Educational programme. (180 ECTS credits)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Educational programme. (180 ECTS credits)"

Transkript

1 HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN THE SCANDINAVIAN BUSINESS PROGRAMME Programkod: SGSBK Fastställd av HVS-nämnden Educational programme The Scandinavian Business Programme (180 ECTS credits) (Study Programme in Business Administration, 180 Credits) Denna utbildningsplan gäller för studerande antagna Höstterminen 2008 eller senare.

2 THE SCANDINAVIAN BUSINESS PROGRAMME vid Högskolan i Gävle 1 Övergripande uppläggning The Scandinavian Business Programme är ett treårigt utbildningsprogram på grundnivå som leder till en kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde. Programmet vänder sig till både till svenska som utländska studenter och undervisningen sker på engelska. Studierna präglas genomgående av vetenskaplig kunskap och ett reflekterande förhållningssätt när det gäller att identifiera, beskriva och analysera människors och företags mångfald av problem och möjligheter. 2 Mål 2.1 Mål enligt Högskolelagen 1 Utbildningen ges på grundnivå och skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får från gymnasieskolan eller på annat sätt. Utbildning på grundnivå innebär fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor och ska i enlighet med de mål som stadgas i högskolelagen - utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper, - utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och - utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete. 2.2 Allmänna mål för The Scandinavian Business Programme enligt Högskoleförordningen, bilaga 2 För Degree of Bachelor of Science in Business Administration skall studenten visa sådan kunskap och förståelse som krävs för kvalificerat och självständigt arbete inom ekonomområdet enligt Högskoleförordningen, bilaga 2 Kunskap och förståelse För Degree of Bachelor of Science in Business Administration skall studenten - visa kunskap om det valda ekonomområdets vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet samt insikt i aktuellt forsknings och utvecklingsarbete, - visa såväl brett kunnande inom det ekonomiska området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området, - visa fördjupad kunskap om teori och metod inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen, och - visa fördjupad kunskap om skandinaviska regelsystem Färdighet och förmåga För Degree of Bachelor of Science in Business Administration skall studenten - visa förmåga att integrera kunskap samt att analysera, bedöma och hantera komplexa ekonomiska företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information, 1 1 kap. 7, 9 (SFS 1992:1434) 2

3 - visa förmåga att självständigt identifiera och formulera ekonomiska frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar, - visa förmåga att i såväl nationella som internationella situationer muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera sina slutsatser i dialog med olika grupper - visa sådan färdighet som krävs för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller arbeta i annan kvalificerad verksamhet Värderingsförmåga och förhållningssätt För Degree of Bachelor of Science in Business Administration skall studenten - visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga frågor såsom de mänskliga rättigheterna och etiska aspekter samt att visa medvetenhet om etiska aspekter för forsknings- och utvecklingsarbete, - visa insikt om ekonomivetenskapernas möjligheter och begränsningar, deras roll i samhället och människors ansvar för deras användning - visa insikt i ledarskapets betydelse och dess utövning - visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens 2.3 Särskilda mål för The Scandinavian Business Programme vid Högskolan i Gävle Efter genomgånget program skall studenten vara väl rustad att arbeta med kvalificerade företagsekonomiska uppgifter i offentliga och privata organisationer. Studenterna ska med speciella kunskaper och färdigheter i skandinaviskt management perspektiv kunna arbeta i europeiska och andra internationella miljöer. Studenten ska ha fördjupat och nyanserat sina kunskaper inom det företagsekonomiska området med tonvikt på ledarskap i föränderliga nationella som internationella miljöer samt hållbar företagsutveckling och företagsetablering. 3 Beskrivning av programmet 3.1 Huvudområdet The Scandinavian Business Programme med företagsekonomi som huvudområde har inriktning mot skandinavisk företagsutveckling och ledning i internationell miljö. Denna inriktning omfattar studier av hållbara affärsrelationer i kulturellt skilda miljöer, förnyelseprocesser och, entreprenörskap. Studierna i företagsekonomi ska stimulera de studerandes vilja och förmåga att starta, leda och utveckla företag i en internationell konkurrensmiljö. Progressionen i programmet sker genom ökad komplexitet i innehållet i kurser och ökad självständighet i studentens kunskapsutveckling. Utbildningen avslutas med ett självständigt examensarbete där yrkestillämpningar betonas. Det första studieåret på programmet är inriktad dels mot beskrivning och förståelse av generella företags- och branschfrågor, dels mot beskrivning och förståelse av generella kunskaps-, färdighets- och värderingsfrågor. Problematisering sker särskilt mot frågor rörande företagsutveckling och ledning i nationella och internationella miljöer. Det andra studieåret innebär att mer komplexa situationer behandlas för företag i tillväxtsituationer. Särskild tonvikt läggs vid användning av informationsoch kommunikationsteknologi samt möjlighet att vidga verksamheten på nya, internationella marknader. Det tredje studieåret ska den studerande visa förmåga att 3

4 analysera och fatta beslut i komplexa internationella företagssituationer präglade av förändring och förnyelse. 3.2 Undervisning och examination Programmet ges på engelska. Det omfattar föreläsningar, grupparbete, seminarier och kontakt med företag. Utbildningen ges med Internetstöd. Första årets studier är campusbaserade med Internetstöd för studenterna. Andra och tredje året kan studenterna välja att läsa via Internet eller via Campus med Internetstöd. Under andra året ges de studerande möjligheter att studera, en eller två terminer, vid andra lärosäten i Skandinavien. Inom ramen för NU-projektet (Näringslivsförlagd utbildning) kan de studerande under det tredje året bedriva studier i nära samarbete med företag och organisationer i regionen, i Sverige och i andra länder. Den första och andra terminens studier är i hög grad lektions och seminariebaserade och examineras i första hand genom skriftliga tentamina och rapportuppgifter. Studenterna introduceras i att bedriva grupparbete och självständiga högskolestudier samt i att kritiskt granska varandras arbeten. De tredje och fjärde terminers studier är lektions och seminariebaserade, där studerande i grupper analyserar falluppgifter samt gör synteser genom självständiga studier. Studierna i företagsekonomisk metod präglas av tillämpningsinriktning och kritisk granskning. Den femte terminen innebär att de studerande självständigt formulerar komplexa företagsproblem, söker information, gör analyser och föreslår lösningar. Detta sker i små grupper dels som handledning och tutorials, dels i gemensamma seminarier, där de studerande studerar och diskuterar varandras arbeten. Den sista terminens studier innebär en ytterligare fördjupning i företagsekonomisk metod och skrivning av ett självständigt arbete på 15 hp. 3.3 Studentinflytande Till programmet knyts ett branschråd vilket består av företrädare för yrkeslivet, lärare samt studenter. Branschrådet är rådgivande och programansvarig är ordförande. Gefle Studentkår utser studentrepresentanter. 3.4 Internationalisering Undervisningen inom programmet sker helt på engelska. Föreläsningar ges av lärare verksamma på institutionen eller i andra länder och universitet där det pågår ett samarbete inom Erasmus, Nordplus, Linnaeus-Palme, Minor Field Studies eller genom forskning. Integrationen av svenska och internationella studenter i programmet bidrar till en mer internationell miljö skapas även för Högskolans övriga studenter. 3.5 Hållbar utveckling Programmet ska genomföras i enlighet med högskolans policy för hållbar utveckling. De i programmet ingående kurserna ska så långt som möjligt vara utformade så att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa i internationella företagsrelationer. 4

5 4 Kurser inom programmet 4.1 Kurser inom programmet Kursnamn First Semester Basic Business Studies Introduction to Scandinavian Business Högskolepoäng Nivå Huvudområde/ huvudämne 7,5 G Företagsekonomi Marketing 1 7,5 G Företagsekonomi Leadership 1 7,5 G Företagsekonomi Financial Accounting 1 7,5 G Företagsekonomi Second Semester Basic Economic Studies Microeconomic Theory 7,5 G Nationalekonomi Microeconomic Analysis 7,5 G Nationalekonomi Macroeconomic Theory 7,5 G Nationalekonomi Financial Analysis 7,5 G Nationalekonomi Third Semester Commercial and European 15 G Juridik Law Scientific Methods in 7,5 G Företagsekonomi Business Management Accounting & 7,5 G Företagsekonomi Control 1 Fourth Semester Intermediate Business Studies International Financial 7,5 G Företagsekonomi Accounting 2 Management Accounting & 7,5 G Företagsekonomi Control 2 Marketing 2 7,5 G Företagsekonomi Leadership 2 7,5 G Företagsekonomi Fifth Semester Advanced Business Studies Entrepreneurship 7,5 G Företagsekonomi Leadership 3 7,5 G Företagsekonomi International Business 15 G Företagsekonomi Management Sixth Semester Advanced Business Studies Business to business 7,5 G Företagsekonomi marketing New Perspectives on 7,5 G Företagsekonomi Management Bachelor Thesis 15 G Företagsekonomi 5

6 5 Behörighet Behörig att antas till Study Programme in Business Administration är den som uppfyller de villkor för grundläggande behörighet för högskolestudier som anges i högskoleförordningen, eller på annat sätt uppfyller internationella krav för högskolestudier. Då programmet ges på engelska måste studenten ha goda kunskaper i engelska. Ämne Matematik Samhällskunskap Kurs Ma C (or corresponding) with grade G (pass) Sh A English B or TOEFL/IELTS) 6 Betyg Betyg sätts på i programmet ingående kurser enligt gällande kursplan. 7 Examensbestämmelser 7.1 Examensbenämning Degree of Bachelor of Social Science in Business Administration 7.2 Examenskriterier En ekonomie kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 hp varav, - studier om minst 90 hp med successiv fördjupning inom huvudområdena företagsekonomi eller nationalekonomi varav minst 30 hp ska vara på fördjupningsnivå (C). - studier om minst 30 hp (företagsekonomi, nationalekonomi) vilka ej utgör det huvudsakliga området för examen. För ekonomie kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen. 7.3 Examensbevis Student som uppfyller fordringarna för examen skall på begäran erhålla examensbevis. 8 Övriga föreskrifter 6

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng HÖSKOLAN I ÄVLE UTBILDNINSPLAN RUNDNIVÅ EKONOMPRORAMMET Programkod: SENK Fastställd av HVS-nämnden 2007-11-29 Ver.nr. 081208 Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng (Study Programme in Business

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Mål För den affärsjuridiska utbildningen liksom för all annan högskoleutbildning

Läs mer

Utbildningsplan för Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram, 120 högskolepoäng Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap Utbildningsplan 2007-05-03 Dnr SLU ua 30-1548/07 Utbildningsplan för Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram, 120 högskolepoäng Agricultural

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

International Business Management, 180 högskolepoäng

International Business Management, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 7 International Business Management, 180 högskolepoäng International Business Management, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits)

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) Sida 1(9) Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av utbildningsnämnden vid Blekinge Tekniska Högskola 2010-09-23.

Läs mer

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 MANA Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Business studies, Management, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för

Läs mer

Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng. Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE. UTBILDNINGSPLAN Grundnivå

Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng. Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE. UTBILDNINGSPLAN Grundnivå Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Grundnivå Förskollärarprogrammet Programkod: xxxx Utbildningsplan Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng Denna utbildningsplan gäller för studerande antagna

Läs mer

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning Antagna fr o m 2011 180/300 högskolepoäng grundnivå/avancerad nivå Analytic orientation 180/300 higher education credits, first/second

Läs mer

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 REDO Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Business studies, Accounting and Auditing, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i biologi med inriktning mot rinnande vatten

Utbildningsplan. Masterprogram i biologi med inriktning mot rinnande vatten Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Utbildningsplan Masterprogram i biologi med inriktning mot rinnande vatten Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Undervisningsspråk:

Läs mer

Utbildningsplan Serie- och bildberättarprogrammet (Study Programme in Graphic Storytelling and Sequential Arts)

Utbildningsplan Serie- och bildberättarprogrammet (Study Programme in Graphic Storytelling and Sequential Arts) HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN GRUNDNIVÅ SERIE- OCH BILDBERÄTTARPROGAMMET Programkod: HGSBH Fastställd av HVS-nämnden 2007-05-10 Utbildningsplan Serie- och bildberättarprogrammet (Study Programme in

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls

Läs mer

Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng IT-FAKULTETEN Dnr G 2015/357 Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng IT Management, 120 credits Avancerad nivå/n2itm 1. Fastställande Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsstyrelsen

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i bioentreprenörskap

Utbildningsplan för masterprogrammet i bioentreprenörskap Utbildningsplan för masterprogrammet i bioentreprenörskap Inrättad av Styrelsen för utbildning 2007-11-07 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-11-28 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2008-04-22

Läs mer

Utbildningsplan för Ekonom online (180 högskolepoäng) Bachelor Degree Programme in Business Administration (180 ECTS credits)

Utbildningsplan för Ekonom online (180 högskolepoäng) Bachelor Degree Programme in Business Administration (180 ECTS credits) Utbildningsplan för Ekonom online (180 högskolepoäng) Bachelor Degree Programme in Business Administration (180 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av Grundutbildningsnämnden vid

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 60 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 60 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 60 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan

Läs mer

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning Antagna fr o m 2011 180/300 högskolepoäng grundnivå/avancerad nivå English, German, French and Spanish orientation

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

Utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammen. 180 högskolepoäng Uppsala universitet

Utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammen. 180 högskolepoäng Uppsala universitet TEKNAT 2009/389 Utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammen 180 högskolepoäng Uppsala universitet 2010/2011 Utbildningsplanen är fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2010-03-16

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i entreprenörskap och innovation (120 högskolepoäng) Master Program in Entrepreneurship and innovation (120 credits)

Utbildningsplan för Masterprogram i entreprenörskap och innovation (120 högskolepoäng) Master Program in Entrepreneurship and innovation (120 credits) Utbildningsplan för Masterprogram i entreprenörskap och innovation (120 högskolepoäng) Master Program in Entrepreneurship and innovation (120 credits) 1. Beslut Beslut om att inrätta utbildningsprogrammet

Läs mer

PROGRAMMET HÄLSO- OCH MILJÖEKONOMI, 60 HÖGSKOLEPOÄNG

PROGRAMMET HÄLSO- OCH MILJÖEKONOMI, 60 HÖGSKOLEPOÄNG HANDELSHÖGSKOLAN Utbildningsplan Dnr CF 52-547/2009 Sida 1 (7) PROGRAMMET HÄLSO- OCH MILJÖEKONOMI, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Health and Environmental Economics, 60 Higher Education Credits Utbildningsprogrammet

Läs mer

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180 Dnr HS 2015/98 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Turismprogrammet Programkod: SGTUR Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme Högskolepoäng/ECTS: 180 Beslut

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Industriell organisation och ekonomi, Logistik och ledning, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Industriell organisation och ekonomi, Logistik och ledning, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Industriell organisation, Logistik och ledning, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx)

Läs mer

Utbildningsplan för. Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för. Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng (Bachelor of Science in Electrical Engineering, with emphasis on Telecommunication, 180 ECTS credit points) 1. Allmän information Telekommunikation

Läs mer

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13 Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2011-11-24 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-10-17 Reviderad av Styrelsen för utbildning

Läs mer