regionkontoret har haft öppet för spontanbesök måndag-onsdag samt fredag mellan och Medlemmarna i Unionen Skaraborg/Väst erbjuds telefonrådgivning i fackliga frågor via Unionens Medlemsservice Förhandlingar och arbetsrättsligt stöd Kvalitetssäkrad Rådgivning och Förhandling (KROF) För att säkerställa att medlemmar i behov av stöd får en så bra rådgivning/förhandlingshjälp som möjligt arbetar Unionen kontinuerligt med kvalitetssäkring av denna verksamhet. Genom att utvärdera hanteringen av medlemsärenden, från det att ärendet inkommer till Unionen till dess att en eventuell förhandling är avslutad, kan processen säkerställas ur både ett arbetsrättsligt perspektiv och ett medlemsperspektiv. Sedan hösten 2014 sker en kontinuerlig utvärdering av region Skaraborg/Västs förhandlingsärenden. Medlemmar som har blivit företrädda av en ombudsman från regionen får ett frågeformulär skickat till sig där man får bedöma hur man upplevt företrädarskapet och hanteringen av ärendet. Insamlingen sker anonymt och syftar till identifiera framgångsnycklar och utvecklingsmöjligheter i företrädarskapet. För att säkerställa anonymiteten hos de medlemmar som besvarar enkäten redovisas inte resultateten kopplat till specifika arbetsplatser eller förhandlingar. Svaren från frågeformulären kommer att bidra till att utveckla förhandlingsverksamheten i Skaraborg/Väst och öka nöjdheten hos medlemmar som är i behov av stöd. Under året har regionens ombudsmän hanterat totalt 833 förhandlingsärenden. Under året har regionen besvarat 221 ansökningar om lönebidrag, arbetspraktik eller arbetstillstånd. 11

23 Ett bättre medlemskap Kommunikation & Marknadsföring Marknadsföringen av Skaraborg/Västs verksamhet sker genom personliga möten vid arbetsplatsbesök, seminarier, kurser och vid medlemsaktiviteter, men även via andra media, exempelvis: Riktade e-postutskick till målgrupper (chefer, egenföretagare, klubbar, arbetsplatsombud m.fl) Centrala e-postutskick 5 gånger per år till medlemmar, förtroendevalda och chefer Facebook Trycksaker 12

24 Seniorerna Seniorföreningen i Skaraborg Medlemsantalet har minskat under året och är nu 451 st. Antalet nya medlemmar som tillkommit i Unionen Seniorer under året är 148, vilka nu bereds möjlighet att även bli medlemmar i Seniorföreningen Skaraborg via riktat utskick. Under året har vi erbjudit 8 arrangemang inkluderat årsmötet. Dessa har varit Rundresa i Östergötland, Damer i Blues, båtresa i Ekens skärgård samt musik av Lasse Dahlquist. Tre arrangemang fick ställas in, studiebesök på Dafgård, inställt på företagets egen begäran, Nobelmuseet i Karlskoga samt Julmarknad i Rostock beroende på lågt deltagarantal. I de genomförda arrangemangen deltog totalt 170 deltagare (inkl. resp.). Seniorerna i Skaraborg och Väst har samarbete både regionalt och i samverkansgruppen. Regionstyrelse och regionkontor är ett stöd och en hjälp för att möjliggöra verksamhet riktad till Unionens pensionärsmedlemmar i regionen. För detta uttrycker vi ett stort tack. Styrelsens sammansättning AU Lars-Åke Ström J-O Hagelin Gunilla Åberg Inger Anemo Gun-Britt Eliasson Ledamöter Olof Berndtsson Lars Carlsson Ordförande v. Ordförande Sekreterare Kassör Programansvarig Suppleanter Ingvar Hallgren Håkan Hörnfeldt Seniorföreningen i Väst Vi har under året anordnat olika aktiviteter såsom: Kinnekulle resa, Malena Ernman i Vara, Årsmötet hölls den 12 mars på Odd Fellowgården i Trollhättan med ett 30-tal deltagare. Under året har några av styrelseledamöterna varit representerade i ett gemensamt möte med Seniorerna i Skaraborg samt i samverkansgruppen i Stockholm. Vi var vid årets slut 251 medlemmar. Styrelsen riktar ett stort tack till Unionen Skaraborg/Väst för bidrag till föreningens verksamhet. Vi tackar också personal på regionkontoret i Trollhättan för all den hjälp som kommit oss till del, detta har varit till ovärderlig hjälp för oss. Styrelsens sammansättning Bengt-Åke Ståhl Kjell Adolfsson Monica Bengtsson Sten Höglund Hans.i.Karlsson John-Åke Ericsson Sture Karlsson Revisorer Lennart Melin Lenn Svensson Valberedning Christer Daag Eric Overgaard Ordförande V. ordförande Sekreterare Kassör Ledamot Suppleant Suppleant Suppleant Sammankallande Revisorer Valberedning Lars Andersson Ragnar Samuelsson J-O Hermansson Birgitta Skoglund Bertil Nilsson (suppl.) Jan Eriksson 13

25 Ett bättre arbetsliv och en bättre arbetsmarknad Avtalsrörelsen Under 2014 har uppstarten av kommande avtalsrörelse startat. Delpensionsfrågan (som numera kallas flexpension) kommer att vara en mycket viktig fråga i den kommande avtalsrörelsen så därför har Unionen tagit krafttag om att mobilisera i tjänstesektorn med start under hösten 2014, bland annat genom värvning av medlemmar, fler förtroendevalda och tecknande av kollektivavtal inom Almega-området. Detta arbete kommer att intensifieras under 2015 för att kunna stå väl rustade inför de kommande förhandlingarna. Konfliktorganisation har även börjat sina förberedelser inför Dick Nilsson och Kai Haikola är regionala konfliktombud. Opinionsbildning Under året har vi utvecklat vårt arbete med att vara synliga i media och i debattartiklar. Resultatet på egna utspel på debatt- och insändarsidor under 2014 blev ca 70 mediaträffar som är publicerade i vår region i tryckt media och på webben. Vi har även delat med oss till andra regioner som publicerat ett antal av våra artiklar. Unionens hjärtefrågor Kompetens ger kraft Näringslivet och arbetslivet är i ständig förändring. Det kräver medarbetare som har rätt kompetens vid rätt tillfälle och som är trygga nog att våga byta jobb. Kompetensutveckling gagnar både anställda och arbetsgivare. Fler och bättre jobb Unionen tror att högre löner, bättre villkor och ökad välfärd skapas genom ekonomisk tillväxt och företag som är globalt konkurrenskraftiga. Då behövs också investeringar i infrastruktur och forskning och andra innovationsstödjande insatser liksom kompetenta medarbetare. Balans i arbetslivet Tjänstemännen trivs på jobbet men jobbet leder också till stress. Stora förändringar i arbetslivet främst till följd av teknikutveckling, har lett till ett gränslöst arbetsliv där det är svårt att hitta balansen mellan arbetsliv och fritid. Vi har genomfört politikerträff på Jula i Skara med tema Fler och bättre jobb och fokus på Infrastruktur (E20 genom Skaraborg). Fyra riksdagspolitiker närvarade. Regionstyrelsen har hållt demokratipasset på Facklig grund och informerar om Unionens hjärtefrågor på våra medlemsaktiviteter. 14

26 Ett bättre arbetsliv och en bättre arbetsmarknad Likabehandling Unionen arbetar med Likabehandling för att på det viset skapa ett bättre arbetsliv. Det handlar om tillgänglighet, mångfald och jämställdhet och är ett sätt att underlätta för alla och garantera att dessa frågor genomsyrar Unionens verksamhet. Under det gångna verksamhetsåret har ett nytt kursmaterial tagits fram gällande likabehandling. I den lyfts diskrimineringsgrunderna för att bli ett område som blir en naturlig del av arbetsrätten vid sidan av arbetsmiljöarbetet. När det gäller ojämställda löner tas de upp i samband med kurserna för löneförhandlare. Unionen Skaraborg/Väst har genomfört en kurs i Likabehandling. EWC - internationella frågor I Skaraborg/Väst försöker vi uppmärksamma det engagemang som globaliseringen medför. Under det gångna verksamhetsåret har vi uppmuntrat bildandet av Europeiska Företagsråd. Ett sådant avtal har tagits fram för Kinnarps-koncernen. Ansvarig för internationella frågor i regionen är Pål Magnussen. Vi har också deltagit i en jämställdhetsdag i Vänersborg och uppmärksammat 8 mars. 15

27 En utvecklande organisation Påverkan och inflytande i förbundet Regionrådets årsmöte Regionrådets årsmöte och A-kassans stämma hölls den 23 april på Folkets Hus Kulturhuset i Trollhättan. Förutom sedvanliga årsmötespunkter fick vi en genomgång i Engagerande möten av Jennifer Lönn från Unionens förbundskontor, samt en inspirationsföreläsning av Årets talare 2012, Inger Hansson. 67 personer deltog. Regionstyrelse/Arbetsutskott Regionstyrelsen har haft 7 protokollförda möten och arbetsutskottet 10 protokollförda möten under året. Förbundsråd Den maj samlades ledamöter till förbundsråd för att diskutera bland annat målbild 2025, handlingsprogram och avtalsrörelsen. Branschdelegationer Förbundsövergripande delegation Stefan Hämäläinen, Falköping Media Stefan Hämäläinen, Falköping IT, Tekniktjänster, Telekom & Energi Fredrik Wingård, Ed Åsa Sundberg, Trollhättan Övriga uppdrag Unionens förbundsstyrelse Anette Hellgren, Trollhättan Unionens centrala valberedning, Benny Olsson, Nösund Unionens likabehandlingsnätverk Åsa Sundberg, Trollhättan Nätverk för ungdomsombud och Ung Arena Lucas Hult, Ed Unionens A-kassas styrelse Claes Bärnsten, Floby t.o.m Unionens A-kassas valberedning Benny Olsson, Nösund Styrelsen för Kraftcentrum, Trollhättan Sten M Larsson, Trollhättan Unionens representant på Integrationsforum mot rasism i Trollhättan Åsa Sundberg, Trollhättan Ledningsgruppen för YH-utbildningen Energioch miljöeffektiv transportlogistik Benny Olsson, Nösund Lotcen Uddevalla Arne Stigtorp, Uddevalla Transport Benny Olsson, Nösund 16

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Uppland

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Uppland 014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Uppland Ordförande har ordet Jag har varit med på Unionenveckorna och tillsammans med medarbetarna på regionkontoret besökt olika arbetsplatser. Jag har varit med på grundutbildningar

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Unionen Mälardalen

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Unionen Mälardalen 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Unionen Mälardalen 2 Året som gått Unionen som fackförbund är nu satt på kartan. Vi syns, hörs och har blivit en part man vill ha med i både samtal och diskussioner, med

Läs mer

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen Nära dig No: 1-2012 Norrbotten En tidning till dig som är medlem i Unionen I detta nummer : Vårens kurser och aktiviteter sidan 5-8 Unionens ledarskapsprogram sidan 9 Vikten av ett fast jobb sidan 3 Bli

Läs mer

Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000

Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000 Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000 Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 för Unionen Sydost

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 för Unionen Sydost 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 för Unionen Sydost Året som gått! Föreläsningar Du väljer att lyckas av Håkan Svensson, en av världens få sjukgymnaster med cp-skada. Mycket uppskattad föreläsning. Kreativt

Läs mer

SjuHall. Tillsammans är vi Unionen! NUMMER 2 2010 SJUHALL ÖKAR! NU ÄR VI MER 12000 MEDLEMMAR! Ulricehamn. Bollebygd Borås. Tranemo. Mark.

SjuHall. Tillsammans är vi Unionen! NUMMER 2 2010 SJUHALL ÖKAR! NU ÄR VI MER 12000 MEDLEMMAR! Ulricehamn. Bollebygd Borås. Tranemo. Mark. NUMMER 2 2010 Bollebygd Borås Ulricehamn Tillsammans är vi Unionen! Mark Svenljunga Tranemo Varberg SJUHALL ÖKAR! NU ÄR VI MER 12000 MEDLEMMAR! Falkenberg Tiden går fort! Det är nu snart ett år sedan jag

Läs mer

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER! 4:2013 GULDNAPPEN Är din arbetsplats föräldravänlig? Gränslöst arbetsliv Höstens kampanjtema Unionen + Farmaciförbundet = sant Från den 1 januari 2014 DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS

Läs mer

Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen

Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen Mari-Ann avstår omval. Sugen på karriärmakeover? Många motioner till kongressen. Premiär för Min profil. Demokratiska diskussioner. Pensionen stressar och tryggar. hetluft 4/08 Information och inspiration

Läs mer

VErKSAMHETSBEräTTElSE 2009

VErKSAMHETSBEräTTElSE 2009 VErKSAMHETSBerättelse 2009 Unionen SjuHall Verksamhetsberättelse Unionen SjuHall 2009 Regionstyrelsen 2009 Kjell Jansson, Oscar Jacobson AB, ordförande Stefan Svensson, vice ordförande Jonas Eriksson,

Läs mer

SAS. Det är ett mysterium. Varslen ökar 1:2013. Ann-Sofie Johansson om varför hon blev ungdomsombud. 100 företag BAKOM KULISSERNA I FÖRHANDLINGSRUMMET

SAS. Det är ett mysterium. Varslen ökar 1:2013. Ann-Sofie Johansson om varför hon blev ungdomsombud. 100 företag BAKOM KULISSERNA I FÖRHANDLINGSRUMMET Rapporten Granskning av hållbarhetsredovisningen i 25 svenska storföretag analyserar och beskriver det sociala området i hållbarhetsredovisningen. Det sociala området berör i stor utsträckning mänskliga

Läs mer

Retorikskola 2:2015. Unionen verkar internationellt. Kongress 2015. Allt du behöver veta

Retorikskola 2:2015. Unionen verkar internationellt. Kongress 2015. Allt du behöver veta 2:2015 Unionen verkar internationellt Retorikskola Kongress 2015 Allt du behöver veta Jaqueline Maier Chávez Har man upplevt tuffa saker i sitt liv kan det vara värdefullt att ta ett förtroendevalduppdrag.

Läs mer

hetluft 6/10 Gränslösningar Nytt erbjudande gör det lättare för dig att värva fler medlemmar

hetluft 6/10 Gränslösningar Nytt erbjudande gör det lättare för dig att värva fler medlemmar Höstens Unionenvecka, Gränslösa arbetslivet, Nytt kampanjmedlemskap, Årets Guldnappsvinnare, Avtalsrörelsen igång igen, Värva din chef hetluft 6/10 Information och inspiration för dig som har ett fackligt

Läs mer

Arbetsmiljöpris. Guldnappen. Därför ska man anlita löntagarkonsult. Kampanj om

Arbetsmiljöpris. Guldnappen. Därför ska man anlita löntagarkonsult. Kampanj om Arbetsmiljöpris. Guldnappen. Därför ska man anlita löntagarkonsult. Kampanj om hetluft 8/08 Unionens inkomstförsäkring. Förbered klubbens årsmöte. Extrakongress i januari. Information och inspiration för

Läs mer

hetluft 4/10 Politikerträffar ska lyfta UnionenS frågor Höstens kursprogram sid 6-7 sid 12-13

hetluft 4/10 Politikerträffar ska lyfta UnionenS frågor Höstens kursprogram sid 6-7 sid 12-13 Kursprogram, Almedalen 2010, Årets raket, stordåd och värvare, CSR-policy, Unionenklubben på AkzoNobel berättar om sin värvningspolicy hetluft 4/10 Information och inspiration för dig som har ett fackligt

Läs mer

DESSUTOM: MARIA VÄLKOMNAR HÖSTEN GULDKNAPPEN DELAS UT UNIONEN DELTOG I PRIDE JÖRGEN PEPPAR FÖRTROENDEVALDA OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: MARIA VÄLKOMNAR HÖSTEN GULDKNAPPEN DELAS UT UNIONEN DELTOG I PRIDE JÖRGEN PEPPAR FÖRTROENDEVALDA OCH MYCKET MER! 3:2012 INFORMATION OCH INSPIRATION FÖR DIG SOM HAR ETT FACKLIGT UPPDRAG I UNIONEN ORGANIZERMAN LAGAR STUDENTKRUBB Nya unionen.se I STARTGROPARNA DET GRÄNSLÖSA ARBETSLIVET JONAS ÅSTRÖM tycker att vi är

Läs mer

Jennie Sennemark, klubbordförande Medborgarskolan: Engagemang betyder inte att man måste förändra världen. Små förändringar som höjoch sänkbara bord

Jennie Sennemark, klubbordförande Medborgarskolan: Engagemang betyder inte att man måste förändra världen. Små förändringar som höjoch sänkbara bord w 5:2014 Jennie Sennemark, klubbordförande Medborgarskolan: Engagemang betyder inte att man måste förändra världen. Små förändringar som höjoch sänkbara bord kan göra skillnad för medlemmarna! SPÄNNANDE

Läs mer

DESSUTOM: LINDEX BJUDER PÅ FIKA UNIONENS ARBETSLIVSDAGAR LARS ÅKER TILL GENEVE MARIA LÄNGTAR UT OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: LINDEX BJUDER PÅ FIKA UNIONENS ARBETSLIVSDAGAR LARS ÅKER TILL GENEVE MARIA LÄNGTAR UT OCH MYCKET MER! 2:2013 VOBBANDE Jobb + VAB = sant? FACKET: DITT NYA AFFÄRSNÄTVERK! Delpension DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR AGNETA står rak då det blåser DESSUTOM: LINDEX BJUDER PÅ FIKA UNIONENS ARBETSLIVSDAGAR LARS ÅKER TILL

Läs mer

Regionrådsombud och alla SjuHalls medlemmar är välkomna till

Regionrådsombud och alla SjuHalls medlemmar är välkomna till Inbjudan Regionrådsombud och alla SjuHalls medlemmar är välkomna till Årsmöte (regionråd) för Unionen SjuHall den 16 april 2015 på Pulsen Konferens, Kyrkängsgatan 8 i Borås Unionens avtalsenhet gästar

Läs mer

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Marknad och medlemsservice... 18. Förbundsövergripande...

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Marknad och medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... Årsredovisning 2013 Innehåll Förord... 2 Opinionsbildning... 4 Förhandlingsverksamhet... 12 Marknad och medlemsservice... 18 Förbundsövergripande... 22 Juridisk rådgivning och rättshjälp... 24 Personal...

Läs mer

Nära dig. No: 4 2012 Ett medlemsblad till dig som är medlem i Unionen Var med och påverka! Var med och forma Unionen!

Nära dig. No: 4 2012 Ett medlemsblad till dig som är medlem i Unionen Var med och påverka! Var med och forma Unionen! 1 Nära dig No: 4 2012 Ett medlemsblad till dig som är medlem i Unionen Var med och påverka! Var med och forma Unionen! Nu blickar vi framåt mot ett nytt spännande år i vår region. Vem ska företräda dig?

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Regionråd 2015 16/4 TID & PLATS DAGORDNING MOTIONER VALBEREDNINGENS FÖRSLAG R R R R

Regionråd 2015 16/4 TID & PLATS DAGORDNING MOTIONER VALBEREDNINGENS FÖRSLAG R R R R Regionråd 2015 16/4 TID & PLATS DAGORDNING MOTIONER VALBEREDNINGENS FÖRSLAG R R R R Innehåll Kallelse 3 Info om regionrådet 2015 4 Översikt demokratiprocessen schema 4 Var med och forma Unionen / Info

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

DESSUTOM: IT-STRUL KOSTAR MILJONER UPPTÄCK BRANSCHBILAGORNA SNART SEMESTER KOLLA REGLERNA EFTER ÅRSMÖTET OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: IT-STRUL KOSTAR MILJONER UPPTÄCK BRANSCHBILAGORNA SNART SEMESTER KOLLA REGLERNA EFTER ÅRSMÖTET OCH MYCKET MER! 2:2014 Två klubbar blir en Lönekartläggning ett bra verktyg Förtroendevalda på trendspaning DESSUTOM: IT-STRUL KOSTAR MILJONER UPPTÄCK BRANSCHBILAGORNA SNART SEMESTER KOLLA REGLERNA EFTER ÅRSMÖTET OCH

Läs mer

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Innehåll Annika Strandhäll om året som gått... 3 Mål 2012 och Vi bygger Vision... 6 Förbundsstyrelsen... 9 2012: Året då Vision fortsatte växa... 13 Visions

Läs mer

BALANS MELLAN ARBETSLIV OCH FRITID

BALANS MELLAN ARBETSLIV OCH FRITID NUMMER 1 2011 Kundsamtal i sandlådan? Bollebygd Mark Borås Svenljunga Ulricehamn Tranemo Varberg TEMA: BALANS MELLAN ARBETSLIV OCH FRITID Falkenberg Kära Medlemmar! Så här vid årsskiftet blickar man gärna

Läs mer

hetluft 2/11 En klubb växer fram på Transcom CMS Senaste nytt i avtalsrörelsen Debattartikel om lönestöld Värvning Chef

hetluft 2/11 En klubb växer fram på Transcom CMS Senaste nytt i avtalsrörelsen Debattartikel om lönestöld Värvning Chef Senaste nytt i avtalsrörelsen Debattartikel om lönestöld Värvning Chef hetluft 2/11 En klubb växer fram på Transcom CMS i Karlskoga Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen

Läs mer

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... 24. Personal...

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... 24. Personal... Årsredovisning 2012 Innehåll Förord... 2 Opinionsbildning... 4 Förhandlingsverksamhet... 12 Medlemsservice... 18 Förbundsövergripande... 24 Personal... 26 Förvaltningsberättelse... 30 Resultaträkning,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 2013 ST, 2014. Produktion: STs informationsenhet. Finns att ladda ner från ST Förlag, www.st.org/forlag. Artikelnr 2380 Innehåll 2013 Ett händelserikt år! 3 Engagerade förtroendevalda

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2012 2 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Det är helt ok att tycka att facket har spelat ut sin roll. Men då måste man också skriva under på att vi

Läs mer