SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(19)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(19)"

Transkript

1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(19) Paragrafer Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson (C), tj ers Alf Svanström (C) Lisbet Westerberg (C) Margareta Bäckström (C) Ulrika Simonsson (M) Ulla Heidrich (FP) Kurt Andersson (KD) Ingegerd Welin Fogelberg (SIV) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson (S) Jan Andersson (S) Ann Mlakar (S) Övriga deltagare Protokolljusterare Se nästa sida Jan Andersson Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare... Lotta Carlborg... Daniel Bäckström... Jan Andersson BEVIS OM ANSLAG Instans Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum Tidigast datum för anslagets nedtagande Protokollets förvaringsplats Kommunledningskontoret, kanslienheten Namnteckning.

2 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 2(19) Närvarande, ej tjänstgörande ersättare: Ann Melitshenko (SIV) Övriga deltagare: Sven Junzell, kommunchef Lotta Carlborg, kommunsekreterare Lars Johansson, ekonomichef

3 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 3(19) Ks 136 Dnr Ks Ekonomisk uppföljning efter maj månad 2010 Ekonomichef Lars Johansson informerar om den ekonomiska uppföljningen efter maj månad Kommunfullmäktige beräknas redovisa ett nollresultat. Kommunstyrelsens kontor beräknas redovisa ett överskott på 295 tkr. Kommunstyrelsen exkl kontor beräknas redovisa ett underskott på tkr. Valnämnden beräknas redovisa ett nollresultat. Räddningstjänsten beräknas redovisa ett nollresultat. Miljö- och byggnadsnämnden beräknas redovisa ett nollresultat. Teknik- och fritidsnämnden beräknas redovisa ett underskott på tkr. Kommunrevisionen beräknas redovisa ett nollresultat. Kulturnämnden beräknas redovisa ett underskott på 95 tkr. Barn- och utbildningsnämnden beräknas redovisa ett underskott på tkr. Socialnämnden beräknas redovisa ett underskott på tkr. Finansförvaltningen prognostiserar ett överskott på tkr. Totalt beräknas kommunen uppvisa ett överskott på tkr. Prognosen efter maj visar sammantaget på ett positivt resultat för kommunen på 4,0 mnkr. Skatteintäkterna beräknas enligt senaste prognos bli 9,0 mnkr bättre än budget samtidigt som de stora nämnderna som barn- och utbildning, social, ks exkl kontor samt teknik- och fritid samtliga visar underskott i prognosen. För kommunens totala ekonomi är viktigt att respektive nämnd under våren vidtar åtgärder som begränsar underskotten. sunderlag Kommunledningskontorets sammanställning, Daniel Bäckström (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att kommunfullmäktige tagit del av informationen om nämndernas ekonomiska uppföljning efter maj månad 2010.

4 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 4(19) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige har tagit del av informationen om nämndernas ekonomiska uppföljning efter maj månad 2010.

5 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 5(19) Ks 137 Dnr Ks Projekttjänst Ungdomsinflytande val av ledamöter till styrgrupp Fritidsgården har under de senaste åren intensifierat arbetet med att involvera gårdens besökare i utformandet av den öppna verksamheten såväl som gruppverksamheter och resor. Fritidsgårdens ambition är att inom fem år vara den naturliga motorn för kommunens ungdomsinflytande. Fritidsgården Bylunda vill genom mindre omdisponering av befintlig verksamhetsbudget skapa en projekttjänst som löper över tio månader, september till juni, med 75 % tjänstgöringsgrad. För tjänsten önskar fritidsgården en aktiv, engagerad, utåtriktad entreprenör i åldern år som kan fungera dels som språkrör för kommunens ungdomar gentemot tjänstemän och politiker, men också arbeta med att kommunicera de beslut som rör kommunens ungdomar på ett sådant sätt att de blir hanterbara, begripliga och meningsfulla för målgruppen de berör. Tjänsten kommer organisatoriskt att vara förlagd på fritidsgården men kommer att arbeta med övergripande frågor som rör ungdomar. Ytterst ansvarig för projektet kommer föreståndaren på fritidsgården att vara. Resursen kommer att vara tillgänglig för alla kommunens förvaltningar. Kulturnämnden hemställer i beslut daterat , 39, att kommunstyrelsen beslutar utse kommunalråd, ledare för den politiska oppositionen samt kommunchefen till ledamöter i styrgruppen. sunderlag Kulturnämndens protokoll, , 39 Kerstin Einevik Bäckstrand (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kulturnämndens förslag.

6 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 6(19) Kommunstyrelsen beslutar att utse kommunalråd Daniel Bäckström (C) och oppositionsledare Bo Augustsson (S) till ledamöter i styrgruppen för projekt Ungdomsinflytande Utdrag till Kommunalrådet Bo Augustsson (S) Kulturnämnden

7 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 7(19) Ks 138 Dnr Ks Svar på motion angående policydokument för vindkraftsutbyggnaden i Säffle kommun Ulrika Simonsson (M) inkom den 15 mars 2010 med en motion där hon dels yrkar att Säffle kommun bör anta ett policydokument som innehåller samma principer som dem vilka formulerats i ett förslag som lanserats i jämtlandskommunerna, och dels att ett policydokument skyndsamt skall utarbetas i styrgruppen för vindkraft med det jämtländska dokumentet som utgångspunkt. Inom flera svenska kommuner har frågor om bygdepeng vid etablering av vindkraftverk aktualiserats. Frågan har ofta en stor politisk betydelse för kommunen och en grundläggande fråga blir på vilket sätt som kommunen kan och bör engagera sig. Kommunledningskontoret anser att förslagen om en bygdepeng innehåller klara fiskala inslag med transfereringar som är att betrakta som beskattning. För att införa sådana åtgärder krävs först en grundlig parlamentarisk beredning och därpå en eventuellt följande lagstiftning. Att bedriva opinionsbildning avseende fördelningen av intäkter från naturtillgångar såsom vattenkraft, mineraltillgångar eller som i det nu aktuella ärendet mark för etablering av vindkraft är ur demokratisk synpunkt såväl möjligt som lämpligt. Däremot är det enligt kommunledningskontorets uppfattning olämpligt att kommunen som juridisk person ägnar sig åt detta. Kommunledningskontoret bedömer det som mer rimligt att de lokala partierna, om de så finner lämpligt, driver frågan inom sina egna organisationer. Här torde finnas uppenbara möjligheter för partierna att profilera sig och agera utifrån sina politiska program. Kommunledningskontoret föreslår därmed att motionen avslås. sunderlag Motion från Ulrika Simonsson (M), Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Arbetsutskottets protokoll, , 138 Ulrika Simonsson (M) yrkar att Säffle kommun ska verka för att berörda bygder får del av en bygdepeng/återföringsmedel som ska utbetalas årligen och utgöra minst 1 % av bruttovärdet av producerad el och att dessa medel främst nyttjas till insatser för uthållig utveckling i de bygder som berörs, samt att lokala aktörer kan erbjudas

8 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 8(19) möjlighet att köpa in sig i vindkraftsanläggningarna till minst 10 %. Bo Augustsson (S) yrkar att ärendet ska återremitteras i avvaktan på att den återbäringsmodell som Energimyndigheten gett Hela Sverige ska leva i uppdrag att utforma presenteras. Ingegerd Welin Fogelberg (SIV) och Ulla Heidrich (FP) tillstyrker Ulrika Simonssons yrkande. Kurt Andersson (KD), Kerstin Einevik Bäckstrand (C), Lisbet Westerberg (C), Ann Mlakar (S) och Daniel Bäckström (C) tillstyrker Bo Augustssons yrkande. sgång Ordföranden ställer proposition på Bo Augustssons återremissyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla detsamma. Omröstning Omröstning begärs och genomförs enligt följande: Den som röstar för att ärendet ska återremitteras röstar ja, den som röstar för att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde röstar nej. Omröstningen utfaller med 9 ja-röster och 4 nej-röster. Ja röstar: Kerstin Einveik Bäckstrand, Alf Svanström, Lisbet Westerberg, Kurt Andersson, Bo Augustsson, Jan Andersson, Ann Mlakar, Stefan Olsson och Daniel Bäckström. Nej röstar: Margareta Bäckström, Ulrika Simonsson, Ulla Heidrich och Ingegerd Welin Fogelberg. Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet i avvaktan på att den återbäringsmodell som Energimyndigheten gett Hela Sverige ska leva i uppdrag att utforma presenteras Utdrag till Kommunledningskontoret, handläggare

9 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 9(19) Ks 139 Dnr Ks Samarbete med Åmåls kommun inom kommunalteknik, fritid och lokalvård Säffle och Åmål är tillsammans en region med cirka invånare. I en gemensam organisation kan man finna verksamhetsmässiga fördelar, dessutom finns också en storleksfördel som ett viktigt verktyg för att skapa stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter för nuvarande personal samt vid kommande rekryteringar. Samverkan ger bra förutsättningar för en organisation som präglas av kunniga medarbetare och utmanande arbetsuppgifter. Med en attraktiv arbetsgivare och samverkanspartner som står för öppenhet, tillit och långsiktighet kan initiativet sammantaget ge kommuninvånarna bästa tänkbara utdelning på insatta skattemedel. En gemensam nämnd kan efter en tid övergå i ett kommunalförbund, för att ge större frihet och utrymme för fler samverkansmöjligheter. Processen det senaste halvåret har visat att det är fullt möjligt och också önskvärt att bilda en gemensam organisation kring kommunalteknik, fritid och lokalvård. sunderlag Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, Arbetsutskottets protokoll, , 136 Stefan Olsson (S) yrkar att det i förslag till beslut läggs till att MBL-förhandling ska vara genomförd och protokollförd innan kommunfullmäktige fattar principbeslut om gemensam nämnd. Ulrika Simonsson (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag. sgång Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag med Stefan Olssons tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla desamma.

10 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 10(19) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fattar ett principbeslut om att bilda en gemensam nämnd och förvaltning med Åmåls kommun inom kommunalteknik, fritid och lokalvård från och med den 1 januari Säffle kommun ska vara värdkommun. Samverkansavtal och reglemente för den gemensamma nämnden beslutas av respektive kommuns fullmäktige i oktober Kommunstyrelsen beslutar för egen del följande: 1. Kommunledningskontoret ges i uppdrag att utreda de ekonomiska och personaladministrativa frågor som återstår att lösa. 2. Kommunledningskontoret ges i uppdrag att ta fram ett slutgiltigt förslag till reglemente och samverkansavtal som ska antas av kommunfullmäktige i oktober Teknik- och fritidsnämnden ges i uppdrag att fullfölja de aktiviteter som är upptagna i tidsplanen. 4. Kommunledningskontoret ges i uppdrag att i samband med den föreslagna utvärderingen av samarbetet som görs i november 2012 även utreda hur samarbetet eventuellt kan övergå i ett kommunalförbund. 5. Säffle och Åmåls kommuner utser 3 representanter vardera till en politisk grupp som ska se över samverkansavtal, reglemente och politisk målsättning med samarbetet innan beslut tas i oktober. Säffle kommun utser Daniel Bäckström (C), Ulrika Simonsson (M) och Bo Augustsson (S) till den politiska gruppen. 6. MBL-förhandling ska vara genomförd och protokollförd innan kommunfullmäktige fattar principbeslut om gemensam nämnd Utdrag till Kommunledningskontoret, kommunchefen Teknik- och fritidsnämnden Åmåls kommun

11 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 11(19) Ks 140 Dnr Ks Gymnasiesamverkan Säffle Åmål Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till samverkansavtal för gymnasieskolan i Säffle och Åmål. Ett reviderat förslag till samverkansavtal presenteras vid dagens sammanträde. sunderlag Förslag till samverkansavtal Säffle-Åmål, reviderad Barn- och utbildningsnämndens protokoll, , 63 Arbetsutskottets protokoll, , 139 Daniel Bäckström (C) yrkar att det i samverkansavtalet 5 läggs till att en representant från oppositionen ska delta som ordinarie i samverkansgruppen, samt att kommunstyrelsen i övrigt beslutar i enlighet med reviderat förslag till samverkansvtal. Ulrika Simonsson (M) tillstyrker Daniel Bäckströms yrkande. sgång Ordföranden ställer proposition på det egna yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla detsamma. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar följande: 1. I samverkansavtalet 5 läggs till att en representant från oppositionen ska delta som ordinarie i samverkansgruppen. 2. Reviderat förslag till samverkansavtal för gymnasieskolan i Säffle och Åmål godkänns i övrigt Utdrag till Åmåls kommun

12 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 12(19) Ks 141 Dnr Ks Förslag till höjning av gångvägstillägget i renhållningstaxan I renhållningstaxan finns ett tillägg för gångväg vid hämtning av kärl alternativt säck. Denna del av taxan syftar till att förbättra arbetsmiljön för renhållningsarbetarna genom att premiera de abonnenter som placerar sitt/sina sopkärl inom 6 m från tomtgräns. Vid en genomgång visade det sig att nivån på tillägget idag måste anses som för låg och därmed inte tjäna sitt syfte. Idag anges att abonnenten ska betala 2,60 kr per påbörjade 10 meters gångväg utöver 6 m från tomtgräns. sunderlag Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, Teknik- och fritidsnämndens protokoll, , 48 Arbetsutskottets protokoll, , 140 Daniel Bäckström (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar följande: 1. Förslag till höjning av gångvägstillägg i renhållningstaxan antas. 2. Gångvägstillägget ska synas som en separat post på räkningen.

13 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 13(19) Ks 142 Dnr Ks Förslag avseende omstrukturering av vissa råd och samverkansgrupper Mängden råd och samverkansfora inom Säffle kommuns organisation tenderar att bli vildvuxen. Kommunledningskontoret har kommit fram till att en översyn och ansning är önskvärd, och föreslår därför att jämställdhetskommittén och närpolisrådet avskaffas. Kommunledningskontoret föreslår att de ärendetyper som hittills blivit behandlade av jämställdhetskommittén överförs till centrala samverkansrådet (CSR) för beredning och handläggning. Vidare överförs de ärendetyper som behandlats av närpolisrådet till kommunens ledningsgrupp samt, i speciella fall av större vikt eller av principiell natur, till krisledningsnämnden. sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Arbetsutskottets protokoll, , 126 Daniel Bäckström (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar följande: 1. Jämställdhetskommittén avskaffas. De ärendetyper som hittills blivit behandlade där överförs till centrala samverkansrådet (CSR) för beredning och handläggning. CSR ansvarar för att jämställdhetspolicyn och jämställdhetsplanerna revideras och hålls kontinuerligt aktuella.

14 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 14(19) 2. Närpolisrådet avskaffas. De ärendetyper som hittills blivit behandlade där överförs till kommunens redan befintliga ledningsgrupp (samtliga förvaltningschefer). Den gruppen ska vid tre till fyra tillfällen per år eller vid behov kompletteras med räddningschef, kommunens handläggare av säkerhetsfrågor och närpolischef (eller motsvarande) samt andra representanter för organisationer eller myndigheter som bedöms vara lämpliga vid specifika tillfällen. Kommunchefen och räddningschefen avgör i samråd när den utökade ledningsgruppen ska sammanträda och vilka ärenden som då ska behandlas. I speciella fall av större vikt eller av principiell natur ska ärendena underställas krisledningsnämnden. Krisledningsnämnden ska ha en stående punkt för polisfrågor på varje sammanträde.

15 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 15(19) Ks 143 Dnr Ks Nytt kompetenskrav för omvårdnadspersonal inom äldre- och handikappomsorgen Enligt kommunfullmäktiges beslut vid sammanträde , 147, ska den som nyanställs inom äldre- och handikappomsorgen, för en tid av minst tre månader, lägst ha examen från omvårdnadsprogrammet i gymnasieskolan. Kommunfullmäktiges beslut, enligt ovan, behöver omprövas mot bakgrund av att det idag finns andra former för omvårdnadsutbildning som ger motsvarande kompetensnivå som examen från omvårdnadsprogrammet i gymnasieskolan. sunderlag Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, Förhandling enligt 11 MBL, Socialnämndens protokoll, , 41 Arbetsutskottets protokoll, , 121 Daniel Bäckström (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att med ändring av kommunfullmäktiges beslut , 147, ska den som nyanställs inom äldre- och handikappomsorgen ha en omvårdnadsutbildning som minst ger en kompetensnivå som motsvarar nuvarande omvårdnadsprogram i gymnasieskolan med minst 1300 gymnasiepoäng. Godkända betyg i såväl kärnämnen som i karaktärsämnen erfordras. Även validering av tidigare erfarenheter och kunskaper och/eller komplettering av vissa ämnen i äldre utbildningar, kan vara ett sätt att bli formellt kompetent.

16 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 16(19) Ks 144 Dnr Ks Budget 2010 fördelning av anslag för omstrukturering I budget 2010 finns tkr avsatta på finansförvaltningen för omstruktureringsåtgärder. Kommunledningskontoret föreslår att tkr fördelas till barn- och utbildningsnämnden och tkr till socialnämnden. Den beslutade samordningen av gymnasieskolan med Åmåls kommun innebär att kostnaderna minskar på sikt. Inom äldreomsorgen har socialnämnden påbörjat ett omfattande omstruktureringsarbete med omvandling av platser för särskilt boende till trygghetsboende. I övrigt avsätts tkr till åtgärder inom övriga nämnder och till projekt som minskar kostnaderna på sikt. sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Arbetsutskottets protokoll, , 133 Ulrika Simonsson (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen beslutar följande: 1. Av finansförvaltningens medel för omstrukturering fördelas tkr till barnoch utbildningsförvaltningen och tkr till socialnämnden (äldreomsorgen), tkr avsätts för eventuella omstruktureringskostnader inom övriga nämnder och till projekt som på sikt minskar verksamheternas kostnader. 2. Nämnderna föreslås ansöka hos kommunstyrelsen i augusti om medel för projekt som på sikt minskar verksamheternas kostnader Utdrag till Kommunledningskontoret, ekonomienheten Samtliga nämnder

17 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 17(19) Ks 145 Dnr Ks Information angående tillfälligt avsteg från kompetenskraven i kommunens handlingsprogram för räddningstjänst Säffle kommun köper genom avtal om gemensam räddningstjänst tjänsten som räddningschef och stf räddningschef av Arvika kommun. Under hösten 2010, i väntan på att en ny räddningschef rekryteras, kommer tjänsten stf räddningschef tidsbegränsat tillsättas med vikarie. Denne kommer att ha kompetens som i viss mån avviker från det i kommunens handlingsprogram för räddningstjänst föreskrivna. Dock kommer kompetensen att i stort motsvara handlingsprogrammets målsättning. Eftersom det rör sig om en begränsad tidsperiod kommer detta inte att få nämnvärt negativ påverkan på verksamheten då den föreskrivna kompetensen finns nära tillgänglig inom räddningstjänsten både i Säffle och i Arvika. Länsstyrelsen, som är tillsynsmyndighet över efterlevnaden av handlingsprogrammet, kommer att informeras om avsteget och har enligt föregående diskussioner inget att erinra. sunderlag Räddningstjänstens tjänsteskrivelse, Daniel Bäckström (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsen har tagit del av informationen. Kommunstyrelsen har tagit del av informationen Utdrag till Räddningstjänsten

18 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 18(19) Ks 146 Anmälan av beslut fattade enligt kommunstyrelsens delegeringsordning Kommunledningskontoret presenterar en förteckning över beslut fattade med stöd i kommunstyrelsens delegeringsordning. sunderlag Kommunledningskontorets förteckning, Kommunledningskontorets förteckning, Daniel Bäckström (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsen har tagit del av informationen. Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

19 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 19(19) Ks 147 Anmälda handlingar Kommunledningskontoret presenterar en förteckning över handlingar som anmäls till kommunstyrelsen under perioden sunderlag Kommunledningskontorets förteckning, Yrkande Daniel Bäckström (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsen har tagit del av informationen. Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(17)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(17) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Paragrafer 104-115 Plats och tid Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00 19.40 ande Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga deltagare Ingrid Strengsdal, kulturchef

Läs mer

Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson (S)

Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson (S) PROTOKOLL 1(20) Paragrafer 239-254 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 08.30 11.25 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 107-118 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 14.00-16.00 ande Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 153-156 Plats och tid Trätäljarummet, Stadshuset, kl. 13.00-14.55 ande Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Gudrun Svensson (c) Lisbet Westerberg (c)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) 2009-09-14 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 171-173 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 13.00 13.30 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Ulrika Simonsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 139-152 Plats och tid Krokstad Herrgård, kl. 14.00-18.45 ande Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Gudrun Svensson (c) Lisbet Westerberg (c) Margareta

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(23)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(23) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Paragrafer 1-15 Plats och tid Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00 21.05 ande Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga deltagare Sven Junzell, kommunchef

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 1-16 Plats och tid Trätäljarummet, Stadshuset, kl. 14.00-16.45 ande Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Gudrun Svensson (c) Lisbet

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 196-210 Plats och tid Trätäljarummet, Stadshuset, kl. 14.00-15.16 ande Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Gudrun Svensson (c) Lisbet

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 120-135 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 14.00-16.30 ande Daniel Bäckström (c) tj ers Alf Svensson Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Gudrun Svensson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(11)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(11) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(11) Paragrafer 46-54 Plats och tid Städet, Gillbergarummet kl. 14.00 15.30 ande Erik Blakstad (m) Ralph Widing (c) Leif Pettersson (siv) Bengt Eriksson (c) Christer Tengelin (c)

Läs mer

Sven Junzell, kommunchef Lotta Carlborg, kommunsekreterare Lars Johansson, ekonomichef. Lena Karlsson, Gunnel Clettborn. ...

Sven Junzell, kommunchef Lotta Carlborg, kommunsekreterare Lars Johansson, ekonomichef. Lena Karlsson, Gunnel Clettborn. ... PROTOKOLL 1(22) Paragrafer 132-147 Plats och tid Stadshuset, Säfflesalen, kl. 19.00 20.10 ande Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga deltagare Sven Junzell, kommunchef Lotta Carlborg,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 1-12 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 14.00-15.00 ande Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Gudrun Svensson (c) Lisbet Westerberg (c) Margareta

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 31-44 Plats och tid Trätäljarummet, Stadshuset, kl. 14.00-17.15 ande Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Gudrun Svensson (c) Lisbet

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 1-14 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 08.00-12.20 ande Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 182-187 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 09.00-11.30 ande Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 1 Paragrafer 25-40 Plats och tid Stadshuset, Säfflesalen, kl. 19.00 21.00 ande Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga deltagare Sven Junzell, t.f. kommunchef Ingrid Strengsdal,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(15)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(15) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(15) 2010-03-15 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 51-60 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00 15.15 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Ulrika Simonsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 20-29 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.10 ande Närvarande, ej tjänstgörande Ersättare Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 1 Paragrafer 30-34 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 13.30 16.35 Beslutande Övriga deltagare Daniel Bäckström (C) Margareta Bäckström (C), suppleant Dag Rogne (C) Ulrika Simonsson (M) Jan Norlin

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 84-92 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.40 ande Ej tjänstgörande Ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c) Margareta der

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(19)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(19) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(19) 2009-10-19 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 200-212 ( 210 har justerats omedelbart) Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 09.00 14.20 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik

Läs mer

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista.

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista. SÄFFLE KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PROTOKOLL 1(11) Datum 2009-03-16 Paragrafer 68-74 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00-14.00 ande Övriga deltagare Prottokolljusterare Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 75-84 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.50 ande Närvarande, ej Tjänstgörande Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c) Margareta

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 1 Paragrafer 1-6 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 10.20-12.15 ande Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Margareta Bäckström (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) Bo Augustsson (s) Ingegerd

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 1 Paragrafer 15-19 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 10.00-12.00 ande Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Margareta Bäckström (c) Dag Rogne Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) Bo Augustsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(12)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(12) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(12) 2010-10-04 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 188-195 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00 15.30 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Ulrika Simonsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(19)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(19) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(19) 2010-05-31 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 117-128 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 08.00 11.30 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Ulrika Simonsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 1-8 Plats och tid Stadshuset, Säfflesalen, kl. 19.00-19.30 ande Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga deltagare Sven Junzell, personalchef

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(22)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(22) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(22) Paragrafer 116-131 Plats och tid Värmlands Nysäter, Bygdegården, kl. 18.30 19.45 ande Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga deltagare Sven Junzell,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 69-74 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.15 ande Närvarande, ej tjänstgörande Ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(16)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(16) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(16) 2010-05-17 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 104-115 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 09.00 16.20 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Ulrika Simonsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 173-181 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 09.00-14.55 ande Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson

Läs mer

PROTOKOLL 1(18) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-06. Se nästa sida. Stefan Olsson. m... Lotta Carlborg. Paragrafer 255-268

PROTOKOLL 1(18) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-06. Se nästa sida. Stefan Olsson. m... Lotta Carlborg. Paragrafer 255-268 PROTOKOLL 1(18) Paragrafer 255-268 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00 16.10 ande Daniel Bäckström (C), kl. 09.00 15.00 Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(26)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(26) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(26) Paragrafer 132-149 Plats och tid Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00 20.20 ande Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga deltagare Sven Junzell, kommunchef

Läs mer

SÄFFLE KOMMUNIKATION AB 2010-11-11

SÄFFLE KOMMUNIKATION AB 2010-11-11 OMMUN PROTOKOLL 1(6) Paragrafer 19-22 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 14:00 16:55 Beslutande Daniel Bäckström (C) Margareta Bäckström (C) Ulrika Simonsson (M) Christer Andersson (KD)) Jan

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 1 Paragrafer 4-12 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-16.30 ande Daniel Bäckström (c), t o m kl 15.00 Margareta Bäckström (c), fr o m 14.20 Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s), Jan Andersson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Paragrafer 118-120 Plats och tid Hermes, Svanskogsrummet kl. 16.00-18.00 Beslutande Gudrun Svensson (c) Jenny Evestam (c) Birgitta Månsson (c) Claes Karlsson (c) Lena Sonesson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 43-52 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 16.45 ande Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(6)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(6) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(6) 2010-09-14 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 38-42 ( 41 har justerats omedelbart) Plats och tid Städet, Gillbergarummet kl. 10.30 11.40 ande Erik Blakstad (m) ordf Ralph Widing (c)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 12-17 Plats och tid Gillbergarummet, Städet kl 14.00 15.20 ande Närvarande, ej deltagande ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Erik Blakstad (m) Ralph Widing

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 113-130 Plats och tid Säfflesalen, Stadshuset, klockan 19.00-21.30 ande Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga deltagare Ingrid Strengsdal,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 40-44 Plats och tid Gillbergarummet, Städet kl 14.00 16.30 ande Erik Blakstad (m) ordf Ralph Widing (c) Bengt Mattsson (s) Övriga deltagare Örjan Ström (siv), 43 Helen

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(27)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(27) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(27) Paragrafer 148-167 ( 159 har justerats omedelbart) Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00 15.50 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun

Läs mer

BEVIS OM ANSLAG. PROTOKOLL 1(26) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-15

BEVIS OM ANSLAG. PROTOKOLL 1(26) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-15 PROTOKOLL 1(26) Paragrafer 220-238 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00 16.45 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S), tj ers Ann Mlakar

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SOCIALNÄMNDEN

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SOCIALNÄMNDEN SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 80-83 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.50 Ajournering, kl. 17.00 17.10 Beslutande Lisbet Westerberg (c) Inger Leander (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 36-43 Plats och tid Gillbergarummet, Städet, kl 14.00 16.25 ande Erik Blakstad (m) ordf Ralph Widing (c) Bengt Mattsson (s) Övriga deltagare Gunnar Ericson, stadsträdgårdsmästare,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(36)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(36) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(36) Paragrafer 150-177 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Christer Tengelin (C) Gudrun Svensson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 61-68 Plats och tid Hermes, Svanskogsrummet kl. 16.00 16.45 ande Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Lisbet Westerberg (c) Marianne Blom (c) Margareta der Nederlanden

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(20)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(20) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(20) 2009-10-05 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 188-199 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00 12.40 ande Daniel Bäckström (C), tj ers Kurt Andersson (KD) kl 09.00-11.45 Kerstin

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 31-49 Plats och tid Säfflesalen, Stadshuset, klockan 19.00-20.40 ande Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga deltagare Sven Junzell, t.f. kommunchef/personalchef

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 29-39 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 18.30 ande Närvarande, ej tjänstgörande Ersättare Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 1-7 Plats och tid ande Övriga deltagare Kulturkanlsiet, Stadshusparken 1 A Klockan 15.30 18.10. Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Henrik Olsson (c) Maria Olsson (c) tjg.ers.iréne

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(19)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(19) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(19) 2009-09-21 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 174-187 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00 15.25 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) t o m kl. 10.10,

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 65-74 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.30 ande Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros

Läs mer

PROTOKOLL 1(10) Kulturnämnden 2011-02-15

PROTOKOLL 1(10) Kulturnämnden 2011-02-15 PROTOKOLL 1(10) Paragrafer 11-17 Plats och tid Stadshuset, Ölserudsrummet kl. 15.30 18.00 ande Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Timmy Svensson (C) Iréne Ekberg (C) Lennarth Lindström (M) tjg ers Mikael Thorell

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(24)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(24) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(24) Paragrafer 35-53 Plats och tid Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-20.15 ande Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Sven

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(23)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(23) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Paragrafer 18-34 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00 17.40 ande Daniel Bäckström (C), kl. 14.00-17.10 Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson (C), tj

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 158-172 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 09.00-14.00 ande Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c), tom 12.00, 158-161,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2006-06-20 2 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl 17.30 18.00 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Tommy Alvik (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik Steen (s) Rodrigo

Läs mer

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveca Britzén (M) BrittMarie Hansson

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Jan Rylander (NP) och Enar Moberg (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Jan Rylander (NP) och Enar Moberg (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2011-05-04 43 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-05-04 kl 18.00-19.55 Beslutande enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Rickard Simonsson, tf direktör Örebro läns landsting,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUNIKATION AB

SÄFFLE KOMMUNIKATION AB OMMUN PROTOKOLL 1(7) Paragrafer 30-35 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14:00 16:05 ande Daniel Bäckström Knut Lillienau Jan Andersson Christer Andersson Jan Norlin Dag Rogne Erik Fogelberg

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 12-20 Plats och tid Hermes, Svanskogsrummet, kl. 14.00 17.15 ande Gudrun Svensson (c) Jenny Evestam (c) Claes Karlsson (c) kl. 14.00-17.00, Birgitta Månsson (c), kl.

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 62-71 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.25 ande Närvarande,ej tjänst- görande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(21)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(21) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(21) 2010-04-19 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 81-94 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00 15.30 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Ulrika Simonsson

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

BEVIS OM ANSLAG. PROTOKOLL 1(18) Kommunstyrelsens arbetsutskott

BEVIS OM ANSLAG. PROTOKOLL 1(18) Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1(18) Paragrafer 207-219 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 09.00 16.20 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(37)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(37) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(37) Paragrafer 54-79 Plats och tid Stadshuset, Säfflesalen, kl. 19.00 21.15 ande Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Sven

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-12-18 1(13) Plats och tid Åsele Folkets Hus 08 00 10 20 Beslutande Peter Lindström(s) ordf Egon Persson(åkl) vice ordf Urban Lindström(s) Tommy Danielsson(s) Peter

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10.

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10. 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.30-9.15 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Bengt Åberg (s) Thomas Johansson (s), tj ers. Assar Nilsson (s) Mona

Läs mer

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM Utbildningsnämnden sammanträde 66. Ekonomisk uppföljning efter oktober år 2010 67. Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola kalenderåret

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-12-15 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(18)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(18) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(18) 2009-08-17 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 151-161 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00-16.40 Beslutande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Ulrika

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 1-8 Plats och tid ande Övriga deltagare Kulturkansliet, Säffle bibliotek, klockan 09.00-12.40 Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Bo Andersson (m) Allan Magnusson (s) Ingrid

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 46-60 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 18.05 ande Närvarande, ej tjänstgörande Ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

Ann-Christin Munther förvaltningschef Marcus Selin, sekreterare. Stig Nilsson, Lärarförbundet. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 19-34 Marcus Selin

Ann-Christin Munther förvaltningschef Marcus Selin, sekreterare. Stig Nilsson, Lärarförbundet. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 19-34 Marcus Selin Plats och tid Arbetslivsförvaltningen, Sal 618 kl 08.00-15.00 Beslutande Anders Byqvist (S) Ordförande. Hibo Abdullahi (MP) 1:e vice ordf Ingemar Wiklander (KD) 2:e vice ordf. Rasoul Zarar (M) Karl-Einar

Läs mer