Textdesign - informationsdesign, 180 högskolepoäng

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Textdesign - informationsdesign, 180 högskolepoäng"

Transkript

1 Utbildningsplan Sida 1 av 6 Textdesign - informationsdesign, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Text Design - Information Design, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik och reviderad och gäller för utbildning som ges efter Mål Programmets mål är: - att tillgodose samhällets behov av personer som kan gestalta information i text, - att ge studenterna en utbildning som leder till goda förutsättningar att arbeta professionellt med information, särskilt verbalt gestaltad sådan, samt - att ge goda förutsättningar för fördjupade studier på magisternivå inom informationsdesign. Kunskap och förståelse Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten: - visa kunskaper om olika textgenrer och vad som karakteriserar dem, - visa kunskaper i principer för grafisk kommunikation, - visa kunskap i kommunikationsteori, - visa kunskaper i grundläggande terminologi inom verbal gestaltning och informationsdesign, - visa kunskaper om olika analysmodeller för verbala och visuella representationer, - visa förståelse för olika aspekter och moment av designprocessen vid produktion av informationsmaterial, - visa kunskaper om områdets vetenskapliga grund och tillämpliga metoder, - visa förståelse och kunna redogöra för inom informationsdesign relevanta och aktuella forskningsfrågor, samt - visa kunskap om centrala juridiska och etiska regelverk/principer inom informationsområdet. Färdighet och förmåga Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten: - visa förmåga att gestalta information verbalt utifrån begreppen läslighet, läsbarhet och läsvärde, - visa förmåga att självständigt producera målgrupps- och situationsanpassade informationstexter utgående från adekvat analys, research och medieval, - visa förmåga att självständigt kunna söka, inhämta, kritiskt värdera, sovra och strukturera information, - visa färdigheter i ordbehandling, layout och webbproduktion på en grundläggande nivå,

2 Sida 2 av 6 - visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt genomföra uppgifter inom givna tidsramar, - visa förmåga till aktivt och konstruktivt samarbete i projektgrupper där olika kompetensområden är representerade, - visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till hållbar utveckling i lokalt och globalt perspektiv samt med beaktande av övriga relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, - visa förmåga till innovativt och entreprenöriellt förhållningssätt, samt - visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för problem och lösningar beträffande informationsdesign i dialog med företag, samhälle och andra grupper. Värderingsförmåga och förhållningssätt Efter genomgånget utbildningsprogram ska studenten: - visa insikt i etiska, samhälleliga och moraliska frågor relaterade till produktion och bedömning av informationsmaterial, - visa insikt i vikten av ett vetenskapligt förhållningssätt, samt - visa förmåga att identifiera eget behov av ytterligare kunskap och kompetensutveckling. Undervisningsspråk Det huvudsakliga undervisningsspråket är svenska, vilket innebär att föreläsningar och kursinformation ges på svenska. Obligatorisk litteratur på engelska förekommer samt i viss mån engelskspråkiga gästföreläsare/gästlärare. Särskild behörighet Områdesbehörighet 6: Engelska B och Samhällskunskap A. Urval Till högst 2 platser tillämpas alternativt urval bland studenter som närmast föregående läsår gått Startår till högskolestudier vid Mälardalens högskola. Till resterande platser tillämpas betygsurval 60 procent och provurval 40 procent. Innehåll Textdesign - informationsdesign är en treårig utbildning inom informationsdesign som omfattar 180 högskolepoäng. Det första året skaffar sig studenten en teoretisk bas i ämnet informationsdesign samt en grund i de praktiska kunskaperna inom textdesign. Viktiga inslag under första året är att bekanta sig med skrivprocessen, olika skrivsätt och deras funktion samt research och källkritik. Det andra året fokuserar mer på tillämpning av kunskaperna där arbete i projekt och mot uppdragsgivare blir tydligare. Kurser i grafisk form och vetenskapliga metoder tillkommer under detta år. Från det andra året finns viss valbarhet.

3 Sida 3 av 6 Det tredje året sker ytterligare en fördjupning där inslagen av praktisk tillämpning och självständigt arbete är betydande. Här ges studenten möjlighet att utveckla en personlig inriktning inom textdesign. Det tredje året avslutas med det egna självständiga arbetet omfattande 15 hp. Studenterna skaffar sig inom programmets kurser en gemensam kunskapsgrund och har dessutom möjlighet att fördjupa sig inom något informationsområde, till exempel instruerande text, samhällsinformerande text eller kommunikation i kultur och upplevelsesammanhang. Via de valbara kurserna erbjuds studenten även möjlighet att efter eget intresse skapa sin egen kompetensprofil inom exempelvis områdena grafisk form, ljud och webbdesign. Undervisningen ger teoretisk grund och praktisk färdighet, vilket innebär klassrumsundervisning, projektarbeten och praktiska övningar. Arbete sker både enskilt och i grupp. Studenten förväntas avsätta tid för självstudier och gruppuppgifter också utanför schemalagd tid. Under utbildningstiden förekommer samarbete med de andra utbildningarna inom ämnet informationsdesign, och arbete i projektform förekommer ofta. Redovisning av uppgifter sker både enskilt och i grupp. Kommentarer och feedback från läraren ges både muntligt och skriftligt. Ett viktigt inslag i undervisningen är att reflektera och diskutera kring sitt eget och andra studenters arbete. Gästföreläsare från olika områden bjuds in till utbildningen och akademin har god kontakt med samarbetspartner utanför högskolan. Under studietiden kan studenten därför möta tänkbara framtida arbetsgivare på flera olika sätt. Examination av kurser inom programmet sker vanligen via inlämningsuppgifter med muntlig eller skriftlig redogörelse samt seminarier. I vissa kurser förekommer även skriftliga prov/tentamina. Utbildningen innehåller såväl teoretiska som praktiska moment där studenten utvecklar sin förmåga att använda verktyg och metoder för utformning, utprovning och analys av informationstexter för olika sammanhang. Begrepp och teorier omsätts såväl i skriftliga och muntliga analyser som i produktion och redigering av texter av olika slag: berättande, informerande, beskrivande och instruerande. Stor vikt läggs vid ord och bild i samverkan. Studenten kommer att arbeta med att författa, precisera och anpassa verbal information för olika ändamål och sammanhang med inriktning mot olika målgrupper. Grafisk form med inriktning mot text är ett viktigt kunskapsområde för textdesign, som i sig innefattar hela processen från idé till presentation. Utbildningen har en tydlig praktisk inriktning; via olika konkreta projekt ges till exempel möjlighet till nära kontakt med näringsliv och samhälle. Utöver detta får studenten inom ramen för informationsdesign kunskap om verbal och visuell gestaltning, samt de olika krav som kan ställas på utformning av information i olika sammanhang och i olika medier. Det innebär att studenten får bekanta sig med bland annat medie- och kommunikationsteori, retorik, källkritik och perceptionspsykologi.

4 Sida 4 av 6 Termin 1 Termin 2 Introduktion till informationsdesign, 7,5 hp Kommunikation och media, 7,5 hp med inriktning mot Textdesign Textdesign 1, 7,5 hp Textdesign 2, 7,5 hp Grafisk form grundkurs, 7,5 hp Kognitiva processer, 7,5 hp med inriktning mot Textdesign Textdesign 3: stilar och genrer, 7,5 hp Informationshantering och yrkesetik, 7,5 hp Termin 3 Termin 4 Retorik och berättarteknik, 7,5 hp Vetenskap och design, 7,5 hp Valbart 15 hp: Visualisering och skiss, 7,5 hp : webbdesign, 7,5 hp Introduktion till ljuddesign, 7,5 hp med inriktning mot Textdesign Lättläst, 7,5 hp Typografi och layout, 7,5 hp i praktiken, 7,5 hp Valbart 22,5 hp: Visualisering och skiss, 7,5 hp : webbdesign, 7,5 hp med inriktning mot Textdesign Textdesign 4: informativt berättande, 7,5 hp Textdesign 5: fackspråk och genrer, 7,5 hp Komplexa publiceringssystem, 7,5 hp Termin 5 Termin 6 Valbart 30 hp: Visualisering och skiss, 7,5 hp : webbdesign, 7,5 hp Branschanalys och yrkesorientering, 7,5 hp med inriktning mot Textdesign Lättläst, 7,5 hp Publiceringssystem i praktiken, 7,5 hp Bildval och bildstrategier, 7,5 hp Forskningsprocesser, 7,5 hp Examensarbete, 15 hp med inriktning mot Textdesign Textdesign 6: fördjupning, 7,5 hp Val inom programmet Inför terminerna termin 3, 4 och 5 görs val inom programmet. Val av kurs kan påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. Beroende på vilka kurser studenten väljer under termin 3 0ch 4 finns dessutom möjlighet till utlandsstudier eller att välja fritt från högskolans utbud. Värdakademi eller motsvarande Akademin för innovation, design och teknik är värdakademi för Textdesign - informationsdesign.

5 Sida 5 av 6 Examen Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att man uppfyller fordringarna för följande examen/examina: - Filosofie kandidatexamen med huvudområdet (Bachelor of Arts in Information Design) - Filosofie kandidatexamen med huvudområdet med inriktning mot textdesign (Bachelor of Arts in Information Design with Specialization in Text Design) Om programmet innehåller valbara eller valfria delar, eller om man som student väljer att inte slutföra en viss kurs, kan de val man gör påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till den lokala examensordningen som finns publicerad på högskolans webbplats. Kvalitetssäkring Kurser inom utbildningen utvärderas och dokumenteras. Programmet utvärderas i sin helhet vid läsårets slut. Dessa utvärderingar, både på kurs- och programnivå, beaktas vid arbetet med programmets utveckling och i arbetet med kursutveckling och kursavveckling. Studentmedverkan Inom ämnet informationsdesign finns programråd för de olika kunskaps- och programområdena. Till programmet Textdesign väljer studenter från alla årskurser lämpliga representanter. I dessa råd/arbetsgrupper har studenterna möjlighet att ge och få information kring frågor som rör förändring och utveckling av programmet och också delta i det övriga kvalitetsarbetet kring såväl programmet som enskilda kurser. Forskningsbas utgör en av flera inriktningar inom forskningsprofilen Innovation och produktrealisering (IPR) vid Akademin för innovation, design och teknik. IPR är en mångvetenskaplig forskningsmiljö som verkar för samproduktion mellan grundutbildningen, näringsliv och omgivande samhälle samt forskning. Många av lärarna inom är knutna till denna miljö, antingen som forskare eller som forskarstuderande. Det ges även möjlighet för studenter att i olika perioder under sina studier delta i forskningsprojekt. Samverkan I en del kurser utarbetas studentprojekt i samarbete med näringsliv/kommun/andra samhällsaktörer för att ge studenten kännedom och kunskap i metoder och tekniker som stärker dem på arbetsmarknaden. Dessutom förekommer flertalet externa föreläsare från näringslivet samt att inom ramen för programmet finns möjlighet till praktik på för utbildningen relevant arbetsplats. Teknisk utrustning, programvaror och andra verktyg som studenterna får använda inom utbildningen väljs efter vad som är standard på arbetsmarknaden för att ge en god grund för anställningsbarhet.

6 Sida 6 av 6 Internationalisering Mälardalens högskola har sedan länge ansett internationalisering vara en av de viktigaste faktorerna för att utbildning och forskning ska hålla god kvalitet. Som student är det bra att exponeras för internationella inslag under studietiden. Detta bidrar till att öka kompetens och förståelse, bägge mycket viktiga egenskaper inte minst på dagens arbetsmarknad. Att som student välja uppgifter med internationell profil eller medverka i Studentkårens fadderverksamhet kan tillföra lika mycket som en vistelse utomlands. Interkulturell kompetens är av vikt oavsett om det framtida arbetet finns i Sverige eller någon annanstans i världen. Högskolan har ett antal partneruniversitet där du som student kan förlägga en del av dina studier. Kontakta den internationaliseringsansvarige på din värdakademi (IDT) och internationella sekretariatet för mer information. Mer information om utlandsstudier finns på högskolans webbplats. Jämlikhet Studenterna ska efter genomförd utbildning ha kunskap om individers sätt att kommunicera och avläsa information kan vara beroende av sådant som genus, ålder, etnicitet och/eller funktionsnedsättning. Programstudenterna bemöts och bedöms likvärdigt oavsett kön, etnicitet, religion, sexuell läggning, ålder, funktionshinder eller könsöverskridande identitet/uttryck. I de fall då funktionshinder försvårar deltagande på kurser erbjuds stödåtgärder. Utbildningsprogrammet strävar efter jämn könsfördelning och mångfald bland studenterna. Profil De relativt små studentgrupperna underlättar den direkta och täta kontakt mellan student och lärare som utbildningen strävar efter.