Flygingenjörsprogrammet, 180 högskolepoäng

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Flygingenjörsprogrammet, 180 högskolepoäng"

Transkript

1 Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: IMV20 Flygingenjörsprogrammet, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Aeronautical Engineering, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik och gäller för utbildning som ges efter Mål Programmet har som mål att ge studenten, god insikt om olika system och hur de integrerar med varandra, det ska ge förståelse för hur flygplan navigerar och hur avioniksystemet påverkar flygplanet, en djup och god aerodynamisk insikt samt hur ett underhållssystem läggs upp för flygindustrin. Programmet ska utbilda flygingenjörer som besitter sådan kunskap och förmåga att de i framtiden ska kunna arbeta självständigt som flygingenjörer. Nedan preciserade mål har sin utgångspunkt i Högskolefördningen SFS 2006:1053. Kunskap och förståelse Efter genomgånget utbildningsprogram skall studenten: - visa kunskap om flygteknikområdets vetenskapliga grund och dess beprövade erfarenhet samt kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, samt - visa brett kunnande inom det flygteknikiska området och relevant kunskap i matematik och naturvetenskap. Färdighet och förmåga Efter genomgånget utbildningsprogram skall studenten: - visa förmåga att med helhetssyn självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera frågeställningar och analysera och utvärdera olika flygtekniska lösningar, - visa förmåga att planera och genomföra uppgifter inom givna ramar, - visa förmåga att kritiskt och systematiskt använda kunskap samt att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden med utgångspunkt i relevant information, - visa förmåga att utforma och hantera produkter, processer och system med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling, - visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, samt - visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper. Värderingsförmåga och förhållningssätt Efter genomgånget utbildningsprogram skall studenten: - visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,

2 Sida 2 av 6 - visa insikt i flygteknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för dess nyttjande, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter, samt - visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens. Undervisningsspråk Det huvudsakliga undervisningsspråket är svenska, vilket innebär att undervisning och examination sker på svenska. Litteratur är i huvudsak på svenska men engelsk litteratur kan förekomma. Särskild behörighet Områdesbehörighet 8: Fysik B, Kemi A och Matematik D. Urval Betygsurval 60%, provurval 40%. Innehåll Flygingenjörsprogrammet är en treårig teknisk/naturvetenskaplig utbildning inom. Under termin 1-3 läser studenten flygtekniska och naturvetenskapliga ämnen för att få en bra bas för kommande kurser. Under termin 4 finns möjlighet att profilerar sig inom avionik, underhållsteknik eller konstruktion. Under år 3 fortsätter fördjupningen och profileringen. I slutet av detta år genomför man också ett examensarbete. Utbildningen innehåller aerodynamik, flyg- och helikoptersystemteknik, underhållsteknik, avionik, konstruktion och teknisk psykologi. Dessa ämnen är relaterade till olika flygtekniska verksamheter. För att behärska dem krävs det en naturvetenskaplig bredd innehållande matematik, fysik och mekanik. Övriga ämnen som väljs utifrån inriktning är datavetenskap, maskinteknik och elektronik. I utbildningen ingår dessutom tydliga inslag som rör hållbar utveckling, entreprenörskap, vetenskaplig metodik, personlig utveckling och internationalisering. Vanlig undervisningsform är föreläsning, seminarium, laborationer, fältstudier samt studiebesök. Studenten förväntas avsätta tid för självstudier och gruppuppgifter utanför schemalagd tid. Examinationsformen i kurserna varierar och kan vara tentamen (skriftlig eller muntlig), projektredovisning, laborationsrapporter, hemtentamen och laborationsmoment.

3 Sida 3 av 6 Termin 1 Termin 2 Introduktion till flygteknik, 7,5 hp Grundläggande kalkyl, 7,5 hp Matematisk grundkurs, 7,5 hp Elektronik Elektronik grundkurs, 7,5 hp Avionik I, 7,5 hp Flygmotorteknik, 7,5 hp Grundläggande vektoralgebra, 7,5 hp Fysik Värme- och vågrörelselära, grundkurs, 7,5 hp Termin 3 Termin 4 Aerodynamik och flygmekanik I, 7,5 hp Flygplansstrukturer och materiallära I, 7,5 hp Mänskliga faktorerna, 7,5 hp Grundläggande programmering, 7,5 hp Flygsystemteknik, 15 hp Flygplansdrift och underhåll I, 7,5 hp Valbart 7,5 hp Flygplansstrukturer och materiallära II, 7,5 hp Differential- och integralkalkyl II, 7,5 hp Matematisk logik med datainriktning, 7,5 hp Datakommunikation i nätverk I, 7,5 hp Datastrukturer, algoritmer och programkonstruktion, 7,5 hp Termin 5 Termin 6 Valbart 30 hp Aerodynamik och flygmekanik II, 7,5 hp Flygplansdrift och underhåll II, 7,5 hp Flygmotorunderhåll, 7,5 hp Maskinteknik/Produkt- och processutveckling Lätta konstruktioner, 7,5 hp Kvalitetsutveckling och ledarskap, 7,5 hp Numeriska metoder, 7,5 hp Sannolikhetslära och statistisk teori, 7,5 hp Fysik Mekanik II, 7,5 hp Elektronik Utveckling av digitala elektroniksystem, 7,5 hp Grundläggande programmering, 7,5 hp Examensarbete i flygteknik, 15 hp Flygmiljöteknik, 7,5 hp Valbart 7,5 hp Avionik II, 7,5 hp Maskinteknik/Produkt- och processutveckling Ritteknik och CAD, 7,5 hp CAD fördjupning, 7,5 hp Operationsanalys, 7,5 hp Matematisk logik med datainriktning, 7,5 hp Linjär algebra, 7,5 hp Datakommunikation i nätverk I, 7,5 hp Datastrukturer, algoritmer och programkonstruktion, 7,5 hp Arbetsvetenskap Teknisk psykologi flygteknik, 7,5 hp

4 Sida 4 av 6 Val inom programmet Under termin 1-3 förväntas studenten följa den rekommenderade studiegången. Viss valbarhet återfinns från termin 4. Värdakademi eller motsvarande Akademin för innovation, design och teknik är värdakademi för Flygingenjörsprogrammet. Examen Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att man uppfyller fordringarna för följande examen/examina: - Högskoleingenjörsexamen (Bachelor of Science in Engineering Aeronautical Engineering). Om programmet innehåller valbara eller valfria delar, eller om man som student väljer att inte slutföra en viss kurs, kan de val man gör påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till den lokala examensordningen som finns publicerad på högskolans webbplats. Kvalitetssäkring Kurs och programutvärderingar görs av akademin för innovation, design och teknik. Utvärderingar vägs in vid beslut om ändringar i kursupplägg och utbildningsplanen. De sker i samarbete med studenternas representanter. Studentmedverkan Studenterna har tillträde till alla arbetsgrupper som arbetar med förändring/utveckling av programmet. Studenterna är företrädda i programrådet samt medverkar aktivt med kontaktinformation mot näringslivet och skolor. Studenterna har medinflytande över frågor som rör uppföljning och förändring av kurser och program. Forskningsbas Programmet är omgivet av aktiva och starka forskningsfält som är relevanta för flygteknik och som därmed ger programmet ett sammanhang och förankring i forskningen. Dessutom tar programmets lärare del av aktuell forskning och utveckling inom flygindustrin och kan på så sätt hålla undervisningen aktuell och relevant. Det flygtekniska ämnet avionik (flygburen elektronik) har mycket stor relevans och koppling till Mälardalen Real-Time Research Centre, MRTC, med sin realtids forskning samt till forskningen inom Intelligent Sensor Systems, ISS, och då särskilt området säkerhetskritiska system.

5 Sida 5 av 6 Vidare knyter mycket av forskningen inom profilen Innovation och produktrealisering, IPR, mycket väl an till undervisning på flygteknikprogrammet inom design, produktutveckling, underhålls- och kvalitetsteknik. Samverkan Flyget är under ständig utveckling och för att säkerställa att utbildningen hålls relevant och aktuell måste denna kunskap och kompetens föras från flygplanstillverkarna och flygbolagen direkt in i föreläsningssalar och labbsalar. Detta utbyte åstadkoms genom gästföreläsare direkt från flygföretag som ger glimtar från verkligheten eller täcker hela avsnitt i kurser. På samma sätt ger studiebesök på t.ex. Saab Avitronics i Kista och SAS på Arlanda inblick i den verklighet som väntar. Många av de ordinarie lärarna på programmet delar dessutom sin tjänst mellan jobb i flygbranschen och högskolan vilket gör att relevant kunskap och aktuella exempel kan förmedlas på föreläsningar och laborationer. Programmets goda kontakter med industrin underlättar när det blir dags att göra examensarbetet, som ofta leder direkt till studentens första jobb. En nyligen genomförd undersökning på två avgångsklasser från Flygingenjörsprogrammet visade på en mycket hög andel av relevanta ingenjörsjobb, varav de flesta inom flygbranschen. Internationalisering Mälardalens högskola har sedan länge ansett internationalisering vara en av de viktigaste faktorerna för att utbildning och forskning ska hålla god kvalitet. Som student är det bra att exponeras för internationella inslag under studietiden. Detta bidrar till att öka kompetens och förståelse, bägge mycket viktiga egenskaper på dagen arbetsmarknad. Att som student välja uppgifter med internationell profil eller medverka i Studentkårens fadderverksamhet kan tillföra lika mycket som en vistelse utomlands. Interkulturell kompetens är verkligen viktig oavsett om det framtida arbetet finns i Sverige eller någon annanstans i världen. Högskolan har ett antal partneruniversitet där man som student kan förlägga en del av sina studier. Kontakta den internationaliseringsansvarige på din värdakademi och internationella sekretariatet för mer information. Jämlikhet Programstudenterna bemöts och bedöms likvärdigt oavsett kön, etnicitet, religion, sexuell läggning, ålder, funktionshinder eller könsöverskridande identitet/uttryck. I de fall då funktionshinder försvårar deltagande på kurser erbjuds stödåtgärder. Utbildningsprogrammet strävar efter jämn könsfördelning och mångfald bland studenterna.

6 Sida 6 av 6 Övriga föreskrifter För varje kurs vid högskolan anges i kursplanen bland annat formerna för hur studenternas prestationer skall bedömas såsom typer av examination för ingående moment och betygsgrader. Examinationen för en kurs är översiktligt beskriven i kursplanen som förtydligas och kompletteras med skriftlig information vid kursstart.

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 MANA Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Business studies, Management, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för

Läs mer

Textdesign - informationsdesign, 180 högskolepoäng

Textdesign - informationsdesign, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Textdesign - informationsdesign, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Text Design - Information Design, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 REDO Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Business studies, Accounting and Auditing, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Utbildningsplan för. Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för. Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng (Bachelor of Science in Electrical Engineering, with emphasis on Telecommunication, 180 ECTS credit points) 1. Allmän information Telekommunikation

Läs mer

2009-12-08. Datum. och tid: Plats: Konferensrum. Tola Jonsson Ingela Rådestad Mats Börjesson Eva Sundgrenn Per. Dekanus

2009-12-08. Datum. och tid: Plats: Konferensrum. Tola Jonsson Ingela Rådestad Mats Börjesson Eva Sundgrenn Per. Dekanus Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap KALLELSE 2009-12-08 Nr 8:2009 Dnr. MDH 2009/1007 Gunnel Eriksson Handläggare Fakultetsnämndenss ledamöter Fackliga företrädaree Övriga för kännedom

Läs mer

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar KALLELSE Nr 4:2013 2013-08-22 MDH 1.1-23/13 Fakultetsnämnden, utskottet för teknikutbildningar Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar Datum och tid: Torsdag 22 augusti kl. 9.15-12.00 Plats:

Läs mer

Utbildningsplan för Spelprogrammering (180 högskolepoäng) Game Programming (180 ECTS credits)

Utbildningsplan för Spelprogrammering (180 högskolepoäng) Game Programming (180 ECTS credits) Utbildningsplan för Spelprogrammering (180 högskolepoäng) Game Programming (180 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av högskolestyrelsen vid Blekinge Tekniska Högskola 2003-11-03.

Läs mer

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits)

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) Sida 1(9) Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av utbildningsnämnden vid Blekinge Tekniska Högskola 2010-09-23.

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 FAX 036-10 05 98 E-POST

Läs mer

Kursmål, programmål, betygskriterier och examination Viggo Kann

Kursmål, programmål, betygskriterier och examination Viggo Kann Kursmål, programmål, betygskriterier och examination Viggo Kann Kursmål och programmål består inte bara av fina ord utan har flera viktiga syften. Den här texten beskriver bland annat hur lärandemål hänger

Läs mer

Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng. Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE. UTBILDNINGSPLAN Grundnivå

Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng. Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE. UTBILDNINGSPLAN Grundnivå Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Grundnivå Förskollärarprogrammet Programkod: xxxx Utbildningsplan Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng Denna utbildningsplan gäller för studerande antagna

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Informatik med inriktning Informationsteknik och management, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Informatik med inriktning Informationsteknik och management, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Informatik med inriktning Informationsteknik och management, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan

Läs mer

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180 Dnr HS 2015/98 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Turismprogrammet Programkod: SGTUR Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme Högskolepoäng/ECTS: 180 Beslut

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder LEVNADSVANEPROJEKT Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder Catharina Broberg Raija Tyni-Lenné Oktober 2012 Innehåll Bakgrund...2 Syfte...3 Material och

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet BESLUT 2012-04-10 Dnr LiU- 2012-00262 Reviderad 2012 09 06, 2014 03 20 Senast reviderad 2014 09 16 Utbildningsplan för Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings

Läs mer

Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng

Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng IT- fakultetsstyrelsen Dnr G 2014/157 Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng (Information Systems: Users and Organizations, 180 higher education credits) Grundnivå/ NISYS 1.

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 60 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 60 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 60 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan

Läs mer

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13 Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2011-11-24 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-10-17 Reviderad av Styrelsen för utbildning

Läs mer

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning Antagna fr o m 2011 180/300 högskolepoäng grundnivå/avancerad nivå English, German, French and Spanish orientation

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Programmet i energiteknik, inriktning bioenergisystem, 120 poäng

UTBILDNINGSPLAN. Programmet i energiteknik, inriktning bioenergisystem, 120 poäng Dnr: 819/2005-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Programmet i energiteknik, inriktning bioenergisystem, 120 poäng Programme in Energy Technology with emphasis

Läs mer

Utbildningsplan Serie- och bildberättarprogrammet (Study Programme in Graphic Storytelling and Sequential Arts)

Utbildningsplan Serie- och bildberättarprogrammet (Study Programme in Graphic Storytelling and Sequential Arts) HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN GRUNDNIVÅ SERIE- OCH BILDBERÄTTARPROGAMMET Programkod: HGSBH Fastställd av HVS-nämnden 2007-05-10 Utbildningsplan Serie- och bildberättarprogrammet (Study Programme in

Läs mer

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna.

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna. 1(6) 2015-04-07 Diarienummer: STYR 2015/323 Ersätter: U 2014/882 LTHs kansli Camilla Hedberg Chef, utbildningsavdelningen Föreskrifter om allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå vid Lunds Tekniska

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

Jönköpings Studentkårs åsiktsdokument

Jönköpings Studentkårs åsiktsdokument Jönköpings Studentkårs åsiktsdokument Reviderat 2012-04-28 Reviderat 2014-04-26 1 Innehållsförteckning 1. FÖRORD... 3 2. STUDENTKÅRENS GRUNDSYN... 4 2.1 STUDENTINFLYTANDE... 4 2.2 KÅROBLIGATORIET... 5

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer