Välkommen till Cairnterrierklubbens årsmöte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till Cairnterrierklubbens årsmöte 2013-02-23"

Transkript

1 Välkommen till Cairnterrierklubbens årsmöte

2 Förslag till dagordning för årsmötet Årsmötet öppnas 2. Justering av röstlängd 3. Val av ordförande för mötet 4. Val av sekreterare för mötet 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 6. Fastställande av dagordning 7. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst 8. Föredragning av verksamhetsberättelse 9. Ekonomisk redogörelse samt revisorernas berättelse 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 11. Motioner och styrelsens förslag 12. Föredragning av budget och verksamhetsplan 13. Fastställande av medlemsavgifter för Val av - ordförande för en tid av ett år - tre ledamöter för en tid av två år - representant och ersättare till Terrierfullmäktige eller beslut om uppdrag till styrelsen att utse desamma - två revisorer och två revisorssuppleanter för en tid av ett år - valberedning. En sammankallande för en tid av ett år och en ledamot för en tid av två år. 15. Beslut om omedelbar justering av valen 16. Information från styrelsen 17. Årsmötet avslutas

3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET Styrelsen för Svenska Cairnterrierklubben avger härmed följande verksamhetsberättelse: 1. Styrelse Ordförande Mats Lindborg Vice ordförande Kjell Andersson Sekreterare Susanne Dufva Kassör Leif Bergqvist Ledamot Helena Rhönnstad Ledamot Bo Paurell Ledamot Per Nilsson 2. Övriga förtroendevalda Revisor Sivert Johansson Revisor Eva Hamilton Revisorsuppleant Anna-Karin Tranehed Revisorsuppleant Mildred Svensson Valberedning (sammankallande) Magnus Hoff Peter Landberg Ann-Christine Larsson Representant Terrierfullmäktige Mats Lindborg Verkställande utskott Mats Lindborg 3. Övriga funtionärer Avelskommittén (sammankallande) Per Nilsson Anna-Karin Tranehed Ann-Christine Larsson Valphänvisning Birgit Lindroth Ansvarig utgivare Kjell Andersson Redaktör Cairnbladet Kjell Andersson Redaktör Årsboken Mats Lindborg Resultatansvarig Elisabeth Nordstrand Utställningsansvarig Kjell Andersson Kontaktperson lokalavdelningarna Susanne Dufva Webbmaster Mats Lindborg

4 4. Medlemmar Medlemsantalet per 31/12-12 är: 1212 varav 1174 fullbetalande 35 familjemedlemmar och 3 hedersmedlemmar. Därutöver utsändes Cairnbladet till 67 övriga (domare, vet.kliniker). Medlemsantalet fortsätter att minska i takt med de lägre registreringarna. För 2012 med totalt 122 medlemmar. 5. Möten Styrelsen har haft 6 protokollförda möten, varav ett konstituerande. 4 av dessa möten har varit kombinerade, 2-3 st har närvarat på telefon och resten har träffats. Det har sparat på reseersättningar. 6. Ekonomi Beträffande klubbens ekonomi hänvisas till årsredovisningen. 7. Utställningar Cairnterrierklubbens offi ciella utställning arrangerades i år av Västra Mälardalens Lokalavdelningen och avhölls i Eskilstuna.. Domare var mrs Linda Firth, kennel Cairngold, UK. 10 valpar och 42 vuxna hundar var anmälda. BIS blev Ch Rasken s Romping Fellow och BIM Hjohoo s Im Just Into Hjo. BIS-valp blev Rasken s Rich Miss Melbourne och BIM-valp Pennypop s Christmas Gift Styrelsen har under året tagit ställning till lokalavdelningarnas ansökningar om klubbutställningar. Samarbetet med Lupus hundfoder har fortsatt även detta år. 8. Valphänvisning Under året har Birgit Lindroth ansvarat för klubbens valphänvisning. Totalt har 24 kullar och 2 omplaceringar funnits för hänvisning. Valphänvisning har även funnits på hemsidan. 9. Cairnbladet Redaktör och ansvarig utgivare för Cairnbladet har varit Kjell Andersson. Roger Pettersson har svarat för den grafi ska utformningen. 10. Årsboken Årsboken har sammanställts av Mats Lindborg. 11. Försäljning Leif Bergqvist har ansvarat för klubbens försäljning. Denna redovisas i samband med ekonomin.

5 12. Avelskommittén AK har bestått av Per Nilsson, Anna-Karin Tranehed och Ann-Christine Larsson. En broschyr med information om valpens utvecklingsfaser har tryckts upp. Meningen är att den ska användas av uppfödare, att dela ut till nyblivna Cairnägare. Broschyren har skickats ut till alla aktiva uppfödare. Mer verksamhet redovisas i bifogad bilaga. 13 IT Hemsidan har skötts av Mats Lindborg. Kontinuerlig uppdatering görs och bl a har av medlemmarna insända foton publicerats på förstasidan vilket rönt stor uppskattning. 14. Resultatredovisning Ansvarig för insamlande och publicering av utställningsresultat har varit Elisabeth Nordstrand. Hon har även skött uträkningen av Årets Cairn och redovisning sker kontinuerligt på hemsidan och i Cairnbladet. 15. PR Helena Rhönnstad har under året ansvarat för klubbens PR. Såväl referat som resultat från klubbens off. utställning har införts i Terrierposten och i Hundsport. Lokalavdelningen i Stockholm höll i Rasmontern vid Stockholms-utställningen i december. Västra lokalavdelningen hade en rasmonter i samband med Göteborgsutställningen och Södra lokalavdelningen har vid fl era tillfällen presenterat rasmontrar i olika sammanhang i Skåne. Dessa har getts ekonomiskt stöd. En ny informationsbroschyr för vår ras har tryckts upp och använts i rasmontrarna under året. 16. Lokal verksamhet Ansvarig som styrelsens direktkontakt med lokalavdelningar har varit Susanne Dufva. Den lokala verksamheten genomförs via klubbens lokalavdelningar och lokalombud. Denna verksamhet är mycket viktig som såväl medlemsomsorg som PR för rasen. Aktiviteterna har stor bredd och svarar väl upp till de önskemål som medlemmarna önskar. Det minskade underlaget, pga färre registrerade cairn, medför tyvärr att rekryteringsunderlaget sviktar. Detaljerad information om lokalavdelningarnas aktiviteter lämnas på klubbens hemsida där det fi nns direktlänk till lokalavdelningarna. De mest aktiva lokalavdelningarna har också egna hemsidor. Från klubbens sida sker kontinuerlig kontakt med de avdelningar som så önskar. Stockholms lokalavdelning har återinfört den inoffi ciella utställningen Herre på täppan under 2012.

6 Årsjubileum Förberedelser för 2013 års jubileum har påbörjats under året. Två arbetsgrupper har arbetat under året. Bo Paurell resp Kjell Andersson har varit ansvariga för varsin grupp. En första information har lagts ut på hemsidan som sen ska uppdateras vartefter. Informationen har också skickats till de Nordiska grannländerna. Jubileumsdekaler har tryckts upp och skickats ut till alla aktiva uppfödare. Förberedelserna i Hjo pågår för fullt med utställning, jubileumsmiddag och övriga aktiviteter. 18 Övrigt Mats Lindborg och Kjell Andersson representerade på Terrierfullmäktige. 7 st Aktivitetsdiplom har delats ut på lokalavdelningarnas årsmöten för Styrelsen har tagit ställning till ett antal domaransökningar på rasen. En Cairnalmanacka, delvis sponsrad av Lupus hundfoder, har getts ut. 19. Utmärkelser Årets Cairn Årets Hane Årets Uppfödare Årets Avelshane Årets Avelstik Ch Hjohoo s Save Hjour Love For Me Ch Rasken s Romping Fellow Kennel Hjohoo s, Elisabeth Theodorsson Ch Hjohoo`s Hjo`re The Love Of My Life Ch Hjohoo s Just the Way Hjo Are Förtjänstfull uppfödning Kennel Stenrösets, Ulla Åhrberg-Renström o Åsa Massleberg Årets Agility Cairn Stenröset`s Beowulf Eva Fabricius Årets Lydnads Cairn Rasken`s Repeated Daydream Monica Karlsson Årets Rallylydnads Cairn Rottriver`s Toys R Us Elisabeth Dahlstedt Årets Viltspårs Cairn SVCH River Deep`s River Queen Jan-Inge Johansson Härmed ställer avgående styrelseledamöter sina platser till årsmötets förfogande. Mats Lindborg Helena Rhönnstad Leif Bergqvist Bo Paurell Kjell Andersson Susanne Dufva Per Nilsson

7 VERKSAMHETSBERÄTTELSE CTKs avelskommitte 2012 AK har bestått av Per Nilsson, Anna-Karin Tranehed och Ann-Christine Larsson- Årets arbete har främst bestått av arbete med CTKs broschyr till nya cairnägare. Denna har tillkommit, efter beslut inom RAS-arbetet, som ett led i arbetet för att förbättra den enskilda medlemmens möjligheter att fostra sin cairnvalp på lämpligt sätt. Syftet är att motverka de beteendeproblem som framkommit i RAS-enkäterna. Den förra avelskommitten hade producerat ett förslag till broschyr. Styrelsens uppfattning var att denna blev alltför omfattande och ej begränsades till det syfte som var avsett. Efter upprepade diskussioner avsade sig förra AK uppdraget. AK fi ck då uppdraget att färdigställa broschyren enligt det ursprungliga målet. En broschyr med korta, lättförståliga tips om valpens utvecklingsperioder under dess första 2 år. Per Nilsson och Anna-Karin Tranehed slutförde iordningställande av broschyren. En informationsbroschyr om rasen, att delas ut till presumtiva valpköpare vid mässor m.m., har även tagits fram. AK har även svarat på frågor från medlemmar Per Nilsson Anna-Karin Tranehed Ann-Christin Larsson

8 Resultaträkning 2012 CAIRNTERRIERKLUBBEN Ekonomisk rapport för 2012 jämfört med budget. BUDGET UTFALL Medlemsavgifter: ,00 Försäljning: ,70 Försäljning Årsböcker: ,00 Annonsintäkter CB/Årsbok: ,00 Auktionskonto ,00 Övriga intäkter: ,30 SUMMA INTÄKTER: ,00 KOSTNADER Varuinköp: ,00 Årsbok: ,00 Cairnbladet: ,65 Almanacka ,00 Uppfödarstipendium: ,00 Bidrag lokalavd ,00 Lagerförändring: ,79 Monterkostnader ,00 Serviceavgifter SKK: ,00 Avgift SvTek ,00 Kontorsmaterial ,00 Valphänvisning: ,90 Avelsupplysning: , ,00 Datatjänster ,00 Portokostnader: ,02 Årsmöteskostnader ,00 Lokalavdelningskonferens ,00 PR: ,23 Försäkringar 700 0,00 Konstaterade kundförluster 0 25,00 Befarade kundförluster 0 0,00 Styrelsemöteskostnader ,00 Reseersättningar: ,00 Ersättningar: ,00 Utbildning Styrelse m.fl ,00 SUMMA KOSTNADER: ,59 Avskrivningar ,78 Post och bank kostnader ,50 Ränteintäkter 705,89 ÅRETS RESULTAT: ,02

9 Balansräkning 2012 BALANSRÄKNING Ing. balans 12 Perioden Utg. Balans 12 TILLGÅNGAR Kassa/bank 4,00 0,00 4,00 Plusgirot , , ,23 Kundfordringar 5835, , ,00 Lager enl. bilaga , , ,25 Inventarier 4155, , ,08 Sparkonto Nordea 0, , ,89 SUMMA TILLGÅNGAR , , ,45 SUMMA Eget Kapital Skulder enl bilaga 0,00 0,00 0,00 Förvaltade medel -3513,00-207, ,60 Observationskonto -936,84 100,00-836,84 SUMMA SKULDER -4449,84-107, ,44 Summa Eget kapital och skulder , , ,45 Balanserat resultat 0, ,02 Årets resultat 77952,02 I ny räkning överföres ,01 Pengar avsatta till 50 års Jubileumet Aktionskonto 2625 Försäljn. Tavla

10 Cairnbladet och Årsboken 2012 CAIRNBLADET Nr. Tryck/distr. kostnad Porto Totalt 1/ , ,8 2/ , ,9 3/ , ,05 4/ , ,9 Totalt , ,65 Summa Tryck/distr.kostnad 85960,65 Annonsintäkter 2400 Total kostnad Cairnbladet 83560,65 ÅRSBOKEN Tryckkostnad Annonsintäkter 4800 Total kostnad Årsboken 10460

11 Fordringar & Skulder Ing. balans Period Utg.balans Förvaltade medel -3513,00-207,6 4457,44 Observationskonto -936, ,00 Total skuld: 4449,84 107, ,44 FORDRINGAR Kund nr. Namn Faktura nr. Betald 1417 Louise Klingspor Stockholm ,00 kr Birgitta Karlsson Ludvika ,00 kr Charlotte Ekströmer Ljungbyholm ,00 kr Ann-Katrin Wigh Winberg Tingstäde ,00 kr Inger Friberg Sorunda ,00 kr Inger Andersson Sundbyberg ,00 kr Malin Lindquist Visby ,00 kr Kerstin Vännman Umeå ,00 kr Katrin Ståhl Duved ,00 kr Anette Linander Löddeköpinge ,00 kr Helena Hellstadius Trosa ,00 kr Lennart Olsson Hisings Backa ,00 kr Solweig Seavers Överrum ,00 kr Helena Hellström Hofors ,00 kr Eva Wilhelmsson Svängsta ,00 kr Anna-Lena Adler Siljansnäs ,00 kr Britt Andersson Skövde ,00 kr Connewoo s kennel Hallstahammar ,00 kr Kristina Sandberg Svedala ,00 kr Ann-Marie Dyberg Malmö ,00 kr Stockholms lokalavdelning ,00 kr Totalt fordringar: 3 668,00 kr

12 Lager Artiklar Antal Pris Värde Årsböcker äldre ,00 0,00 Årsbok , ,00 Årsbok , ,00 Årsbok , ,31 Årsbok , ,00 Dansk Årsbok 58 0,00 0,00 Finsk Årsbok 10 0,00 0,00 Norsk Årsbok 6 0,00 0,00 Dekaler helfi gur vit 70 8,64 604,80 Dekaler helfi gur transparent 57 15,28 870,96 Dekaler klubblogo 70 8,64 604,80 Avlång dekal med text 7 9,29 65,03 Hängsmycke , ,50 Cairnbrosch , ,60 Slipshållare , ,20 Vykort svart/vita 0 2,00 0,00 Vykort färg , ,97 Bok Världens Bästa Kompis , ,56 Medlemsmärke 85 25, ,50 Musmatta 16 57,50 920,00 Nyckelring m. key-coin , ,80 Refl exväst 10 55,58 555,80 Tygväska 11 80,00 880,00 Godisfi cka 1 50,00 50,00 Brodyremblem 15 30,00 450,00 Almanackor 62 42, ,60 Kokardset inoff. 9 rosetter 5 323, ,20 Kokardset off. 10 rosetter 3 872, ,00 Championat-rosetter 8 52,00 416,00 CK-rosetter 23 34,60 795,80 HP-rosetter , ,62 Certifi kat-rosetter 5 45,40 227,00 Agility rosetter 3 45,40 136,20 BIS-handukar , ,00 BIM-handdukar 8 170, ,00 Guldnålar CTK 14 50,00 700,00 Totalt lagervärde ,25

13

14 Ang öronmärkta pengar till aktivitetsläger Efter att Cairn i Väst arrangerade Backamolägret 2011 skänktes pengar tillbaka till moderklubben i syfte att dessa pengar skulle kunna ansökas av annan lokalavdelning hos moderklubben, för att kunna arrangera ett liknande läger. Då det Cairn i Väst veterligen inte har ansökts om pengar av någon annan lokalavdelning önskar Cairn i Väst att ansöka om dessa pengar för bidrag till att arrangera en uppföljning på vårt populära ungdomsläger hösten 2013 i större skala. Vid lokalavdelningens årsmöte 2013 beslutades det att Cairn i Väst föreslår att Moderklubben skänker tillbaka överstkottet från Backamolägret till lokalavdelningen Cairn i Väst för arrangemang av Ungdomsläger hösten 2013 i större skala. Cairn i Väst genom Louise Dufwa ordf Cairn i Väst Göteborg, Styrelsens yttrande: Det fi nns en policy för hur ansökan om bidrag till lokalavdelningar ska handläggas. Dock är alltid styrelsen välvilliga att bevilja ansökningar, även om de inkommer för sent, om syftet är gott. Det överskott som återlämnades av Västra lokalavdelningen efter Backamolägret bestod till största del av det bidrag som utbetaldes. Ett bidrag till det planerade ungdomslägret ser styrelsen som en självklarhet men Västra lokalavdelningen uppmanas att inkomma med en förnyad ansökan i enlighet med gällande policy, innehållande budget, kursplan osv... Styrelsen föreslår därmed årsmötet att avslå motionen.

15 Motion till Cairnterrierklubbens årsmöte 2013 angående Cairnterrierklubbens aktivitetsdiplom I Cairnbladet nr 4, 2012 presenteras regler för Cairnterrierklubbens aktivitetsdiplom samt de meriter som ska vara styrkta för att hunden ska erhålla diplomet. Det fordras att minst tre av meriterna ska vara uppfyllda. Av de listade meriterna fi nns bland annat MH: Hunden ska ha genomfört hela testet. En arbetsgrupp inom SKK har utarbetat ett nytt instrument, BPH (Beteende- och Personlighetsbeskrivning av Hund) för att beskriva våra hundars mentalitet och egenheter.(offi ciell start sommaren 2012.) Jämfört med MH har arbetsgruppen tagit bort moment som syftat till att söka hundar med mentala egenskaper för arbete, andra moment har anpassats för att bli relevanta även för sällskapshundar plus att man lagt till moment som man ansåg saknades i MH. För brukshundar gäller fortfarande MH för avel och tävling medan det för övriga raser räcker med BPH för att få tävla i bruksgrenar. Det är vår mening att BPH är mer relevant för de fl esta cairnterrier. Vi föreslår därför att CTK vid meriten MH skriver in Alternativt ha fullföljt BPH. Vi föreslår också att det av diplomet framgår vilka av de nämnda meriterna som respektive hund visat styrkt resultat på samt datum för dessa Cairn i Syd Styrelsen gm Ingrid Claezon, ordf Styrelsens yttrande: Det fi nns redan idag möjlighet för styrelsen att bedöma om en ansökt merit är godtagbar. Utdrag ur statuterna: Övriga aktiviteter: Erhållen certifi ering i aktivitet så som t ex räddningshund, servicehund, blindledarhund, narkotikahund eller liknande som av styrelsen, efter ansökan, bedöms vara godkänt. Styrelsen bedömer självklart BPH som en godtagbar merit. Redan nu har en sådan ansökan beviljats. Styrelsen avser att till årsmötet 2014 lämna ett förslag på uppdatering av avelsrekommendationer och samtliga statuter, för ikraftträdande Förslaget att ta med BPH i statuterna kommer då att beaktas. I andra delen av motionen föreslås att det på aktivitetsdiplomet ska påföras vilka meriter som ligger till grund för diplomet samt vilket datum dessa erhållits. Att påföra meriterna har redan diskuterats och det är en enkel åtgärd som är tilltalande. Att påföra även datum för när meriten har erhållits anser dock styrelsen vara onödigt och medföra onödigt merarbete för den sökande. Diplomet skulle dessutom bli mindre estetiskt tilltalande. Styrelsen föreslår årsmötet att första delen av motionen därmed anses besvarad. Styrelsen föreslår årsmötet tillstyrka del två av motionen avseende att meriterna för erhållande av aktivitetsdiplomet ska framgå på diplomet. Styrelsen föreslår årsmötet avslå del två av motionen avseende påförande av datum för meriterna på aktivitetsdiplomet.

16 Motion till CTK:s årsmöte 2013 Saken: Ifrågasättande av att tävlingen Årets Cairn skall fortgå. Bakgrund: Under de år som tävlingen Årets Cairn var nerlagd uppfattades att betydligt mer anmälningar fanns till utställningarna utifrån vad det är idag. Vidare såg vi att betydligt fl er nybörjare vågade sig ut i utställningsringarna, något som vi fann vara till gagn för rasen. Yrkande: Att tävlingen Årets Cairn skall upphöra permanent då vi känner att denna tävling ej gagnar utvecklingen av rasen utan enbart den enskilde uppfödaren. Halmstad Gerry Erlandsson Lena Österström Görel Sundbäck Styrelsens yttrande: Tävlan om Årets Cairn har under de senaste åren varit föremål för både nedläggning, utvärdering och återinförande. Om dess varande råder delade meningar och inget är mer rätt eller fel än det andra. Styrelsen anser emellertid att vi inte kan ha den ordningen att vi har tävlan om en utmärkelse vartannat år beroende på motioner och rådande majoritet på årsmötet. Under det senaste verksamhetsåret har allt fl er medlemmar hört av sig till styrelsen med synpunkter på att just denna tävlan, av olika anledningar, snarare verkar för ett minskat deltagande och sämre stämning på utställningarna. För att motverka upphörande/införande av en viss utmärkelse med alltför korta intervaller torde det vara lämpligt att en begränsning av dessa möjligheter införs. Styrelsen förslår årsmötet att tillstyrka motionen i den del som gäller att tävlan om Årets Cairn ska upphöra. Beslutet gäller då fr o m innevarande verksamhetsår. Styrelsen förslår årsmötet att avslå den del av motionen som yrkar på att tävlan om Årets Cairn ska upphöra permanent. Styrelsen föreslår årsmötet att i tillägg till motionen införa att upphörande/återinförande av tävlan om utmärkelsen endast kan ske i samband med samma femårsintervaller som gäller för förändringar av statuter. Samt att första tillfället till nytt beslut i fråga om tävlan om Årets Cairn, om den nu beslutats upphöra, kan ske först vid revideringstillfället (Not: Vinner denna sista del av styrelsens förslag årsmötets gillande avses att införa detta för samtliga utmärkelser i och med nästa uppdateringen av statuter.)

17 Förslag till 3-årig verksamhetsplan Årligen - Utge Cairnbladet med 4 nummer per år - Utge Årsboken - Uppföljning och genomförande av beslutade handlingsplaner för att nå de i RAS (Rasspecifi k avelsstrategi) 2010 uppställda målen Fira klubbens 50-årsjubileum - Offi ciell utställning och jubileumsmiddag samt kringarrangemang i Hjo arrangerad av klubben centralt tillsammans med lokala medhjälpare - Representation vid Världskonferensen i England. - Uppdatering av avelsrekommendationer och statuter för beslut på årsmötet 2014 och ikraftträdande Ungdomsläger arrangerat av Västra lokalavdelningen Offi ciell utställning i Eskilstuna arrangerad av Västra Mälardalens lokalavdelning - Cairn är en av raserna i Svtek:s domarkonferens - Beslut om uppdaterade avelsrekommendationer och statuter för ikraftträdande Offi ciell utställning i Stockholmsområdet med Stockholms lokalavdelning som arrangör.

18 Budget 2013 Budgetförslag för 2013 med jämförelse mot ekonomiskt utfall och budget 2012 BUDGET UTFALL BUDGETFÖRSLAG Medlemsavgifter: , Försäljning: , Försäljning Årsböcker: , Annonsintäkter CB/Årsbok: , Auktionskonto ,00 0 Övriga intäkter: , SUMMA INTÄKTER: , KOSTNADER Varuinköp: , Årsbok: , Cairnbladet: , Almanacka , Uppfödarstipendium: , Bidrag lokalavd , Lagerförändring: ,79 0 Monterkostnader , Serviceavgifter SKK: , Avgift SvTek , Kontorsmaterial , Valphänvisning: , Avelsupplysning: , , Datatjänster , Portokostnader: , Årsmöteskostnader , Lokalavdelningskonferens ,00 0 PR: , Försäkringar 700 0, Konstaterade kundförluster 0 25,00 0 Befarade kundförluster 0 0,00 0 Styrelsemöteskostnader , Reseersättningar: , Ersättningar: , Utbildning Styrelse m.fl , Jubileum SUMMA KOSTNADER: , Avskrivningar , Post och bank kostnader , Ränteintäkter 705, ÅRETS RESULTAT: ,

19 Valberedningens förslag 2013 Mats Lindborg Ordförande omval 1 år Per Nilsson Styrelseledamot omval 2 år Leif Bergqvist Styrelseledamot omval 2 år Susanne Dufva Styrelseledamot omval 2 år Revisorer: Sivert Johansson Revisor omval 1 år Eva Hamilton Revisor omval 1 år Anna-Karin Tranehed Revisorsuppleant omval 1 år Mildred Svensson Revisorsuppleant omval 1 år Valda till 2014 Kjell Andersson, Bo Paurell Helena Rhönnstad, ledamot ledamot ledamot För valberedningen Magnus Hoff, Peter Landberg, Ann-Christin Larsson

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen!

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen! 9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb Välkommen! Dagordning 1. Justering av röstlängden 2. Val av ordförande för mötet 3. Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet 4. Val av två justeringpersoner

Läs mer

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte t SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte Lördag 7/3-2015 kl. 17.00 I samband med SPHK NN s Klubbmästerskap. I Norråker, Jämtland. Lokal: Restaurang Utposten, Norråker. Möteshandlingar kommer

Läs mer

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00.

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. Dagordning Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Styrelsens anmälan om sekreterare för mötet 4. Justering av röstlängd 5. Val

Läs mer

Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg.

Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg. 1 (5) Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg. Årsmötets öppnande Ordförande Jesper Lienau önskade välkommen och förklarade årsmötet

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Dagordning Val av ordförande för stämman Val av sekreterare för stämman Val av två justeringsmän Fråga om kallelse till stämman utsänts

Läs mer

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket 1 SeniorNet Lidingö Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Dagordning 1 Mötet öppnas. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av två

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB.

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. Årsmöte 2014-02-02 FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. 1. Val av ordförande för mötet. Till ordförande valdes Torbjörn Cairén. 2. Val av sekreterare. Till sekreterare valdes Ulla Omberg. 3. Godkännande

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2011-2012 Styrelsen för Vit Herdehundklubb SBKs rasklubb för vit herdehund lämnar härmed följande berättelse över verksamhets- och räkenskapsåret 1 januari 2011 31

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Spets- o Urhundklubbens (SSUK) Fullmäktige i Stockholm/Arlanda den 29 mars 2008

Protokoll fört vid Svenska Spets- o Urhundklubbens (SSUK) Fullmäktige i Stockholm/Arlanda den 29 mars 2008 1 (5) Protokoll fört vid Svenska Spets- o Urhundklubbens (SSUK) Fullmäktige i Stockholm/Arlanda den 29 mars 2008 1 Fullmäktigestämmans öppnande Vice Ordförande, Rose-Marie Emery, hälsade alla välkomna

Läs mer

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötets ordförande skall justera protokollet.

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötets ordförande skall justera protokollet. SHIBA-NO-KAI ÅRSMÖTE Ösmo den 20 april 2015 Dagordning 1. Justering av röstlängden. 2. Val av ordförande för mötet 3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet. 4. Val av två justeringsmän tillika

Läs mer

Pinschersektionens. årsmöte 17/2 2013. Foto: Manuel Ek

Pinschersektionens. årsmöte 17/2 2013. Foto: Manuel Ek Pinschersektionens årsmöte 17/2 2013 Foto: Manuel Ek Innehåll 1. Dagordning 3 2. Verksamhetsberättelse 4 Styrelsens sammansättning 4 Övriga valda 4 Funktionärer 4 Styrelsen 4 Statistik 5 Arrangemang 5

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens årsmöte Scandic Hotel Jönköping 2005-03-19

Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens årsmöte Scandic Hotel Jönköping 2005-03-19 Mötesdatum: 2005-03-19 Protokoll fört vid Svenska Leonbergerklubbens årsmöte Scandic Hotel Jönköping 2005-03-19 1. Vice Ordförande Petra Junehall hälsade alla välkomna, förklarade mötet öppet. Petra öppnade

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte DAGORDNING

Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte DAGORDNING Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte Tid: Lördagen den 13 februari 2010 klockan 10:00 till 14 (cirka) Plats: Stockholm, Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal.

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i Krokanens samfällighetsförening till Förenings stämma onsdagen den 19 mars klockan 19.00 hos familjen Örtenstrand, Kringelkroken 19. Med kallelsen

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Årsmöte i Springerklubben Syd Dag 12 februari 2014 Tid kl 19.00 Plats Sydskånska Kennelklubben i Arlöv

Årsmöte i Springerklubben Syd Dag 12 februari 2014 Tid kl 19.00 Plats Sydskånska Kennelklubben i Arlöv P R O T O K O L L Årsmöte i Springerklubben Syd Dag 12 februari 2014 Tid kl 19.00 Plats Sydskånska Kennelklubben i Arlöv 1 Årsmötet öppnas av Ingrid Svensson, ordförande i Springerklubben Syd. 2 Justering

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 19 februari 2012 klockan 12:30 till 16.30 (cirka) Plats: Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal Ring: Ragnar

Läs mer

STYRELSEMÖTE 2009-01-17 2009-01-18 Fars Hatt, Kungälv

STYRELSEMÖTE 2009-01-17 2009-01-18 Fars Hatt, Kungälv NÄRVARANDE: Daniel Svensson, Kicki Bro, Anna-Carin Johansson, Hannah Säveholm, Ann-Catrine Bergh och Anders Carlsson. Anneli Sundkvist (avelskommittén), Therese Johansson (avelskommittén) och Marie Johansson

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Sveriges Hundfrisörer

Sveriges Hundfrisörer Sid 1(6) Välkomna till Sveriges Hundfrisörers årsmöte 2008 Årsmöteshandlingar Sid 2(6) Innehåll: 3 Förslag till dagordning 4 Berättelse 5 Verksamhetsplan 5 Förslag avgift 6 Stadgar Sid 3(6) Förslag till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN Anders Sörenssons gata 2012 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN http://www.home.sol.se/malmo/ malmo@home.sol.se KALLELSE Medlemmarna i samfällighetsföreningen

Läs mer

Svenska Bostonterrierklubbens årsmöte. den 7 mars 2015 i. Södertälje

Svenska Bostonterrierklubbens årsmöte. den 7 mars 2015 i. Södertälje Svenska Bostonterrierklubbens årsmöte den 7 mars 2015 i Södertälje 2 7 SVENSKA BOSTONTERRIERKLUBBENS ÅRSMÖTESHANDLINGAR DEN 7 MARS 2015 DAGORDNING 1 Justering av röstlängden. 2 Val av ordförande för årsmötet.

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2015

Årsmöteshandlingar 2015 Trollhättans Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2015 Nätbilaga Dokument: Dagordning Preliminärt årsprogram Verksamhetsplan Valberedningens förslag Budgetförslag Dagordning Trollhättans brukshundklubb 2015

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby Sidan 1 av 5 PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby 1) Mötets öppnande Björn Bjuggren hälsade alla hjärtligt välkomna.

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör.

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. Folkdansringen i Örebro län Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. 1 Mötets öppnande Ordförande Rolf Östman hälsar välkommen och förklarar

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 1 Verksamhetsberättelse 2013 1 2 Styrelsen för Svenska Landseer klubben får härmed avge verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Suppleant

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

1 Distriktsstämmans öppnande Distriktsordförande Anne-Christine Lind Hammarström förklarade distriktsstämman öppnad.

1 Distriktsstämmans öppnande Distriktsordförande Anne-Christine Lind Hammarström förklarade distriktsstämman öppnad. Protokoll fört vid SPF Jönköpingsdistriktets distriktsstämma i Torghuset, Smålandsstenar, den 14 april 2015 kl. 10.00 11.30 Närvarande: ca 180 personer 1 Distriktsstämmans öppnande Distriktsordförande

Läs mer

Väsbystrands Samfällighetsförening

Väsbystrands Samfällighetsförening Väsbystrands Samfällighetsförening KALLELSE Till ordinarie föreningsstämma 2015 Tid: Lördagen den 13 juni 2015, klockan 11.00. Plats: Granliden, Ljusterö Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val

Läs mer

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1.

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1. ÅRSMÖTESPROTOKOLL För Svenska Kyrkans Unga Datum, år och plats: MÖTETS ÖPPNANDE öppnade mötet. MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Kallelsen till årsmötet fanns tillgänglig den årsmötet var behörigt utlyst. VAL

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Hamiltonstövareföreningens ordinarie årsmöte 2012-05-19

Protokoll fört vid Svenska Hamiltonstövareföreningens ordinarie årsmöte 2012-05-19 Protokoll fört vid Svenska Hamiltonstövareföreningens ordinarie årsmöte 2012-05-19 Plats: Munksund, Piteå Mötet inleddes med en tyst minut över avlidne Ove Ström. Därefter hälsade föreningens ordförande

Läs mer

1. Karlstad Båtklubbs organisation

1. Karlstad Båtklubbs organisation 1. Karlstad Båtklubbs organisation Karlstad Båtklubb(KBK) bildades 1982-02-03. Karlstad Båtklubb kan vara ansluten till Värmlands Båtförbund, Värmlands seglarförbund, Svenska Båtunionen och Svenska Seglarförbundet.

Läs mer

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten.

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2013 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 11 mars 2013 omvaldes Ulla Eriksson som ordförande.

Läs mer

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna.

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. Dvärgpinscherklubbens Årsmöte 12 februari 2012 Stockholm, SLG Nacka Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. 1 Justering av röstlängd Årsmötet justerade röstlängden

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Nordmalings brukshundklubb 2014-02-23 Klubbstugan Olofsfors Organisationsnummer: 894003-7511

Nordmalings brukshundklubb 2014-02-23 Klubbstugan Olofsfors Organisationsnummer: 894003-7511 Nordmalings brukshundklubb 2014-02-23 Klubbstugan Olofsfors Årsmöte Organisationsnummer: 894003-7511 Närvarande: Jenny Lund Elisabet Nilsson Birgitta Johansson Elin Dalsfelt Iren Olofsson Linda Landby

Läs mer

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma Branäsvägarnas Samfällighetsförening 716411-0137 Kallelse till årsstämma Datum: 2012 06 08 Tid: kl 10.00 12.00 Plats: Branäs Fritidscenters lokaler, Gondolvägen 1, Sysslebäck Föredragningslista: Ärende

Läs mer

Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Södra Norrlandsektionen. Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00. Arbetsförmedlingen Sundsvall

Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Södra Norrlandsektionen. Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00. Arbetsförmedlingen Sundsvall ST inom Arbetsförmedlingen 1 Sammanträde: Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00 Plats: Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen Sundsvall 1. Representantskapsmötets öppnande Lars-Göran

Läs mer

Stadgar för lokalavdelning inom rasklubben Engelsk Springer Spaniel

Stadgar för lokalavdelning inom rasklubben Engelsk Springer Spaniel 1996-02-19 Stadgar för lokalavdelning inom rasklubben Engelsk Springer Spaniel Baserat på: Normalstadgar för Svenska Spaniel och Retrieverklubbens rasklubbar Antagna vid SSRK:s extra fullmäktigemöte 1993-11-20

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Tid och plats: 2015-03-31, 18.00-19.10, Citylokalen 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Agnetha Westerdahl öppnade mötet. 2 Fastställande av

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken Onsdagen 29 maj 2013 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande Tommy Ringart förklarade stämman öppnad. 2 Godkännande av dagordningen Styrelsens

Läs mer

Årsmötesprotokoll fört i Nordiska Rexringen 2014-04-26 i Sundsvall

Årsmötesprotokoll fört i Nordiska Rexringen 2014-04-26 i Sundsvall Årsmötesprotokoll fört i Nordiska Rexringen 2014-04-26 i Sundsvall Närvarande på årsmötet: Pernilla Ohlson, Kristina Kjell, Saija Vasenius, Christina Nilsson, Christina Larsson, Angelica Pettersson Weigl,

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

www.sjofartskultur.org

www.sjofartskultur.org Protokoll årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap 2014 Årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap DATUM & TID: Torsdag den 8 maj klockan 15.00 PLATS: Katarina Sjöfartsklubb Stockholm Närvarande: Berit Blomqvist Emma

Läs mer

Svensk Förening för Röntgensekreterare Årsmöte

Svensk Förening för Röntgensekreterare Årsmöte Svensk Förening för Röntgensekreterare (ו) 1 HANDLÄGGARE Röntgenkliniken, LL 2005-09-23 Svensk Förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 22 september 2005 kl 8.00-9.00. Plats Malmömässan

Läs mer

Tylöhus 2013 06 23. Årsmötesprotokoll. Fört vid årsmöte i. Tyluddens fritidsby ekonomiska förening. 2013 06 23 Tylösand

Tylöhus 2013 06 23. Årsmötesprotokoll. Fört vid årsmöte i. Tyluddens fritidsby ekonomiska förening. 2013 06 23 Tylösand Tylöhus 2013 06 23 Årsmötesprotokoll Fört vid årsmöte i Tyluddens fritidsby ekonomiska förening 2013 06 23 Tylösand 1 Mötets öppnande och godkännande av dagordningen Pontus Kastrup välkomnar och förklarar

Läs mer

justerat Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping

justerat Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping 1 Ordförande öppnar mötet Calle Sundstedt förklarade mötet öppnat. 2 Information om årsmötesförhandlingarna Hanna Carr

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18. Bostadsrättsförening Vilbergen i Norrköping Sidan 1 av 6 STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.30 1

Läs mer

Nr 278, Tyresö 2014-11-19

Nr 278, Tyresö 2014-11-19 BRF TRÄDGÅRDEN PLATS OCH TID: Gemensamhetslokalen, Kanelgränd 51. 2014-11-19, kl. 19.00 1 STÄMMANS ÖPPNANDE Stämman öppnades av föreningens ordförande Torsten Kahn som hälsade stämmodeltagarna varmt välkomna.

Läs mer

Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Lund

Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Lund Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Möte: Föreningsstämma /årsmöte Ref nr 4/2014 Datum: 2014 04 27 Plats: Österstampet, Öster II Kopia till pärmarna i bruna och röda stugorna Närvarande: Enligt bifogad

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande Eleonor Högström, Stockholm, hälsar alla deltagare välkomna och förklarar mötet öppnat.

ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande Eleonor Högström, Stockholm, hälsar alla deltagare välkomna och förklarar mötet öppnat. PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 23 FEBRUARI 2015 Plats Östermalms föreningsråd, Fältöversten, Stockholm Tid kl.17.30 19.30 Bilagor: 1. Årsredovisning 2. Verksamhetsplan 3. Motion

Läs mer

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Årsmöte nr 2, 2011-06-18 vid Boulebanan 1 Ordföranden Lars Danielsson hälsade de 15 närvarande medlemmarna välkomna till Bouleföreningens

Läs mer

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10 Årsmöte West Coast Jitterbugs 19 oktober 212 Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.1 1 Fastställande av röstlängd Medlemmar som betalat medlemsavgiften prickas

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN Anders Sörenssons gata 2014 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN http://www.akervadden.se KALLELSE Medlemmarna i samfällighetsföreningen Åkervädden kallas

Läs mer

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande.

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 3 mars 2012 kl. 9.00 11.50 Länsrättens hörsal, Södra Hamngatan 3, Göteborg Närvarande: se bilaga Ordföranden Anders Björnsson öppnar

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad.

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad. Protokoll fört vid Republikanska föreningens kongress Lördagen den 18 april 2015 Pelarsalen, Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm 1 Kongressens öppnande Republikanska föreningens ordförande Mia

Läs mer

Svenska Australian Shepherdklubben

Svenska Australian Shepherdklubben SASK Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2011. Styrelsen Styrelsen har från föregående

Läs mer

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26 Tid. Den 26 februari 2011, kl 13.30 Plats: Släktforskarförbundets lokaler, Solna Närvarande: 25 personer enligt närvarolista, bil 1. 1. Föreningens ordförande Otfried Czaika inledde med att bl a tacka

Läs mer

Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte

Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Svensk Förening för Röntgensekreterare (ו) 1 HANDLÄGGARE Röntgenkliniken, LL 2004 09 09 Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 9 september 2004. Plats Svenska Mässan Göteborg,

Läs mer

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet www.koloni-vastreg.se Till Västra Regionens medlemsföreningar, regionstyrelsen, revisorerna och valberedning samt styrelsen för värdföreningen Eklundshovs Koloniträdgårdsförening

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte 2014-03-18 1. Mötets öppnande 2. Upprop av ombud och godkännande av fullmakter 3. Fastställande av föredragningslista

Läs mer

Föreningsstämma. Sanne Fiber Ekonomisk Förening. Version 1.0 2011-05-11

Föreningsstämma. Sanne Fiber Ekonomisk Förening. Version 1.0 2011-05-11 Föreningsstämma Sanne Fiber Ekonomisk Förening Version 1.0 2011-05-11 AGENDA 1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman 2. Godkännande av röstlängden 3. Val av två justeringspersoner 4. Fråga om

Läs mer

Norrbottens Bowlingförbund

Norrbottens Bowlingförbund Norrbottens Bowlingförbund Årsmötesprotokoll 2014-06-08 Norrbottens bowlingförbunds årsmöte ägde rum i Luleå den 8 juni, 2014. Närvarande: Anders Nilsson, Kalix Andreas Lindgren, Luleå Anki Karlsson, Boden

Läs mer

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 Ordinarie årsmöte 2012 TID: 2012-09-25 (tisdag) kl 19.30 21.00 PLATS: Vallda Församlingshem Dagordning: 1. Öppnande 2. Val av ordförande för årsmötet 3. Val av sekreterare för årsmötet

Läs mer

Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg

Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg. Föreningen har sitt säte i Göteborg.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Svenska Marathonsällskapet, i fortsättningen kallat Sällskapet, bildades den 22 mars 1952 i Stockholm. Nya stadgar godkändes av årsmötet den 23 mars 1972. Därefter

Läs mer

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5)

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) Årsmöte Datum: 24 februari 2015 Tid: 19.00 20.30 Plats: Brf Vårvindens festlokal, Vårvädersvägen 6 B Närvarande: 16 områden, 23 röstberättigade 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle

Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Protokoll Årsmöte 2015-04-12 Feministiskt Initiativ Gävle Plats: Fängelsemuseets konferenslokal (Hamiltongatan 1 Gävle) 1 Mötets öppnande förklarar mötet öppnat klockan 13:11 ÅRSMÖTE 2015 2 Fastställande

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: lördagen den 14 juli 2012 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 febr 2013 på SEB i Norrköping.

Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 febr 2013 på SEB i Norrköping. Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 febr 2013 på SEB i Norrköping. Paul Bergqvist hälsade samtliga välkomna till det 126:e årsmötet och förklarade mötet öppnat. 1 Val av

Läs mer

Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23

Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23 Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23 1. Härnö BS ordförande Anders Lundgren hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Sven-Arne Staflund valdes till årsmötets ordförande. 3. Anders Norberg

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordförande Pirkko Nevantausta hälsar alla välkomna till årsmötet 2011 och förklarar det därmed för öppnat.

1. Mötets öppnande Ordförande Pirkko Nevantausta hälsar alla välkomna till årsmötet 2011 och förklarar det därmed för öppnat. Neurologiskt Handikappades NHR MotalaNadstena Riksförbund Protokoll fort vid NHR MotalaNadstena ÅRSMÖTE Ort: 59: an, Gamla Stan, Motala Datum: 2011-02 -13 Klockan: 15.00-17.30 1. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Protokoll ordinarie föreningsstämma år 2015 Frösakull Ängar ekonomisk förening

Protokoll ordinarie föreningsstämma år 2015 Frösakull Ängar ekonomisk förening Sida 1 av 5 Protokoll ordinarie föreningsstämma år 2015 Frösakull Ängar ekonomisk förening TID Torsdag den 14 maj 2015 klockan 11.00 PLATS Halmstad Golfklubb, Tylösand 1) Stämmans öppnande Ordförande Kennet

Läs mer

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17 STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND Giltiga från 2013-06-17 1 Förbundets namn och geografiska omfattning Förbundets namn är Stockholms Schackförbund, i fortsättningen benämnt Förbundet, bildat den 28 januari

Läs mer