Välkommen till Cairnterrierklubbens årsmöte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till Cairnterrierklubbens årsmöte 2013-02-23"

Transkript

1 Välkommen till Cairnterrierklubbens årsmöte

2 Förslag till dagordning för årsmötet Årsmötet öppnas 2. Justering av röstlängd 3. Val av ordförande för mötet 4. Val av sekreterare för mötet 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 6. Fastställande av dagordning 7. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst 8. Föredragning av verksamhetsberättelse 9. Ekonomisk redogörelse samt revisorernas berättelse 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 11. Motioner och styrelsens förslag 12. Föredragning av budget och verksamhetsplan 13. Fastställande av medlemsavgifter för Val av - ordförande för en tid av ett år - tre ledamöter för en tid av två år - representant och ersättare till Terrierfullmäktige eller beslut om uppdrag till styrelsen att utse desamma - två revisorer och två revisorssuppleanter för en tid av ett år - valberedning. En sammankallande för en tid av ett år och en ledamot för en tid av två år. 15. Beslut om omedelbar justering av valen 16. Information från styrelsen 17. Årsmötet avslutas

3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET Styrelsen för Svenska Cairnterrierklubben avger härmed följande verksamhetsberättelse: 1. Styrelse Ordförande Mats Lindborg Vice ordförande Kjell Andersson Sekreterare Susanne Dufva Kassör Leif Bergqvist Ledamot Helena Rhönnstad Ledamot Bo Paurell Ledamot Per Nilsson 2. Övriga förtroendevalda Revisor Sivert Johansson Revisor Eva Hamilton Revisorsuppleant Anna-Karin Tranehed Revisorsuppleant Mildred Svensson Valberedning (sammankallande) Magnus Hoff Peter Landberg Ann-Christine Larsson Representant Terrierfullmäktige Mats Lindborg Verkställande utskott Mats Lindborg 3. Övriga funtionärer Avelskommittén (sammankallande) Per Nilsson Anna-Karin Tranehed Ann-Christine Larsson Valphänvisning Birgit Lindroth Ansvarig utgivare Kjell Andersson Redaktör Cairnbladet Kjell Andersson Redaktör Årsboken Mats Lindborg Resultatansvarig Elisabeth Nordstrand Utställningsansvarig Kjell Andersson Kontaktperson lokalavdelningarna Susanne Dufva Webbmaster Mats Lindborg

4 4. Medlemmar Medlemsantalet per 31/12-12 är: 1212 varav 1174 fullbetalande 35 familjemedlemmar och 3 hedersmedlemmar. Därutöver utsändes Cairnbladet till 67 övriga (domare, vet.kliniker). Medlemsantalet fortsätter att minska i takt med de lägre registreringarna. För 2012 med totalt 122 medlemmar. 5. Möten Styrelsen har haft 6 protokollförda möten, varav ett konstituerande. 4 av dessa möten har varit kombinerade, 2-3 st har närvarat på telefon och resten har träffats. Det har sparat på reseersättningar. 6. Ekonomi Beträffande klubbens ekonomi hänvisas till årsredovisningen. 7. Utställningar Cairnterrierklubbens offi ciella utställning arrangerades i år av Västra Mälardalens Lokalavdelningen och avhölls i Eskilstuna.. Domare var mrs Linda Firth, kennel Cairngold, UK. 10 valpar och 42 vuxna hundar var anmälda. BIS blev Ch Rasken s Romping Fellow och BIM Hjohoo s Im Just Into Hjo. BIS-valp blev Rasken s Rich Miss Melbourne och BIM-valp Pennypop s Christmas Gift Styrelsen har under året tagit ställning till lokalavdelningarnas ansökningar om klubbutställningar. Samarbetet med Lupus hundfoder har fortsatt även detta år. 8. Valphänvisning Under året har Birgit Lindroth ansvarat för klubbens valphänvisning. Totalt har 24 kullar och 2 omplaceringar funnits för hänvisning. Valphänvisning har även funnits på hemsidan. 9. Cairnbladet Redaktör och ansvarig utgivare för Cairnbladet har varit Kjell Andersson. Roger Pettersson har svarat för den grafi ska utformningen. 10. Årsboken Årsboken har sammanställts av Mats Lindborg. 11. Försäljning Leif Bergqvist har ansvarat för klubbens försäljning. Denna redovisas i samband med ekonomin.

5 12. Avelskommittén AK har bestått av Per Nilsson, Anna-Karin Tranehed och Ann-Christine Larsson. En broschyr med information om valpens utvecklingsfaser har tryckts upp. Meningen är att den ska användas av uppfödare, att dela ut till nyblivna Cairnägare. Broschyren har skickats ut till alla aktiva uppfödare. Mer verksamhet redovisas i bifogad bilaga. 13 IT Hemsidan har skötts av Mats Lindborg. Kontinuerlig uppdatering görs och bl a har av medlemmarna insända foton publicerats på förstasidan vilket rönt stor uppskattning. 14. Resultatredovisning Ansvarig för insamlande och publicering av utställningsresultat har varit Elisabeth Nordstrand. Hon har även skött uträkningen av Årets Cairn och redovisning sker kontinuerligt på hemsidan och i Cairnbladet. 15. PR Helena Rhönnstad har under året ansvarat för klubbens PR. Såväl referat som resultat från klubbens off. utställning har införts i Terrierposten och i Hundsport. Lokalavdelningen i Stockholm höll i Rasmontern vid Stockholms-utställningen i december. Västra lokalavdelningen hade en rasmonter i samband med Göteborgsutställningen och Södra lokalavdelningen har vid fl era tillfällen presenterat rasmontrar i olika sammanhang i Skåne. Dessa har getts ekonomiskt stöd. En ny informationsbroschyr för vår ras har tryckts upp och använts i rasmontrarna under året. 16. Lokal verksamhet Ansvarig som styrelsens direktkontakt med lokalavdelningar har varit Susanne Dufva. Den lokala verksamheten genomförs via klubbens lokalavdelningar och lokalombud. Denna verksamhet är mycket viktig som såväl medlemsomsorg som PR för rasen. Aktiviteterna har stor bredd och svarar väl upp till de önskemål som medlemmarna önskar. Det minskade underlaget, pga färre registrerade cairn, medför tyvärr att rekryteringsunderlaget sviktar. Detaljerad information om lokalavdelningarnas aktiviteter lämnas på klubbens hemsida där det fi nns direktlänk till lokalavdelningarna. De mest aktiva lokalavdelningarna har också egna hemsidor. Från klubbens sida sker kontinuerlig kontakt med de avdelningar som så önskar. Stockholms lokalavdelning har återinfört den inoffi ciella utställningen Herre på täppan under 2012.

6 Årsjubileum Förberedelser för 2013 års jubileum har påbörjats under året. Två arbetsgrupper har arbetat under året. Bo Paurell resp Kjell Andersson har varit ansvariga för varsin grupp. En första information har lagts ut på hemsidan som sen ska uppdateras vartefter. Informationen har också skickats till de Nordiska grannländerna. Jubileumsdekaler har tryckts upp och skickats ut till alla aktiva uppfödare. Förberedelserna i Hjo pågår för fullt med utställning, jubileumsmiddag och övriga aktiviteter. 18 Övrigt Mats Lindborg och Kjell Andersson representerade på Terrierfullmäktige. 7 st Aktivitetsdiplom har delats ut på lokalavdelningarnas årsmöten för Styrelsen har tagit ställning till ett antal domaransökningar på rasen. En Cairnalmanacka, delvis sponsrad av Lupus hundfoder, har getts ut. 19. Utmärkelser Årets Cairn Årets Hane Årets Uppfödare Årets Avelshane Årets Avelstik Ch Hjohoo s Save Hjour Love For Me Ch Rasken s Romping Fellow Kennel Hjohoo s, Elisabeth Theodorsson Ch Hjohoo`s Hjo`re The Love Of My Life Ch Hjohoo s Just the Way Hjo Are Förtjänstfull uppfödning Kennel Stenrösets, Ulla Åhrberg-Renström o Åsa Massleberg Årets Agility Cairn Stenröset`s Beowulf Eva Fabricius Årets Lydnads Cairn Rasken`s Repeated Daydream Monica Karlsson Årets Rallylydnads Cairn Rottriver`s Toys R Us Elisabeth Dahlstedt Årets Viltspårs Cairn SVCH River Deep`s River Queen Jan-Inge Johansson Härmed ställer avgående styrelseledamöter sina platser till årsmötets förfogande. Mats Lindborg Helena Rhönnstad Leif Bergqvist Bo Paurell Kjell Andersson Susanne Dufva Per Nilsson

7 VERKSAMHETSBERÄTTELSE CTKs avelskommitte 2012 AK har bestått av Per Nilsson, Anna-Karin Tranehed och Ann-Christine Larsson- Årets arbete har främst bestått av arbete med CTKs broschyr till nya cairnägare. Denna har tillkommit, efter beslut inom RAS-arbetet, som ett led i arbetet för att förbättra den enskilda medlemmens möjligheter att fostra sin cairnvalp på lämpligt sätt. Syftet är att motverka de beteendeproblem som framkommit i RAS-enkäterna. Den förra avelskommitten hade producerat ett förslag till broschyr. Styrelsens uppfattning var att denna blev alltför omfattande och ej begränsades till det syfte som var avsett. Efter upprepade diskussioner avsade sig förra AK uppdraget. AK fi ck då uppdraget att färdigställa broschyren enligt det ursprungliga målet. En broschyr med korta, lättförståliga tips om valpens utvecklingsperioder under dess första 2 år. Per Nilsson och Anna-Karin Tranehed slutförde iordningställande av broschyren. En informationsbroschyr om rasen, att delas ut till presumtiva valpköpare vid mässor m.m., har även tagits fram. AK har även svarat på frågor från medlemmar Per Nilsson Anna-Karin Tranehed Ann-Christin Larsson

8 Resultaträkning 2012 CAIRNTERRIERKLUBBEN Ekonomisk rapport för 2012 jämfört med budget. BUDGET UTFALL Medlemsavgifter: ,00 Försäljning: ,70 Försäljning Årsböcker: ,00 Annonsintäkter CB/Årsbok: ,00 Auktionskonto ,00 Övriga intäkter: ,30 SUMMA INTÄKTER: ,00 KOSTNADER Varuinköp: ,00 Årsbok: ,00 Cairnbladet: ,65 Almanacka ,00 Uppfödarstipendium: ,00 Bidrag lokalavd ,00 Lagerförändring: ,79 Monterkostnader ,00 Serviceavgifter SKK: ,00 Avgift SvTek ,00 Kontorsmaterial ,00 Valphänvisning: ,90 Avelsupplysning: , ,00 Datatjänster ,00 Portokostnader: ,02 Årsmöteskostnader ,00 Lokalavdelningskonferens ,00 PR: ,23 Försäkringar 700 0,00 Konstaterade kundförluster 0 25,00 Befarade kundförluster 0 0,00 Styrelsemöteskostnader ,00 Reseersättningar: ,00 Ersättningar: ,00 Utbildning Styrelse m.fl ,00 SUMMA KOSTNADER: ,59 Avskrivningar ,78 Post och bank kostnader ,50 Ränteintäkter 705,89 ÅRETS RESULTAT: ,02

9 Balansräkning 2012 BALANSRÄKNING Ing. balans 12 Perioden Utg. Balans 12 TILLGÅNGAR Kassa/bank 4,00 0,00 4,00 Plusgirot , , ,23 Kundfordringar 5835, , ,00 Lager enl. bilaga , , ,25 Inventarier 4155, , ,08 Sparkonto Nordea 0, , ,89 SUMMA TILLGÅNGAR , , ,45 SUMMA Eget Kapital Skulder enl bilaga 0,00 0,00 0,00 Förvaltade medel -3513,00-207, ,60 Observationskonto -936,84 100,00-836,84 SUMMA SKULDER -4449,84-107, ,44 Summa Eget kapital och skulder , , ,45 Balanserat resultat 0, ,02 Årets resultat 77952,02 I ny räkning överföres ,01 Pengar avsatta till 50 års Jubileumet Aktionskonto 2625 Försäljn. Tavla

10 Cairnbladet och Årsboken 2012 CAIRNBLADET Nr. Tryck/distr. kostnad Porto Totalt 1/ , ,8 2/ , ,9 3/ , ,05 4/ , ,9 Totalt , ,65 Summa Tryck/distr.kostnad 85960,65 Annonsintäkter 2400 Total kostnad Cairnbladet 83560,65 ÅRSBOKEN Tryckkostnad Annonsintäkter 4800 Total kostnad Årsboken 10460

11 Fordringar & Skulder Ing. balans Period Utg.balans Förvaltade medel -3513,00-207,6 4457,44 Observationskonto -936, ,00 Total skuld: 4449,84 107, ,44 FORDRINGAR Kund nr. Namn Faktura nr. Betald 1417 Louise Klingspor Stockholm ,00 kr Birgitta Karlsson Ludvika ,00 kr Charlotte Ekströmer Ljungbyholm ,00 kr Ann-Katrin Wigh Winberg Tingstäde ,00 kr Inger Friberg Sorunda ,00 kr Inger Andersson Sundbyberg ,00 kr Malin Lindquist Visby ,00 kr Kerstin Vännman Umeå ,00 kr Katrin Ståhl Duved ,00 kr Anette Linander Löddeköpinge ,00 kr Helena Hellstadius Trosa ,00 kr Lennart Olsson Hisings Backa ,00 kr Solweig Seavers Överrum ,00 kr Helena Hellström Hofors ,00 kr Eva Wilhelmsson Svängsta ,00 kr Anna-Lena Adler Siljansnäs ,00 kr Britt Andersson Skövde ,00 kr Connewoo s kennel Hallstahammar ,00 kr Kristina Sandberg Svedala ,00 kr Ann-Marie Dyberg Malmö ,00 kr Stockholms lokalavdelning ,00 kr Totalt fordringar: 3 668,00 kr

12 Lager Artiklar Antal Pris Värde Årsböcker äldre ,00 0,00 Årsbok , ,00 Årsbok , ,00 Årsbok , ,31 Årsbok , ,00 Dansk Årsbok 58 0,00 0,00 Finsk Årsbok 10 0,00 0,00 Norsk Årsbok 6 0,00 0,00 Dekaler helfi gur vit 70 8,64 604,80 Dekaler helfi gur transparent 57 15,28 870,96 Dekaler klubblogo 70 8,64 604,80 Avlång dekal med text 7 9,29 65,03 Hängsmycke , ,50 Cairnbrosch , ,60 Slipshållare , ,20 Vykort svart/vita 0 2,00 0,00 Vykort färg , ,97 Bok Världens Bästa Kompis , ,56 Medlemsmärke 85 25, ,50 Musmatta 16 57,50 920,00 Nyckelring m. key-coin , ,80 Refl exväst 10 55,58 555,80 Tygväska 11 80,00 880,00 Godisfi cka 1 50,00 50,00 Brodyremblem 15 30,00 450,00 Almanackor 62 42, ,60 Kokardset inoff. 9 rosetter 5 323, ,20 Kokardset off. 10 rosetter 3 872, ,00 Championat-rosetter 8 52,00 416,00 CK-rosetter 23 34,60 795,80 HP-rosetter , ,62 Certifi kat-rosetter 5 45,40 227,00 Agility rosetter 3 45,40 136,20 BIS-handukar , ,00 BIM-handdukar 8 170, ,00 Guldnålar CTK 14 50,00 700,00 Totalt lagervärde ,25

13

14 Ang öronmärkta pengar till aktivitetsläger Efter att Cairn i Väst arrangerade Backamolägret 2011 skänktes pengar tillbaka till moderklubben i syfte att dessa pengar skulle kunna ansökas av annan lokalavdelning hos moderklubben, för att kunna arrangera ett liknande läger. Då det Cairn i Väst veterligen inte har ansökts om pengar av någon annan lokalavdelning önskar Cairn i Väst att ansöka om dessa pengar för bidrag till att arrangera en uppföljning på vårt populära ungdomsläger hösten 2013 i större skala. Vid lokalavdelningens årsmöte 2013 beslutades det att Cairn i Väst föreslår att Moderklubben skänker tillbaka överstkottet från Backamolägret till lokalavdelningen Cairn i Väst för arrangemang av Ungdomsläger hösten 2013 i större skala. Cairn i Väst genom Louise Dufwa ordf Cairn i Väst Göteborg, Styrelsens yttrande: Det fi nns en policy för hur ansökan om bidrag till lokalavdelningar ska handläggas. Dock är alltid styrelsen välvilliga att bevilja ansökningar, även om de inkommer för sent, om syftet är gott. Det överskott som återlämnades av Västra lokalavdelningen efter Backamolägret bestod till största del av det bidrag som utbetaldes. Ett bidrag till det planerade ungdomslägret ser styrelsen som en självklarhet men Västra lokalavdelningen uppmanas att inkomma med en förnyad ansökan i enlighet med gällande policy, innehållande budget, kursplan osv... Styrelsen föreslår därmed årsmötet att avslå motionen.

15 Motion till Cairnterrierklubbens årsmöte 2013 angående Cairnterrierklubbens aktivitetsdiplom I Cairnbladet nr 4, 2012 presenteras regler för Cairnterrierklubbens aktivitetsdiplom samt de meriter som ska vara styrkta för att hunden ska erhålla diplomet. Det fordras att minst tre av meriterna ska vara uppfyllda. Av de listade meriterna fi nns bland annat MH: Hunden ska ha genomfört hela testet. En arbetsgrupp inom SKK har utarbetat ett nytt instrument, BPH (Beteende- och Personlighetsbeskrivning av Hund) för att beskriva våra hundars mentalitet och egenheter.(offi ciell start sommaren 2012.) Jämfört med MH har arbetsgruppen tagit bort moment som syftat till att söka hundar med mentala egenskaper för arbete, andra moment har anpassats för att bli relevanta även för sällskapshundar plus att man lagt till moment som man ansåg saknades i MH. För brukshundar gäller fortfarande MH för avel och tävling medan det för övriga raser räcker med BPH för att få tävla i bruksgrenar. Det är vår mening att BPH är mer relevant för de fl esta cairnterrier. Vi föreslår därför att CTK vid meriten MH skriver in Alternativt ha fullföljt BPH. Vi föreslår också att det av diplomet framgår vilka av de nämnda meriterna som respektive hund visat styrkt resultat på samt datum för dessa Cairn i Syd Styrelsen gm Ingrid Claezon, ordf Styrelsens yttrande: Det fi nns redan idag möjlighet för styrelsen att bedöma om en ansökt merit är godtagbar. Utdrag ur statuterna: Övriga aktiviteter: Erhållen certifi ering i aktivitet så som t ex räddningshund, servicehund, blindledarhund, narkotikahund eller liknande som av styrelsen, efter ansökan, bedöms vara godkänt. Styrelsen bedömer självklart BPH som en godtagbar merit. Redan nu har en sådan ansökan beviljats. Styrelsen avser att till årsmötet 2014 lämna ett förslag på uppdatering av avelsrekommendationer och samtliga statuter, för ikraftträdande Förslaget att ta med BPH i statuterna kommer då att beaktas. I andra delen av motionen föreslås att det på aktivitetsdiplomet ska påföras vilka meriter som ligger till grund för diplomet samt vilket datum dessa erhållits. Att påföra meriterna har redan diskuterats och det är en enkel åtgärd som är tilltalande. Att påföra även datum för när meriten har erhållits anser dock styrelsen vara onödigt och medföra onödigt merarbete för den sökande. Diplomet skulle dessutom bli mindre estetiskt tilltalande. Styrelsen föreslår årsmötet att första delen av motionen därmed anses besvarad. Styrelsen föreslår årsmötet tillstyrka del två av motionen avseende att meriterna för erhållande av aktivitetsdiplomet ska framgå på diplomet. Styrelsen föreslår årsmötet avslå del två av motionen avseende påförande av datum för meriterna på aktivitetsdiplomet.

16 Motion till CTK:s årsmöte 2013 Saken: Ifrågasättande av att tävlingen Årets Cairn skall fortgå. Bakgrund: Under de år som tävlingen Årets Cairn var nerlagd uppfattades att betydligt mer anmälningar fanns till utställningarna utifrån vad det är idag. Vidare såg vi att betydligt fl er nybörjare vågade sig ut i utställningsringarna, något som vi fann vara till gagn för rasen. Yrkande: Att tävlingen Årets Cairn skall upphöra permanent då vi känner att denna tävling ej gagnar utvecklingen av rasen utan enbart den enskilde uppfödaren. Halmstad Gerry Erlandsson Lena Österström Görel Sundbäck Styrelsens yttrande: Tävlan om Årets Cairn har under de senaste åren varit föremål för både nedläggning, utvärdering och återinförande. Om dess varande råder delade meningar och inget är mer rätt eller fel än det andra. Styrelsen anser emellertid att vi inte kan ha den ordningen att vi har tävlan om en utmärkelse vartannat år beroende på motioner och rådande majoritet på årsmötet. Under det senaste verksamhetsåret har allt fl er medlemmar hört av sig till styrelsen med synpunkter på att just denna tävlan, av olika anledningar, snarare verkar för ett minskat deltagande och sämre stämning på utställningarna. För att motverka upphörande/införande av en viss utmärkelse med alltför korta intervaller torde det vara lämpligt att en begränsning av dessa möjligheter införs. Styrelsen förslår årsmötet att tillstyrka motionen i den del som gäller att tävlan om Årets Cairn ska upphöra. Beslutet gäller då fr o m innevarande verksamhetsår. Styrelsen förslår årsmötet att avslå den del av motionen som yrkar på att tävlan om Årets Cairn ska upphöra permanent. Styrelsen föreslår årsmötet att i tillägg till motionen införa att upphörande/återinförande av tävlan om utmärkelsen endast kan ske i samband med samma femårsintervaller som gäller för förändringar av statuter. Samt att första tillfället till nytt beslut i fråga om tävlan om Årets Cairn, om den nu beslutats upphöra, kan ske först vid revideringstillfället (Not: Vinner denna sista del av styrelsens förslag årsmötets gillande avses att införa detta för samtliga utmärkelser i och med nästa uppdateringen av statuter.)

17 Förslag till 3-årig verksamhetsplan Årligen - Utge Cairnbladet med 4 nummer per år - Utge Årsboken - Uppföljning och genomförande av beslutade handlingsplaner för att nå de i RAS (Rasspecifi k avelsstrategi) 2010 uppställda målen Fira klubbens 50-årsjubileum - Offi ciell utställning och jubileumsmiddag samt kringarrangemang i Hjo arrangerad av klubben centralt tillsammans med lokala medhjälpare - Representation vid Världskonferensen i England. - Uppdatering av avelsrekommendationer och statuter för beslut på årsmötet 2014 och ikraftträdande Ungdomsläger arrangerat av Västra lokalavdelningen Offi ciell utställning i Eskilstuna arrangerad av Västra Mälardalens lokalavdelning - Cairn är en av raserna i Svtek:s domarkonferens - Beslut om uppdaterade avelsrekommendationer och statuter för ikraftträdande Offi ciell utställning i Stockholmsområdet med Stockholms lokalavdelning som arrangör.

18 Budget 2013 Budgetförslag för 2013 med jämförelse mot ekonomiskt utfall och budget 2012 BUDGET UTFALL BUDGETFÖRSLAG Medlemsavgifter: , Försäljning: , Försäljning Årsböcker: , Annonsintäkter CB/Årsbok: , Auktionskonto ,00 0 Övriga intäkter: , SUMMA INTÄKTER: , KOSTNADER Varuinköp: , Årsbok: , Cairnbladet: , Almanacka , Uppfödarstipendium: , Bidrag lokalavd , Lagerförändring: ,79 0 Monterkostnader , Serviceavgifter SKK: , Avgift SvTek , Kontorsmaterial , Valphänvisning: , Avelsupplysning: , , Datatjänster , Portokostnader: , Årsmöteskostnader , Lokalavdelningskonferens ,00 0 PR: , Försäkringar 700 0, Konstaterade kundförluster 0 25,00 0 Befarade kundförluster 0 0,00 0 Styrelsemöteskostnader , Reseersättningar: , Ersättningar: , Utbildning Styrelse m.fl , Jubileum SUMMA KOSTNADER: , Avskrivningar , Post och bank kostnader , Ränteintäkter 705, ÅRETS RESULTAT: ,

19 Valberedningens förslag 2013 Mats Lindborg Ordförande omval 1 år Per Nilsson Styrelseledamot omval 2 år Leif Bergqvist Styrelseledamot omval 2 år Susanne Dufva Styrelseledamot omval 2 år Revisorer: Sivert Johansson Revisor omval 1 år Eva Hamilton Revisor omval 1 år Anna-Karin Tranehed Revisorsuppleant omval 1 år Mildred Svensson Revisorsuppleant omval 1 år Valda till 2014 Kjell Andersson, Bo Paurell Helena Rhönnstad, ledamot ledamot ledamot För valberedningen Magnus Hoff, Peter Landberg, Ann-Christin Larsson

15 februari 2014, kl 14.00 Johans Café och Matsal i Jönköping. Välkommen!

15 februari 2014, kl 14.00 Johans Café och Matsal i Jönköping. Välkommen! 15 februari 2014, kl 14.00 Johans Café och Matsal i Jönköping Välkommen! Dagordning 1. Justering av röstlängden 2. Val av ordförande för mötet 3. Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet 4. Val

Läs mer

Svenska Pudelklubben Södra avdelningens Årsmöte i Höör den 9 februari 2014

Svenska Pudelklubben Södra avdelningens Årsmöte i Höör den 9 februari 2014 Svenska Pudelklubben Södra avdelningens Årsmöte i Höör den 9 februari 2014 Sida 1 Svenska Pudelklubbens södra avdelnings årsmöte 2014-02-09 i Höör Dagordning 1. Årsmötets öppnande. 2. Justering av röstlängden.

Läs mer

Årsmötesprotokoll 4 mars 2012 för Svenska Lancashire Heeler klubben Vilsta Sporthotell Eskilstuna, klockan 10:00

Årsmötesprotokoll 4 mars 2012 för Svenska Lancashire Heeler klubben Vilsta Sporthotell Eskilstuna, klockan 10:00 Årsmötesprotokoll 4 mars 2012 för Svenska Lancashire Heeler klubben Vilsta Sporthotell Eskilstuna, klockan 10:00 &1 Klubbordförande Susanne Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015-03-22 LÄNSFÖRSÄKRINGAR FYRISBORGSGATAN 4 UPPSALA Anneli Strand Johan Holmqvist Liza Darmell

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015-03-22 LÄNSFÖRSÄKRINGAR FYRISBORGSGATAN 4 UPPSALA Anneli Strand Johan Holmqvist Liza Darmell ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015-03-22 LÄNSFÖRSÄKRINGAR FYRISBORGSGATAN 4 UPPSALA Anneli Strand Johan Holmqvist Liza Darmell Annelie Levin Olivia Rotegren 1 SVENSKA LEONBERGERKLUBBENS ÅRSMÖTE 2015-03-22 DAGORDNING

Läs mer

Årsmöteshandlingar Skövde Brukshundklubb 2014-02-15

Årsmöteshandlingar Skövde Brukshundklubb 2014-02-15 Innehåller: Dagordning Verksamhetsberättelser Resultat- och balansräkning 2013 Revisionsberättelse Förslag verksamhetplaner 2014 Budgetförslag 2014 Valberedningens förslag Motioner Årsmöteshandlingar Skövde

Läs mer

Svenska Eurasierklubben

Svenska Eurasierklubben Svenska Eurasierklubben Årsmöte 15/3 2015 SVENSKA EURASIERKLUBBEN Dagordning för årsmöte 2015-03-15 1. Mötets öppnande 2. Justering av röstlängd 3. Val av årsmötesordförande. 4. Styrelsens anmälan av protokollförare.

Läs mer

SRRS kallar härmed till FULLMÄKTIGEMÖTE 2012. Den 21 april 2012 klockan 11:00 i Jönköping Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige

SRRS kallar härmed till FULLMÄKTIGEMÖTE 2012. Den 21 april 2012 klockan 11:00 i Jönköping Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige SRRS kallar härmed till FULLMÄKTIGEMÖTE 2012 Den 21 april 2012 klockan 11:00 i Jönköping Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige FULLMÄKTIGEMÖTE 2012 INNEHÅLL 1. KALLELSE... 3 2. DELEGATER... 3 3. DAGORDNING...

Läs mer

Arbetsordning för klubbstyrelse och funktionär

Arbetsordning för klubbstyrelse och funktionär SVENSKA LEONBERGERKLUBBEN Arbetsordning för klubbstyrelse och funktionär Svenska Leonbergerklubben SLBK 2013-08-03 Innehållsförteckning..... 1 Arbetsordning för klubbstyrelse... 2 Policy för SLBK... 2

Läs mer

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE FULLMÄKTIGEHANDLINGAR Kallelse till Fullmäktigemöte 2013 SRRS, KALLELSE TILL FULLMÄKTIGEMÖTE 2013 INNEHÅLL 1. KALLELSE... 3 2. DELEGATER OCH SUPPLEANTER... 3

Läs mer

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötets ordförande skall justera protokollet.

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötets ordförande skall justera protokollet. SHIBA-NO-KAI ÅRSMÖTE Ösmo den 20 april 2015 Dagordning 1. Justering av röstlängden. 2. Val av ordförande för mötet 3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet. 4. Val av två justeringsmän tillika

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

DAGORDNING SASKs ÅRSMÖTE 8 MARS 2015 Sven ska Au s t ral ian Shepher dklu b ben (SA SK)

DAGORDNING SASKs ÅRSMÖTE 8 MARS 2015 Sven ska Au s t ral ian Shepher dklu b ben (SA SK) DAGORDNING SASKs ÅRSMÖTE 8 MARS 2015 1 Årsmötets öppnande 2 Utdelande av SASK utmärkelser och priser för: a) erhållna championat b) Årets Aussie 2014. 3 Fastställande av röstlängden. 4 Val av mötesordförande.

Läs mer

SVENSKA LEONBERGERKLUBBEN ÅRSMÖTESHANDLINGAR ORDINARIE ÅRSMÖTE 2014-03-22 BLÅ STJÄRNAN GJUTJÄRNSGATAN 4 417 07 GÖTEBORG

SVENSKA LEONBERGERKLUBBEN ÅRSMÖTESHANDLINGAR ORDINARIE ÅRSMÖTE 2014-03-22 BLÅ STJÄRNAN GJUTJÄRNSGATAN 4 417 07 GÖTEBORG SVENSKA LEONBERGERKLUBBEN ÅRSMÖTESHANDLINGAR ORDINARIE ÅRSMÖTE 2014-03-22 BLÅ STJÄRNAN GJUTJÄRNSGATAN 4 417 07 GÖTEBORG 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Dagordning... 3 Verksamhetsberättelse 2013... 4-18 Årsmöte...

Läs mer

Kongresshandlingar 2008

Kongresshandlingar 2008 Kongresshandlingar 2008 Innehåll: Röstetal och ombud 2 Program och dagordning 3 Mål och riktlinjer för de kommande fem åren 4 Verksamhetsplan 2009-2011 5 Budget 2009 samt riktlinjer 2010-2011 10 Kommentarer

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll fört vid Svenska Rottweilerklubbens/AfR styrelsemöte via e-post samt telefonmöte den 17 november 2008 Närvarande: Angelina Ohlsson ordförande, Kerstin Hisengård vice ordförande, Ann-Git Rammus

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Kongress 2011

Svenska Brukshundklubbens Kongress 2011 Svenska Brukshundklubbens Kongress 2011 Protokoll Datum: 2011-05-14--15 Tid: Plats: 10:00-16:20, lördag 09:00-15:00, söndag Scandic Sollentuna Star Hotel, Stockholm Närvarande distrikt (antal röster inom

Läs mer

Protokokoll fört vid Chihuahuacirkelns årsmöte 20110410 i Örebro Brukshundklubbs lokaler

Protokokoll fört vid Chihuahuacirkelns årsmöte 20110410 i Örebro Brukshundklubbs lokaler Protokokoll fört vid Chihuahuacirkelns årsmöte 20110410 i Örebro Brukshundklubbs lokaler 1. Mötets öppnande Orförande Lennart Nilsfors förklarade mötet öppnat. Deltagarupprop 39 medlemmar +1 2. Justering

Läs mer

Årsmötes- handlingar 2012

Årsmötes- handlingar 2012 Årsmöteshandlingar 2012 INNEHÅLLS FÖRTECKNING SIDAN Röstetal 3 Dagordning 4 Förtydligande till dagordning 5 Verksamhetsberättelse 6 Agility 7 HUS 8 RUS 9 TJH 9 TÄS 11 PR/Info 11 Ungdom 11 Styrelsen 12

Läs mer

Ej närvarande: Ingrid Wigur, kunde inte vara med pga brister i tekniken. 12 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser

Ej närvarande: Ingrid Wigur, kunde inte vara med pga brister i tekniken. 12 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser Styrelsemöte SASK 14/4 kl 19:00 via Skype Närvarande: Jeanette Forssman, Jessica Nyström, Veronica Hagéus, Per Edorson, Emma Farhang, Cari Hansson, Angelica Angerstål, Linda Jonsson, Maria Jönsson Ej närvarande:

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Aktiespararna har under en följd av år fått en försämrad ekonomi dels genom att medlemsantalet minskat och dels genom att förbruka

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

TAXFULLMÄKTIGE 2013 Lördagen den 13 april 2013 kl: 10.00 vid Scandic Backadal, Hisings Backa (Göteborg) Hjärtligt Välkomna!!!

TAXFULLMÄKTIGE 2013 Lördagen den 13 april 2013 kl: 10.00 vid Scandic Backadal, Hisings Backa (Göteborg) Hjärtligt Välkomna!!! TAXFULLMÄKTIGE 2013 Lördagen den 13 april 2013 kl: 10.00 vid Scandic Backadal, Hisings Backa (Göteborg) Hjärtligt Välkomna!!! TIDSPLAN Lördagen den 13 april (Taxfullmäktigemöte) kl 10.00-10.15 Samling,

Läs mer

SKKs Frågebank (t.o.m. oktober 2007)

SKKs Frågebank (t.o.m. oktober 2007) SKKs Frågebank (t.o.m. oktober 2007) Frågebanken startades 1998-10-14,15 och innehåller frågor som tagits upp inom SKK/FK. Banken innehåller tre huvudavsnitt: Klubbstyrelsen, Årsmötet samt Allmänt. Frågor

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

Colliebladet SM-SPECIAL! MENTALINDEX Senaste nytt. COLLIE-SM 2013 Resultat, reportage, bilder. RAS Vad är det?

Colliebladet SM-SPECIAL! MENTALINDEX Senaste nytt. COLLIE-SM 2013 Resultat, reportage, bilder. RAS Vad är det? Colliebladet Medlemstidning för Svenska Collieklubben Nr 3-2013 SM-SPECIAL! COLLIE-SM 2013 Resultat, reportage, bilder RAS Vad är det? FRÅGOR & SVAR från medlemsmötet 6 juli MENTALINDEX Senaste nytt LOKALOMRÅDEN

Läs mer

Colliebladet. ÅRSMÖTET Vandringspriser och vinnare. AKTIVITETSOMRÅDEN Vad händer i ditt område? PROJEKT MENTALT SUND COLLIE RAS 2014.

Colliebladet. ÅRSMÖTET Vandringspriser och vinnare. AKTIVITETSOMRÅDEN Vad händer i ditt område? PROJEKT MENTALT SUND COLLIE RAS 2014. Colliebladet Medlemstidning för Svenska Collieklubben Nr 1-2015 AKTIVITETSOMRÅDEN Vad händer i ditt område? RAS 2014 Utvärdering ÅRSMÖTET Vandringspriser och vinnare PROJEKT MENTALT SUND COLLIE 1 INNEHÅLL

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg.

Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg. 1 (5) Protokoll fört vid Ras-och avelsföreningen för cane corsos ordinarie årsmöte den 15 februari, 2015 i Göteborg. Årsmötets öppnande Ordförande Jesper Lienau önskade välkommen och förklarade årsmötet

Läs mer