BEVIS OM ANSLAG. PROTOKOLL Kommunstyrelsen 1(50)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BEVIS OM ANSLAG. PROTOKOLL Kommunstyrelsen 1(50) 2010-12-01"

Transkript

1 PROTOKOLL 1(50) Paragrafer Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson (C), tj ers Alf Svanström (C) Lisbet Westerberg (C), tj ers Iréne Ekberg (C) Margareta Bäckström (C), tj ers Magnus Larsson (MP) kl Ulrika Simonsson (M) Ulla Heidrich (FP), tj ers Bo Ribaeus (FP) Kurt Andersson (KD) Ingegerd Welin Fogelberg (SIV) Stefan Olsson (S), tj ers Eivor Karlsson (S) Bo Augustsson (S) Jan Andersson (S) Ann Mlakar (S) Övriga deltagare Protokolljusterare Se nästa sida Jan Andersson Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare... Lotta Carlborg... Daniel Bäckström... Jan Andersson BEVIS OM ANSLAG Instans Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum Tidigast datum för anslagets nedtagande Protokollets förvaringsplats Kommunledningskontoret, kanslienheten Namnteckning.

2 PROTOKOLL 2(50) Närvarade, ej tjänstgörande ersättare: Magnus Larsson (MP), kl Ann Melitshenko (SIV) Övriga deltagare: Sven Junzell, kommunchef Lotta Carlborg, kommunsekreterare Lars Johansson, ekonomichef Håkan Johansson, ekonom,

3 PROTOKOLL 3(50) Ks 208 Dnr Ks Ekonomisk uppföljning efter oktober månad 2010 Kommunfullmäktige beräknas redovisa ett överskott med 200 tkr. s kontor beräknas redovisa ett överskott med 410 tkr. exkl kontor beräknas redovisa ett underskott med 885 tkr. Valnämnden beräknas redovisa ett överskott med 50 tkr. Räddningstjänsten beräknas redovisa ett underskott med 90 tkr. Miljö- och byggnadsnämnden beräknas redovisa ett överskott med 150 tkr. Teknik- och fritidsnämnden beräknas redovisa ett underskott med tkr. Kommunrevisionen beräknas redovisa ett nollresultat. Kulturnämnden beräknas redovisa ett underskott med 140 tkr. Barn- och utbildningsnämnden beräknas redovisa ett nollresultat. Socialnämnden beräknas redovisa ett underskott med 300 tkr. Finansförvaltningen prognostiserar ett överskott med tkr. Totalt beräknas kommunen uppvisa ett överskott med tkr. Totalt efter oktober prognostiseras ett överskott för Säffle kommun med 9,3 mnkr jämfört med budget. Det budgeterade överskottet för Säffle kommun är för närvarande 4 mnkr vilket innebär att kommunens prognostiserade resultat för 2010 är ett plusresultat med 13,3 mnkr. Kommunledningskontorets sammanställning, Arbetsutskottets protokoll, , 221 kommunledningskontorets förslag. s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att godkänna nämndernas ekonomiska uppföljning efter oktober månad 2010.

4 PROTOKOLL 4(50) Ks 209 Dnr Ks Förslag till ökat hemsändningsbidrag Genom att höja hemsändningsbidraget kommer Säffle kommun att ligga närmare länssnittet för hemsändningsbidrag, vilket ger ökad möjlighet till hemservice för äldre och sjuka. Vidare ökar en höjning av stödet leverantörers intresse för tjänsten. Kommunledningskontoret föreslår en höjning av hemsändningsbidraget från 90 kr till 105 kr per hemsändning för år 2011, varav 50 % eller max 60 kr återbetalas av länsstyrelsen. Arbetsutskottets protokoll, , 242 s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att öka hemsändningsbidraget till 105 kr per hemsändning för år 2011.

5 PROTOKOLL 5(50) Ks 210 Dnr Ks Ansökan från barn- och utbildningsnämnden om medel till reinvestering av kokgrytor till Tegnérköket Barn- och utbildningsnämnden ansöker om medel för inköp av nya kokgrytor till Tegnérköket. Kommunledningskontoret anser att investeringsäskanden vid sidan av ordinarie budgetprocess bör behandlas med största restriktivitet. Nämndens äskande om medel för år 2010 bör avstyrkas och kommunstyrelsen bör lämpligen överlämna ärendet till budgetberedningen för hantering i kommande års budgetprocess. Fullmäktigebehandlingen av ärendet bör ske samlat inför år Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, Barn- och utbildningsnämndens protokoll, , 123 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Arbetsutskottets protokoll, , 240 beslutar att överlämna barn- och utbildningsnämndens ansökan om medel till reinvestering av kokgrytor till Tegnérköket till budgetberedningen för prioritering inom kommande års budgetprocess Utdrag till Kommunledningskontoret, ekonomienheten Barn- och utbildningsnämnden

6 PROTOKOLL 6(50) Ks 211 Dnr Ks Ansökan om medel till befolkningsprognos samt deltagande i medborgarundersökning Goda statistiska grunddata är avgörande för analys och utvärdering av verksamhetens volym och kvalitet. Befolkningsprognosen kan ses som det grundläggande långsiktiga planeringsinstrumentet. Styrningen genom mål för god ekonomisk hushållning bygger i flera fall på att verksamheten kan följas upp med hjälp av kvalitetsindex utifrån SCB:s medborgarundersökning. Kommunledningskontoret föreslår att beställningen av både befolkningsprognos och medborgarundersökning finansieras ur kommunstyrelsens utvecklingsmedel år Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Arbetsutskottets protokoll, , 241 beslutar att finansiera en ny befolkningsprognos för kommunen samt deltagande i SCB:s medborgarundersökning våren 2011 ur kommunstyrelsens utvecklingsanslag år tkr i anslag omförs till kommunstyrelsens kontor ekonomienheten för inköpen Utdrag till Kommunledningskontoret, ekonomienheten

7 PROTOKOLL 7(50) Ks 212 Dnr Ks s interna driftbudget 2011 Kommunfullmäktige fastställde den 21 juni 2010, 89, kommunstyrelsens driftbudgetram för 2011 samt plan för ska nu fatta beslut om den interna driftbudgeten fördelad per verksamhet för Kommunledningskontorets sammanställning av nettobudget 2011 fördelad per verksamhet, Protokoll från förhandling enligt 11 MBL, Arbetsutskottets protokoll, , 243 beslutar att godkänna förslag till intern driftbudget för kommunstyrelsens verksamheter Utdrag till Kommunledningskontoret, ekonomienheten

8 PROTOKOLL 8(50) Ksau 213 Dnr Ks s mål och verksamhetsplaner 2011 Förslag till verksamhetsplaner för respektive verksamhet inom kommunstyrelsens verksamhetsområde, innehållande verksamhetsidé, syfte, långsiktiga och kortsiktiga mål. Verksamhetsplaner för respektive verksamhet (vht) inom kommunstyrelsens verksamhetsområde, Protokoll från förhandling enligt 11 MBL, Arbetsutskottets protokoll, , 244 beslutar följande: 1. Förslag till mål och verksamhetsplaner för kommunstyrelsen 2011 godkänns. 2. Föreslagen bidragsfördelning till föreningar enligt bilaga godkänns. Endast föreningar där ett budgetbelopp avsatts har beviljats bidrag. Resterande har fått avslag på sin ansökan Utdrag till Kommunledningskontoret, ekonomienheten

9 PROTOKOLL 9(50) Ks 214 Dnr Ks Fastställande av finansiella mål 2011 Förslag till långsiktiga och kortsiktiga mål för finansförvaltningen. Kommunledningskontorets sammanställning, Arbetsutskottets protokoll, , 245 s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att fastställa de finansiella målen för 2011 enligt följande: Långsiktiga mål: Resultatet ska långsiktigt ha ett riktvärde på 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag Kommunens kassaflöde ska vara positivt Nettolåneskulden ska successivt minska. Nyupplåning kan ske till den avgiftsfinansierade verksamheten om räntor och avskrivningar finansieras inom kollektivet. Nyupplåning kan även ske för vidareutlåning till de kommunala bolagen. Kortsiktiga mål: Resultatet år 2011 uppgår till 1 procent av skatteintäkter och generella bidrag. Samma resultatmål gäller för År 2013 ska nivån läggas tillbaka till det långsiktiga målet på 2 procent.

10 PROTOKOLL 10(50) Ks 215 Dnr Ks Justering av driftbudgetramar I 2011 års budgetproposition (2010/11:1) fördelas pengar från staten till kommunerna som är särskilt riktade till skola, vård och omsorg. Kommunledningskontoret föreslår därför att barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens driftbudgetramar för justeras utifrån detta. Vidare föreslås att även finansförvaltningens driftbudgetram justeras med anledning av det tillfälliga tillskottet till kommunerna för Driftbudgetramen för kommunstyrelsen exklusive kontor ökar med 230 tkr för år 2011 samt med 460 tkr i plan för år 2012 med hänvisning till ökade kostnader i samband med omläggning av skolskjuts. För samtliga nämnder justeras plan för år 2013 utifrån minskad generell uppräkning från 2 % till 1 %, och kapitaltjänstkostnaderna läggs inom ram från och med budget Kommunledningskontorets sammanställning, Arbetsutskottets protokoll, , 246 Deltar inte i beslutet Bo Augustsson (S), Jan Andersson (S), Ann Mlakar (S) och Eivor Karlsson (S) deltar inte i beslutet s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar följande: 1. Barn- och utbildningsnämndens driftbudgetram för 2011 utökas med 124 tkr, plan för 2012 utökas med 168 tkr och plan för 2013 utökas med 122 tkr utifrån budgetproposition 2011.

11 PROTOKOLL 11(50) 2. Socialnämndens driftbudgetram för 2011 utökas med 495 tkr utifrån budgetproposition s exklusive kontors driftbudgetram för 2011 utökas med 230 tkr och plan för 2012 utökas med 460 tkr med hänvisning till ökade kostnader i samband med omläggning av skolskjuts. 4. Finansförvaltningens driftbudgetram för 2011 utökas med tkr utifrån budgetproposition 2011, som fördelas enligt följande: tkr för omstrukturering, tkr för arbetsmarknadsåtgärder mot ungdomsarbetslöshet samt tkr för utvecklingsarbete. 5. Kapitaltjänstkostnaderna läggs inom ram från och med budget För samtliga nämnder justeras plan för år 2013 utifrån minskad generell uppräkning från 2 % till 1 % 7. Driftbudgetramar 2011 samt plan för för Säffle kommun fastställs enligt följande: Nämnd Ram Plan Plan Fullmäktige mm exkl kontor s kontor Räddningstjänsten Valnämnden Miljö- och byggnadsnämnd Teknik- och fritidsnämnd Kommunrevision Kulturnämnd Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Finansiering Utrymme för prioritering Summa

12 PROTOKOLL 12(50) Ks 216 Dnr Ks Investeringsbudget kommunstyrelsen Förslag till investeringsbudget för kommunstyrelsen Kommunledningskontorets sammanställning, Arbetsutskottets protokoll, , 247 Deltar inte i beslutet Bo Augustsson (S), Jan Andersson (S), Ann Mlakar (S) och Eivor Karlsson (S) deltar inte i beslutet. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar följande: 1. Ridhuset läggs till med x kr i plan för år tkr till Nysäters skola läggs till i budget för år Ej specificerade fastighetsinvesteringar läggs till med 1 mnkr år 2011 samt x kr i plan för år s investeringsbudget för år 2011 fastställs till tkr, i plan för år 2012 fastställs investeringsbudgeten till tkr och i plan för år 2013 fastställs investeringsbudgeten till tkr enligt bifogad lista.

13 PROTOKOLL 13(50) Ks 217 Dnr Ks Investeringsbudget miljö- och byggnadsnämnden Förslag till investeringsbudget för miljö- och byggnadsnämnden Kommunledningskontorets sammanställning, Arbetsutskottets protokoll, , 248 Deltar inte i beslutet Bo Augustsson (S), Jan Andersson (S), Ann Mlakar (S) och Eivor Karlsson (S) deltar inte i beslutet. s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar följande: Miljö- och byggnadsnämndens investeringsbudget för år 2011 fastställs till 700 tkr, i plan för år 2012 fastställs investeringsbudgeten till 700 tkr och i plan för år 2013 fastställs investeringsbudgeten till 700 tkr enligt bifogad lista.

14 PROTOKOLL 14(50) Ks 218 Dnr Ks Investeringsbudget teknik- och fritidsnämnden Förslag till investeringsbudget för teknik- och fritidsnämnden Kommunledningskontorets sammanställning, Teknik- och fritidsnämndens protokoll, , 69 Arbetsutskottets protokoll, , 249 Deltar inte i beslutet Bo Augustsson (S), Jan Andersson (S), Ann Mlakar (S) och Eivor Karlsson (S) deltar inte i beslutet. s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar följande: Teknik- och fritidsnämndens investeringsbudget för år 2011 fastställs till tkr, i plan för år 2012 fastställs investeringsbudgeten till tkr och i plan för år 2013 fastställs investeringsbudgeten till tkr enligt bifogad lista.

15 PROTOKOLL 15(50) Ks 219 Dnr Ks Investeringsbudget kulturnämnden Förslag till investeringsbudget för kulturnämnden Kommunledningskontorets sammanställning, Kulturnämndens protokoll, , 56 Arbetsutskottets protokoll, , 250 Deltar inte i beslutet Bo Augustsson (S), Jan Andersson (S), Ann Mlakar (S) och Eivor Karlsson (S) deltar inte i beslutet. s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar följande: Kulturnämndens investeringsbudget för år 2011 fastställs till 365 tkr, i plan för år 2012 fastställs investeringsbudgeten till 200 tkr och i plan för år 2013 fastställs investeringsbudgeten till 200 tkr enligt bifogad lista.

16 PROTOKOLL 16(50) Ks 220 Dnr Ks Investeringsbudget barn- och utbildningsnämnden Förslag till investeringsbudget för barn- och utbildningsnämnden Kommunledningskontorets sammanställning, Barn- och utbildningsnämndens protokoll, , 106 Arbetsutskottets protokoll, , 251 Deltar inte i beslutet Bo Augustsson (S), Jan Andersson (S), Ann Mlakar (S) och Eivor Karlsson (S) deltar inte i beslutet. s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar följande: Barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget för år 2011 fastställs till tkr, i plan för år 2012 fastställs investeringsbudgeten till tkr och i plan för år 2013 fastställs investeringsbudgeten till tkr enligt bifogad lista.

17 PROTOKOLL 17(50) Ks 221 Dnr Ks Investeringsbudget socialnämnden Förslag till investeringsbudget för socialnämnden Kommunledningskontorets sammanställning, Socialnämndens protokoll, , 70 Arbetsutskottets protokoll, , 252 Deltar inte i beslutet Bo Augustsson (S), Jan Andersson (S), Ann Mlakar (S) och Eivor Karlsson (S) deltar inte i beslutet. s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar följande: Socialnämndens investeringsbudget för år 2011 fastställs till tkr, i plan för år 2012 fastställs investeringsbudgeten till tkr och i plan för år 2013 fastställs investeringsbudgeten till tkr enligt bifogad lista.

18 PROTOKOLL 18(50) Ks 222 Dnr Ks Fastställande av resultat- balans- och kassaflödesbudget 2011 samt plan Förslag till fastställande av resultat-, balans- och kassaflödesbudget 2011 samt plan Kommunledningskontorets sammanställning, Arbetsutskottets protokoll, , 253 Deltar inte i beslutet Bo Augustsson (S), Jan Andersson (S), Ann Mlakar (S) och Eivor Karlsson (S) deltar inte i beslutet. s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att fastställa resultat- balans- och kassaflödesbudget 2011 samt plan

19 PROTOKOLL 19(50) Ks 223 Dnr Ks Dokument för budget 2011 samt plan Dokument för budget 2011 samt plan innehållande bland annat budgetramar , resultat-, balans- och kassaflödesbudget samt intern driftbudget per nämnd. Kommunledningskontorets sammanställning, Arbetsutskottets protokoll, , 254 Daniel Bäckström (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta följande: 1. Kommunfullmäktige har tagit del av informationen om nämndernas interna driftbudgetar Kommunfullmäktige godkänner i övrigt dokument för budget 2011 samt plan sgång Ordföranden ställer proposition på det egna yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla detsamma. Deltar inte i beslutet Bo Augustsson (S), Jan Andersson (S), Ann Mlakar (S) och Eivor Karlsson (S) deltar inte i beslutet. s förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige har tagit del av informationen om nämndernas interna driftbudgetar 2011

20 PROTOKOLL 20(50) 2. Kommunfullmäktige godkänner i övrigt dokument för budget 2011 samt plan

21 PROTOKOLL 21(50) Ks 224 Dnr Ks Svar på motion angående behovsanalys av kollektivtrafiken Iréne von Dolwitz (SIV) inkom den 25 augusti 2008 med en motion där hon yrkar följande: 1. att Säffles trafikförsörjningsplan innehåller en analys med definition av målgrupper och målgruppernas behov 2. att kommunen tar kontakt med t ex Karlstads universitet för att få hjälp med analys/utformning av enkäter 3. att analysen innefattar synpunkter och önskemål från både näringslivet och allmänheten 4. att analysen ligger till grund för upphandling av kollektivtrafiken Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige beslutar besvara motionen utifrån kommunledningskontorets tjänsteskrivelse. Motion från Iréne von Dolwitz (SIV), Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Arbetsutskottets protokoll, , 215 arbetsutskottes förslag. s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad. Reservation Ingegerd Welin Fogelberg (SIV) reserverar sig mot beslutet.

22 PROTOKOLL 22(50) Ks 225 Dnr Ks Svar på motion angående parboendegaranti i särskilt boende Ulrika Simonsson (M) och Jonas Larsson (M) inkom den 26 april 2010 med en motion där de yrkar att Säffle kommun snarast inför en parboendegaranti i kommunens särskilda boenden, så att de par, som så önskar, ska ha möjlighet att bo tillsammans livet ut. Socialnämnden föreslår i beslut , 83, fullmäktige besluta att motionen anses besvarad med hänvisning till att socialnämnden i viss omfattning kan tillmötesgå behovet om parboende. Motion från Ulrika Simonsson (M) och Jonas Larsson (M), Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, Socialnämndens protokoll, , 83 Arbetsutskottets protokoll, , 216 Ulrika Simonsson (M) yrkar att ärendet återremitteras i syfte att utreda om en parboendegaranti kan ingå som en del i en värdighetsgaranti. sgång Ordföranden ställer proposition på Ulrika Simonssons återremissyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla detsamma. beslutar att återremittera ärendet i syfte att utreda om en parboendegaranti kan ingå som en del i en värdighetsgaranti Utdrag till Socialnämnden

23 PROTOKOLL 23(50) Ks 226 Dnr Ks Svar på motion angående brukaravtal för skötsel av kommunal mark Ingegerd Welin Fogelberg (SIV) inkom den 26 april 2010 med en motion där hon yrkar att det blir möjligt att teckna brukaravtal för skötsel av viss kommunal mark. Teknik- och fritidsnämnden beslutade den 26 oktober 2010, 87, att föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses vara besvarad med hänvisning till teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse. Teknik- och fritidsförvaltningen instämmer med motionären att medborgare i olika konstellationer ska uppmuntras till att ta ett större ansvar för sin närmiljö och det samhälle vi lever i. Inställningen är att kommunen ska vara positiv till medborgarnas egna initiativ för att hjälpa till med skötseln av områden som nämns i motionen. Dock anser teknik- och fritidsförvaltningen det inte vara nödvändigt att teckna avtal för stunden. Motion från Ingegerd Welin Fogelberg (SIV), Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, Teknik- och fritidsnämndens protokoll, , 87 Arbetsutskottets protokoll, , 233 s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

24 PROTOKOLL 24(50) Ks 227 Dnr Ks Svar på motion angående utbyggnad av Säffle tätort Sjukvårdspartiets fullmäktigegrupp inkom den 8 april 2010 med en motion där de föreslår att exploateringen av Karlsborgsåsen skjuts upp, att byggande av ett flerbostadshus i kvarteret Bryggaren prioriteras samt att kommunen initierar en dialog med ägare av medfarna hus nära centrum. I en skrivelse daterad den 21 oktober 2010 angående avrapportering av markanvisningstävling för Karlsborgsåsen föreslår kommunledningskontoret kommunstyrelsen besluta att kommunstyrelsen har tagit del av informationen. Skrivelsen behandlades vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott den 1 november När det gäller kv. Bryggaren ingår en etapp 2 med byggnation av ytterligare ett flerbostadshus i Säfflebostäders planer för de närmaste åren. Miljö- och byggnadsnämnden svarar för tillsynen enligt plan- och bygglagen av samtliga byggnader. Om en byggnad vanvårdas kan nämnden med stöd av lagen vid vite ålägga fastighetsägaren att åtgärda de brister som föreligger. I samband med Centrumgruppens möten sker en kontinuerlig dialog med de största fastighetsägarna. Det är kommunledningskontorets uppfattning att dessa forum är tillräckliga för att motverka att fastigheterna missköts. Kommunledningskontoret föreslår att motionen besvaras med hänvisning till ovanstående. Motion från Sjukvårdspartiet fullmäktigegrupp, Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Arbetsutskottets protokoll, , 234 Ingegerd Welin Fogelberg (SIV) yrkar att motionen ska bifallas. Daniel Bäckström (C) tillstyrker

25 PROTOKOLL 25(50) sgång Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Ingegerd Welin Fogelbergs yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad. Reservation Ingegerd Welin Fogelberg (SIV) reserverar sig mot beslutet.

26 PROTOKOLL 26(50) Ks 228 Dnr Ks Svar på motion angående Höglundaskogens område i Säffle kommun Örjan Ström (SIV) inkom den 20 februari 2009 med en motion där han föreslår att kommunfullmäktige uppdrar till miljö- och byggnadsnämnden att planlägga Höglundaskogen för lämpligt ändamål samt att kommunfullmäktige, i avvaktan på att planläggning sker, uppdrar till teknik- och fritidsnämnden att rensa upp och städa i skogen och att åtgärda riskerna med dammarna och den öppna sprängstenstippen. Teknik- och fritidsnämnden beslutade den 15 december 2009, 99, att föreslå kommunfullmäktige att som svar på motionen meddela de synpunkter och åtgärdsförslag som redovisas samt att en eventuell planläggning av Höglundaskogen hanteras av miljö- och byggnadsnämnden. Teknik- och fritidsförvaltningen har för avsikt att åtgärda de önskemål som motionären har beträffande städning och åtgärder för vattensamlingar intill Höglundaskogen. Porten intill området kommer att hållas stängd och låst för att hindra obehöriga tillträden. s arbetsutskott beslutade den 18 januari 2010, 14, att remittera motionen till kommunledningskontoret för beredning av frågan om planläggning av Höglundaskogen. Kommunledningskontoret anser att en planläggning av Höglundaskogen inte är aktuell för närvarande utan att den i stället bör utföras när det uppkommer en konkret exploateringssituation av området. Då kan detaljplanen bli mer aktuell och anpassas till detta ändamål. Kommunledningskontoret föreslår att motionen besvaras med hänvisning till ovanstående. Motion från Örjan Ström (SIV), Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, Teknik- och fritidsnämndens protokoll, , 99 Arbetsutskottets protokoll, , 14 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Arbetsutskottets protokoll, , 235 Bo Augustsson (S) tillstyrker

27 PROTOKOLL 27(50) s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

28 PROTOKOLL 28(50) Ks 229 Dnr Ks Nysäter 1:1 Nyttjanderättsavtal fornvårdsområde Länsstyrelsen har under arbetat med att göra en översyn av länets fornvårdsprogram. Inom detta program har länsstyrelsen under många år med hjälp av främst Skogsstyrelsen ombesörjt markskötsel vid cirka 200 fornlämningsmiljöer över hela länet. Inom ramen för arbetet har länsstyrelsen nu gjort ett förnyat urval av fornlämningsmiljöer som de bedömer ska ingå framöver i Värmlands läns fornvårdsprogram och de ser gärna att Nysäter, med en hög, en stensättning, boplats, marknadsbodar, samlingsplats, minnesmärke och naturföremål och som fått nummer 2, är en av dessa miljöer. Länsstyrelsen har upprättat ett förslag till nyttjanderättsavtal för Nysäter. Avtalet gäller i 25 år räknat från 30 oktober 2010 och medför ingen kostnad för kommunen. Arealen är c:a 1,9 hektar och avtalet påverkar inte kommunens planer för nyttjande av området. Skötselplan, Länsstyrelsen Värmland, Förslag till nyttjanderättsavtal, Länsstyrelsen Värmland, Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Arbetsutskottets protokoll, , 211 kommunledningskontorets förslag. s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till nyttjanderättsavtal med länsstyrelsen avseende del av fastigheten Nysäter 1:1.

29 PROTOKOLL 29(50) Ks 230 Dnr Ks Slutredovisning av investering avseende Björkbacken Säfflebostäder AB presenterar en slutredovisning av investering avseende Björkbacken. Den ursprungliga projektkalkylen var satt till tkr inklusive bidrag från Boverket och Länsstyrelsen på tkr. En avvikelserapport lämnades i september 2008, vilket medförde att projektkalkylen förändrades till tkr. I december 2009 lämnades en slutprognos till kommunledningskontoret för projektet på tkr. När projektet är helt slutredovisat i oktober 2010 är den totala investeringen tkr. Slutredovisning, Säfflebostäder AB, Arbetsutskottets protokoll, , 212 s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att godkänna slutredovisning av om- och tillbyggnaden av Björkbackens äldreboende samt att projektet anses som avslutat.

30 PROTOKOLL 30(50) Ks 231 Dnr Ks Förvärv av fastighet för industriändamål förslag till köpekontrakt avseende Roten 2 Kommunföretag i Säffle AB beslutade den 27 september 2010, 23, samt den 21 oktober 2010, 30, att ansöka hos kommunfullmäktige om ett lån till Forskningen i Säffle AB på sammanlagt högst tkr för köp samt om- och tillbyggnad av fastigheten Roten 2. Förslag finns från Nordhs mäklarbyrå om köpekontrakt på fastigheten Roten 2. Överenskommen köpeskilling med säljaren Arne Eriksson Fastighets AB är på 3 mnkr. Tillträdesdag är när kommunfullmäktiges beslut om köp av Roten 2 vunnit laga kraft, dock senast Kommunföretag i Säffle AB föreslår den 8 november 2010, 32, kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till köpenkontrakt avseende fastigheten Roten 2. VD:s tjänsteskrivelse, Förslag till köpekontrakt, Nordhs Mäklarbyrå Forskningen i Säffle AB:s protokoll, , 11 Kommunföretag i Säffle AB:s protokoll, , 32 Arbetsutskottets protokoll, , 227 s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till köpekontrakt avseende fastigheten Roten 2, under förutsättning att det finns ett undertecknat hyresavtal för lokalen.

31 PROTOKOLL 31(50) Ks 232 Dnr Ks Förslag till investering avseende tankstation för biogas Kommunledningskontoret har erhållit ett uppdrag att få till stånd en tankstation för biogas i Säffle kommun. Säffle kommun har sökt och erhållit statsbidrag för en etablering, och en upphandling av tankstationen ska genomföras. Bruttoinvesteringen uppgår till c:a tkr, varav kommunen kalkylmässigt beräknas behöva finansiera tkr. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Arbetsutskottets protokoll, , 214 s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att investeringsmedel för en tankstation för biogas anvisas med tkr i kommunledningskontorets budget som ett tilläggsanslag till 2010 års budget. Finansiering sker genom upplåning. beslutar för egen del att ge kommunledningskontoret i uppdrag att teckna behövliga avtal med övriga intressenter i projektet Utdrag till Kommunledningskontoret, utvecklingschefen

32 PROTOKOLL 32(50) Ks 233 Dnr Ks Förslag till ny abonnenttaxa för slamhämtning från enskilda brunnar och slutna tankar En ny entreprenad avseende hämtning av slam och spillvatten från enskilda anläggningar i Säffle kommun har upphandlats av teknik- och fritidsförvaltningen och gäller från och med den 1 januari Ett nytt entreprenadavtal innebär att taxan för slamtömning ska anpassas efter det vinnande anbudets entreprenadersättning, den aktuella behandlingskostnaden för Säffle avloppsreningsverk dit slam/spillvatten transporteras samt för den administration som avtalet innebär för teknik- och fritidsförvaltningen. Den nya entreprenaden innebär att taxan, i genomsnitt, höjs något. Dagens taxa har inte reglerats enligt renhållningsindex sedan år 2008 och därav inte följt kostnadsutvecklingen de senaste två åren. De höjningar som den nya entreprenaden innebär kan därför förklaras som en anpassning till de ökade kostnader som samhället idag står inför med till exempel ökade bränslepriser. Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, Teknik- och fritidsnämdens protokoll, , 72 Arbetsutskottets protokoll, , 218 s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till ny taxa för slamtömning av enskilda brunnar och slutna tankar från och med

33 PROTOKOLL 33(50) Ks 234 Dnr Ks Förslag till höjning av vatten- och avloppstaxa 2011 Vatten- och avloppsverksamheten i Säffle kommun står inför stora utmaningar. Försäljningen av vatten har minskat de senaste sex åren och efter fem fakturerade perioder 2010 är trenden fortsatt minskad försäljning. Dessutom har en av kommunens storkunder aviserat minskad vattenanvändning. Den minskade försäljningen år motsvarar ca 1,1 mnkr i minskade intäkter. VA-verket står dessutom inför stora framtida investerings- och underhållsbehov i både va-verk och va-ledningsnät. Vatten- och avloppstaxan har därför setts över och i ett första steg föreslås den fasta avgiften höjas med 15 % från 1 januari 2011 för att kompensera intäktsbortfallet på grund av minskad försäljning. Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, Teknik- och fritidsnämndens protokoll, , 83 Arbetsutskottets protokoll, , 224 s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar följande: 1. Den fasta avgiften för vatten- och avloppstaxan höjs med 15 % från och med Framtida prisjusteringar ska läggas på den rörliga kostnaden istället för den fasta avgiften. 3. Från och med 2011 ska vatten- och avloppstaxan fastställas före budgetramarna beslutas i juni månad.

34 PROTOKOLL 34(50) Ks 235 Dnr Ks Förslag till höjning av gångvägstillägget i renhållningstaxan Teknik- och fritidsnämnden föreslog den 25 april 2010, 48, kommunfullmäktige besluta att höja gångvägstillägget i renhållningstaxan. Kommunfullmäktige beslutade den 30 augusti 2010, 110, att återremittera ärendet till teknik- och fritidsnämnden för förtydligande av vad förslaget innebär samt utredning av vilka konsekvenser det får för äldre och rörelsehindrade. Teknik- och fritidsnämnden beslutade den 26 oktober 2010, 84, föreslå kommunfullmäktige anta förslag till höjning av gångvägstillägg i renhållningstaxan utifrån reviderad tjänsteskrivelse från teknik- och fritidsförvaltningen. I renhållningstaxan finns ett tillägg för gångväg. I renhållningsordningen, 18, nämns att gångväg uppmäts som det kortaste avståndet från tomtgräns till uppställningsplats för avfallsbehållaren. Tillägget tillkommer ordinarie abonnemangsavgift för de abonnenter där renhållningsarbetarna måste hämta kärl alternativt säck längre än 6 meter från tomtgräns. Detta tillägg i taxan syftar till att förbättra arbetsmiljön för renhållningsarbetarna genom att premiera de abonnenter som placerar sitt/sina sopkärl inom 6 m från tomtgräns. Vid genomgång visade det sig att nivån på tillägget idag måste anses som för låg och därmed inte tjäna sitt syfte. Idag anges att abonnenten skall betala 2,60 kr per påbörjade 10 meters gångväg utöver 6 m från tomtgräns. De abonnenter som av hälsomässiga skäl inte har möjlighet att placera sitt/sina kärl inom 6 m från tomtgräns inför hämtning kommer inte att debiteras gångvägstillägget. Kommunfullmäktiges protokoll, , 110 Teknik- och fritidsförvaltningens reviderade tjänsteskrivelse, Teknik- och fritidsnämndens protokoll, , 84 Arbetsutskottets protokoll, , 225

35 PROTOKOLL 35(50) s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till höjning av gångvägstillägg i renhållningstaxan.

36 PROTOKOLL 36(50) Ks 236 Dnr Ks Förslag till sänkning av renhållningstaxan 2011 Teknik- och fritidsnämnden föreslår en sänkning av renhållningstaxan med 6,5 % för år 2011 främst på grund av tre orsaker: 1. I samband med införandet av det nya insamlingssystemet med flerfack 2008 medförde detta initialt ökade kostnader med ca 2 mnkr för inköp och uttransport av nya kärl. Kostnaderna periodiserades under 3 år och denna period avslutas 2010 och taxan kan justeras. 2. Systemet med grindhämtning har gett långsiktiga effekter på såväl mängd avfall som för kostnader för behandling av hushållsavfall, vilket innebär minskade kostnader som även ger utslag i taxan. 3. Inför år 2010 budgeterades för aviserade kostnadsökningar för återvinningscentralen på Östby miljöstation och därför höjdes grundavgiften i renhållningstaxan. Kostnaderna har inte ökat i den omfattning som befarades och bör därför justeras till gällande nivå. Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, Teknik- och fritidsnämndens protokoll, , 85 Arbetsutskottets protokoll, , 226 s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att sänka renhållningstaxan med 6,5 % från och med

37 PROTOKOLL 37(50) Ks 237 Dnr Ks Försäljning av fastigheten Östbro 15:2 Kommunledningskontoret, fastighetsstöd, har upprättat ett förslag till köpekontrakt avseende fastigheten Östbro 15:2. Anledningen är de förhandlingar som förts mellan kommunen och Moelven Byggmodul AB under en längre tid. Bolaget har under flera år hyrt lokaler i fastigheten till och från och huvudbyggnaden på fastigheten är sammanbyggd med en av bolagets egna byggnader. Bolaget avser att expandera och utveckla verksamheten i fastigheten. I överenskommelsen mellan parterna ingår att kommunen ska hyra fotbollshallen under fem år, med möjlighet till fem års förlängning, för en bashyra av 300 tkr per år. Driftkostnader såsom el, underhåll av fotbollsplan med mera tillkommer. Ett särskilt hyreskontrakt är upprättat som ska godkännas i samband med köpekontraktet. Med hänvisning till företagen värdering samt bokfört värde anser kommunledningskontoret att en försäljning med angiven köpeskilling är väl motiverad. En försäljning av fastigheten medför att det årliga negativa driftnettot undanröjs, samt att köparen ges möjlighet att utveckla sin verksamhet i fastigheten. Kommunen behöver heller inte åtgärda det underhållsbehov som finns. En reaförlust uppkommer vid försäljningen med c:a tkr. Förslag till köpekontrakt och hyresavtal Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Arbetsutskottets protokoll, , 229 Daniel Bäckström (C) och Ulrika Simonsson (M) tillstyrker s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till köpekontrakt med Moelven Byggmodul AB avseende fastigheten Östbro 15:2, Brovägen 37 i Värmlandsbro samt förslag till hyreskontrakt avseende fotbollshallen.

38 PROTOKOLL 38(50) Ks 238 Dnr Ks Förslag angående ansökan om att Säffle kommun ska bli Fairtrade City Ulla Heidrich (FP) och Bo Ribaeus (FP) inkom den 31 mars 2008 med en motion angående att undersöka möjligheterna för Säffle kommun att bli Fairtrade City. Kommunfullmäktige beslutade den 15 december 2008, 195, att Säffle kommun var positiv till rättvisemärkta produkter, men att ansöka om att bli diplomerad till Fairtrade City var i detta läge för tidigt på grund av att fler parter ska ingå i arbetet innan ansökan görs. En praktikant har sedan februari 2010 varit engagerad för att inventera utbudet av rättvisemärkta eller motsvarande produkter i matbutiker, restauranger, caféer och arbetsplatser med mera, samt för att väcka intresset i denna fråga. En styrgrupp har bildats som ska arbeta med frågan i kommunen. Kommunledningskontoret föreslår kommunfullmäktige besluta att Säffle kommun ska ansöka om att bli Fairtrade City. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Arbetsutskottets protokoll, , 230 Ulrika Simonsson (M) tillstyrker s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att Säffle kommun ska ansöka om att bli Fairtrade City. beslutar för egen del att ge kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram förslag på hur kommunen kan bidra till arbetets fortsättning Utdrag till Kommunledningskontoret, EU-samordnaren

39 PROTOKOLL 39(50) Ks 239 Dnr Ks Hantering av journaler inom skolhälsovård - avhändande av journal För att skolhälsovårdsjournaler ska kunna följa elev som flyttar till annan offentlig huvudman krävs enligt 15 arkivlagen att ett årligt beslut fattas av kommunfullmäktige. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Arbetsutskottets protokoll, , 236 s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att skolhälsovårdsjournalerna får medfölja eleven till annan offentlig huvudman samt att detta beslut gäller för år 2011.

40 PROTOKOLL 40(50) Ks 240 Dnr Ks Exploatering av Brännsvall Kommunfullmäktige beslutade den 25 oktober, 145, att anta detaljplanen för Brännsvall, del av Säffle 7:13. Enligt detaljplanen för Brännsvall går det att få ut 28 tomter för byggnation av friliggande småhus i egen regi. Idag finns ett 15-tal intressenter anmälda till detta område. Kommunledningskontoret anser att det är angeläget att exploateringen av Brännsvall påbörjas så snart som möjligt då kommunen i dagsläget i stort sett inte har några tomter att erbjuda den som vill bygga småhus i egen regi inom tätorten Säffle. En företagen omvärldsanalys omfattar samtliga grannkommuner varav Arvika och Åmål har jämförbara lägen på sina exploateringsområden. Kommunledningskontoret bedömer att ett tomtpris för Brännsvall bör ligga i intervallet kronor inkl. anläggningsavgift för vatten och avlopp beroende på läge i området. Kommunledningskontoret anser att ett beslut bör fattas om ett enhetspris beroende på läge istället för att fastställa ett kvm-pris. Anläggningsavgiften för vatten och avlopp debiteras av teknik och fritid enligt fastställd taxa. Försäljning av tomterna föreslås ske genom kommunledningskontoret till det av kommunfullmäktige fastställda priset. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, , reviderad Arbetsutskottets protokoll, , 228 beslutar att ge kommunledningskontoret i uppdrag att utarbeta ett lägsta pris inklusive plankostnader för tomterna på Brännsvall, samt att utarbeta förslag till försäljning av tomterna med hjälp av mäklare Utdrag till Kommunledningskontoret, fastighetsstrategen Kommunledningskontoret, näringslivsutvecklaren

41 PROTOKOLL 41(50) Ks 241 Dnr Ks Exploatering av Ladugårdsparken Kommunfullmäktige beslutade den 1 juli 2009, 96, att anta detaljplanen för Knusesunds Herrgård och Ladugårdsparken, Säffle 7:14-7:18 och Säffle 7:22 samt delar av Säffle 7:13. Kommunledningskontoret har varit i kontakt med företag som är intresserade av att exploatera området. Det finns, enligt kommunledningskontoret, två alternativ för en exploatering av Ladugårdsparken. I det första alternativet svarar kommunen för all infrastruktur (gata, va, vägbelysning) och säljer sedan mark eller färdigbildade tomter för byggnation. Detta regleras i ett vanligt köpekontrakt mellan parterna. I det andra alternativet köper en exploatör tomtmarken av kommunen och bygger sedan infrastrukturen för att överlåta den till kommunen när den är färdig. Detta senare regleras i ett exploateringsavtal som upprättas mellan parterna. Vilket av alternativen man väljer är avgörande för vilket tomtpris som ska användas. Den byggbara tomtmarken är c:a kvm. Kommunledningskontoret anser att ett tomtpris enligt alternativ 1 borde vara c:a 350 kronor per kvm. I alternativ 2 är ett kvm-pris på 10 kronor skäligt. Ett flertal frågor uppstår som kräver svar bl.a. eventuell utbyggnad av området i etapper, eventuell uppdelning av området mellan olika exploatörer, eventuellt krav på att det ska byggas lågenergihus, vilket uppvärmningssätt som ska tillämpas, möjligheten för exploatören att kunna utföra infrastruktur, hur marknadsföringen ska ske, med flera. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Arbetsutskottets protokoll, , 208

42 PROTOKOLL 42(50) beslutar att ge kommunledningskontoret i uppdrag att, i samråd med berörda parter inom kommunorganisationen, ta fram förslag till försäljning av hela eller delar av området till tänkbara aktörer Utdrag till Kommunledningskontoret, fastighetsstrategen Kommunledningskontoret, näringslivsutvecklaren

43 PROTOKOLL 43(50) Ks 242 Dnr Ks Avrapportering av markanvisningstävling för Karlsborgsåsen beslutade den 11 januari 2010, 9, att en markanvisningstävling skulle utlysas för Karlsborgsåsen i enlighet med förslag från kommunledningskontoret, samt att kommunledningskontoret skulle ges i uppdrag att upprätta en lämplig tidplan för genomförandet efter den 15 juni 2010, då tävlingsbidragen skulle vara inlämnade. Under tävlingstiden har kommunledningskontoret haft kontakt med flera entreprenörer som varit intresserade, men vid tävlingstidens utgång har inga tävlingsbidrag inkommit. Som orsak till detta har nämnts att det är alltför kostsamt att gå in i projektet, att processen med detaljplan är alltför lång samt de protester mot projektet som förekommit från närboende. Det har också framkommit att det vore bättre att kommunen tog fram detaljplanen och att ansvaret för detta alltså inte låg på entreprenören. Kommunledningskontoret anser att man fortsättningsvis kan ha samråd med tänkta exploatörer och samtidigt undersöka förutsättningarna för hur planförfarandet ska hanteras. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Arbetsutskottets protokoll, , 209 beslutar att kommunstyrelsen har tagit del av informationen avseende avrapportering av markanvisningstävling för Karlsborgsåsen Utdrag till Kommunledningskontoret, fastighetsstrategen Kommunledningskontoret, näringslivsutvecklaren

44 PROTOKOLL 44(50) Ks 243 Dnr Ks Bytesavtal Sifhälla 13 och Säffle 7:3 Länsstyrelsen fastställde den 26 juli 2010 ny detaljplan för området vid före detta Sifhällaskolan. Då nu ändringen av detaljplanen är genomförd har kommunledningskontoret upprättat ett förslag till bytesavtal som reglerar de förändringar som skett när det gäller gränser och överförande av mark mellan berörda fastigheter. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Arbetsutskottets protokoll, , 210 beslutar att godkänna förslag till bytesavtal mellan Säffle kommun och Tomas Pettersson avseende del av fastigheterna Säffle 7:3 och Sifhälla Utdrag till Kommunledningskontoret, fastighetsstrategen

45 PROTOKOLL 45(50) Ks 244 Dnr Ks Försäkring av pensionsåtagande Säffle kommun har upphandlat möjligheten att försäkra bort delar av de pensionsutfästelser som är intjänade före 1998 (IPR). Kostnaderna för pensioner som uppkommit före 1998 finns inte finansierade i balansräkningen utan får betalas vartefter de ska betalas ut. KPApension har genomfört en så kallad matchningsanalys för Säffle kommuns pensionsåtagande. I analysen konstaterar KPA att puckeln som skapas av de gamla åtaganden har börjat och att det därför kan vara lämpligt att göra riktade insatser för att minska de kommande pensionsåtagandena. Matchningsanalysen utgår från vad som kan genomföras med de dryga 100 mnkr som kommunen satt av för att täcka kommande pensionsåtaganden. I samband med 2009 års bokslut försäkrades 8 mnkr av skulden bort. Upphandlingen, som vanns av SPP, ger kommunen möjlighet att årligen fram till och med år 2012 avropa försäkring av den intjänade pensionsrätten. Kommunledningskontoret föreslår att 5 mnkr av årets finansiella intäkter används till att minska kommande pensionsutbetalningar. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Arbetsutskottets protokoll, , 222 beslutar att avropa 5 mnkr för försäkring av intjänad pensionsrätt enligt gällande avtal med SPP Utdrag till Kommunledningskontoret, ekonomienheten

46 PROTOKOLL 46(50) Ks 245 Dnr Ks Förslag till avskrivning av värdelösa fordringar Kommunledningskontoret redovisar en lista med förslag till avskrivning av värdelösa fordringar. Det totala beloppet uppgår till kronor. Samtliga fordringar har varit föremål för sedvanliga indrivningsåtgärder. Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen avskriver fordringarna, förutsatt att respektive facknämnd inte har något att invända mot detta. Kommunledningskontorets sammanställning, Arbetsutskottets protokoll, , 223 Daniel Bäckström (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet arbetsutskottets förslag. beslutar att avskriva fordringar enligt förslag, förutsatt att respektive facknämnd inte har något att invända mot detta Utdrag till Kommunledningskontoret, ekonomienheten

47 PROTOKOLL 47(50) Ks 246 Dnr Ks Förslag till att skapa ett museum i stenmagasinet om Säffles historia Husföreningen Silvénska villan har inkommit till kommunstyrelsen med en hemställan om att Säffle kommun borde tillsätta en kommitté som får i uppdrag att utreda möjligheterna att dokumentera Säffles ekonomiska historia (handel, industri och kommunikationer) samt iordningställa ett permanent museum i Stenmagasinet. Kommunledningskontoret menar att ärendet är klart intressant men vill framhålla att om det är just Stenmagasinet som avses måste förslaget avvisas på grund av att byggnaden är avsedd för andra ändamål och att det i dagsläget inte bör vara aktuellt att ta den i anspråk för museiverksamhet. Om det emellertid skulle visa sig att det går att hitta en annan lämplig lokalisering öppnar sig andra möjligheter. Kulturnämnden bör få i uppdrag att undersöka om det finns några sådana alternativ. Skrivelse från Husföreningen Silvénska villan, Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Arbetsutskottets protokoll, , 237 Ulrika Simonsson (M) tillstyrker beslutar följande: 1. Förfrågan om att ställa Stenmagasinet till förfogande för museiverksamhet och sommarcafé avslås. Byggnaden används för annat ändamål.

48 PROTOKOLL 48(50) 2. Ärendet om behovet av dokumentation och utställning avseende Säffles ekonomiska historia (avseende industri, handel, kommunikationer) överlämnas till kulturnämnden för handläggning Utdrag till Kommunledningskontoret, handläggare Kulturnämnden Husföreningen Silvénska villan

49 PROTOKOLL 49(50) Ks 247 Dnr Ks Förslag till ändring av dag för kommunstyrelsens sammanträde i januari 2011 Vid kommunstyrelsens sammanträde i januari 2011 ska bland annat ledamöter och ersättare till kommunstyrelsens arbetsutskott väljas. beslutade den 13 september 2010, 157, att fastställa sammanträdesplaneringen för år s sammanträde i januari är enligt denna planering förlagt till den 17 januari. Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsens sammanträde i januari 2011 flyttas till måndagen den 10 januari, då val av ledamöter och ersättare till arbetsutskottet måste göras innan arbetsutskottet kan sammanträda. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Daniel Bäckström (C) yrkar att kommunstyrelsens sammanträde i januari 2011 inte flyttas utan äger rum den 17 januari sgång Ordföranden ställer proposition på det egna yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla detsamma. beslutar att kommunstyrelsens sammanträde i januari 2011 inte flyttas utan äger rum den 17 januari 2011.

50 PROTOKOLL 50(50) Ks 248 Anmälan av beslut fattade enligt kommunstyrelsens delegeringsordning Kommunledningskontoret presenterar en förteckning över beslut fattade med stöd i kommunstyrelsens delegeringsordning. Kommunledningskontorets förteckning, Kommunledningskontorets förteckning, Daniel Bäckström (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsen har tagit del av informationen. har tagit del av informationen.

BEVIS OM ANSLAG. PROTOKOLL 1(26) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-15

BEVIS OM ANSLAG. PROTOKOLL 1(26) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-15 PROTOKOLL 1(26) Paragrafer 220-238 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00 16.45 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S), tj ers Ann Mlakar

Läs mer

Sven Junzell, kommunchef Lotta Carlborg, kommunsekreterare Gustaf Andersson, VD Säfflebostäder AB Lars Johansson, ekonomichef

Sven Junzell, kommunchef Lotta Carlborg, kommunsekreterare Gustaf Andersson, VD Säfflebostäder AB Lars Johansson, ekonomichef PROTOKOLL 1(44) Paragrafer 243-279 Plats och tid Stadshuset, Säfflesalen kl. 15.00 19.15 ande Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga deltagare Sven Junzell, kommunchef Lotta Carlborg,

Läs mer

Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson (S)

Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson (S) PROTOKOLL 1(20) Paragrafer 239-254 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 08.30 11.25 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 107-118 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 14.00-16.00 ande Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 120-135 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 14.00-16.30 ande Daniel Bäckström (c) tj ers Alf Svensson Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Gudrun Svensson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(19)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(19) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(19) 2009-10-19 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 200-212 ( 210 har justerats omedelbart) Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 09.00 14.20 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 173-181 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 09.00-14.55 ande Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 158-172 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 09.00-14.00 ande Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c), tom 12.00, 158-161,

Läs mer

BEVIS OM ANSLAG. PROTOKOLL 1(18) Kommunstyrelsens arbetsutskott

BEVIS OM ANSLAG. PROTOKOLL 1(18) Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1(18) Paragrafer 207-219 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 09.00 16.20 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 153-156 Plats och tid Trätäljarummet, Stadshuset, kl. 13.00-14.55 ande Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Gudrun Svensson (c) Lisbet Westerberg (c)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) 2009-09-14 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 171-173 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 13.00 13.30 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Ulrika Simonsson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(26)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(26) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(26) Paragrafer 132-149 Plats och tid Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00 20.20 ande Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga deltagare Sven Junzell, kommunchef

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 1-14 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 08.00-12.20 ande Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 1 Paragrafer 30-34 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 13.30 16.35 Beslutande Övriga deltagare Daniel Bäckström (C) Margareta Bäckström (C), suppleant Dag Rogne (C) Ulrika Simonsson (M) Jan Norlin

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 139-152 Plats och tid Krokstad Herrgård, kl. 14.00-18.45 ande Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Gudrun Svensson (c) Lisbet Westerberg (c) Margareta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2002-08-21 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2002-08-21 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) 2002-08-21 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.15 Beslutande Övriga deltagande Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Ekonomichef Bengt-Arne

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 246 263 Inger Bergfors. Justerande. Kommunstyrelsens arbetsutskott, Hörby kommun

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 246 263 Inger Bergfors. Justerande. Kommunstyrelsens arbetsutskott, Hörby kommun 2012-09-05 1(22) Plats och tid Kommunhuset, Ringsjövägen 4, kl. 08.30 11.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Lars Ahlkvist (M) ordförande Pelle Skerup (M) Kjell-Åke

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 196-210 Plats och tid Trätäljarummet, Stadshuset, kl. 14.00-15.16 ande Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Gudrun Svensson (c) Lisbet

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 42-48 Plats och tid ande Övriga deltagare Kulturkansliet, Stadshusparken 1 A klockan 9.00-11.40 Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Henrik Olsson (c) tjg.ers. Iréne Ekberg

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(36)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(36) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(36) Paragrafer 150-177 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Christer Tengelin (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Protokoll. Tekniska nämnden 2009-04-27

Protokoll. Tekniska nämnden 2009-04-27 Tekniska nämnden 37 42 Tekniska nämnden sammanträde Informationer och rapporter 37. Uppföljning och prognos per den 31 mars 2009 38. Detaljplan för Fritidsvägen (Lövekulle) 39. Vindbruk, tematiskt tillägg

Läs mer

BEVIS OM ANSLAG. PROTOKOLL 1(11) Miljö- och byggnadsnämnden 2011-04-01

BEVIS OM ANSLAG. PROTOKOLL 1(11) Miljö- och byggnadsnämnden 2011-04-01 PROTOKOLL 1(11) Paragrafer 51-59 Plats och tid Städet Gillbergarummet, Järnvägsgatan 9, kl. 09.00 10.20 ande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Agneta Pettersson (C), ordförande

Läs mer

Kallelse till. Kommunfullmäktiges sammanträde 2008-06-26. kl 17.30. i PB-hallen, Folkets Hus

Kallelse till. Kommunfullmäktiges sammanträde 2008-06-26. kl 17.30. i PB-hallen, Folkets Hus Kallelse till s sammanträde kl 17.30 i PB-hallen, Folkets Hus KALLELSE 2 Ärenden Sid 1 Meddelanden om nya ledamöter och ersättare 12 2 Protokollets justering, upprop samt fastställande av dagordning 13

Läs mer

SÄFFLE KOMMUNIKATION AB 2010-11-11

SÄFFLE KOMMUNIKATION AB 2010-11-11 OMMUN PROTOKOLL 1(6) Paragrafer 19-22 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 14:00 16:55 Beslutande Daniel Bäckström (C) Margareta Bäckström (C) Ulrika Simonsson (M) Christer Andersson (KD)) Jan

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 46-60 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 18.05 ande Närvarande, ej tjänstgörande Ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunfullmäktige 2010-10-18 1 (16) Plats och tid Folkets hus aula, kl. 13.00 14.31 Ajournering kl.13.13-13-15 Beslutande 25 ordinarie ledamöter och 4 ersättare Övriga Torkel Arkmo, ekonom 43, 45-46, 48

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 2012-11-19 121 Plats och tid Kommunhuset, kl 19.00-21.30 Beslutande Övriga deltagare Björn Andreasson, (m), ordförande Ingemar Kristensson, (m), ledamot Johan Svanberg, (m), ledamot Brita Edholm, (fp),

Läs mer

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT 2014-12-15 1 (15) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Ulf Molin (C), vice ordförande Anders Ståhl (M) Anita Söderlind (M) Lennart Nilsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (23) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-11-24 kl 13:00 16:45

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-11-24 kl 13:00 16:45 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-11-24 kl 13:00 16:45 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Övriga närvarande:

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo onsdagen den 15 augusti 2012 kl. 13.30-16.00. Beslutande Ledamöter Stefan Lundgren, ordförande Kent Ivan Andersson Wiggo Wrangborg Cecilia Rosenqvist Perry Ulrika Axelsson

Läs mer

Martin Edberg (S), vice ordf. skol- och barnomsorgsnämnden 400

Martin Edberg (S), vice ordf. skol- och barnomsorgsnämnden 400 Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 9:00 11:15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (16) Paragrafer 63-74 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.30-15.55 Beslutande Kenneth Dådring (M), ordförande Carl-Axel Wilhelmsson (C), 1:e vice ordförande Bodil Andersson (KD)

Läs mer

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 13.00-16.25 1 (21) Beslutande Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(8)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(8) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(8) 2010-10-12 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 43-49 ( 48 har justerats omedelbart) Plats och tid Städet, Gillbergarummet kl. 10.00 12.30 ande Erik Blakstad (m) ordf Ralph Widing (c)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-27 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.05 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

56 Uppförande av tillfälliga bostäder i Huvudsta (KS/2016:149)

56 Uppförande av tillfälliga bostäder i Huvudsta (KS/2016:149) SOLNA STAD Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (2) 2016-04-11 56 Uppförande av tillfälliga bostäder i Huvudsta (KS/2016:149) Sammanfattning Den nya anvisningslagen innebär att Solna stad, under 2016,

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 1-12 Plats och tid Gillbergarummet, Städet, kl 14.00 16.00 ande Närvarande, ej deltagande ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Erik Blakstad (m) Ralph Widing

Läs mer

onsdagen den 1 juni 1994, kl 17.00-17.40

onsdagen den 1 juni 1994, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1994-06-01 Plats och tid Stadshuset, Storrummet onsdagen den 1 juni 1994, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf Dan-Åke

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Péter Kovács (M) Anders Ståhl (M) Göran Bengtsson (M) Margareta Ölwe (M) Anita Söderlind

Läs mer

TRANAS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TRANAS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL o TRANAS KOMMUN TEKNIK- OCH GRIFTEGÅRDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-09-19 Sida 1 (18) Plats och tid Tranan 1, Stadshuset, 2011-09-19 kl. 13:30-15:30 Beslutat Jennie Johansson, (M) Ordförande Björn

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 182-187 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 09.00-11.30 ande Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson

Läs mer

Protokoll 2011-11-02

Protokoll 2011-11-02 2011-11-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum, Kumla, 2011-11-02, klockan 17:00 Beslutande Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Stefan Svensson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 168-181

Sammanträdesprotokoll 168-181 Sammanträdesprotokoll 168-181 Sammanträde med Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum Torsdagen den 13 november 2008 Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 14:00 Närvarande ledamöter Ordförande

Läs mer

Ann-Britt Uhrbom, sekreterare Annika Larsson, kommunchef Lars Gladh, konsult, 49 Bo Klamfelt, ekonomichef, 54

Ann-Britt Uhrbom, sekreterare Annika Larsson, kommunchef Lars Gladh, konsult, 49 Bo Klamfelt, ekonomichef, 54 Kommunstyrelsen 2010-06-01 1 Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl. 18:00-20:00 Beslutande Övriga deltagande Claes Jägevall (FP) Ann-Britt Danielsson (M) PeO Andersson (M) Siw Malmsten (FP) Claes-Gunnar

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

Kommunstyrelsens budgetberedning

Kommunstyrelsens budgetberedning 1 (13) Datum och tid 2013-10-03 kl. 09.00-16.15 2013-10-04 kl.09.00-14.45 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Agneta Sundqvist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-10-05 1(16)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-10-05 1(16) Kommunstyrelsen 2009-10-05 1(16) Innehållsförteckning Tillägg till anvisningar vid handläggning av ärenden som rör gymnasieelevers resor... 3 Slutredovisning av projekt Rydskolan... 4 Exploateringskalkyl,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(23)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(23) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Paragrafer 1-15 Plats och tid Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00 21.05 ande Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga deltagare Sven Junzell, kommunchef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Samhällsbyggnadsnämnden. Sammanträdesdatum 2013-09-10. Lars Wingerup (S) Berth Karlsson (S) Hans Glawing (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Samhällsbyggnadsnämnden. Sammanträdesdatum 2013-09-10. Lars Wingerup (S) Berth Karlsson (S) Hans Glawing (M) Plats och tid Oskarshamnssalen, kl. 9:00-12:15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Mathias R Karlsson (S) Ordförande Gunilla C Johansson (M) 1:e vice ordförande Matti Wahlström (V) 2:e vice ordförande

Läs mer

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista.

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista. SÄFFLE KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PROTOKOLL 1(11) Datum 2009-03-16 Paragrafer 68-74 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00-14.00 ande Övriga deltagare Prottokolljusterare Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag. sid 1 (26) BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Protokoll 2012-03-21

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag. sid 1 (26) BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Protokoll 2012-03-21 sid 1 (26) Tid och plats Onsdag den 21 mars 2012 kl 15.00-16.25 Bildsalen Frödingskolan, Kronoparken Posthornsgatan 6 Ajournering kl 15.50-15.55 Ledamöter Niklas Wikström (FP) ordförande Anna Dahlén Gauffin

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 ANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström (S)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 1 Paragrafer 15-19 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 10.00-12.00 ande Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Margareta Bäckström (c) Dag Rogne Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) Bo Augustsson

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.40

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.40 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Vik. nämndsekreterare Lotta Lann Redovisningsekonom Pia Kron. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Vik. nämndsekreterare Lotta Lann Redovisningsekonom Pia Kron. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2007-03-13 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den kl. 08.30 11.15

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 18 Plats och tid Lessebo kommunkontor tisdagen den 5 november 2013, kl. 13.30-16.30 ande Monica Widnemark (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Tommy Truedsson (s) Örjan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-01-21 1(19)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-01-21 1(19) Kommunstyrelsen 2014-01-21 1(19) Plats och tid Kommunhuset 2014-01-21 kl 13.30-16.15 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M) Margareta Ivarsson (C) Kent Hakefelt (FP)

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGSVERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGSVERKSAMHET RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGSVERKSAMHET 2 Riktlinjer för exploateringsverksamhet Daterad 2016-03-14 Fastställd Kommunfullmäktige 2016-03-14 26 Reviderad Produktion Kommunledningskontoret, Ekonomienheten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(32) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(32) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-08 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(32) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.00 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl 78-83 samt 85-99 FP Rolf Halberg

Läs mer

Tekniska nämnden 2007-04-26 1(17) 62. Kommunala Handikapprådet

Tekniska nämnden 2007-04-26 1(17) 62. Kommunala Handikapprådet Tekniska nämnden 2007-04-26 1(17) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Information 61. Folkhälsorådet 62. Kommunala Handikapprådet 2007.006-200 Tn 63. Samhällsbyggnadsförvaltningen Administration 2007.007-200

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-14

Sammanträdesdatum Sida 1-14 Kommunstyrelsen 2011-06-13 Sammanträdesdatum Sida 1-14 Plats och tid Kommunhuset, Mora, måndagen den 13 juni 2011, kl. 8.15- Beslutande Bengt-Åke Rehn (S) Peter Helander (C) Malin Höglund (M) Lennart Sohlberg

Läs mer

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C) Köping, Rådhuset, 2014-11-13 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C) Köping, Rådhuset, 2014-11-13 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 10.00 10.20 ande Elizabeth Salomonsson ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5) Plats och tid Beslutande Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.30 18.00 Katja Larsson (S), ordf. Kent Wollmér (S) Lars Johnson (M) Hans-Åke

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (6) Plats och tid Stadshuset Vetlanda kl. 13.15-15.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Tommy Bohman, ordf. (S), Klas Håkanson (M), Dan Ljungström (C), Jan Johansson (VF) och Ingemar Sturesson

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-26 (10) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-11-26 1. Se bilagd upprops- och voteringslista

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-11-26 1. Se bilagd upprops- och voteringslista Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-11-26 1 Plats och tid Torsdag 26 november 2009 kl 17.00-20.00 Beslutande Se bilagd upprops- och voteringslista Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

77 Slutredovisning av om- och tillbyggnad av Mellbystrandsskolan och nybyggnation av idrottshall i Mellbystrand

77 Slutredovisning av om- och tillbyggnad av Mellbystrandsskolan och nybyggnation av idrottshall i Mellbystrand Servicenämnden Sammanträdesdatum 2014-08-27 Ärendelista 75 Ekonomisk månadsuppföljning 76 Svar på motion om ekologisk mat 77 Slutredovisning av om- och tillbyggnad av Mellbystrandsskolan och nybyggnation

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Teknik- och servicenämnden

Sammanträdesprotokoll Teknik- och servicenämnden Plats och tid: Trosa kommunhus kl. 15.00 17.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande: Arne Karlsson (KD), ordförande Sune G Jansson (M), 1:e vice ordförande Sandra Karlsson (S), 2:e vice ordförande Björn

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19. Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19. Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19 Beslutsärenden KS 1 Personuppgiftslagen (PUL) 2 Vårgården 3 Yttrande över trafikförsörjningsplan 2002/2003 4 Upphandling av skolskjutsar 5 Delegationsärenden 6 Meddelanden KF

Läs mer

Kommunkansliet 2014-09-15 kl 15.00

Kommunkansliet 2014-09-15 kl 15.00 1(19) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 9.00-10.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Anders Månsson (S), ordf Christer Landin (S) Stefan Svalö (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson

Läs mer

Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), ledamot

Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), ledamot Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 09.00-12.10 1 (21) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), ledamot Övriga deltagande Cecilia Håkansson,

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), ledamot

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), ledamot Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 13.00-15.30 1 (15) Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), ledamot Övriga deltagande Stefan Didrik,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-09-04 1 Plats och tid Tockarp, Västra Torup, kl 15.00-15.25 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf Bo-Anders

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 1 Paragrafer 1-6 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 10.20-12.15 ande Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Margareta Bäckström (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) Bo Augustsson (s) Ingegerd

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18 2007-01-31 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.55 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kanslichef Kenneth Olander Kommunsekr Irene Larsson Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-06-12 1-6

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-06-12 1-6 2007-06-12 1-6 Plats och Tid Stadshuset 13.30-15.20 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Anne Sörqvist (c) Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson (c) Christer Törnell (fp) Gustav Wennberg

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

PROTOKOLL 2013-05-23

PROTOKOLL 2013-05-23 Tid och plats Beslutande Ledamöter Torsdag 23 maj 2013 kl.18.00 21.33, på Taxinge slott, stallet, Nykvarn. Ajournering kl.19.05 19.34, 20.24 20.35. Effe Östman (M), ordförande Leif Zetterberg (NP), 1:e

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s) 1(20) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 18.35 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-01-25 1. Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20

Kommunfullmäktige 2010-01-25 1. Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20 Kommunfullmäktige 2010-01-25 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20 Lars-Åke Bergman (S) Berit Bergman (S) Markku Julin (MP) Bengt Sjöberg (M) Karl-Johan Gustafson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 1-12 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 14.00-15.00 ande Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Gudrun Svensson (c) Lisbet Westerberg (c) Margareta

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 1-16 Plats och tid Trätäljarummet, Stadshuset, kl. 14.00-16.45 ande Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Gudrun Svensson (c) Lisbet

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00 1 (17) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Lars Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-05-29 0 Innehållsförteckning Ärende 72 Projektdirektiv för revidering av miljöprogrammet och energi- och klimatstrategin... 88 73 Upphandling av entreprenad för tillbyggnad av Alléskolan... 89 74

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(12)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(12) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(12) 2010-10-04 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 188-195 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00 15.30 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Ulrika Simonsson

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl. Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl. Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2008-08-05 152 Tid 8.30 9.30 Plats Stadshuset Omfattning 161-167 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(16)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(16) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(16) Paragrafer Mb 26-39 Plats och tid Gillbergarummet, Järnvägsgatan 9, kl. 14.00 16.30 ande Ej tjänstgörande ersättare Agneta Pettersson (c), ordförande Britt-Marie Johansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1. Tobias Birgersson, ekonomistrateg. Sekreterare...Paragrafer 69-74 Erik Hansson

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1. Tobias Birgersson, ekonomistrateg. Sekreterare...Paragrafer 69-74 Erik Hansson Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 13.00-15.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Kommunstyrelsen 2016-01-13 1(19)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Kommunstyrelsen 2016-01-13 1(19) Nr 1 Kommunstyrelsen 2016-01-13 1(19) Tid och plats Onsdagen den 13 januari 2016, klockan 08.30 12.30, i Dalslandsrummet Beslutande Ledamöter Tommy W Johansson (S) Christine Andersson (S) Marianne Sand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.00-09.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-17 1 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17) Plats och tid Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00 19:30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 Övriga deltagande Lars-Olle Olsson

Läs mer

Lars-Erik Granholm (KOSA), ordf. Sven-Inge Persson (S) Bengt Andersson (S) Gunnar Östberg (KOSA) Håkan Forslind (C) Erik Bergman (M) Peter Vogt (M)

Lars-Erik Granholm (KOSA), ordf. Sven-Inge Persson (S) Bengt Andersson (S) Gunnar Östberg (KOSA) Håkan Forslind (C) Erik Bergman (M) Peter Vogt (M) Tekniska nämnden 2015-06-11 1 (12) Plats och tid Tekniska kontoret Djurås, kl. 13.00-14.00 Beslutande Ledamöter Lars-Erik Granholm (KOSA), ordf. Sven-Inge Persson (S) Bengt Andersson (S) Gunnar Östberg

Läs mer

Mattias Joelsson (KD) Kommunstyrelsens kontor. Margareta Persson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Mattias Joelsson (KD) Kommunstyrelsens kontor. Margareta Persson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2016-05-02 1(5) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl. 13:30 14:50 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Alexander Johansson-Pettersson (S) Lillemor

Läs mer