Revisionsrapport. Marks kommun Rolf Aronsson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport. Marks kommun. 2009-09-15 Rolf Aronsson"

Transkript

1 Revisionsrapport Ledning och styrning av ITverksamheten uppföljning av rapport 2005 Marks kommun Rolf Aronsson

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning av synpunkter Bakgrund, revisionsfråga och omfattning Nulägesbeskrivning, analys och bedömningar Aktuella styrdokument och uppdragsbeskrivningar Nuvarande IT-organisation Strategiska områden inom IT IT-kostnader och modell för interndebitering Projektmodell vid systeminförande Modell för beräkning av effekter av nya system Integration med utbildningsförvaltningens IT-verksamhet Bilaga 1 Sammanfattning av rapport Ledning och styrning av IT-verksamheten i Marks kommun Januari Allmänt Övriga identifierade riskområden och synpunkter... 16

3 1 Sammanfattning av synpunkter Generellt kan vi konstatera att IT-frågorna i kommunen har fått högre prioritet i jämförelse med tidigare rapport i januari Tidigare styrdokument som saknade relevans har omarbetats och nya styrdokument har i stor utsträckning tagits fram. Tidigare synpunkter kring dåvarande organisation har beaktats i den nya organisationen, d.v.s. det finns en tydlig skillnad mellan utveckling och förvaltning av drift- och teknikfrågor och strategisk utveckling av IT-stödet. När det gäller utvecklingen av strategiska områden inom IT har dock utveckling och genomförande i flera fall gått mycket trögt. Generellt beror detta i flera fall på att man har saknat tydliga avgränsade projekt med fastställd organisation och ansvarig projektledare. Ibland är det svårt att finna klart definierade anledningar till att det har gått trögt och att inte utvecklingsprojekten har varit prioriterade. I rapporten beskrivs och kommenteras under avsnitt 3.3. följande strategiska områden: Geografiska informationssystem (GIS) Elektronisk handel eller Elektroniska affärer E-service och 24 timmarsmyndigheten I rapporten beskrivs och kommenteras också följande väsentliga områden inom IT: 3.4 IT-kostnader och modell för interndebitering 3.5 Projektmodell vid systeminförande 3.6 Modell för beräkning av effekter av nya system 3.7 Integration med utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 3

4 2 Bakgrund, revisionsfråga och omfattning Granskningen syftar till att följa upp synpunkter i tidigare rapport daterad januari I bilaga 1 görs en sammanfattning av framförda synpunkter. Förutom uppföljning av nedanstående revisionsfråga och synpunkter i rapporten sker särskild inriktning mot följande områden: Finns tydliga nyttokalkyler inför beslut om IT-investeringar Hur görs uppföljningar av genomförda IT-investeringar samt hur redovisas dessa? Revisionsfråga: Hur fungerar nuvarande IT-organisation och vilka riskområden kan identifieras vad gäller ledning och styrning, planering och utveckling av IT-verksamheten samt befintliga och nya systemmiljöer. Granskningen syftar till att identifiera och bedöma olika riskområden. Väsentliga riskområden beskrivs med förslag till åtgärder eller fördjupade insatser. Exempel på riskområden kan vara; oklar ledning och styrning, hög kostnadsutveckling och brister i lönsamhet, brister vid upphandling, anpassning och implementering av system m.fl. områden. 3 Nulägesbeskrivning, analys och bedömningar 3.1 Aktuella styrdokument och uppdragsbeskrivningar I tidigare rapport påpekas att nuvarande styrdokument måste omarbetas. Vi har noterat att följande dokument har tagits fram: - IT-policy o IT-policyn beskriver policy samt ansvar och befogenheter för kommunstyrelse, nämnder, IT-utvecklare, IT-enheten, förvaltningschef och VD samt systemägarna. - Riktlinjer utgående från IT-policy o Riktlinjerna konkretiserar beslutad policy. (Enligt uppgift är ovanstående policy och riktlinjer utvärderade genom bl.a. enkät till specifika målgrupper som är berörda av dessa dookument) - Regler för projektarbete 4

5 o Projektmodellen definierar en struktur för hur projekt bör bedrivas i Marks kommun. Syftet med projektmodellen är bl.a. att ta fram bra beslutsunderlag som innehåller mål, status, tid och kostnadsramar. Projektmodellen är det beslutsunderlag som behövs för att kommunledning och chefer skall få nödvändig översikt över de pågående projekten så att rätt prioriteringar kan göras. Projekten blir jämförbara genom att alla arbetar med samma projektmodell. - Rapport: Översyn av IT-verksamheten o IT-chefen har enligt uppdrag med hjälp av särskild konsult genomfört en översyn av IT-verksamheten. Översynen har skett utifrån följande huvudområden: Förslag till generell servicenivåöverenskommelse som en minsta basnivå som gäller för alla interna brukare. Tas fram i samarbete med samtliga intressenter. Förslag till kommunledningskontorets uppdragsbeskrivning för ITenheten innehållande förslag till relevanta nyckeltal för Kommunledningskontorets (KLK) styrning av IT-enheten. Förslag till servicenivåöverenskommelser med systemägare för alla större och viktiga system. Servicenivåöverenskommelserna skall innehålla relevanta nyckeltal för kvalitetsmätning av leveransen och incitament för att leveransen skall fullföljas. Föreslå ekonomisk konstruktion enligt självkostnadsprincipen och ett tvåprissystem där IT-enheten är intäktsfinansierad på så sätt att KLK betalar en grundavgift som är direkt kopplad till uppdraget och den generella servicenivåöverenskommelsen. Resterande kostnader skall täckas av IT-taxan. Den ekonomiska konstruktionen skall vara helt transparent så att en spårbarhet finnas från varje kostnadspost till tjänster i IT-taxan och/eller kommunbidraget. Förslag till organisation och kompetensinriktning av IT-enheten som fokuserar på kärnvärden för IT-verksamheten genom exempelvis utkontraktering av icke mervärdesskapande tjänster till förmån för att skapa mervärden för kommunkoncernen enligt uppdragets slutsats. ITverksamheten skall kvalitetssäkras genom att exempelvis implementera ITIL. För att omsätta detta uppdrag i en projektplan har följande tolkning av uppdraget gjorts. Uppdraget omfattar i stort tre delar 5

6 ta fram överskådliga och fungerande servicenivåer Service Level Agreement (SLA) som är lätta att kommunicera med verksamheterna, dels för brukare och dels för systemägare. ta fram en prismodell som fungerar för dels uppföljning och styrning centralt från KLK och dels är lätt att kommunicera med verksamheterna. ta fram förslag på hur IT-enheten kan bli tydligare avseende service och tjänster till verksamheterna. Uppdraget har resulterat i ett antal förslag till ett antal olika aktiviteter som skall genomföras: - Införa ett kvalitetsverktyg (ITIL) 1 - Införa Servicedesk. - Utkontraktera pc-installationer - Utveckla styrmodell av IT-området - Ta fram uppdragsbeskrivning för IT-enheten. I rapporten presenteras också förslag till genomförande av ovanstående 5 områden. - Projektdirektiv: Kvalité och service för IT o Projektdirektiv med utgångspunkt från ovanstående beskrivning av översyn av IT-verksamheten. - Regler för IT-kommitténs arbete. o Beskriver IT-kommitténs ansvar och arbetsområden. - Regler för Mark24 o Mark24 är namnet på den samordning som sker av de åtgärder som görs inom kommunen för att bli en så kallad 24-timmarmyndighet. Utvecklingen av kommunens verksamheter inom området 24- timmarskommun skall ske stegvis genom att varje verksamhet själva initierar och driver projekt och genomför nödvändiga åtgärder. 1 ITIL beskriver en praxis för IT service management och erbjuder ett dokumenterat, systematiskt tillvägagångssätt som hjälper organisationer att leverera välskötta IT-tjänster när man står ansikte mot ansikte med kunskapsbrist, komplexa system, snabba förändringar, ökade och oförutsägbara verksamhets- och användarkrav. 6

7 En satsning på 24-timmarskommunen förväntas ge följande resultat för Marks kommun: e-service ökad möjlighet till självservice över Internet ökad möjlighet till att initiera och följa ärenden ökad tillgänglighet till information och service över telefon möjlighet för kommuninvånarna att välja den kontaktväg till kommunen som är mest lämplig med garanterad respons inom rimlig tid oavsett kontaktväg kommunen har enkla och tydliga kontaktvägar så att ingen ska behöva känna till hur kommunen är organiserad för att få information eller en tjänst utförd Sammantaget ger detta en höjning av servicenivån mot kommunens invånare och andra intressenter. e-förvaltning ökad rationalisering av administrativa uppgifter genom ökad grad av självservice Detta frigör resurser inom kommunens organisation. 7

8 e-demokrati ökad insyn i den kommunala beslutsprocessen för medborgare ökad möjlighet till dialog med politiker och tjänstemän medborgarna får tillgång till handlingar medborgarna får möjlighet att kunna följa ett politiskt ärende Detta bidrar till att göra demokratiprocessen vital inom kommunen och att medborgarna känner delaktighet i samhällsutvecklingen. 3.2 Nuvarande IT-organisation Revisionen har i tidigare rapport framfört att i en framtida organisation kring IT bör det finnas en tydlig skillnad mellan utveckling och förvaltning av drift- och teknikfrågor inom IT-området och strategisk utveckling av IT-stödet för rationellare och effektivare verksamhet. Det senare måste av nödvändighet vara verksamhetsinriktat, d.v.s. verksamheternas behov skall styra utvecklingen. Framtida utveckling av nya system är också i stor utsträckning kommunövergripande och innebär behov av strategisk styrning från kommunledningen. I nuvarande organisation så finns en klar åtskillnad mellan drift och teknik och strategisk utveckling av IT-stödet inom kommunen. Nedanstående bild beskriver översiktligt nuvarande organisation: 8

9 Kommentarer Vi bedömer att tidigare framförda synpunkter från revisionen har beaktats i den nya organisationen. 3.3 Strategiska områden inom IT I tidigare rapport nämns ett antal strategiska områden som bör utvecklas: Geografiska informationssystem (GIS). Elektronisk handel eller Elektroniska affärer. E-service och 24-timmarsmyndigheten. Nuläget inom dessa områden kan beskrivas som följer: Geografiska informationssystem (GIS) 2 2 I ett GIS geografiskt informationssystem kopplas information från verksamhet och omvärld samma med hjälp av det geografiska läget. GIS möjliggör därigenom samlad analys och tolkning av all information som kan kopplas till en plats. En mycket stor del av den information som hanteras i den kommunala verksamheten har en geografisk referens i forma av plats. Adress, fastighet eller område. 9

10 lämnade en särskild konsult en förstudie som konstaterade följande huvudproblem: - Kommunen använder flera olika GIS-verktyg som inte utan problem och merarbete kan kommunicera eller utbyta information med varandra eller externt. - Den geografiska information som finns i kommunen används inte på ett optimalt sätt, vilket innebär dubbellagring och orsakar merarbete. - Det saknas styrning av GIS-verksamheten och en gemensam strategi och organisation för GIS. Genom att åtgärda dessa brister kan man både minska kostnaderna och höja effektiviteten och kvaliteten i verksamheten, samt dessutom samtidigt förbättra samarbetet internt och servicen till kommuninvånarna. Förstudien förslår också följande: Vägen till ett kommungemensamt GIS bör tas i tre steg: 1. Skapa en organisation för samordning och utveckling av GIS. 2. Skapa en gemensam GIS-plattform med gemensam geografisk information. 3. Vidareutveckla användningen av GIS baserat på verksamhetens behov. Kommentarer Utvecklingen av GIS har gått mycket trögt sedan den förstudie som gjordes Under våren 2009 har dock en särskild GIS-samordnare anställts i kommunen. Vi har tagit del av ett förslag till plan daterad för framtida arbete med att utveckla GIS i kommunen. Denna beskriver syfte, inriktningsmål, GIS-organisation, finansieringsmodell, regler för hur geografiska information och GIS-plattform skall hanteras m.m. Några beslut har ännu inte fattats. Med tanke på förväntade effekter beskrivs i genomförd förstudie finns hög anledning att tydligt prioritera samordning och utveckling av GIS i Marks kommun. Elektronisk Handel eller Elektroniska affärer Kommentarer Utvecklingen av elektronisk handel eller elektroniska affärer har varit föremål för diskussion i kommunen under lång tid. Införandet i större skala har av icke klart definierade anledningar gått mycket trögt. Försöksverksamhet med elektronisk handel har pågått inom kostverksamheten. Enligt uppgift har man haft bl.a. tekniska problem och har därför beslutat att göra en omstart av projektet. 10

11 När det gäller elektroniska kundfakturor så finns i nuläget vissa möjligheter inom barnomsorgen. För övrigt saknas en samordnad helhetssyn kring införande av elektroniska kundfakturor i kommunen. Det saknas både vad gäller elektronisk handel och elektroniska kundfakturor tydliga och beslutade projektbeskrivningar som bl.a. beskriver mål, tidsplan och genomförande. Vi har tagit del av ett förslag till projektbeskrivning för utveckling av elektronisk handel. Detta förslag till projektplan beskriver uppdraget, syfte, mål, genomförande och organisation. Den totala kostnaden för projektet beräknas till 3,2 mkr varav 1,8 mkr är externa kostnader för främst konsulttjänster och projektanställd personal. Projektet skall enligt förslaget till projektplan vara helt genomfört till För att genomföra så omfattande förändringar kring elektronisk handel och elektroniska affärer är det nödvändigt att ha en tydlig projektplan med tydlig organisation och plan för genomförande. För att kunna hålla intentionerna i förslaget till projekt samt föreslagen tidplan är det nu viktigt att förslaget fastställs av kommunledningen. E-service och 24 timmarsmyndigheten Mark24 är namnet på den samordning som sker av de åtgärder som görs inom kommunen för att bli en så kallad 24-timmarsmyndighet. Med utgångspunkt från av kommunstyrelsen antagen handlingsplan och arbetsordning så har särskilda regler för projektet Mark24 utfärdats. Se för övrigt beskrivning av projektet under punkt 3.1. i rapporten. Kommentarer Mark24 löper under en tidsperiod från 2007 till 2010 och är indelad i tre etapper: Etapp ett: Initiering och förankring Etapp två: Mark24 - genomförandet Etapp tre: Uppföljning och övergång till ordinarie verksamhet Nuvarande projektledning har gett följande förklaring till att projektet hittills har gått mycket trögt: 11

12 Initialt fick projektet avvakta den tekniska utvecklingen för att få en kostnadseffektiv och långsiktigt hållbar gemensam teknisk plattform som alla förvaltningar/bolags e-tjänster kan använda. I december 2008 lanserades denna medborgarportal med ett antal e-tjänster som använder e-legitimation. Projektet har hög prioritet för att kunna leverera enligt förväntningar. Ungefär 1,5 tjänst är avsatt centralt under hösten för att skapa ett antal e- tjänster utifrån befintliga blanketter. Resurser sätts också av ute på samtliga förvaltningar/bolag för detta. Om ovanstående tidplan skall hållas så måste projektet få en fortsatt hög prioritet i kommunen. 3.4 IT-kostnader och modell för interndebitering I tidigare rapport fanns följande skrivning: Nuvarande modell för interndebitering bör enligt vår uppfattning omprövas. Bl.a. eftersom det i våra intervjuer framkommit att nuvarande interndebitering är alltför detaljstyrd och inte fyller någon egentlig funktion. Frågor kring IT-kostnader och modell för interndebitering har diskuterats och förändrats. Ny IT-taxa 2007 har antagits och tillämpas för närvarande. Enligt projektdirektiv: Kvalité och service för IT så gäller följande: Utarbetande av ny avgiftsmodell för hur IT-kostnader skall redovisas och fördelas. Ta fram förslag till nyckeltal för IT-verksamheten i Marks kommun inklusive rapportformat och mätmetoder för att kunna tas i anspråk för verksamhetsåret Förslag till modell för hantering av Servicenivåöverenskommelse och beakta beröringspunkter med den generella servicenivåöverenskommelsen för standardarbetsplats. Kommentarer Nuvarande IT-taxa 2007 kommer att ersättas av en ny avgiftsmodell som kommer att antas inför budget 2010 d.v.s. någon gång under hösten När det gäller Servicenivåöverenskommelser mellan IT-enheten och verksamheterna så finns i dag en grundmodell framtagen som gäller Leverans av tjänsten IT-arbetsplats. Avsikten är också enligt uppgift att snarast ta fram en modell för leverans av övriga tjänster. 12

13 För genomförande av ovanstående avsikter enligt projektdirektiv är det viktigt med hög prioritet i genomförandet. 3.5 Projektmodell vid systeminförande Regler för projektarbete har fastställts av kommunchefen Projektmodellen definierar en struktur för hur projekt bör bedrivas i Marks. Syftet med projektmodellen är bl.a. att ta fram bra beslutsunderlag som innehåller mål, status, tid och kostnadsramar. Kommentarer Vad vi kan finna är det tveksamt om projektmodellen används i avsedd omfattning i kommunen. Vår bedömning är att det är en bra början att ta fram en projektmodell, men modellen måste fastställas formellt samt göras känd och accepterad ute i verksamheterna. 3.6 Modell för beräkning av effekter av nya system I tidigare rapport påpekas att en brist i nuvarande utveckling av IT inom kommunen är att det inte finns någon modell och inriktning kring beräkning/kalkylering av lönsamheten vid utveckling av nya system. I dokumentet regler för projektarbetet så nämns PENG-analysen som ett hjälpmedel att gen en helhetsbild av vilka nyttor som är möjliga att skapa i en verksamhet i en verksamhet vid utveckling av nya system. PENG-analys har bl.a. använts vid utveckling av nytt ärende- och dokumenthanteringssystem i Marks kommun. Användande av PENG-analysen kräver hög kompetens för användande av modellen. I Marks kommun finns denna kompetens genom certifierad person. Kommentarer Vi har tagit del av två projekt där PENG-analysen har använts. Projektet En väg in mars 2007 som handlade om nyttor vid införande av medborgarkontor samt nyttor vid införande av nytt ärende- och dokumenthanteringssystem. Dessa både exempel visar tydligt hur man kan skapa bra beslutsunderlag genom att visa både på kostnader och förväntad nytta vid införande av nya system eller förändrad verksamhet. Enligt uppgift så används inte PENG-analysen särskilt ofta i kommunen och det är tveksamt vilken status och acceptans som modellen har i kommunen. Vid formellt fastställande av projektmodell bör också en modell (exempelvis PENG-analys) för beräkning av nyttor fastställas. 13

14 3.7 Integration med utbildningsförvaltningens IT-verksamhet I tidigare rapport har vi noterat utbildningsförvaltningens IT-verksamhet inte var integrerad med kommunen/koncernen i övrigt och att man bör överväga att genomföra en integration i samband med översyn av organisation och policydokument. I vår uppföljning har vi noterat att det finns ett bättre samarbete i dag kring IT-frågorna. Helt samordnad drift har ännu inte skett, men central drift tillämpas numera framförallt vad gäller e-postsystem och skolplattform samt vissa IT-infrastrukturella delar. Kommentar Det finns anledning att ytterligare prioritera frågor kring integration av IT inom utbildningsförvaltningen med kommunen i övrigt. 14

15 Bilaga 1 Sammanfattning av rapport Ledning och styrning av IT-verksamheten i Marks kommun Januari 2005 Allmänt Inom kommun- och förvaltningsledningar har IT-frågorna under senare år varit lågt prioriterade, vilket har bekräftats vid intervjuer. Styrdokumenten har egentligen ingen relevans i nuläget, (faställdes under 1996). Intentionerna i dokumenten har i vissa delar inte följts under flera år. Bl.a. när det gäller krav på att nämnderna skall redovisa hur IT-stödet används för att förbättra och effektivisera administration och verksamheter. En central funktion IT-gruppen har inte fungerat i praktiken sedan flera år tillbaka, vilket innebär att IT-frågorna inte har haft något specifikt forum. Nuvarande styrdokument måste omarbetas Enligt uppgift har IT-chefen under hösten fått ett uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram förslag till nya styrdokument för ITverksamheten. I en framtida organisation kring IT bör det finnas en tydlig skillnad mellan utveckling och förvaltning av drift- och teknikfrågor inom IT-området och strategisk utveckling av ITstödet för rationellare och effektivare verksamhet. Det senare måste av nödvändighet vara verksamhetsinriktat, d.v.s. verksamheternas behov skall styra utvecklingen. Framtida utveckling av nya system är också i stor utsträckning kommunövergripande och innebär behov av strategisk styrning från kommunledningen. I rapporten nämns följande strategiska områden: Geografiska informationssystem (GIS) Elektronisk Handel eller Elektroniska affärer E-service och 24-timmarsmyndigheten Utvecklingen av IT-stöd måste också få en tydligare koppling till administrativ utveckling, genom analyser av behov av förändrade arbetssätt, organisatorisk förändringar etc. Risken är annars att nyttan med utvecklat IT-stöd inte tillvaratas i tillräcklig utsträckning. 15

16 Övriga identifierade riskområden och synpunkter I rapporten framförs ett antal riskområden eller synpunkter som bör beaktas i framtiden: Interndebiteringens roll som styrinstrument bör tydliggöras. Nuvarande omfattning och utveckling av IT-kostnaderna bör analyseras och noggrant följas av kommun- och förvaltningsledningarna. Incidentrapportering är en viktig del i analyserna det finns annars en uppenbar risk att minskad efterfrågan på support och service inte påverkar organisationens storlek. Behovet av förändrade kompetenser inom enheten kan också tydliggöras genom analys av incidenter/frågeställningar och åtgärder. En riskfaktor som är tydligast vid genomförande av systemutveckling är bristen på en fastställd och gemensam modell inom kommunen för projektgenomförande och ett projektorienterat arbetssätt. En brist i nuvarande utveckling av IT inom kommunen är att det inte finns någon modell och inriktning kring beräkning/kalkylering av lönsamheten vid utveckling av nya IT-system. Vi har också noterat att utbildningsförvaltningens IT-verksamhet inte är integrerad med kommunen/koncernen i övrigt. Detta förhållande bör övervägas i samband med översyn av organisation och policydokument. 16

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 1(5) IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 Antagen av kommunstyrelsen den 17 augusti 2011 118 2(5) 1. Inledning 1.1 Bakgrund 2000 antogs en IT-strategi för åren 2000-2003. I strategin redovisades kommunens

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Framställan om initiering av förstudie för GIS-samordning

Framställan om initiering av förstudie för GIS-samordning 1(5) KS 2011/0243 Framställan om initiering av förstudie för GIS-samordning Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade i budget 2011 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur kommunens GIS-verksamhet

Läs mer

Göteborgs Stads program för IT

Göteborgs Stads program för IT Göteborgs Stads program för IT Detta dokument gäller för Anställda och förtroendevalda i Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och anknutna stiftelser Fastställd 2012-xx-xx Beslutande Kommunfullmäktige

Läs mer

Styrdokument för gemensamma resurser i Kungälv kommuns förvaltning. Ledningsfilosofi. Vad är gemensamma resurser

Styrdokument för gemensamma resurser i Kungälv kommuns förvaltning. Ledningsfilosofi. Vad är gemensamma resurser Styrdokument för gemensamma resurser i Kungälv kommuns förvaltning. Ledningsfilosofi Förvaltningsledningens mål är att den kommunala verksamheten skall karaktäriseras av helhet, framsynthet, god planering,

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2011-10-19, 125 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1... 2 1.2 E-vision... 2 1.3 Informationssäkerhetspolicy... 2 2 Styrande principer... 2 2.1 Fokusera

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Revisionsrapport Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Jönköpings Landsting Juni 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Uppdrag och revisionsfrågor...

Läs mer

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-09-27, 113 (dnr KS 2010.85 005) Ersätter författningssamling 2001:15 Utfärdare: Monika Smidestam Kategori: Styrdokument

Läs mer

Det första steget mot ett gemensamt språk

Det första steget mot ett gemensamt språk Det första steget mot ett gemensamt språk 2015-02-20 Magnus Gunnarsson Leif Lind Anne-Marie Ögren Maria Dalhage Uppdraget Utveckla en modell för beräkningar av myndigheternas it-kostnader och itinvesteringar

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

IT-verksamheten, organisation och styrning

IT-verksamheten, organisation och styrning IT-verksamheten, organisation och styrning KPMG Örebro 27 februari 2007 Antal sidor 12 Innehåll 1. Inledning 1 2. Syfte 1 3. Metod 1 4. Sammanfattning 2 5. IT-verksamhet, organisation och ansvar 3 5.1.1

Läs mer

Prioriterade nyckeltal

Prioriterade nyckeltal Dnr: MAHR 61-2014/600 1 (av 7) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-05-04 Styrgruppen Madeleine Hulting Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.1 2015-04-23 Utkast till projektgrupp

Läs mer

Revisionsrapport Söderhamns kommun

Revisionsrapport Söderhamns kommun Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Söderhamns kommun Bengt Andersson Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga 1 1.2 Metod 1 2 Resultat

Läs mer

E-strategi för Botkyrka kommun

E-strategi för Botkyrka kommun 1 [10] E-strategi för Botkyrka kommun BOTKYRKA KOMMUN 2 [10] Botkyrka kommun behöver en e-strategi Synen på informationsteknik förändras snabbt. Vi har gått från ADB till IT och nu går vi vidare med e.

Läs mer

Externt finansierade projekt

Externt finansierade projekt Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med hjälp av IT (e-förvaltningsutveckling) i Norrköpings kommun

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med hjälp av IT (e-förvaltningsutveckling) i Norrköpings kommun Riktlinje 2010-12-10 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med hjälp av IT (e-förvaltningsutveckling) i Norrköpings kommun KS F 2013/05330 Fastställd av kommundirektören den 10 december 2010. Denna riktlinje

Läs mer

Övergripande granskning av ITverksamheten

Övergripande granskning av ITverksamheten Övergripande granskning av ITverksamheten Februari 2006 (1) 1. Inledning PricewaterhouseCoopers (PwC) har på uppdrag av kommunrevisionen i Borås Stad genomfört en övergripande granskning av Borås Stads

Läs mer

Nytt it-program för Stockholms stad

Nytt it-program för Stockholms stad ÄLDREFÖRVALTNINGEN KOMMUNIKATION TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 0401-308/2012 SID 1 (7) 2012-11-19 Handläggare: Carl Smitterberg Telefon: 08-508 36 221 Till Äldrenämnden Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr:

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) YZ 2 ANVISNINGAR FÖR IT-VERKSAMHETEN I LOMMA KOMMUN 1. SYFTE OCH STYRDOKUMENT 1.1 Syfte Syftet med Anvisningar för Lomma kommuns IT-verksamhet är att säkerställa att IT stödjer

Läs mer

E-program för Jönköpings kommun

E-program för Jönköpings kommun E-program för Jönköpings kommun Ks 2008:225 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder E-program för Jönköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 303 1 2 1 (7) E-program för Jönköpings kommun

Läs mer

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Registratorskonferens 19 maj 2015 Elisabeth Jarborn Arkivchef och verksamhetsutvecklare, Danderyds kommun På två månader kan ni ha ny teknisk lösning

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Digital strategi för Strängnäs kommun

Digital strategi för Strängnäs kommun 1/8 Beslutad: Kommunfullmäktige 2016-01-25 8 Gäller fr o m: 2016-01-26 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2015:646-005 Ersätter: Ansvarig: IT-strateg Digital strategi för Strängnäs kommun 2/8

Läs mer

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY 1 (7) RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY Inledning Syftet med denna projektpolicy är att skapa en tydlig och enhetlig styrning och struktur för projektarbete i kommunen. Målet med projekt i Strömsunds

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Granskning av nämndernas beredningsrutiner

Granskning av nämndernas beredningsrutiner Revisionsrapport Granskning av nämndernas beredningsrutiner Marks kommun 2010-06-23 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2 Revisionsfråga... 3 1.3 Kontrollmål...

Läs mer

eprogram 2025 Verksamhetsutveckling med e-stöd

eprogram 2025 Verksamhetsutveckling med e-stöd Verksamhetsutveckling med e-stöd eprogram 2025 beslutades av kommunfullmäktige den 29 augusti 2013. Förord Under 2009 inleddes diskussionen kring uppdatering av eprogrammet. Det då gällande eprogrammet

Läs mer

Granskning avseende efterlevnad av fullmäktiges styr- och policydokument. Sandvikens kommun

Granskning avseende efterlevnad av fullmäktiges styr- och policydokument. Sandvikens kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning avseende efterlevnad av fullmäktiges styr- och policydokument Ove Axelsson David Emanuelsson Sandvikens kommun STYR- OCH POLICYDOKUMENT Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för IT Riktlinjer för IT 1 Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 20 juni 2011 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning

Läs mer

Datum IT-policy, riktlinjer för styrning av IT i Uppsala kommun samt revidering av anvisningar för säkerhetsarbetet i Uppsala kommun

Datum IT-policy, riktlinjer för styrning av IT i Uppsala kommun samt revidering av anvisningar för säkerhetsarbetet i Uppsala kommun KS 5 23 MAJ 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Dahlström Anders Datum 2012-05-09 Diarienummer KSN-2012-0673 Kommunstyrelsen IT-policy, riktlinjer för styrning av IT i Uppsala kommun samt revidering

Läs mer

Yttrande om översyn av barn- och utbildningsnämnden

Yttrande om översyn av barn- och utbildningsnämnden Tjänsteskrivelse 2014-10-15 BUN 2013.0438 Handläggare: Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Yttrande om översyn av barn- och utbildningsnämnden Sammanfattning Konsultföretaget KPMG fick av kommunstyrelsen

Läs mer

Landstinget i Värmland. Granskning av Landstingets kommunikation med medborgarna. Rapport KPMG AB. Antal sidor: 12 2009-07-01

Landstinget i Värmland. Granskning av Landstingets kommunikation med medborgarna. Rapport KPMG AB. Antal sidor: 12 2009-07-01 Granskning av Landstingets kommunikation med medborgarna Rapport KPMG AB Antal sidor: 12 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 3. Bakgrund 2 4. Syfte och avgränsning 2 5. Revisionskriterier 3 6.

Läs mer

Revisionsrapport. Internkontroll - Finspångs kommun år 2007. Ref R Wallin

Revisionsrapport. Internkontroll - Finspångs kommun år 2007. Ref R Wallin Revisionsrapport Internkontroll - Finspångs kommun år 2007 Ref R Wallin 1. Sammanfattning...3 2. Inledning...4 3. Syfte...4 4. Utgångspunkter...4 4.1 Metod...5 5. Resultat av granskningen...5 5.1 Servicenämnden...5

Läs mer

Datum 2013-03-27. Kommunrevisionen: Angående stödsystem Heroma och Agresso

Datum 2013-03-27. Kommunrevisionen: Angående stödsystem Heroma och Agresso KS 14 7 MAJ 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Frändén Bo Huss-Landström Maria Datum 2013-03-27 Diarienummer KSN-2012-1227 Kommunstyrelsen Kommunrevisionen: Angående stödsystem Heroma och Agresso

Läs mer

IKT plan för utbildningsnämnden 2015

IKT plan för utbildningsnämnden 2015 IKT plan för utbildningsnämnden 2015 Information- och kommunikationsteknik (IKT) ses allt mer som ett strategiskt utvecklingsområde. Enligt Värmdö kommuns IKT-policy som antogs 2013-06-12 av kommunfullmäktige

Läs mer

Revisorerna i Skurups kommun. Revisionsstrategi. November 2011 Anmäld kommunfullmäktige 2011-12-12 290

Revisorerna i Skurups kommun. Revisionsstrategi. November 2011 Anmäld kommunfullmäktige 2011-12-12 290 Revisorerna i Skurups kommun Revisionsstrategi November 2011 Anmäld kommunfullmäktige 2011-12-12 290 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 REVISORERNAS UPPGIFTER ENLIGT LAGSTIFTNINGEN... 3 ARBETSFORMER...

Läs mer

IT-policy för Växjö kommun

IT-policy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-02 IT-policy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig IT-enheten Dokumentnamn IT-policy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige

Läs mer

Styr- och handledningsdokument

Styr- och handledningsdokument Mahr 61-2014/600 1 (av 5) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Projektdirektiv 2015-02-16 Förvaltningschef 2015-02-16-2015-06-30

Läs mer

Karlstads kommuns IT-verksamhet

Karlstads kommuns IT-verksamhet Karlstads kommuns IT-verksamhet Verksamhetsutveckling med IT som stöd Ulf Nyqvist, Bitr. Kommundir. ulf.nyqvist@karlstad.se Inge Hansson, IT-chef inge.hansson@karlstad.se 2013-09-19 Politiskt beslut 2005

Läs mer

Regeringens mål för IT-politiken är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Regeringens mål för IT-politiken är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Sida 1/5 Digital strategi Bakgrund Digitalisering är en ständigt pågående utveckling som hela tiden ställer nya krav på infrastruktur, tekniska lösningar i form av verktyg och system och arbetssätt. Digitala

Läs mer

Hantering av IT-risker

Hantering av IT-risker Hantering av IT-risker Landstinget i Östergötland Revisionsrapport Januari 2011 Jon Arwidson Magnus Olson-Sjölander Fredrik Eriksson Eva Andlert Certifierad kommunal revisor 1 av 10 Innehållsförteckning

Läs mer

Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad

Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad Arbetsgruppen för projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad 2005-03-09 Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Förord... 3 2 Syfte,

Läs mer

Förändring av den politiska organisationen

Förändring av den politiska organisationen www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund & Robert Bergman Förändring av den politiska organisationen Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013

IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013 IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013 Bengtsfors, M Holm Dalsed, K Sundström Färgelanda, J Berggren Mellerud, S Gunnarsson Åmål, P Karlsson Åmål, G Gustafsson Index Innehållsförteckning... 1 Inledning...

Läs mer

MJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016. IT-strategigruppen 2013-02-18

MJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016. IT-strategigruppen 2013-02-18 MJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016 IT-strategigruppen 2013-02-18 INNEHÅLL FÖRVALTNINGSCHEF... 3 REKTOR/F... 3 IT-STRATEG...

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

4. Inriktning och övergripande mål

4. Inriktning och övergripande mål Lednings- och verksamhetsstöd IT-policy Bilaga 2 LS 14/06 HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Ante Grubbström 2005-12-19 IT-policy för samtliga verksamheter i Landstinget Sörmland 1. Definition Med IT informationsteknologi

Läs mer

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Plan för Rehabiliteringspolicy miljöarbetet med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-09-13 1 2 OMSLAGSFOTO: PAUL SUNDELIN. INFORMATIONSAVDELNINGEN NOVEMBER 2010. Plan för miljöarbetet

Läs mer

Ramverk för systemförvaltning

Ramverk för systemförvaltning Peter Yngve IT-centrum 2011-04-29 1.1 1 (8) Peter Yngve IT-centrum 2011-04-29 1.1 2 (8) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 FORUM OCH GRUPPER... 3 LANDSTINGETS LEDNINGSGRUPP... 3 IT-GRUPP... 3 PROGRAMSTYRGRUPP...

Läs mer

Översyn av IT-verksamheten

Översyn av IT-verksamheten www.pwc.com/se Mjölby kommun Översyn av IT-verksamheten April 2011 Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte 2. Metod 3. Genomförande 4. Revisionsfrågor - sammanfattning 5. Detaljerad analys - observationer

Läs mer

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering 1(5) KS 2011/0014 Svar på revisionsrapport- Granskning av ekonomiadministrativa processer - Effektivitetsgranskning Bakgrund Danderyds förtroendevalda revisorer har uppdragit till PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Ledning och styrning av IT i kommunen Kommunen har sedan många år en central IT-avdelning med ansvar för drift

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Kvalitetspolicy för Österåkers kommun ÖFS 2010:14 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-06-14, 88 (dnr KS 2009.31 009) 1. Sammanfattning Kvalitetspolicyn utgör en del av kommunens

Läs mer

Systematiskt effektiviseringsarbete - svar på motion

Systematiskt effektiviseringsarbete - svar på motion Missiv 1(1) Kommunstyrelsens förvaltning 2016-01-29 KS/2014:380 Handläggare Carina Stolt Tfn 0142-851 11 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Systematiskt effektiviseringsarbete - svar på motion Bakgrund

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Sundbybergs stads styrmodell med principer för planering, uppföljning och ekonomistyrning

Sundbybergs stads styrmodell med principer för planering, uppföljning och ekonomistyrning 2016-09-26 1 (5) Kommunstyrelsen Sundbybergs stads styrmodell med principer för planering, uppföljning och ekonomistyrning Beslutsunderlag Förslag till Sundbybergs stads styrmodell med principer för planering,

Läs mer

1(6) Titel: Projektdirektiv. Projekt: fastighetsbolag Idnr: Siffor. Delprojekt: Idnr: Siffor Beställare: Jan Darrell, kommunchef.

1(6) Titel: Projektdirektiv. Projekt: fastighetsbolag Idnr: Siffor. Delprojekt: Idnr: Siffor Beställare: Jan Darrell, kommunchef. 1(6) Titel: Projektdirektiv Projekt: fastighetsbolag Idnr: Siffor Delprojekt: Idnr: Siffor Beställare: Jan Darrell, kommunchef Projektledare: Extern. Version: 0.3 Skriven av: Jan Darrell, kommunchef Datum:

Läs mer

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR FÖRSKOLA OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET INFORMATION TILL DIG SOM NYBLIVEN FÖRÄLDER I ÖCKERÖ KOMMUN STRATEGI FÖR DIGITALISERING I ÖCKERÖ KOMMUN STRATEGI FÖR DIGITALISERING I ÖCKERÖ

Läs mer

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring Projektledning och kvalitetssäkring KVALITETSSYSTEM Kvalitetssäkring ingår som en naturlig del i FC. AB:s arbetsmodell. FC. AB:s arbetsmodell är väl dokumenterad och används för alla delar av utvecklingskedjan.

Läs mer

Riktlinjer för mål- och styrdokument Värnamo kommun

Riktlinjer för mål- och styrdokument Värnamo kommun KS 2016.160 Riktlinjer för mål- och styrdokument Värnamo kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen 2016-05-09 231 Dokumentansvarig på politisk nivå; Kommunstyrelsen Dokumentansvarig på tjänstemannanivå; Kommunchef

Läs mer

Ramverk för projekt och uppdrag

Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning Härjedalens Kommun 27 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

IT-policy. Styrdokument, policy Kommunledningskontoret Per-Ola Lindahl

IT-policy. Styrdokument, policy Kommunledningskontoret Per-Ola Lindahl Styrdokument, policy Kommunledningskontoret 2011-05-03 Per-Ola Lindahl 08-590 970 35 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2015:314 per-ola.lindahl@upplandsvasby.se IT-policy Nivå: Kommungemensamt styrdokument Antagen:

Läs mer

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Percy Carlsbrand Februari 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Revisionsrapport Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Mora kommun November 2009 Författare Robert Heed Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012

Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012 Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012 Förord Våren 2009 påbörjades arbetet med att ta fram en it-strategisk plan för Göteborgs universitet. Syftet med en sådan plan är att den ska vägleda

Läs mer

Utsikt - Ett projekt kring missbruksproblematik och

Utsikt - Ett projekt kring missbruksproblematik och Innehåll 1. Inledning 4 1.1 Projektets bakgrund... 4 2 Projektbeskrivning 4 2.1 Uppdragsbeskrivning... 4 2.2 Syfte... 4 2.3 Mål... 4 2.4 Avgränsningar... 4 2.5 Framgångsfaktorer... 4 2.6 Risker... 5 Utsikt

Läs mer

Piteå kommuns styrande dokument

Piteå kommuns styrande dokument Piteå kommuns styrande dokument Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Piteå kommuns styrande dokument Policy 2008-02-11, 4 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

IT vid Göteborgs universitet. Lars Hansen (CIO) Hans Larsson (IT-chef) P-O Rehnquist (Förvaltningschef)

IT vid Göteborgs universitet. Lars Hansen (CIO) Hans Larsson (IT-chef) P-O Rehnquist (Förvaltningschef) IT vid Göteborgs universitet Lars Hansen (CIO) Hans Larsson (IT-chef) P-O Rehnquist (Förvaltningschef) Göteborgs universitets organisation GU:s IT-stöd 2005 6 olika distansutbildningssystem 20 olika e-posttjänstsystem

Läs mer

FÖRETAGSPOLICY FÖR BOLAG ÄGDA AV ANEBY KOMMUN

FÖRETAGSPOLICY FÖR BOLAG ÄGDA AV ANEBY KOMMUN FÖRETAGSPOLICY FÖR BOLAG ÄGDA AV ANEBY KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2009-02-23 6 Inledning och syfte Aneby kommun bedriver en del av sin verksamhet i form av bolag eller stiftelser. Verksamhet i

Läs mer

Styrdokument för Hammarö kommun

Styrdokument för Hammarö kommun Styrdokument för Hammarö kommun Huvudprinciper för styrning, uppföljning och utvärdering av den kommunala verksamheten i Hammarö kommun. Antaget 2012, reviderat 2015-05-18 2 1. Inledning 1.1 Vem vänder

Läs mer

Ekonomi- och målstyrning inom barn- och. genomförd granskning

Ekonomi- och målstyrning inom barn- och. genomförd granskning Revisionsrapport Vänersborgs kommun Monica Axelsson September 2011 Ekonomi- och målstyrning inom barn- och ungdomsnämndenuppföljning av tidigare genomförd granskning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Informationssäkerhet - Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhet - Informationssäkerhetspolicy Informationssäkerhet - Informationssäkerhetspolicy Informationssäkerhetspolicy 2008-08-29 Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Mål för IT-sbäkerhetsarbetet... 2 2.1 Långsiktiga mål... 2 2.2 Årliga mål...

Läs mer

Policy. Verksamhetsutveckling med IT som stöd

Policy. Verksamhetsutveckling med IT som stöd KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2010-06-10 Policy Verksamhetsutveckling med IT som stöd Version 1.0 Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 www.karlstad.se Tel: 054-29

Läs mer

Härjedalens Kommuns IT-strategi

Härjedalens Kommuns IT-strategi FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 105/04 2004-09-20 1 Härjedalens Kommuns IT-strategi En vägvisare för kommunal IT 2 INNEHÅLL Sid 1. BESKRIVNING 3 1.1 Syfte och omfattning 3 1.2 Kommunens

Läs mer

PM 2009-01-21. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Johan Haesert KS 2008/0177. Översyn av IT- och telefonidrift - lägesrapport.

PM 2009-01-21. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Johan Haesert KS 2008/0177. Översyn av IT- och telefonidrift - lägesrapport. 1(5) KS 2008/0177 Översyn av IT- och telefonidrift - lägesrapport Bakgrund Under det gångna året har inträffat ett antal driftstopp inom IT och telefoni som fått allvarliga konsekvenser genom att för verksamheten

Läs mer

GIS-strategi. för Nybro kommun. GIS-samordnare Lise Svensson. Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25

GIS-strategi. för Nybro kommun. GIS-samordnare Lise Svensson. Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 GIS-strategi för Nybro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 GIS-samordnare Lise Svensson 2 Inledning Bakgrund Geografiska informationssystem, GIS, används idag av de flesta kommuner, organisationer,

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun 2014-03-11 Ks 182/2013 Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen, den 18 mars 2014 Dokumentansvarig på politisk nivå; Kommunstyrelsens ordförande Dokumentansvarig på tjänstemannanivå;

Läs mer

Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun

Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun Beslutat av Kommunfullmäktige 2014-03-24 36 Dnr 2014/23 Innehåll 1 ÖVERGRIPANDE IT-POLICY FÖR ÅSTORPS KOMMUN...3 1.1 MÅL...3 1.2 SYFTE...3 2 ANSVAR

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU

RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU Sida 1(5) RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU Bakgrund Marks kommuns riktlinjer för internationellt arbete och samarbete inom EU är grunden för kommunens internationella

Läs mer

Varför IT-strategi. Mål och värderingar. IT-STRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 10 1 (7)

Varför IT-strategi. Mål och värderingar. IT-STRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 10 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 10 1 (7) IT-STRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2005-09-26, 55 Varför IT-strategi. Syftet med denna IT-strategi är att åstadkomma en förflyttning av fokus

Läs mer

Mjölby kommuns revisorer. Förebyggande arbete i syfte att undvika mutor, korruption och oegentligheter

Mjölby kommuns revisorer. Förebyggande arbete i syfte att undvika mutor, korruption och oegentligheter www.pwc.se Förstudie Mjölby kommuns revisorer Hans-Lennart Stenqvist Förebyggande arbete i syfte att undvika mutor, korruption och oegentligheter Innehållsförteckning 1. Uppdraget... 1 1.1. Bakgrund och

Läs mer

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11 Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning och ansvarig nämnd 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Grundläggande IT-strategi för Falkenbergs kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret IT-avdelningen

Grundläggande IT-strategi för Falkenbergs kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret IT-avdelningen Grundläggande IT-strategi för Falkenbergs kommun 2009-04-23 Kommunledningskontoret IT-avdelningen Antagen av Kommunfullmäktige 2000-11-30 138, reviderad 2009-04-23 57 IT-strategi för Falkenbergs kommun...

Läs mer

PROJEKTORGANISATION [PROJEKTNAMN]

PROJEKTORGANISATION [PROJEKTNAMN] STADSLEDNINGSKONTORET FINANSAVDELNINGEN SID 1 (10) 2008-12-16 [PROJEKTNAMN] Författare: Version: Författarens namn Versionsnummer SID 2(10) UTGÅVEHISTORIK FÖR DOKUMENTET

Läs mer

Kommunrevisionen KS 2016/00531

Kommunrevisionen KS 2016/00531 V W Halmstad Kommunrevisionen Datum 2017-02-07 kommunrevisionen@halmstad.se Dnr KS 2016/00531 Yttrande - Granskning övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet angående externt och internt dataintrång

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson REVISIONSRAPPORT Granskning av projektredovisning styrning och uppföljning Landstinget Halland 2004-05-18 Leif Johansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 1. Uppdrag...2 2. Syfte och metod...2

Läs mer

Svar på revisionsrapport om kommunens IT-strategi

Svar på revisionsrapport om kommunens IT-strategi TJÄNSTEUTLÅTANDE 2010-02-09 Dnr KS 157/2009-01 Leif Eriksson Kommunstyrelsen 2010-03-08 Svar på revisionsrapport om kommunens IT-strategi Sammanfattning KPMG har av Täby kommuns revisorer fått i uppdrag

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Antagen av regionens revisorer 2015-01-27 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Ordförandes roll och arbetssätt... 2 3 Informell arbetsuppdelning

Läs mer

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv Anders Henriksson Sida: 1 (6) Projektdirektiv Regionala nav för identitetsuppgifter och hantering av autentiserings- och auktorisationsuppgifter Anders Henriksson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet Regionala

Läs mer

Handbok för det interna miljömålsarbetet

Handbok för det interna miljömålsarbetet Handbok för det interna miljömålsarbetet Sida 1 av 7 Gemensamma mål för en gemensam framtid I Sverige har vi beslutat om sexton nationella miljömål. De anger riktningen på arbetet mot ett hållbart samhälle.

Läs mer

En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning IT-strategiska avdelningen

En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning IT-strategiska avdelningen UFV 2009/256 IT-strategiska avdelningen PM 2009-02-05 Beställare Per Lindgren Författare Gerolf Nauwerck En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning Universitetets administration på alla

Läs mer