SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(22)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(22)"

Transkript

1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(22) Paragrafer Plats och tid Värmlands Nysäter, Bygdegården, kl ande Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga deltagare Sven Junzell, kommunchef Ingrid Strengsdal, kulturchef Protokolljusterare Erik Blakstad och Berit Johansson Underskrifter Sekreterare Ordförande... Ingrid Strengsdal... Birger Larsson... Justerare Erik Blakstad Berit Johansson BEVIS OM ANSLAG Instans Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum Tidigast datum för anslagets nedtagande Protokollets förvaringsplats Kommunledningskontoret, kanslienheten Namnteckning.

2 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 2(22) Kf 116 Studiebesök vid Hembygdsmuseet i Nysäter Dagens sammanträde inleds med ett studiebesök vid Hembygdsmuseet i Nysäter.

3 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 3(22) Kf 117 Fastställande av dagens föredragningslista Ordföranden redogör för inkommen interpellation som föreslås behandlas sist på dagens föredragningslista. Kommunfullmäktige fastställer föredragningslistan med redovisade tillägg och ändringar.

4 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 4(22) Kf 118 Kommunalrådet har ordet Kommunalråd Daniel Bäckström (C) informerar om vad som händer i kommunen. sunderlag - Birger Larsson (C) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktige har tagit del av informationen. Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.

5 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 5(22) Kf 119 Dnr Ks Ekonomisk uppföljning efter juli månad 2010 Ekonomisk uppföljning efter juli månad Kommunfullmäktige beräknas redovisa ett nollresultat. Kommunstyrelsens kontor beräknas redovisa ett överskott på 100 tkr. Kommunstyrelsen exkl kontor beräknas redovisa ett underskott på 850 tkr. Valnämnden beräknas redovisa ett nollresultat. Räddningstjänsten beräknas redovisa ett nollresultat. Miljö- och byggnadsnämnden beräknas redovisa ett nollresultat. Teknik- och fritidsnämnden beräknas redovisa ett underskott på tkr. Kommunrevisionen beräknas redovisa ett nollresultat. Kulturnämnden beräknas redovisa ett underskott på 90 tkr. Barn- och utbildningsnämnden beräknas redovisa ett underskott på tkr. Socialnämnden beräknas redovisa ett underskott på 500 tkr. Finansförvaltningen prognostiserar ett överskott på tkr. Totalt beräknas kommunen uppvisa ett överskott på tkr. Totalt efter juli prognostiseras ett överskott för Säffle kommun med 6,5 mnkr jämfört med budget. Det budgeterade överskottet för Säffle kommun är för närvarande 4 mnkr vilket innebär att kommunens resultat för 2010 är ett plusresultat med 10,5 mnkr. Resultatet för de flesta nämnder är i jämförelse med maj relativt oförändrat. De största förändringarna beloppsmässigt sett står barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden för. För dessa nämnder har hänsyn tagits till de medel man fått tilldelat som omstruktureringsmedel vilket var 1 mnkr för barn- och utbildningsnämnden samt 3 mnkr för socialnämnden. Fortfarande visar dock samtliga nämnder förutom miljö- och byggnadsnämnden samt kommunstyrelsens kontor underskott, en del mindre och en del större underskott. Överskott visas för finansförvaltningen där överskottet efter juli är 11 mnkr jämfört med budget samt för kommunstyrelsens kontor med 100 tkr. Enligt prognos från SKL från 17 augusti medför slutavräkningen för 2009 och 2010 att skatteintäkterna är 2 mnkr högre jämfört med prognosen före.

6 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 6(22) sunderlag Kommunledningskontorets sammanställning, Kommunstyrelsens protokoll, , 148 Birger Larsson (C) yrkar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige har tagit del av informationen om nämndernas ekonomiska uppföljning efter juli månad Utdrag till Kommunledningskontoret, ekonomienheten

7 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 7(22) Kf 120 Dnr Ks Ansökan om höjning av checkkredit för Säfflebostäder AB Säfflebostäder AB förvaltar sedan början av 2008 merparten av Säffle kommuns fastigheter. Bolaget har ett förvaltningsuppdrag åt kommunen och i bolagets redovisning finns det två separata redovisningsenheter och dessutom två separata bankkonton. Säfflebostäder AB har sedan lång tid haft en checkräkningskredit på 5 mnkr som avser ursprungliga Säfflebostäder AB. I och med förvaltningsuppdraget behövs en utökad kredit med ytterligare 5 mnkr för att kunna genomföra betalningsuppdragen som hör till förvaltningsuppdraget. Detta innebär en total checkkredit på 10 mnkr fördelad på två konton. Med anledning härav ansöker Kommunföretag i Säffle AB hos kommunfullmäktige om att ytterligare en checkkredit om 5 mnkr ska beviljas Säfflebostäder AB, avseende förvaltningsuppdraget. sunderlag Säfflebostäder AB:s tjänsteskrivelse, Säfflebostäder AB:s protokoll, , 25 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Kommunföretag i Säffle AB:s protokoll, , 22 Kommunstyrelsens protokoll, , 149 Birger Larsson (C) yrkar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja en utökad checkkredit om 5 mnkr för Säfflebostäder AB, avseende förvaltningsuppdraget. Omedelbar justering Denna paragraf förklaras omedelbert justerad Utdrag till Kommunledningskontoret, ekonomienheten Säfflebostäder AB, VD

8 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 8(22) Kf 121 Dnr Ks Ansökan om lån för ombyggnad av Hus 5 Säffle kommun har köpt del av fastigheten Stenhuset 6, Hus 5, av landstinget under år Flera intressenter har hört av sig till Forskningen i Säffle AB om möjligheten att hyra lokaler i Hus 5. De intressenter som för närvarande är aktuella avser två olika affärsverksamheter. Två avtal om 10 år vardera finns påskrivna för de båda affärsverksamheterna. För att inflyttning ska vara möjlig krävs i båda fallen ombyggnationer. Den beräknade kostnaden för ombyggnad uppgår till 7 mnkr. sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Kommunföretag i Säffle AB:s protokoll, , 21 Kommunstyrelsens protokoll, , 150 Birger Larsson (C) yrkar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Forskningen i Säffle AB ett lån om maximalt 7 mnkr för ombyggnad av Hus 5. Lånet finansieras genom att Säffle kommun lånar upp motsvarande belopp Utdrag till Kommunledningskontoret, ekonomienheten Forskningen i Säffle AB, VD

9 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 9(22) Kf 122 Dnr Ks Brotorp 1:1 Nyttjanderättsavtal fornvårdsområde Länsstyrelsen har under arbetat med att göra en översyn av länets fornvårdsprogram. Inom detta program har länsstyrelsen under många år med hjälp av främst Skogsstyrelsen ombesörjt markskötsel vid cirka 200 fornlämningsmiljöer över hela länet. Inom ramen för arbetet har länsstyrelsen nu gjort ett förnyat urval av fornlämningsmiljöer som de bedömer ska ingå framöver i Värmlands läns fornvårdsprogram och de ser gärna att Brotorp, som är ett röse, en stensättning och två stenkretsar och har fått nummer 20, är en av dessa miljöer. Länsstyrelsen har upprättat ett förslag till nyttjanderättsavtal för Brotorp. Avtalet gäller i 25 år räknat från 1 augusti 2010 och medför ingen kostnad för kommunen. Arealen är c:a 1,9 hektar och avtalet påverkar inte kommunens planer för nyttjande av området. Kommunledningskontoret anser att ett nyttjanderättsavtal är värdefullt för att skötselplanen för området ska kunna fungera. Skötseln av området kommer att ske i stort sett på samma sätt som tidigare. Länsstyrelsens förslag till nyttjanderättsavtal bör därför godkännas. sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Kommunstyrelsens protokoll, , 151 Birger Larsson (C) yrkar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till nyttjanderättsavtal med länsstyrelsen avseende del av fastigheten Brotorp 1: Utdrag till Kommunledningskontoret, fastighetsstrategen Länsstyrelsen Värmland

10 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 10(22) Kf 123 Dnr Ks Uppdatering av barn- och utbildningsnämndens tekniska plattform hemställan om investeringsmedel Barn- och utbildningsnämnden har ansökt hos kommunstyrelsen om att få använda 149 tkr av 2011 års investeringsmedel redan år Barn- och utbildningsnämnden bedömer att den tekniska plattformen (dataservrar) behöver uppdateras i och med satsningen på teknikprogrammet inom Herrgårdsgymnasiet. Kommunledningskontoret anser generellt att det endast ska vara i yttersta undantag som investeringsärenden beslutas under löpande budgetår. I det här fallet föreslår barn- och utbildningsnämnden att beloppet förskotteras 2011 års budget. Behovet av serverbyte var inte klarlagt när beslutet om teknikprogrammet togs. Eftersom det här gäller hela barn- och utbildningsförvaltningens serverpark kan det inte sägas ha direkt koppling till utvecklingen av programmet även om det är en sidoeffekt. Den nya uppsättning av server och system som IT-enheten föreslår gör det emellertid inte rimligt att ha en specifik maskin för teknikprogrammet och andra maskiner för övrig verksamhet. Kommunledningskontoret tillstyrker att barn- och utbildningsnämnden får ta i anspråk 149 tkr av 2011 års investeringsbudget till uppdatering av den tekniska plattformen år Nämndens investeringsram för år 2011 minskas med motsvarande belopp. Beloppet är inte av den storleken att det påverkar kommunens likviditet år sunderlag Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, Barn- och utbildningsnämndens protokoll, , 79 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Kommunstyrelsens protokoll, , 152 Birger Larsson (C) yrkar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

11 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 11(22) Kommunfullmäktige beslutar följande: 1. Barn- och utbildningsnämnden får ta i anspråk 149 tkr av 2011 års investeringsbudget till uppdatering av den tekniska plattformen år Barn- och utbildningsnämndens investeringsram för år 2011 minskas med motsvarande belopp Utdrag till Kommunledningskontoret, ekonomienheten Barn- och utbildningsnämnden

12 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 12(22) Kf 124 Dnr Ks Högsta hyra för bostäder med särskild service för vuxna Insatserna i lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är enligt 9 i princip avgiftsfria för den enskilde. Av den som har hel ålderspension, hel sjukersättning, hel aktivitetsersättning eller annan inkomst av motsvarande storlek, får kommunen ta ut skäliga avgifter för bl.a. bostadskostnader. Avgiften får inte överstiga kommunens självkostnader och den enskilde ska tillförsäkras tillräckliga medel för sina personliga behov av mat, kläder, fritid, tandvård etc. om ett hyrestak på kr/mån för bostäder med särskild service för vuxna (LSS 9 ) fastställdes av kommunfullmäktige den 25 november 2002, 162. Kommunfullmäktiges beslut grundade sig på då gällande regler för bostadstillägg för pensionärer, som har ändrats. sunderlag Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, Socialnämndens protokoll, , 59 Kommunstyrelsens protokoll, , 153 Birger Larsson (C) yrkar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar följande: 1. Högsta hyra för bostad med särskild service enligt LSS och SoL är kr per månad inklusive värme och fastighetsskötsel från och med 1 oktober 2010 till 31 december Därefter sker årlig prövning av hyrans storlek. 2. Kostnad för hushållsel och kabel-tv tillkommer Utdrag till Socialnämnden

13 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 13(22) Kf 125 Dnr Ks Utvärdering av vårdnadsbidrag Kommunfullmäktige beslutade , 7, att införa helt kommunalt vårdnadsbidrag i Säffle kommun om kr per barn och kalendermånad med start från och med den 1 april Barn- och utbildningsnämnden fick i uppdrag att handlägga hantering och utbetalning av vårdnadsbidrag. Dessutom antogs barn- och utbildningsnämndens förslag till lokala riktlinjer för vårdnadsbidrag i Säffle kommun. Kommunfullmäktige beslutade även att en utvärdering av vårdnadsbidraget skulle ske efter 1 år samt att resultatet återkopplas till kommunfullmäktige. Barn- och utbildningsnämnden redovisar en utvärdering för perioden sunderlag Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, Barn- och utbildningsnämndens protokoll, , 76 Kommunstyrelsens protokoll, , 154 Birger Larsson (C) yrkar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige har tagit del av informationen om utvärdering av vårdnadsbidrag Utdrag till Barn- och utbildningsnämnden

14 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 14(22) Kf 126 Dnr Ks Godkännande av årsredovisning 2009 för Värmlands läns Vårdförbund Värmlands läns Vårdförbund har översänt årsredovisning 2009 till kommunfullmäktige i Värmlands kommuner för behandling och ställningstagande angående ansvarsfrihet. sunderlag Årsredovisning 2009, Värmlands läns Vårdförbund, Kommunstyrelsens protokoll, , 155 Birger Larsson (C) yrkar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 2009 för Värmlands läns Vårdförbund. 2. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för Värmlands läns Vårdförbunds direktion Utdrag till Värmlands läns Vårdförbund

15 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 15(22) Kf 127 Dnr Ks Förslag angående antal ledamöter i nämnderna Vid kommunstyrelsens sammanträde den 7 juni 2010, 130, beslutades att en parlamentarisk grupp som utgörs av en representant från varje partigrupp ska tillsättas med uppdraget att se över antalet politiker. Uppdraget ska vara klart till den 1 september sunderlag Kommunstyrelsens protokoll, , 130 Parlamentariska gruppens protokoll, , 1 Kommunstyrelsens protokoll, , 156 Birger Larsson (C) yrkar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag med ändringen att kommunfullmäktige stryks från beslutet. Kommunfullmäktige beslutar följande: 1. Antalet ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen, nämnder och bolag förblir oförändrat för mandatperioden Diskussionen med Åmål angående gemensam nämnd inom kommunalteknik, fritid och lokalvård från och med den 1 januari 2011 fortsätter i enlighet med tidigare uppdrag.

16 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 16(22) Kf 128 Dnr Ks Förslag till sammanträdesplanering för kommunfullmäktige 2011 Varje år beslutar nämnderna om nästkommande års sammanträdesdagar. Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till plan för sammanträden för arbetsutskottet, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under Kommunledningskontoret föreslår att sammanträdesplaneringen för år 2011 fastställs i enlighet med förslaget. sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Kommunstyrelsens protokoll, , 157 Birger Larsson (C) yrkar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa sammanträdesdagarna för kommunfullmäktige 2011.

17 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 17(22) Kf 129 Dnr Ks Förslag till gemensam livsmedelspolicy för Säffle kommun och Dalslandskommunerna Dalslands miljökontor har tagit fram ett förslag till reviderad livsmedelspolicy på miljöområdet som ett underlag inför den gemensamma livsmedelsupphandling som kommer att genomföras för kommunerna. Policyn slår inte fast några gemensamma mål i absoluta mått när det gäller ökningen av ekologiska respektive närproducerade livsmedel. Det är upp till varje kommun att sätta dessa mål utifrån nuläge och ambitionsnivå. Kommunledningskontoret föreslår att Säffle kommuns ambitionsnivå när det gäller införandet av ekologiska livsmedel överlämnas till budgetberedningen för ställningstagande i det kommande budgetarbetet. sunderlag Förslag till livsmedelspolicy, Dalslandskommunerna och Säffle kommun Kostenhetens tjänsteskrivelse, Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Kommunstyrelsens protokoll, , 158 Ulrika Simonsson (M) tillstyrker kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar följande: 1. Den livsmedelspolicy som tagits fram för Säffle kommun och Dalslandskommunerna inför den kommande gemensamma livsmedelsupphandlingen antas. 2. Ambitionsnivån när det gäller takten på ökad andel ekologiska produkter överlämnas till budgetberedningen för ställningstagande. Säffle kommuns kommande ansökan om att bli diplomerad Fair Trade City ska beaktas.

18 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 18(22) Utdrag till Barn- och utbildningsnämnden, kostenheten Dalslandskommunernas kommunalförbund, Katarina Gip

19 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 19(22) Kf 130 Dnr Ks Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS Kommunen har enligt socialtjänstlagen (2001:453) SoL skyldighet att till länsstyrelsen, kommunens revisorer och kommunfullmäktige rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. Från infördes samma skyldighet även i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. sunderlag Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, Socialnämndens protokoll, , 64 Yrkande Birger Larsson (C) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktige har tagit del av informationen. Kommunfullmäktige har tagit del av informationen Utdrag till Socialnämnden

20 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 20(22) Kf 131 Dnr Ks Interpellation angående FN:s standardregler för människor med funktionshinder Lillie Karlsson (S) inkommer den 27 september 2010 med en interpellation ställd till kommunalrådet angående FN:s standardregler för människor med funktionshinder. sunderlag Interpellation från Lillie Karlsson (S), Birger Larsson (C) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att interpellationen besvaras vid nästa sammanträde. Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen besvaras vid nästa sammanträde Utdrag till Kommunalrådet

21 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 21(22) Närvarolista vid kommunfullmäktiges sammanträde Plats Ledamöter Närvaro Tjänstgörande ersättare 1 Daniel Bäckström C x 2 Jan Norlin S x 3 Kerstin Einevik Bäckstrand C x 4 Eivor Karlsson S x 5 Lisbet Westerberg C x 6 Fredrik Larsson M x 7 Bo Augustsson S x 8 Ralph Widing C x 9 Gudrun Svensson C x 10 Erik Jansson SIV x 11 Ann Mlakar S x Bengt Mattsson 12 Cecilia Riveros Boström M x Ersättare saknas 13 Britt-Marie Johansson C x 14 Jan Andersson S x 15 Markus Bäckström C x 16 Kurt Andersson KD x 17 Per Edlund SD - Ersättare saknas 18 Margareta Bäckström C x 19 Ingegerd Welin Fogelberg SIV x 20 Ulla Heidrich FP x Bo Ribaeus 21 Birgitta Månsson C x 22 Bo Andersson M x Erik Blakstad 23 Gunnel Clettborn S x 24 Irene Ekberg C x 25 Örjan Ström SIV x 26 Lars Stolpe V x 27 Jenny Evestam C x 28 Ulrika Simonsson M x 29 Lillie Karlsson S x 30 Catarina Nilsson C x 31 Iréne von Dolwitz SIV x 32 Johan Olsson S x 33 Christer Tengelin C x 34 Kjell Olsson SIV x 35 Stefan Olsson S x 36 Åke Karlsson S x 37 Charlotte Söderqvist MP x Magnus Larsson 38 Berit Johansson S x 39 Margareta der Nederlanden C x 40 Olle Danielsson KD x 41 Birger Larsson C x Övrigt

22 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 22(22) Närvarande, ej tjänstgörande ersättare: Alf Svanström (C), kl Lena Karlsson (C), kl Jerome Davidsson (S), kl

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(13)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(13) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(13) 2010-02-01 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 21-29 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00 15.20 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Ulrika Simonsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(21)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(21) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(21) 2009-11-02 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 213-227 Plats och tid ande Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00 12.40 ( 226 har justerats omedelbart) Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28 Kommunfullmäktige 2013-11-11 Sammanträdesdatum Sida 1-28 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 11 november 2013, kl. 18:30-20:35. ande Ordförande Bengt Jernhall samt vid 95-97 30 ordinarie ledamöter

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20. Kommunfullmäktige 21 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.20 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Bo Ivgren (m) (ordförande) Elwe

Läs mer

Alf Johansson (S), ordförande

Alf Johansson (S), ordförande Kommunfullmäktige 2014-12-08 1 (99) Plats och tid Lindberghallen Djurås, kl. 15.00-22.20 Beslutande Ledamöter Alf Johansson (S), ordförande Irene Homman (S) Sofia Jarl (C) Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan

Läs mer

Irené Homman (S) ordförande. Anders Bengtsson (KD) 233-254, 257, 260, 261. Per-Arne Leck (V) Christer Iversen (FP) 233-254, 257, 260, 261

Irené Homman (S) ordförande. Anders Bengtsson (KD) 233-254, 257, 260, 261. Per-Arne Leck (V) Christer Iversen (FP) 233-254, 257, 260, 261 Kommunstyrelsen 2014-11-18 1 (66) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-17.55 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irené Homman (S) ordförande Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 284 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), utom 125 Stig Davidson, ordförande (c), 125 Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare. Lars Gezelius och Marianne Wirén

Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare. Lars Gezelius och Marianne Wirén Kommunfullmäktige 2006-11-27 1 Plats och tid Vara Konserthus, Vara kl. 17.00 20.15 Beslutande Övriga deltagande Dan Jonasson, ekonomichef 12/06:2 Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare Justerare

Läs mer

Nafih Mawlod (S) och Pamela Hopkins (SD) ersättare John Omoomian (S) och Thord Durnell (SD) Kanslienheten, 27 maj kl. 13.00.

Nafih Mawlod (S) och Pamela Hopkins (SD) ersättare John Omoomian (S) och Thord Durnell (SD) Kanslienheten, 27 maj kl. 13.00. Plats och tid Lindesberg Arena, Aktiviteten, kl. 17.00-19.15 ande Se bilaga Övriga deltagande Anna Nilsson, sekreterare Gunilla Sandgren, ekonomichef Marita Haraldsson (MP) ej tjänstgörande 94-97 tjänstgörande

Läs mer

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2008-12-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt Plats och tid Nya näset, kommunhuset, kl. 9.00-10.50 ande Irja Gustavsson (S), ordförande 92-119 Jonas Kleber (C), vice ordförande 92-119, ordförande 120-130 Per Söderlund (SD) Daniel Andersson (S) Anniette

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21

Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21 2015-05-21 Sida 1 (29) Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21 På grund av personuppgiftslagen (PUL) kan vissa personuppgifter vara borttagna (kryssade) i protokollet. Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M)

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M) Sammanträdesdatum 1(52) Plats och tid Ronnebysalen kl 18.00 21.15 ande Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla 2015-03-18 och utsänts till s ledamöter och ersättare

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Christer Jonsson, (kd), ordförande Birgita Sigfridsson, (c)

Christer Jonsson, (kd), ordförande Birgita Sigfridsson, (c) 2013-09-30 1(23) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Forum, Vindeln, måndagen den 30 september 2013, kl 13.00-16.10, ajournering mellan kl 14.30-14.35, 15.05-15.15 och kl 15.30-15.40. Christer Jonsson,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-06-07 1. Eva Johansson (C) Annika Bergqvist (S) Stefan Carlsson (S) Anders Fransson (S) avvek 17.50

Kommunstyrelsen 2011-06-07 1. Eva Johansson (C) Annika Bergqvist (S) Stefan Carlsson (S) Anders Fransson (S) avvek 17.50 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-06-07 1 Plats och tid Kommunhuset Svenljunga kl 14.00 18.30 (Ajournering 18.00 18.15) Ej tjänstgörande ersättare Beslutande Eva Johansson (C)

Läs mer

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL. 13.30-15:20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer

Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson, projektledare, 3. Tobias Eriksson och Kjerstin Persson

Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson, projektledare, 3. Tobias Eriksson och Kjerstin Persson 1 (22) Plats och tid Frykensalen, biblioteket i Sunne, kl 19:00-21:45 Paragrafer Beslutande Se sid 2 1-17 Övriga närvarande Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson,

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer