Analytical Finance, 180 högskolepoäng

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Analytical Finance, 180 högskolepoäng"

Transkript

1 Utbildningsplan Sida 1 av Analytical Finance, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Analytical Finance, 180 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning som ges efter Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämndens grundutbildningsutskott för teknik och därefter reviderad Mål Utbildningsprogrammet Analytical Finance ska tillgodose det växande behovet av vetenskapligt utbildad personal inom finanssektorn. Programmet Analytical Finance syftar till att ge programstudenterna en god grund för arbeten med inriktning mot utveckling av prissättning av derivat, testning av riskmanagementmodeller, som riskanalytiker, kvantitativa analytiker eller kapitalförvaltare. Kunskap och förståelse Efter genomgånget utbildningsprogram, oberoende av huvudområde, ska studenten kunna: - redogöra för grundläggande begrepp och principer i grundläggande högskolematematik inklusive algebra, differentialkalkyl, sannolikhetslära och statistisk teori och tillämpa dessa kunskaper i problemlösande, - redogöra för och tillämpa grundläggande begrepp, principer och modeller inom mikrooch makroekonomi, - redogöra för och tillämpa grundläggande begrepp, principer och modeller inom marknadsföring och organisationsteori, samt - redogöra för och tillämpa grundläggande begrepp och principer gällande bokföring och marknadsföring som redskap för beslutsfattande. Efter genomgånget utbildningsprogram med matematik/tillämpad matematik som huvudområde ska studenten: - visa förståelse för och förmåga att tillämpa grundläggande satser inom differentialkalkyl, linjär algebra, sannolikhetslära och statistisk teori, - visa förståelse för och förmåga att förklara några av de matematiska modeller som används i finansmatematik och portföljteori samt modellernas antaganden och begränsningar, samt - förstå teorier och metoder för linjär optimering och operationsanalys. Efter genomgånget utbildningsprogram med företagsekonomi som huvudområde ska studenten: - visa djupare kunskap i både klassisk och samtida företagsekonomisk forskning inom ett valt område.

2 Sida 2 av 7 Efter genomgånget utbildningsprogram med nationalekonomi som huvudområde ska studenten: - visa djupare kunskap inom ett valt område inom nationalekonomi. Häri ingår kunskap om aktuell forskning. Färdighet och förmåga Efter genomgånget utbildningsprogram, oberoende av huvudområde, ska studenten kunna: - använda sin kunskap och förståelse av grundläggande begrepp, teorier och principer inom matematik, nationalekonomi och företagsekonomi för problemlösning inom finans, bokföring, marknadsföring och organisation, - hålla språkligt och innehållsligt klara och korrekta, mottagaranpassade muntliga och skriftliga presentationer på engelska, - framgångsrikt samarbeta i grupp genom att bidra med fakta och idéer som leder till ett gott resultat av gruppens arbete, - kommunicera effektivt enligt de i utbildningen ingående ämnesområdenas vedertagna akademiska normer och skriva både detaljerade och väldisponerade rapporter, samt - arbeta självständigt och, med ett minimum av handledning, identifiera viktiga problemområden inom affärs- och finansiell verksamhet samt med iakttagande av givna ramar använda korrekta redskap och metoder för att lösa problemen. Efter genomgånget utbildningsprogram med matematik/tillämpad matematik som huvudområde ska studenten kunna: - överföra finansiella och ekonomiska problem beskrivna i icke-matematiska termer till matematiska termer och använda denna överföring för att lösa problemen, - konstruera och utveckla logiska matematiska argument så att antaganden och slutsatser klart framgår, - använda beräkningsprogram som hjälpmedel för matematiska processer och för informationsinhämtning samt ha grundläggande kunskap om för finansbranschen viktiga programmeringsspråk och mjukvaror, samt - få fram kvalitativ information från kvantitativa data med hjälp av statistiska metoder och mjukvara. Värderingsförmåga och förhållningssätt Efter genomgånget utbildningsprogram, oberoende av huvudområde, ska studenten: - visa förmåga att värdera egna styrkor och svagheter, ifrågasätta synpunkter och utveckla egna bedömningar och värderingar, - visa förmåga att göra bedömningar inom det ekonomiska fältet med hänsynstagande till relevanta vetenskapliga, sociala och etiska aspekter, - visa förmåga till kvantitativt tänkande, d.v.s. kunna göra beräkningar utan hjälp av miniräknare och också kunna bedöma om ett resultat är rimligt eller inte, samt - visa förmåga att bedöma situationer som kan uppstå inom affärs- och finansverksamhet och väga in vetenskapliga, sociala och etiska aspekter.

3 Sida 3 av 7 Undervisningsspråk Undervisningsspråket är engelska, vilket inkluderar all undervisning, examination och litteratur m.m. Särskild behörighet Områdesbehörighet 4: Engelska B, Matematik C och Samhällskunskap A. Undantag medges för Samhällskunskap A. Eftersom utbildningen i sin helhet bedrivs på engelska medges även undantag från kravet på svenska för grundläggande behörighet. Motsvarande behörighetskrav uttryckta för internationella sökande: Studies in Mathematics of a minimum of three years from Upper Secondary School with a Science profile and a TOEFL test result, minimum score 575 with a TWE score of at least 4,5 (PBT) or 90 with a TWE score of at least 20 (ibt) or an IELTS test result with an overall band score of minimum 6,5 and no band score below 5,5 or equivalent. Since the program is given entirely in English, Mälardalen University will exempt from the requirements of Swedish language proficiency. Urval Betygsurval 60 % och provurval 40 %. Innehåll Analytical Finance är ett treårigt utbildningsprogram som erbjuder en grund i matematik, företagsekonomi och nationalekonomi. Programmets fokus ligger på reella problem i arbetslivet inom näringsliv och offentlig finansiell verksamhet, och litteraturen har valts för att stödja denna strävan. Avancerad finansiell mjukvara används i undervisningen. Programmet består av kurser fördelade på terminer enligt nedan. Termin 1 Termin 2 Matematik för ekonomi och näringsliv, 7,5 hp Algebra, 7,5 hp Extern redovisning, 7,5 hp Intern redovisning, 7,5 hp Kalkyl I, 7,5 hp Introduktion till finansiell matematik 1, 7,5 hp Mikroekonomi, 7,5 hp Miljöekonomins grunder, 7,5 hp 1 Även klassificerad som nationalekonomi.

4 Sida 4 av 7 Termin 3 Termin 4 Kalkyl II, 7,5 hp Sannolikhetslära, 7,5 hp Grundläggande marknadsföring, 7,5 hp Grundläggande organisationsteori, 7,5 hp Alternativ 1 och 3 Numeriska metoder med MATLAB, 7,5 hp Statistisk inferensteori, 7,5 hp Internationell ekonomi, 7,5 hp Makroekonomi, 7,5 hp Alternativ 2 Marknadsföring och IT, 7,5 hp Service Management, 7,5 hp Intern redovisning II, 7,5 hp Intermediate Financial Accounting, 7,5 hp Termin 5 Termin 6 Alternativ 1 Analytisk finans med MATLAB, 7,5 hp Stokastiska processer, 7,5 hp Portföljteori I 2, 7,5 hp Tillämpad matrisanalys, 7,5 hp Alternativ 2 Marknadsföring och management från ett nordiskt perspektiv, 15 hp Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp Alternativ 3 Valbart 30 hp Portföljteori I 3, 7,5 hp Finansiering 4, 7,5 hp Mikroekonomi II, 7,5 hp Ekonometri, 7,5 hp Arbetsmarknadsteori, 7,5 hp Alternativ 1 Examensarbete i matematik, 15 hp Valbart 15 hp Operationsanalys, 7,5 hp Simulering, 7,5 hp Tidsserieanalys, 7,5 hp Kurser från alternativ 2-3 Alternativ 2 Numeriska metoder med MATLAB, 7,5 hp Statistisk inferensteori, 7,5 hp Internationell ekonomi, 7,5 hp Makroekonomi, 7,5 hp Alternativ 3 Makroteori II, 7,5 hp Industriell ekonomi 5, 7,5 hp Kandidatuppsats i nationalekonomi, 15 hp Val inom programmet Efter tre terminers studier kan studenterna välja: - att studera ytterligare högskolepoäng i matematik/tillämpad matematik för att kunna avlägga filosofie kandidatexamen med matematik/tillämpad matematik som huvudämne och med finansiell matematik som särskild inriktning eller - att studera ytterligare kurser i nationalekonomi eller företagsekonomi. 2 Även klassificerad som företagsekonomi och nationalekonomi. 3 Även klassificerad som företagsekonomi och nationalekonomi. 4 Även klassificerad som företagsekonomi. 5 Även klassificerad som företagsekonomi.

5 Sida 5 av 7 Värdakademi Akademin för utbildning, kultur och kommunikation är värdakademi för Analytical Finance. Examen Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att man uppfyller fordringarna för minst en av följande examina: - Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Matematik/tillämpad matematik med inriktning mot Finansiell matematik (Bachelor of Science in Mathematics/Applied Mathematics with Specialization in Financial Engineering). Examenskraven för denna examen uppnås om studierna fullgörs enligt termin 1-3 samt alternativ 1 för termin 4-6 i tablån ovan. - Filosofie kandidatexamen med huvudområdet (Bachelor of Social Science in Business Administration). Examenskraven för denna examen uppnås om studierna fullgörs enligt termin 1-3 samt alternativ 2 för termin 4-6 i tablån ovan. - Filosofie kandidatexamen med huvudområdet (Bachelor of Social Science in Economics). Examenskraven för denna examen uppnås om studierna fullgörs enligt termin 1-3 samt alternativ 3 för termin 4-6 i tablån ovan. Om programmet innehåller valbara eller valfria delar, eller om man som student väljer att inte slutföra en viss kurs, kan de val man gör påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till den lokala examensordningen som finns publicerad på högskolans webbplats. Kvalitetssäkring Varje kurs utvärderas av deltagande studenter. Utvärderingarnas resultat diskuteras i programrådet. Kursvärderingarna spelar en viktig roll i kvalitetssäkringen av kurserna och av programmet. Studentmedverkan Studentrepresentanter från programmet bildar tillsammans med lärarrepresentanter ett programråd som träffas 3 4 gånger per år för att diskutera programrelaterade frågor och studenternas kursvärderingar. Syftet med programrådet är att studenterna skall kunna påverka programutvecklingen. Minst två studenter deltar i kursutvecklings- och undervisningsplaneringsarbetet. Forskningsbas Programmet har bred forskningsbas inom huvudområdet matematik/tillämpad matematik och har anknytning till två av de prioriterade forskningsprofilerna vid Mälardalens högskola; Hållbar utveckling, arbetsliv och styrning (HAS) samt Miljö, energi och resursoptimering (MERO). Till exempel behandlas inom ramen för programmets kurser optimering av handel med så kallat energiderivat. Sådan optimering bidrar till besparingar inom energisektorn och

6 Sida 6 av 7 därmed till en gynnsam klimatutveckling. Vidare har ett flertal av programmets kurser inriktning mot matematisk statistik, nationalekonomi och företagsekonomi, ämnen som är centrala i forskningsprofilen HAS. Programmet samverkar aktivt med företag och omgivande samhälle, och flera lärare inom programmet är verksamma inom forskning och utveckling i näringslivet. I anslutning till programmet finns även masterprogrammet Financial Engineering och utbildning på forskarnivå inom matematik/tillämpad matematik. Samverkan Kombinationen av matematik, nationalekonomi och företagsekonomi gör Analytical Finance till ett unikt program. Det är internationellt inriktat och utexaminerade studenter kan arbeta både i Sverige och utomlands. Finanskrisen som kulminerade under 2009 har gjort utbildningen särskilt aktuell, eftersom behovet av skickliga analytiker kommer att öka hos aktörerna på den finansiella marknaden. Våra forskare konstruerar nya metoder för lösningar av aktuella problem inom finansmatematik och utvecklar mjukvara som realiserar dessa metoder. Unika kurser har utvecklats för programmet, som till exempel Analytisk finans med MATLAB, där studenterna lär sig utveckla mjukvara med inbyggda moduler för lösningar av många viktiga finansiella och ekonomiska problem. Inget annat lärosäte i Sverige har någon motsvarande kurs. Programmet är utformat för att ge studenterna teoretiska redskap som ger dem goda möjligheter att få anställning på banker, försäkringsbolag och statliga myndigheter. Internationalisering Mälardalens högskola har sedan länge ansett internationalisering vara en av de viktigaste faktorerna för att utbildning och forskning ska hålla god kvalitet. Som student är det bra att exponeras för internationella inslag under studietiden. Detta bidrar till att öka kompetens och förståelse, bägge mycket viktiga egenskaper på dagens arbetsmarknad. Att som student välja uppgifter med internationell profil eller medverka i Studentkårens fadderverksamhet kan tillföra lika mycket som en vistelse utomlands. Interkulturell kompetens är verkligen viktig oavsett om det framtida arbetet finns i Sverige eller någon annanstans i världen. Studenterna kan delta i Mälardalens högskolas internationella studentutbytesprogram och förlägga en längre period av sina studier till något av högskolans partneruniversitet. Jämlikhet Mälardalens högskola rekryterar lärare och studenter från olika länder med olika social bakgrund, hudfärg, etniskt och kulturellt ursprung, trosbekännelse, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Akademins arbete med jämlikhet och jämställdhetsfrågor ska vara välkänt bland studenter. Studenterna ska ha kunskap om att det finns en handlingsplan i jämställdhets- och jämlikhetsfrågor. Mångfaldsaspekter beaktas i utvecklingen av det

7 Sida 7 av 7 pedagogiska arbetet vid akademin. Relationen mellan personal och studenter kännetecknas av ett förhållningssätt som utmärks av demokratiska värderingar och rätten att vara olika. Undervisning Undervisningen på programmet består av föreläsningar, problemlösningslektioner och seminarier. Under föreläsningarna ger läraren en kort introduktion till följande del av kursen. Under problemlösningslektionen löser studenterna under lärarens ledning adekvata problemställningar. Under dessa lektioner kan också små grupper av studenter presentera sina lösningar. Seminarierna förbereds genom att studenterna gruppvis väljer ett relevant ämne och i grupp skriver en rapport över ämnet som presenteras på seminariet. Studenten förväntas reservera icke schemalagd tid för grupparbeten och individuella studier. Kurserna examineras både genom skriftliga sluttentamina och fortlöpande under kursernas gång genom t ex seminarierapporter, problemlösningsuppgifter och skriftliga kunskapskontroller. Tre olika examinationsmetoder tillämpas: portföljexamination, seminarieexamination och skriftlig tentamen. För att bli godkänd vid portföljexaminationen lämnar studenten in svaren på givna problemlösningsövningar till läraren. För att bli godkänd på seminarieuppgiften ska studenten skriva en rapport och muntligt presentera denna på seminariet. Skriftliga kunskapskontroller under kursens gång kan förekomma.

Analytical Finance, 180 högskolepoäng

Analytical Finance, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 7 Programkod: RMV20 Analytical Finance, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Analytical Finance, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för naturvetenskap

Läs mer

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 MANA Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Business studies, Management, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för

Läs mer

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 REDO Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Business studies, Accounting and Auditing, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Informativ illustration - informationsdesign, 180 högskolepoäng

Informativ illustration - informationsdesign, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Informativ - informationsdesign, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Informative Illustration - Information Design, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

Textdesign - informationsdesign, 180 högskolepoäng

Textdesign - informationsdesign, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Textdesign - informationsdesign, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Text Design - Information Design, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

Flygingenjörsprogrammet, 180 högskolepoäng

Flygingenjörsprogrammet, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: IMV20 Flygingenjörsprogrammet, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Aeronautical Engineering, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls

Läs mer

Fakultetsnämnden - utskottet för teknikutbildningar

Fakultetsnämnden - utskottet för teknikutbildningar Nr 3:2013 2013-05-08 MDH 1.1-23/13 Fakultetsnämnden, utskottet för teknikutbildningar Fakultetsnämnden - utskottet för teknikutbildningar Datum och tid: Onsdag 8 maj kl. 9.15-12.00 Plats: T3-066, Mälardalens

Läs mer

2009-12-08. Datum. och tid: Plats: Konferensrum. Tola Jonsson Ingela Rådestad Mats Börjesson Eva Sundgrenn Per. Dekanus

2009-12-08. Datum. och tid: Plats: Konferensrum. Tola Jonsson Ingela Rådestad Mats Börjesson Eva Sundgrenn Per. Dekanus Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap KALLELSE 2009-12-08 Nr 8:2009 Dnr. MDH 2009/1007 Gunnel Eriksson Handläggare Fakultetsnämndenss ledamöter Fackliga företrädaree Övriga för kännedom

Läs mer

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar KALLELSE Nr 4:2013 2013-08-22 MDH 1.1-23/13 Fakultetsnämnden, utskottet för teknikutbildningar Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar Datum och tid: Torsdag 22 augusti kl. 9.15-12.00 Plats:

Läs mer

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning Antagna fr.o.m. 2013 180/300 högskolepoäng grundnivå/avancerad nivå Programme in Business and Economics Analytic orientation 180/300

Läs mer

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning Antagna fr o m 2011 180/300 högskolepoäng grundnivå/avancerad nivå English, German, French and Spanish orientation

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Industriell organisation och ekonomi, Logistik och ledning, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Industriell organisation och ekonomi, Logistik och ledning, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Industriell organisation, Logistik och ledning, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx)

Läs mer

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning Antagna fr o m 2011 180/300 högskolepoäng grundnivå/avancerad nivå Analytic orientation 180/300 higher education credits, first/second

Läs mer

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits)

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) Sida 1(9) Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av utbildningsnämnden vid Blekinge Tekniska Högskola 2010-09-23.

Läs mer

Utbildningsplan för Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram, 120 högskolepoäng Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap Utbildningsplan 2007-05-03 Dnr SLU ua 30-1548/07 Utbildningsplan för Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram, 120 högskolepoäng Agricultural

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i entreprenörskap och innovation (120 högskolepoäng) Master Program in Entrepreneurship and innovation (120 credits)

Utbildningsplan för Masterprogram i entreprenörskap och innovation (120 högskolepoäng) Master Program in Entrepreneurship and innovation (120 credits) Utbildningsplan för Masterprogram i entreprenörskap och innovation (120 högskolepoäng) Master Program in Entrepreneurship and innovation (120 credits) 1. Beslut Beslut om att inrätta utbildningsprogrammet

Läs mer

PROGRAMMET HÄLSO- OCH MILJÖEKONOMI, 60 HÖGSKOLEPOÄNG

PROGRAMMET HÄLSO- OCH MILJÖEKONOMI, 60 HÖGSKOLEPOÄNG HANDELSHÖGSKOLAN Utbildningsplan Dnr CF 52-547/2009 Sida 1 (7) PROGRAMMET HÄLSO- OCH MILJÖEKONOMI, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Health and Environmental Economics, 60 Higher Education Credits Utbildningsprogrammet

Läs mer

Utbildningsplan för Spelprogrammering (180 högskolepoäng) Game Programming (180 ECTS credits)

Utbildningsplan för Spelprogrammering (180 högskolepoäng) Game Programming (180 ECTS credits) Utbildningsplan för Spelprogrammering (180 högskolepoäng) Game Programming (180 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av högskolestyrelsen vid Blekinge Tekniska Högskola 2003-11-03.

Läs mer

Utbildningsplan för Fysisk planering (180 högskolepoäng) Spatial Planning (180 ECTS credits)

Utbildningsplan för Fysisk planering (180 högskolepoäng) Spatial Planning (180 ECTS credits) Utbildningsplan för Fysisk planering (180 högskolepoäng) Spatial Planning (180 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av Grundutbildningsnämnden vid Blekinge Tekniska Högskola 2006-11-02.

Läs mer

Utbildningsplan för ekonomie kandidatprogram

Utbildningsplan för ekonomie kandidatprogram Utbildningsplan för ekonomie kandidatprogram 1. Identifikation Programmets namn Omfattning Nivå Programkod Beslutsuppgifter Ekonomie kandidatprogram 180 hp/180 ECTS Grundnivå Fakultetsstyrelsen 11 mars

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Byggnadsteknik, Byggnadsutformning med arkitektur, 180

UTBILDNINGSPLAN Byggnadsteknik, Byggnadsutformning med arkitektur, 180 UTBILDNINGSPLAN Byggnadsteknik, Byggnadsutformning med arkitektur, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx)

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Maskinteknik, Produktutveckling och design, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Maskinteknik, Produktutveckling och design, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Maskinteknik, Produktutveckling och design, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10

Läs mer

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180 Dnr HS 2015/98 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Turismprogrammet Programkod: SGTUR Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme Högskolepoäng/ECTS: 180 Beslut

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Grafisk design och webbutveckling, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Grafisk design och webbutveckling, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Grafisk design och webbutveckling, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 FAX 036-10 05 98 E-POST

Läs mer

Utbildningsplan. Lärarprogrammet 210-270/300 högskolepoäng (Study Programme in Education, 210-270/300) HÖGSKOLAN I GÄVLE

Utbildningsplan. Lärarprogrammet 210-270/300 högskolepoäng (Study Programme in Education, 210-270/300) HÖGSKOLAN I GÄVLE 1 HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Grundnivå och Avancerad nivå Lärarprogrammet Programkod: LFGGY Fastställd av Lärarutbildningsnämnden 2007-06-04 Reviderad av lärarutbildningsnämnden 2007-10-01 Reviderad

Läs mer

Utbildningsplan för. Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för. Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng (Bachelor of Science in Electrical Engineering, with emphasis on Telecommunication, 180 ECTS credit points) 1. Allmän information Telekommunikation

Läs mer

Studiehandbok. Ekonomprogrammet. Vårterminen 2007

Studiehandbok. Ekonomprogrammet. Vårterminen 2007 Studiehandbok Ekonomprogrammet Vårterminen 2007 Informationen i denna handbok kan förändras löpande, kontrollera på www.ehl.lu.se om det finns viktiga ändringar. Uppdaterad 2006-12-06. 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer