BEVIS OM ANSLAG. PROTOKOLL 1(26) Kommunstyrelsens arbetsutskott

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BEVIS OM ANSLAG. PROTOKOLL 1(26) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-15"

Transkript

1 PROTOKOLL 1(26) Paragrafer Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S), tj ers Ann Mlakar (S) Bo Augustsson (S), tj ers Jan Andersson (S) Övriga deltagare Protokolljusterare Se nästa sida Jan Andersson Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare m... Lotta Carlborg... Daniel Bäckström... Jan Andersson BEVIS OM ANSLAG Instans Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum Tidigast datum för anslagets nedtagande Protokollets förvaringsplats Kommunledningskontoret, kanslienheten Namnteckning.

2 PROTOKOLL 2(26) Övriga deltagare: Sven Junzell, kommunchef Lotta Carlborg, kommunsekreterare Konrad Nilsson, praktikant Lars Johansson, ekonomichef, , 238 Håkan Johansson, ekonom, , 238 Ingegerd Ljunggren, assistent ekonomienheten, 223 Annette Sörensen, personalchef, 238 Alexandra Rönnberg, praktikant, 238 Madeleine Andersson, praktikant, 238 Niklas Ekberg, gatuchef, 228, 238 Christoffer Widegren, logistikkonsult, 238 Jonas Schützer Larsson, handledare arbetsmarknadsenheten, 238 Björn Widéll, fastighetsstrateg, , 238 Gustaf Andersson, VD Säfflebostäder AB/Forskningen i Säffle AB, , 238 Pia Proper, näringslivsutvecklare, , 238

3 PROTOKOLL 3(26) Ksau 220 om närvarorätt vid dagens sammanträde Vid dagens sammanträde närvarar praktikant Konrad Nilsson, som praktiserar hos kommunalrådet vecka Daniel Bäckström (C) yrkar att arbetsutskottet medger praktikant Konrad Nilsson närvarorätt vid dagens sammanträde. Arbetsutskottet beslutar att medge praktikant Konrad Nilsson närvarorätt vid dagens sammanträde.

4 PROTOKOLL 4(26) Ksau 221 Dnr Ks Ekonomisk uppföljning efter oktober månad 2010 kommunstyrelsen Ekonomisk uppföljning efter oktober månad avseende kommunstyrelsens verksamhet. Kommunstyrelsens kontor beräknas redovisa ett överskott med 410 tkr. Kommunstyrelsen exkl kontor beräknas redovisa ett underskott med 885 tkr. Kommunledningskontorets sammanställning, Daniel Bäckström (C) yrkar att arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen godkänna kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning efter oktober månad Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning efter oktober månad 2010.

5 PROTOKOLL 5(26) Ksau 222 Dnr Ks Försäkring av pensionsåtagande Säffle kommun har upphandlat möjligheten att försäkra bort delar av de pensionsutfästelser som är intjänade före 1998 (IPR). Kostnaderna för pensioner som uppkommit före 1998 finns inte finansierade i balansräkningen utan får betalas vartefter de ska betalas ut. KPApension har genomfört en så kallad matchningsanalys för Säffle kommuns pensionsåtagande. I analysen konstaterar KPA att puckeln som skapas av de gamla åtaganden har börjat och att det därför kan vara lämpligt att göra riktade insatser för att minska de kommande pensionsåtagandena. Matchningsanalysen utgår från vad som kan genomföras med de dryga 100 mnkr som kommunen satt av för att täcka kommande pensionsåtaganden. I samband med 2009 års bokslut försäkrades 8 mnkr av skulden bort. Upphandlingen, som vanns av SPP, ger kommunen möjlighet att årligen fram till och med år 2012 avropa försäkring av den intjänade pensionsrätten. Kommunledningskontoret föreslår att 5 mnkr av årets finansiella intäkter används till att minska kommande pensionsutbetalningar. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Ulrika Simonsson (M) tillstyrker kommunledningskontorets förslag. Kommunstyrelsen beslutar att avropa 5 mnkr för försäkring av intjänad pensionsrätt enligt gällande avtal med SPP.

6 PROTOKOLL 6(26) Ksau 223 Dnr Ks Förslag till avskrivning av värdelösa fordringar Kommunledningskontoret redovisar en lista med förslag till avskrivning av värdelösa fordringar. Det totala beloppet uppgår till kronor. Samtliga fordringar har varit föremål för sedvanliga indrivningsåtgärder. Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen avskriver fordringarna, förutsatt att respektive facknämnd inte har något att invända mot detta. Kommunledningskontorets sammanställning, Daniel Bäckström (C) yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet kommunledningskontorets förslag. Kommunstyrelsen beslutar att avskriva fordringar enligt förslag, förutsatt att respektive facknämnd inte har något att invända mot detta.

7 PROTOKOLL 7(26) Ksau 224 Dnr Ks Förslag till höjning av vatten- och avloppstaxa 2011 Vatten- och avloppsverksamheten i Säffle kommun står inför stora utmaningar. Försäljningen av vatten har minskat de senaste sex åren och efter fem fakturerade perioder 2010 är trenden fortsatt minskad försäljning. Dessutom har en av kommunens storkunder aviserat minskad vattenanvändning. Den minskade försäljningen år motsvarar ca 1,1 mnkr i minskade intäkter. VA-verket står dessutom inför stora framtida investerings- och underhållsbehov i både va-verk och va-ledningsnät. Vatten- och avloppstaxan har därför setts över och i ett första steg föreslås den fasta avgiften höjas med 15 % från 1 januari 2011 för att kompensera intäktsbortfallet på grund av minskad försäljning. Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, Teknik- och fritidsnämndens protokoll, , 83 Kerstin Einevik Bäckstrand (C) yrkar att det i förslag till beslut läggs till att framtida prisjusteringar ska läggas på den rörliga kostnaden istället för den fasta avgiften, samt att taxan från och med 2011 ska fastställas före budgetramarna beslutas i juni månad. sgång Ordföranden ställer proposition på teknik- och fritidsnämndens förslag med Kerstin Einevik Bäckstrands tilläggsyrkande och finner att arbetsutskottet beslutat att bifalla desamma.

8 PROTOKOLL 8(26) Kommunfullmäktige beslutar följande: 1. Den fasta avgiften för vatten- och avloppstaxan höjs med 15 % från och med Framtida prisjusteringar ska läggas på den rörliga kostnaden istället för den fasta avgiften. 3. Från och med 2011 ska vatten- och avloppstaxan fastställas före budgetramarna beslutas i juni månad.

9 PROTOKOLL 9(26) Ksau 225 Dnr Ks Förslag till höjning av gångvägstillägget i renhållningstaxan Teknik- och fritidsnämnden föreslog den 25 april 2010, 48, kommunfullmäktige besluta att höja gångvägstillägget i renhållningstaxan. Kommunfullmäktige beslutade den 30 augusti 2010, 110, att återremittera ärendet till teknik- och fritidsnämnden för förtydligande av vad förslaget innebär samt utredning av vilka konsekvenser det får för äldre och rörelsehindrade. Teknik- och fritidsnämnden beslutade den 26 oktober 2010, 84, föreslå kommunfullmäktige anta förslag till höjning av gångvägstillägg i renhållningstaxan utifrån reviderad tjänsteskrivelse från teknik- och fritidsförvaltningen. I renhållningstaxan finns ett tillägg för gångväg. I renhållningsordningen, 18, nämns att gångväg uppmäts som det kortaste avståndet från tomtgräns till uppställningsplats för avfallsbehållaren. Tillägget tillkommer ordinarie abonnemangsavgift för de abonnenter där renhållningsarbetarna måste hämta kärl alternativt säck längre än 6 meter från tomtgräns. Detta tillägg i taxan syftar till att förbättra arbetsmiljön för renhållningsarbetarna genom att premiera de abonnenter som placerar sitt/sina sopkärl inom 6 m från tomtgräns. Vid genomgång visade det sig att nivån på tillägget idag måste anses som för låg och därmed inte tjäna sitt syfte. Idag anges att abonnenten skall betala 2,60 kr per påbörjade 10 meters gångväg utöver 6 m från tomtgräns. De abonnenter som av hälsomässiga skäl inte har möjlighet att placera sitt/sina kärl inom 6 m från tomtgräns inför hämtning kommer inte att debiteras gångvägstillägget. Kommunfullmäktiges protokoll, , 110 Teknik- och fritidsförvaltningens reviderade tjänsteskrivelse, Teknik- och fritidsnämndens protokoll, , 84 Daniel Bäckström (C) yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet med teknik- och fritidsnämndens förslag.

10 PROTOKOLL 10(26) Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till höjning av gångvägstillägg i renhållningstaxan.

11 PROTOKOLL 11(26) Ksau 226 Dnr Ks Förslag till sänkning av renhållningstaxan 2011 Teknik- och fritidsnämnden föreslår en sänkning av renhållningstaxan med 6,5 % för år 2011 främst på grund av tre orsaker: 1. I samband med införandet av det nya insamlingssystemet med flerfack 2008 medförde detta initialt ökade kostnader med ca 2 mnkr för inköp och uttransport av nya kärl. Kostnaderna periodiserades under 3 år och denna period avslutas 2010 och taxan kan justeras. 2. Systemet med grindhämtning har gett långsiktiga effekter på såväl mängd avfall som för kostnader för behandling av hushållsavfall, vilket innebär minskade kostnader som även ger utslag i taxan. 3. Inför år 2010 budgeterades för aviserade kostnadsökningar för återvinningscentralen på Östby miljöstation och därför höjdes grundavgiften i renhållningstaxan. Kostnaderna har inte ökat i den omfattning som befarades och bör därför justeras till gällande nivå. Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, Teknik- och fritidsnämndens protokoll, , 85 Daniel Bäckström (C) yrkar att arbetsutkottet beslutar i enlighet med teknik- och fritidsnämndens förslag. Kommunfullmäktige beslutar att sänka renhållningstaxan med 6,5 % från och med

12 PROTOKOLL 12(26) Ksau 227 Dnr Ks Förvärv av fastighet för industriändamål förslag till köpekontrakt avseende Roten 2 Kommunföretag i Säffle AB beslutade den 27 september 2010, 23, samt den 21 oktober 2010, 30, att ansöka hos kommunfullmäktige om ett lån till Forskningen i Säffle AB på sammanlagt högst tkr för köp samt om- och tillbyggnad av fastigheten Roten 2. Förslag finns från Nordhs mäklarbyrå om köpekontrakt på fastigheten Roten 2. Överenskommen köpeskilling med säljaren Arne Eriksson Fastighets AB är på 3 mnkr. Tillträdesdag är när kommunfullmäktiges beslut om köp av Roten 2 vunnit laga kraft, dock senast Kommunföretag i Säffle föreslår den 8 november 2010, 32, kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till köpenkontrakt avseende fastigheten Roten 2. VD:s tjänsteskrivelse, Förslag till köpekontrakt, Nordhs Mäklarbyrå Forskningen i Säffle AB:s protokoll, , 11 Kommunföretag i Säffle AB:s protokoll, , 32 Daniel Bäckström (C) yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslag från Kommunföretag i Säffle AB, under förutsättning att det finns ett undertecknat hyresavtal för lokalen före kommunfullmäktiges sammanträde den 13 december Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till köpekontrakt avseende fastigheten Roten 2, under förutsättning att det finns ett undertecknat hyresavtal för lokalen.

13 PROTOKOLL 13(26) Ksau 228 Dnr Ks Exploatering av Brännsvall Kommunfullmäktige beslutade den 25 oktober, 145, att anta detaljplanen för Brännsvall, del av Säffle 7:13. Enligt detaljplanen för Brännsvall går det att få ut 28 tomter för byggnation av friliggande småhus i egen regi. Idag finns ett 15-tal intressenter anmälda till detta område. Kommunledningskontoret anser att det är angeläget att exploateringen av Brännsvall påbörjas så snart som möjligt då kommunen i dagsläget i stort sett inte har några tomter att erbjuda den som vill bygga småhus i egen regi inom tätorten Säffle. En företagen omvärldsanalys omfattar samtliga grannkommuner varav Arvika och Åmål har jämförbara lägen på sina exploateringsområden. Kommunledningskontoret bedömer att ett tomtpris för Brännsvall bör ligga i intervallet kronor inkl. anläggningsavgift för vatten och avlopp beroende på läge i området. Kommunledningskontoret anser att ett beslut bör fattas om ett enhetspris beroende på läge istället för att fastställa ett kvm-pris. Anläggningsavgiften för vatten och avlopp debiteras av teknik och fritid enligt fastställd taxa. Försäljning av tomterna föreslås ske genom kommunledningskontoret till det av kommunfullmäktige fastställda priset. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, , reviderad Daniel Bäckström (C) yrkar att p. 1 i förslag till beslut styrks, samt att texten i p. 2 får följande lydelse: Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningskontoret i uppdrag att utarbeta ett lägsta pris inklusive plankostnader för tomterna på Brännsvall, samt att utarbeta förslag till försäljning av tomterna med hjälp av mäklare. sgång Ordföranden ställer proposition på det egna yrkandet och finner att arbetsutskottet beslutat att bifalla detsamma.

14 PROTOKOLL 14(26) Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningskontoret i uppdrag att utarbeta ett lägsta pris inklusive plankostnader för tomterna på Brännsvall, samt att utarbeta förslag till försäljning av tomterna med hjälp av mäklare

15 PROTOKOLL 15(26) Ksau 229 Dnr Ks Försäljning av fastigheten Östbro 15:2 Kommunledningskontoret, fastighetsstöd, har upprättat ett förslag till köpekontrakt avseende fastigheten Östbro 15:2. Anledningen är de förhandlingar som förts mellan kommunen och Moelven Byggmodul AB under en längre tid. Bolaget har under flera år hyrt lokaler i fastigheten till och från och huvudbyggnaden på fastigheten är sammanbyggd med en av bolagets egna byggnader. Bolaget avser att expandera och utveckla verksamheten i fastigheten. I överenskommelsen mellan parterna ingår att kommunen ska hyra fotbollshallen under fem år, med möjlighet till fem års förlängning, för en bashyra av kronor per år. Driftkostnader såsom el, underhåll av fotbollsplan med mera tillkommer. Ett särskilt hyreskontrakt är upprättat som ska godkännas i samband med köpekontraktet. Med hänvisning till företagen värdering samt bokfört värde anser kommunledningskontoret att en försäljning med angiven köpeskilling är väl motiverad. En försäljning av fastigheten medför att det årliga negativa driftnettot undanröjs, samt att köparen ges möjlighet att utveckla sin verksamhet i fastigheten. Kommunen behöver heller inte åtgärda det underhållsbehov som finns. En reaförlust uppkommer vid försäljningen med c:a tkr. Förslag till köpekontrakt och hyresavtal Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Daniel Bäckström (C) yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet med kommunledningskontorets förslag. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till köpekontrakt med Moelven Byggmodul AB avseende fastigheten Östbro 15:2, Brovägen 37 i Värmlandsbro samt förslag till hyreskontrakt avseende fotbollshallen. _

16 PROTOKOLL 16(26) Ksau 230 Dnr Ks Förslag angående ansökan om att Säffle kommun ska bli Fairtrade City Ulla Heidrich (FP) och Bo Ribaeus (FP) inkom den 31 mars 2008 med en motion angående att undersöka möjligheterna för Säffle kommun att bli Fairtrade City. Kommunfullmäktige beslutade den 15 december 2008, 195, att Säffle kommun var positiv till rättvisemärkta produkter, men att ansöka om att bli diplomerad till Fairtrade City var i detta läge för tidigt på grund av att fler parter ska ingå i arbetet innan ansökan görs. En praktikant har sedan februari 2010 varit engagerad för att inventera utbudet av rättvisemärkta eller motsvarande produkter i matbutiker, restauranger, caféer och arbetsplatser med mera, samt för att väcka intresset i denna fråga. En styrgrupp har bildats som ska arbeta med frågan i kommunen. Kommunledningskontoret föreslår kommunfullmäktige besluta att Säffle kommun ska ansöka om att bli Fairtrade City. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Daniel Bäckström (C) yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet med kommunledningskontorets förslag. Kommunfullmäktige beslutar att Säffle kommun ska ansöka om att bli Fairtrade City. Kommunstyrelsen beslutar för egen del att ge kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram förslag på hur kommunen kan bidra till arbetets fortsättning.

17 PROTOKOLL 17(26) Ksau 231 Dnr Ks Motion angående färjeförbindelse mellan Värmlandsnäs och Västergötland: "Säffle - Porten till Västergötland?" Ulla Heidrich (FP) inkom den 3 september 2010 med en motion där hon yrkar att Säffle kommun, tillsammans med andra kommuner som kan vara intresserade, som Åmål, Grums, Mariestad, Götene, Skara och Lidköping, utreder om det är möjligt att få till en färjeförbindelse mellan Värmlandsnäs och Västergötland och, om det visar sig realistiskt, arbeta för att förverkliga en sådan förbindelse. Kommunfullmäktige beslutade den 25 oktober 2010, 135, att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Motion från Ulla Heidrich (FP), Kommunfullmäktiges protokoll, , 135 Daniel Bäckström (C) yrkar att arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till utvecklingsenheten för beredning. Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till utvecklingsenheten för beredning Utdrag till Utvecklingschefen

18 PROTOKOLL 18(26) Ksau 232 Dnr Ks Motion angående alkoholförsäljning i kommunens egen regi Cecilia Riveros Boström (M) inkom den 25 oktober 2010 med en motion där hon yrkar att Säffle kommun omedelbart avstår från att driva verksamhet där det finns utbud av alkohol, och i alla nämnder driva en aktiv kamp för att minska alkoholkonsumtionen i kommunen. Kommunfullmäktige beslutade den 25 oktober 2010, 146, att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Motion från Cecilia Riveros Boström (M), Kommunfullmäktiges protokoll, , 146 Daniel Bäckström (C) yrkar att arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till kommunledningskontoret för beredning. Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till kommunledningskontoret för beredning Utdrag till Kommunledningskontoret, kommunchefen

19 PROTOKOLL 19(26) Ksau 233 Dnr Ks Svar på motion angående brukaravtal för skötsel av kommunal mark Ingegerd Welin Fogelberg (SIV) inkom den 26 april 2010 med en motion där hon yrkar att det blir möjligt att teckna brukaravtal för skötsel av viss kommunal mark. Teknik- och fritidsnämnden beslutade den 26 oktober 2010, 87, att föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses vara besvarad med hänvisning till teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse. Teknik- och fritidsförvaltningen instämmer med motionären att medborgare i olika konstellationer ska uppmuntras till att ta ett större ansvar för sin närmiljö och det samhälle vi lever i. Inställningen är att kommunen ska vara positiv till medborgarnas egna initiativ för att hjälpa till med skötseln av områden som nämns i motionen. Dock anser teknik- och fritidsförvaltningen det inte vara nödvändigt att teckna avtal för stunden. Motion från Ingegerd Welin Fogelberg (SIV), Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, Teknik- och fritidsnämndens protokoll, , 87 Daniel Bäckström (C) yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet med teknik- och fritidsnämndens förslag. Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

20 PROTOKOLL 20(26) Ksau 234 Dnr Ks Svar på motion angående utbyggnad av Säffle tätort Sjukvårdspartiets fullmäktigegrupp inkom den 8 april 2010 med en motion där de föreslår att exploateringen av Karlsborgsåsen skjuts upp, att byggande av ett flerbostadshus i kvarteret Bryggaren prioriteras samt att kommunen initierar en dialog med ägare av medfarna hus nära centrum. I en skrivelse daterad den 21 oktober 2010 angående avrapportering av markanvisningstävling för Karlsborgsåsen föreslår kommunledningskontoret kommunstyrelsen besluta att kommunstyrelsen har tagit del av informationen. Skrivelsen behandlades vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott den 1 november När det gäller kv. Bryggaren ingår en etapp 2 med byggnation av ytterligare ett flerbostadshus i Säfflebostäders planer för de närmaste åren. Miljö- och byggnadsnämnden svarar för tillsynen enligt plan- och bygglagen av samtliga byggnader. Om en byggnad vanvårdas kan nämnden med stöd av lagen vid vite ålägga fastighetsägaren att åtgärda de brister som föreligger. I samband med Centrumgruppens möten sker en kontinuerlig dialog med de största fastighetsägarna. Det är kommunledningskontorets uppfattning att dessa forum är tillräckliga för att motverka att fastigheterna missköts. Kommunledningskontoret föreslår att motionen besvaras med hänvisning till ovanstående. Motion från Sjukvårdspartiet fullmäktigegrupp, Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Daniel Bäckström (C) yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet med kommunledningskontorets förslag.

21 PROTOKOLL 21(26) Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

22 PROTOKOLL 22(26) Ksau 235 Dnr Ks Svar på motion angående Höglundaskogens område i Säffle kommun Örjan Ström (SIV) inkom den 20 februari 2009 med en motion där han föreslår att kommunfullmäktige uppdrar till miljö- och byggnadsnämnden att planlägga Höglundaskogen för lämpligt ändamål samt att kommunfullmäktige, i avvaktan på att planläggning sker, uppdrar till teknik- och fritidsnämnden att rensa upp och städa i skogen och att åtgärda riskerna med dammarna och den öppna sprängstenstippen. Teknik- och fritidsnämnden beslutade den 15 december 2009, 99, att föreslå kommunfullmäktige att som svar på motionen meddela de synpunkter och åtgärdsförslag som redovisas samt att en eventuell planläggning av Höglundaskogen hanteras av miljö- och byggnadsnämnden. Teknik- och fritidsförvaltningen har för avsikt att åtgärda de önskemål som motionären har beträffande städning och åtgärder för vattensamlingar intill Höglundaskogen. Porten intill området kommer att hållas stängd och låst för att hindra obehöriga tillträden. beslutade den 18 januari 2010, 14, att remittera motionen till kommunledningskontoret för beredning av frågan om planläggning av Höglundaskogen. Kommunledningskontoret anser att en planläggning av Höglundaskogen inte är aktuell för närvarande utan att den i stället bör utföras när det uppkommer en konkret exploateringssituation av området. Då kan detaljplanen bli mer aktuell och anpassas till detta ändamål. Kommunledningskontoret föreslår att motionen besvaras med hänvisning till ovanstående. Motion från Örjan Ström (SIV), Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, Teknik- och fritidsnämndens protokoll, , 99 Arbetsutskottets protokoll, , 14 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Daniel Bäckström (C) yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet med kommunledningskontorets förslag.

23 PROTOKOLL 23(26) Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad. _

24 PROTOKOLL 24(26) Ksau 236 Dnr Ks Hantering av journaler inom skolhälsovård - avhändande av journal För att skolhälsovårdsjournaler ska kunna följa elev som flyttar till annan offentlig huvudman krävs enligt 15 arkivlagen att ett årligt beslut fattas av kommunfullmäktige. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Daniel Bäckström (C) yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet med kommunledningskontorets förslag. Kommunfullmäktige beslutar att skolhälsovårdsjournalerna får medfölja eleven till annan offentlig huvudman samt att detta beslut gäller för år 2011.

25 PROTOKOLL 25(26) Ksau 237 Dnr Ks Förslag till att skapa ett museum i stenmagasinet om Säffles historia Husföreningen Silvénska villan har inkommit till kommunstyrelsen med en hemställan om att Säffle kommun borde tillsätta en kommitté som får i uppdrag att utreda möjligheterna att dokumentera Säffles ekonomiska historia (handel, industri och kommunikationer) samt iordningställa ett permanent museum i Stenmagasinet. Kommunledningskontoret menar att ärendet är klart intressant men vill framhålla att om det är just Stenmagasinet som avses måste förslaget avvisas på grund av att byggnaden är avsedd för andra ändamål och att det i dagsläget inte bör vara aktuellt att ta den i anspråk för museiverksamhet. Om det emellertid skulle visa sig att det går att hitta en annan lämplig lokalisering öppnar sig andra möjligheter. Kulturnämnden bör få i uppdrag att undersöka om det finns några sådana alternativ. Skrivelse från Husföreningen Silvénska villan, Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Ulrika Simonsson (M) och Kerstin Einevik Bäckstrand (C) tillstyrker kommunledningskontorets förslag. Kommunstyrelsen beslutar följande: 1. Förfrågan om att ställa Stenmagasinet till förfogande för museiverksamhet och sommarcafé avslås. Byggnaden används för annat ändamål. 2. Ärendet om behovet av dokumentation och utställning avseende Säffles ekonomiska historia (avseende industri, handel, kommunikationer) överlämnas till kulturnämnden för handläggning.

26 PROTOKOLL 26(26) Ksau 238 Informationspunkter Kommunstyrelsens driftbudget (Dnr Ks ) Kommunchef Sven Junzell presenterar förslag till detaljbudget för kommunstyrelsens verksamhet Förslag till föreningsbidrag 2011 diskuteras. Justering av kommunstyrelsens driftbudgetram 2011 (Dnr Ks ) Ärendet utgår. Justering av barn- och utbildningsnämndens driftbudgetram 2011 (Dnr Ks ) Arbetsutskottet diskuterar de ändrade förutsättningarna för budgetramarna utifrån regeringens budgetproposition. Justering av socialnänmndens driftbudgetram 2011 (Dnr Ks ) Arbetsutskottet diskuterar de ändrade förutsättningarna för budgetramarna utifrån regeringens budgetproposition. Investeringsbudget för Säffle kommun (Dnr Ks ) Förslag till investeringsbudget för Säffle kommun diskuteras. Fastställande av resultat- och balansbudget samt kassaflödesbudget 2011 (Dnr Ks ) Ärendet utgår. Förslag till framtida fordonscentral och bilpool för Säffle kommun (Dnr Ks ) Logistikkonsult Christoffer Widegren presenterar förslag till bilpool och fordonscentral för Säffle kommun, samt investeringskostnad, utgifter och intäkter. Lägesrapport Tegnérhallen Gustaf Andersson, VD för Säfflebostäder AB, ger en avrapportering avseende renoveringen av Tegnérhallen. Byggnaden är i ett så pass gott skick att den kan renoveras och hålla i c:a 30 år. Gustaf Andersson ska göra en utredning avseende vilka åtgärder som ska genomföras och kostnadsberäkna de olika delarna. Avrapportering ska ske till arbetsutskottet i början av februari 11.

BEVIS OM ANSLAG. PROTOKOLL Kommunstyrelsen 1(50) 2010-12-01

BEVIS OM ANSLAG. PROTOKOLL Kommunstyrelsen 1(50) 2010-12-01 PROTOKOLL 1(50) Paragrafer 208-248 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00 16.40 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson (C), tj ers Alf Svanström (C) Lisbet

Läs mer

Sven Junzell, kommunchef Lotta Carlborg, kommunsekreterare Gustaf Andersson, VD Säfflebostäder AB Lars Johansson, ekonomichef

Sven Junzell, kommunchef Lotta Carlborg, kommunsekreterare Gustaf Andersson, VD Säfflebostäder AB Lars Johansson, ekonomichef PROTOKOLL 1(44) Paragrafer 243-279 Plats och tid Stadshuset, Säfflesalen kl. 15.00 19.15 ande Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga deltagare Sven Junzell, kommunchef Lotta Carlborg,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(19)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(19) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(19) 2009-10-19 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 200-212 ( 210 har justerats omedelbart) Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 09.00 14.20 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 173-181 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 09.00-14.55 ande Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 107-118 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 14.00-16.00 ande Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 120-135 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 14.00-16.30 ande Daniel Bäckström (c) tj ers Alf Svensson Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Gudrun Svensson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 158-172 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 09.00-14.00 ande Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c), tom 12.00, 158-161,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) 2009-09-14 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 171-173 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 13.00 13.30 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Ulrika Simonsson

Läs mer

Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson (S)

Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson (S) PROTOKOLL 1(20) Paragrafer 239-254 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 08.30 11.25 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 1-14 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 08.00-12.20 ande Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 153-156 Plats och tid Trätäljarummet, Stadshuset, kl. 13.00-14.55 ande Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Gudrun Svensson (c) Lisbet Westerberg (c)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(15)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(15) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(15) 2010-03-15 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 51-60 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00 15.15 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Ulrika Simonsson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

BEVIS OM ANSLAG. PROTOKOLL 1(11) Miljö- och byggnadsnämnden 2011-04-01

BEVIS OM ANSLAG. PROTOKOLL 1(11) Miljö- och byggnadsnämnden 2011-04-01 PROTOKOLL 1(11) Paragrafer 51-59 Plats och tid Städet Gillbergarummet, Järnvägsgatan 9, kl. 09.00 10.20 ande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Agneta Pettersson (C), ordförande

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(8)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(8) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(8) 2010-10-12 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 43-49 ( 48 har justerats omedelbart) Plats och tid Städet, Gillbergarummet kl. 10.00 12.30 ande Erik Blakstad (m) ordf Ralph Widing (c)

Läs mer

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista.

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista. SÄFFLE KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PROTOKOLL 1(11) Datum 2009-03-16 Paragrafer 68-74 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00-14.00 ande Övriga deltagare Prottokolljusterare Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(26)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(26) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(26) Paragrafer 132-149 Plats och tid Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00 20.20 ande Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga deltagare Sven Junzell, kommunchef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2002-08-21 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2002-08-21 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) 2002-08-21 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.15 Beslutande Övriga deltagande Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Ekonomichef Bengt-Arne

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(16)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(16) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(16) 2010-05-17 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 104-115 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 09.00 16.20 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Ulrika Simonsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 196-210 Plats och tid Trätäljarummet, Stadshuset, kl. 14.00-15.16 ande Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Gudrun Svensson (c) Lisbet

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(12)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(12) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(12) 2010-10-04 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 188-195 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00 15.30 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Ulrika Simonsson

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-11-24 kl 13:00 16:45

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-11-24 kl 13:00 16:45 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-11-24 kl 13:00 16:45 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Övriga närvarande:

Läs mer

SÄFFLE KOMMUNIKATION AB 2010-11-11

SÄFFLE KOMMUNIKATION AB 2010-11-11 OMMUN PROTOKOLL 1(6) Paragrafer 19-22 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 14:00 16:55 Beslutande Daniel Bäckström (C) Margareta Bäckström (C) Ulrika Simonsson (M) Christer Andersson (KD)) Jan

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 1 Paragrafer 30-34 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 13.30 16.35 Beslutande Övriga deltagare Daniel Bäckström (C) Margareta Bäckström (C), suppleant Dag Rogne (C) Ulrika Simonsson (M) Jan Norlin

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(36)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(36) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(36) Paragrafer 150-177 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Christer Tengelin (C) Gudrun Svensson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 182-187 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 09.00-11.30 ande Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 42-48 Plats och tid ande Övriga deltagare Kulturkansliet, Stadshusparken 1 A klockan 9.00-11.40 Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Henrik Olsson (c) tjg.ers. Iréne Ekberg

Läs mer

Protokoll. Tekniska nämnden 2009-04-27

Protokoll. Tekniska nämnden 2009-04-27 Tekniska nämnden 37 42 Tekniska nämnden sammanträde Informationer och rapporter 37. Uppföljning och prognos per den 31 mars 2009 38. Detaljplan för Fritidsvägen (Lövekulle) 39. Vindbruk, tematiskt tillägg

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 246 263 Inger Bergfors. Justerande. Kommunstyrelsens arbetsutskott, Hörby kommun

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 246 263 Inger Bergfors. Justerande. Kommunstyrelsens arbetsutskott, Hörby kommun 2012-09-05 1(22) Plats och tid Kommunhuset, Ringsjövägen 4, kl. 08.30 11.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Lars Ahlkvist (M) ordförande Pelle Skerup (M) Kjell-Åke

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.40

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.40 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.40 1 (14) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Lars Svensson (s), ledamot Boel Rosdahl (s), ledamot Lars Holmström (m), ledamot Patrik Ströbeck (m),

Läs mer

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT 2014-12-15 1 (15) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Ulf Molin (C), vice ordförande Anders Ståhl (M) Anita Söderlind (M) Lennart Nilsson

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo onsdagen den 15 augusti 2012 kl. 13.30-16.00. Beslutande Ledamöter Stefan Lundgren, ordförande Kent Ivan Andersson Wiggo Wrangborg Cecilia Rosenqvist Perry Ulrika Axelsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(23)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(23) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Paragrafer 1-15 Plats och tid Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00 21.05 ande Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga deltagare Sven Junzell, kommunchef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 17.30-17.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-04-29 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(10)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(10) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(10) Paragrafer 56-64 Plats och tid Gillbergarummet, Städet kl 14.00 16.20 ande Erik Blakstad (m) ordf Nils-Olof Andersson (m) Ralph Widing (c) ordf Bengt Mattsson (s) Övriga deltagare

Läs mer

Ann-Britt Uhrbom, sekreterare Annika Larsson, kommunchef Lars Gladh, konsult, 49 Bo Klamfelt, ekonomichef, 54

Ann-Britt Uhrbom, sekreterare Annika Larsson, kommunchef Lars Gladh, konsult, 49 Bo Klamfelt, ekonomichef, 54 Kommunstyrelsen 2010-06-01 1 Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl. 18:00-20:00 Beslutande Övriga deltagande Claes Jägevall (FP) Ann-Britt Danielsson (M) PeO Andersson (M) Siw Malmsten (FP) Claes-Gunnar

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(16)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(16) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(16) Paragrafer Mb 26-39 Plats och tid Gillbergarummet, Järnvägsgatan 9, kl. 14.00 16.30 ande Ej tjänstgörande ersättare Agneta Pettersson (c), ordförande Britt-Marie Johansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-09-08 1. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 198-206 Jytte Grundberg

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-09-08 1. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 198-206 Jytte Grundberg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-09-08 1. Blad Plats och tid Beslutande Brandstationen, Kållekärr Eva Bertilsson-Styvén (s) ordförande Benny Andersson (s) Hans Kristensson (fp)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-09-02 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-09-02 Kommunstyrelsen 1(13) Tid och plats 2015-09-02 - Kommunhuset klockan 13.30-15.25. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Clas Engström (KD) - tjänstgörande ersättare Jane Holmström Björkman (S) - tjänstgörande ersättare

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 ANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.00-09.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-17 1 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Christer Hermansson

Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Christer Hermansson TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-10-15 Tjörns Måltids AB Plats och tid Styrelserummet Vallhamn kl 16:00 17.15 Utses att justera Henry Hermansson Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-10-21

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 10.45

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 10.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-01-11 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 10.45 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Martin Johansen

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 1 Paragrafer 1-6 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 10.20-12.15 ande Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Margareta Bäckström (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) Bo Augustsson (s) Ingegerd

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.43

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.43 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.43 1 (11) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Lars Svensson

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Vik. nämndsekreterare Lotta Lann Redovisningsekonom Pia Kron. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Vik. nämndsekreterare Lotta Lann Redovisningsekonom Pia Kron. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2007-03-13 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den kl. 08.30 11.15

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00 1 (17) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Lars Svensson

Läs mer

PROTOKOLL 1(18) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-06. Se nästa sida. Stefan Olsson. m... Lotta Carlborg. Paragrafer 255-268

PROTOKOLL 1(18) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-06. Se nästa sida. Stefan Olsson. m... Lotta Carlborg. Paragrafer 255-268 PROTOKOLL 1(18) Paragrafer 255-268 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00 16.10 ande Daniel Bäckström (C), kl. 09.00 15.00 Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-16.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2003-11-20 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 1 Paragrafer 15-19 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 10.00-12.00 ande Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Margareta Bäckström (c) Dag Rogne Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) Bo Augustsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008-01-08 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Höganloft, Hestra, kl 08.00-14.40 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Samhällsbyggnadsnämnden. Sammanträdesdatum 2013-09-10. Lars Wingerup (S) Berth Karlsson (S) Hans Glawing (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Samhällsbyggnadsnämnden. Sammanträdesdatum 2013-09-10. Lars Wingerup (S) Berth Karlsson (S) Hans Glawing (M) Plats och tid Oskarshamnssalen, kl. 9:00-12:15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Mathias R Karlsson (S) Ordförande Gunilla C Johansson (M) 1:e vice ordförande Matti Wahlström (V) 2:e vice ordförande

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 1-12 Plats och tid Gillbergarummet, Städet, kl 14.00 16.00 ande Närvarande, ej deltagande ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Erik Blakstad (m) Ralph Widing

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(18)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(18) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(18) 2009-08-17 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 151-161 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00-16.40 Beslutande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Ulrika

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 1 Paragrafer 4-12 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-16.30 ande Daniel Bäckström (c), t o m kl 15.00 Margareta Bäckström (c), fr o m 14.20 Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s), Jan Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-11:10. Beslutande Pierre Månsson (FP) Kalle Heise (MP) Anders Svensson (S) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Niclas Nilsson (SD)

Läs mer

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-9.40 Beslutande Kira Berg, s Pia Rydh, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Sven Carlsson,

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl. Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl. Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2008-08-05 152 Tid 8.30 9.30 Plats Stadshuset Omfattning 161-167 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Kommunkansliet 2014-09-15 kl 15.00

Kommunkansliet 2014-09-15 kl 15.00 1(19) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 9.00-10.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Anders Månsson (S), ordf Christer Landin (S) Stefan Svalö (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-05-09 1(23)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-05-09 1(23) 2012-05-09 1(23) Plats och tid Kommunhuset, Ringsjövägen 4, kl. 08.30 11.10 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Lars Ahlkvist (M) ordförande Pelle Skerup (M) Kjell-Åke

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-02 (8) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M) Pierre

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18 2007-01-31 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.55 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kanslichef Kenneth Olander Kommunsekr Irene Larsson Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista

Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista 1(17) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.35 Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Övriga Christer Pålsson,

Läs mer

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C) Köping, Rådhuset, 2014-11-13 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C) Köping, Rådhuset, 2014-11-13 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 10.00 10.20 ande Elizabeth Salomonsson ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-06-12 1-6

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-06-12 1-6 2007-06-12 1-6 Plats och Tid Stadshuset 13.30-15.20 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Anne Sörqvist (c) Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson (c) Christer Törnell (fp) Gustav Wennberg

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunfullmäktige 2010-10-18 1 (16) Plats och tid Folkets hus aula, kl. 13.00 14.31 Ajournering kl.13.13-13-15 Beslutande 25 ordinarie ledamöter och 4 ersättare Övriga Torkel Arkmo, ekonom 43, 45-46, 48

Läs mer

Kallelse till. Kommunfullmäktiges sammanträde 2008-06-26. kl 17.30. i PB-hallen, Folkets Hus

Kallelse till. Kommunfullmäktiges sammanträde 2008-06-26. kl 17.30. i PB-hallen, Folkets Hus Kallelse till s sammanträde kl 17.30 i PB-hallen, Folkets Hus KALLELSE 2 Ärenden Sid 1 Meddelanden om nya ledamöter och ersättare 12 2 Protokollets justering, upprop samt fastställande av dagordning 13

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 18 Plats och tid Lessebo kommunkontor tisdagen den 5 november 2013, kl. 13.30-16.30 ande Monica Widnemark (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Tommy Truedsson (s) Örjan

Läs mer

Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M), jäv 5

Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M), jäv 5 2015-01-21 1(17) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, 2015-01-21 kl 09.00-11.20 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Övriga Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin

Läs mer

Protokoll 2011-11-02

Protokoll 2011-11-02 2011-11-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum, Kumla, 2011-11-02, klockan 17:00 Beslutande Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Stefan Svensson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-05-23 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.15 15.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen. Beslutande

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-02-21

Kommunfullmäktige 2013-02-21 Kommunfullmäktige 2013-02-21 Kf 15 Information om digitala kallelser... 2 Kf 16 Ny motion om utbildning för instruktörer och ledare... 3 Kf 17 Avgift för trygghetslarm... 4 Kf 18 Försäljning industrihuset,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 40-44 Plats och tid Gillbergarummet, Städet kl 14.00 16.30 ande Erik Blakstad (m) ordf Ralph Widing (c) Bengt Mattsson (s) Övriga deltagare Örjan Ström (siv), 43 Helen

Läs mer

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare Sida PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Hörsalen, Folkets Hus, kl 18:30-20:40 ande Se sida 2 Övriga närvarande Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2003-12-10 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2003-12-10 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) 2003-12-10 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-11.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-01-25 1. Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20

Kommunfullmäktige 2010-01-25 1. Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20 Kommunfullmäktige 2010-01-25 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20 Lars-Åke Bergman (S) Berit Bergman (S) Markku Julin (MP) Bengt Sjöberg (M) Karl-Johan Gustafson

Läs mer

Bengt-Christer Nilsson. Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson

Bengt-Christer Nilsson. Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson Sammanträdesprotokoll 1(12) 2009-03-18 Tekniska nämnden Plats och tid: Hoby-salen, Stadshuset, Ronneby 13 30-16 00. ande Bengt-Christer Nilsson (s) Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson (c) Tommy Arvidsson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Allmänna utskottet 2009-11-02

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Allmänna utskottet 2009-11-02 Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, klockan 8.30-12.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Anders Söderström (S),

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2007-11-20 kl. 08.30-10.45. Per-Inge Pettersson. Bo Bergman Tommy Ejnarsson 599-602 604-610 603

Sessionssalen, Hultsfred 2007-11-20 kl. 08.30-10.45. Per-Inge Pettersson. Bo Bergman Tommy Ejnarsson 599-602 604-610 603 1(13) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-10.45 Beslutande Bo Bergman, s Tommy Ejnarsson, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Sven Carlsson, kommunchef

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 46-60 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 18.05 ande Närvarande, ej tjänstgörande Ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars-Göran Wiberg (c) v ordf Tommy Nilsson (s)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars-Göran Wiberg (c) v ordf Tommy Nilsson (s) 2007-05-09 1 Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 08.30-9.35 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens tid och plats Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars-Göran Wiberg (c) v ordf Tommy Nilsson

Läs mer

Mattias Joelsson (KD) Kommunstyrelsens kontor. Margareta Persson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Mattias Joelsson (KD) Kommunstyrelsens kontor. Margareta Persson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2016-05-02 1(5) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl. 13:30 14:50 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Alexander Johansson-Pettersson (S) Lillemor

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 1-16 Plats och tid Trätäljarummet, Stadshuset, kl. 14.00-16.45 ande Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Gudrun Svensson (c) Lisbet

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1. Tobias Birgersson, ekonomistrateg. Sekreterare...Paragrafer 69-74 Erik Hansson

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1. Tobias Birgersson, ekonomistrateg. Sekreterare...Paragrafer 69-74 Erik Hansson Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 13.00-15.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c ), ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister

Läs mer

Ansökan om förhandsbesked för tillbyggnad och takresning Dnr 2009/23

Ansökan om förhandsbesked för tillbyggnad och takresning Dnr 2009/23 1 (20) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 15.00 16.30 Beslutande Marie-Louise Andersson (v) ordförande Patrik Ströbeck (m) viceordförande Ulla-Britt Brandin (kd) ledamot Edvard Galia

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo Bergman, s Per-Inge Pettersson, c Tommy Ejnarsson, v. Britt Olsson, sekreterare Eva Jönsson 488

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo Bergman, s Per-Inge Pettersson, c Tommy Ejnarsson, v. Britt Olsson, sekreterare Eva Jönsson 488 1(13) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 8.30-14-45 Beslutande Bo Bergman, s Per-Inge Pettersson, c Tommy Ejnarsson, v Övriga deltagande Sven Carlsson, kommunchef Hans Andersson 488,

Läs mer

2014-02-19. Justeringens plats och tid Förvaltningsbyggnaden, fredagen den 21 februari 2014, kl. 08.30

2014-02-19. Justeringens plats och tid Förvaltningsbyggnaden, fredagen den 21 februari 2014, kl. 08.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 86 (101) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Onsdagen den 19 februari 2014, kl. 09.30 15.45 Beslutande Tommy Nyström (s), ordförande Birgitta Larsson (s) Roland

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 139-152 Plats och tid Krokstad Herrgård, kl. 14.00-18.45 ande Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Gudrun Svensson (c) Lisbet Westerberg (c) Margareta

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-14

Sammanträdesdatum Sida 1-14 Kommunstyrelsen 2011-06-13 Sammanträdesdatum Sida 1-14 Plats och tid Kommunhuset, Mora, måndagen den 13 juni 2011, kl. 8.15- Beslutande Bengt-Åke Rehn (S) Peter Helander (C) Malin Höglund (M) Lennart Sohlberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-01-21 1(19)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-01-21 1(19) Kommunstyrelsen 2014-01-21 1(19) Plats och tid Kommunhuset 2014-01-21 kl 13.30-16.15 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M) Margareta Ivarsson (C) Kent Hakefelt (FP)

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.40

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.40 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-04 1 (20) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 Beslutande Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP)

Läs mer

Sven Junzell, kommunchef Lotta Carlborg, kommunsekreterare Lars Johansson, ekonomichef. Lena Karlsson, Gunnel Clettborn. ...

Sven Junzell, kommunchef Lotta Carlborg, kommunsekreterare Lars Johansson, ekonomichef. Lena Karlsson, Gunnel Clettborn. ... PROTOKOLL 1(22) Paragrafer 132-147 Plats och tid Stadshuset, Säfflesalen, kl. 19.00 20.10 ande Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga deltagare Sven Junzell, kommunchef Lotta Carlborg,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer