Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng"

Transkript

1 Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: HHV20 KOMM Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, Communication Studies, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls och vårdvetenskap och gäller för utbildning som ges efter Mål Målet med programmet är att ge studenterna solida och användbara kunskaper och färdigheter inom språk och kommunikation. Efter fullgjorda studier ska studenten inneha de kompetenser som krävs för att effektivt kunna delta i verksamhet knuten till kommunikation i olika sammanhang och på olika nivåer. Kunskap och förståelse Efter fullgjorda studier på programmet ska studenten: - visa kunskap och förståelse inom språk och kommunikation, inbegripet kunskap om kultur, interkulturalitet, litteratur och realia - visa kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom sitt huvudområde, samt orientering om aktuella forskningsfrågor Färdighet och förmåga Efter fullgjorda studier på programmet ska studenten: - visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer - visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar - visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser - visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper - visa förmåga att bidra till såväl nationell som internationell samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor - visa förmåga att bidra till flervetenskaplig samverkan mellan ämnen och vetenskapsområde - visa kunskap och insikt om olika synsätt, kulturer och traditioner - visa förmåga att bidra till långsiktigt hållbar utveckling i samhället

2 Sida 2 av 6 Värderingsförmåga och förhållningssätt Efter fullgjorda studier på programmet ska studenten: - visa förmåga att inom språk och humaniora göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter - visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används - visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens Undervisningsspråk Det huvudsakliga undervisningsspråket är svenska. Kurslitteratur på engelska kan ingå. Avseende kurser inom moderna språk bedrivs undervisningen helt eller delvis på målspråket. Särskild behörighet Områdesbehörighet 6: Engelska B och Samhällskunskap A. Undantag medges för Samhällskunskap A. För den som avser att studera något språk utöver engelska krävs dessutom aktuellt språk lägst steg 3. Urval Betygsurval 60%, provurval 40%. Innehåll Kandidatprogrammet i språk och humaniora med inriktning kommunikation är en 3-årig utbildning inom språk och kommunikationsstudier. Utbildningen har en arbetslivsinriktad uppläggning med tydligt fokus på den praktiska användningen av kunskaperna. Samtidigt säkerställs kvaliteten på innehållet genom att undervisningen vilar på vetenskaplig grund. Utöver huvudområdena svenska eller engelska, innehåller utbildningen följande profilämnen: engelska, finska, franska, litteraturvetenskap, spanska och tyska. Bland dessa väljer studenten fritt ett ämne som blir utbildningens profilämne. Termin 1 & 2 Under det första studieåret introduceras studenten till akademiska studier i kommunikation med kurser inom ämnet svenska. Termin 3 & 4 Utbildningens andra år inriktas mot profilstudier i något av ämnena engelska, finska, franska, litteraturvetenskap, spanska eller tyska. Väljer studenten franska, tyska eller spanska som profilstudier kan termin 3 läsas i Frankrike, Tyskland eller Spanien. Termin 4 fortsätter studierna i profilämnet vid Mälardalens högskola. Franska och spanska kan även här läsas i Frankrike respektive Spanien.

3 Sida 3 av 6 Termin 5 & 6 Termin 5 består av ett urval av kurser i engelska och svenska samt en valfri kurs ur Mälardalens högskolas kursutbud av kurser inom program. Utbildningen avslutas termin 6 med ett examensarbete som kombineras med 15 högskolepoäng i ämnet svenska. I utbildningen ingår: : 75 alternativt 97,5 högskolepoäng beroende på vilket av huvudämnena svenska eller engelska studenten väljer som huvudområde för examen. Engelska: 15 alternativt minst 90 högskolepoäng beroende på vilket av huvudämnena svenska eller engelska studenten väljer som huvudområde för examen. Profilämne: 60 högskolepoäng i något av följande ämnen: finska, franska, litteraturvetenskap, spanska, tyska. För engelska som inriktning, se ovan. Valfri kurs: en kurs på 7,5 högskolepoäng ur högskolans utbud för kurser inom program. Samtliga kurser inom programmet förutom den valfria kursen under termin 5 - har platsgaranti. Observera dock att vissa kurser kan komma att ges som läskurser om antalet sökande är få. Detta gäller i första hand valbara kurser Termin 5 och 6. Termin 1 Högskolestudier i ett kommunikationsperspektiv, 7,5 hp Kommunikationsteori, 7,5 hp Språket i samhället: Introduktion till språksociologi, 7,5 hp Grammatik, 7,5 hp Termin 2 Muntlig kommunikation i teori och praktik, 7,5 hp Skriftlig kommunikation i teori och praktik, 7,5 hp Interkulturell kommunikation I ett EU-perspektiv, 7,5 hp Språk i näringslivet, 7,5 hp Termin 3 Valbart 30 hp: En grundkurs (nivå G1N) om 30 hp väljes bland följande kurser: Engelska 1 Finska 1 för studenter med förkunskaper Franska 1 Franska 1 i Frankrike Spanska 1 Spanska 1 i Spanien Tyska 1 Tyska 1 i Tyskland Litteraturvetenskap historiska perspektiv Litteraturvetenskap teoretiska perspektiv Termin 4 Valbart 30 hp: En fortsättningskurs (nivå G1F) om 30 hp läses, enligt ämnesval termin 3: Engelska 2 Finska 2 för studenter med förkunskaper Franska 2 Franska 2 i Frankrike Spanska 2 Spanska 2 i Spanien Tyska 2 Litteraturvetenskap historiska perspektiv / teoretiska perspektiv (enligt kursval termin 3)

4 Sida 4 av 6 Termin 5 Skrivande i ett medieperspektiv, 7,5 hp Engelska Språk i sammanhang, 15 hp 1 Valbart 15 hp 2 : Diskursanalys, 7,5 hp Korpuslingvistik, 7,5 hp Amerikansk litteratur, 7,5 hp Litterära föreställningsvärldar, 7,5 hp Valfritt 7,5 hp: eller Termin 6 Retorik, 7,5 hp Valbart 7,5 hp: Samtalsanalys, 7,5 hp Tvåspråkighet, 7,5 hp Examensarbete Examensarbete skrivs på svenska 3 eller engelska 4 : Examensarbete i svenska, 15 hp eller Engelska 3, Uppsats i engelska, 15 hp Kursval inom högskolans kursutbud för kurser inom program. Garantikurs: Grafisk form, 7,5 hp Alternativt 30 hp engelska i engelskspråkigt land, kurser motsvarande G2-nivå Val inom programmet Studenten väljer profilämne för andra året, dvs. termin 3 och 4. Om engelska väljs som profilämne, väljs två fördjupningskurser i detta ämne termin 5. Dessa valbara kurser är garanterade att ges, men kan komma att utformas som läskurser om antalet sökande är få. Engelska blir huvudämne för examen om engelska valts som profilämne termin 3 och 4 samt om examensarbetet termin 6 författas på engelska. Om annat profilämne väljs termin 3 och 4, läses kurs i engelska på G1-nivå termin 5. Examensarbetet termin 6 författas då på svenska. Under termin 5 väljer studenten en valfri kurs om 7,5 hp fritt ur hela högskolans utbud av kurser inom program, förutsatt att studenten uppfyller de särskilda behörighetskrav som gäller för respektive kurs. Observera att alla kurser inte har platsgaranti och att kurser kan komma att ställas in på grund av för få sökande. Som garantikurs ges Grafisk form 7,5 hp. Studieort kan påverkas av kursval. 1 Om annat profilämne valts än engelska termin 3 och 4. 2 Om engelska valts som profilämne termin 3 och 4. 3 Om huvudinriktningen är svenska. Engelska kan ändå ha valts som profilämne termin 3 och 4. 4 Engelska har valts som profilämne termin 3 och 4, och blir huvudinriktning om examensarbetet skrivs på engelska.

5 Sida 5 av 6 Värdakademi eller motsvarande Akademin för utbildning, kultur och kommunikation är värdakademi för Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation. Examen Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att man uppfyller fordringarna för följande examen/examina: - Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Engelska (Bachelor of Arts in English), eller - Filosofie kandidatexamen med huvudområdet (Bachelor of Arts in Swedish) Om programmet innehåller valbara eller valfria delar, eller om man som student väljer att inte slutföra en viss kurs, kan de val man gör påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till den lokala examensordningen på högskolans webbplats. Kvalitetssäkring Samtliga kurser inom programmet utvärderas kontinuerligt av studenter och lärare gemensamt. Utvärderingsresultaten ligger till grund för eventuella förslag till förbättringar. Värdakademin ansvarar för att utvärdering av programmet genomförs. Studentmedverkan Studentmedverkan avser studenternas rätt att utöva inflytande över utbildningen och deras möjligheter att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen. Det formella inflytandet sker genom sådana företrädare för studenterna som utsetts av studentkåren. Därutöver finns för den enskilde studenten olika möjligheter att medverka i vidareutveckling av utbildningen. Studentinflytande sker via grundutbildningsråd, genom kursutvärdering, deltagande i ämnesmöten samt i särskilda förslagsgrupper för programutformning. Forskningsbas Utbildningen knyter nära an till högskolans forskning kring didaktik och interkulturell kommunikation. Därutöver ges forskningsbaserad undervisning, beroende på ämnesval, om bl.a. ekokritik, språk- och litteraturvetenskap, finska språket och kulturen. Samverkan Programmet är framtaget i samarbete med näringslivet och har ett tydligt, arbetslivsinriktat upplägg där den praktiska användningen av kunskaperna sätts i fokus. Täta kontakter med näringslivet knyts genom bl.a. studiebesök, workshops och gästföreläsningar. Examensarbetet kan också göras i anslutning till en arbetsplats.

6 Sida 6 av 6 Internationalisering Mälardalens högskola har sedan länge ansett internationalisering vara en av de viktigaste faktorerna för att utbildning och forskning ska hålla god kvalitet. Som student är det bra att exponeras för internationella inslag under studietiden. Detta bidrar till att öka kompetens och förståelse, bägge mycket viktiga egenskaper på dagen arbetsmarknad. Att som student välja uppgifter med internationell profil eller medverka i Studentkårens fadderverksamhet kan tillföra lika mycket som en vistelse utomlands. Interkulturell kompetens är verkligen viktig oavsett om det framtida arbetet finns i Sverige eller någon annanstans i världen. Högskolan har ett antal partneruniversitet där man som student kan förlägga en del av sina studier. För språkstudenter är det naturligt att studera språket på plats. Avdelningen för moderna språk erbjuder utlandsstudier Termin tre i Frankrike, Spanien och Tyskland. Även vissa övriga delar av utbildningen kan läsas utomlands. Kontakta den internationaliseringsansvarige på akademin för mer information. Mer information om utlandsstudier finns också på högskolans webbplats. Jämlikhet Alla studenter bemöts och bedöms likvärdigt oavsett kön, etnicitet, religion, sexuell läggning, ålder, funktionshinder eller könsöverskridande identitet/uttryck.