SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(23)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(23)"

Transkript

1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Paragrafer 1-15 Plats och tid Stadshuset, Säfflesalen kl ande Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga deltagare Sven Junzell, kommunchef Lotta Carlborg, kommunsekreterare Karin Flordal, Sveriges Kommuner och Landsting Richard Svensson, lekmannarevisor Protokolljusterare Ulla Heidrich, Eivor Karlsson Underskrifter Sekreterare Ordförande... Lotta Carlborg... Birger Larsson... Justerare Ulla Heidrich Eivor Karlsson BEVIS OM ANSLAG Instans Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum Tidigast datum för anslagets nedtagande Protokollets förvaringsplats Kommunledningskontoret, kanslienheten Namnteckning.

2 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 2(23) Kf 1 Fastställande av dagens föredragningslista Ordföranden redogör för en inkommen interpellation och en avsägelse som föreslås behandlas sist på dagens föredragningslista. Lekmannarevisor Richard Svensson medges yttranderätt under p. 13. Kommunfullmäktige fastställer föredragningslistan med redovisade tillägg och ändringar.

3 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 3(23) Kf 2 Information Hur påverkas Säffle kommun av EU? Karin Flordal, Sveriges Kommuner och Landsting, informerar om hur kommunen påverkas av EU:s lagstiftning och vilka vägar som finns för att påverka EU:s beslutsprocess. Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.

4 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 4(23) Kf 3 Information Konstutsmyckning vid Medborgarhuset Kulturnämndens ordförande Kerstin Einevik Bäckstrand (C) informerar om konstverket Kontrapunkt som skapats av konstnärinnan Viel Bjerkeset Andersen och som ska uppföras vid Medborgarhuset. En modell av konstverket förevisas vid dagens sammanträde. Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.

5 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 5(23) Kf 4 Kommunalrådet har ordet Kommunalråd Daniel Bäckström (C) informerar om saker som är på gång i kommunen. sunderlag - Yrkanden Birger Larsson (C) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktige har tagit del av informationen. Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.

6 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 6(23) Kf 5 Dnr Ks Avsägelse från Inga Lill Everstam (KD) från uppdragen som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden och ledamot i kommunfullmäktige Avsägelse från Inga Lill Everstam (KD) från uppdragen som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden och ledamot i kommunfullmäktige. sunderlag Avsägelse från Inga Lill Everstam (KD), Yrkanden Birger Larsson (C) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen samt hemställer om ny sammanräkning hos länsstyrelsen i Värmland. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen samt hemställer om ny sammanräkning hos länsstyrelsen i Värmland Utdrag till Länsstyrelsen i Värmland Inga Lill Everstam

7 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 7(23) Kf 6 Dnr Ks Val av ny ersättare i miljö- och byggnadsnämnden efter Inga Lill Everstam (KD) Valberedningen föreslår att Börje Danielsson (KD) utses till ny ersättare i miljöoch byggnadsnämnden efter Inga Lill Everstam (KD). sunderlag Avsägelse från Inga Lill Everstam (KD), Kommunfullmäktiges valberednings protokoll, , 1 Yrkanden Birger Larsson (C) yrkar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag. Kommunfullmäktige beslutar att utse Börje Danielsson (KD) till ny ersättare i miljö- och byggnadsnämnden efter Inga Lill Everstam (KD) Utdrag till Miljö- och byggnadsnämnden Kommunledningskontoret, assistenten Kommunledningskontoret, arvodesansvarig Inga Lill Everstam Börje Danielsson

8 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 8(23) Kf 7 Dnr Ks Anmälan av ny ersättare i kommunfullmäktige efter Joakim Egman (S) Länsstyrelsen har utsett Gunnar Bäckström (S) till ny ersättare i kommunfullmäktige efter Joakim Egman (S). sunderlag Länsstyrelsens protokoll, Yrkanden Birger Larsson (C) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktige har tagit del av informationen. Kommunfullmäktige har tagit del av informationen Utdrag till Kommunledningskontoret, assistenten Kommunledningskontoret, arvodesansvarig Joakim Egman Gunnar Bäckström

9 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 9(23) Kf 8 Dnr Ks Svar på motion angående tjänstelegitimation Jan Norlin (S) yrkar i motion daterad den 9 april 2008 att samtliga av kommunens anställda som har kontakter med allmänhet och företag ska erhålla tjänstelegitimation. Kommunfullmäktige beslutade den 28 april 2008, 48, att remittera motionen till socialnämnden för beredning. Socialförvaltningen redovisade att man har tjänstelegitimation för tjänstemän med myndighetsansvar och kontrollfunktioner. För omvårdnadspersonal i hemtjänst och personliga assistenter används ett enklare ID-kort. Arbetsutskottet beslutade den 21 oktober 2008, 209, att remittera motionen till kommunledningskontoret för ytterligare beredning. Kommunledningskontoret har utrett följande: Vilka personalkategorier har tjänstelegitimation idag Vilken typ av legitimation används Vilka ytterligare personalkategorier som enligt verksamhetsansvariga har behov av tjänstelegitimation Kommunledningskontoret redovisar att två typer av legitimation används inom övriga förvaltningar. Dels en tjänstelegitimation för tjänstemän med myndighetsutövning, dels ett enklare ID-kort för de personer som gör hembesök eller utför arbete på olika platser i organisationen. Inget redovisat behov av att införa tjänstelegitimation för samtliga anställda kunde påvisas vid förfrågan på övriga förvaltningar. För de grupper där en legitimation bedöms nödvändig bör enhetlig sådan utfärdas och gemensamma riktlinjer kring hanteringen av legitimation tas fram. Arbetsutskottet beslutade den 2 november 2009, 223 att återremittera ärendet för ekonomisk analys av kostnaden för tjänstelegitimationer. Kommunledningskontoret redovisar i skrivelse daterad den 24 november 2009 en ekonomisk analys.

10 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 10(23) sunderlag Motion från Jan Norlin (S), Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Kommunstyrelsens protokoll, , 2 Yrkanden Jan Norlin (S) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen att det ska upprättas en plan för att utforma en enklare form av tjänstelegitimation. Cecilia Riveros Boström (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. Daniel Bäckström (C) yrkar att ärendet avgörs vid dagens sammanträde och tillstyrker kommunstyrelsens förslag. sgång Ordföranden ställer proposition på Jan Norlins återremissyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. Omröstning Omröstning begärs och genomförs enligt följande: Den som röstar för att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde röstar ja, den som röstar för Jan Norlins återremissyrkande röstar nej. Omröstningen utfaller med 21 ja-röster och 18 nej-röster. Ja röstar: Daniel Bäckström, Kerstin Einevik Bäckstrand, Lisbet Westerberg, Fredrik Larsson, Ralph Widing, Gudrun Svensson, Cecilia Riveros Boström, Britt-Marie Johansson, Markus Bäckström, Kurt Andersson, Margareta Bäckström, Ulla Heidrich, Birgitta Månsson, Bo Andersson, Iréne Ekberg, Jenny Evestam, Jonas Larsson, Catarina Nilsson, Christer Tengelin, Margareta der Nederlanden och Birger Larsson. Nej röstar: Jan Norlin, Eivor Karlsson, Bo Augustsson, Erik Jansson, Ann Mlakar, Jan Andersson, Ingegerd Welin Fogelberg, Gunnel Clettborn, Örjan Ström, Lars Stolpe, Lillie Karlsson, Iréne von Dolwitz, Johan Olsson, Birgitta Carlsson, Stefan Olsson, Åke Karlsson, Charlotte Söderqvist och Berit Johansson.

11 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 11(23) Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet med motiveringen att det ska upprättas en plan för att utforma en enklare form av tjänstelegitimation Utdrag till Kommunledningskontoret, kommunchef/personalchef Kommunledningskontoret, personalenheten Jan Norlin

12 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 12(23) Kf 9 Dnr Ks Svar på motion angående utbildning kring de så kallade "härskarteknikerna" Fredrik Larsson (M) föreslår i en motion daterad den 26 maj 2008 att kommunen påbörjar en utbildning av tjänstemän i ledande befattning och förtroendevalda om de så kallade härskarteknikerna. Kommunledningskontoret stödjer motionens intentioner. Ett positivt sätt att vända på begreppet från negativt till positivt är att ledare på olika nivåer i organisationen reviderar sina attityder och lär sig att använda så kallade främjartekniker. Främjarteknik är ett sätt att ta udden av de negativa härskarteknikerna och en metod att få alla att känna sig delaktiga. Personalenheten och andra som planerar och genomför kurser och utbildningar inom ledarskap eller arbetsmiljö bör därför få i uppdrag att inarbeta moment som tar upp problematiken kring olika typer av härskartekniker, dess avigsidor och metoder att bemöta och hantera dem (främjartekniker). sunderlag Motion från Fredrik Larsson (M), Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Kommunstyrelsens protokoll, , 3 Yrkande Birger Larsson (C) yrkar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

13 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 13(23) 1. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ombesörja att personalenheten och andra som planerar och genomför kurser och utbildningar inom ledarskap eller arbetsmiljö inarbetar moment som tar upp problematiken kring olika typer av härskartekniker och dess avigsidor och om positiva metoder att bemöta och hantera dem (främjartekniker) Utdrag till Kommunledningskontoret, personalenheten Kommunledningskontoret, handläggare Fredrik Larsson

14 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 14(23) Kf 10 Dnr Ks Svar på motion om att körkortsutbildning ska vara kostnadsfri för samtliga elever på Herrgårdsgymnasiet Johan Olsson (S) föreslår i motion daterad den 24 september 2007 att körkortsutbildning skall vara kostnadsfri för samtliga elever som går på Herrgårdsgymnasiet. Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden för beredning den 22 oktober Barn- och utbildningsförvaltningen yttrar sig i tjänsteskrivelse daterad den 23 april I dagsläget erbjuds elever, oavsett hemkommun, som så önskar körkortsteori inom ramen för det individuella valet. Elever från Säffle kommun som går på Herrgårdsgymnasiet erbjuds dessutom sju körlektioner inklusive halkbana utan kostnad. Elever från annan kommun ges möjlighet att erhålla sju körlektioner inklusive halkbana till rabatterat pris. Cirka trettio elever har utnyttjat denna möjlighet. För elever som går inriktning transport och anläggning ingår B- körkort som en nationell kurs. Skolverkets principiella ställningstagande är att körkortsutbildning endast kan erbjudas inom de program i gymnasieskolan som leder till att eleven efter avslutad utbildning kan få arbete som yrkesförare. Skolverket har bedömt att det inte ligger inom gymnasieskolans uppdrag att tillhandahålla körkort i andra fall. Det innebär att körkortsutbildning inte kan erbjudas inom gymnasieskolans övriga program. Mot denna bakgrund är det barn- och utbildningsförvaltningens uppfattning att kommunen bör följa Skolverkets principiella ställningstagande och bedömning, vilket innebär att körkortsutbildning endast skall erbjudas inom de program som leder till att elever efter avslutad utbildning kan få arbete som yrkesförare. Körkortsteori kan erbjudas inom ramen för det individuella valet. sunderlag Motion från Johan Olsson (S), Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, Barn- och utbildningsnämndens protokoll, , 122 Kommunstyrelsens protokoll, , 4

15 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 15(23) Yrkanden Birger Larsson (C) yrkar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar följande: 1. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 2. Körkortsutbildning erbjuds endast inom de program i gymnasieskolan som leder till att elever kan få arbete som yrkesförare efter avslutad utbildning. 3. Elever som så önskar erbjuds körkortsteori inom ramen för det individuella valet Utdrag till Barn- och utbildningsnämnden Johan Olsson

16 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 16(23) Kf 11 Dnr Ks Ansökan om förlängning av kommunal borgen avseende fastigheten Saturnus 3, Stjärngatan 3, 5 och 7 Kommunfullmäktige fattade beslut 1990, 198, om att bevilja Säfflebostäder kommunal borgen för lån om sammanlagt tkr. Lånet avsåg fastigheten Saturnus 3 (f d Saturnus 2), Stjärngatan 3, 5 och 7. I kommunfullmäktiges beslut angavs att borgensbeslutet gäller som längst t o m år Dock är ett borgensbeslut endast giltigt i 10 år och behöver därefter förnyas efter 10 år för att vara giltigt. Detta borgensbeslut utnyttjas i ett flertal krediter och ett av dessa ska konverteras den 4 januari En förnyelse av borgensbeslutet är därför nödvändigt då vissa kreditgivare kräver kommunal borgen som säkerhet för att lämna offert. Kommunfullmäktige har även fattat beslut den 23 mars 2001 om en utökad kommunal borgen till Säfflebostäder med 10 mnkr. et avsåg fastigheten Saturnus 3 och förlängdes den 27 mars 2006 att gälla till och med den 30 april Kommunledningskontoret anser att kommunal borgen bör medges Säfflebostäder i båda de ovanstående fallen. I beslutet om tkr finns ett beslut som sträcker sig t o m 2030 varför detta beslut endast behöver förnyas. et om 10 mnkr är tidsbestämt t o m 30 april 2010 varför detta behöver förlängas. Enligt beslut i kommunfullmäktige 1995, 283, skall avgift tas ut för nya kommunala borgensåtaganden. Med nya avses även förnyelse och förlängningar av borgensåtaganden. Avgiften är bestämd till 1 % vilket innebär 507 tkr respektive 100 tkr i ovan nämnda fall. sunderlag Ansökan om förlängning av kommunal borgen, Säfflebostäder AB, Ansökan om förlängning av kommunal borgen, Säfflebostäder AB, Kommunfullmäktiges protokoll, , 198 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Kommunstyrelsens protokoll, , 5

17 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 17(23) Yrkanden Jan Norlin (S) yrkar att sista meningen i p. 3 i kommunstyrelsens förslag till beslut får följande lydelse: Avgiften periodiseras på 10 år. sgång 1 Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag p. 1 och 2 och finner att kommunfullmäktige beslutat att bifalla desamma. sgång 2 Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag p. 3 mot Jan Norlins yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Jan Norlins yrkande. Kommunfullmäktige beslutar följande: 1. Att förnya borgensbeslutet om tkr avseende fastigheten Saturnus Att förlänga borgensbeslutet om 10 mnkr avseende fastigheten Saturnus 3. Borgen gäller under perioden Borgensavgift ska påföras med 507 tkr respektive 100 tkr. Avgiften periodiseras på 10 år Utdrag till Kommunledningskontoret, ekonomienheten Säfflebostäder AB

18 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 18(23) Kf 12 Dnr Ks Förslag till reviderad policy för information och kommunikation för Säffle kommun I Säffle kommuns policy för information och kommunikation, antagen av kommunfullmäktige den 26 januari 2004, 5, ingår att policyn ska revideras årligen. Kommunledningskontoret har nu reviderat policyn och föreslår att en ny policy Policy och handlingsplan för information och kommunikation antas. sunderlag Förslag till reviderad policy och handlingsplan för information och kommunikation, Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Kommunstyrelsens protokoll, , 7 Yrkanden Birger Larsson (C) yrkar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till reviderad policy för information och kommunikation, med tillägget att det på sid. 2 p. 4 i policyn ska stå att hemsidan alltid ska vara aktuell och giltig Utdrag till Kommunledningskontoret, informatören

19 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 19(23) Kf 13 Dnr Ks Rapport avseende kommunrevisionens granskning av kulturnämndens ekonomirapportering Kommunrevisionen överlämnar en rapport för kännedom avseende granskning av kulturnämndens ekonomirapportering. sunderlag Kommunrevisionens rapport, Yrkanden Birger Larsson (C) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att komunfullmäktige har tagit del av informationen. Kommunfullmäktige har tagit del av informationen Utdrag till Kommunrevisionen

20 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 20(23) Kf 14 Dnr Ks Interpellation angående riktlinjer för bostadsförsörjning Ingegerd Welin Fogelberg (SIV) inkommer den 22 januari 2010 med en interpellation ställd till kommunalrådet angående riktlinjer för bostadsförsörjning. sunderlag Interpellation från Ingegerd Welin Fogelberg (SIV), Yrkanden Birger Larsson (C) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att interpellationen besvaras vid nästa sammanträde. Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen besvaras vid nästa sammanträde Utdrag till Kommunalrådet

21 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 21(23) Kf 15 Dnr Ks Avsägelse från Jan-Åke Karlsson (KD) från uppdraget som ersättare för överförmyndaren Avsägelse från Jan-Åke Karlsson (KD) från uppdraget som ersättare för överförmyndaren. sunderlag Avsägelse från Jan-Åke Karlsson (KD), Yrkanden Birger Larsson (C) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen Utdrag till Kommunledningskontoret, kommunsekreteraren Jan-Åke Karlsson

22 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 22(23) Närvarolista vid kommunfullmäktiges sammanträde Plats Ledamöter Närvaro Tjänstgörande Övrigt ersättare 1 Daniel Bäckström C x 2 Jan Norlin S x 3 Kerstin Einevik Bäckstrand C x Lena Karlsson Tj ers kl Eivor Karlsson S x 5 Lisbet Westerberg C x 6 Fredrik Larsson M x 7 Bo Augustsson S x 8 Ralph Widing C x 9 Gudrun Svensson C x 10 Erik Jansson SIV x 11 Ann Mlakar S x 12 Cecilia Riveros Boström M x 13 Britt-Marie Johansson C x 14 Jan Andersson S x 15 Markus Bäckström C x 16 Kurt Andersson KD x 17 Per Edlund SD - Ersättare saknas 18 Margareta Bäckström C x 19 Ingegerd Welin Fogelberg SIV x 20 Ulla Heidrich FP x 21 Birgitta Månsson C x 22 Bo Andersson M x 23 Gunnel Clettborn S x 24 Irene Ekberg C x 25 Örjan Ström SIV x 26 Lars Stolpe V x 27 Jenny Evestam C x 28 Ulrika Simonsson M - Jonas Larsson 29 Lillie Karlsson S x 30 Catarina Nilsson C x 31 Iréne von Dolwitz SIV x 32 Johan Olsson S x 33 Christer Tengelin C x 34 Inga-Lill Everstam KD - Ersättare saknas 35 Kjell Olsson SIV x Birgitta Carlsson 36 Stefan Olsson S x 37 Åke Karlsson S x 38 Charlotte Söderqvist MP x 39 Berit Johansson S x 40 Margareta der Nederlanden C x 41 Birger Larsson C x

23 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 23(23) Närvarande, ej tjänstgörande ersättare: Inger Persson (S), kl Lena Karlsson (C), kl Jerome Davidsson (S), kl Bengt Mattsson (S), kl Alf Svanström (C), kl Bo Ribaeus (FP), kl

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 1 Paragrafer 25-40 Plats och tid Stadshuset, Säfflesalen, kl. 19.00 21.00 ande Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga deltagare Sven Junzell, t.f. kommunchef Ingrid Strengsdal,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 1-8 Plats och tid Stadshuset, Säfflesalen, kl. 19.00-19.30 ande Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga deltagare Sven Junzell, personalchef

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 153-156 Plats och tid Trätäljarummet, Stadshuset, kl. 13.00-14.55 ande Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Gudrun Svensson (c) Lisbet Westerberg (c)

Läs mer

Sven Junzell, kommunchef Lotta Carlborg, kommunsekreterare Lars Johansson, ekonomichef. Lena Karlsson, Gunnel Clettborn. ...

Sven Junzell, kommunchef Lotta Carlborg, kommunsekreterare Lars Johansson, ekonomichef. Lena Karlsson, Gunnel Clettborn. ... PROTOKOLL 1(22) Paragrafer 132-147 Plats och tid Stadshuset, Säfflesalen, kl. 19.00 20.10 ande Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga deltagare Sven Junzell, kommunchef Lotta Carlborg,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 107-118 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 14.00-16.00 ande Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 113-130 Plats och tid Säfflesalen, Stadshuset, klockan 19.00-21.30 ande Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga deltagare Ingrid Strengsdal,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(26)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(26) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(26) Paragrafer 132-149 Plats och tid Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00 20.20 ande Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga deltagare Sven Junzell, kommunchef

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(17)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(17) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Paragrafer 104-115 Plats och tid Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00 19.40 ande Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga deltagare Ingrid Strengsdal, kulturchef

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 75-84 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.50 ande Närvarande, ej Tjänstgörande Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c) Margareta

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 1-12 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 14.00-15.00 ande Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Gudrun Svensson (c) Lisbet Westerberg (c) Margareta

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 84-92 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.40 ande Ej tjänstgörande Ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c) Margareta der

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 69-74 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.15 ande Närvarande, ej tjänstgörande Ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) 2009-09-14 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 171-173 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 13.00 13.30 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Ulrika Simonsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 31-49 Plats och tid Säfflesalen, Stadshuset, klockan 19.00-20.40 ande Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga deltagare Sven Junzell, t.f. kommunchef/personalchef

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 1-16 Plats och tid Trätäljarummet, Stadshuset, kl. 14.00-16.45 ande Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Gudrun Svensson (c) Lisbet

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(22)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(22) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(22) Paragrafer 116-131 Plats och tid Värmlands Nysäter, Bygdegården, kl. 18.30 19.45 ande Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga deltagare Sven Junzell,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 62-71 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.25 ande Närvarande,ej tjänst- görande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 1-14 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 08.00-12.20 ande Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 139-152 Plats och tid Krokstad Herrgård, kl. 14.00-18.45 ande Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Gudrun Svensson (c) Lisbet Westerberg (c) Margareta

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 120-135 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 14.00-16.30 ande Daniel Bäckström (c) tj ers Alf Svensson Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Gudrun Svensson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 20-29 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.10 ande Närvarande, ej tjänstgörande Ersättare Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SOCIALNÄMNDEN

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SOCIALNÄMNDEN SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 80-83 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.50 Ajournering, kl. 17.00 17.10 Beslutande Lisbet Westerberg (c) Inger Leander (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 29-39 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 18.30 ande Närvarande, ej tjänstgörande Ersättare Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson (S)

Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson (S) PROTOKOLL 1(20) Paragrafer 239-254 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 08.30 11.25 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 31-44 Plats och tid Trätäljarummet, Stadshuset, kl. 14.00-17.15 ande Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Gudrun Svensson (c) Lisbet

Läs mer

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista.

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista. SÄFFLE KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PROTOKOLL 1(11) Datum 2009-03-16 Paragrafer 68-74 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00-14.00 ande Övriga deltagare Prottokolljusterare Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(24)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(24) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(24) Paragrafer 35-53 Plats och tid Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-20.15 ande Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Sven

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 61-68 Plats och tid Hermes, Svanskogsrummet kl. 16.00 16.45 ande Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Lisbet Westerberg (c) Marianne Blom (c) Margareta der Nederlanden

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(19)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(19) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(19) 2009-10-19 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 200-212 ( 210 har justerats omedelbart) Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 09.00 14.20 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(15)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(15) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(15) 2010-03-15 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 51-60 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00 15.15 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Ulrika Simonsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 1 Paragrafer 1-6 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 10.20-12.15 ande Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Margareta Bäckström (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) Bo Augustsson (s) Ingegerd

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 65-74 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.30 ande Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 196-210 Plats och tid Trätäljarummet, Stadshuset, kl. 14.00-15.16 ande Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Gudrun Svensson (c) Lisbet

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 1 Paragrafer 15-19 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 10.00-12.00 ande Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Margareta Bäckström (c) Dag Rogne Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) Bo Augustsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 1 Paragrafer 30-34 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 13.30 16.35 Beslutande Övriga deltagare Daniel Bäckström (C) Margareta Bäckström (C), suppleant Dag Rogne (C) Ulrika Simonsson (M) Jan Norlin

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 182-187 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 09.00-11.30 ande Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Paragrafer 118-120 Plats och tid Hermes, Svanskogsrummet kl. 16.00-18.00 Beslutande Gudrun Svensson (c) Jenny Evestam (c) Birgitta Månsson (c) Claes Karlsson (c) Lena Sonesson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 43-52 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 16.45 ande Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(25)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(25) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(25) 2009-12-07 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 263-278 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 13.30-18.40 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Ulrika Simonsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(12)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(12) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(12) 2010-10-04 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 188-195 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00 15.30 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Ulrika Simonsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 40-44 Plats och tid Gillbergarummet, Städet kl 14.00 16.30 ande Erik Blakstad (m) ordf Ralph Widing (c) Bengt Mattsson (s) Övriga deltagare Örjan Ström (siv), 43 Helen

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 12-17 Plats och tid Gillbergarummet, Städet kl 14.00 15.20 ande Närvarande, ej deltagande ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Erik Blakstad (m) Ralph Widing

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(37)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(37) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(37) Paragrafer 54-79 Plats och tid Stadshuset, Säfflesalen, kl. 19.00 21.15 ande Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Sven

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 29-36 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 18.55 Beslutande Enligt bifogad närvarolista Närvarande, ej tjänstgörande ers. - - Övriga deltagare Curt Urelid, socialchef

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 1-12 Plats och tid Gillbergarummet, Städet, kl 14.00 16.00 ande Närvarande, ej deltagande ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Erik Blakstad (m) Ralph Widing

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(19)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(19) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(19) Paragrafer 136-147 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00 15.40 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson (C), tj ers Alf Svanström

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(11)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(11) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(11) Paragrafer 46-54 Plats och tid Städet, Gillbergarummet kl. 14.00 15.30 ande Erik Blakstad (m) Ralph Widing (c) Leif Pettersson (siv) Bengt Eriksson (c) Christer Tengelin (c)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUNIKATION AB 2010-11-11

SÄFFLE KOMMUNIKATION AB 2010-11-11 OMMUN PROTOKOLL 1(6) Paragrafer 19-22 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 14:00 16:55 Beslutande Daniel Bäckström (C) Margareta Bäckström (C) Ulrika Simonsson (M) Christer Andersson (KD)) Jan

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(28)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(28) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(28) Paragrafer 1-17 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-16.10 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson (C) Lisbet Westerberg (C)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SOCIALNÄMNDEN 2009-03-06 Paragrafer 49-61 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.05 ande Närvarande, ej tjänstgörande Ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Lisbet

Läs mer

SÄFFLE KOMMUNIKATION AB

SÄFFLE KOMMUNIKATION AB OMMUN PROTOKOLL 1(7) Paragrafer 30-35 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14:00 16:05 ande Daniel Bäckström Knut Lillienau Jan Andersson Christer Andersson Jan Norlin Dag Rogne Erik Fogelberg

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 1 Paragrafer 4-12 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-16.30 ande Daniel Bäckström (c), t o m kl 15.00 Margareta Bäckström (c), fr o m 14.20 Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s), Jan Andersson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 53-64 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.30 ande Närvarande. ej tjänstgörande ersättare Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 173-181 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 09.00-14.55 ande Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(36)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(36) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(36) Paragrafer 150-177 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Christer Tengelin (C) Gudrun Svensson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 12-20 Plats och tid Hermes, Svanskogsrummet, kl. 14.00 17.15 ande Gudrun Svensson (c) Jenny Evestam (c) Claes Karlsson (c) kl. 14.00-17.00, Birgitta Månsson (c), kl.

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 36-43 Plats och tid Gillbergarummet, Städet, kl 14.00 16.25 ande Erik Blakstad (m) ordf Ralph Widing (c) Bengt Mattsson (s) Övriga deltagare Gunnar Ericson, stadsträdgårdsmästare,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 46-60 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 18.05 ande Närvarande, ej tjänstgörande Ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(6)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(6) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(6) 2010-09-14 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 38-42 ( 41 har justerats omedelbart) Plats och tid Städet, Gillbergarummet kl. 10.30 11.40 ande Erik Blakstad (m) ordf Ralph Widing (c)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Sven Junzell, kommunchef Lotta Carlborg, kommunsekreterare Gustaf Andersson, VD Säfflebostäder AB Lars Johansson, ekonomichef

Sven Junzell, kommunchef Lotta Carlborg, kommunsekreterare Gustaf Andersson, VD Säfflebostäder AB Lars Johansson, ekonomichef PROTOKOLL 1(44) Paragrafer 243-279 Plats och tid Stadshuset, Säfflesalen kl. 15.00 19.15 ande Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga deltagare Sven Junzell, kommunchef Lotta Carlborg,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 75-89 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.20 ande Närvarande, ej tjänstgörande Ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 158-172 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 09.00-14.00 ande Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c), tom 12.00, 158-161,

Läs mer

BEVIS OM ANSLAG. PROTOKOLL 1(26) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-15

BEVIS OM ANSLAG. PROTOKOLL 1(26) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-15 PROTOKOLL 1(26) Paragrafer 220-238 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00 16.45 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S), tj ers Ann Mlakar

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(16)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(16) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(16) 2010-05-17 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 104-115 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 09.00 16.20 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Ulrika Simonsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden. Se närvarolista på sida 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden. Se närvarolista på sida 2 1(14) Plats och tid Svanskogsrummet, Hermes, onsdagen den 13 april 2016 kl 14:00 16.40 Ajourneringar - ande Övriga närvarande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Ersättare Se närvarolista på sida 2 Christer

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(19)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(19) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(19) 2009-09-21 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 174-187 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00 15.25 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) t o m kl. 10.10,

Läs mer

PROTOKOLL 1(10) Kulturnämnden 2011-02-15

PROTOKOLL 1(10) Kulturnämnden 2011-02-15 PROTOKOLL 1(10) Paragrafer 11-17 Plats och tid Stadshuset, Ölserudsrummet kl. 15.30 18.00 ande Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Timmy Svensson (C) Iréne Ekberg (C) Lennarth Lindström (M) tjg ers Mikael Thorell

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

PROTOKOLL 1(18) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-06. Se nästa sida. Stefan Olsson. m... Lotta Carlborg. Paragrafer 255-268

PROTOKOLL 1(18) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-06. Se nästa sida. Stefan Olsson. m... Lotta Carlborg. Paragrafer 255-268 PROTOKOLL 1(18) Paragrafer 255-268 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00 16.10 ande Daniel Bäckström (C), kl. 09.00 15.00 Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige

PROTOKOLL Kommunfullmäktige PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2016-10-25 Sida 1 (13) Paragrafer 85-92 Plats och tid Musikskolans lokaler, Storgatan 9, Klippan, tisdag 25 oktober 2016 kl.19.00-20.20 Beslutande Enligt till

Läs mer

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 1 Kommunfullmäktige Plats och tid Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-08-29 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf Tommy Nilsson (s) 2:e v

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-10-20 1() Plats och tid Kommunhuset måndag 2014-10-20 kl 18.30-19.30 med ajournering 18.45-18.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik. kommunsekreterare Birigtta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Justerare Justeringens

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(21)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(21) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(21) 2009-11-02 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 213-227 Plats och tid ande Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00 12.40 ( 226 har justerats omedelbart) Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(20)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(20) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(20) 2009-10-05 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 188-199 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00 12.40 ande Daniel Bäckström (C), tj ers Kurt Andersson (KD) kl 09.00-11.45 Kerstin

Läs mer

Folkets hus, Amazon, Flen

Folkets hus, Amazon, Flen 198 Plats och tid Folkets hus, Amazon, Flen Kl 17.00-17.05 Beslutande Övriga deltagare Anders Berglöv (S), ordförande Lars Falk (A2), 1:e vice ordförande Björn Zetterqvist (M), 2:e vice ordförande Stefan

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44 1(10) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 9.00-10.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Kjell-Åke Johnsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(23)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(23) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Paragrafer 18-34 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00 17.40 ande Daniel Bäckström (C), kl. 14.00-17.10 Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson (C), tj

Läs mer