Motioner och utlåtanden. Grupp D Skattepolitik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motioner och utlåtanden. Grupp D Skattepolitik"

Transkript

1 Motioner och utlåtanden Grupp D Skattepolitik Stockholms arbetarekommuns representantskap september 2012

2 2

3 Innehåll DX01 Partidistriktsmotion Skattepolitik för välfärd, jobb och rättvisa... 5 D02 Avskaffa Rut... 8 D03 Omfördelningspolitik... 9 D04 RUT- avdraget är att befästa klassklyftor D05 Slopa uppskovsrätten D06 Utjämna skillnaderna i beskattning mellan lön och andra inkomster Utlåtande D02, D03, D04, D05 och D

4 4

5 DX01 Partidistriktsmotion Skattepolitik för välfärd, jobb och rättvisa Generella utgångspunkter Välfärdens verksamheter som skolan, vården och omsorgen betalas med skatteintäkter liksom viktiga trygghetssystem och gemensamma nyttigheter som infrastruktur och forskning och mycket annat. För oss socialdemokrater som har hög ambitionsnivå inom dessa områden är det därför nödvändigt med en skattepolitik som kan generera stora skatteintäkter för att finansiera välfärd och gemensamma investeringar. Stora skatteintäkter är inte samma sak som höga skattenivåer. De totala skatteintäkterna avgörs framförallt av hur många människor som arbetar och hur mycket de arbetar under sitt liv. Fler människor i arbete leder både till högre intäkter för samhället och minskade kostnader för t ex försörjningsstöd. När människor har jobb har de också pengar att spendera vilket även leder till ökade intäkter från konsumtionsskatter. Statens skatteinkomster kommer huvudsakligen från konsumtionsskatter (främst moms) och arbetsgivaravgifter men även i begränsad omfattning från beskattning av kapital. Statlig skatt på arbetsinkomster ger i sammanhanget blygsamma inkomster. Kommuner och landsting får däremot sina skatteintäkter från inkomstskatter. Det finns ett mycket starkt samband mellan sysselsättningsgraden, d v s hur stor andel av befolkningen som arbetar, och de totala skatteintäkterna till samhället. För att säkerställa stora skatteintäkter är det alltså viktigt att hela politiken, inklusive skattepolitiken, är utformad med full sysselsättning som övergripande mål. Men även skattnivåerna spelar roll. Skattepolitiken bör utformas med det huvudsakliga målet att generera tillräckligt stora totala skatteintäkter för att finansiera välfärd och gemensamma investeringar. Bra skola, vård och omsorg för alla där behoven och inte plånboken styr är, tillsammans med hög sysselsättning och väl fungerande socialförsäkringar, de starkaste verktygen för att utjämna skillnader och skapa ett mer rättvist och jämlikt samhälle. Men även om det inte är skattepolitikens huvuduppgift så bör skatternas utformas för att även direkt medverka till viss omfördelning utifrån principen skatt efter bärkraft. Miljöskatter kan även användas för att styra människors och företags beteende. Höga miljöskatter har alltså inte som huvudsyfte att generera stora intäkter utan att styra beteendet bort från miljöskadlig verksamhet t ex genom att göra det mer lönsamt för individen att välja kollektivtrafiken framför bilen. Politiska skiljelinjer Det är naturligt att det finns en tydlig politisk konflikt mellan oss socialdemokrater och borgerligheten när det gäller omfattningen av de totala skatteintäkterna i samhället. eftersom vi har helt olika syn på ambitionsnivån, fördelningen och utformningen av välfärden, trygghetssystemen och de gemensamma investeringarna. Stora skatteintäkter är inget självändamål utan ett medel för att kunna genomföra förbättringar i samhället och för individer. Det är alltså viktigt att tydliggöra att den politiska skiljelinjen som handlar om de totala skatteintäkterna i samhället och vad de kan och bör användas till. Det hindrar inte att det är en viktig poäng med att nå breda överenskommelser när det gäller utformningen av vissa skatter och även vissa skattenivåer. Det är den totala nivån på totala skatteintäkterna som avgör den politiska skillnaden, inte t ex inkomstskatten för normalinkomsttagare. Det behövs en ny skattereform Efter snart åtta år med en borgerlig regering, som gjort stora förändringar i skattepolitiken, tillsammans med samhällsförändringar och internationalisering som ställer oss inför nya utmaningar, är det nödvändigt att vi socialdemokrater arbetar för en större skattereform. Det har gått över tjugo år sedan den förra stora skattereformen och många undantag har införts från de viktiga principerna om likformighet och neutralitet i systemet. Dagens skattesystem liknar mer och mer ett lapptäcke. De fackliga centralorganisationerna LO, TCO och SACO är överens om behovet av en större skattereform med bred förankring. Det är viktigt att en ny stor skattereform grundas på ett gediget utredningsarbete som involverar både de politiska 5

6 partierna och arbetsmarknadens parter. För att nå tillräckligt brett stöd för en stabil reform är kompromisser nödvändiga Viktiga utgångspunkter för en skattereform: - Brett och blocköverskridande politiskt stöd bör eftersträvas - Huvuduppgiften bör vara att säkerställa tillräckliga totala skatteintäkter för att klara välfärdens utmaningar. - Breda skattebaser, låga skattesatser och likformighet i beskattning bör prägla skattesystemet. - Likformiga inkomstskatter och enhetlig moms - Näringslivet bör mötas av en förutsägbar och enhetlig beskattning som inte gynnar vissa branscher framför andra - Skattesystemet bör ha en tydligare fördelningsprofil - Undantag från likformighet i beskattning bör göras när det gäller miljöskatter. Miljöprofilen i skattesystemet bör stärkas. - Finanssektorn som idag är underbeskattad bör beskattas motsvarande andra sektorer - Stötande inslag i skattesystemet som undergräver legitimiteten måste tas bort. - Internationaliseringen av ekonomin måste beaktas Några aktuella skattefrågor: Jobbskatteavdraget Den borgerliga regeringens många jobbskatteavdrag har tveklöst varit populära för alla normalinkomsttagare som fått sänkt skatt. Samtidigt har det lett till att föräldralediga, sjuka, arbetslösa och pensionärer idag betalar väsentligt högre inkomstskatt på samma inkomst än de som har arbete. Detta har tillsammans med regeringens försämringar av a-kassan och sjukförsäkringen kraftigt ökat klyftorna i samhället och den relativa fattigdomen för dem som drabbas av varaktig sjukdom eller arbetslöshet. Enligt regeringen var syftet med jobbskatteavdraget att minska utanförskapet och öka sysselsättningen. Resultatet har uteblivit. Det s.k. utanförskapet har inte minskat och det är tveksamt hur stor effekt skattesänkningen haft på sysselsättningen. Även om jobbskattavdragen bidrar till sysselsättningen har de lett till lägre skatteintäkter för samhället. Ökad sysselsättning är givetvis alltid önskvärt med leder inte automatiskt till högre skatteintäkter om man samtidigt inför stora avdrag. Enligt finansdepartementets egna beräkningar, som baseras på bedömningen att avdraget leder till högre sysselsättning, blir jobbskatteavdragens nettoeffekt ändå minus 60 miljarder kr. Vi socialdemokrater bör om möjligt undvika att föreslå inkomstskattehöjningar för löntagare i normala inkomstlägen och inkomstskatterna bör utformas så att det inte uppstår höga marginaleffekter. Konstruktionen av jobbskatteavdraget bör förändras för att uppnå likformighet och bättre fördelningsprofil. Det kan t ex ske genom ett enhetligt grundavdrag istället för dagens konstruktion. 6

7 Kommunal- och landstingsskatten Kommuner och landsting beskattar medborgarnas inkomster med en likformig skattesats, lika för alla inkomster i den aktuella kommunen/landstinget. Det finns alltså ingen progression i denna skatt till skillnad från den statliga skatten. Kommuner och landsting har inte heller möjlighet att beskatta något annat än medborgarnas inkomster. Övriga intäkter kommer från avgifter och statsbidrag. I takt med att en allt större andel av befolkningen når en hög ålder så ökar kostnaderna för vård och äldreomsorg liksom behovet av anpassning av lägenheter och offentliga lokaler. Antalet personer över 80 år kommer att öka kraftigt. Detta är en mycket stor utmaning för kommuner och landsting som ansvarar för vården och omsorgen. Den demografiska fördelningen gör att vissa kommuner och landsting ställs inför mycket större kostnadsökningar än andra, ofta kombinerat med en krympande befolkning i arbetsför ålder. Det är inte rimligt eller hållbart att klara dessa ökade kostnader för vård och omsorg enbart genom kommun- och landstingsskatten. Skälen är två: dels är det fel att kraftigt höja en skatt med en orättvis fördelningsprofil och dels är det i många kommuner/landsting omöjligt att höja skatten så mycket som krävs utan andra negativa konsekvenser vilket leder till att resurser kommer att saknas inom vården och omsorgen och skapa en marknad för privat finansiering istället med de negativa effekter det för med sig. Staten måste därför ta på sig en större andel av finansieringen av framtidens vård och omsorg. I gengäld bör medborgarna kunna förvänta sig en större likvärdighet i kvalitet och tillgänglighet. Stötande inslag i skattesystemet De s.k. 3:12-reglerna gör att delägare av fåmansbolag kapitalinkomstbeskattas för den del av utdelningen som understiger ett så kallat gränsvärde med 20 procent, medan överskjutande belopp beskattas som inkomst av tjänst. Ju mer bolaget betalar i lön till sina anställda, desto högre blir gränsvärdet. Därmed gynnas delägare av bolag med många anställda. Detta utnyttjas t ex av revisions- och advokatbyråer och gör att skattesystemet i praktiken blir regressivt. De anställda som äger aktier beskattas bara med 20 procent på de inkomster som de tar ut som utdelning, vilket är en stor skillnad mot de inkomstskatter de annars skulle ha betalat. Exempelvis ger 1 procent av aktierna i något av de stora revisionsbolagen ett gränsvärde på mellan 2 och 8 miljoner kronor. Därigenom kan bolagens delägare räkna i princip en så stor utdelning som inkomst av kapital, trots att de bara betalat några tusen kronor för aktierna. Det handlar om ofta högavlönade konsulter, advokater, revisorer m.fl. som på vad som till stor del är arbetsinkomster inte betalar vare sig skatt på arbete eller ens normal kapitalinkomstskatt utan endast 20 % i skatt. Det är en ny form av skattefrälse och detta är både stötande fördelningsmässigt och innebär även ett betydande skattebortfall för samhället. Detta är ett kryphål i lagstiftningen som måste täppas till. Koldioxidskatt Koldioxidskatten är ett effektivt styrmedel för att minska koldioxidutsläppen och därmed klimatpåverkan. Skatten höjer priset på bensin och gör därmed andra, men miljövänliga, drivmedel och kollektivtrafiken mer attraktiva i jämförelse. Vi vill att koldioxidskatten ska höjas. Fördelningsprofilen i skattesystemet Ett väl fungerande och generöst välfärdssystem är det bästa sättet att åstadkomma omfördelning och ökad jämlikhet i samhället. Skattesystemet bör därför i första hand utformas för att ge intäkter för att finansiera välfärden. Men även skattesystemets utformning bör bidra till en rimlig fördelning. Marginalskatten är redan ganska hög för de högre inkomsterna och bör därför inte höjas ytterligare. Istället bör stora tillgångar och förmögenheter kunna beskattas mer än idag för att skapa en rättvisare fördelningsprofil i skattesystemet totalt. 7

8 Branschvisa subventioner Vilka varor eller tjänster som ska konsumeras bör i allt väsentligt avgöras av den enskilde. Skattesystemet bör användas för att styra konsumtionen i miljövänlig riktning men det finns inget skäl varför konsumtion av t ex städtjänster i hemmet, restaurangbesök eller renovering av köket ska subventioneras. Den som väljer att köpa städtjänster bör på samma sätt som den som väljer att köpa en resa eller en tatuering betala kostnaden för detta själv. Tjänstesektorn växer starkt och det finns anledning att tro att marknaden för både s.k. hushållsnära tjänster och andra tjänster kommer att fortsätta att öka. Det är bra och välkommet. Det är dock inget skäl för att subventionera denna sektor. Tvärtom är det viktigt att den växande tjänstesektorn bidrar till de totala skatteintäkterna för att säkerställa välfärden. Olika branscher bör konkurrera på lika villkor och med likformig beskattning. RUT- och ROT-avdragen liksom den sänkta restaurangmomsen är exempel i dagens skattesystem som strider mot detta. Bekämpa skattefusk För att upprätthålla ett starkt samhällskontrakt är det avgörande att alla former av skatte- och bidragsfusk motverkas kraftfullt. Skatteverket beräknar att staten förlorar cirka 130 miljarder kronor i uteblivna skatteintäkter varje år. Det är ett resultat av både medvetet skattefusk och oavsiktliga misstag, men fusket står för den största delen. Tilltron till skattesystemet i sin helhet är beroende av att man som skattebetalare vet att andra alla andra också betalar sina skatter och att företag kan känna sig säkra på att konkurrenterna inte kan fuska sig till fördelar. Därför behövs kraftfulla åtgärder mot dem som undanhåller inkomster från beskattning eller bryter mot andra bestämmelser som hederliga företag och privatpersoner följer. Styrelsen förslag till representantskapsbeslut: Stockholms Arbetarekommun föreslår partikongressen besluta Att socialdemokraterna ska arbeta för en reformering av skattesystemet i den riktning som anges i motionen. Motionär: Stockholms arbetarekommun Partidistrikt: Stockholms Socialdemokratiska Partidistrikt Arbetarekommun: Stockholms arbetarekommun D02 Avskaffa Rut Vi ser hur gränserna mellan fritid och arbete mer och mer luckras upp. Tjänstemännens oreglerade arbetstid och krav på ständig tillgänglighet skapar långa arbetsveckor, över vad som är normal veckoarbetstid. Inom arbetaryrken förskjuts arbetstiderna allt mer till kvällar, helger och nätter. Arbetspass splittras upp på dubbla turer, deltidsarbetet minskar knappt och de osäkra anställningarna ökar. Arbetsmarknadens polariseras, och villkoren mellan åldersgrupper, kvinnor och män i arbetar- och tjänstemannayrken dras isär. Samtidigt har avsteg från en arbetslivs- och familjepolitik som gör det lättare att planera sin tid och sin ekonomi, och att kombinera arbete med föräldraskap och fritid, gjorts. Istället för att söka förändra strukturer och hitta breda lösningar som gynnar det stora flertalet, styr politiken mot individuella lösningar för dem som har möjlighet. RUT-avdraget är ett tydligt exempel på detta, och är inte svaret på de problem vi ser i arbetslivet och det är inte svaret på jämställdhetssträvanden. 8

9 Vi behöver istället återupprätta en av hörnpelarna i den Socialdemokratiska politiken: rätten till ett bra arbetsliv, som går att förena med föräldraskap och barn, rätten till ekonomisk självständighet och rätten till fritid. De arbeten som har skapats genom RUT-avdraget är få. Enligt Skatteverkets utvärdering (2011) har årsarbeten skapats inom en sektor som vanligen innebär arbetsvillkor som är osäkra och relativt sett lågbetalda. Det vittnas dessutom om att sexuella och andra trakasserier är vanligt. Arbetsmiljölagen gäller dessutom bara delvis. Om politiken vill understödja en utveckling mot ett mer jämlikt och jämställt arbetsliv, ligger det inte i Sveriges intresse att fortsätta skattesubventionera fram låglönesektorer med osäkra villkor för de allra mest utsatta på arbetsmarknaden. Det är inte heller en värdig lösning. Vi föreslår därför kongressen att besluta: 1. Att RUT-avdraget ska avskaffas 2. Att socialdemokraterna istället arbetar för en arbetslivs- och familjepolitik som leder till ekonomisk jämställdhet och delat ansvar för hem och barn för kvinnor och män i både arbetar- och tjänstemannayrken Motionär: Handels- sossen Partidistrikt: Stockholms Socialdemokratiska Partidistrikt Arbetarekommun: Stockholms arbetarekommun D03 Omfördelningspolitik Det är viktigt att vi som parti har en ansvarsfull ekonomisk politik, vi behöver frigöra mer medel till välfärden. Det är också mycket viktigt att vi har ett folkligt stöd för vår ekonomiska politik och att vi visar att vi är beredda att sänka skatten för vissa grupper. 1. Införa en särskild stark progressiv skatt på bonusar 2. Utökad progressivitet i skatteskalan som innebär lägre skatt för låginkomsttagare och högre skatt för höginkomsttagare 3. Införande av förmögenhetsskatt 4. Att SSU Stockholm ska anta motionen som sin egen 5. Att SSU Stockholm driver frågan på kommande partikongress 6. Att på sikt avskaffa bonusar 9

10 Motionär: SSU Stockholm Partidistrikt: Stockholms Socialdemokratiska Partidistrikt Arbetarekommun: Stockholms arbetarekommun D04 RUT- avdraget är att befästa klassklyftor Socialdemokraterna har i sin budget accepterat det tidigare så kritiserade RUT- avdraget. En skattesubvention som går direkt emot de socialdemokratiska värderingarna. Vårt parti har genom tiderna alltid varit de som har kämpat för jämställdheten och jämlikheten i samhället, men RUT- avdraget står i direkt motsats till dessa två värderingar. Enligt det socialdemokratiska förslaget ska RUT- avdraget riktas främst mot äldre och barnfamiljer, och taket på hur mycket man får dra av ska sänkas. Att rikta RUT- avdraget speciellt till barnfamiljer är bara att befästa den traditionella könsmaktordningen i hemmet. I majoriteten av dagens hushåll är det kvinnorna som sköter hushållsarbetet. Istället för att sträva efter att fördela hushållsarbetet mellan män och kvinnor så väljer vi idag att ta in en annan kvinna att sköta städningen och på så sätt helt undvika jämställdhetsdebatten. För det andra så är de kvinnor som kommer och städar oftast kvinnor som har en annan bakgrund än svensk och som också kommer från arbetarklassen. Är det jämlikt att det enda arbete som samhället kan skapa för kvinnor med invandrarbakgrund är att städa den vita medelklassen smuts? För det tredje så ska RUT- avdraget även riktas mot äldre människor som faktiskt behöver hjälp med att sköta sitt hem. Detta system har faktiskt redan börjat tillämpas i vissa kommuner och RUT- avdraget håller på att ersätta hemtjänsten. Enligt reglerna för RUT- avdraget så kan man bara dra av så mycket som man har betalat i skatt. Detta förutsätter att äldre personer har en inkomst där skatt dras ifrån, men det är även så att ju högre inkomst man har desto mer skatt man betalar och desto mer RUT- avdrag man får. Att ersätta hemtjänsten med RUT- avdraget är att befästa klassklyftor eftersom höginkomsttagare får ut mera av RUT än de med låg inkomst. Att vara för RUT- avdraget är att befästa klasskillnader och att lägga jämställdhets- och jämlikhets debatterna åt sidan. Detta är inte socialdemokrati. Distriktstyrelsen yrkar därför: 1. Att Socialdemokraterna ska arbeta aktivt emot RUT- avdraget 2. Att vi motsätter oss riktade skattesubventioner mot lågproduktiva yrken 3. Att alla beslut socialdemokraterna fattar ska granskas ur ett mångfaldsperspektiv 4. SSU ska verka för att socialdemokraterna alltid ska jobba emot en etnifierad arbetsmarknad. 10

11 Motionär: SSU Stockholm Partidistrikt: Stockholms Socialdemokratiska Partidistrikt Arbetarekommun: Stockholms arbetarekommun D05 Slopa uppskovsrätten Uppskov och rätten att skjuta upp med betalning av reavinstskatt har definitivt varit en bidragande orsak till att priset på fastigheter och borätter ökat mer än de skulle ha gjort om likvärdiga villkor för alla parter hade existerat på bomarknaden. I grunden BRYTER uppskovsrätten MOT likvärdig behandling och likvärdighet i konkurrens om samma objekt på samma villkor och samma regler och synsätt skulle tillämpas vid reavinstbeskattning som för andra tillgångar med värde som förändrats över tid. Det orättfärdiga leder även till att Uppskovsrätten får till konsekvens att det ytterligare missgynnar de som inte har en bostad och de som ska in på bomarknaden för första gången. Jag opponerar mig mot förslaget att ta bort uppskovsräntan och ge en redan privilegierad grupp ett räntefritt lån. Men tanken och poängen i mitt förslag är att i första hand slopa uppskovsrätten helt och hållet. För det första är det helt orättfärdigt att inte beskatta när försäljning sker. Slopa uppskov och återför den till beskattning. Det finns ingen anledning till att ha uppskov. För det andra är det diskriminerande mot andra köpare på bostadsmarknaden som är intresserad av att köpa samma bostad att ge orättvisa fördelar till en viss grupp och diskriminera andra såsom ungdomar och första gångs köpare utan att ha samma tillgång till denna orättfärdiga förmån. För det tredje så snedvrids konkurrensen på bostadsmarknaden som ger en viss grupp ojust konkurrensfördel som andra köpare inte kan åtnjuta och som ger den gruppen med uppskov en 20% prisfördel vid budgivning. För det fjärde så kommer den summan som ska beskattas orättvist trissa upp priserna på bostäder med 20 %. Pengar som bör beskattas direkt och egentligen borde arbeta inom vår gemensamma offentliga sektor men som istället arbetar orättvist, diskriminerande och snedvrider konkurrensen. Kan det bli mer orättvisa ut ur ett sådant förslag som uppskovsrätten ger? Finns det en större konsekvens av orättfärdighet som en sådan skattekonstruktion kan visa upp? För det femte så kan en rättmätig parallell dras då man kan kräva samma förmån när man som medborgare säljer sina aktier eller andra tillgångar som man behöver redovisa en reavinst för och hyresrätt som man får lämna och inte får någonting för för att köpa ett annat boende till sig och sin familj. Särbehandling uppstår då en medborgare utnyttjar uppskovsrätten som en ojust konkurrensfördel och ojust förmån som i realiteten ändrar prisbild och ändrar villkoren för konkurrens vid köp och INTE möjliggör lika behandling som alla parter vid köp borde ha. 11

12 För det sjätte utsätter vi medborgaren för FARA när en latent skatteskuld skjuts på framtiden som kan skapa konsekvenser om prisbilden i framtiden utvecklas negativt. Hushåll med uppskovsrätt kan tvingas in i en situation av försäljning och en realisationsvinst måste tas upp till beskattning som hushållen INTE har beredskap eller utrymme till att betala därför att hushåll, banker och kreditgivare INTE har kalkylerat och budgeterat med dessa i sina kalkyler. Detta argument skulle ensamt kunna utgöra ett legitimt skäl till att avskaffa uppskovsrätten, därför att detta utgör en vild variabel som är ytterst svår att förutse vilka konsekvenser den i framtiden kommer att få för hushållen, bank och finansmarknader och i förlängningen för statens finansiella situation, som vi idag tror är så bra. (Sistnämnda beaktad att svenska hushålls skuldsättningsgrad är idag ÄR ENORM i en internationell jämförelse.) Bostadsaffären måste regleras på samma sätt som andra affärer där en reavinst uppstår - det år då pengar frigörs och finns. Nya bostadsaffärer måste sedan anpassas efter dessa förutsättningar, efter det att skatteskulden ÄR betald och det reella utrymmet för nya bostadsaffärer är synliga så att utrymmet för nya bostadsaffärer INTE blir fiktiva och imaginära. Uppskovsrätten utsätter hela samhällsekonomin för en onödig och uppenbar RISK faktor inför framtiden. Uppskovsrätten måste därför tas bort! Socialdemokraterna måste verka för att ta bort uppskovsrätten. Därför att uppskovsrätten ÄR orättvis och orättfärdig och skapar ojämlikhet, diskriminering, osunda prisdrivande effekter som gör det ytterligare svårare för vissa grupper att ta sig in på bostadsmarknaden + de övriga negativa konsekvenser som jag redan tagit upp i ovan nämnda argument. YRKANDEN: Därför yrkar jag att socialdemokraterna beslutar: Att ta bort uppskovsrätten! Lennart Ekblom Motionär: Lennart Ekblom Partidistrikt: Stockholms Socialdemokratiska Partidistrikt Arbetarekommun: Stockholms arbetarekommun D06 Utjämna skillnaderna i beskattning mellan lön och andra inkomster Skatt efter bärkraft. Det har länge varit den bärande principen i det svenska inkomstskattesystemet. Den som har högre inkomster bidrar mer till det gemensamma än den som tjänar mindre. Men i dag har helt andra principer ersatt principen om skatt efter bärkraft. Istället har vi fått ett skattesystem där borgerlig moralsyn gjorts till skattepolitik. Jobbskatteavdraget innebär att löneinkomster beskattas lägre än andra inkomster. Eller tvärtom, att andra inkomster beskattas högre än lön. Problemet med detta är att skatt då blir en värdemätare på människors dygd och godhet. De som (just nu) har lönearbete ses som moraliskt goda människor som genom självdisciplin och hårt arbete gör gott i samhället. Dessa individer belönas med lägre skatt (jobbskatteavdrag). 12

13 De som (just nu) inte lönearbetar av olika anledningar ses som moraliskt sämre människor, eftersom de inte har självdisciplin och gör rätt för sig. Dessa individer bestraffas med högre skatt. Jobbskatteavdraget är ett borgerligt genidrag, eftersom det gör skatten i sig till en bestraffning. Så ser inte vi Socialdemokrater på skatt. Vi ser att skatt kan användas till bra saker, och att skatt är helt nödvändigt för ett gott samhälle. Vi anser också att det är moraliskt rätt att det som har mer bidrar mer. Alltså kan vi inte ha en politik där vi anammar skatt är bestraffning. Hur vi ska utjämna skillnaderna i beskattning mellan lön och andra inkomster lämnar vi öppet. Kanske bör skatten på andra inkomster sänkas till samma nivå som lön efter jobbskatteavdrag. Kanske bör jobbskatteavdraget tas bort helt och hållet. Eller så är den bästa lösningen en kombination. Men det är helt klart att vi måste tillbaka till principen om skatt efter bärkraft. Om vi anammar politik som bygger på en annan moralsyn och människosyn än vår egen blir vi inte trovärdiga i väljarnas ögon. Unga S-kvinnor Rebella yrkar 1. Att skicka motionen vidare till kongressen. 2. Att Socialdemokraterna ska verkar för att utjämna skillnaderna i beskattning mellan lön och andra inkomster som föräldrapenning, sjukpenning, pension och a-kasseersättning. Det är inkomstnivån som ska avgöra beskattningen, inte inkomstslaget. Motionen antagen på Unga S-kvinnor Rebellas medlemsmöte den 23 april Motionen även antagen på S-kvinnor i Stockholms årsmöte 24 mars Motionär: Unga S-kvinnor Rebella, S-kvinnor i Stockholm Partidistrikt: Stockholms Socialdemokratiska Partidistrikt Arbetarekommun: Stockholms arbetarekommun 13

14 Utlåtande D02, D03, D04, D05 och D06 Motionerna behandlar skattepolitiken och argumenterar för att skattesystemet ska bidra till omfördelningspolitik i högre utsträckning än idag, att RUT-avdraget ska avskaffas, att de stora skillnader i inkomstbeskattning som skapats mellan lön och andra inkomster ska utjämnas samt att möjligheten att få uppskov med reavinstskatten ska avskaffas för att begränsa prisökningar på bostäder. Styrelsen delar i allt väsentligt motionärernas inriktning på skattepolitiken. Den socialdemokratiska skattepolitiken bör präglas av rättvis beskattning, omfördelning, bidra till att begränsa prisökning på bostäder och inte subventionera vissa branscher. Det finns även andra viktiga aspekter som bör prägla socialdemokratisk skattepolitik. Styrelsen föreslår därför att Arbetarekommunen till partikongressen lämna en större skattepolitisk motion som bl a innehåller de förslag och/eller den andemening som uttrycks i motionerna B11, B90, B99, B109 och B136. Arbetarekommunens styrelse föreslår representantskapet besluta att avslå motion D02 till förmån för den större skattepolitiska motion som föreslås skickas till partikongressen. att avslå motion D03 till förmån för den större skattepolitiska motion som föreslås skickas till partikongressen. att avslå motion D04 till förmån för den större skattepolitiska motion som föreslås skickas till partikongressen. att avslå motion D05 till förmån för den större skattepolitiska motion som föreslås skickas till partikongressen. att avslå motion D06 till förmån för den större skattepolitiska motion som föreslås skickas till partikongressen. Beslut: 14

15 15

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget

Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget 2013-10-15 Moderaterna i riksdagens skatteutskott Inledning... 3 1. Marginalskatterna

Läs mer

Skatt för välfärd. en rapport om skatterna och välfärden

Skatt för välfärd. en rapport om skatterna och välfärden Skatt för välfärd en rapport om skatterna och välfärden Rapporten framtagen av Vänsterpartiets stadshusgrupp i Malmö Januari 2012 För mer information: http://malmo.vansterpartiet.se Skatterna och välfärden

Läs mer

Skattepolitik för att det ska löna sig att arbeta

Skattepolitik för att det ska löna sig att arbeta Kommittémotion Motion till riksdagen 2017/18:3839 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) Skattepolitik för att det ska löna sig att arbeta Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar

Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar 2013-09-16 Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar Alliansregeringenvillstärkadrivkrafternaförjobbgenomattgelågoch

Läs mer

Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag (SOU 2016:75)

Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag (SOU 2016:75) YTTRANDE Vårt ärendenr: 2017-01-20 : Sektionen för ekonomisk analys Bo Legerius Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag (SOU 2016:75) Översyn av skattereglerna

Läs mer

MER KVAR AV LÖNEN LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN

MER KVAR AV LÖNEN LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN MER LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR JOBBEN I höstens budget vill Moderaterna genomföra ytterligare skattelättnader för dem som jobbar, sänkt skatt för pensionärer och en höjning av den nedre brytpunkten för statlig

Läs mer

Hur finansierar vi framtidens välfärd? en skattereform för full sysselsättning. Lars Calmfors Rundabordssamtal Almega 11 april 2013

Hur finansierar vi framtidens välfärd? en skattereform för full sysselsättning. Lars Calmfors Rundabordssamtal Almega 11 april 2013 Hur finansierar vi framtidens välfärd? en skattereform för full sysselsättning Lars Calmfors Rundabordssamtal Almega 11 april 2013 Har vi ett framtida finansieringsproblem? Finanspolitikens långsiktiga

Läs mer

Ett år med Reinfeldt

Ett år med Reinfeldt Ett år med Reinfeldt Första pelaren: Arbetsmarknaden och partsrelationerna Politiken syftar till / leder till 1. Försvagning av fackföreningsrörelsen och rubbad maktbalans till kapitalets fördel 2. Etablering

Läs mer

Reavinstbeskattning vid försäljning av bostadsfastigheter och bostadsrätter

Reavinstbeskattning vid försäljning av bostadsfastigheter och bostadsrätter Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:2590 av Olle Felten m.fl. (SD) Reavinstbeskattning vid försäljning av bostadsfastigheter och bostadsrätter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig

Läs mer

En skattereform för hyresrätten

En skattereform för hyresrätten 1 (6) En skattereform för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på en skattereform för hyresrätten. Med denna reform skulle de ekonomiska villkoren för hyresrätten

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande

5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande 5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande Fondbolagens förening Oktober 2011 STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE, FONDBOLAGEN.SE

Läs mer

Men dom glömde pensionärerna! Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Dom sa:

Men dom glömde pensionärerna! Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Dom sa: Dom sa: Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Men dom glömde pensionärerna! Detta är en affisch från Socialdemokraterna Med moderat politik skulle du ha tusen kronor

Läs mer

Männens jobb sätts före kvinnornas

Männens jobb sätts före kvinnornas Männens jobb sätts före kvinnornas - En granskning av Socialdemokraternas förslag om försämrat RUT-avdrag Mars 2014 Moderaterna i riksdagens skatteutskott Innehåll 1. Inledning... 3 2. HUS-avdragen...

Läs mer

Först några inledande frågor

Först några inledande frågor ISSP 2006 Siffrorna anger svarsfördelning i %. Först några inledande frågor Fråga 1 Anser Du att människor bör följa lagen utan undantag, eller finns det vissa tillfällen då människor bör följa sitt samvete

Läs mer

Finansdepartementet. Sänkt skatt för pensionärer

Finansdepartementet. Sänkt skatt för pensionärer Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2017/01434/S1 Sänkt skatt för pensionärer Mars 2017 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Lagtext... 4 3 Bakgrund... 7 4 Överväganden och förslag...

Läs mer

Pensionärernas köpkraft halkar efter

Pensionärernas köpkraft halkar efter Pensionärernas köpkraft halkar efter Innehåll Sammanfattning......................................................... 3 Pensionärerna har tappat en femtedel i köpkraft gentemot löntagarna... 5 Utveckling

Läs mer

SKATTEFRIDAGEN 2013 PÅ SKATTEFRONTEN INTET NYTT - SKATTEN OFÖRÄNDRAD FYRA ÅR I RAD

SKATTEFRIDAGEN 2013 PÅ SKATTEFRONTEN INTET NYTT - SKATTEN OFÖRÄNDRAD FYRA ÅR I RAD SKATTEFRIDAGEN 2013 PÅ SKATTEFRONTEN INTET NYTT - SKATTEN OFÖRÄNDRAD FYRA ÅR I RAD SKATTEFRIDAGEN 2013 Skattefridagen är den dag då normalinkomsttagaren har tjänat ihop tillräckligt mycket pengar för att

Läs mer

En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer

En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer 2010-03-27 En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer Sverige ser ut att ha klarat sig igenom finanskrisen bättre än många andra länder. Aktiva insatser för jobben och välfärden, tillsammans med

Läs mer

Med sikte på framtiden

Med sikte på framtiden Med sikte på framtiden inspirationstexter extrakongress 17 18 mars 2007 i Stockholm Med sikte på framtiden Socialdemokratin är en folkrörelse på demokratins grund. Partiets politiska vision för samhället

Läs mer

Pressmeddelande 9 april 2014

Pressmeddelande 9 april 2014 Pressmeddelande 9 april 2014 Plus för löntagare men även pensionärer med Alliansregering Vårpropositionen innehöll inte så många oväntade plånboksfrågor den här gången. Men sedan Alliansregeringen tillträdde

Läs mer

Förmån av tandvård en promemoria

Förmån av tandvård en promemoria Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Förmån av tandvård en promemoria 1 Förmån av tandvård Sammanfattning Utgångspunkten är att den offentliga finansieringen av tandvården skall ske i huvudsak

Läs mer

Varför är det så svårt för välfärdsstaten att få

Varför är det så svårt för välfärdsstaten att få Välfärdstjänsternas dilemma Varför är det så svårt för välfärdsstaten att få det att gå ihop i ett rikt land som Sverige? Varför finns det en ständig oro över hur välfärden ska finansieras trots att inkomsterna

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning. (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/)

TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning. (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/) Lektion 33 SCIC 13/06/2014 TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning A. Olika skatter (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/) Före: Uttala de markerade

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

Ekonomiskt program för hyresrätten

Ekonomiskt program för hyresrätten 1 (6) Handläggare Datum PS 2011-09-26 Ekonomiskt program för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på ett ekonomiskt program för hyresrätten. Med detta program

Läs mer

Vi vill bygga framtiden

Vi vill bygga framtiden å p n e k fi y N? Socia a n r e t a r ldemok Vi vill bygga framtiden Politiken måste alltid blicka framåt. Den måste alltid handla om framtiden, om det samhälle vi vill skapa imorgon, inte om det vi redan

Läs mer

Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan

Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan Pressmeddelande Stockholm den 16 oktober 2006 Höstbudgeten för 2007: väntade förslag med jobbavdrag och sänkt ersättning i a-kassan Vid årsskiftet sänks skatten för löntagarna, medan familjepolitiska förslagen

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö arbetarekommuner 5 ombud skall väljas i valkretsen. Presentation av de 16 kandidater som kandiderar i valkrets

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

Datum. Synpunkter på programkommissionens remissförslag till Partiprogram 2013

Datum. Synpunkter på programkommissionens remissförslag till Partiprogram 2013 1 (5) GAMLA GARDET Datum Org. nr: 802437-0853 2012-12-10 Till Socialdemokraterna Programkommissionen Umeå Arbetarekommun f.k. Synpunkter på programkommissionens remissförslag till Partiprogram 2013 De

Läs mer

Så mycket mer i skatt betalar en pensionär 2016 Och de senaste tio åren

Så mycket mer i skatt betalar en pensionär 2016 Och de senaste tio åren Så mycket mer i skatt betalar en pensionär 2016 Och de senaste tio åren Innehåll ernas beskattning... 3 Skatteskillnaden mellan pension och lön.... 5 Skattebetalarna anser...13 ernas beskattning Före 2007

Läs mer

Tekniskt appendix. Pensioner. Konsumtionsskatter. Uträkning av statsfinansiell effekt

Tekniskt appendix. Pensioner. Konsumtionsskatter. Uträkning av statsfinansiell effekt Tekniskt appendix Pensioner I Sverige tjänar man in till den allmänna pensionen på inkomster upp till 40 000 kr i månaden. Avsättningen är 17,21 procent av inkomsten. Eftersom brytpunkten för statlig skatt

Läs mer

Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget

Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget Skattefridagen är den dag på året då medelinkomsttagaren har tjänat ihop tillräckligt mycket pengar för att kunna betala årets

Läs mer

DEN STORA PENSIONSOREDAN INFÖR VALET: OSÄKERHETEN OM HUR SKATTEN PÅ PENSION HAR FÖRÄNDRATS ÄR STOR BLAND VÄLJARNA

DEN STORA PENSIONSOREDAN INFÖR VALET: OSÄKERHETEN OM HUR SKATTEN PÅ PENSION HAR FÖRÄNDRATS ÄR STOR BLAND VÄLJARNA DEN STORA PENSIONSOREDAN INFÖR VALET: OSÄKERHETEN OM HUR SKATTEN PÅ PENSION HAR FÖRÄNDRATS ÄR STOR BLAND VÄLJARNA SIFO: FLER TROR ATT SKATTEN PÅ PENSIONER HAR HÖJTS ÄN ATT DEN HAR SÄNKTS STOR OSÄKERHET

Läs mer

SANNINGEN OM MILJONÄRERNA DIN GUIDE TILL DEN NYA SYMBOLPOLITIKEN. Det blir knappast miljonärerna som betalar skattehöjningarna.

SANNINGEN OM MILJONÄRERNA DIN GUIDE TILL DEN NYA SYMBOLPOLITIKEN. Det blir knappast miljonärerna som betalar skattehöjningarna. SANNINGEN OM MILJONÄRERNA DIN GUIDE TILL DEN NYA SYMBOLPOLITIKEN Det blir knappast miljonärerna som betalar skattehöjningarna. SAMMANFATTNING Särskilt Socialdemokraterna har sedan hösten 29 drivit kampanj

Läs mer

Almegas proposition 2012/ Del 2. Förslag för ett längre och mer dynamiskt arbetliv ALMEGA- Prop. 2012/2

Almegas proposition 2012/ Del 2. Förslag för ett längre och mer dynamiskt arbetliv ALMEGA- Prop. 2012/2 ALMEGA- Biblioteket Almegas proposition 2012/ Del 2 Förslag för ett längre och mer dynamiskt arbetliv Prop. 2012/2 I framtiden kommer de flesta av oss att behöva arbeta längre och byta karriär oftare.

Läs mer

Effekter av regeringens skattepolitik

Effekter av regeringens skattepolitik Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3405 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) Effekter av regeringens skattepolitik Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

Läs mer

Den orättvisa sjukförsäkringen

Den orättvisa sjukförsäkringen Den orättvisa sjukförsäkringen Orättvis sjukförsäkring Den borgerliga regeringens kalla politik drar oss ned mot den absoluta nollpunkten. I snabb takt har de genomfört omfattande förändringar i den allmänna

Läs mer

Skatter och arbetsmarknad: några spridda synpunkter. Lars Calmfors Folkpartiets partistyrelse 18 mars 2013

Skatter och arbetsmarknad: några spridda synpunkter. Lars Calmfors Folkpartiets partistyrelse 18 mars 2013 Skatter och arbetsmarknad: några spridda synpunkter Lars Calmfors Folkpartiets partistyrelse 18 mars 2013 Disposition 1. Skattesystemet Avstegen från 1991 års skattereform Fastighetsskatt och moms Värnskatten

Läs mer

Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor inför budgetpropositionen 2015

Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor inför budgetpropositionen 2015 1/6 Remissvar Datum Ert datum Finansdepartementet 2014-10-13 2014-10-06 ESV Dnr Er beteckning 3.4-969/2014 Fi2014/3347 Handläggare Lalaina Hirvonen 103 33 Stockholm Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor

Läs mer

Skattefridagen 2014 16 juli

Skattefridagen 2014 16 juli Skattefridagen 2014 16 juli Skattefridagen 2014 16 juli Skattefridagen är den dag på året då normalinkomsttagaren har tjänat ihop tillräckligt mycket pengar för att kunna betala årets alla skatter. År

Läs mer

S-politiken - dyr för kommunerna

S-politiken - dyr för kommunerna S-politiken - dyr för kommunerna 2011-11-08 1 UNDERFINANSIERAD S-BUDGET RISKERAR ÖVER 5000 JOBB I KOMMUNSEKTORN SAMMANFATTNING 1. De socialdemokratiska satsningarna på kommunerna är underfinansierade.

Läs mer

KANDIDATER TILL PARTIKONGRESSEN DEN 8-12 APRIL 2017 VALKRETS 2

KANDIDATER TILL PARTIKONGRESSEN DEN 8-12 APRIL 2017 VALKRETS 2 KANDIDATER TILL PARTIKONGRESSEN DEN 8-12 APRIL 2017 VALKRETS 2 INFORMATION Den 8 till 12 april har Socialdemokraterna sin 39:e partikongress. Denna genomförs på Svenska mässan i Göteborg. Till kongressen

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land där var och en oavsett bakgrund kan växa och ta sin del

Läs mer

Helsingborg Finansdepartementet Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag

Helsingborg Finansdepartementet Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag Helsingborg 2017-02-07 Finansdepartementet Fi.registrator@regeringskansliet.se Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag Remissvar från Företagarförbundet Fria Företagare 1. Allmänt om utgångspunkterna

Läs mer

Jul, jobb och jämställdhet. Mer i plånboken, arbete till fler och ökad makt över vardagen

Jul, jobb och jämställdhet. Mer i plånboken, arbete till fler och ökad makt över vardagen Jul, jobb och jämställdhet Mer i plånboken, arbete till fler och ökad makt över vardagen Ny utredning från Riksdagens utredningstjänst, RUT, visar att det framförallt är kvinnor som fått en gynnsam utveckling

Läs mer

Effekterna av vårdnadsbidraget

Effekterna av vårdnadsbidraget Effekterna av vårdnadsbidraget - Kraftiga neddragningar i förskolan - Begränsningar i barns rätt till förskola - Minskad jämställdhet i familjeliv och arbetsliv - Minskat deltagande i arbetslivet - Tillbakagång

Läs mer

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare DYRARE ATT BO Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare Inledning Villaägarna det är vårt folk Gunnar Sträng, tidigare socialdemokratisk finansminister Inför höstens val

Läs mer

Inkomstpolitiskt program

Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiskt program Innehållsförteckning Inledning 3 Lön och lönevillkor 4 Kollektivavtal och arbetsrätt 5 Skatter 6 Socialförsäkringar 7 Inkomstpolitiska programmet / 2012-11-18/20 Inledning Sverige

Läs mer

Inkomstpolitiskt program

Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiska programmet / 2008-11-23/25 1 Inledning Löneskillnader påverkar inkomstfördelningen och därmed också fördelning av möjligheter till konsumtion. Till detta kommer

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

1 1!2 #&#'(/&'( 3 +.(4(/(,-4/4(& 56!&#.#&(7)&#(#&(/ 56 1 1 1 "8!!1 9 #&/&('/ 5: #&#.-&/&+/& 5 " 1 8;8!!9 ;/&#&##. 5* #&#$%+/&#.#& 50 "8 4#/=7&>#&(

1 1!2 #&#'(/&'( 3 +.(4(/(,-4/4(& 56!&#.#&(7)&#(#&(/ 56 1 1 1 8!!1 9 #&/&('/ 5: #&#.-&/&+/& 5  1 8;8!!9 ;/&#&##. 5* #&#$%+/&#.#& 50 8 4#/=7&>#&( 2 #$%) * +#,-./ 0 1 1 2 ##/ 3 +.4/,-4/4 56 #.#7)##/ 56 1 1 1 81 9 #// 5: ##.-/+/ 5 1 8;89 ;/###. 5* ##$%+/#.# 50 7-./#..# 5 8 4#/=7># >=?@- @ A.>++,->7-%/A %=6- A8#$%>#....A 1 /=*?- 5? A#.>#>#,#A =/B06-5@

Läs mer

SKATTER OCH SAMHÄLLSEKONOMISK EFFEKTIVITET

SKATTER OCH SAMHÄLLSEKONOMISK EFFEKTIVITET SKATTER OCH SAMHÄLLSEKONOMISK EFFEKTIVITET Fördelningspolitiska skäl Marknadsimperfektioner roblem: åverkar i sig ofta effektiviteten negativt Indirekta skatter Figur 1. Skatt per konsumerad (producerad)

Läs mer

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 Samordnade förbundsförhandlingar LOs stadgar innehåller sedan kongressen 2008 tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse gemensamma förhandlingar,

Läs mer

A-kassan är till för dig som har arbete

A-kassan är till för dig som har arbete A-kassan är till för dig som har arbete Illustration: Robert Nyberg. Trygga vågar Trygga människor vågar. Vågar ställa om och pröva nya banor. Samhällets sätt att tillverka varor och erbjuda tjänster förändras

Läs mer

Hur löser vi finansieringen av välfärden för en åldrande befolkning?

Hur löser vi finansieringen av välfärden för en åldrande befolkning? IEI NEK1 Ekonomisk Politik Grupparbete VT12 Hur löser vi finansieringen av välfärden för en åldrande befolkning? Bernt Eklund, Mårten Ambjönsson, William Nilsonne, Fredrik Hellner, Anton Eriksson, Max

Läs mer

Frågor & svar om a-kassan. inför 7 september

Frågor & svar om a-kassan. inför 7 september Frågor & svar om a-kassan inför 7 september Frågor och svar om a-kassan Fråga: Varför bör den som blir arbetslös ha sin inkomst tryggad? Svar: Alla människor behöver kunna planera sin ekonomi. Det faktum

Läs mer

Skattefridagen 18 juli 2016 Tre dagar senare än i fjol

Skattefridagen 18 juli 2016 Tre dagar senare än i fjol Skattefridagen 18 juli 2016 Tre dagar senare än i fjol Skattefridagen 18 juli 2016 Skattefridagen är den dag på året då den genom snittliga inkomsttagaren tjänat ihop tillräckligt för att kunna betala

Läs mer

Hur finansierar vi framtidens välfärd? Robert Boije Samhällspolitisk chef, Saco

Hur finansierar vi framtidens välfärd? Robert Boije Samhällspolitisk chef, Saco Hur finansierar vi framtidens välfärd? Robert Boije Samhällspolitisk chef, Saco Frågeställningar 1. Vilka utmaningar står de offentliga utgifterna inför de kommande 10-15 åren? 2. Vad talar för ett oförändrat,

Läs mer

Pressmeddelande. Så påverkas du av regeringens budget. 20 september 2017

Pressmeddelande. Så påverkas du av regeringens budget. 20 september 2017 Pressmeddelande 20 september 2017 Så påverkas du av regeringens budget Idag presenterade regeringen budgetpropositionen för 2017. Hushållen påverkas bland annat genom lägre skatt vid bostadsförsäljning

Läs mer

Två år med ROT och RUT

Två år med ROT och RUT Augusti 2010 Två år med ROT och RUT Innehåll Sammanfattning... 3 Fler jobb och företag med ROT och RUT... 4 Minst 18 000 nya jobb... 4 Nya jobb per län... 6 Minskat svartarbete... 9 Plus för statsbudgeten...

Läs mer

Att Vi ska agera som en aktiv ägare och se till att de av oss gemensamt ägda bolag blir starka och konkurrenskraftiga.

Att Vi ska agera som en aktiv ägare och se till att de av oss gemensamt ägda bolag blir starka och konkurrenskraftiga. B 20 Motion till SAP kongressen 2009 Vi som tillhör de äldre i landet har med stor oro noterat att den borgerliga regeringen håller på att rasera den välfärd som vi och tidigare generationer kämpat för

Läs mer

Ett Sverige som håller ihop

Ett Sverige som håller ihop Ett Sverige som håller ihop VÅRBUDGETEN FÖR 2015 Vårbudgeten på 5 minuter Foto: Folio Bildbyrå / Maskot, Jyrki Komulainen, David Schreiner Vårbudgeten för 2015 Den 15 april lämnade regeringen sin ekonomiska

Läs mer

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Promemoria 2012-04-12 Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Den globala skuldkrisen har påverkat också Sverige. Tillväxten har dämpats och arbetsmarknaden har försämrats. Det råder

Läs mer

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Kommunal driver kampanj för bättre upphandlingar En facklig valrörelse Kommunals uppdrag är att förbättra villkoren för medlemmarna. Därigenom

Läs mer

Den svenska byggindustrin är något att vara stolt över. Kvalitén är hög, byggarna kompetenta och trivseln på topp. Men svartarbete och oseriösa

Den svenska byggindustrin är något att vara stolt över. Kvalitén är hög, byggarna kompetenta och trivseln på topp. Men svartarbete och oseriösa Den svenska byggindustrin är något att vara stolt över. Kvalitén är hög, byggarna kompetenta och trivseln på topp. Men svartarbete och oseriösa aktörer solkar ner vårt rykte och förstör för de hederliga

Läs mer

Småföretagande i världsklass!

Småföretagande i världsklass! Småföretagande i världsklass! Vi vill att: det ska vara kul att driva företag fler vågar starta och livnära sig som företagare fler företag kan vara lönsamma och växa allt företagande ska bedrivas rättvist

Läs mer

2015-09-10 Dnr 2015:1392

2015-09-10 Dnr 2015:1392 2015-09-10 Dnr 2015:1392 Vad är den offentligfinansiella effekten av att både avskaffa uppskovsräntan på kapitalvinstskatten, samt maxgränsen för uppskov vid försäljning av privatbostäder? Anta att förändringen

Läs mer

Hässleholms Hantverks- & Industriförening

Hässleholms Hantverks- & Industriförening Hässleholms Hantverks- & Industriförening Information om De nya 3:12-reglerna Jerker Thorvaldsson www.hantverkarna.nu 1990 års reform Arbetsinkomster beskattas mellan 32 % upp till 57 % Kapitalinkomster

Läs mer

Ökade klyftor och ett otryggare arbetsliv

Ökade klyftor och ett otryggare arbetsliv Ökade klyftor och ett otryggare arbetsliv Ett PM om konsekvenserna av en borgerlig regerings politik Dyrare och lägre a-kassa, fler otrygga jobb, skrotad rätt till heltid och uteblivna satsningar på arbetsmiljö

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Den svenska välfärdsstaten skiljer sig från

Den svenska välfärdsstaten skiljer sig från Slutsatser och rekommendationer Den svenska välfärdsstaten skiljer sig från andra typer av välfärdssystem genom att vara universell, generös och i huvudsak skattefinansierad. Systemet har fungerat väl

Läs mer

Detaljerad innehållsförteckning

Detaljerad innehållsförteckning Detaljerad innehållsförteckning DETAILED TABLE OF CONTENTS 1 Skatter i ett ekonomiskt och historiskt perspektiv 17 1.1 Skattesystemets huvuduppgifter...17 1.1.1 Finansieringen av offentliga utgifter...17

Läs mer

En lönande sektor. Hushållsnära tjänster sätter fart på ekonomin och stärker kvinnors ställning på arbetsmarknaden. augusti 2006. www.centerpartiet.

En lönande sektor. Hushållsnära tjänster sätter fart på ekonomin och stärker kvinnors ställning på arbetsmarknaden. augusti 2006. www.centerpartiet. En lönande sektor Hushållsnära tjänster sätter fart på ekonomin och stärker kvinnors ställning på arbetsmarknaden Finska arbetsministeriet augusti 2006 www.centerpartiet.se En fråga om attityder Tänk att

Läs mer

Aktuell analys. Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015. 23 oktober 2014

Aktuell analys. Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015. 23 oktober 2014 Aktuell analys 23 oktober 2014 Kommentarer till Budgetpropositionen för 2015 Den nya regeringen presenterade idag sin budget för 2015. Vinnarna är ensamstående med underhållsstöd och pensionärer. Underhållsstödet

Läs mer

Övriga handlingar. SSU:s 38:e förbundskongress 2015

Övriga handlingar. SSU:s 38:e förbundskongress 2015 Övriga handlingar SSU:s 38:e förbundskongress 2015 1 2 Uttalanden Jämlik framtid Det är det jämlika samhället som vi människor blir fria att forma våra liv utan att vår bakgrund bestämmer förutsättningarna.

Läs mer

Det är aldrig för tidigt för en trygg ålderdom.

Det är aldrig för tidigt för en trygg ålderdom. Det är aldrig för tidigt för en trygg ålderdom. Pensionshandbok för alla åldrar Det är inte lätt att sätta sig in i alla turer kring pensionerna och hur man ska göra för att få en anständig och rättvis

Läs mer

Förändrad reavinstbeskattning

Förändrad reavinstbeskattning Förändrad reavinstbeskattning För en bättre bostadsmarknad Förändrad reavinstbeskattning För en bättre bostadsmarknad Index Sammanfattning Sid 3 1. Bakgrund Sid 4 1.1 Pensionärer Sid 4 1.2 Barnfamiljer

Läs mer

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN. Medlemsavgift DAGORDNINGSPUNKT. nr 25

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN. Medlemsavgift DAGORDNINGSPUNKT. nr 25 MOTIONER OCH UTLÅTANDEN Medlemsavgift DAGORDNINGSPUNKT nr 25 Sid 2 Medlemsavgifter HEM Innehåll Dagordningspunkt 25... 3 Motion nr 16 Angående avgiftsklasser för medlemsavgifter... 3 Motion nr 17 Angående

Läs mer

Skattenyheter från Visma Spcs

Skattenyheter från Visma Spcs Av Jan-Erik W Persson och Anders Andersson Innehåll 2 000 kr i lönehöjning 2009 men ändå ingen statlig skatt 1 Prisbasbeloppet ökar med 1 800 kr 1 Skiktgränserna för statlig skatt år 2009 höjs med ca 6,4

Läs mer

När det gäller personer som samtidigt får ersättning från Försäkringskassa, A-kassa eller socialbidrag anser

När det gäller personer som samtidigt får ersättning från Försäkringskassa, A-kassa eller socialbidrag anser *Skatteverket 1(5) 1000 vita nya jobb i Gävle Bakgrund Skatteverket har i juni månad 2006 presenterat en rapport om svartjobb, Rapport 2006:4 Svartköp och svartjobb i Sverige. Rapporten handlar om arbetsinkomster

Läs mer

6 Sammanfattning. Problemet

6 Sammanfattning. Problemet 6 Sammanfattning Oförändrad politik och oförändrat skatteuttag möjliggör ingen framtida standardhöjning av den offentliga vården, skolan och omsorgen. Det är experternas framtidsbedömning. En sådan politik

Läs mer

5 Den offentliga sektorns inkomster

5 Den offentliga sektorns inkomster Offentlig ekonomi 2009 Den offentliga sektorns inkomster 5 Den offentliga sektorns inkomster I detta kapitel redovisar vi den offentliga sektorns inkomster. De olika inkomstkällorna presenteras och inkomsterna

Läs mer

Rödgrön företagarpolitik i praktiken Johan Kreicbergs November 2009

Rödgrön företagarpolitik i praktiken Johan Kreicbergs November 2009 Rödgrön företagarpolitik i praktiken Johan Kreicbergs November 2009 Rödgrön företagarpolitik i praktiken Inledning Numera vill samtliga riksdagspartier beskriva sin politik som småföretagarinriktad. Vänsterpartiets

Läs mer

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik!

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! För mer information gå in på: www.lo.se/stockholmsmodellen Facket ska jobba för att individen får mer inflytande. Man 38 år, Byggnads Sluta jaga sjuka.

Läs mer

RUT och ROT 2010 Succén fortsätter

RUT och ROT 2010 Succén fortsätter RUT och ROT 2010 Succén fortsätter Rapport från Företagarna januari 2011 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Snabb ökning av användningen av RUT och ROT... 2 Minst 24 000 nya jobb... 3 Flest nya jobb

Läs mer

Moderaternas politik för sänkt a-kassa och lägre löner. Socialdemokraternas politik för fler jobb och trygghet för alla

Moderaternas politik för sänkt a-kassa och lägre löner. Socialdemokraternas politik för fler jobb och trygghet för alla Rött Blått politik för fler jobb och trygghet för alla Ge 100 000 soloföretagare möjlighet att anställa en medarbetare genom sänkt arbetsgivaravgift. Ge 7 500 arbetslösa akademiker arbete eller praktik

Läs mer

utmaningar Socialförsäkringsutredningen g 2010:4 Parlamentariska socialförsäkringsutredningen

utmaningar Socialförsäkringsutredningen g 2010:4 Parlamentariska socialförsäkringsutredningen Socialförsäkringen Principer och utmaningar Socialförsäkringsutredningen g 2010:4 I socialförsäkringen i möts försäkringsprinciper i i och offentligrättsliga principer Försäkring Kostnader för Krav på

Läs mer

Nya regler för beskattning av utdelning och försäljning av aktier i fåmansföretag

Nya regler för beskattning av utdelning och försäljning av aktier i fåmansföretag Nya regler för beskattning av utdelning och försäljning av aktier i fåmansföretag Martin Johansson LR Revision & Redovisning Sverige AB Sammanfattning och innehåll Skatten på utdelning höjs till 25 % Förenklingsregeln

Läs mer

Villkoren för sjuk- och aktivitetsersättning

Villkoren för sjuk- och aktivitetsersättning Kommittémotion Motion till riksdagen 2017/18:1938 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) Villkoren för sjuk- och aktivitetsersättning 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs

Läs mer

Kommittédirektiv. Beräkning av skattetillägg. Dir. 2016:88. Beslut vid regeringssammanträde den 19 oktober 2016

Kommittédirektiv. Beräkning av skattetillägg. Dir. 2016:88. Beslut vid regeringssammanträde den 19 oktober 2016 Kommittédirektiv Beräkning av skattetillägg Dir. 2016:88 Beslut vid regeringssammanträde den 19 oktober 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska se över bestämmelserna om beräkning av skattetillägg

Läs mer

FÖRDELNINGSANALYS 2010-2011

FÖRDELNINGSANALYS 2010-2011 UTREDNINGSTJÄNSTEN Tommy Lowén Tfn: 08-786 5661 PM 2010-04-26 Dnr 2010:0752 FÖRDELNINGSANALYS 2010-2011 En analys av fördelningseffekterna av de förslag som enligt Socialdemokraterna kommer att presensteras

Läs mer

Sänkt skatt för pensionärer

Sänkt skatt för pensionärer Skatteutskottets betänkande 2008/09:SkU13 Sänkt skatt för pensionärer Sammanfattning Utskottet tillstyrker regeringens förslag (prop. 2008/09:38) om skattelättnader för personer som fyllt 65 år. Förslaget

Läs mer

RP 58/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om rundradioskatt

RP 58/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om rundradioskatt Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om rundradioskatt PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om rundradioskatt ändras

Läs mer

Ett förstärkt jobbskatteavdrag

Ett förstärkt jobbskatteavdrag Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ett förstärkt jobbskatteavdrag September 2009 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)...4

Läs mer