Sven Junzell, kommunchef Lotta Carlborg, kommunsekreterare Gustaf Andersson, VD Säfflebostäder AB Lars Johansson, ekonomichef

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sven Junzell, kommunchef Lotta Carlborg, kommunsekreterare Gustaf Andersson, VD Säfflebostäder AB Lars Johansson, ekonomichef"

Transkript

1 PROTOKOLL 1(44) Paragrafer Plats och tid Stadshuset, Säfflesalen kl ande Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga deltagare Sven Junzell, kommunchef Lotta Carlborg, kommunsekreterare Gustaf Andersson, VD Säfflebostäder AB Lars Johansson, ekonomichef Protokolljusterare Kurt Andersson, Rolf Lundkvist Underskrifter Sekreterare Ordförande... Lotta Carlborg... Margareta Bäckström... Justerare Kurt Andersson Rolf Lundkvist BEVIS OM ANSLAG Instans Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum Tidigast datum för anslagets nedtagande Protokollets förvaringsplats Kommunledningskontoret, kanslienheten Namnteckning.

2 PROTOKOLL 2(44) Kf 243 Fastställande av dagens föredragningslista Ordföranden redogör för två inkomna motioner, som föreslås behandlas sist på dagens föredragningslista. Gustaf Andersson, VD Säfflebostäder AB, och ekonomichef Lars Johansson medges yttranderätt under p. 2 respektive p. 21. fastställer dagens föredragningslista med redovisade tillägg och ändringar.

3 PROTOKOLL 3(44) Kf 244 Information slutredovisning av investering avseende Björkbacken Gustaf Andersson, VD för Säfflebostäder AB, informerar om till- och ombyggnaden av äldreboendet Björkbacken. har tagit del av informationen.

4 PROTOKOLL 4(44) Kf 245 Dnr Ks Slutredovisning av investering avseende Björkbacken Säfflebostäder AB presenterar en slutredovisning av investering avseende Björkbacken. Den ursprungliga projektkalkylen var satt till tkr inklusive bidrag från Boverket och Länsstyrelsen på tkr. En avvikelserapport lämnades i september 2008, vilket medförde att projektkalkylen förändrades till tkr. I december 2009 lämnades en slutprognos till kommunledningskontoret för projektet på tkr. När projektet är helt slutredovisat i oktober 2010 är den totala investeringen tkr. sunderlag Slutredovisning, Säfflebostäder AB, Kommunstyrelsens protokoll, , 230 beslutar att godkänna slutredovisning av om- och tillbyggnaden av Björkbackens äldreboende samt att projektet anses som avslutat. Kommunledningskontoret, ekonomienheten Säfflebostäder AB

5 PROTOKOLL 5(44) Kf 246 Ajournering Sammanträdet ajourneras kl för genomförande av Säffle kommuns medverkan i val av ombud till Sveriges Kommuners och Landstings kongress

6 PROTOKOLL 6(44) Kf 247 Dnr Ks Ekonomisk uppföljning efter oktober månad 2010 beräknas redovisa ett överskott med 200 tkr. Kommunstyrelsens kontor beräknas redovisa ett överskott med 410 tkr. Kommunstyrelsen exkl kontor beräknas redovisa ett underskott med 885 tkr. Valnämnden beräknas redovisa ett överskott med 50 tkr. Räddningstjänsten beräknas redovisa ett underskott med 90 tkr. Miljö- och byggnadsnämnden beräknas redovisa ett överskott med 150 tkr. Teknik- och fritidsnämnden beräknas redovisa ett underskott med tkr. Kommunrevisionen beräknas redovisa ett nollresultat. Kulturnämnden beräknas redovisa ett underskott med 140 tkr. Barn- och utbildningsnämnden beräknas redovisa ett nollresultat. Socialnämnden beräknas redovisa ett underskott med 300 tkr. Finansförvaltningen prognostiserar ett överskott med tkr. Totalt beräknas kommunen uppvisa ett överskott med tkr. Totalt efter oktober prognostiseras ett överskott för Säffle kommun med 9,3 mnkr jämfört med budget. Det budgeterade överskottet för Säffle kommun är för närvarande 4 mnkr vilket innebär att kommunens prognostiserade resultat för 2010 är ett plusresultat med 13,3 mnkr. sunderlag Kommunledningskontorets sammanställning, Kommunstyrelsens protokoll, , 208 beslutar att godkänna nämndernas ekonomiska uppföljning efter oktober månad Kommunledningskontoret, ekonomienheten

7 PROTOKOLL 7(44) Kf 248 Dnr Ks Svar på motion angående behovsanalys av kollektivtrafiken Iréne von Dolwitz (SIV) inkom den 25 augusti 2008 med en motion där hon yrkar följande: 1. att Säffles trafikförsörjningsplan innehåller en analys med definition av målgrupper och målgruppernas behov 2. att kommunen tar kontakt med t ex Karlstads universitet för att få hjälp med analys/utformning av enkäter 3. att analysen innefattar synpunkter och önskemål från både näringslivet och allmänheten 4. att analysen ligger till grund för upphandling av kollektivtrafiken Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige beslutar besvara motionen utifrån kommunledningskontorets tjänsteskrivelse. sunderlag Motion från Iréne von Dolwitz (SIV), Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Kommunstyrelsens protokoll, , 224 beslutar att motionen är besvarad. Reservation Iréne von Dolwitz (SIV) reserverar sig mot beslutet. Kommunledningskontoret, utvecklingschefen Iréne von Dolwitz

8 PROTOKOLL 8(44) Kf 249 Dnr Ks Svar på motion angående brukaravtal för skötsel av kommunal mark Ingegerd Welin Fogelberg (SIV) inkom den 26 april 2010 med en motion där hon yrkar att det blir möjligt att teckna brukaravtal för skötsel av viss kommunal mark. Teknik- och fritidsnämnden beslutade den 26 oktober 2010, 87, att föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses vara besvarad med hänvisning till teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse. Teknik- och fritidsförvaltningen instämmer med motionären att medborgare i olika konstellationer ska uppmuntras till att ta ett större ansvar för sin närmiljö och det samhälle vi lever i. Inställningen är att kommunen ska vara positiv till medborgarnas egna initiativ för att hjälpa till med skötseln av områden som nämns i motionen. Dock anser teknik- och fritidsförvaltningen det inte vara nödvändigt att teckna avtal för stunden. sunderlag Motion från Ingegerd Welin Fogelberg (SIV), Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, Teknik- och fritidsnämndens protokoll, , 87 Kommunstyrelsens protokoll, , 226 beslutar att motionen är besvarad. Teknik- och fritidsnämnden Ingegerd Welin Fogelberg

9 PROTOKOLL 9(44) Kf 250 Dnr Ks Svar på motion angående utbyggnad av Säffle tätort Sjukvårdspartiets fullmäktigegrupp inkom den 8 april 2010 med en motion där de föreslår att exploateringen av Karlsborgsåsen skjuts upp, att byggande av ett flerbostadshus i kvarteret Bryggaren prioriteras samt att kommunen initierar en dialog med ägare av medfarna hus nära centrum. I en skrivelse daterad den 21 oktober 2010 angående avrapportering av markanvisningstävling för Karlsborgsåsen föreslår kommunledningskontoret kommunstyrelsen besluta att kommunstyrelsen har tagit del av informationen. Skrivelsen behandlades vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott den 1 november När det gäller kv. Bryggaren ingår en etapp 2 med byggnation av ytterligare ett flerbostadshus i Säfflebostäders planer för de närmaste åren. Miljö- och byggnadsnämnden svarar för tillsynen enligt plan- och bygglagen av samtliga byggnader. Om en byggnad vanvårdas kan nämnden med stöd av lagen vid vite ålägga fastighetsägaren att åtgärda de brister som föreligger. I samband med Centrumgruppens möten sker en kontinuerlig dialog med de största fastighetsägarna. Det är kommunledningskontorets uppfattning att dessa forum är tillräckliga för att motverka att fastigheterna missköts. Kommunledningskontoret föreslår att motionen besvaras med hänvisning till ovanstående. sunderlag Motion från Sjukvårdspartiets fullmäktigegrupp, Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Kommunstyrelsens protokoll, , 227

10 PROTOKOLL 10(44) beslutar att motionen är besvarad. Kommunledningskontoret, fastighetsstrategen Sjukvårdspartiets fullmäktigegrupp

11 PROTOKOLL 11(44) Kf 251 Dnr Ks Svar på motion angående Höglundaskogens område i Säffle kommun Örjan Ström (SIV) inkom den 20 februari 2009 med en motion där han föreslår att kommunfullmäktige uppdrar till miljö- och byggnadsnämnden att planlägga Höglundaskogen för lämpligt ändamål samt att kommunfullmäktige, i avvaktan på att planläggning sker, uppdrar till teknik- och fritidsnämnden att rensa upp och städa i skogen och att åtgärda riskerna med dammarna och den öppna sprängstenstippen. Teknik- och fritidsnämnden beslutade den 15 december 2009, 99, att föreslå kommunfullmäktige att som svar på motionen meddela de synpunkter och åtgärdsförslag som redovisas samt att en eventuell planläggning av Höglundaskogen hanteras av miljö- och byggnadsnämnden. Teknik- och fritidsförvaltningen har för avsikt att åtgärda de önskemål som motionären har beträffande städning och åtgärder för vattensamlingar intill Höglundaskogen. Porten intill området kommer att hållas stängd och låst för att hindra obehöriga tillträden. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 18 januari 2010, 14, att remittera motionen till kommunledningskontoret för beredning av frågan om planläggning av Höglundaskogen. Kommunledningskontoret anser att en planläggning av Höglundaskogen inte är aktuell för närvarande utan att den i stället bör utföras när det uppkommer en konkret exploateringssituation av området. Då kan detaljplanen bli mer aktuell och anpassas till detta ändamål. Kommunledningskontoret föreslår att motionen besvaras med hänvisning till ovanstående. sunderlag Motion från Örjan Ström (SIV), Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, Teknik- och fritidsnämndens protokoll, , 99 Arbetsutskottets protokoll, , 14 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Kommunstyrelsens protokoll, , 228 Örjan Ström (SIV) yrkar att ärendet återremitteras för ytterligare utredning. Daniel Bäckström (C) tillstyrker

12 PROTOKOLL 12(44) sgång 1 Ordföranden ställer proposition på Örjan Ströms återremissyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå detsamma. Omröstning Omröstning begärs och genomförs enligt följande: Den som röstar för att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde röstar ja, den som röstar för Örjan Ströms återremissyrkande röstar nej. Omröstningen utfaller med 33 ja-röster och 6 nej-röster. Ja röstar: Bo Augustsson, Daniel Bäckström, Ulrika Simonsson, Stefan Olsson, Olga Ljung, Dag Rogne, Jonas Larsson, Agneta Dagoberth, Birgitta Edvardsson Kyrk, Jan Andersson, Bo Andersson, Britt-Marie Johansson, Ann Mlakar, Christer Tengelin, Lennarth Lindström, Magnus Larsson, Lillie Karlsson, Lisbet Westerberg, Bo Ribaeus, Stefan Ljung, Markus Bäckström, Kurt Andersson, Annica Jansson, Inga-Lill Eriksson, Kerstin Einevik Bäckstrand, Rolf Lundkvist, Jenny Evestam, Lena Freundt, Eivor Karlsson, Erik Evestam, Bengt Mattsson, Anna Karlsson och Margareta Bäckström. Nej röstar: Kjell Ohlson, Ingegerd Welin Fogelberg, Leif Pettersson, Birgitta Hejll, Örjan Ström och Iréne von Dolwitz. sgång 2 Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat att bifalla detsamma. beslutar att motionen är besvarad. Kommunledningskontoret, fastighetsstrategen Teknik- och fritidsnämnden Örjan Ström

13 PROTOKOLL 13(44) Kf 252 Dnr Ks Nysäter 1:1 Nyttjanderättsavtal fornvårdsområde Länsstyrelsen har under arbetat med att göra en översyn av länets fornvårdsprogram. Inom detta program har länsstyrelsen under många år med hjälp av främst Skogsstyrelsen ombesörjt markskötsel vid cirka 200 fornlämningsmiljöer över hela länet. Inom ramen för arbetet har länsstyrelsen nu gjort ett förnyat urval av fornlämningsmiljöer som de bedömer ska ingå framöver i Värmlands läns fornvårdsprogram och de ser gärna att Nysäter, med en hög, en stensättning, boplats, marknadsbodar, samlingsplats, minnesmärke och naturföremål och som fått nummer 2, är en av dessa miljöer. Länsstyrelsen har upprättat ett förslag till nyttjanderättsavtal för Nysäter. Avtalet gäller i 25 år räknat från 30 oktober 2010 och medför ingen kostnad för kommunen. Arealen är c:a 1,9 hektar och avtalet påverkar inte kommunens planer för nyttjande av området. sunderlag Skötselplan, Länsstyrelsen Värmland, Förslag till nyttjanderättsavtal, Länsstyrelsen Värmland, Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Kommunstyrelsens protokoll, , 229 beslutar att godkänna förslag till nyttjanderättsavtal med länsstyrelsen avseende del av fastigheten Nysäter 1:1. Kommunledningskontoret, fastighetsstrategen Länsstyrelsen Värmland

14 PROTOKOLL 14(44) Kf 253 Dnr Ks Förvärv av fastighet för industriändamål förslag till köpekontrakt avseende Roten 2 Kommunföretag i Säffle AB beslutade den 27 september 2010, 23, samt den 21 oktober 2010, 30, att ansöka hos kommunfullmäktige om ett lån till Forskningen i Säffle AB på sammanlagt högst tkr för köp samt om- och tillbyggnad av fastigheten Roten 2. Förslag finns från Nordhs mäklarbyrå om köpekontrakt på fastigheten Roten 2. Överenskommen köpeskilling med säljaren Arne Eriksson Fastighets AB är på 3 mnkr. Tillträdesdag är när kommunfullmäktiges beslut om köp av Roten 2 vunnit laga kraft, dock senast Kommunföretag i Säffle AB föreslår den 8 november 2010, 32, kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till köpenkontrakt avseende fastigheten Roten 2. sunderlag VD:s tjänsteskrivelse, Förslag till köpekontrakt, Nordhs Mäklarbyrå Forskningen i Säffle AB:s protokoll, , 11 Kommunföretag i Säffle AB:s protokoll, , 32 Kommunstyrelsens protokoll, , 231 beslutar att godkänna förslag till köpekontrakt avseende fastigheten Roten 2, under förutsättning att det finns ett undertecknat hyresavtal för lokalen. Kommunföretag i Säffle AB, VD Forskningen i Säffle AB; VD

15 PROTOKOLL 15(44) Kf 254 Dnr Ks Förslag till investering avseende tankstation för biogas Kommunledningskontoret har erhållit ett uppdrag att få till stånd en tankstation för biogas i Säffle kommun. Säffle kommun har sökt och erhållit statsbidrag för en etablering, och en upphandling av tankstationen ska genomföras. Bruttoinvesteringen uppgår till c:a tkr, varav kommunen kalkylmässigt beräknas behöva finansiera tkr. sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Kommunstyrelsens protokoll, , 232 Daniel Bäckström (C) tillstyrker beslutar att investeringsmedel för en tankstation för biogas anvisas med tkr i kommunledningskontorets budget som ett tilläggsanslag till 2010 års budget. Finansiering sker genom upplåning. Kommunledningskontoret, ekonomienheten Kommunledningskontoret, utvecklingschefen

16 PROTOKOLL 16(44) Kf 255 Dnr Ks Förslag till ny abonnenttaxa för slamhämtning från enskilda brunnar och slutna tankar En ny entreprenad avseende hämtning av slam och spillvatten från enskilda anläggningar i Säffle kommun har upphandlats av teknik- och fritidsförvaltningen och gäller från och med 1 januari Ett nytt entreprenadavtal innebär att taxan för slamtömning ska anpassas efter det vinnande anbudets entreprenadersättning, den aktuella behandlingskostnaden för Säffle avloppsreningsverk dit slam/spillvatten transporteras samt för den administration som avtalet innebär för teknik- och fritidsförvaltningen. Den nya entreprenaden innebär att taxan, i genomsnitt, höjs något. Dagens taxa har inte reglerats enligt renhållningsindex sedan år 2008 och därav inte följt kostnadsutvecklingen de senaste två åren. De höjningar som den nya entreprenaden innebär kan därför förklaras som en anpassning till de ökade kostnader som samhället idag står inför med till exempel ökade bränslepriser. sunderlag Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, Teknik- och fritidsnämdens protokoll, , 72 Kommunstyrelsens protokoll, , 233 kommunstyrlsens förslag. beslutar att anta förslag till ny taxa för slamtömning av enskilda brunnar och slutna tankar från och med Teknik- och fritidsnämnden

17 PROTOKOLL 17(44) Kf 256 Dnr Ks Förslag till höjning av vatten- och avloppstaxa 2011 Vatten- och avloppsverksamheten i Säffle kommun står inför stora utmaningar. Försäljningen av vatten har minskat de senaste sex åren och efter fem fakturerade perioder 2010 är trenden fortsatt minskad försäljning. Dessutom har en av kommunens storkunder aviserat minskad vattenanvändning. Den minskade försäljningen år motsvarar ca 1,1 mnkr i minskade intäkter. VA-verket står dessutom inför stora framtida investerings- och underhållsbehov i både va-verk och va-ledningsnät. Vatten- och avloppstaxan har därför setts över och i ett första steg föreslås den fasta avgiften höjas med 15 % från 1 januari 2011 för att kompensera intäktsbortfallet på grund av minskad försäljning. sunderlag Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, Teknik- och fritidsnämndens protokoll, , 83 Kommunstyrelsens protokoll, , 234 beslutar följande: 1. Den fasta avgiften för vatten- och avloppstaxan höjs med 15 % från och med Framtida prisjusteringar ska läggas på den rörliga kostnaden istället för den fasta avgiften. 3. Från och med 2011 ska vatten- och avloppstaxan fastställas före budgetramarna beslutas i juni månad. Teknik- och fritidsnämnden

18 PROTOKOLL 18(44) Kf 257 Dnr Ks Dnr Ks Förslag till höjning av gångvägstillägget i renhållningstaxan Teknik- och fritidsnämnden föreslog den 25 april 2010, 48, kommunfullmäktige besluta att höja gångvägstillägget i renhållningstaxan. beslutade den 30 augusti 2010, 110, att återremittera ärendet till teknik- och fritidsnämnden för förtydligande av vad förslaget innebär samt utredning av vilka konsekvenser det får för äldre och rörelsehindrade. Teknik- och fritidsnämnden beslutade den 26 oktober 2010, 84, föreslå kommunfullmäktige anta förslag till höjning av gångvägstillägg i renhållningstaxan utifrån reviderad tjänsteskrivelse från teknik- och fritidsförvaltningen. I renhållningstaxan finns ett tillägg för gångväg. I renhållningsordningen, 18, nämns att gångväg uppmäts som det kortaste avståndet från tomtgräns till uppställningsplats för avfallsbehållaren. Tillägget tillkommer ordinarie abonnemangsavgift för de abonnenter där renhållningsarbetarna måste hämta kärl alternativt säck längre än 6 meter från tomtgräns. Detta tillägg i taxan syftar till att förbättra arbetsmiljön för renhållningsarbetarna genom att premiera de abonnenter som placerar sitt/sina sopkärl inom 6 m från tomtgräns. Vid genomgång visade det sig att nivån på tillägget idag måste anses som för låg och därmed inte tjäna sitt syfte. Idag anges att abonnenten skall betala 2,60 kr per påbörjade 10 meters gångväg utöver 6 m från tomtgräns. De abonnenter som av hälsomässiga skäl inte har möjlighet att placera sitt/sina kärl inom 6 m från tomtgräns inför hämtning kommer inte att debiteras gångvägstillägget. sunderlag s protokoll, , 110 Teknik- och fritidsförvaltningens reviderade tjänsteskrivelse, Teknik- och fritidsnämndens protokoll, , 84 Kommunstyrelsens protokoll, , 235

19 PROTOKOLL 19(44) beslutar att anta förslag till höjning av gångvägstillägg i renhållningstaxan. Teknik- och fritidsnämnden

20 PROTOKOLL 20(44) Kf 258 Dnr Ks Förslag till sänkning av renhållningstaxan 2011 Teknik- och fritidsnämnden föreslår en sänkning av renhållningstaxan med 6,5 % för år 2011 främst på grund av tre orsaker: 1. I samband med införandet av det nya insamlingssystemet med flerfack 2008 medförde detta initialt ökade kostnader med ca 2 mnkr för inköp och uttransport av nya kärl. Kostnaderna periodiserades under 3 år och denna period avslutas 2010 och taxan kan justeras. 2. Systemet med grindhämtning har gett långsiktiga effekter på såväl mängd avfall som för kostnader för behandling av hushållsavfall, vilket innebär minskade kostnader som även ger utslag i taxan. 3. Inför år 2010 budgeterades för aviserade kostnadsökningar för återvinningscentralen på Östby miljöstation och därför höjdes grundavgiften i renhållningstaxan. Kostnaderna har inte ökat i den omfattning som befarades och bör därför justeras till gällande nivå. sunderlag Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, Teknik- och fritidsnämndens protokoll, , 85 Kommunstyrelsens protokoll, , 236 beslutar att sänka renhållningstaxan med 6,5 % från och med Teknik- och fritidsnämnden

21 PROTOKOLL 21(44) Kf 259 Dnr Ks Försäljning av fastigheten Östbro 15:2 Kommunledningskontoret, fastighetsstöd, har upprättat ett förslag till köpekontrakt avseende fastigheten Östbro 15:2. Anledningen är de förhandlingar som förts mellan kommunen och Moelven Byggmodul AB under en längre tid. Bolaget har under flera år hyrt lokaler i fastigheten till och från och huvudbyggnaden på fastigheten är sammanbyggd med en av bolagets egna byggnader. Bolaget avser att expandera och utveckla verksamheten i fastigheten. I överenskommelsen mellan parterna ingår att kommunen ska hyra fotbollshallen under fem år, med möjlighet till fem års förlängning, för en bashyra av 300 tkr per år. Driftkostnader såsom el, underhåll av fotbollsplan med mera tillkommer. Ett särskilt hyreskontrakt är upprättat som ska godkännas i samband med köpekontraktet. Med hänvisning till företagen värdering samt bokfört värde anser kommunledningskontoret att en försäljning med angiven köpeskilling är väl motiverad. En försäljning av fastigheten medför att det årliga negativa driftnettot undanröjs, samt att köparen ges möjlighet att utveckla sin verksamhet i fastigheten. Kommunen behöver heller inte åtgärda det underhållsbehov som finns. En reaförlust uppkommer vid försäljningen med c:a tkr. sunderlag Förslag till köpekontrakt och hyresavtal Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Kommunstyrelsens protokoll, , 237 beslutar att godkänna förslag till köpekontrakt med Moelven Byggmodul AB avseende fastigheten Östbro 15:2, Brovägen 37 i Värmlandsbro samt förslag till hyreskontrakt avseende fotbollshallen. Kommunledningskontoret, fastighetsstrategen

22 PROTOKOLL 22(44) Kf 260 Dnr Ks Förslag angående ansökan om att Säffle kommun ska bli Fairtrade City Ulla Heidrich (FP) och Bo Ribaeus (FP) inkom den 31 mars 2008 med en motion angående att undersöka möjligheterna för Säffle kommun att bli Fairtrade City. beslutade den 15 december 2008, 195, att Säffle kommun var positiv till rättvisemärkta produkter, men att ansöka om att bli diplomerad till Fairtrade City var i detta läge för tidigt på grund av att fler parter ska ingå i arbetet innan ansökan görs. En praktikant har sedan februari 2010 varit engagerad för att inventera utbudet av rättvisemärkta eller motsvarande produkter i matbutiker, restauranger, caféer och arbetsplatser med mera, samt för att väcka intresset i denna fråga. En styrgrupp har bildats som ska arbeta med frågan i kommunen. Kommunledningskontoret föreslår kommunfullmäktige besluta att Säffle kommun ska ansöka om att bli Fairtrade City. sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Kommunstyrelsens protokoll, , 238 Bo Ribaeus (FP) och Ulrika Simonsson (M) tillstyrker beslutar att Säffle kommun ska ansöka om att bli Fairtrade City. Kommunledningskontoret, Anneli Ottosson

23 PROTOKOLL 23(44) Kf 261 Dnr Ks Hantering av journaler inom skolhälsovård - avhändande av journal För att skolhälsovårdsjournaler ska kunna följa elev som flyttar till annan offentlig huvudman krävs enligt 15 arkivlagen att ett årligt beslut fattas av kommunfullmäktige. sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Kommunstyrelsens protokoll, , 239 beslutar att skolhälsovårdsjournalerna får medfölja eleven till annan offentlig huvudman samt att detta beslut gäller för år Kommunledningskontoret, arkivhandläggare Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) för elevhälsovård

24 PROTOKOLL 24(44) Kf 262 Dnr Ks Förslag till ökat hemsändningsbidrag Genom att höja hemsändningsbidraget kommer Säffle kommun att ligga närmare länssnittet för hemsändningsbidrag, vilket ger ökad möjlighet till hemservice för äldre och sjuka. Vidare ökar en höjning av stödet leverantörers intresse för tjänsten. Kommunledningskontoret föreslår en höjning av hemsändningsbidraget från 90 kr till 105 kr per hemsändning för år 2011, varav 50 % eller max 60 kr återbetalas av länsstyrelsen. sunderlag Kommunstyrelsens protokoll, , 209 beslutar att öka hemsändningsbidraget till 105 kr per hemsändning för år Kommunledningskontoret, ekonomienheten Landsbygdsrådgivaren

25 PROTOKOLL 25(44) Kf 263 Dnr Ks Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS Kommunen har enligt socialtjänstlagen (2001:453) SoL skyldighet att till länsstyrelsen, kommunens revisorer och kommunfullmäktige rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. Från infördes samma skyldighet även i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. sunderlag Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, Socialnämndens protokoll, , 94 Margareta Bäckström (C) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktige har tagit del av informationen. har tagit del av informationen. Socialnämnden

26 PROTOKOLL 26(44) Kf 264 Genomgång av förslag till budget Ajournering Sammanträdet ajourneras kl Vid förnyat upprop är samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare närvarande. Ekonomichef Lars Johansson informerar om förslag till budget 2011 samt plan 2012 och 2013 för Säffle kommun. har tagit del av informationen.

27 PROTOKOLL 27(44) Kf 265 Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt med anledning av budget Ajourneringar Sammanträdet ajourneras kl Vid förnyat upprop har ordinarie ledamot Johan Olsson (S) inträtt som tjänstgörande. Övriga ledamöter och tjänstgörande ersättare är närvarande. Sammanställning av yrkanden Daniel Bäckström (C), Ulrika Simonsson (M), Magnus Larsson (MP), Bo Ribaeus (FP), Kurt Andersson (KD) och Jonas Larsson (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till budget Dessa bifallsyrkanden anges inte i varje paragraf.

28 PROTOKOLL 28(44) Kf 266 Dnr Ks Fastställande av finansiella mål 2011 Förslag till långsiktiga och kortsiktiga mål för finansförvaltningen. sunderlag Budget 2011 samt plan 2012 och 2013, Förhandling enligt 11 MBL, Kommunstyrelsens protokoll, , 214 beslutar att fastställa de finansiella målen för 2011 enligt följande: Långsiktiga mål: Resultatet ska långsiktigt ha ett riktvärde på 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag Kommunens kassaflöde ska vara positivt Nettolåneskulden ska successivt minska. Nyupplåning kan ske till den avgiftsfinansierade verksamheten om räntor och avskrivningar finansieras inom kollektivet. Nyupplåning kan även ske för vidareutlåning till de kommunala bolagen. Kortsiktiga mål: Resultatet år 2011 uppgår till 1 procent av skatteintäkter och generella bidrag. Samma resultatmål gäller för År 2013 ska nivån läggas tillbaka till det långsiktiga målet på 2 procent. Kommunledningskontoret, ekonomienheten

29 PROTOKOLL 29(44) Kf 267 Dnr Ks Justering av driftbudgetramar I 2011 års budgetproposition (2010/11:1) fördelas pengar från staten till kommunerna som är särskilt riktade till skola, vård och omsorg. Kommunledningskontoret föreslår därför att barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens driftbudgetramar för justeras utifrån detta. Vidare föreslås att även finansförvaltningens driftbudgetram justeras med anledning av det tillfälliga tillskottet till kommunerna för Driftbudgetramen för kommunstyrelsen exklusive kontor ökar med 230 tkr för år 2011 samt med 460 tkr i plan för år 2012 med hänvisning till ökade kostnader i samband med omläggning av skolskjuts. För samtliga nämnder justeras plan för år 2013 utifrån minskad generell uppräkning från 2 % till 1 %, och kapitaltjänstkostnaderna läggs inom ram från och med budget sunderlag Budget 2011 samt plan 2012 och 2013, Förhandling enligt 11 MBL, Kommunstyrelsens protokoll, , 215 beslutar följande: 1. Barn- och utbildningsnämndens driftbudgetram för 2011 utökas med 124 tkr, plan för 2012 utökas med 168 tkr och plan för 2013 utökas med 122 tkr utifrån budgetproposition Socialnämndens driftbudgetram för 2011 utökas med 495 tkr utifrån budgetproposition Kommunstyrelsens exklusive kontors driftbudgetram för 2011 utökas med 230 tkr och plan för 2012 utökas med 460 tkr med hänvisning till ökade kostnader i samband med omläggning av skolskjuts.

30 PROTOKOLL 30(44) 4. Finansförvaltningens driftbudgetram för 2011 utökas med tkr utifrån budgetproposition 2011, som fördelas enligt följande: tkr för omstrukturering, tkr för arbetsmarknadsåtgärder mot ungdomsarbetslöshet samt tkr för utvecklingsarbete. 5. Kapitaltjänstkostnaderna läggs inom ram från och med budget För samtliga nämnder justeras plan för år 2013 utifrån minskad generell uppräkning från 2 % till 1 %. 7. Driftbudgetramar 2011 samt plan för för Säffle kommun fastställs enligt följande: Nämnd Ram Plan Plan Fullmäktige mm Kommunstyrelsen exkl kontor Kommunstyrelsens kontor Räddningstjänsten Valnämnden Miljö- och byggnadsnämnd Teknik- och fritidsnämnd Kommunrevision Kulturnämnd Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Finansiering Utrymme för prioritering Summa Kommunledningskontoret, ekonomienheten Samtliga nämnder

31 PROTOKOLL 31(44) Kf 268 Dnr Ks Investeringsbudget kommunstyrelsen Förslag till investeringsbudget för kommunstyrelsen sunderlag Budget 2011 samt plan 2012 och 2013, Förhandling enligt 11 MBL, Kommunstyrelsens protokoll, , 216 beslutar följande: 1. Ridhuset läggs till med x kr i plan för år tkr till Nysäters skola läggs till i budget för år Ej specificerade fastighetsinvesteringar läggs till med 1 mnkr år 2011 samt x kr i plan för år Kommunstyrelsens investeringsbudget för år 2011 fastställs till tkr, i plan för år 2012 fastställs investeringsbudgeten till tkr och i plan för år 2013 fastställs investeringsbudgeten till tkr enligt bifogad lista. Kommunledningskontoret, ekonomienheten

32 PROTOKOLL 32(44) Kf 269 Dnr Ks Investeringsbudget miljö- och byggnadsnämnden Förslag till investeringsbudget för miljö- och byggnadsnämnden sunderlag Budget 2011 samt plan 2012 och 2013, Förhandling enligt 11 MBL, Kommunstyrelsens protokoll, , 217 beslutar följande: Miljö- och byggnadsnämndens investeringsbudget för år 2011 fastställs till 700 tkr, i plan för år 2012 fastställs investeringsbudgeten till 700 tkr och i plan för år 2013 fastställs investeringsbudgeten till 700 tkr enligt bifogad lista. Kommunledningskontoret, ekonomienheten Miljö- och byggnadsnämnden

33 PROTOKOLL 33(44) Kf 270 Dnr Ks Investeringsbudget teknik- och fritidsnämnden Förslag till investeringsbudget för teknik- och fritidsnämnden sunderlag Teknik- och fritidsnämndens protokoll, , 69 Budget 2011 samt plan 2012 och 2013, Förhandling enligt 11 MBL, Kommunstyrelsens protokoll, , 218 beslutar följande: Teknik- och fritidsnämndens investeringsbudget för år 2011 fastställs till tkr, i plan för år 2012 fastställs investeringsbudgeten till tkr och i plan för år 2013 fastställs investeringsbudgeten till tkr enligt bifogad lista. Kommunledningskontoret, ekonomienheten Teknik- och fritidsnämnden

34 PROTOKOLL 34(44) Kf 271 Dnr Ks Investeringsbudget kulturnämnden Förslag till investeringsbudget för kulturnämnden sunderlag Kulturnämndens protokoll, , 56 Budget 2011 samt plan 2012 och 2013, Förhandling enligt 11 MBL, Kommunstyrelsens protokoll, , 219 beslutar följande: Kulturnämndens investeringsbudget för år 2011 fastställs till 365 tkr, i plan för år 2012 fastställs investeringsbudgeten till 200 tkr och i plan för år 2013 fastställs investeringsbudgeten till 200 tkr enligt bifogad lista. Kommunledningskontoret, ekonomienheten Kulturnämnden

35 PROTOKOLL 35(44) Kf 272 Dnr Ks Investeringsbudget barn- och utbildningsnämnden Förslag till investeringsbudget för barn- och utbildningsnämnden sunderlag Barn- och utbildningsnämndens protokoll, , 106 Budget 2011 samt plan 2012 och 2013, Förhandling enligt 11 MBL, Kommunstyrelsens protokoll, , 220 beslutar följande: Barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget för år 2011 fastställs till tkr, i plan för år 2012 fastställs investeringsbudgeten till tkr och i plan för år 2013 fastställs investeringsbudgeten till tkr enligt bifogad lista. Kommunledningskontoret, ekonomienheten Barn- och utbildningsnämnden

36 PROTOKOLL 36(44) Kf 273 Dnr Ks Investeringsbudget socialnämnden Förslag till investeringsbudget för socialnämnden sunderlag Socialnämndens protokoll, , 70 Budget 2011 samt plan 2012 och 2013, Förhandling enligt 11 MBL, Kommunstyrelsens protokoll, , 221 beslutar följande: Socialnämndens investeringsbudget för år 2011 fastställs till tkr, i plan för år 2012 fastställs investeringsbudgeten till tkr och i plan för år 2013 fastställs investeringsbudgeten till tkr enligt bifogad lista. Kommunledningskontoret, ekonomienheten Socialnämnden

37 PROTOKOLL 37(44) Kf 274 Dnr Ks Fastställande av resultat- balans- och kassaflödesbudget 2011 samt plan Förslag till fastställande av resultat-, balans- och kassaflödesbudget 2011 samt plan sunderlag Budget 2011 samt plan 2012 och 2013, Förhandling enligt 11 MBL, Kommunstyrelsens protokoll, , 222 beslutar att fastställa resultat- balans- och kassaflödesbudget 2011 samt plan Kommunledningskontoret, ekonomienheten

38 PROTOKOLL 38(44) Kf 275 Dnr Ks Dokument för budget 2011 samt plan Dokument för budget 2011 samt plan innehållande bland annat budgetramar , resultat-, balans- och kassaflödesbudget samt intern driftbudget per nämnd. sunderlag Budget 2011 samt plan 2012 och 2013, Förhandling enligt 11 MBL, Kommunstyrelsens protokoll, , 223 beslutar följande: 1. har tagit del av informationen om intern driftbudget per nämnd godkänner i övrigt dokument för budget 2011 samt plan Kommunledningskontoret, ekonomienheten Samtliga nämnder

39 PROTOKOLL 39(44) Kf 276 Dnr Ks Val av 5 revisorer i av kommunen förvaltade stiftelser Val av 5 revisorer i av kommunen förvaltade stiftelser. sunderlag s valberednings protokoll,, 66 valberedningens förslag. beslutar utse följande revisorer i av kommunen förvaltade stiftesler: Richard Svensson (S) Anette Storm (S) Owe Elvingson (M) Sven Eriksson (SIV) Margareta Forsberg (C) Kommunledningskontoret, arvodesansvarig De valda

40 PROTOKOLL 40(44) Kf 277 Dnr Ks Motion angående mat Lillie Karlsson (S) med flera inkommer 13 december 2010 med en motion där de yrkar att Säffle kommun snabbt börjar med ett förändringsarbete innebärande att tillsätta en arbetsgrupp som får till uppgift att utreda egentillverkning och förbättring av mat för äldre och skolelever. sunderlag Motion från Lillie Karlsson (S) med flera, Margareta Bäckström (C) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.

41 PROTOKOLL 41(44) Kf 278 Dnr Ks Motion angående avverkning av tätortsnära skogar Ann Mlakar (S) med flera inkommer 13 december 2010 med en motion där de yrkar att arbetet med att förnya liggande skogsbruksplan påbörjas så snart som möjligt, att fram tills den nya planen är antagen ska ingen avverkning ske, att man på en karta tydligt markerar de tätortsnära skogarna och att det utreds om inkomsterna från avverkning inom de tätortsnära skogarna ska tillfalla kommunen och inte en enskild nämnd. sunderlag Motion från Ann Mlakar (S) med flera, Margareta Bäckström (C) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.

42 PROTOKOLL 42(44) Kf 279 Avslutning s ordförande framför ett varmt tack till alla anställda i Säffle kommun för ett gott utfört arbete samt tillönskar alla förtroendevalda och anställda en God Jul och ett Gott Nytt År. s vice ordförande tackar ordföranden samt tillönskar henne en God Jul och ett Gott Nytt År.

43 Närvarolista vid kommunfullmäktiges sammanträde PROTOKOLL 43(44) Plats Ledamöter Närvaro Tjänstgörande Övrigt ersättare 1 Bo Augustsson S x 2 Daniel Bäckström C x 3 Ulrika Simonsson M x 4 Erik Jansson SIV - Kjell Ohlson 5 Stefan Olsson S x 6 Olga Ljung S x 7 Dag Rogne C x 8 Fredrik Larsson M - Jonas Larsson 9 Ingegerd Welin Fogelberg SIV x 10 Agneta Dagoberth S x 11 Birgitta Edvardsson Kyrk C x 12 Sture Lilja SD - Ersättare saknas 13 Jan Andersson S x 14 Bo Andersson M x 15 Britt-Marie Johansson C x 16 Leif Pettersson SIV x 17 Ann Mlakar S x 18 Christer Tengelin C x 19 Erik Blakstad M - Lennarth Lindström 20 Ann Melitshenko SIV - Birgitta Hejll 21 Magnus Larsson MP x 22 Lillie Karlsson S x 23 Lisbet Westerberg C x 24 Ulla Heidrich FP - Bo Ribaeus 25 Johan Olsson S x Stefan Ljung Kl Markus Bäckström C x 27 Kurt Andersson KD x 28 Annica Jansson M x 29 Örjan Ström SIV x 30 Gunnel Clettborn S - Inga-Lill Eriksson 31 Per Edlund SD - Ersättare saknas 32 Kerstin Einevik Bäckstrand C x 33 Rolf Lundkvist S x 34 Jenny Evestam C x 35 Lena Freundt M x 36 Iréne von Dolwitz SIV x 37 Eivor Karlsson S x 38 Erik Evestam C x 39 Bengt Mattsson S x 40 Anna Karlsson C x 41 Margareta Bäckström C x

44 PROTOKOLL 44(44) Närvarande, ej tjänstgörande ersättare: Allan Magnusson (S), kl Berit Johansson (S), kl Henrik Olsson (C), kl Lena Sonesson (C), kl Alf Svanström (C), kl

BEVIS OM ANSLAG. PROTOKOLL 1(26) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-15

BEVIS OM ANSLAG. PROTOKOLL 1(26) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-15 PROTOKOLL 1(26) Paragrafer 220-238 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00 16.45 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S), tj ers Ann Mlakar

Läs mer

BEVIS OM ANSLAG. PROTOKOLL Kommunstyrelsen 1(50) 2010-12-01

BEVIS OM ANSLAG. PROTOKOLL Kommunstyrelsen 1(50) 2010-12-01 PROTOKOLL 1(50) Paragrafer 208-248 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00 16.40 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson (C), tj ers Alf Svanström (C) Lisbet

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 107-118 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 14.00-16.00 ande Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 120-135 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 14.00-16.30 ande Daniel Bäckström (c) tj ers Alf Svensson Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Gudrun Svensson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(26)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(26) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(26) Paragrafer 132-149 Plats och tid Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00 20.20 ande Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga deltagare Sven Junzell, kommunchef

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(19)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(19) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(19) 2009-10-19 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 200-212 ( 210 har justerats omedelbart) Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 09.00 14.20 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik

Läs mer

Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson (S)

Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson (S) PROTOKOLL 1(20) Paragrafer 239-254 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 08.30 11.25 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 173-181 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 09.00-14.55 ande Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 153-156 Plats och tid Trätäljarummet, Stadshuset, kl. 13.00-14.55 ande Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Gudrun Svensson (c) Lisbet Westerberg (c)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 46-60 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 18.05 ande Närvarande, ej tjänstgörande Ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 158-172 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 09.00-14.00 ande Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c), tom 12.00, 158-161,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 75-84 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.50 ande Närvarande, ej Tjänstgörande Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c) Margareta

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 1 Paragrafer 25-40 Plats och tid Stadshuset, Säfflesalen, kl. 19.00 21.00 ande Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga deltagare Sven Junzell, t.f. kommunchef Ingrid Strengsdal,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Paragrafer 118-120 Plats och tid Hermes, Svanskogsrummet kl. 16.00-18.00 Beslutande Gudrun Svensson (c) Jenny Evestam (c) Birgitta Månsson (c) Claes Karlsson (c) Lena Sonesson

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 1-12 Plats och tid Gillbergarummet, Städet, kl 14.00 16.00 ande Närvarande, ej deltagande ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Erik Blakstad (m) Ralph Widing

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5) Plats och tid Beslutande Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.30 18.00 Katja Larsson (S), ordf. Kent Wollmér (S) Lars Johnson (M) Hans-Åke

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(23)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(23) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Paragrafer 1-15 Plats och tid Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00 21.05 ande Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga deltagare Sven Junzell, kommunchef

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 84-92 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.40 ande Ej tjänstgörande Ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c) Margareta der

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 42-48 Plats och tid ande Övriga deltagare Kulturkansliet, Stadshusparken 1 A klockan 9.00-11.40 Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Henrik Olsson (c) tjg.ers. Iréne Ekberg

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 53-64 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.30 ande Närvarande. ej tjänstgörande ersättare Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 1 Paragrafer 30-34 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 13.30 16.35 Beslutande Övriga deltagare Daniel Bäckström (C) Margareta Bäckström (C), suppleant Dag Rogne (C) Ulrika Simonsson (M) Jan Norlin

Läs mer

BEVIS OM ANSLAG. PROTOKOLL 1(18) Kommunstyrelsens arbetsutskott

BEVIS OM ANSLAG. PROTOKOLL 1(18) Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1(18) Paragrafer 207-219 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 09.00 16.20 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-01-25 1. Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20

Kommunfullmäktige 2010-01-25 1. Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20 Kommunfullmäktige 2010-01-25 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20 Lars-Åke Bergman (S) Berit Bergman (S) Markku Julin (MP) Bengt Sjöberg (M) Karl-Johan Gustafson

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 ANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström (S)

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17) Plats och tid Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00 19:30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 Övriga deltagande Lars-Olle Olsson

Läs mer

BEVIS OM ANSLAG. PROTOKOLL 1(11) Miljö- och byggnadsnämnden 2011-04-01

BEVIS OM ANSLAG. PROTOKOLL 1(11) Miljö- och byggnadsnämnden 2011-04-01 PROTOKOLL 1(11) Paragrafer 51-59 Plats och tid Städet Gillbergarummet, Järnvägsgatan 9, kl. 09.00 10.20 ande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Agneta Pettersson (C), ordförande

Läs mer

Protokoll. Lena Svensson. Thordis Stålhandske (S) Inge-Marie Byström (S) Annelie Ejnermark (V) Anders Nilsson (SD) Anna-Karin Berglund

Protokoll. Lena Svensson. Thordis Stålhandske (S) Inge-Marie Byström (S) Annelie Ejnermark (V) Anders Nilsson (SD) Anna-Karin Berglund Sammanträdesdatum Sida 1/18 Plats och tid Plenisalen, Hagfors Stadshus kl 19:00 21:30 ande Åsa Johansson (S) Göran Eriksson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Anders Skogfeldt (SD) Stellan Andersson (C) Sten-Inge

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18 2007-01-31 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.55 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kanslichef Kenneth Olander Kommunsekr Irene Larsson Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Rose-Marie Henriksson

Rose-Marie Henriksson Hemvårdsnämnden 2010-03-31 1(21) Plats och tid: Södra vägen 5, Stora sammanträdesrummet, kl 13:30 17:10 ande: Ann-Charlott Svensson (M), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Hanne Jönsson (M) Tord Johansson

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo onsdagen den 15 augusti 2012 kl. 13.30-16.00. Beslutande Ledamöter Stefan Lundgren, ordförande Kent Ivan Andersson Wiggo Wrangborg Cecilia Rosenqvist Perry Ulrika Axelsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 1-8 Plats och tid Stadshuset, Säfflesalen, kl. 19.00-19.30 ande Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga deltagare Sven Junzell, personalchef

Läs mer

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21 Kommunfullmäktige 2011-02-14 Sammanträdesdatum Sida 1-13 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 14 februari 2011,, kl. 18.30-19.35 ande Ordförande Bengt Jernhall samt 29 ordinarie ledamöter och 11

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-05-23 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.15 15.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen. Beslutande

Läs mer

SÄFFLE KOMMUNIKATION AB 2010-11-11

SÄFFLE KOMMUNIKATION AB 2010-11-11 OMMUN PROTOKOLL 1(6) Paragrafer 19-22 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 14:00 16:55 Beslutande Daniel Bäckström (C) Margareta Bäckström (C) Ulrika Simonsson (M) Christer Andersson (KD)) Jan

Läs mer

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp)

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp) Kommunfullmäktige 2000-10-16 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 oktober 2000 kl 19.00-21.00.

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 1-14 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 08.00-12.20 ande Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m)

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (15) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Torsdagen den 16 februari 2012, kl. 08.30-15.00 Beslutande se bifogad närvarolista ajournering 08.40-08.45, 09.40-10.00, 12.00-13.00

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 139-152 Plats och tid Krokstad Herrgård, kl. 14.00-18.45 ande Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Gudrun Svensson (c) Lisbet Westerberg (c) Margareta

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-27 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.05 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SOCIALNÄMNDEN

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SOCIALNÄMNDEN SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 80-83 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.50 Ajournering, kl. 17.00 17.10 Beslutande Lisbet Westerberg (c) Inger Leander (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 113-130 Plats och tid Säfflesalen, Stadshuset, klockan 19.00-21.30 ande Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga deltagare Ingrid Strengsdal,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(36)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(36) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(36) Paragrafer 150-177 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Christer Tengelin (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2010-09-30 Sid: 1 Instans Kommunfullmäktige Plats och tid Gnosjösalen, Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.30 19.25 Beslutande Sture Jonsson, (M) ordförande Anna Heijel (M) Ingemar Svensson (C),

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(16)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(16) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(16) Paragrafer Mb 26-39 Plats och tid Gillbergarummet, Järnvägsgatan 9, kl. 14.00 16.30 ande Ej tjänstgörande ersättare Agneta Pettersson (c), ordförande Britt-Marie Johansson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 61-68 Plats och tid Hermes, Svanskogsrummet kl. 16.00 16.45 ande Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Lisbet Westerberg (c) Marianne Blom (c) Margareta der Nederlanden

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(8)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(8) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(8) 2010-10-12 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 43-49 ( 48 har justerats omedelbart) Plats och tid Städet, Gillbergarummet kl. 10.00 12.30 ande Erik Blakstad (m) ordf Ralph Widing (c)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) 2009-09-14 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 171-173 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 13.00 13.30 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Ulrika Simonsson

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Stala församlingshem, kl 18.30 20.00 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Mona Olsson, kommunjurist Ewa Reinhold, kommunchef Tommy Håkansson,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 1 Paragrafer 1-6 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 10.20-12.15 ande Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Margareta Bäckström (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) Bo Augustsson (s) Ingegerd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-12-15 1 (16) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-12-15 kl. 19.00-19.30. Beslutande Utses att justera Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c)

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (20) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-11-26 1. Se bilagd upprops- och voteringslista

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-11-26 1. Se bilagd upprops- och voteringslista Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-11-26 1 Plats och tid Torsdag 26 november 2009 kl 17.00-20.00 Beslutande Se bilagd upprops- och voteringslista Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 2012-09-19 1(16) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.30 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Göran Malmestedt

Läs mer

Sven Junzell, kommunchef Lotta Carlborg, kommunsekreterare Lars Johansson, ekonomichef. Lena Karlsson, Gunnel Clettborn. ...

Sven Junzell, kommunchef Lotta Carlborg, kommunsekreterare Lars Johansson, ekonomichef. Lena Karlsson, Gunnel Clettborn. ... PROTOKOLL 1(22) Paragrafer 132-147 Plats och tid Stadshuset, Säfflesalen, kl. 19.00 20.10 ande Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga deltagare Sven Junzell, kommunchef Lotta Carlborg,

Läs mer

Trångsvikens Bygdegård, kl 08.00-09.15

Trångsvikens Bygdegård, kl 08.00-09.15 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 juni 2013 1(12) Plats och tid Trångsvikens Bygdegård, kl 08.00-09.15 Beslutande Ledamöter Maria Söderberg, C, ordf Lisa Sallin, M, 1:e vice ordf Rolf Lilja, S,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Best Western Hotel Årjäng måndagen den 6 februari 2012 kl 16.30-18.30 Beslutande Lars Jonehög, ordf FP Kjell-Arne Ottosson C Erik Ulriksson C Henrik

Läs mer

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2014-05-21 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdage den 21 maj, 2014 klockan 19.00 20.30 Beslutande Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid Pajala Folkets Hus, 2014-06-16, kl 1000-1430 ande Harry Rantakyrö, S Vesa Hiltunen, S Holger Videkull, NS Kurt Wennberg, S Gotthard Patomella, S

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Péter Kovács (M) Anders Ståhl (M) Göran Bengtsson (M) Margareta Ölwe (M) Anita Söderlind

Läs mer

onsdagen den 1 juni 1994, kl 17.00-17.40

onsdagen den 1 juni 1994, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1994-06-01 Plats och tid Stadshuset, Storrummet onsdagen den 1 juni 1994, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf Dan-Åke

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-09-08

Kommunfullmäktige 2014-09-08 Kommunfullmäktige 2014-09-08 Plats och tid Förvaltningshuset, Smedjebacken klockan 18.00 21.00 Beslutande Carin Runeson ordf. (S) Rågher Thelin (S) Calle Morgården (MP) Leif Nilsson (S) Anders Karlsson

Läs mer

Ann-Britt Uhrbom, sekreterare Annika Larsson, kommunchef Lars Gladh, konsult, 49 Bo Klamfelt, ekonomichef, 54

Ann-Britt Uhrbom, sekreterare Annika Larsson, kommunchef Lars Gladh, konsult, 49 Bo Klamfelt, ekonomichef, 54 Kommunstyrelsen 2010-06-01 1 Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl. 18:00-20:00 Beslutande Övriga deltagande Claes Jägevall (FP) Ann-Britt Danielsson (M) PeO Andersson (M) Siw Malmsten (FP) Claes-Gunnar

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-04 1 (20) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 Beslutande Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 1 Paragrafer 15-19 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 10.00-12.00 ande Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Margareta Bäckström (c) Dag Rogne Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) Bo Augustsson

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-26 (10) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunfullmäktige 2010-10-18 1 (16) Plats och tid Folkets hus aula, kl. 13.00 14.31 Ajournering kl.13.13-13-15 Beslutande 25 ordinarie ledamöter och 4 ersättare Övriga Torkel Arkmo, ekonom 43, 45-46, 48

Läs mer

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT 2014-12-15 1 (15) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Ulf Molin (C), vice ordförande Anders Ståhl (M) Anita Söderlind (M) Lennart Nilsson

Läs mer

PROTOKOLL Omsorgsnämnden 2016-04-20

PROTOKOLL Omsorgsnämnden 2016-04-20 sid 1 av 22 Plats och tid: Rådhussalen, klockan 13:30 16:00 Beslutande: Leif Håkansson Ordförande (S) Iréne Ahlstrand-Mårlind Ledamot (M) Berith Gustavsson (jäv 64) Vice ordförande (S) Tommy Alm (tom 66)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-10 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-19.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Arne Ottosson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-04-08 1

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-04-08 1 2008-04-08 1 Plats och Tid Stadshuset 13.30-15.40 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Stellan Andersson (c) i st f Anne Sörqvist (c) Thomas Olson (fp) i st f Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt

Läs mer

Honore Lulendo (S) 18-29 Lisbeth Larsson (S) Thomas Lundberg (MP)

Honore Lulendo (S) 18-29 Lisbeth Larsson (S) Thomas Lundberg (MP) KUNGSBACKA KOMMUN Nämnden för Gymnasie & Vuenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum Plats och tid sammanträde /Kompetenscentrum/ Klockan 17:00-20:30 ande Övriga närvarande Ledamöter Ulrika Landergren (L),

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 20-29 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.10 ande Närvarande, ej tjänstgörande Ersättare Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Kallelse till. Kommunfullmäktiges sammanträde 2008-06-26. kl 17.30. i PB-hallen, Folkets Hus

Kallelse till. Kommunfullmäktiges sammanträde 2008-06-26. kl 17.30. i PB-hallen, Folkets Hus Kallelse till s sammanträde kl 17.30 i PB-hallen, Folkets Hus KALLELSE 2 Ärenden Sid 1 Meddelanden om nya ledamöter och ersättare 12 2 Protokollets justering, upprop samt fastställande av dagordning 13

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2013-09-23 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats,

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2013-09-23 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats, Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl 17.30 17.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats, ersättare Övriga deltagare Bengt Jönsson (S), tjg ers för Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2002-08-21 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2002-08-21 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) 2002-08-21 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.15 Beslutande Övriga deltagande Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Ekonomichef Bengt-Arne

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 29-39 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 18.30 ande Närvarande, ej tjänstgörande Ersättare Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista.

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista. SÄFFLE KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PROTOKOLL 1(11) Datum 2009-03-16 Paragrafer 68-74 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00-14.00 ande Övriga deltagare Prottokolljusterare Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-11-24 kl 13:00 16:45

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-11-24 kl 13:00 16:45 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-11-24 kl 13:00 16:45 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Övriga närvarande:

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2008-10-20

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2008-10-20 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, måndagen den 20 oktober 2008 klockan 19.00 20.25 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Anna-Karin Yngvesson (kd), Jan-Ove Fransson (m), Hans Svensson

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD)

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:30 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Ingrid Olsson (C) Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll 2015-01-26

Omsorgsnämndens protokoll 2015-01-26 Datum: Måndagen den 26 januari 2015 Tid: 15.30 17.25 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Fredagen den 30 januari 2015 Paragrafer: 1-12 Utses att justera: Zara Blidevik (M) Underskrifter:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-05-29 0 Innehållsförteckning Ärende 72 Projektdirektiv för revidering av miljöprogrammet och energi- och klimatstrategin... 88 73 Upphandling av entreprenad för tillbyggnad av Alléskolan... 89 74

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 17.30-17.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-04-29 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-28 18

Kommunfullmäktige 2011-02-28 18 Kommunfullmäktige 2011-02-28 18 Plats och tid Kommunhuset, måndag 28 februari 2011, kl. 18.00 20.00 och 20.10 20.25 Beslutande Övriga närvarande Justerare Lars-Åke Bergman (S), Bengt Sjöberg (M), Karl-Johan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(32) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(32) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-08 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(32) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.00 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl 78-83 samt 85-99 FP Rolf Halberg

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 62-71 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.25 ande Närvarande,ej tjänst- görande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 22 maj 2006 kl 18.30 19.30 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Sten Persson

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 18.25

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 18.25 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 18.25 1 (10) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Lars Svensson

Läs mer

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30 Enligt bilagor sidor 15 och 16. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor Utses att justera Rolf

Läs mer

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP)

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl 15.00 16.25 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande Anette

Läs mer