Övergripande styrnings- och planeringsdokument för 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Övergripande styrnings- och planeringsdokument för 2010"

Transkript

1 Övergripande styrnings- och planeringsdokument för 2010 Inre hamnen, Uddevalla Foto: Michael Mårtensson Medie-programmet Uddevalla Gymnasieskola Vision 2020 Strategisk plan Kommunfullmäktiges styrkort Flerårsplan Kommunens och kommunkoncernens budget 2010

2

3 INNEHÅLL Detta samlade dokument som är utgångspunkten för kommunens planering och uppföljning innehåller följande huvuddelar: Vision 2020 Strategisk plan för mandatperioden Kommunfullmäktiges styrkort Flerårsplan för perioden Kommunens och koncernens budget för 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vision 2020 Uddevalla Kommun 3 Strategisk plan Kommunfullmäktiges styrkort 10 Flerårsplan Ekonomiska förutsättningar 12 Resultat-, balans- och kassafl ödesbudget 20 Kommunbidrag 21 Nämndsvis redovisning av förändring av kommunbidrag samt nämndernas riktade uppdrag 22 Kommunfullmäktiges beslut 24 Sammanställd budget 2010 Kommunens organisation 25 Från fl erårsplan till sammanställd budget 26 Nämnderna 27 Bolag och stiftelser 46 Bolagen 47 Stiftelserna 50 Resultatbudget 52 Balansbudget 53 Kassafl ödesbudget 54 Investeringar 55

4 .

5 VISION 2020 UDDEVALLA KOMMUN HJÄRTAT I BOHUSLÄN Där människor växer och erbjuds god livskvalitet! Kund / Medborgare Vi har lyckats när vi alla känner oss stolta, trygga, delaktiga och ges möjlighet att visa egen handlingskraft Detta uppnår vi genom att Brukare av kommunens tjänster är nöjda och har anledning att tala väl om Uddevalla Kommunens invånare ska så långt det är möjligt få sina behov och egna val tillgodosedda Motverka utanförskap och skapa delaktighet för alla Uddevalla ska kännas säkert och tryggt Ge ett gott bemötande, erbjuda hög tillgänglighet, god kvalitet, stor lyhördhet, snabb och smidig service Medarbetare Vi har lyckats när våra medarbetare trivs, utvecklas och känner sig stolta över att ge en god service Detta uppnår vi genom att Stimulera och tillvarata kreativitet, utveckling, initiativ och ansvarstagande hos varje medarbetare Vara en attraktiv arbetsgivare och erbjuda god arbetsmiljö Skapa förutsättningar för helhetssyn, flexibilitet och personlig bekräftelse Bedriva en tydlig personalpolitik för att öka jämställdheten och mångfalden Samhällsnytta Vi har lyckats när kommunen genom helhetssyn gör ett effektivt arbete och har en långsiktigt sund ekonomi Detta uppnår vi genom att Skapa ökad demokrati och utveckla dialogen med medborgarna Göra omvärldsanalyser Skatt och avgifter ska sättas i förhållande till omvärlden Se helheten och lösningar över förvaltningsgränserna Ha ett decentraliserat ansvar för ekonomi och beslut och stimulera till budgetdisciplin Utveckla den sociala ekonomin, samarbetet med näringslivet och alternativa driftsformer Utveckling Vi har lyckats när människors behov och efterfrågan styr mot hållbar utveckling. Uddevalla har rollen som utvecklingscentrum och befolknings-utvecklingen är fortsatt positiv Detta uppnår vi genom att Utveckla Högskolecentrum Bohuslän Stimulera livslångt lärande, högre utbildning och forskning Skapa attraktiva boenden och stimulera inflyttning Arbeta för en bra infrastruktur och goda kommunikationer Stimulera till ett rikt kultur- och fritidsutbud Skapa förutsättningar för ett starkt och differentierat näringsliv Arbeta för ett hållbart samhälle med mångfald Driva aktivt folkhälsoarbete Utveckla samarbetsformer med verksamheter utanför den offentliga sektorn med inriktning på förebyggande arbete 3

6 STRATEGISK PLAN Inledning Uddevalla kommun arbetar målmedvetet med utveckling och förnyelse. Det mest centrala i utvecklingsarbetet är den politiskt gemensamt framtagna visionen som är vägvisaren i det längre perspektivet fram till år och inriktningar för den närmaste mandatperioden har majoriteten brutit ned i den strategiska planen. Den strategiska planen är det övergripande underlaget för arbetet med budget och de rullande flerårsplanerna. Planen ger därmed strategisk vägledning för beslut och insatser på olika nivåer i vår organisation. Uddevalla kommuns styr- och ledningsmodell utgår från fyra fokusområden som tillsammans bildar en helhet för att sikta mot visionen; kund/medborgare medarbetare samhällsnytta utveckling Uddevallas vision 2020 Uddevalla Hjärtat i Bohuslän där människor växer och erbjuds god livskvalitet! Detta har vi lyckats med när: vi alla känner oss stolta, trygga, delaktiga och ges möjlighet att visa egen handlingskraft våra medarbetare trivs, utvecklas och känner sig stolta över att ge god service kommunen genom helhetssyn gör ett effektivt arbete och har en långsiktigt sund ekonomi människors behov och efterfrågan styr mot hållbar utveckling. Uddevalla har rollen som utvecklingscentrum och befolkningsutvecklingen är fortsatt positiv. Finansiella mål Ekonomin sätter en yttersta gräns för de ambitioner som kommunen kan ha. Lagstiftningen anger att kommunen skall ha en god ekonomisk hushållning och att finansiella mål fastställs. En god ekonomisk hushållning sträcker sig längre än balanskravet i lagstiftningen som endast anger en miniminivå. De finansiella målen syftar till att ge stabilitet åt kommunens finansiella utveckling. De finansiella målen omfattar följande områden: resultatmål investeringsnivå förmögenhetsutveckling skattesats Enligt kommunens riktlinjer för styrning skall de finansiella målen antas en gång per mandatperiod och omprövas varje år inför arbetet med flerårsplan och budget. Följande finansiella mål gäller för perioden Resultatmål Verksamhetens nettokostnader skall uppgå till högst 97,5 % av skatteintäkter, generella bidrag och utjämning. et innebär en restriktion för hur mycket av skatteintäkterna mm som får gå till den löpande verksamheten. Resterande 2,5 % av skatteintäkterna används till finansnettot samt att ge ett överskott som kan användas för finansiering av investeringar. et innebär även en buffert för att möta oförutsedda kostnadsökningar eller intäktsminskningar. Investeringsnivå Investeringar i den skattefinansierade verksamheten skall i sin helhet finansieras med egna medel* Ett nytt investeringsmål har antagits av kommunfullmäktige i mars Detta ger begränsningar för hur mycket den skattefinansierade verksamheten kan investera under en rullande femårsperiod. et innebär en nivå på de skattefinansierade investeringarna som kan finansieras med egna resurser i form av avskrivningar och överskott. * Egna medel definieras som årets resultat och avskrivningar för den skattefinansierade verksamheten. et ses över en rullande 5-årsperiod, dvs den kommande treårsplaneringen och de två närmast föregående åren, med möjlighet till förskjutning mellan åren. 4

7 STRATEGISK PLAN Förmögenhetsutveckling Kommunens skall inte ha någon egen låneskuld för den skattefinansierade verksamheten* et innebär att, under perioden som helhet, skall inte någon extern nettoupplåning ha skett för att finansiera kommunens egna investeringar, utan dessa skall ha finansierats med egna medel. et är kopplat till målet om investeringsnivå. et innebär att kommunens totala låneskuld får inte överstiga den sammanlagda utlåningen till bolag, stiftelser och den avgiftsfinansierade verksamheten. * et ses över en 5-årsperiod, dvs. den kommande treårsplaneringen och de två närmast föregående åren, med möjlighet till förskjutning mellan åren. Egen låneskuld beräknas som skillnaden mellan total låneskuls enligt balansräkning/budget respektive summan av vidareutlåning till kommunens bolag, stiftelser samt avgiftsfinansierade verksamheter. Skattesats Skattesatsen skall sänkas med 45 öre till 21,99. Enligt kommunens vision skall skatten sättas i relation till omvärlden. Kommunens skattesats bör därvid framgent inte överstiga genomsnittet bland kommunerna i Västra Götaland ligger Uddevallas skattesats 58 öre över detta genomsnitt. Strategier och mål för verksamheterna under mandatperioden Kund Strategier Vi ska arbeta för att alla i Uddevalla kommun känner sig trygga och att alla känner sig lika mycket värda. Samspelet mellan medborgare och kommun är en viktig del för att förhindra utanförskap. Vi ska motverka mobbing och varje individ ska uppleva sig sedd. Uddevalla ska upplevas som en säker och trygg kommun där vi fokuserar på att förebygga skador hos barn och ungdom, skador hos äldre samt skador till följd av våld. Vi ska vara en lyhörd kommun som tar till sig de frågor som medborgarna lyfter fram. Vi ska underlätta för medborgarna i sina kontakter med kommunen. Flera kanaler och forum för dialog ska utvecklas med hjälp av ny teknik och genom att göra kanalerna väl kända. Vi ska i våra kommunala verksamheter erbjuda valfrihet och kvalitet med särskilt fokus på barnomsorg, skola och äldreomsorg. Brukarens valfrihet och inflytande ska öka och mångfalden ska stärkas genom att verksamheter konkurrensprövas. Arbetet med servicedeklarerade tjänster ger brukare en tydlig bild av vilken kvalitet som kommunen erbjuder. Våra mål som ska uppnås till 2010 (ökning/minskning anges i % som +/- inom parentes) 1. Tillgängligheten i form av kontakter och öppettider och minskade kötider ska förbättras inom 8 områden; svarstider e-post, telefontillgänglighet, hemsidan, öppettider på bibliotek, ungdomsmottagningen och kötider till förskola och till äldreboende samt tillgänglighet för funktionshindrade i allmänna lokaler. 100% (+5%). 2. Tillgodosedda förstahandsval inom förskola, grundskola, gymnasiet, äldreboende och kulturskola ska i genomsnitt öka till 84% (+4%). 3. Våra brukare ska vara nöjda eller mycket nöjda med de kommunala tjänster de nyttjar. sätts hösten Minst 90% av våra brukare ska vara nöjda eller mycket nöjda med bemötandet i kommunens verksamhet. 5. Våra medborgares uppfattning om kommunens verksamheter ska vara 60/100 (+28%). 6. Våra medborgares upplevda delaktighet och inflytande ska vara 42/100 (+20%). 7. Våra medborgares upplevda trygghet ska vara 53/100 (+8%). 8. Rättsäkerhet. Ny definition och nuläge sättning sker Minst 90 deltagande ungdomar (+25%) och minst 11 deltagande politiker (+/-0%) i ungdomsfullmäktige. 10. Äldreomsorgsindex. Nuläget tas fram 2009 och målsättning sker Medarbetare Strategier Vi ska skapa en god arbetsmiljö där medarbetare får möjlighet att realisera kreativa förslag och utrymme skapas för möjlig avknoppning. Vi ska fokusera på det som skapar den trivsamma arbetsplatsen. Vi ska bejaka den enskilde medarbetarens initiativförmåga och kreativitet, delaktighet och möjlighet att påverka. Goda insatser ska premieras. 5

8 STRATEGISK PLAN Vi ska ge våra medarbetare möjlighet att utveckla den egna kompetensen inom sin proffession. Våra medarbetares engagemang och effektivitet är centralt för vår verksamhetsutveckling. En organisations värde kommer alltid från de enskilda individernas prestationer och där är kompetensutveckling ett viktigt verktyg. Vi ska ständigt och medvetet tillämpa en personalpolitik för ökad jämställdhet och mångfald. Vi ska som arbetsgivare arbeta för jämställdhet och att ge likartade möjligheter till personer oberoende av kön, etnisk och religiös tillhörighet, sexuell läggning, funktionshinder eller ålder. Våra mål som ska uppnås till 2010 (ökning/minskning anges i % som +/- inom parentes) 11. Sjukfrånvaron ska sjunka till 6,7% (-8%) och frisknärvaron ska öka till 49% (+8%). 12. Medarbetares nöjdhet med Uddevalla kommun som arbetsgivare ska nå index 74 (+10%). 13. Jämställdhet - andel kvinnor på arbetsledande befattning ska nå 60% (+5%) samt kvinnors andel av männens löner ska nå 92% (+4%). Samhällsnytta Strategier Vi ska i organisationen gemensamt och med helhetssyn arbeta för att ge medborgaren bästa service till lägsta möjliga kostnad. Våra skattemedel ska användas på bästa sätt. Ökad samverkan mellan nämnder och förvaltningar ska leda till att organisationens samlade kompetens används på ett effektivare sätt. Vi ska samverka med det civila samhället, t ex den ideella sektorn, för att möta framtida behov. Vi ska stimulera, uppmuntra och synliggöra insatser inom den ideella sektorn. Sektorn kan fylla speciella behov inom serviceområdet. En kombination av den ideella sektorn och det offentliga kommer att ge oss en högre välfärdsnivå. Vi ska skapa en skola med frihet och kvalitet där alla når målen. Utbildning är centralt för individens och samhällets utveckling. Vi satsar på en skola med ordning och reda och en pedagogisk inriktning som innefattar mångfald och inflytande från elev och föräldrar. Våra mål som ska uppnås till 2010 (ökning/minskning anges i % som +/- inom parentes) 14. Den genomsnittliga betygsnivån på grundskolan ska minst motsvara den nivå som vi bör prestera utifrån de förutsättningar (SALSA) som Uddevalla har. Behörigheten till gymnasiet ska vara 95% (+10%). 15. Den genomsnittliga betygsnivå på gymnasiet ska öka med 3% till 14,5 poäng/kurs. Behörigheten till högskolan ska vara 95% (+7%). 16. Skillnaden mellan kommunens nettokostnader och genomsnittet för Västra Götalands kommuner ska minska till 500 kr/invånare (-41%). 17. Vår finansiella profil (KFI-index) jämfört genomsnittet för Västra Götalands kommuner ska minst bibehållas på nivån 92% (+/-0). 18. Vår effektivitet i system och processer (Kommunkompassen) ska vara 84% (+11%). Utveckling Strategier Vi ska möjliggöra en mångfald av boenden i attraktiva, goda livsmiljöer med hänsyn taget till hållbar utveckling. Attraktiva boenden är en viktig del av Uddevallas framtida utveckling. Undersökningar visar att valet av etableringsort för företag oftast sker utifrån VDs önskemål för bosättning. Attraktiva boenden lockar företagare och i Uddevalla ska vi använda vårt kustnära läge till att erbjuda attraktiva boenden. Vi ska föra en aktiv dialog med berörda aktörer för att stärka infrastrukturen och öka attraktiviteten för vår kommun. Vi ska ha en väl fungerande infrastruktur och utgöra ett strukturellt nav i Oslo-Göteborg-Köpenhamnsperspektivet och vara en knutpunkt i regionen. Vi ska värna och utveckla småföretagarkulturen i Uddevalla kommun. Uddevalla ska med en småföretagaranda vara en attraktiv kommun för företagsetableringar. 6

9 STRATEGISK PLAN Vi ska medverka till blomstrande turism och näringsliv. Med sitt kustnära läge och i hjärtat av Bohuslän har Uddevalla stora möjligheter att inneha den ledande rollen inom utvecklingen av turism och besöksnäring. För att lyckas med denna utmaning och därmed skapa tillväxt för näringslivet krävs kraftfulla resurser som hjälper oss att styra mot tydliga gemensamma mål. Profilering av våra kulturella värden, vår unika miljö och våra välkända handelsplatser är avgörande för att Uddevalla ska uppfattas vara Hjärtat i Bohuslän. Att vi sedan bygger vidare med att utveckla kustnära boende och marina anläggningar tydliggör och stärker ytterligare vårt varumärke. Besöksnäringen i form av shopping, möten och upplevelser ska vara en del av Uddevallas framtida viktiga näringsliv. Vi ska värna de mångkulturella värden som tillförs Uddevalla genom invandrare och förhindra utanförskapet. Mångfald är en resurs. Våra invandrare ska ses som en tillgång där mångfalden tillförs genom visad ömsesidig respekt. Språkutbildningen ska utvecklas liksom samverkan med andra berörda myndigheter för att förbättra introduktionen av nyanlända flyktingar och andra nyanlända invandrare. Vi ska ta Uddevalla ett steg närmare mot ekologisk och socialt hållbar utveckling med särskilt fokus på att minska energiförbrukning och bli oljeoberoende. Kommunens VA ska säkerställas genom samverkan med andra kommuner då vi därigenom ökar vårt upptagningsområde för färskvatten. Nämnder och bolag ska samverka för att vi själva ska optimera vår energianvändning. VA-samverkan ska ske mellan kommunerna för att säkra tillförsel av vatten samtidigt som det underlättar VA-saneringar längs kustbandet. Vi vill också se en bättre samverkan för att underlätta nyetablering av miljöorienterade företag. Vi anser också att kommunen ska gå före via t.ex. ett kommunalt program för miljöbilar. Socialt hållbar utveckling innebär för oss att vi ska fånga upp varje individs sociala behov. Våra mål som ska uppnås till 2010 (ökning/minskning anges i % som +/- inom parentes) 19. Våra medborgares upplevelse av Uddevalla som en plats att leva och bo med avseende på kommunikationer ska vara 60/100 (+9%) och fritid 75/100 (+6%). 20. Vi ska öka befolkningen till invånare (+2,7%). 21. Antalet nyregistrerade företag ska vara 285 under året (+5%). 22. Vi ska rankas bland de 100 bästa kommunerna i Svenskt Näringslivs ranking om företagsklimatet (förbättring minst 90 platser). 23. Antalet föreningsaktiviteter/ungdom 7-20 år ska vara 38 (+19%). 24. Uddevallas folkhälsoindex jämfört riket ska vara 110 (+/-0%) % av våra nyanlända flyktingar ska efter avslutad introduktion ha gått till arbete eller utbildning. 60% ska ha kunskaper i svenska motsvarande årskurs 6. Alla områden/stadsdelar ska minst ha utanförskapsindexet Miljömålet innebär 33 nya klimatsmarta tips, 25% kravmat inom verksamheten, minska koldioxidutsläpp med 170 kg/invånare till 2011, 100% lagefterlevnad, minst 130 avvikelser/förbättringsförslag, information och utbildning till minst 840 personal. 27. Utbildningsnivån (andel personer år med eftergymnasiel utbildning) ska vara minst 35% (+11%). Så här berörs nämnderna av målen: Barn- och utbildningsnämnden (BUN): 2, 9, 14, 15 Kultur och fritidsnämnden (KFN): 2, 23 Miljö och stadsbyggnadsnämnden (MSN): 8 Socialnämnden (SN): 2, 8, 10 Tekniska nämnden (TN): Kommunstyrelsen (KS): 8, 9,16, 17, 21, 22, 27 Alla nämnder: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 24, 25, 26 7

10 STRATEGISK PLAN Uppdrag till nämnder Omsorg, trygghet och integration Majoritetens politik innebär att Uddevalla kommun skall införa ökad valfrihetinom hemtjänsten (SN). Uddevalla kommun skall aktivt verka för en satsning på äldre- och seniorboende (SN, MSN, KS). Uddevalla kommun skall uppmuntra och stödja frivilliga organisationers insatser inom det sociala området (SN). Uddevalla kommun skall utveckla stödet till anhörigvårdare (SN). Uddevalla kommun skall påbörja arbetet med ACTION modellen (SN). Uddevalla kommun skall införa individuella åtgärdsprogram till dem som söker försörjningsstöd (SN). Uddevalla kommun skall aktivt bevaka utvecklingen av Uddevalla sjukhus(ks). Uddevalla kommun skall mer aktivt arbete för en bättre integration (KS, alla nämnder). Uddevalla kommun skall införa en funktion som äldreombudsman (KS). Uddevalla kommun skall tillsätta en arbetsgrupp med representanter från SN, BUN, KFN som ska lägga fram ett handlingsprogram för hur Uddevalla kommun kan stödja familjer och föräldraskapet (KS, SN, BUN, KFN). Handlingsprogram för social ekonomi ska tas fram. Två konferenser ska hållas med intressenter under mandatperioden (KS). Kultur-och fritidsliv Majoritetens politik innebär att Uddevalla kommun skall öka föreningsstödet till barn och ungdomar (KFN). Uddevalla kommun skall se över om föreningar eller andra aktörer kan ta över kommunal verksamhet (KS alla nämnder). Uddevalla kommun skall ta fram rättvisa regler mellan de föreningar som har en egen anläggning och de föreningar som nyttjar kommunens (KFN). Uddevalla kommun skall se över bidragen till allmänna samlingslokaler (KS). Uddevalla kommun skall se över driften av simhallen, landbadet och fritidsgårdar så att externa aktörer kan delta i utveckling av verksamheten (KFN). Uddevalla kommun skall ta fram samlade lösningar för moderna idrotts- och träningshallar (KFN, TN). Uddevalla kommun skall ha ett aktivt kulturliv där föreningar och folkbildning spelar en viktig roll (KFN). Teknisk verksamhet och centrumutveckling Majoritetens politik innebär att Uddevalla kommun skall ta fram en modell som skapar konkreta incitament för verksamheterna att sänka sina lokalkostnader (TN). Uddevalla kommun skall rusta upp Kungstorget och torget i Ljungskile (TN). Uddevalla kommun skall förbättra tillgängligheten till Uddevalla centrum (TN). Uddevalla kommun skall utreda utökad samverkan mellan Tekniska nämnden och Uddevalla Energi AB (TN). Uddevalla kommun ska bygga samman sitt VA-nät med åtminstone en annan kommun (TN). Skola och barnomsorg Majoritetens politik innebär att Uddevalla kommun skall återinföra barnskolan (BUN). Uddevalla kommun skall utveckla och konkretisera elevinflytandet (BUN). Uddevalla kommun skall ta bort det treprocentiga avdraget på friskolornas elevpeng fram till dess att lämplig omfattning är klarlagd (BUN). Uddevalla kommun skall tillämpa nolltolerans mot mobbning och sätta mobbningsoffrets bästa i första hand (BUN). Uddevalla kommun skall utveckla och förbättra valfriheten inom barnomsorgen (BUN). Uddevalla kommun skall under 2007 avveckla den nuvarande områdesorganisationen och ta fram en modell där de enskilda skolorna har ansvaret för sin verksamhet och ekonomi. Detta arbete ska ledas av Barn och utbildningsnämnden. Uddevalla kommun skall fortsätta den pågående översynen av lokaler men ska inte lägga ner någon skola under mandatperioden (BUN). Uddevalla kommun skall under mandatperioden kraftigt öka lärar- och personaltätheten i skolan. Detta ska ske genom ökade resurser såväl som omfördelning av befintliga resurser (BUN, KS). 8

11 STRATEGISK PLAN Uddevalla kommun skall verka för ökad ordning och reda i skolan och att respekten för lärarnas auktoritet stärks (BUN). Uddevalla kommun skall genomföra en läsa-, skriva- och räknasatsning (BUN). Uddevalla kommun skall med resursfördelningssystemet ta hänsyn till skolornas förmåga att leva upp till de mål som finns för verksamheten (BUN). Infrastruktur och boende Majoritetens politik innebär att Uddevalla kommun skall verka för en mångfald av olika boendeformer samt ha en positiv inställning till spridd bebyggelse utanför planlagt område (MSN). Uddevalla kommun skall ändra stadsplaneringen så att det blir möjligt att utveckla bl.a. området kring Bäveån och hamnen till attraktiva bostadsområden (MSN). Uddevalla kommun skall verka för flygbussar till både Landvetter och Säve (KS). Uddevalla kommun skall samordna sitt bostadsinnehav (KS). Uddevalla kommun skall utnyttja möjligheterna med överföringsledningen till Ljungskile för att utveckla det kustnära boendet (MSN, TN). Uddevalla kommun skall aktivt verka för Bohusbanans utveckling (KS). En revidering av kommunens översiktsplan ska göras (MSN/KS). Näringslivsfrågor Majoritetens politik innebär att Uddevalla kommun skall utveckla en dörr in principen (KS). Uddevalla kommun skall upphandla entreprenader på ett sätt som underlättar för mindre företag (KS, alla nämnder). Uddevalla kommun skall utreda förutsättningar att sälja Uddevalla Omnibuss samt aktierna i Östkraft (KS). Uddevalla kommun skall förbättra näringslivsklimatet så att kommunen kontinuerligt stiger på näringslivets rankinglistor (KS). Uddevalla kommun skall i första hand stödja initiativ från näringslivet och endast i liten omfattning driva egna näringslivsprojekt (KS). Uddevalla kommun skall påbörja byggnationen av ett trådlöst bredbandsnät inom kommunen (KS). Uddevalla kommun skall tydliggöra Uddevalla Event ABs roll som marknadsförare av Uddevalla kommun (KS). Valfrihet och konkurrensprövning Majoritetens politik innebär att Uddevalla kommun skall förstärka inköpskontoret för att genomföra upphandlingar (KS). Uddevalla kommun skall tillsätta en beredning som ska gå igenom Uddevalla kommun och föreslå inom vilka områden Uddevalla kan utöka medborgarnas valfrihet samt effektivisera genom konkurrensutsättning (KS). Uddevalla kommun skall under 2007 påbörja konkurrensprövning av bl.a. följande verksamheter: städning, renhållning, gatu- och parkunderhåll, barnomsorg, hemtjänst och äldreboende (KS, TN, BUN SN). Demokrati, medinflytande och miljö Majoritetens politik innebär att Uddevalla kommun skall tillsätta en beredning som kommer med förslag om hur Uddevalla kan bli mer miljövänligt (KS). Uddevalla kommun skall använda ny teknik för att ge medborgarna större påverkansmöjligheter (KS, alla nämnder). Uddevalla kommuns skall införa ett premieringssystem till anställda och verksamheter som syftar till att uppmuntra högre kvalité och ekonomiska besparingar (KS, alla nämnder). 9

12 KOMMUNFULLMÄKTIGES STYRKORT Fokusområdets önskade läge Kund/ medborgare Vi alla känner oss stolta, trygga, delaktiga och ges möjlighet att visa egen handlingskraft Strategier 1. Vi ska arbeta för att alla i Uddevalla kommun känner sig trygga och att alla känner sig lika mycket värda. 2. Vi ska vara en lyhörd kommun som tar till sig de frågor som medborgarna lyfter fram. 3. Vi ska i våra kommunala verksamheter erbjuda valfrihet och kvalitet med särskilt fokus på barnomsorg, skola och äldreomsorg. Medarbetare Våra medarbetare trivs, utvecklas och känner sig stolta över att ge god service 4. Vi ska skapa en god arbetsmiljö där medarbetare får möjlighet att realisera kreativa förslag och utrymme skapas för möjlig avknoppning 5. Vi ska ge medarbetare möjlighet att utveckla den egna kompetensen inom sin profession. 6. Vi ska ständigt och medvetet tillämpa en personalpolitik för ökad jämställdhet och mångfald Samhällsnytta Kommunen gör ett effektivt arbete, har helhetssyn och har en långsiktigt sund ekonomi 7. Vi ska i organisationen gemensamt och med helhetssyn arbeta för att ge medborgaren bästa service till lägsta möjliga kostnad. 8. Vi ska samverka med det civila samhället, t ex den ideella sektorn, för att möta framtida behov. 9. Vi ska skapa en skola med frihet och kvalitet där alla når målen Utveckling Människors behov och efterfrågan styr mot en hållbar utveckling och rollen som utvecklingscentrum. Befolkningsutvecklingen är fortsatt positiv. 10. Vi ska möjliggöra en mångfald av boenden i attraktiva, goda livsmiljöer med hänsyn taget till hållbar utveckling. 11. Vi ska föra en aktiv dialog med berörda aktörer för att stärka infrastrukturen och öka attraktiviteten för vår kommun 12. Vi ska värna och utveckla småföretagarkulturen i Uddevalla kommun 13. Vi ska medverka till blomstrande turism och näringsliv 14. Vi ska värna de mångkulturella värden som tillförs Uddevalla genom invandrare och förhindra utanförskapet. 15. Vi ska ta Uddevalla ett steg närmare mot ekologisk och socialt hållbar utveckling med särskilt fokus på att minska energiförbrukning och bli oljeoberoende. Kommunens vatten och avlopp skall säkerställas genom samverkan med andra kommuner då vi därigenom ökar vårt upptagningsområde för färskvatten. 10

13 Uddevalla - hjärtat i Bohuslän - där människor växer och erbjuds god livskvalitet! Uppföljning. Tomma rutor i målkolumner målsätts senare. Enhet Utfall Uppfyllda tillgänglighetsmål ( A-J kontakter och öppettider) % 87 % 100 % 100 % 100 % 100% 2. Tillgodosedda förstahandsval inom förskola, grundskola, gymnasium, äldreboende och kulturskola % 83 % 86 % 84 % 84% 84% 3. Brukares nöjdhet med kommunala tjänster (NBI egen/skl) % 45 % 87 % 4. Brukares nöjdhet med bemötande % 90% 90% 90% 5. Medborgarens uppfattning om kommunala verksamheter (NMI/SCB)) index Våra medborgares upplevda delaktighet och inflytande (NII/SCB) index Våra medborgares upplevda trygghet index av av av Rättssäkerhet % Ungdomsfullmäktige (deltagande ungdomar/ deltagande politiker) Antal 64/6 85/11 90/11 90/11 90/ Äldreomsorgsindex index Sjukfrånvaro/ frisknärvaro % 12. Våra medarbetares uppfattning om Uddevalla kommun som arbetsgivare (NMI egen/skl) 13. Organisationens jämställdhet: kvinnors andel av männens löner / andel kvinnor på arbetsledande befattning 6,8 % / 44,9% 7,25 % / 48% 6,7 % / 49% 6,7 % / 50% 6,7% / 52% index % 89,6 % / 64% 14. Behörighet till gymnasiet % 95 % 92 % 95 % 95 % 95% 91 % / 60% 92 % / 60% 92 % / 60% 92% / 60% 15. Behörighet till högskola % 93 % 93 % 95 % 95 % 95% 16. Totala nettokostnader jmf VG kommuner kr/inv Finansiell profil (KFI-index) jmf VG kommuner index Effektivitet i våra system och processer (Kommunkompassen) % - 84 % 84 % 84 % 84% 19. Våra medborgares upplevelser av Uddevalla som en plats att leva och bo på (med fokus på kommunikationer och fritid) (NRI/SCB) index 53/69 59/74 60/75 60/75 av /75 av Befolkningsutveckling inv Nyregistrerade företag ftg Företagsklimatet (Svenskt Näringslivs ranking) plats Bland de 100 bästa 23. Föreningsaktiviteter / person (ungdom 7-20 år) antal Folkhälsoindex jmf genomsnitt riket index Uppfyllda integrationsmål % 0 % 66 % 100 % 100 % 100% 26. Uppfyllda miljömål % 100% 100% 100% 27. Utbildningsnivå (andel personer år med eftergymnasial utbildning) % 32 % 34 % 35 % 35 % 35% 11

14 FLERÅRSPLAN OCH BUDGET EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR Sammanfattning Den snabba och överraskande kraftiga konjunkturförsvagningen under 2008 och 2009 har drastiskt försämrat de ekonomiska förutsättningarna för kommunen. En snabb avmattning av ekonomin gör att tillväxttakten för skatteintäkterna minskar kraftigt. Höjningen av stats-bidragen 2010 har delvis kompenserat det bortfall av skatteintäkter som följer av den eko-nomiska nedgången. Statsbidragen gäller dock bara för 2010 vilket innebär att de följande åren blir svårast i perioden. En försämrad konjunktur innebär också minskad ökningstakt för löner och där inflationstakten är måttlig. Samtidigt ökar kostnaderna för försörjnings-stödet. Flerårsplanen ökar nämndernas kommunbidrag 2010 med c:a 7 mkr inklusive 38 mkr som inte nämndsfördelas på grund av att statsbidragen inte är långsiktiga. Kommunbidragstilldelningen finansierar inte intäktsbortfallet. Därför sänks inte skatten som planerat och den planerade avsättningen för framtida pensionskostnader om 10 mkr genomförs inte. Detta tillsammans ger ett utrymme på 18 mkr. Genom att inte heller budgetera för ett överskott på 47 mkr ger detta en sammalagd effekt på 65 mkr som medför att resultatet blir i närheten av 0 mkr per år under planeringsperioden. Flerårsplanen innebär ett tillfälligt avsteg från de långsiktiga finansiella målen och en återgång bör ske snarast möjligt. Det senaste årets snabba förändringar i ekonomin visar att de prognoser som gjordes 2008 blev mycket långt ifrån verkligheten. Det finns därför anledning att följa den ekonomiska utvecklingen noga och ha en beredskap för att snabba förändringar kan ske även under denna planeringsperiod. God ekonomisk hushållning I kommunallagen anges att för den kommunala verksamheten ska det finnas mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. en och riktlinjerna ska omfatta såväl ekonomi som verksamhet. God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv kan också beskrivas som att varje generation ska bära kostnaden för den service som den konsumerar. I god ekonomisk hushållning inryms också kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. För Uddevalla kommun ger de övergripande finansiella målen i kombination med kommunfullmäktiges styrkort, uppdrag och nämndernas egna styrkort ledning om god ekonomisk hushållning uppnås. Sveriges Kommuner och Landstings bedömningar av ekonomin Vi befinner oss fortfarande i en situation där BNP minskar i Sverige och stora delar av vår omvärld. OECD-ländernas BNP beräknas på årsbasis minska med 3 procent 2009 och Sveriges BNP med 4,5 procent. Effekterna av det höga svenska exportberoendet får spridningseffekter och efterfrågeutvecklingen i Sverige blir synnerligen dålig i år när även investeringar och hushållens konsumtion minskar jämfört med Efter den extremt negativa BNP-utvecklingen under 2008 och 2009 följer oundvikligen en betydande försvagning på arbetsmarknaden, med både minskande arbetskraftsutbud och minskande sysselsättning som följd. I synnerhet minskar sysselsättningen i år och antalet sysselsatta, som mellan 2005 och 2008 ökade med , beräknas minska med lika mycket fram till Samtidigt beräknas arbetslösheten nästan fördubblas till knappt 11 procent Av den snabba försämringen på arbetsmarknaden följer en avtagande löneökningstakt, samtidigt som inflationen både i år och 2010 klart kommer att ligga under Riksbankens inflationsmål. För en stor del av arbetsmarknaden är parterna låsta av centrala avtal en bit in på 2010, men därefter kommer avtal och utfall att innebära en ännu lägre löneökningstakt. Utgångsläge inför planeringen Som utgångspunkt för denna planeringsomgång finns gällande plan för Förutsättningarna i denna plan har radikalt förändrats i och med att konjunkturläget ändrats. Även resultatet för 2008 och prognosen för 2009 är inte i enlighet med planen. För Uddevalla kommun kan vi konstatera att konjunkturläget ger avtryck redan under innevarande år. Skatteintäkterna har blivit 67 mkr lägre än planeringen vilket är största orsaken till att prognosen för 2009 är lägre än budget. Kostnaderna för försörjningsstödet har ökat sedan mitten av 2008 och har gått från en årstakt på 25 mkr till 30 mkr i maj. För helåret 2009 beräknas ökningstakten uppgå till 11 mkr till 36 mkr. Nedanstående diagram visar en historik hur försörjningsstödet utvecklats över tid. 12

15 FLERÅRSPLAN Försörjningsstöd rullande 12-månader 12-månader Arbetslöshet i Uddevalla (inkl sökande med aktivitetsstöd) Tkr Dec ,5 mkr Dec mkr Dec mkr Dec mkr Dec ,5 mkr Dec -04 Maj mkr Dec ,9 mkr 24 mkr antal maj-08 maj-09 Övriga år feb-09 jul-08 dec-07 maj-07 okt-06 mar-06 aug-05 jan-05 jun-04 nov-03 apr-03 sep-02 feb-02 jul-01 dec-00 maj-00 okt-99 mar-99 aug-98 jan-98 jun-97 nov-96 apr-96 sep-95 feb-95 jul-94 dec-93 Arbetsmarknadsläget har försämrats både i Uddevalla och övriga Sverige. Varselstatistiken för hela riket som redovisas nedan visar på den snabba ökningen i oktober 2008 upp till ca Denna sjunker nu under flera månader i rad och är för maj och juni ca antal % apr jun aug Arbetsmarknaden i riket kan beskrivas med nedanstående diagram över % arbetslöshet från 2005 till och med maj Den kan konstateras att den ökat konstant efter sommaren Uddevalla följer rikets utveckling baserat på lokal statistik, dock med ett högre utgångsläge med ca 1%-enhet. 05-okt dec feb apr 06-jun Antal varsel per per månad månad aug okt dec feb antal varsel Arbetslösa i % relaterat till arbetskraften 07-apr I nedanstående diagram beskrivs antalet arbetslösa i Uddevalla i maj 2009 jämfört med förra året. Den totala ökningen är från ca 1300 till 2100 personer medan ungdomarna år är den grupp som drabbas hårdast med mer än en fördubbling från ca 250 till 600 personer jun aug okt dec feb apr jun 08-aug okt dec feb apr Uddevalla kommuns ekonomi i jämförelse med Västra Götaland Jämförelser av ekonomin sker mot Västra Götalands kommuner när det gäller finansiella nyckeltal och verksamheternas nettokostnader. De finansiella nyckeltalen består av skattesats, soliditet, finansiella nettotillgångar, kassalikviditet, budgetföljsamhet, resultat, genomsnittligt resultat över 3 år samt skattefinansiering av investeringar. Den finansiella profilen för 2008 för Uddevalla är på totalnivå något sämre än Den förändring som skett mellan 2008 och 2007 är att resultatet före extraordinära poster och budgetföljsamheten har försämrats medan kassalikviditeten har förbättrats. Uddevalla avviker negativt betr. skattesatsen, där vi har högre skatt än genomsnittet och kassalikviditeten, där vi har lägre likviditet än genomsnittet. De försämrade nyckeltalen påverkas i hög grad av jämförestörande engångskostnader som belastar Invånarantal och befolkningsprognos uppgick invånarantalet till personer. Nivån innebär en ökning med 265 personer under Prognosen för i gällande flerårsplan är personer, vilket visar att utvecklingen under året var något bättre än beräknat. Befolknings prognosen tom 2015 innebär ett fortsatt ökande invånarantal till drygt invånare antal Befolkningsutveckling prognos Invånarantal

16 FLERÅRSPLAN Det ökande invånarantalet innebär dels ett ökat tryck på bl. a. boende och olika kommunala verksamheter men ger dessutom ökade skatteintäkter och bidrag. För det sistnämnda gäller att varje ytterligare invånare innebär ett tillskott på ca 50 tkr. Demografiska förändringar De närmaste åren sker fortsatta förändringar i demografin för kommunen. För perioden fram till 2015 ger prognosen att trycket på barnomsorg kommer att öka, grundskolan oförändrad, gymnasiet att sjunka, de yngre äldre ökar och åldersgruppen över 80 är oförändrad Antal personer i olika åldersklasser Långtidsprognos Prognoser över befolkningsutvecklingen och förändringar i kommunens delområden görs med regelbundenhet för den närmaste tioårsperioden. Denna prognos redovisar en bedömning av befolkningsförändringen i kommunen i ett trettioårsperspektiv och med fokus på utvecklingen i de äldre åldersgrupperna. Befolkningen blir äldre. Andelen äldre av befolkningen (65 år och uppåt) ökar och befolk ningens medelålder stiger. Andelen ålderspensionärer utgör idag 19 % av befolkningen men väntas öka till 24 % vid prognosperiodens slut. Antalet nya pensionärer ökar stadigt under den första delen av prognosperioden vilket medför en kraftig ökning av äldre i ålders grupperna från 80 respektive 90 år senare under perioden. antal w Även den arbetande delen av befolkningen ökar i antal men minskar i andel, framförallt i förhållande till de äldre generationerna. Utvecklingen i de yngre åldersgrupperna är svårare att förutse och är beroende av fler faktorer. Med en ökande befolkning och ett positivt flyttnings netto kan dock även de yngre åldersgrupperna antas komma att öka. I diagrammet nedan framgår utvecklingen av invånarantalet för fem åldersgrupper som berör förskola, grundskola, gymnasium samt äldreomsorg. Den verifierar ovanstående men visar också att variationer förekommer inom perioden framförallt för grundskolan som minskar mellan 2006 och 2007 samt för gymnasieskolan där antal personer i åldersgruppen ökar i början men sedan kommer att minska. Sveriges Kommuners och Landstings analysgrupp lyfte fram demografin som en av våra viktigaste utmaningar i den resursfördelning som skall ske. De demografiska förändringarna måste klaras av genom omfördelningar inom kommunen. Ibland kan dessa vara inom samma nämndsområde men även omfördelningar mellan nämnder kan bli aktuellt. antal Befolkningsutveckling i olika åldersklasser jmf w Relativ demografi sk utveckling för vissa åldersgrupper Några av förändringarna: Befolkningen ökar genomsnittligt med knappt 200 personer/år. Befolkningens medelålder stiger under trettioårsperioden med 2 år till närmare 44 år. Andelen äldre i befolkningen (65 år och uppåt) med ökar 5 %. Åldersklassen år ökar under prognosperioden med 38 %. Åldersklassen år ökar under prognosperioden med 41 %. Åldersklassen 90 år och uppåt ökar under prognosperioden med 77 %. Antal Antal invånare efter ålder 2007 och Ålder Skatt, utjämning och bidrag Ökningen under perioden beräknas till 8% i förhållande till bokslut I nedanstående tabell redovisas den beräknade utvecklingen av egna skatteintäkter, inkomst- och kostnadsutjämning samt regleringsbidrag/- avgift. Beräkningarna bygger på oförändrad skattesats från 2009 på 22,09. 14

17 FLERÅRSPLAN mkr Bokslut Prognos Plan Skatt, utjämning och bidrag Förändring (%) - 1,4 4,0 0,0 2,8 Ackumulerad förändring (%) 100,0 101,4 105,5 105,5 108,5 Ändring jämfört med gällande plan Utveckling av skatteintäkter, utjämning och bidrag Pris- och lönereserv Löneutveckling Försämringen på arbetsmarknaden innebär en minskad ökningstakt de kommande åren. Den finansiella beredskapen uppgår till 2,6 % för 2010, 2,3 % 2011 samt 2,3 % 2012, vilket står i överensstämmelse med underlaget för skatteintäktsberäkningen. Den fortsatta utvecklingen på arbetsmarknaden kommer att avgöra nivån på de faktiska löneökningarna genom de avtalsförhandlingar som sker Ökningstakten är klart lägre än gällande plan. % Löneökningstakt 2,6 2,3 2,3 Löneökningstakt gällande plan 4,4 4,5 - Löneökningstakt i procent Prisutveckling Kostnadsutvecklingen för varor och tjänster beräknas till 0,7 %, 1,9 % och 2,0 % för , vilket är lägre än gällande plan. Med ovanstående utgångspunkter uppgår pris- och lönereserven till följande belopp för den kommande perioden (ackumulerade belopp): mkr Lönereserv Prisreserv (varor och tjänster) Summa Ändring jämfört med gällande plan Pris- och lönereserv Taxor och avgifter Ev. förändring av taxor och avgifter skall anpassas till kostnadsutvecklingen i samhället mätt som konsumentprisindex. Som framgår i avsnittet ovan under Prisoch lönereserv görs bedömningen att denna kommer att uppgå till från 0,7 % till 2,0 % per år. Eventuella förändringar av taxor och avgifter utöver denna nivå skall särskilt motiveras. Se också under avsnittet Investeringar nedan angående den avgiftsfinansierade verksamheten och krav på underlag och beslut. Pensionskostnader Pensionskostnaderna är fortsatt en viktig fråga att hantera resultat- och likviditetsmässigt de kommande åren då kostnaden för dessa relativt sett ökar och undan- tränger utrymme för andra verksamhetskostnader. Enligt de av kommunfullmäktige antagna riktlinjerna för pensionsåtaganden skall en utjämning av de framtida pensionskostnaderna ske genom inlösen av hela eller delar av ansvarsförbindelsen. För en fullständig utjämning av kostnaderna över åren skulle nivån behöva vara ca 15 mkr plus löneskatt per år, dvs. c:a 18 mkr. I den redovisade flerårsplanen görs ett avsteg från dessa riktlinjer och ingen inlösen sker under planeringsperioden. Upplåning Under 2009 har kommunens internbank utvidgats till att omfatta även stiftelsernas upplåning vilket kraftigt ökar den totala låneskulden men också fordringarna på bolagen och stiftelserna. Kommunens egen låneskuld påverkas inte av denna förändring. Som framgår av tabellen ökar låneskulden med 784 mkr under planeringsperioden. Av denna ökar företagens upplåning med 129 mkr och kommunens med 655 mkr. Av kommunens upplåning avser 300 mkr en likviditetsförstärkning som byggs upp för att möta förändringar i verksamhetskostnader och investeringar under planeringsperioden för infrastruktursatsningar och Östra Torp. Detta belopp är idag inte känt vare sig till storlek eller fördelning. Resterande 355 mkr är en följd av upplåning på grund av kommunens investeringar. Finansnetto Genomsnittsräntan för låneskulden har beräknats till 4,25 %. Det faktiska utfallet för 2008 blev 4,56 %. Internräntan föreslås sänkas från 5 % till 4 % i enlighet med Sveriges Kommuners och Landstings rekommendation. Den amortering av låneskulden som skett under perioden har medfört att finansnettot förbättras för den kommande perioden och har därmed frigjort finansiellt utrymme. Detta vänder nu på grund av den ökade upplåningen till att istället ta mer finansiellt utrymme i anspråk. Se nedanstående diagram: Kr per invånare mkr Bokslut Prognos Plan Total låneskuld Varav vidareutlåning till bolagen och stiftelser Varav kommunens egen låneskuld Finansnetto i kr per invånare jmf Västra Götaland Uddevalla Västra Götaland

18 FLERÅRSPLAN Avstämning av flerårsplanen mot finansiella mål En långsiktigt stark ekonomi sträcker sig längre än balanskravets 0-resultat. Balanskravet är endast en miniminivå. För att bygga upp en långsiktigt stark ekonomi krävs också kortsiktigt stark ekonomi, även om man tillfälligt kan acceptera en svacka. De finansiella målen måste därför även fortsättningsvis prioriteras för att skapa marginaler när den ekonomiska utvecklingen vänder neråt igen. Enligt styrprinciperna skall de finansiella målen antas en gång per mandatperiod och prövas varje år inför arbetet med flerårsplan och budget. Följande finansiella mål gäller för perioden nettokostnadsandel investeringsnivå låneskuld/förmögenhetsutveckling skattesats. om nettokostnadsandel Verksamhetens nettokostnader skall uppgå till högst 97,5 % av skatteintäkter, utjämning och generella bidrag. mkr Bokslut Prognos Plan Skatt, utjämning och bidrag Nettokostnadsandel (%) 98,7 98,4 99,1 99,2 99,1 Verksamhetens nettokostnader ,0 101,0 105,9 105,9 108,9 Verksamhetens nettokostnader enligt plan Skillnad Nettokostnadsmålet uppnås inte för något år av planen. Nettokostnadsandel Jämfört med historiken och Västra Götaland kan nedanstående bild visas. Uddevalla följer i stort samma mönster som övriga kommuner och nettokostnadsandelen minskar fram till och med Därefter kommer andelen att försämras och det uppstår ett glapp mellan målet och utfallet på 0,9-1,7 %. % 101,0% 100,0% 99,0% 98,0% Nettokostnadsandel Definieras som verksamhetens nettokostnaders andel av skatteintäkter, utjämning och generella bidrag. et anger hur stor andel av skatteintäkterna som används till den löpande verksamheten. sättningen innebär indirekt ett ställningstagande till överskott i verksamheten för att leva upp till balanskravet och kravet på god ekonomisk hushållning. 97,0% 96,0% 95,0% Uddevalla Västra Götalands län om investeringsnivå Varje 1/10-dels procents ökning eller minskning av målet innebär +/- 2,3 mkr 2010, 2,4 mkr 2011 resp. 2,4 mkr 2012 i ökade eller minskade nettokostnader. sättningen med en nettokostnadsandel som uppgår till högst 97,5 % innebär att vi skapar en ökad beredskap för resp. ökade möjligheter till: finansiering av investeringar utöver avskrivningar minska ökningen av låneskulden oförutsedda kostnadsökningar eller övriga intäktsminskningar som leder till att nämnderna inte klarar att hålla sina kommunbidragsramar minskade skatteintäkter marginal för ränterisk, borgensrisk eller bolagsrisk värdesäkringen av det egna kapitalet (2 % per år innebär ca 23 mkr). Investeringar i den skattefinansierade verksamheten skall i sin helhet finansieras med egna medel* * Egna medel definieras som årets resultat och avskrivningar för den skattefinansierade verksamheten * et ses över en rullande 5-årsperiod, dvs den kommande treårsplaneringen och de två närmast föregående åren, med möjlighet till förskjutning mellan åren. Motivet till en begränsning av investeringar inom den skattefinansierade verksamheten är att dessa investeringar normalt inte ger någon avkastning. En lånefinansiering av dessa investeringar innebär en ökad finansiell belastning vilket tar resurser från verksamheterna. Dessutom gör Kommunforskning i Väst bedömningen i redovisningen av den finansiella profilen att en förutsättning för att upprätthålla en god ekonomisk hushållning är att vi har en kontrollerad investeringsnivå. et ger en tydlig investeringsnivå som skall ses över hela planeringsperioden samt de två föregående åren. Investeringsmålet ger begränsningar för hur mycket den skattefinansierade verksamheten kan investera un- 16

19 FLERÅRSPLAN der en rullande femårsperiod. För den avgiftsfinansierade verksamheten har investeringsmålet slopats. Underlagen för kommunfullmäktiges beslut om taxor skall tydligt innehålla investeringarnas effekter på taxorna som beskrivs på 5 års sikt och med en relativ jämförelse av gällande taxor mot t ex Västra Götalandsregionens kommuner eller annan lämplig jämförelse. Enligt styrprinciperna gäller fortfarande att det är resp. nämnd som avgör vilka investeringar som skall ske. Förutsättningen är att de åtföljande kapitalkostnaderna (avskrivning och internränta) kan finansieras inom tilldelat kommunbidrag såvida det ryms inom kommunens totalram för investeringar. Nedanstående tabell bygger på det beslut om investeringar som kommunfullmäktige tog i december 2009 för För kommande år ligger den ursprungliga nivån kvar, trots att den aviserade nivån från nämnderna är väsentligt högre. De investeringar som presenterats av nämnderna för (framgår av bilaga) innebär en utökad nivå med ytterligare 360 mkr till från c: a 800 mkr till mkr under perioden. Nämndernas planering innebär att investeringsönskemålen överstiger det finansiella utrymmet med c:a 480 mkr under perioden Frågan aktualiseras i kommande flerårsplan. mkr Budget Prognos Plan Avskrivningar skattefinansierad verksamhet Resultat (plan) Summa investeringsutrymme Nämndernas plan totala investeringar Varav skattefinansierad verksamhet Tabell beräkning av investeringsutrymme Årlig investeringsnivå Överskott/underskott Ackumulerat mkr Bokslut Prognos Plan Planerad investeringsnivå Relaterat till procentandel av skatter och bidrag kan följande jämförelse göras över tid avseende investeringsnivån. Jämförelse sker med Västra Götaland och riket i diagrammet nedan. Det blir tydligt att investeringsnivån kraftigt ökar både i förhållande till kommunens historiska genomsnitt men även i relation till länet och riket. Värdet för 2012 är lägre på grund av att det finansiella utrymmet är begränsat och är inte kopplat till nämnderna behov av investeringar. Kopplingen mellan minskade kommunbidrag och önskade investeringar kommer att göra det svårt att genomföra de gällande planerna. Investeringarna skall vidare bearbetas i kom- mande flerårsplan och tills vidare ligger nedanstående investeringsvolymer i de beräkningar som används i planen. De skattefinansierade investeringarna är 118 mkr för höga under perioden jämfört med målet om egenfinansiering. 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% Nettoinvesteringar Uddevalla Västra Götalands län Hela riket 0,0% om låneskuld Kommunen skall inte ha någon egen låneskuld för den skattefinansierade verksamheten* För att kunna koppla ihop de finansiella målen i övrigt med detta mål, måste låneskulden ses utifrån perspektivet vidareutlåning till bolagen m.fl. samt avgiftsfinansierad verksamhet. Kommunens totala låneskuld får inte överstiga den sammanlagda utlåningen till dessa. Det innebär att vi finansierar den skattefinansierade verksamhetens investeringar utan extern upplåning vilket hänger ihop med investeringsmålet. mkr Budget Prognos Plan Utlåning till bolag och stiftelser Utlåning till avgiftsfinansierad verksamhet Summa utlåning Total låneskuld Ovanstående tabell visar utvecklingen under femårsperioden av den totala låneskulden samt utlåningen till bolag och stiftelser samt den avgiftsfinansierade verksamheten. Den totala låneskulden ökar och 2011 överstiger den utlåningen vilket innebär att målet inte blir uppfyllt och skillnaden ökar ytterligare till Då resultatet inte medger mer än avskrivningarna i egenfinansiering är kommunens investeringsnivå för hög. Samtidigt sker den tidigare nämnda likviditetsuppbyggnaden. Detta tillsammans innebär att målet inte nås. * et ses över en 5-årsperiod, dvs. den kommande treårsplaneringen och de två närmast föregående åren, med möjlighet till förskjutning mellan åren. * Egen låneskuld beräknas som skillnaden mellan total låneskuld enligt balansräkning/budget resp. summan av vidareutlåning till kommunens bolag, stiftelser, övriga samt avgiftsfinansierade verksamheter. 17

20 FLERÅRSPLAN Den totala låneskulden jämförs i nedanstående diagram med vidareutlåningen till bolag och stiftelser samt avgiftsfinansierad verksamhet. Där framgår att merparten av nyupplåningen inte används till vidareutlåning samt investeringar i avgiftsfinansierad verksamhet ,5 22 Skattesats Låneskuld 21, Skattefinans vht Avg fin vht Vidareutlåning Total låneskuld Uddevalla Västra Götaland Skattesatsens utveckling i jmf med Västra Götaland Övrig ekonomisk analys Nedanstående diagram visar den historiska utvecklingen av den egna låneskulden, dvs förutom utlåning till företagen samt finansnettot. Det visar att från och med 2004 har en amortering skett på lånen och därmed har kommunen minskat finansnettot. Den minskning av finansnettot som sker före 2004 beror på att räntsatsen för lånen sjunkit. Från 2010 ökar låneskulden igen och därmed också finansnettot. Resultat Resultatutvecklingen fram till 2008 har varit positiv. Trots att ökningstakten för skatteintäkterna snabbt fallit för 2009 förväntas ett resultat om 41 mkr. Planen för innebär att kommunen genom att budgetera med ett marginellt positivt resultat ger avkall på att hålla målet om nettokostnadsandelen till 97,5 %. Nedanstående diagram visar resultatet per invånare historiskt och jämfört med kommunerna i Västra Götaland. Egen Låneskuld och finansnetto Resultat i kr/invånare Mkr Kr/inv Egen låneskuld - höger skala Finansnetto - vänster skala" -400 Uddevalla Västra Götalands län om skattesats Skattesatsen skall sänkas till 21,99 kronor. Enligt kommunens vision skall skatten sättas i relation till omvärlden. I flerårsplanen är grunden för beräkningarna att skatten behålls oförändrad från 2009 års nivå om 22,09. et uppnås därför inte. Jämförelse görs nedan med Västra Götalandsregionens kommuner. Detta är en känd och homogen grupp med likartade förutsättningar beträffande gjorda skatteväxlingar mellan kommunerna och regionen. Skillnaden i skattesats för 2009 uppgår till 33 öre (49 öre 2008, 58 öre 2007, 72 öre 2006). Soliditet Soliditeten är ett mått på den långsiktiga kapaciteten eller betalningsförmågan. Den visar hur stor del av tillgångarna som är finansierade med eget kapital. Detta mått påverkas bl. a. av hur tillgångarna förändras över tiden. Soliditeten förändras bl.a. av orsaker som ligger utanför den egna organisationen. % Bokslut Prognos Plan Soliditet 43,5 33,7 30,3 28,4 27,4 Inkl samtliga pensionsåtaganden 2,0 2,1 3,0 2,0 1,9 Förändringen av internbanken som numera omfattar hela koncernen ger försämringen mellan 2008 och Soliditeten försämras dock ytterligare från 33,7 % till 27,4 % under perioden. Detta beror framförallt på kommunens ökade egna upplåning. Tillkommande 18

FLERÅRSPLAN 2015-2017

FLERÅRSPLAN 2015-2017 FLERÅRSPLAN 2015-2017 MED SAMMANSTÄLLD BUDGET 2015 Regatta vid Uddevallabron Foto: Uddevalla kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Majoritetens politisk plattform 3 Flerårsplan och budget 2015-2017 6 Ekonomiska

Läs mer

Uddevalla kommun. Årsredovisning 2010

Uddevalla kommun. Årsredovisning 2010 Uddevalla kommun Årsredovisning 2010 3 Junicupen på Bodele. Foto: Maria Rasmusson ÅRSREDOVISNING 2010 Välkommen att ta del av Uddevalla kommuns årsredovisning för 2010. Årsredovisningen vänder sig i första

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2012 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslagsbild. Lerum strävar efter att ha en skola i toppklass. Det innebär bland annat att alla elever ska nå godkänt, ämnesbehöriga lärare och ett

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2014 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslagscollage: Mattias Christenson Nu pågår arbetet med att skapa tätorter för framtiden. Floda, Gråbo och Lerum centrum är under omvandling för

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

Söderhamns Kommun BUDGET. 2012-2015 Uppdaterad okt 2014

Söderhamns Kommun BUDGET. 2012-2015 Uppdaterad okt 2014 Söderhamns Kommun BUDGET 2012-2015 Uppdaterad okt 2014 3 INLEDNING 4 FÖRORD 5 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 6 Arbetsmodell för Söderhamns kommun 9 Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2012 2015 1 4 Strategiska

Läs mer

Årsredovisning 2004 UDDEVALLA KOMMUN. Årsredovisningen är producerad av Ekonomiavdelningen och TH Tryck AB

Årsredovisning 2004 UDDEVALLA KOMMUN. Årsredovisningen är producerad av Ekonomiavdelningen och TH Tryck AB Årsredovisningen är producerad av Ekonomiavdelningen och TH Tryck AB UDDEVALLA KOMMUN Årsredovisning 2004 Omslagsbilder: VM i motocross på Glimminge Motorstadion Hingstutsläpp på Bassholmen Wakeboard SM

Läs mer

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI Kommunplan 2015-2017 Nybro kommun Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI 1 Vi vill att hela Nybro kommun ska leva och vara en bra plats att bo och verka i. Vi vill bidra till ett demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 UDDEVALLA KOMMUN

ÅRSREDOVISNING 2011 UDDEVALLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 UDDEVALLA KOMMUN . Stadsmiljö - Östberget Foto: Johanna Petersen, Medieprogrammet åk 3, Uddevalla Gymnasieskola ÅRSREDOVISNING 2011 Välkommen att ta del av Uddevalla kommuns årsredovisning

Läs mer

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2014 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943 ÅRSREDOVISNING 2011 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 FEMÅRSÖVERSIKT 4 FÖRDELNING AV SKATTEPENGARNA 5 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 6 OMVÄRLDSANALYS 7 HUSHÅLLNING OCH MÅLUPPFYLLELSE

Läs mer

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sida Inledning Kommunstyrelsens ordförande 3 Förvaltningsberättelse 4 Redovisning av måluppfyllelsen för 2010 15 Nämndredovisningar Kommunstyrelsen

Läs mer

Mnkr Omsättning Resultat

Mnkr Omsättning Resultat Mnkr Omsättning Resultat Lysekils kommun 809,4 18,5 Lysekils Energi AB 42,0 8,6 Lysekilsbostäder 46,9 4,6 Havets Hus i Lysekil AB 6,3-0,4 Rambo AB 59,6 3,0 Koncernen 886,8 27,3 0 6 Årsredovisning 2006

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2013-2015

Strategisk plan. med budget 2013-2015 Strategisk plan med budget 2013-2015 2 Strategisk plan med budget 2013-2015 Vision Skövde 2025 Vision Skövde 2025 är Skövderegionens gemensamma vision. Här beskriver vi vår gemensamma framtidsbild för

Läs mer

& 2012 STRÖMSTADS KOMMUN

& 2012 STRÖMSTADS KOMMUN Mål & Budget 2012 STRÖMSTADS KOMMUN Innehållsförteckning Inledning Budget 2 4 5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Organisationsschema Övergripande principer för verksamhets- och ekonomistyrning 15

Läs mer

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det?

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? Årsredovisning 2007 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? 7 Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Strategisk plan med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Kommunfullmäktiges beslut 15 juni 2015 88/15 Utdrag ur protokoll 4 Strategisk plan med budget Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läsanvisning:

Läs mer

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun Tertialrapport april 2011 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 4 God ekonomisk hushållning 7 Finansiell analys 8 Medarbetare 12 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Mål- och resursplan 2012-2014

Mål- och resursplan 2012-2014 VÄNERSBORGS KOMMUN Mål- och resursplan 2012-2014 Kommunfullmäktige 2011-06-22 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sidnr Del I Vision och mål - Förutsättningar och beslut Vision Vänersborg... Del

Läs mer

SÖDERHAMNS KOMMUN ÅRSREDOVISNING

SÖDERHAMNS KOMMUN ÅRSREDOVISNING SÖDERHAMNS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2007 Innehållsförteckning Kommentarer och organisation...3 Ekonomi i sammanfattning...5 Drift- och investeringsredovisning...7 Förvaltningsberättelse...9 Nämndernas måluppfyllelse...12

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011 Årsredovisning 2011 1 Innehåll 2 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande... 3 Kommundirektören kommenterar... 5 Viktiga händelser under året... 6 Femårsöversikt... 8 Vad kostar det?... 9 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

Årsbudget 2006. Verksamhetsplan 2007-2008. Fastställd av kommunfullmäktige 2005-11-28 ( 168)

Årsbudget 2006. Verksamhetsplan 2007-2008. Fastställd av kommunfullmäktige 2005-11-28 ( 168) Årsbudget 2006 Verksamhetsplan 2007-2008 Fastställd av kommunfullmäktige 2005-11-28 ( 168) Från stora varvskranen till norra vattentornet En siluett från hamnen med ett ståtligt fartyg intill stora varvskranen,

Läs mer

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015 TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015 Kommunfullmäktige 2012-11-19 138-143 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrmodell 3 Övergripande mål och strategisk plan 8 Ekonomiska förutsättningar 2013-2015

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 Beslutad av kommunfullmäktige 2013-11-18 157-162 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Organisation 4 Styrmodell 5 Övergripande mål och strategisk plan 10 Ekonomiska

Läs mer