FLERÅRSPLAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FLERÅRSPLAN 2014-2016"

Transkript

1 FLERÅRSPLAN MED SAMMANSTÄLLD BUDGET 2014 Skärgårdsbåtar i Gustafsberg Foto: Uddevalla kommun

2 2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förslag till flerårsplan Kommunfullmäktiges styrkort 4 Flerårsplan och budget Ekonomiska förutsättningar 6 Resultat-, balans och kassaflödesbudget 16 Driftbudget 17 Nämndsvis redovisning av förändring av kommunbidrag samt nämndernas riktade uppdrag, mål mm 18 Kommunfullmäktiges beslut 22 Sammanställd budget 2014 Kommunens organisation 24 Från flerårsplan till sammanställd budget 25 Nämnderna 28 Bolag och stiftelsers organisation 53 Bolagen 54 Stiftelserna 64 Resultatbudget 67 Balansbudget 68 Kassaflödesbudget 69 Investeringar 70 3

4 4 KOMMUNFULLMÄKTIGES STYRKORT

5 Mått Enhet Mål 2013 Mål 2014 Mål 2015 Mål 2016 Fler nöjda brukare i kommunala verksamheter och fler nöjda företagare i kommunen Fler Uddevallabor har en positiv uppfattning av de kommunala verksamheterna Fler Uddevallabor tycker att Uddevalla är en bra plats att bo och leva på Fler Uddevallabor upplever sig vara delaktiga och ha inflytande i kommunala beslut Fler Uddevallabor känner sig trygga i Uddevalla Fler brukare och medborgare är nöjda med kommunens bemötande Fler ungdomar upplever sig vara delaktiga och ha inflytande Index 75 Index Index Index Index % 80 % 32 Fler Uddevallabor har eftergymnasial utbildning % 37 Förslag till flerårsplan Uddevallabornas förutsättningar för god hälsa på lika villkor ska öka Index 112 Integrationen ska förbättras i Uddevalla % 64 Minska koldioxidutsläppen med totalt 170 kg/inv (3,4%) varav 100 kg/inv (2 %) gäller transporter (miljömål 6) Minska koldioxidutsläppen med totalt 170 kg/inv (3,4%) varav 70 kg/inv (1,4%) gäller energianvändning (miljömål 5) Sjukfrånvaron bland Uddevalla kommuns medarbetare ska minska Fler nöjda medarbetare i Uddevalla kommun %, kg/inv kg/inv % 5,1 Index Mer jämställd löneutveckling där kvinnornas genomsnittliga lönesumma ska öka i förhållande till männens. Ny definition fr. o m % 100 Nettokostnadsandel inkl finansnetto i % av skatter och bidrag % 98 Soliditeten ska öka % 27,5 Investeringsnivå i % av skatteintäkter % 10 Egenfinansiering av investeringar % 65 Finansiell profil jämfört med Västra Götaland (placering av 49 kommuner) Plats 28 Nettokostnader i relation till Västra Götaland Kr / inv Våra miljöförbättrande åtgärder har givit resultat för klimatet och effekt vad gäller energibesparingar för kommunens verksamheter Index 119

6 FLERÅRSPLAN FLERÅRSPLAN OCH BUDGET Flerårsplanen har reviderats efter kommunfullmäktiges beslut i juni och därför har den nu uppdaterats. Förändringarna mot den ursprungliga planen avser; Nytt beslut om förändrad skattesats i september där engångsintäkter för arbetsmarknadsförsäkringar, ökade skatteintäkter samt ny borgensavgift förändrade förutsättningarna. Korrigering har skett för 2013 års resultatprognos från senaste delårsrapport De finansiella kostnaderna och intäkterna har korrigerats för effekterna av en lägre låneskuld. EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR Sammanfattning Under våren och sommaren har svensk ekonomi utvecklats fortsatt svagt. I omvärlden har utvecklingen varit splittrad. Till det positiva hör att euroländerna som helhet återigen visar tillväxt. Glädjande är också att förhoppningarna om framtiden överlag har stärkts. Vi bedömer att konjunkturläget i Sverige gradvis förbättras under hösten och vintern. Den återhämtning som sker är emellertid inte särskilt stark. Sveriges BNP växer i år med 0,8 procent och nästa år med 2,7 procent. För ökar BNP:s tillväxt med 3,6-3,8 procent. Flerårsplanen resulterade i att de kommunbidrag som tilldelades var större än de finansiella målen gav utrymme för. Det finns helt enkelt inga marginaler kvar i denna plan. Detta skapar tryck på vår ekonomi i tre delar: klara efterfrågökningen från demografiska förändringar, skapa utrymme för att klara underskott i verksamheten samt att återställa marginalerna så att de finansiella målen kan uppnås. Utgångsläget för 2014 har successivt förbättrats under Prognosen i senaste delårsrapport är klart bättre tack vare tillfälliga engångsintäkter, ansträngningar att hålla nere kostnader, samt reavinster. Det egentliga resultatet (före tillfälliga intäkter och reavinster) är dock svagt i relation till våra finansiella mål. Flerårsplanen som här presenteras innehåller en skattehöjning om 25 öre och kommungemensamma effektiviseringar för att finansiera de ovanstående behoven inkl. de demografiskt betingade kostnaderna. Åtgärderna räcker till att klara de förväntade verksamhetsunderskottet men däremot inte att återställa marginalerna till en nivå som når de finansiella målen. Det finansiella resultatet av flerårsplanen innebär en förstärkning av tidigare flerårsplan. Den förutsätter upptagna effektiviseringar ger förväntat resultat och att underskotten i verksamheten minskar och upphör. Ekonomiska nyckeltal De fyra finansiella målen är färgmarkerade och det som är markerat med rött uppfyller inte målen. Tabellen ger ett tydligt besked att balansen mellan kostnader och intäkter inte räcker till för att uppnå de finansiella målen och därmed en god ekonomisk hushållning. 6 Trots förbättringen i denna reviderade plan nås inte de finansiella målen men skillnaden har klart minskat. Avkall på alla finansiella mål utom ett görs under 2014 men då kommunbidragen minskar år för år förbättras måluppfyllelsen under Samtidigt bör det noteras att ingen ökning av respektive nämnds kommunbidrag finns med i planen. Blicken måste också riktas framåt för att skapa förutsättningar att klara den efterfrågeökning inom äldreomsorgen som den demografiska utvecklingen ger på lite längre sikt.

7 Följande tabell och diagram visar utvecklingen över planeringsperioden: Utfall Budget Prognos Budget Plan Plan Mål Nettokostnadsandel (%) 97,6 99,8 98,1 98,2 98,5 96,9 98,0 Soliditet (%) 29,4 27,0 29,7 28,0 27,4 27,7 öka Egenfinansering (%) 53,9 36,1 51,9 47,9 61,0 85,4 65,0 Investeringsnivå (%) 11,9 11,9 10,1 12,1 9,7 9,0 10,0 Investeringsnivå (mkr) Låneskuld (mkr) Egen låneskuld (mkr) Resultat (mkr) Finansiellt mål nås inte Finansiellt mål nås God ekonomisk hushållning I kommunallagen anges att för den kommunala verksamheten ska det finnas mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Målen och riktlinjerna ska omfatta såväl ekonomi som verksamhet. God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv kan också beskrivas som att varje generation ska bära kostnaden för den service som den konsumerar. I god ekonomisk hushållning inryms också kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. För Uddevalla kommun ger de övergripande finansiella målen i kombination med kommunfullmäktiges styrkort, uppdrag och nämndernas egna styrkort ledning om god ekonomisk hushållning uppnås. Förslag till flerårsplan Sveriges Kommuner och Landstings bedömningar av ekonomin Under våren och sommaren har svensk ekonomi utvecklats fortsatt svagt. I omvärlden har utvecklingen varit splittrad. Till det positiva hör att euroländerna som helhet återigen visar tillväxt. Glädjande är också att förhoppningarna om framtiden överlag har stärkts. Vi bedömer att konjunkturläget i Sverige gradvis förbättras under hösten och vintern. Den återhämtning som sker är emellertid inte särskilt stark. Sveriges BNP växer i år med 0,8 procent och nästa år med 2,7 procent. Läget på den svenska arbetsmarknaden börjar förbättras först en bit in på nästa år. Arbetslösheten sjunker under loppet av 2014 från 8 procent till ner strax under 7,5 procent. Det fortsatt svaga arbetsmarknadsläget i kombination med en fortsatt stark krona håller tillbaka pris- och löneutvecklingen. Löneökningarna fortsätter ligga strax under 3 procent. Det låga inflationstrycket begränsar skatteunderlagets tillväxt. I reala termer, dvs. efter avdrag för pris- och löneökningar, är däremot skatteunderlagets tillväxt fortsatt stark i år. Nästa år begränsas tillväxten av sänkta pensioner. Utgångsläge inför planeringen Som utgångspunkt för denna planeringsomgång finns gällande plan för Utgångsläget för 2014 har klart förbättrats under Prognosen i senaste delårsrapport är klart bättre tack vare tillfälliga engångsintäkter, ansträngningar att hålla nere kostnader, samt reavinster. Det egentliga resultatet (före tillfälliga intäkter och reavinster) är dock svagt i relation till våra finansiella mål. Kommunens satsning på Torpområdet har i förutsättningarna beräknats utifrån den ursprungliga avsättning som gjordes 2008 och Avsättningen skall korrigeras varje år för eventuella förändringar i projektet. De utbetalningar som nu sker för detta ökar kommunens låneskuld. 7 Kostnaderna för försörjningsstödet har ökat sedan mitten av 2008 och har gått från en årstakt på 25 mkr till c:a 48 mkr i dagsläget. Ökningstakten har avtagit under senare tid och en utplaning har skett på denna nivå. Merparten av socialnämndens underskott finns dock att finna i den ökade efterfrågan på hemtjänst som närmast exploderade 2010 men där det fortfarande finns en ökningstakt (se nedanstående diagram).

8 Arbetsmarknaden Följande diagram visar arbetslösheten i Uddevalla, riket och Västra Götaland från februari 2011 och fram tom augusti Arbetslösheten redovisas i relation mot arbetskraften. Jämfört med ett år tillbaka är den totala arbetslösheten relativt oförändrad men Uddevalla har förbättrat relationen mot riket och länet. När det gäller den höga ungdomsarbetslösheten på 19% befinner sig Uddevallas ungdomar i högre grad i olika former av program med aktivitetsstöd (12%) och den öppna arbetslösheten om 7% är något lägre än riket och länet i genomsnitt. Samtidigt har den förbättrats i relation till förra året. Könsuppdelad statistik för Uddevalla visar att männen har en högre arbetslöshet än kvinnorna. För ungdomarna visas resultatet i nedanstående diagram. Total arbetslöshet i % av arbetskraften öppet arbetslösa och i program 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Skillnad mot Vgr Uddevalla Västra Götaland Riket 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Ungdomsarbetslöshet i % av arbetskraften öppet arbetslösa och i program Skillnad mot Vgr Uddevalla Västra Götaland Riket 8

9 Uddevalla kommuns ekonomi i jämförelse med Västra Götaland Uddevalla har förbättrat sin placering 2012 med tre steg jämfört med 2011, från plats 32 till 29 bland Västra Götalands 49 kommuner. Årets mål är minst plats 28 och för sista året i strategiska planen, 2014, är målet en förbättring till minst plats 24. Målet för 2013 är inte helt uppnått. Rankingplaceringen visar att Uddevalla fortfarande ligger en bit under genomsnittet. Uddevalla har inte heller på många år varit bättre än genomsnittet utan snarare strax under. KFi s (Kommunforskning i Västsverige) sammanfattande bild av Uddevalla är en kommun med svag finansiell ställning och med ett starkt resultat (sett över treårsperioden ). Det starka resultatet delas med ett större antal kommuner framför allt pga. återbetalning av AFA-pengarna Skattesatsen på 21,66 kronor jämförs med genomsnittet för länen på 21,40 kronor. Invånarantal och befolkningsprognos uppgick invånarantalet till personer. Nivån innebär en ökning med 374 personer sedan föregående år. Prognosen för i gällande flerårsplan är personer, vilket visar att utvecklingen ligger i linje med befolkningsprognosen. Befolkningsprognosen innebär ett fortsatt ökande invånarantal till c:a invånare år Det ökande invånarantalet innebär dels ett ökat tryck på bl. a. boende och olika kommunala verksamheter men ger dessutom ökade skatteintäkter och bidrag. För skatter och bidrag gäller att varje ytterligare invånare innebär ett tillskott på ca 50 tkr. Förslag till flerårsplan Demografiska förändringar De närmaste åren sker fortsatta förändringar i demografin för kommunen. För perioden fram till 2018 ger prognosen att trycket på förskolan och grundskolan ökar, gymnasiet minskar, de yngre äldre ökar och även åldersgruppen över 80 år ökar. Demografin är en av våra viktigaste utmaningar i den resursfördelning som skall ske. De demografiska förändringarna måste klaras av genom omfördelningar inom kommunen. Ibland kan dessa vara inom samma nämnds område men även omfördelningar mellan nämnder kan bli aktuellt. 9 Relativ demografisk utveckling för vissa åldersgrupper

10 Långtidsprognos tom 2040 Prognoser över befolkningsutvecklingen och förändringar i kommunens delområden görs med regelbundenhet för den närmaste tioårsperioden. Denna längre prognos redovisar en bedömning av befolkningsförändringen i kommunen i ett trettioårsperspektiv och med fokus på utvecklingen i de äldre åldersgrupperna. Befolkningen blir äldre. Andelen äldre av befolkningen (65 år och uppåt) ökar och befolkningens medelålder stiger. Andelen ålderspensionärer utgör idag 19 % av befolkningen men väntas öka till 24 % vid prognosperiodens slut. Antalet nya pensionärer ökar stadigt under den första delen av prognosperioden vilket medför en kraftig ökning av äldre i åldersgrupperna från 80 respektive 90 år senare under perioden. Även den arbetande delen av befolkningen ökar i antal men minskar i andel, framförallt i förhållande till de äldre generationerna. Utvecklingen i de yngre åldersgrupperna är svårare att förutse och är beroende av fler faktorer. Med en ökande befolkning och ett positivt flyttningsnetto kan dock även de yngre åldersgrupperna antas komma att öka. Några av förändringarna: befolkningen ökar genomsnittligt med knappt 200 personer/år befolkningens medelålder stiger med 2 år till närmare 44 år andelen äldre i befolkningen (65 år och uppåt) med ökar 5 % åldersklassen år ökar med 38 % åldersklassen år ökar med 41 % åldersklassen 90 år och uppåt ökar med 77 %. Utmaning på lägre sikt bortom planeringsperioden! Ovanstående befolkningsutveckling ger att den stora utmaningen fram till 2035 är äldreomsorgen. Sveriges Kommuner och Landsting har i en skrift sammanställt effekterna av detta och där dras slutsatsen att kostnaden kommer att öka med 50-60% för äldreomsorgen för Uddevalla motsvarar det mkr. Pensionskostnader Pensionskostnaderna är fortsatt en viktig fråga att hantera resultat- och likviditetsmässigt de kommande åren då kostnaden för dessa relativt sett ökar och undantränger utrymme för andra verksamhetskostnader. Dessutom bygger de på den utmaning som redovisades ovan. mkr Pensionskostnader (brutto) Enligt de av kommunfullmäktige antagna riktlinjerna för pensionsåtaganden skall en utjämning av de framtida pensionskostnaderna ske genom inlösen av hela eller delar av ansvarsförbindelsen. För en fullständig utjämning av kostnaderna över åren skulle nivån behöva vara ca mkr inkl. löneskatt per år. I flerårsplanen finns inte utrymme för denna inlösen. Följande diagram visar utvecklingen av pensionskostnaderna över längre tid där det framgår att nivån ökar stadigt och kommer öka ytterligare med c:a 20 mkr fram till år 2025 (bruttovolymen är inte helt jämförbar med ovanstående tabell då den visar fasta priser från 2010). 10

11 Skatt, utjämning och bidrag Ökningen under perioden beräknas till 14% i förhållande till bokslut I nedanstående tabell redovisas den beräknade utvecklingen av egna skatteintäkter, inkomst- och kostnadsutjämning samt regleringsbidrag/-avgift. I beräkningen för 2014 ingår effekterna av det föreslagna kostnads och utjämningsförslaget samt kostnaden för införandebidraget för systemet. Förslag till flerårsplan mkr Bokslut Prognos Plan Skatt, utjämning och bidrag ökad skatt 25 öre till 21,91% Förändring (%) - 4,3 3,5 3,4 4,4 Ackumulerad förändring (%) 100,0 104,3 107,9 111,6 116,5 Ändring jämfört med gällande plan (mkr) Lss-utjämning (ingår i totalen ovan) Utveckling av skatteintäkter, utjämning och bidrag Pris- och lönereserv Pris- och löneutveckling Arbetsmarknadsläget innebär en något minskad ökningstakt de kommande åren. Den finansiella beredskapen uppgår till nedanstående %-satser. Dessa står i överensstämmelse med underlaget för skatteintäktsberäkningen. Den fortsatta utvecklingen på arbetsmarknaden kommer att avgöra nivån på de faktiska löneökningarna genom de avtalsförhandlingar som sker % Löneökningstakt 2,9 3,2 3,6 11 Löneökningstakt gällande plan 3,4 3,7 - Prisutveckling 1,3 1,5 1,8 Prisutveckling gällande plan 2,0 2,0 - Löneökningstakt i procent

12 Med ovanstående utgångspunkter uppgår pris- och lönereserven till följande belopp för den kommande perioden (ackumulerade belopp): Mkr Lönereserv Prisreserv (varor och tjänster) Summa Ändring jämfört med gällande plan Pris- och lönereserv Taxor och avgifter Ev. förändring av taxor och avgifter skall anpassas till kostnadsutvecklingen i samhället mätt som konsumentprisindex. Som framgår i avsnittet ovan under Pris- och lönereserv görs bedömningen att denna kommer att uppgå till från 1,3 % till 1,8 % per år. Eventuella förändringar av taxor och avgifter utöver denna nivå skall särskilt motiveras. Finansnetto Genomsnittsräntan för låneskulden har beräknats till 3,25 % för 2014 och 3,50% för 2015 samt 3,75% för Det faktiska utfallet för 2012 blev 3,12 %. Internräntan har i beräkningarna antagits vara 3,5%. Amorteringar och ett sjunkande ränteläge har medfört att finansnettot stadigt förbättras under 2000-talet och har därmed frigjort finansiellt utrymme. Detta vänder nu i snabb takt på grund av den ökade upplåningen till att istället ta mer finansiellt utrymme i anspråk. Upplåning mkr Bokslut Prognos Plan Total låneskuld Varav vidareutlåning till bolagen och stiftelser Varav kommunens egen låneskuld Tabell upplåning Som framgår av tabellen ökar låneskulden med c:a mkr under perioden Detta avser c:a 60% kommunens egen upplåning då investeringarna är omfattande samtidigt som utbetalningarna från avsättningen för Torp fortsätter. I ovanstående tabell sker ett skifte mellan 2012 och 2013 då Vatten och avloppsverksamheten bolagiseras. Från 2013 ingår Va-verksamhets upplåning i bolagen istället för kommunen. Investeringsnivå Motivet till en begränsning av investeringar inom den skattefinansierade verksamheten är att dessa investeringar normalt inte ger någon avkastning. En lånefinansiering av dessa investeringar innebär en ökad finansiell belastning vilket tar resurser från verksamheterna. Nedanstående tabell visar de investeringsnivåer som är fastställda av kommunfullmäktige i december. 12

13 mkr Bokslut Prognos Plan Investeringar skattefinansierad verksamhet Investeringar avgiftsfinansierad verksamhet Summa investeringar (beslutad investeringsnivå) 76 bolagiserad Investeringar i % av skatter och bidrag 12,2 10,1 12,1 9,7 9,0 Investeringar Skattesats I flerårsplanen är grunden för beräkningarna att skatten ökas med 25 öre från 2013 års nivå om 21,66 kronor till 21,91 kronor enligt tidigare beslut. Jämförelse görs nedan med Västra Götalandsregionens kommuner. Detta är en känd och homogen grupp med likartade förutsättningar betr. gjorda skatteväxlingar mellan kommunerna och regionen. Skillnaden i skattesats har minskat från 85 öre år 2001 till 13 öre för år Förslag till flerårsplan ,60 22,40 22,20 22,00 21,80 21,60 21,40 21,20 21,00 20,80 20,60 Skattesats till kommun, (%) Uddevalla Skattesats till kommun, (%) Västra Götalands län (ovägt medel) Skattesatsens utveckling i jmf med Västra Götaland Känslighetsanalys Olika inre och yttre faktorer påverkar kommunens ekonomi. I nedanstående tabell redovisas de effekter som händelserna har: Händelse Årseffekt 2014 i mkr Löneförändring med 1 %-enhet Förändring av antalet anställda med Inflationsförändring med 1 %-enhet +- 4,0 Skatteunderlagsförändring med 1 %-enhet (riksnivå) Förändrad kommunalskatt med 1 kr Förändrad kommunalskatt med 10 öre +- 9,6 13 Förändrat nettokostnadsmål med 0,1% -enhet +- 2,7 Genomsnittlig ränta med 1%-enhet +- 5,0 Ändrad befolkning med 100 personer +- 5 * * exkl effekter på kommunal service

14 Finansiella mål En långsiktigt stark ekonomi sträcker sig längre än balanskravets nollresultat. Balanskravet är endast en miniminivå. För att bygga upp en långsiktigt stark ekonomi krävs också kortsiktigt stark ekonomi, även om man tillfälligt kan acceptera en svacka. De finansiella målen måste därför även fortsättningsvis prioriteras för att skapa förutsättningar för en god ekonomisk hushållning. Enligt styrprinciperna skall de finansiella målen antas en gång per mandatperiod och prövas varje år inför arbetet med flerårsplan och budget. Följande finansiella mål gäller för perioden och för görs en framskrivning enligt samma principer. Nettokostnadsandel inkl. finansnetto Soliditet Investeringsnivå Egenfinansiering av investeringar Från och med 2013 är vatten och avloppsverksamheten bolagiserad och faller därmed bort från kommunens egen verksamhet. Då målen i strategisk plan för investeringsnivå och egenfinansiering satts med hänsyn till att denna verksamhet skulle ingå borde de finansiella målen för investeringsnivå och egenfinansiering revideras till 7% respektive 100% - redan från Förslaget till beslut innebär dock att revidering inte sker utan tidigare nivåer gäller. Nya finansiella mål skall på nytt sättas för nästa mandatperiod. Framskrivningarna används enbart för att ge en indikation för måluppfyllelsen Mål enligt strategisk plan Framskrivning Nettokostnadsandel inkl. finansnetto i % av skatter och bidrag 98,0 98,0 98,0 98,0 Soliditet % 27,5 27,9 28,3 28,7 Investeringsnivå i % av skatteintäkter Egenfinansiering av investeringar % 65,0 65,0 65,0 65,0 Ger följande effekter på resultat och investeringar; Resultat mkr Maximal investeringsnivå mkr Kommunbidrag I fast pris (2013) mkr 2 556, , ,4 I löpande pris 2014 års priser 2 637, , ,4 14 Ekonomisk sammanfattning av flerårsplanen Nedan följer de effekter som flerårsplanen får på finansiella mål och övriga nyckeltal. Trots förbättringen i denna reviderade plan nås inte de finansiella målen men skillnaden har klart minskat. Avkall på alla finansiella mål utom ett görs under 2014 men då kommunbidragen minskar år för år förbättras måluppfyllelsen under Minskningen av kommunbidragen sker enligt planen genom att socialnämndens underskott minskar och generella effektiviseringar genomförs. Samtidigt bör det noteras att ingen ökning av respektive nämnds kommunbidrag finns med i planen.

15 Följande tabell och diagram visar utvecklingen över planeringsperioden. Utfall Budget Prognos Budget Plan Plan Mål Nettokostnadsandel (%) 97,6 99,8 98,1 98,2 98,5 96,9 98,0 Soliditet (%) 29,4 27,0 29,7 28,0 27,4 27,7 öka Egenfinansering (%) 53,9 36,1 51,9 47,9 61,0 85,4 65,0 Investeringsnivå (%) 11,9 11,9 10,1 12,1 9,7 9,0 10,0 Investeringsnivå (mkr) Låneskuld (mkr) Egen låneskuld (mkr) Resultat (mkr) Finansiellt mål nås inte Finansiellt mål nås Investeringsnivå (%) Resultat (mkr) Förslag till flerårsplan ,0 10,0 5,0 0,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0, Utfall BudgetPrognosBudget Plan Plan Egenfinansering (%) Utfall BudgetPrognosBudget Plan Plan ,0 99,0 98,0 97,0 96,0 95, Utfall Budget Prognos Budget Plan Nettokostnadsandel (%) Plan Utfall Budget Prognos Budget Plan Plan Låneskuld (mkr) Soliditet (%) , ,0 28,0 27,0 26,0 25, Utfall BudgetPrognosBudget Plan Plan Utfall Budget Prognos Budget Plan Plan Varför ökar låneskulden? Egen låneskuld (mkr) , Utgifter Finansiering Upplåning Resultat o avskrivningar Utlåning bolag Avsättningsutbetalni ng Investeringar Utfall Budget Prognos Budget Plan Plan

16 RESULTATBUDGET mkr Bokslut Prognos Budget Plan Plan Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Jämförelsestörande poster VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader ÅRETS RESULTAT Nettokostnadsandel inkl finansnetto 97,6% 98,1% 98,2% 98,5% 96,9% Resultat i % av skatter och bidrag 2,4% 1,9% 1,8% 1,5% 3,1% Finansnettos andel av skatter och bidrag -0,2% 0,2% 0,1% -0,2% -0,4% BALANSBUDGET mkr Bokslut Prognos Budget Plan Plan Anläggningstillgångar varav långfristiga fordringar Omsättningstillgångar varav kassa, bank och korta placeringar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital varav årets resultat Avsättningar varav pensionsskuld Skulder varav långfristiga lån SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Låneskuld exkl vidareutlåning till bolagen Soliditet 29,4% 29,7% 28,0% 27,4% 27,7% KASSAFLÖDESBUDGET mkr Bokslut Prognos Budget Plan Plan Finansieringsbehov Investeringar Försäljning Summa investeringar Finansiering Från den löpande verksamheten Utlåning (-) / amortering (+) Utbetalning av övriga avsättningar Upplåning (+) / amortering (-) Ökning (+) / minskning (-) av övriga långfr skulder Ökning (-) / minskning (+) av likvida medel Summa finansiering Investeringsnivå (andel av skatter och bidrag) -12,5% -10,1% -12,1% -9,7% -9,0% 16

17 DRIFTSBUDGET Bokslut Prognos Budget Budget Budget Budget Fast pris Löpande Nämnd/Styrelse Kommunfullmäktige och revision -8,4-9,0-9,0-9,2-9,2-9,2 Kommunstyrelse -153,7-157,0-151,0-158,2-158,2-158,2 Barn och utbildningsnämnd -1065,4-1084,4-1084, , , ,1 Socialnämnd -1080,8-1055,5-1065, , , ,8 Teknisk nämnd -59,2-79,4-82,4-85,2-85,2-85,2 Kultur- och fritidsnämnd -128,0-126,7-124,7-127,9-127,9-127,9 Miljö- o stadsbyggnadsnämnd -22,8-21,9-21,9-22,5-22,5-22,5 Valnämnden -0,1 0,0-2,0-2,0 0,0 0,0 Försörjningsstöd 0,0-6,0-14,0-14,0-14,0-14,0 Underskottsreserv socialnämnden 0,0-20,0-20,0-15,0 0,0 Centrala effektiviseringar 0,0 0,0 18,0 17,0 24,0 29,5 Utökade kommunbidrag pga. ökad investeringsnivå 0,0 0,0 0,0-4,0-12,0 Nämndernas underskott ,0 Summa nämnder/styrelser -2518,4-2555,9-2556,9-2637,9-2627,9-2615,4 Övriga ej fördelade poster *** 7,6-61,1-153,0-79,0-185,0-277,0 Eliminering internt finansnetto 61,6 39,0 42,0 49,0 56,0 64,0 Summa verksamhetens nettokostnad -2449,2-2578,0-2667,9-2667,9-2756,9-2828,4 Förslag till flerårsplan Skatteintäkter 1972,7 2035,0 2124,0 2124,0 2219,0 2337,0 Generella statsbidrag och utjämning 540,6 587,0 589,0 589,0 587,0 592,0 Finansiella intäkter 55,9 72,0 86,6 86,6 97,4 108,8 Finansiella kostnader -59,7-66,9-82,9-82,9-103,1-119,9 Resultat e. finansnetto 60,3 49,1 48,8 48,8 43,4 89,5 REDOVISAT RESULTAT 60,3 49,1 592,7 48,8 43,4 89,5 Nettokostnadsandel inkl finansnetto 97,6% 98,1% 98,2% 98,2% 98,5% 96,9% Finansnettots andel av skatteintäkterna 0,2% -0,2% -0,1% -0,1% 0,2% 0,4% Resultat i % av skatteintäkterna 2,4% 1,9% 21,8% 1,8% 1,5% 3,1% *** Specifikation ej fördelade poster: Arbetsgivaravgifter 20,7 18,0 19,0 19,0 19,0 19,0 Avtalsförsäkringar 55,0 52,0 24,0 24,0 0,0 0,0 Pensioner -68,1-79,0-74,0-74,0-75,0-80,0 Pris och lönereserv 0,0-53,1-127,0-55,0-129,0-216,0 Afa - lägre premier 7,0 7,0 0,0 0,0 Riktade statsbidrag tillskott 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Riktade statsbidrag avdrag 0,0 0,0-2,0 0,0 0,0 0,0 Utjämningsbidrag kollektivtrafiken 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa ej fördelade poster 7,6-61,1-153,0-79,0-185,0-277,0 17

18 NÄMNDSVIS REDOVISNING AV FÖRÄNDRING AV KOMMUNBIDRAG Beloppen i sammanställningarna är miljoner kronor (mkr). Kommunfullmäktige År Ändring Kommunbidrag Kommunbidrag , ,0 9, ,0 9, ,0 9,0 Kommentar Oförändrat kommunbidrag. Kommunfullmäktige ska fortsätta digitaliseringen av ärenden och sammanträden. Kostnadsminskningen ska leda till att revisionen återfår delar av tidigare neddragningar. Kostnaden för 2014 års vänortsjubileum i Uddevalla finansieras inom tilldelat kommunbidrag. Kommunstyrelsen År Ändring Kommunbidrag Kommunbidrag , ,0 151, ,0 151, ,0 151,0 Kommentar Kommunstyrelsens kommunbidrag minskas med netto 6,0 mkr. Räddningstjänsten tillförs 1,0 mkr medan kommunstyrelsens övriga kommunbidragsfinansierade verksamhet minskas med 7,0 mkr. Av denna summa avser 5,0 mkr kommunledningskontoret och 2,0 mkr övriga delar av kommunstyrelsens verksamhet (exkl. räddningstjänsten). Därutöver åläggs kommunledningskontorets personalavdelning ett resultatkrav på 1,0 mkr resp. IT-avdelningen 3,0 mkr from 2014 (beloppen ingår i raden Centrala effektiviseringar i den ekonomiska sammanställningen). Resultatkraven innebär att kommunstyrelsen vid årets slut ska uppvisa ett överskott mot budget på minst 4,0 mkr. Kommunledningskontorets upphandlingsavdelning ska åstadkomma kostnadssänkningar i upphandlingsverksamheten med minst 1,0 mkr from 2014 (beloppet ingår i raden Centrala effektiviseringar i den ekonomiska sammanställningen). Kommunstyrelsen får i uppdrag att fördela effekterna mellan nämnderna genom minskningar av tilldelade kommunbidrag. 18 I beloppet på raden Centrala effektiviseringar ingår även 3,0 mkr 2014 som en effekt av organisationsförändringar baserade på kommundirektörens genomförda utredning. Effekterna ökar 2015 till 10,0 mkr och from 2016 till 15,5 mkr. Kommunstyrelsen får i uppdrag att fördela effekterna mellan nämnderna genom minskningar av tilldelade kommunbidrag. Kommunstyrelsen ska öka tempot i fiberutbyggnaden och fortsätta satsningen på riktiga jobb för unga.

19 Barn- och utbildningsnämnden År Ändring Kommunbidrag Kommunbidrag , , , , , , ,4 Kommentar Oförändrat kommunbidrag. Nämnden ska klara redovisat behov av utökningar 2014 på 12 mkr (demografi och Sommarhemsskolan) genom effektiviseringar i verksamheten. Ny förskola i Rotviksbro tas i bruk under 2014, kostnader för detta finansieras inom kommunbidraget. Nämnden ska arbeta med utvecklad dialog med elever ( dialogforum ) samt sätta fokus på studieresultat i grundskolan. Förslag till flerårsplan Socialnämnden År ,5 Ändring Kommunbidrag Kommunbidrag , , , , , ,5 Kommentar Socialnämndens kommunbidrag ökas med 10,0 mkr. Utanför socialnämndens kommunbidrag upptages 14,0 mkr som ställs till kommunstyrelsens förfogande att användas under året för tillfälligt tillskott till nämnden för kostnader för försörjningsstödet som överstiger 34,0 mkr och som nämnden ska klara själv. Även om den totala kostnaden för försörjningsstödet överstiger 48 mkr finansieras dessa utanför nämndens kommunbidrag. Utanför socialnämndens kommunbidrag upptages 20,0 mkr 2014 som reservpost för kvarvarande, hittills ej uppnådda effekter, avs. nämndens handlingsplan för ekonomi i balans. Beloppet reduceras till 15,0 mkr 2015 och upphör 2016 då nämnden förväntas vara i ekonomisk balans, dvs klara verksamheten inom tilldelat kommunbidrag. Nämnden ska fortsätta arbetet med upprättad handlingsplan för en ekonomi i balans så snart som möjligt. Nämnden ska vidareutveckla daglig verksamhet inom LSS med bl. a. ökad bredd i utbudet. 19

20 Tekniska nämnden År Ändring Kommunbidrag Kommunbidrag , ,0 82, ,0 82, ,0 82,4 Kommentar Tekniska nämndens kommunbidrag ökas med 3,0 mkr. Nämnden ska arbeta vidare med investeringar i centrum framför allt Kungstorget, Södra resp. Norra Hamngatan samt området runt Bäveån i övrigt, genomföra nya exploateringar för bostäder samt vidareutveckla kollektivtrafiken. Nämndens fastighetsavdelning åläggs ett resultatkrav på 10,0 mkr per år under perioden (beloppet ingår i raden Centrala effektiviseringar i den ekonomiska sammanställningen). Resultatkravet innebär att tekniska nämnden vid årets slut ska uppvisa ett överskott mot budget på minst 10,0 mkr. Kultur- och fritidsnämnden År Ändring Kommunbidrag Kommunbidrag , ,0 124, ,0 124, ,0 124,7 Kommentar Kultur- och fritidsnämndens kommunbidrag minskas med 2,0 mkr. Neddragningen ska ske genom effektiviserad administration och ledning. Nämnden ska vidareutveckla Skalbanksmuseet. 20

FLERÅRSPLAN 2016-2018 2015-03-31

FLERÅRSPLAN 2016-2018 2015-03-31 FLERÅRSPLAN 2016-2018 2015-03-31 Preliminära beräkningar inför budgetdialogen 2015 FLERÅRSPLAN OCH BUDGET 2016-2018 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR Sammanfattning Här beskrivs de ekonomiska förutsättningar

Läs mer

FLERÅRSPLAN 2015-2017

FLERÅRSPLAN 2015-2017 FLERÅRSPLAN 2015-2017 MED SAMMANSTÄLLD BUDGET 2015 Regatta vid Uddevallabron Foto: Uddevalla kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Majoritetens politisk plattform 3 Flerårsplan och budget 2015-2017 6 Ekonomiska

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Övergripande styrnings- och planeringsdokument för 2010

Övergripande styrnings- och planeringsdokument för 2010 Övergripande styrnings- och planeringsdokument för 2010 Inre hamnen, Uddevalla Foto: Michael Mårtensson Medie-programmet Uddevalla Gymnasieskola Vision 2020 Strategisk plan 2007-2010 Kommunfullmäktiges

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning)

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) Kommunstyrelsen 1 (6) Kommunledningskontoret Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) 1. Allmänt Sveriges kommuner står inför två mandatperioder av demografiska

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport april 2014

Ekonomisk månadsrapport april 2014 Kommunstyrelsens kontor 2014-05-19 Ekonomisk månadsrapport april 2014 Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Utbildning ekonomi i Oxelösunds kommun

Utbildning ekonomi i Oxelösunds kommun Utbildning ekonomi i Oxelösunds kommun Utbildning för förtroendevalda 2 februari 2015 Vem är Magnus Pettersson? Ekonomichef sedan februari 2009 Innan Oxelösund arbetade jag i Gnesta Kommun på samma position

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun.

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte med ekonomipolicyn... 3 Ekonomi- och verksamhetsstyrning... 3 Anslagsbindningsnivå... 4 Kommunfullmäktige... 4 Kommunstyrelsen... 4 Nämnden... 5 Resultatenhet... 5 Balansräkningsenhet...

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 1 Verksamhetens intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Mnkr; 207,4; 24% Mnkr; 170,4; 20% Mnkr; 488,5;

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun-

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13 Stadsledningsstaben Avdelningen för Utbildning, Barn och Unga, Folkhälsa Claes Strand Telefon 031-368 02 92 E-post: claes.strand@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering med de kommunala bolagens ägardirektiv

Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering med de kommunala bolagens ägardirektiv Kommunfullmäktige 2012-11-26 236 551 Kommunstyrelsen 2012-11-12 239 571 Budgetutskottet 2012-10-23 30 4 Dnr 12.649-04 novkf21 Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Ekonomi & strategiberedningen

Ekonomi & strategiberedningen Ekonomi & strategiberedningen Beredningen har en uppföljande roll och arbetar med de långsiktiga ekonomiska förutsättningarna såsom utvecklingen av kommunkoncernens egna kapital och skuldsättning, investeringsnivåer

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Övergripande styrnings- och planeringsdokument för 2008

Övergripande styrnings- och planeringsdokument för 2008 Övergripande styrnings- och planeringsdokument för 2008 Nationaldagsfirande på Gustavsberg 2007-06-06 Foto: Informationsavdelningen Vision 2020 Strategisk plan 2007-2010 Kommunfullmäktiges styrkort Flerårsplan

Läs mer

Tilläggsbudget för år 2015

Tilläggsbudget för år 2015 2014-11-21 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/240-241 Kommunstyrelsen för år 2015 Förslag till beslut Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att Nacka kommun ska ingå avtal om överlåtelse av

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Jonas Leander Helena Patrikson Ulrika Strånge Johanna Thalén Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Ärende 18 DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Budgetsamordnare Monica Karlsson Biträdande kommunchef Kjell Fransson Läget i världen Återhämning men ingen högkonjunktur

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 2012-04-20 Kommunstyrelsen Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos över

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Kostnadsberäkningar i kommun RS för uppgifter i SSD Barnomsorg

Kostnadsberäkningar i kommun RS för uppgifter i SSD Barnomsorg 1 (6) Kostnadsberäkningar i kommun RS för uppgifter i SSD Barnomsorg barnomsorg, kostnad totalt för hemkommun Öppen förskola, kostnad totalt + öppen fritids, kostnad totalt + pedagogisk omsorg, kostnad

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 2013-09-16 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils

Läs mer

Vansbro kommun i korthet 2013

Vansbro kommun i korthet 2013 Vansbro kommun i korthet 2013 De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2013. Sammanfattningen handlar i stora drag om fyra frågor som är viktiga för alla som bor i Vansbro kommun

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Datum Vår beteckning REVISORERNA 2009-10-13 Rev/09066 Handläggare Direkttelefon Ert datum Er beteckning Bo H Eriksson 054-61 41 38 Landstingsfullmäktige Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Bakgrund

Läs mer

Övergripande nyckeltal

Övergripande nyckeltal Övergripande nyckeltal 21. Invånare totalt, antal (Index (basår=100)) Antal invånare totalt den 31/12. Källa: SCB. Kolada N01951. Det är ett positivt flyttningsnetto som gör att befolkningen ökar i Falun.

Läs mer

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden.

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Revisionsrapport Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Mjölby kommun Annika Hansson Certifierad kommunal revisor 12 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund

Läs mer

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 1(11) KS 2011/0010 Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 Denna samordnas med ärendet KS 2011/0009 som gäller Budgetprognos 1, år 2011. Förslaget förutsätter fastighetsnämndens förslag

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S

Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S Simuleringsmodell Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S Stadsövergripande sammanställning mnkr mnkr Skatteintäkter enligt prognos från SKL januari 2015 6 511,920 6 511,920 Förändrad skatteprognos

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer