Innovationsprogrammet-MTO, Psykologi, 180 högskolepoäng

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innovationsprogrammet-MTO, Psykologi, 180 högskolepoäng"

Transkript

1 Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: RKE20 PSYK Innovationsprogrammet-MTO,, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Innovation, Psychology, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik och gäller för utbildning som ges efter Mål Kunskap och förståelse - visa kunskap och förståelse i innovationsteknik med ett vetenskapligt och pragmatiskt förhållningssätt, - ha en begreppsbild samt kunskap om metoder, modeller och verktyg relevanta för områdets karaktär såsom innovation, förändring, entreprenörskap och kreativitet, - visa insikt och förståelse för betydelsen av innovationer som värdeskapande för tillväxt, - visa kunskap och förståelse för teorier och forskning inom inriktningen psykologi, - där perspektivet innebär att interaktionen mellan människa, teknik och organisation beaktas, samt - visa kunskap om centrala teorier inom modern arbetslivspsykologi, med fokus på arbetsoch organisationspsykologi. Färdighet och förmåga - visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information, - visa förmåga att genom divergent tänkande, dvs. genom flera olika perspektiv, kunna identifiera, formulera och generera innovativa lösningar på problem, - visa färdighet i att applicera innovativa processer i olika situationer i arbetslivet, - visa förmåga att identifiera skärningspunkter mellan olika ämnen, branscher och kunskapsområden för att skapa nya idéer och kombinationer, - visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar självständigt och i dialog med flervetenskapliga grupper och näringsliv, samt - visa förmåga att självständigt genomföra en vetenskaplig undersökning inom arbetslivets psykologi. Värderingsförmåga och förhållningssätt - ha förmåga att kritiskt värdera och förhålla sig till olika kunskapssyner,

2 Sida 2 av 5 - visa insikt och förmåga att hantera sambanden mellan innovation och tillväxt ur ett vetenskapligt och kommersiellt perspektiv, samt - visa förmåga att identifiera sin egen personliga lärandeprocess och kommande yrkesidentitet genom insikt i sitt personliga ledarskap, ur ett innovations- och hållbarhetsperspektiv. Undervisningsspråk Det huvudsakliga undervisningsspråket är svenska, vilket innebär att föreläsningar, tentamina och övrig examination sker på svenska. Engelsk litteratur är dock vanlig på kurserna inom programmet. Särskild behörighet Områdesbehörighet 5: Matematik B och Samhällskunskap A. Undantag medges från kravet på Matematik B. Matematik A krävs. Urval Till högst 2 platser tillämpas alternativt urval bland studenter som närmast föregående läsår gått Startår till högskolestudier vid Mälardalens högskola. Till resterande platser tillämpas betygsurval 60 %, provurval 40 %. Innehåll Innovationsprogrammet är en treårig flervetenskaplig utbildning. Utbildningen ska ge kunskap om hur man organiserar och driver processer för att utveckla innovativ förmåga hos människor och hos verksamheter. Vid rekommenderad studiegång på programmet ingår kurser motsvarande 90 högskolepoäng i ämnet innovationsteknik varav 15 högskolepoäng utgörs av ett examensarbete. Resterande 90 högskolepoäng utgörs av kurser inom programinriktningen psykologi. Under år 1 bedrivs studierna inom innovationsteknik. Studenten ska lära sig att använda ett vetenskapligt förhållningssätt som grund och förutsättning för sitt fortsatta lärande. Studenten ska utveckla sin förmåga att fånga upp trender, samhällsförändringar och nya teknologier för en ständigt aktuell och framtidsorienterad referensram. Förutsättningar ges för att utveckla sin egen och andras kreativitet, och förväntningar på kreativitet i arbetssätt och leveranser är betydande. Studenten kommer att arbeta med sitt personliga ledarskap och via samarbete med externa företag och genom en bred teorigrund lära sig att organisera verksamheter och leda andra inför och genom förändring. Under år 2 läser studenten grundläggande psykologi och psykologisk forskningsmetod för att under termin fyra fokusera på kognitions-, arbets- och organisationspsykologi.

3 Sida 3 av 5 År 3, termin 5 läser studenten idé- och konceptutveckling med ett kreativt perspektiv samt genomför ett examensarbete i innovationsteknik. Den sjätte terminen kan studenten fördjupa sina kunskaper i psykologisk forskningsmetod och genomföra ett självständigt empiriskt examensarbete med inriktning mot arbetslivets psykologi. Alternativt kan studenten söka andra kurser men då gäller inte platsgarantin. Inom programmet förekommer föreläsningar, seminarier, erfarenhetsbaserat lärande samt praktiska övningar. Studenten förväntas avsätta tid för självstudier och gruppuppgifter också utanför schemalagd tid. Studenterna arbetar i projektgrupper utifrån intresseområden (inriktning). Projektarbetena görs i samarbete med regionens företag, organisationer, uppfinnare och innovatörer s.k. partnerföretag. Studenternas egna drivkrafter till aktivt lärande och initiativ till egna idéer och projekt uppmuntras och stöds. Examinationsformerna varierar beroende på kurs. Examinationen görs muntligt och/eller skriftligt, enskilt eller i grupp. Former som används är bl.a. tentamen, seminarier samt inlämningsuppgifter och redovisningar av olika slag. Termin 1 Termin 2 Den innovativa människan, 15 hp Gruppers innovationsförmåga, 15 hp Innovativ organisering, 15 hp Innovationsledning, 15 hp Termin 3 Termin , 30 hp, inriktning mot arbetslivspsykologi 31-60, 30 hp Termin 5 Termin 6 Idé- och konceptutveckling, 15 hp Examensprojekt i innovationsteknik, 15 hp, inriktning mot arbetslivspsykologi 61-90, 30 hp Val inom programmet Inom programmet görs inga val då programmet har en fast kursstruktur. Alternativt kan studenten söka andra kurser under termin 6 men då gäller inte platsgarantin. Val av kurs kan påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna.

4 Sida 4 av 5 Värdakademi eller motsvarande Akademin för innovation, design och teknik är värdakademi för Innovationsprogrammet- MTO. Examen Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att man uppfyller fordringarna för följande examen/examina: - Filosofie kandidatexamen med huvudområdet (Bachelor of Science in Innovation Technology) - Filosofie kandidatexamen med huvudområdet (Bachelor of Science in Psychology) Om programmet innehåller valbara eller valfria delar, eller om man som student väljer att inte slutföra en viss kurs, kan de val man gör påverka möjligheterna att uppfylla examensfordringarna. För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till den lokala examensordningen som finns publicerad på högskolans webbplats. Kvalitetssäkring Programmet såväl som kurser utvärderas både som process och i relation till de uppställda målen. Synsättet på metod för utvärdering utgår både från högskolans sätt att genomföra verksamheten och studenternas sätt att aktivt medverka däri. Kursutvärdering görs på respektive akademi. Akademin för innovation, design och teknik ansvarar för att utvärdering av programmet genomförs. Studentmedverkan I kurserna inom sker studentsamverkan i form av varje kurs s.k. drivergrupper där studentrepresentanter tillsammans med lärare och kursansvarig arbetar med planering och genomförande under kursens gång samt kursutvärdering. Inom ämnet innovationsteknik finns s.k. ämnesråd där studentrepresentanter från alla årskurser deltar och har inflytande över frågor som rör förändring och utveckling av programmet, utbildningsplaner, kursplanering, programinnehåll, uppföljning av kurser samt arbets- och examinationsformer. Forskningsbas Forskare inom det prioriterade området Innovation och produktrealisering deltar både i utvecklingen av utbildningen och i genomförandet av samtliga kurser inom innovationsteknik. Inför studenternas examensarbete presenterar forskare sina nuvarande projekt och studenterna ges möjlighet att koppla sitt arbete till pågående projekt där möjlighet finns. Innovationsprogrammet inriktning psykologi knyter an till den prioriterade forskningsinriktningen Hållbar utveckling, arbetsliv och styrning. Arbetslivsvetenskap är ett

5 Sida 5 av 5 flervetenskapligt ämne vars forskningsfält finns i skärningspunkterna mellan Teknik Organisation Människa. Samtidigt ligger arbetslivsvetenskap i utkanten av flera ämnen vid högskolan, såsom psykologi, pedagogik, sociologi, ekonomi, folkhälsa, historia, och innovation. Några exempel på forskningsområden inom arbetslivsvetenskap är: Ledning, styrning och arbetsvillkor i offentlig sektor, Hälsans villkor på arbetsplatsen, Organisatoriskt klimat och lärande för flexibelt arbete. Samverkan Dagens organisationer behöver förstå och kunna hantera värdenätverk. Inom dessa har det visats sig att first mover har blivit allt viktigare. För att lyckas med den strategin krävs innovativ förmåga hos organisationen. Personer med innovativ förmåga och förmåga att skapa innovativa miljöer är därför avgörande för framgång. Att förstå och skapa innovativa miljöer är centralt i utbildningen och för att göra det har studenterna kontakt med företag och organisationer där de jobbar på uppdrag. Uppdragens karaktär har stor frihetsgrad och utmanar studenternas initiativ-, innovations- och designförmåga. Utbildningen fokuserar mycket på lärande i grupp och samtliga kurser innefattar moment där studenterna arbetar i team där de övar sig samarbetsförmåga och konflikthantering. Utbildningen har en stor andel externa föreläsare med yrkes-/branscherfarenhet från för utbildningen intressanta områden. Grundtanken inom programmet är att studenterna ska skaffa sig en bred kunskapsbas och förstå samspelet mellan människa, teknik och organisation. Det finns också bra möjligheter för de studenter som vill jobba med en egen affärsidé. Internationalisering Mälardalens högskola har sedan länge ansett internationalisering vara en av de viktigaste faktorerna för att utbildning och forskning ska hålla god kvalitet. Som student är det bra att exponeras för internationella inslag under studietiden. Detta bidrar till att öka kompetens och förståelse, bägge mycket viktiga egenskaper på dagen arbetsmarknad. Att som student välja uppgifter med internationell profil eller medverka i Studentkårens fadderverksamhet kan tillföra lika mycket som en vistelse utomlands. Interkulturell kompetens är verkligen viktig oavsett om det framtida arbetet finns i Sverige eller någon annanstans i världen. Jämlikhet Programstudenterna bemöts och bedöms likvärdigt oavsett kön, etnicitet, religion, sexuell läggning, ålder, funktionshinder eller könsöverskridande identitet/uttryck. I de fall då funktionshinder försvårar deltagande på kurser erbjuds stödåtgärder. Utbildningsprogrammet strävar efter jämn könsfördelning och mångfald bland studenterna.

Textdesign - informationsdesign, 180 högskolepoäng

Textdesign - informationsdesign, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Textdesign - informationsdesign, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Text Design - Information Design, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 MANA Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Business studies, Management, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för

Läs mer

Informativ illustration - informationsdesign, 180 högskolepoäng

Informativ illustration - informationsdesign, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Informativ - informationsdesign, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Informative Illustration - Information Design, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 REDO Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Business studies, Accounting and Auditing, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Flygingenjörsprogrammet, 180 högskolepoäng

Flygingenjörsprogrammet, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: IMV20 Flygingenjörsprogrammet, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Aeronautical Engineering, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

IT Management, 60 högskolepoäng

IT Management, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: ZEG24 IT Management, 60 högskolepoäng IT Management, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls och vårdvetenskap

Läs mer

International Business Management, 180 högskolepoäng

International Business Management, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 7 International Business Management, 180 högskolepoäng International Business Management, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls

Läs mer

Analytical Finance, 180 högskolepoäng

Analytical Finance, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 7 Programkod: RMV20 Analytical Finance, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Analytical Finance, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för naturvetenskap

Läs mer

Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi, 300 högskolepoäng

Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi, 300 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi, 300 högskolepoäng Master Program in Industrial Engineering and Management, 300 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning

Läs mer

Fakultetsnämnden - utskottet för teknikutbildningar

Fakultetsnämnden - utskottet för teknikutbildningar Nr 3:2013 2013-05-08 MDH 1.1-23/13 Fakultetsnämnden, utskottet för teknikutbildningar Fakultetsnämnden - utskottet för teknikutbildningar Datum och tid: Onsdag 8 maj kl. 9.15-12.00 Plats: T3-066, Mälardalens

Läs mer

Analytical Finance, 180 högskolepoäng

Analytical Finance, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 7 2012-05-10 Analytical Finance, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Analytical Finance, 180 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning som ges efter 2012-07-01. Utbildningsplanen

Läs mer

2009-12-08. Datum. och tid: Plats: Konferensrum. Tola Jonsson Ingela Rådestad Mats Börjesson Eva Sundgrenn Per. Dekanus

2009-12-08. Datum. och tid: Plats: Konferensrum. Tola Jonsson Ingela Rådestad Mats Börjesson Eva Sundgrenn Per. Dekanus Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap KALLELSE 2009-12-08 Nr 8:2009 Dnr. MDH 2009/1007 Gunnel Eriksson Handläggare Fakultetsnämndenss ledamöter Fackliga företrädaree Övriga för kännedom

Läs mer

Teknologie magisterexamen med huvudområdet Datavetenskap med inriktning mot Inbyggda System

Teknologie magisterexamen med huvudområdet Datavetenskap med inriktning mot Inbyggda System Examensbeskrivning Sida 1 av 1 Dnr: X.X-000/00 Teknologie magisterexamen med huvudområdet Datavetenskap med inriktning mot Inbyggda System Master of Science (60 credits) in Computer Science with specialization

Läs mer

Utbildningsplan för Digital Bildproduktion (180 högskolepoäng) Digital visual production (180 ECTS credits)

Utbildningsplan för Digital Bildproduktion (180 högskolepoäng) Digital visual production (180 ECTS credits) Utbildningsplan för Digital Bildproduktion (180 högskolepoäng) Digital visual production (180 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av Grundutbildningsnämnden vid Blekinge Tekniska

Läs mer

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits)

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) Sida 1(9) Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av utbildningsnämnden vid Blekinge Tekniska Högskola 2010-09-23.

Läs mer

Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng IT-FAKULTETEN Dnr G 2015/357 Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng IT Management, 120 credits Avancerad nivå/n2itm 1. Fastställande Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsstyrelsen

Läs mer

Utbildningsplan för Fysisk planering (180 högskolepoäng) Spatial Planning (180 ECTS credits)

Utbildningsplan för Fysisk planering (180 högskolepoäng) Spatial Planning (180 ECTS credits) Utbildningsplan för Fysisk planering (180 högskolepoäng) Spatial Planning (180 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av Grundutbildningsnämnden vid Blekinge Tekniska Högskola 2006-11-02.

Läs mer

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180 Dnr HS 2015/98 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Turismprogrammet Programkod: SGTUR Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme Högskolepoäng/ECTS: 180 Beslut

Läs mer

Programinformation för. Digital kultur och kommunikation, 180 högskolepoäng

Programinformation för. Digital kultur och kommunikation, 180 högskolepoäng Programinformation för Dnr BTH 560-0088-2011 1 Digital kultur och kommunikation, 180 högskolepoäng 1. Beslut (Digital Culture and Communication, 180 ECTS credits) Detta dokument är fastställt av chefen

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i entreprenörskap och innovation (120 högskolepoäng) Master Program in Entrepreneurship and innovation (120 credits)

Utbildningsplan för Masterprogram i entreprenörskap och innovation (120 högskolepoäng) Master Program in Entrepreneurship and innovation (120 credits) Utbildningsplan för Masterprogram i entreprenörskap och innovation (120 högskolepoäng) Master Program in Entrepreneurship and innovation (120 credits) 1. Beslut Beslut om att inrätta utbildningsprogrammet

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Maskinteknik, Industriell ekonomi och produktionsledning,

UTBILDNINGSPLAN Maskinteknik, Industriell ekonomi och produktionsledning, UTBILDNINGSPLAN Maskinteknik, Industriell ekonomi och produktionsledning, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet

Läs mer

Programinformation för. Crossmedia och upplevelseproduktion, 120 högskolepoäng

Programinformation för. Crossmedia och upplevelseproduktion, 120 högskolepoäng Dnr BTH 56-0160-2010 1 Programinformation för Crossmedia och upplevelseproduktion, 120 högskolepoäng (Crossmedia and Creative Industries, 120 ECTS credit points) 1. Beslut Detta dokument är fastställt

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Industriell organisation och ekonomi, Logistik och ledning, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Industriell organisation och ekonomi, Logistik och ledning, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Industriell organisation, Logistik och ledning, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx)

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Byggnadsteknik, Byggnadsutformning med arkitektur, 180

UTBILDNINGSPLAN Byggnadsteknik, Byggnadsutformning med arkitektur, 180 UTBILDNINGSPLAN Byggnadsteknik, Byggnadsutformning med arkitektur, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx)

Läs mer

Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng. Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE. UTBILDNINGSPLAN Grundnivå

Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng. Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE. UTBILDNINGSPLAN Grundnivå Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Grundnivå Förskollärarprogrammet Programkod: xxxx Utbildningsplan Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng Denna utbildningsplan gäller för studerande antagna

Läs mer

Utbildningsplan för Spelprogrammering (180 högskolepoäng) Game Programming (180 ECTS credits)

Utbildningsplan för Spelprogrammering (180 högskolepoäng) Game Programming (180 ECTS credits) Utbildningsplan för Spelprogrammering (180 högskolepoäng) Game Programming (180 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av högskolestyrelsen vid Blekinge Tekniska Högskola 2003-11-03.

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Grafisk design och webbutveckling, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Grafisk design och webbutveckling, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Grafisk design och webbutveckling, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00

Läs mer