XBRL för elektroniskt utbyte av finansiell information

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "XBRL för elektroniskt utbyte av finansiell information"

Transkript

1 1(60) XBRL för elektroniskt utbyte av finansiell information En förstudie av tekniska och juridiska möjligheter Datum: Version: 1.1 1

2 2(60) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING UPPDRAGET BAKGRUND EXTENSIBLE BUSINESS REPORTING LANGUAGE (XBRL) ANVÄNDNINGEN AV XBRL BEHOVET Ett samordnat uppgiftskravregister EN ÖVERGRIPANDE STRUKTUR TIDIGA LÖSNINGAR FÖR SEMANTISK INTEROPERABILITET BETYDELSEFULLA KOMMANDE TILLÄMPNINGAR Lämna uppgifter endast en gång Exportera rätt uppgifter på ett enkelt sätt Rutiner som underlättar mottagarens användning av uppgifter Ringar på vattnet leder till ett enhetligt format Tillvägagångssätt ÅRSREDOVISNING FINANSIELL STATISTIK RAPPORTERING TILL FINANSINSPEKTIONEN FORMAT FÖR AGRESSO HUR KAN FÖRETAGEN KAN FÅ TILLGÅNG TILL XBRL? EN HELHETSLÖSNING KOMMUNIKATION OCH SÄKERHET INLEDNING SÄKRA LÖSNINGAR FÖR ELEKTRONISKT INFORMATIONSUTBYTE EN BAKGRUND STANDARDISERADE KOMMUNIKATIONSLÖSNINGAR VIKTIGT MED SAMORDNING FÖRSÖRJNING MED KOMMUNIKATIONSKOMPONENTER TILL VERKSAMHETS- OCH AFFÄRSSYSTEM SAMORDNING AV SÄKERHETSLÖSNINGAR Äkthets- och insyns- och tillträdesskydd Vad är en e-legitimation? Olika typer av e-legitimationer Vad är en e-underskrift och en e-stämpel Olika typer av dokument och intyg JURIDISKA FRÅGOR M.M ATT UNDANRÖJA HINDER OCH TOLKNINGSSVÅRIGHETER BEHOVET AV SAMVERKAN ÅRSREDOVISNINGAR TILL BOLAGSVERKET Regler i lag m.m Införande av XBRL för informationsutbyte med Skatteverket Utformningen av krav på att använda XBRL-format Kommunikationslösningar Inkommande m.m E-legitimationer och e-underskrifter m.m Användargränssnitt och handlingsslag Bevarande Utbyte av information Generell nytta en summering RAPPORTERING TILL FINANSINSPEKTIONEN UPPGIFTSLÄMNANDE TILL SCB SÄRSKILT OM PUL OCH S.K. REGISTERLAGAR IMMATERIELLA RÄTTIGHETER NYTTJANDEREGLER, M.M

3 3(60) 7. SLUTORD ENGLISH SUMMARY BACKGROUND XBRL FOR OBLIGATORY FINANCIAL REPORTING XBRL XBRL Sweden Why XBRL for information exchange? EXISTING SOLUTIONS FOR SEMANTIC INTEROPERABILITY BAS-chart of accounts SIE-standard Existing solutions for communications Existing solutions for information security LEGAL ASPECTS CONCLUSIONS BILAGA

4 4(60) Sammanfattning Enligt 2 förordning (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte skall myndigheterna i sin verksamhet främja utvecklingen av ett säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte inom den offentliga förvaltningen. I denna promemoria redovisas översiktligt hur finansiella rapporter kan skapas, överföras och återanvändas i elektronisk form med stöd av XBRL (extensible Business Reporting Language), en global standard för lagring, överföring och presentation av finansiell information, utan manuella moment och konverteringar, och hur de kan skyddas från manipulationer och obehörig åtkomst, samt hanteras inom ramen för gällande rätt på ett samordnat sätt. Framställningen kan delas in i 1. en i huvudsak teknisk och administrativ del där behoven av och möjligheter till samordning redovisas (kap. 2 5), och 2. en beskrivning av hur juridiska hinder och tolkningssvårigheter kan begränsas med hjälp av färdiga lösningar på området (kap. 6). Inledningsvis betonas att XBRL ger ett kraftfullt stöd för att automatisera utbyte av finansiell information, oberoende av teknisk plattform. Eftersom färdiga strukturer för redovisningsinformation (BAS-kontoplanen) redan finns och lösningar byggts in för att utbyta finansiell information på ett enhetligt sätt (SIE-standarden) kan berörda programvaror kostnadseffektivt kompletteras så att en automatiserad omvandling till XBRL-format blir möjlig. Om två eller flera myndigheter skulle kunna samordna sina uppgiftskrav beträffande exempelvis årsredovisningsinformation vore det också möjligt att, med stöd av XBRL, lämna företagets årsredovisning endast en gång, och till endast en av myndigheterna. Övriga myndigheter som har behov av nämnda information skulle därefter med standardiserade rutiner kunna hämta uppgifterna från insamlande myndighet istället för att på nytt inhämta denna information från företaget. Bevaras företagens årsredovisningar m.m. i XBRL-format kan de också återanvändas utan kostsam manuell registrering eller konvertering för att analysera och kontrollera finansiella uppgifter. Detta är endast exempel på de tekniska och administrativa möjligheter som XBRL för med sig. Samtidigt uppstår ett växande behov av samordning av lösningar för informationsutbyte och informationssäkerhet. För att lösa dessa frågor behöver verksamhetsansvariga, tekniker och jurister på myndigheterna samverka med avseende på de rättsliga anpassningar som kan behöva göras för att på detta sätt tillgodose såväl verksamhetens behov som tekniska samt juridiska krav. I denna del har ett omfattande material tagits fram för att införa en samordnad juridisk syn på frågor som rör bl.a. elektroniskt informationsutbyte; se de vägledningar som det s.k. SAMSET-projektet utarbetat och som beslutats av e-nämnden. Dessa lösningar har getts en generell utformning så att de skall kunna tas tillvara av olika aktörer och för olika typer av informationsutbyten. Bolagsverket m.fl. myndigheter har redan infört tjänster, bland annat med användande av XBRL, som bygger på de juridiska lösningar som förordas av i nämnda vägledningar. Dessa lösningar bör kunna återanvändas av andra så att hjulet inte behöver uppfinnas på nytt. 4

5 5(60) En annan viktig del i fungerande lösningar för elektroniskt informationsutbyte har visat sig vara att normgivningskompetens delegerats så att myndigheter kunnat införa förenklade förfaranden huvudsakligen med stöd av ändringar i egna myndighetsföreskrifter då detta inneburit att myndigheterna kunnat implementera lösningar och tjänster på relativt kort tid. Det finns emellertid även områden där ändringar i lag sannolikt krävs för att fungerande lösningar skall kunna införas. Detta gäller för de frågor om bl.a. direktåtkomst och annat elektroniskt utlämnande som särskilda s.k. registerlagar aktualiserar. Här begränsas framställningen till en erinran om de behov som kan finnas av författningsändringar för ett genomförande på bred front. Slutligen bör det nämnas att vissa tekniska funktioner som byggts upp inom en myndighet för att stödja elektroniska rutiner är synnerligen komplexa och kompetenskrävande. Nya lösningar med samma funktioner behöver därför inte byggas hos ytterligare myndigheter, i vart fall inte så länge en sådan funktion kan nås elektroniskt hos andra myndighet, utan att detta försämrar funktionaliteten hos någon av myndigheterna. Som exempel kan nämnas de lösningar för långtidslagring och tillhandahållande via webbplats av årsredovisningar hos Bolagsverket. Det krävs en målmedveten satsning på samordning och gemensamt överenskomna lösningar för interoperabilitet, för att eftersträvade förenklingar och samordningsvinster skall kunna uppnås. Prioriteras och styrs detta arbete så att nödvändiga beslut fattas bör förenklingar med stöd av XBRL kunna genomföras på bred front. 5

6 6(60) 1. Uppdraget Nämnden för elektronisk förvaltning (e-nämnden), numera Verket för förvaltningsutveckling (VERVA) har uppdragit åt Bolagsverket att göra en förstudie angående extensible Business Reporting Language (XBRL) för finansiellt informationsutbyte inom staten och mellan staten och företag. Förstudien avses ge 1. en översikt över hur och med vilket stöd finansiell information nu lämnas och tas emot mellan myndigheter och mellan företag och myndigheter, 2. förslag till en modell för hur XBRL och elektroniska underskrifter (e-underskrifter) eller elektroniska stämplar (e-stämplar) skall kunna införas för utbyte av finansiell information, 3. en redovisning av juridiska konsekvenser, med sikte på konkret användning av en föreslagen modell, och 4. exempel på väsentliga eller nödvändiga författningsändringar för att ett förslag till modell skall kunna tas i bruk. Hela kedjan från, inloggning och upprättande av handlingar, till översändande och långtidslagring måste beaktas om erforderlig, tekniskt och rättsligt anpassad funktionalitet, skall finnas att tillgå redan från start vid ett genomförande. Målgrupper för genomlysningen är myndigheter och företag som frivilligt eller obligatoriskt lämnar eller tar emot finansiell information och dem som levererar programvaror för sådant informationsutbyte. Det övergripande målet är att minska den administrativa bördan för företagen och effektivisera statsförvaltningen; se vidare uppdragsbeskrivningen, bilaga 1. Förstudien avsågs vara färdig våren 2006 men Bolagsverket överenskom med Verva att överlämnandet skulle ske under hösten

7 7(60) 2. Bakgrund Ett intensivt arbete pågår för att förenkla myndigheternas arbete med hjälp av elektronisk överföring av meddelanden mellan myndigheter och mellan myndigheter och privaträttsliga organ. Motsvarande rationaliseringar sker på bred front inom näringslivet. Många aktörer utbyter redan idag information elektroniskt och överväger principer och regler för detta; bl.a. för s.k. standardmeddelanden. Med detta menas definierade informationsmängder som kan utgöra bl.a. utdrag ur existerande uppgiftssamlingar som frekvent efterfrågas av många aktörer och indata som frekvent lämnas av många aktörer till en myndighet eller ett privaträttsligt subjekt. På det finansiella området är behovet av förenklingar stort eftersom handlingar och uppgifter som registreras hos en aktör normalt återanvänds hos en annan, ofta i flera led. Riskerna för fel blir påtagliga när uppgiftslämnare skriver ut rapporter m.m. på papper så att mottagare måste föra in uppgifterna manuellt i sina system och när uppgiftslämnare manuellt får fylla i olika blanketter för att lämna (i huvudsak) samma uppgifter till flera myndigheter. Risker för fel uppkommer även vid elektronisk överföring eftersom översända rapporter ofta måste konverteras för att anpassas till mottagarens system. Innan konvertering kan ske automatiserat i driftsmiljö behöver mottagaren om det inte redan finns en färdig lösning planera och sätta upp funktionen genom att jämföra de två meddelandeformat mellan vilka konvertering skall ske och utforma översättningstabell, programinstruktioner och liknande 1 Till detta kommer de risker för att informationsinnehållet ändras, som alltid är förknippade med konverteringar och de resurser som krävs för den manuella hanteringen och administrationen av funktioner för konvertering. Risker för sådana fel kan med ett exempel från fakturans värld beskrivas genom följande sammanställning (figur nästa sida). Det finns även andra hot och risker när komplexa tekniska och manuella rutiner införs för att överföra uppgifter mellan system. För mindre nogräknade personer kan det bli frestande att olovligen bereda sig tillgång till finansiell information eller att olovligen ändra eller tillföra finansiell information, t.ex. för att vilseleda vid interna eller externa kontroller eller för att annars dölja otillåtna transaktioner. Åtgärder behöver därför vidtas för att kontrollera att översända uppgifter kommer från angiven källa och att de inte obehörigen har ändrats. Sådana kontroller försvåras om det inte finns samordnade lösningar. Till detta kommer att hinder kan finnas i gällande rätt mot att införa ett elektroniskt informationsutbyte och att regelverken kan bli svåra att tolka i IT-miljö eftersom de normalt skrivits med tanke på pappersbaserade rutiner. Frågan är om hinder eller tolkningssvårigheter av detta slag kan undanröjas genom mindre modifieringar av de tekniska eller administrativa lösningarna eller genom begränsade ändringar i förordning eller i myndighetsföreskrifter. 1 Mottagaren behöver också testa lösningen och de tekniska kontroller som införs samt dokumentera berörda frånoch tillformat samt hur konverteringen mellan dem har lösts (jfr bilaga 2 till Sveriges Kommuner och Landstings handledning för myndigheters hantering av rättsfrågor vid elektronisk fakturering). 7

8 8(60) Enligt 2 förordning (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte skall myndigheterna i sin verksamhet främja utvecklingen av ett säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte inom den offentliga förvaltningen. I det följande berörs översiktligt hur finansiella rapporter med stöd av XBRL kan skapas, överföras och återanvändas i elektronisk form utan manuella pappersbaserade moment och konverteringar, skyddas från manipulationer och obehörig åtkomst, och hanteras inom ramen för gällande rätt på ett samordnat sätt så att juridiska hinder och tolkningssvårigheter begränsas? 8

9 9(60) 3. extensible Business Reporting Language (XBRL) extensible Business Reporting Language (XBRL) är en global standard för lagring, överföring och presentation av finansiell information. XBRL, som är en subgrupp inom XML 2, ingår i en familj av standarder för att notera i elektroniska handlingar vilka logiska kategorier olika textavsnitt tillhör, t.ex. rubrik, ingress, hypertextlänk. Noteringarna görs med hjälp av speciella märkord, s.k. taggar. XBRL är särskilt avsett för finansiell rapportering; d.v.s. för en typ av uppgifter som vanligtvis återanvänds hos olika aktörer och som ofta kräver en personalintensiv hantering. Behovet av rationaliseringar blir därmed särskilt påtagligt. En central del i XBRL är dess elementkatalog (taxonomi), som är ett beskrivnings- och klassifikationssystem för innehållet i affärsrapporter. Olika elementkataloger representerar skilda koncept för affärsrapportering. Dessa koncept har matematiska och begreppsmässiga relationer till varandra som gör det möjligt att hantera uppgifter även mellan de olika koncepten. Resultatet härav har blivit allmänt vedertagna regler för att sammanställa och presentera finansiella rapporter med automatiserade rutiner. Tidsödande manuella rutiner för att strukturera om finansiell information när den skall användas i ett nytt sammanhang kan därmed utmönstras. En grund för sådan användning har redan lagts genom den standardisering och de tekniska och administrativa funktioner som införts för årsredovisningar och revisionsberättelser. Den Svenska katalogen med rapportelement (taxonomier) i standarden XBRL utvecklas och underhålls av XBRL Sweden, 3 en ideell förening ansluten till den globala organisationen XBRL International. XBRL-standarden skall anpassas till de redovisnings-regler som enligt årsredovisningslagen (1995:1554) m.fl. författningar skall tillämpas i Sverige för finansiella rapporter; t.ex. årsbokslut, årsredovisning och delårsrapport. Finansiell information har visserligen sedan länge kunnat struktureras och hanteras automatiserat med stöd av t.ex. Electronic Data Interchange (EDI). Sådana tillämpningar bygger emellertid på att aktörerna använder samma tekniska plattform. Annars krävs konverteringar. XBRL fungerar oberoende av vilka tekniska plattformar som sändare och mottagare använder. XBRL är inte heller beroende av vilken infrastruktur som bär en rapport vid överföringen. Därför kan rapporter överföras i XBRL-format via Internet från applikation till applikation utan att behöva konverteras. En annan viktig skillnad är att utställaren av en rapport i XBRL-format till skillnad från utställare av handlingar i format som inte bygger på XML individuellt 4 kan styra hur rapporten presenteras hos en mottagare. Att det är betydelsefullt i finansiella sammanhang att kunna styra presentationen belyses enklast med ett exempel där eget kapital råkade presenteras hos en mottagare som en underrubrik till skulder. Orsaken var skillnader i sändarens och mottagarens tekniska hjälpmedel för att presentera rapporten i läsbar form på bildskärm. 2 Extensible Markup Language (XML) är en förenklad variant av standarden Generalized Markup Language (SGML), som anpassats för att användas på Internet. 3 Se vidare XBRL Swedens webbplats, 4 Risker med att kunna variera presentationsformen, att en läsare vilseleds beträffande innehållet, kan elimineras genom att ansvariga aktörer tillhandahåller godkända mallar för presentation. 9

10 10(60) Från kvalitets- och kontrollsynpunkt är det vidare en fördel om leverantörerna förser allmänt spridda programvaror på redovisningsområdet med stöd för XBRL. Rapporterna skulle därmed kunna tas ut automatiserat ur den redovisningsskyldiges elektroniskt förda räkenskapsinformation utan särskilda tekniska anpassningar eller manuella mellanled. Med tanke på att de rationaliseringar som XBRL möjliggör är betydande, kunde man tänka sig att denna standard redan hade införts hos myndigheter och företag. Så är emellertid inte fallet. Elementkataloger (taxonomier) i XBRL, baserade på vedertagna uppsättningar av metadata 5, har i Sverige hittills antagits endast för årsredovisning för aktiebolag och revisionsberättelse för aktiebolag. 6 I denna del har den praktiska hanteringen kommit långt. Bolagsverket har med stöd av författningsändringar som trätt i kraft den 1 juli 2006 infört en elektronisk tjänst (webbtjänst) för att i XBRL-format ge in ansökan och anmälan enligt aktiebolagslagen samt handlingar enligt årsredovisningslagen. Där upprättas årsredovisningar och revisionsberättelser för aktiebolag i enlighet med antagna taxonomier för XBRL. 7 Arbetet med att ta fram svenska elementkataloger (taxonomier) förutsätter att en mängd olika viljor samordnas, om resultatet skall få generellt genomslag. Till att börja med behövs en vidsynt krets av experter som har praktiska erfarenheter av de tekniska tillämpningarna att kan ta fram ett förslag. Detta behöver därefter granskas inom en vidare krets och anpassas till olika behov utan att särintressen tillåts att i onödan komplicera termkatalogen. I praktiken har det i utvecklingsprojekt ofta visat sig finnas risker för hinder eller förseningar som inte står i proportion till de vinster som en beslutad men inte helt fulländad standard hade kunnat ge. Det är därför ofta lämpligt att införa lösningar av detta slag i flera steg. Det är vidare betydelsefullt att förvalta och vårda en termkatalog samt att ansvaret härför blir tydligt. Den organisation som skall bära ansvaret behöver pekas ut då risken annars är uppenbar för att nödvändigt underhåll samt erforderliga uppdateringar av nämnda termkatalog inte genomförs på ett konsekvent sätt och i rätt takt. Det kan härvid framstå som naturligt att en taxonomi som används för en viss typ av informationsutbyte vårdas och förvaltas av den organisation som har till uppgift, t.ex. enligt författning eller överenskommelse, att hantera detta utbyte av uppgifter. Beträffande taxonomier för finansiellt informationsutbyte av mer generell karaktär, t.ex. årsredovisningar, kan det däremot vara lämpligt att exempelvis XBRL Sweden står för vård och förvaltning. Det finns också exempel internationellt där taxonomier för årsredovisningar förvaltas centralt inom ansvarigt departement. Samtidigt har emellertid vissa aktörer under hand hävdat att Bolagsverket borde äga och underhålla de taxonomier som berör verkets verksamhet. Anledningen till detta skulle vara att det visat sig svårt att utan verkets medverkan överbrygga motsättningar mellan olika intressenter så att nödvändiga beslut kan fattas inom rimlig tid. Frågor om finansiering och allsidig representation vid beslutsfattandet behöver härvid också lösas. XBRL ger ett kraftfullt stöd för att helt eller delvis automatisera utbyte av finansiell information och återanvända uppgifter i olika sammanhang. Dessa funktioner för att kunna oberoende av teknisk plattform använda finansiella rapporter i olika system, strukturera om uppgifterna automatiserat samt se och förstå information rätt brukar 5 Metadata betyder data om data. Som exempel på metadata kan nämnas kvalitetsuppgifter för en datamängd, t.ex. noggrannhet hos mätdata, källuppgifter för data eller senaste uppdateringsdatum. 6 Se vidare 7 Se https://erakenskaper.bolagsverket.se/elrakingivningweb/.do. 10

11 11(60) betecknas semantisk interoperabilitet. 8 Det är viktigt att organisera arbetet med att ta fram och förvalta svenska elementkataloger (taxonomier), så att rationaliseringspotentialen kan tas tillvara utan tidsutdräkt. 8 Eftersom omfattande arbete läggs ned på att tydligt ange informationens innebörd i olika element och att göra detta tillgängligt på ett standardiserat sätt kan innebörden i den information som utväxlas i XBRL-format förstås av andra system även om de inte har skräddarsytts för det aktuella informationsutbytet; se vidare Statskontorets rapport, Semantisk interoperabilitet kartläggning och rekommendationer. 11

12 12(60) 4. Användningen av XBRL 4.1. Behovet Utbyte av finansiell information utgör en betydande del av det totala informationsutbytet mellan myndigheter och företag. Exempel på sådana regelbundna informationsflöden som har stor en volym är företagens kommunikation med Bolagsverket, där varje företag årligen lämnar en kopia på sin årsredovisning, Skatteverket, där ett stort antal olika deklarationer, räkenskapsutdrag och kontrolluppgifter lämnas, i vilka företagen redogör för sin ekonomiska situation Statistiska Centralbyrån, där företagen lämnar uppgifter om köp, försäljning, intäkter, kostnader, tillgångar och skulder för den officiella statistiken, och Finansinspektionen, där bank- och kreditmarknadsföretag, fondbolag, försäkringsbolag och värdepappersbolag periodiskt lämnar rapporter med finansiell information. kreditgivare, där företagsinformation samlas in för kreditberedning, främst från UC AB, som manuellt registrerat uppgifterna på underlag av skannade bilder som hämtats från Bolagsverket med de fel som kan uppkomma till följd av misstag i det manuella registreringsarbetet. Trots att skälen för olika myndigheters och organisationers informationsinhämtande varierar lämnas till betydande del samma uppgifter. Företagen måste dessutom när uppgifterna lämnas elektroniskt ge in dem till olika mottagare i olika format och via olika kanaler. I många fall krävs därför manuella insatser. De berörda myndigheterna tillhandahåller dessutom i sin tur, som en service eller som ett led i myndigheternas uppdragsverksamhet genom försäljning, vissa av uppgifterna till andra myndigheter och företag som behöver dem i sin verksamhet. Genom att informationen i tidigare led hanterats i olika format och former, i pappersform eller elektroniskt, och har bevarats på detta sätt, vidarebefordras information i olika format som kräver nya manuella åtgärder av mottagare för att kunna jämföras och behandlas; jfr följande förenklade skiss. Årsredovisning med bilagor i olika format Räkenskapsutdrag Uppgifter som grund för statistik Finansiella uppgifter Bolagsverket Skatteverket SCB Finansinspektionen 12

13 13(60) Införs ett enhetligt standardiserat format för all finansiell rapportering mellan företag och myndigheter i ett första steg årsredovisningar kan rapporteringen effektiviseras så att företagen endast skulle behöva lämna uppgifterna en enda gång. Mottagande myndighet, Bolagsverket, skulle därefter kunna tillhandahålla uppgifterna åt andra myndigheter och företag som behöver dem i ett enhetligt format; jfr följande skiss. Årsredovisning med bilagor i enhetligt format Uppgifter i ett enhetligt format till andra myndigheter och företag med mer sporadiska behov Bolagsverket Räkenskapsutdrag Uppgifter som grund för statistik Finansiella uppgifter Skatteverket SCB Finansinspektionen Tullen Primära intressenter Länsstyrelserna Sekundära intressenter Kreditinstitut. En sådan förenkling av företagens uppgiftslämnande skulle dessutom rätt utformad förbättra de lämnade uppgifternas kvalitet genom att de automatiserat exporterats direkt ur respektive företags räkenskaper, på ett strukturerat och standardiserat sätt så att manuella fel kan undvikas, initialt eller när uppgifterna därefter återanvänds. Förvaringen av de ursprungligen lämnade uppgifterna skulle därmed ske på ett ställe, i ett enhetligt format där märkord (taggar) som anger vilka uppgifter det är fråga om bidrar till färre missförstånd och begränsar riskerna för felaktiga slutsatser vid bedömningar av företags finansiella situation. Detta skulle dessutom indirekt bidra till att sprida och etablera ett standardiserat format (som ringar på vattnet) genom att all finansiell information som hämtas av andra aktörer ur Bolagsverkets register skulle ha samma format. Eftersom ett standardiserat format redan har etablerats för rapportering av finansiell information och stöd för detta format förts in i allt fler produkter för ekonomiadministration skulle nästa steg kunna vara att vidga denna användning till t.ex. företagens skattedeklarationer och uppgiftslämnande för statistiska ändamål Ett samordnat uppgiftskravregister Möjligheterna att använda XBRL som ett verktyg för samordning av myndigheternas uppgiftskrav samt företagens uppgiftslämnade i syfte att därigenom minska de senares administrativa börda, stämmer väl överens med de förslag som tidigare lämnats 9 av dåvarande bolagsavdelning inom Patent- och registreringsverket och som avsåg införandet av ett nationellt uppgiftskravregister liknande det norska Oppgaveregisteret. 9 Se Patent- och registreringsverkets slutrapport (AD /98) Förslag till ett samordnat uppgiftskravregister för företagsdata 13

14 14(60) Huvudsyftet med ett sådant register var enligt denna rapport att väsentligen minska uppgiftslämnandet från företag till statliga myndigheter genom återanvändning av uppgifter som en gång lämnats till statliga myndigheter. Genom införandet av ett uppgiftskravregister skulle det således skapas goda förutsättningar för en myndighet att med enkelhet istället för att begära (delar av) denna information på nytt från ingivaren hämta uppgifterna från den myndighet som redan hämtat in informationen Med uppgiftskravsregister förstås ett register över författningsreglerade krav på uppgiftslämnande från företag till myndigheter i form av strukturerad information som lämnas med en viss regelbundenhet eller utgår från specifik händelse. Detta kan även inkludera de uppgiftskrav som uppstår vid ansökan om bidrag eller tillstånd. I begreppet uppgiftskrav inkluderas även sådant uppgiftslämnande som är konsekvensen av en i sig frivillig handling, exempelvis ansökan om visst tillstånd eller bidrag, där det för myndighetens behandling av ärendet krävs att vissa uppgifter lämnas. I enlighet med nämnda rapport föreslogs uppgiftskravsregistret omfatta följande fem huvudfunktioner Samordning registreringsmyndigheten skall tillse att allt fler uppgiftskrav kan fullgöras genom samordning, och ett inom den juridiska personen Staten internt uppgiftshämtande, mellan myndigheterna. Samråd registreringsmyndigheten skall vara samrådspart i samband med regeländringar som innebär nya uppgiftskrav eller ändring av befintliga uppgiftskrav i syfte att begränsa tillskapandet av ytterligare uppgiftskrav. Definition registreringsmyndigheten skall genom ensning av termer och begrepp successivt skapa en termkatalog. Enhetliga definitioner på begrepp som används inom statsförvaltningen gynnar såväl företag som myndigheter. Information - registreringsmyndigheten skall tillhandahålla information om befintliga uppgiftskrav och därmed förknippad information. Statistik registreringsmyndigheten skall tillhandahålla statistikuppgifter avseende förändringar i den belastning på näringslivet som uppgiftskraven innebär En övergripande struktur En översikt över hur och med vilket stöd finansiell information lämnas och tas emot och ett förslag till en modell för att använda XBRL när myndigheter skall utbyta uppgifter kan inte begränsas till att (1) skapa semantisk interoperabilitet för att producera och återanvända uppgifter. Det behövs också enhetliga (2) kommunikations- och (3) säkerhetslösningar. Uppräkningar av vad som används idag i form av t.ex. rapporter på papper, excel-ark, hundratals olika filformat och rena textfiler tjänar endast som bevis för det alla redan vet, nämligen att variationsrikedomen är stor och för med sig betydande kostnader såväl för det allmänna som för företagen. 10 Vad aktörerna behöver är istället en enkel, enhetlig och kostnadseffektiv helhetslösning och sådana beskrivningar av den att verksamhetsansvariga, 10 Här kan däremot en rapport av tekniker skriven för tekniker vara av intresse, se t.ex. XBRL Swedens rapport XBRL Authenticity of Electronic Records. 14

15 15(60) jurister och beslutsfattare kan förstå innebörden och ta ställning till verksamhetens behov och rutinernas förenlighet med författningsregleringen. Detta försvåras emellertid bl.a. av att XBRL är ett så effektivt och flexibelt verktyg att endast fantasin sätter gränserna för vad som är möjligt att genomföra. I sådana sammanhang brukar det sällan bli verkliga resultat. Initiativen blir för många och fragmenerade. I syfte att undgå detta skall den följande framställning begränsas till några enstaka tillämpningar där XBRL bedömts ha särskilda utsikter att slå igenom. En enkel modell för interoperabilitet bör skapas med utgångspunkt från XBRL och myndigheternas och företagens behov Tidiga lösningar för semantisk interoperabilitet Sverige har sedan mitten av 70-talet varit ett föregångsland när det gäller standardisering på redovisningsområdet. År 1976 introducerades den s.k. BAS-kontoplanen för bokföring. Det är en svensk standardplan för systematisering och kontering av affärshändelser som har anpassats till olika regelverk, t.ex. årsredovisningslagen 11, skattelagstiftningen och gällande redovisnings-rekommendationer. 12 Under 1980-talet fick BAS genomslag också inom den statliga sektorn och är idag den helt dominerande kontoplanen inom svenskt näringsliv. 13 Dagens programvaror för bokföring och deklaration bygger på BAS-kontoplanen. För att möjliggöra automatiserad överföring av räkenskapsinformation mellan olika bokförings- och deklarationsprogram, oberoende av teknisk plattform, har en standard etablerats i Sverige sedan tidigt 1990-tal, det s.k. SIE-formatet (StandardImportExportformat) som också bygger på BAS-kontoplanen. Den samordning som detta i praktiken fört med sig av såväl strukturer för information på redovisningsområdet (BAS) som teknisk representation av kontosaldon och transaktioner (SIE) är unik i världen och har möjliggjort omfattande förenklingar. 14 SIE innefattar idag fyra format årssaldon (typ 1), periodsaldon (typ 2), objektsaldon (typ 3) och export av transaktioner (typ 4). Tillsammans med det stöd som BAS-kontoplanen ger kan SIE-formatet användas för att producera färdiga räkenskapsutdrag via en befintlig BAS-taxonomi, vilket i sin tur underlättar generering av en XBRL-fil. De standardiserade SIE-formaten innefattar alltså inte regler om själva informationen. Där kommer BAS-kontoplanen in. Bokföringsprogrammen kan med hjälp av dessa två komponenter automatiserat omvandla (exportera) en rå balans- och resultaträkning till en enkel 11 Med stöd av BAS-kontoplanen kan framställningen automatiseras av de huvudrapporter som ingår i årsbokslut och årsredovisning; d.v.s. resultaträkning och balansräkning, enligt årsredovisningslagens uppställningsformer. 12 Kontoplanen innehåller också generella anvisningar för utformningen av intern infor-mation och egna rapporter för företagets styrning. 13 BAS-kontoplanen har blivit en de-facto-standard inom svensk redovisning och används av uppskattningsvis 95 procent av alla företag i Sverige. 14 Med IAS avses den redovisningsstandard för börsnoterade företag (innehåller ej någon kontoplan) som idag bytt namn och utgör en rapportstandard för externredovisning; International Financial Reporting Standard (IFRS). Denna standard finns uttryckt i en elementkatalog (XBRL-taxonomi) som behöver översättas till svenska och kompletteras med ett fåtal element för att anpassas till den svenska regleringen. 15

Lätt att lämna rätt. En myndighetsgemensam rapport om hur det kan bli enklare för företag att lämna ekonomiska uppgifter till myndigheter 2013-11-29

Lätt att lämna rätt. En myndighetsgemensam rapport om hur det kan bli enklare för företag att lämna ekonomiska uppgifter till myndigheter 2013-11-29 Lätt att lämna rätt En myndighetsgemensam rapport om hur det kan bli enklare för företag att lämna ekonomiska uppgifter till myndigheter 2013-11-29 Version: 1.0 Caisa Bergman, SCB Nina Brede, Bolagsverket

Läs mer

Samsetrapport 2002:1 1. Infratjänster. för 24-timmarsmyndigheterna. En vägledning från SAMSET 2002-11-19

Samsetrapport 2002:1 1. Infratjänster. för 24-timmarsmyndigheterna. En vägledning från SAMSET 2002-11-19 Samsetrapport 2002:1 1 Infratjänster för 24-timmarsmyndigheterna En vägledning från SAMSET 2002-11-19 2 Samsetrapport 2002:1 Riksskatteverket 1 MISSIV Johan Bålman 2002-11-19 9576-02/100 08-764 8092 Statskontoret

Läs mer

Handledning för myndigheters hantering av rättsfrågor vid Elektronisk fakturering

Handledning för myndigheters hantering av rättsfrågor vid Elektronisk fakturering Handledning för myndigheters hantering av rättsfrågor vid Elektronisk fakturering Handledning för myndigheters hantering av rättsfrågor vid Elektronisk fakturering Kommentus Förlag 117 99 Stockholm Tel:

Läs mer

Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltningen

Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltningen Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltningen Vägledning från E-delegationen Version 1.0, 2013-07-08 Innehåll Inledning... 5 1 Vägledning... 6 1.1. Definitioner... 6 1.2. De rättsliga

Läs mer

Sammanfattning... 4. 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5. 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6. 2 Utgångspunkter...

Sammanfattning... 4. 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5. 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6. 2 Utgångspunkter... Sammanfattning... 4 1 Delegationens uppdrag och arbete... 5 1.1 Delegationens uppdrag... 5 1.2 Delegationens arbete... 6 2 Utgångspunkter... 9 2.1 Allmänna...10 2.2 Handlingsplan för e förvaltning...11

Läs mer

Ett ombudsförfarande för elektronisk ingivning till Bolagsverket

Ett ombudsförfarande för elektronisk ingivning till Bolagsverket Delrapport 2 Ett ombudsförfarande för elektronisk ingivning till Bolagsverket en studie av krav på att intyga uppgifters riktighet Per Furberg 2007-07-12 2 3 Till Bolagsverket Regeringen har under en rad

Läs mer

GLOBALT FOKUS PÅ STATLIG REDOVISNING På väg mot harmoniserade redovisningsstandarder en lägesrapport

GLOBALT FOKUS PÅ STATLIG REDOVISNING På väg mot harmoniserade redovisningsstandarder en lägesrapport GLOBALT FOKUS PÅ STATLIG REDOVISNING På väg mot harmoniserade redovisningsstandarder en lägesrapport augusti 2013 Innehåll Sid 3 Sammanfattning Sid 6 1 Inte bara en fråga om ordning och reda Sid 8 2 Syfte

Läs mer

2008:12. Slutrapport om säkert elektroniskt informationsutbyte och säker hantering av elektroniska handlingar

2008:12. Slutrapport om säkert elektroniskt informationsutbyte och säker hantering av elektroniska handlingar 2008:12 Slutrapport om säkert elektroniskt informationsutbyte och säker hantering av elektroniska handlingar MISSIV DATUM 2008-06-19 Slutrapport: Uppdrag till Verva att leda och samordna statsförvaltningens

Läs mer

Sekretess vid outsourcing - en förstudie

Sekretess vid outsourcing - en förstudie Fi 2009:01/2015/4 Sekretess vid outsourcing - en förstudie E-delegationen 2015-03-19 Innehåll 2 Sammanfattning Bakgrund Outsourcing, dvs. att till underleverantörer överlåta utförandet av funktioner som

Läs mer

XBRL. Potentiell samhällsnytta med XBRLanpassad årsredovisning för svenska aktiebolag. Slutrapport 2008-05-15

XBRL. Potentiell samhällsnytta med XBRLanpassad årsredovisning för svenska aktiebolag. Slutrapport 2008-05-15 XBRL Potentiell samhällsnytta med XBRLanpassad årsredovisning för svenska aktiebolag Slutrapport 2008-05-15 Kapitelrubrik Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Studiens syfte och avgränsning... 4 3 Metod... 5 3.1

Läs mer

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket juni 2008 Titel: Bättre förutsättningar

Läs mer

13 Förvaring av räkenskapsinformation

13 Förvaring av räkenskapsinformation 13 Förvaring av räkenskapsinformation 13.1 Informationssäkerhet 13.1.1 Varaktig och lätt åtkomlig räkenskapsinformation Regeringens förslag: Nuvarande bestämmelser om att bokföringsinformation skall vara

Läs mer

Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter kan möjliggöras

Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter kan möjliggöras 1 Stockholm Dnr: 2005-09-30 232/2005/133 Statsrådet Sven-Erik Österberg Finansdepartementet 103 33 Stockholm Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter

Läs mer

Vägledning för återanvändning av information

Vägledning för återanvändning av information Vägledning för återanvändning av information 7 Innehåll 1 Inledning... 11 1.1 Syfte med vägledningen och förväntade effekter... 11 1.2 Avgränsningar... 12 1.3 Målgrupper... 12 1.4 Översikt av innehåll...

Läs mer

En förvaltningsgemensam tjänst för e-arkiv. - delrapport

En förvaltningsgemensam tjänst för e-arkiv. - delrapport En förvaltningsgemensam tjänst för e-arkiv - delrapport Diarienummer: 10444-2014/1221 Datum: 2015-02-23 Näringsdepartementet N2014/3415/ITP, N2013/3701/ITP Statens servicecenter FE15 801 71 Gävle Telefon:

Läs mer

Elektroniska fakturor

Elektroniska fakturor Elektroniska fakturor - en rapport om elektronisk fakturering och fakturahantering Oktober 2006 Författare Lars Dykert, LRD Revision och Rådgivning Peter Fredholm, Fredholm Consulting AB ISBN 13: 978-91-631-9750-5

Läs mer

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor Regeringsuppdrag Rapport Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor 2015:44 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel Kommerskollegium 2010:4 e-faktura i gränsöverskridande handel e Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att

Läs mer

Ökad användning av offentlig elektronisk handel

Ökad användning av offentlig elektronisk handel 2007:4 Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att skapa en IT-infrastruktur för e-handel där såväl företag som individers behov tillgodoses Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att

Läs mer

Handlingsplan för e-förvaltning

Handlingsplan för e-förvaltning 8 Bilaga 1 till regeringsbeslut 2008-01-17, nr Handlingsplan för e-förvaltning Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning Utarbetad av e-gruppen och statssekreterargruppen

Läs mer

Handlingsplan för eförvaltning. Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning

Handlingsplan för eförvaltning. Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning Handlingsplan för eförvaltning Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning Innehåll Förord 3 Inledning 4 Målet: Så enkelt som möjligt för så många som möjligt 5 Genomförande

Läs mer

ELEKTRONISKT UNDERSKRIVNA HANDLINGAR

ELEKTRONISKT UNDERSKRIVNA HANDLINGAR ELEKTRONISKT UNDERSKRIVNA HANDLINGAR RIKSARKIVET ELEKTRONISKT UNDERSKRIVNA HANDLINGAR RIKSARKIVET RAPPORT 2006:1 1 Riksarkivets rapportserie riktar sig i första hand till statliga myndigheter men kan även

Läs mer

Remissyttrande över delbetänkande Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen Dnr. 2013/4

Remissyttrande över delbetänkande Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen Dnr. 2013/4 851 81 Sundsvall 2013-06-25 Tfn: 0771-670 670 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Yttrande AD 898/2013 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Klassificeringsid 1.2.1 1 (11)

Läs mer

Ändrade fondföreskrifter m.m.

Ändrade fondföreskrifter m.m. BESLUTSPROMEMORIA Datum 2011-06-28 FI Dnr 10-5045 Ändrade fondföreskrifter m.m. Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Rekommendation. Hantering av elektroniska fakturor

Rekommendation. Hantering av elektroniska fakturor 1 Rekommendation Hantering av elektroniska fakturor 2008-12-15 Rapportförfattare: Lars Dykert och Peter Fredholm Finansierad av SBUF 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Rekommendationer

Läs mer

E-delegationen Vägledning för digital samverkan Version 2.1, 2013-11-15

E-delegationen Vägledning för digital samverkan Version 2.1, 2013-11-15 1(46) Innehållsförteckning 1 Inledning... 5 1.1 Syfte och mål... 5 1.2 Vägledningen i sitt sammanhang... 5 1.3 Läsanvisning... 6 1.4 Avgränsningar... 6 1.5 Målgrupp... 6 1.6 Genomförande... 7 2 Introduktion...

Läs mer

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport 1 (46) Datum 2013-05-28 Upprättad av Arbetsgruppen det digitala mötet ingående i E-delegationens arbetsutskott helhet Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport

Läs mer

kirei E-legitimationsnämnden Kartläggning av internationella tillitsramverk Kirei 2012:09 14 juni 2012

kirei E-legitimationsnämnden Kartläggning av internationella tillitsramverk Kirei 2012:09 14 juni 2012 kirei PM 14 juni 2012 E-legitimationsnämnden Kirei 2012:09 Kartläggning av internationella tillitsramverk Innehåll Sammanfattning... 5 1 Bakgrund och syfte... 7 2 Säkerhet och tillit vid elektronisk identifiering...

Läs mer

RAPPORT DEN 19 AUGUSTI 2002 DNR 02-5051-600. Vägar till en 2002:5

RAPPORT DEN 19 AUGUSTI 2002 DNR 02-5051-600. Vägar till en 2002:5 RAPPORT DEN 19 AUGUSTI 2002 DNR 02-5051-600 Vägar till en utvecklad e-service 2002:5 SAMMANFATTNING 1 1. INLEDNING 2 2. UTGÅNGSPUNKTER 3 2.1 Definition av en e-myndighet 3 2.2 FI:s uppdrag och verksamhet

Läs mer

Förstudie om e-arkiv och e-diarium

Förstudie om e-arkiv och e-diarium Förstudie om e-arkiv och e-diarium Bilagor 2011-01-31 1 (80) sdatum FÖRSTUDIE OM E REGISTRERING OCH E-ARKIVERING UNDERLAGSMATERIAL 2 (80) sdatum Innehållsförteckning 1. LÄSANVISNING UNDERLAGSMATERIAL...5

Läs mer