SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1"

Transkript

1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer Plats och tid Trätäljarummet, Stadshuset, kl ande Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Gudrun Svensson (c) Lisbet Westerberg (c) Margareta Bäckström (c) t.o.m tj ers Christer Tengelin Ulrika Simonsson (m) Ulla Heidrich (fp) tj ers Bo Ribaeus Kurt Andersson (kd) Ingegerd Welin Fogelberg (siv) Jan Norlin (s) Bo Augustsson (s) tj ers Åke Karlsson Jan Andersson (s), tj ers Eivor Karlsson Ann Björkqvist Mlakar (s) Alf Svanstöm (c) Se nästa sida Protokolljusterare Jan Norlin Underskrifter Sekreterare... Louise Moosberg Ordförande... Daniel Bäckström Justerare... Jan Norlin BEVIS OM ANSLAG Instans Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum Tidigast datum för anslagets nedtagande Protokollets Kommunledningskontoret, förvaringsplats kanslienheten Namnteckning...

2 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 2 (25) Närvarande, ej tjänstgörande ersättare: Magnus Larsson (mp) Iréne Ekberg (c) t.o.m Alf Svanström (c) Ann Melitshenko (siv) Christer Tengeling (c) t.o.m därefter tjänstgörande Övriga deltagare: Sven Junzell, t.f. kommunchef/personalchef Louise Moosberg, kommunsekreterare Håkan Johansson, t.f. ekonomichef, 31

3 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 3 (25) Ks 31 Dnr Ekonomisk uppföljning efter februari månad 2009 T.f. ekonomichef Håkan Johansson informerar om den ekonomiska uppföljningen efter februari månad sunderlag -- n Daniel Bäckström (c) yrkar att kommunstyrelsen tagit del av informationen om nämndernas ekonomiska prognoser efter februari månad Kommunstyrelsen har tagit del av informationen om nämndernas ekonomiska prognoser efter februari månad 2009.

4 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 4 (25) Ks 32 Dnr Ks Förslag till skolplan för Säffle kommun I alla kommuner ska det finnas en av kommunfullmäktige antagen skolplan som visar hur kommunens skolväsende ska gestaltas och utvecklas. Av skolplanen ska särskilt framgå de åtgärder som kommunen avser vidta för att uppnå de nationella mål som har satts upp för skolan. Kommunen ska kontinuerligt följa upp samt utvärdera skolplanen. sunderlag Förslag till Skolplan, Barn- och utbildningsnämndens protokoll, , 157 Arbetsutskottets protokoll, Daniel Bäckström (c) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets protokoll. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till skolplan för Säffle kommun med nedanstående ändringar: 1. Under punkten 1.2 ska stå att förvaltningschefen ansvarar för att all uppföljning sker med enhetliga metoder i hela verksamheten för att kunna genomföra jämförelser mellan enheter och göra sammanställningar och analyser. Dessa jämförelser ska finnas med i den årliga kvalitetsredovisningen så att kommunfullmäktige får återrapporterat hur utvecklingen fortskrider. 2. Det ska vara punkt efter ordet skolplanen under punkten 1.3 första stycket sista meningen. Resterande del av meningen stryks helt. 3. Punkten 2.7 punkt 3 tas bort då den informationen redan finns under punkt 2.1 punkt 1.

5 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 5 (25) 4. Det under punkten 1.3 lägg till en mening i andra stycket läggs till en mening med följande lydelse: Det övergripande målet ska vara att 100 % av eleverna lämnar skolan med godkända betyg.

6 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 6 (25) Ks 33 Dnr Ks Svar på motion angående arbetsbeskrivning för kommunanställda tjänstemän Owe Edman (mp) inkom den 28 januari 2008 med en motion till kommunfullmäktige angående att införa arbetsbeskrivning för kommunanställda förvaltningschefer samt deras närmaste medarbetare. Kommunledningskontoret har berett frågan och ställer sig positiva till förslaget. Däremot har man kommit fram till att införande av arbetsbeskrivningar inte bör införas av det slag som efterfrågas i motionen utan föreslår istället att man inför en instruktion för förvaltningschefer. Instruktionen är avsedd att klargöra arbetsfördelningen mellan nämnd, kommunchef och förvaltningschefen, förvaltningschefens ansvar, skyldigheter och befogenheter. Motionen anses därmed vara besvarad. sunderlag Motion från Owe Edman (mp), Kommunfullmäktiges protokoll, , 8 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Arbetsutskottets protokoll, , 28 Daniel Bäckström (c) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Ingegerd Welin Fogelberg (siv) yrkar att motionen ska anses vara bifallen. sgång Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla Daniel Bäckströms yrkande.

7 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 7 (25) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige beslutar att införa en instruktion för förvaltningschefer. Instruktionen är avsedd att klargöra arbetsfördelningen mellan nämnd, kommunchef och förvaltningschefen, förvaltningschefens ansvar, skyldigheter och befogenheter. 2. Instruktionerna för förvaltningscheferna införs på prov under ett år, från det att de är framtagna och godkända av respektive part. Instruktionerna ska därefter utvärderas utifrån deras syfte, mål och resultat av berörda parter. Utvärderingen ska sedan ligga till grund för huruvida instruktioner ska införas på fler tjänster i organisationen eller inte. 3. Motionen anses därmed vara besvarad.

8 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 8 (25) Ks 34 Dnr Ks Försäljning av fastigheterna Svaneholm 1:177 och Svaneholm 1:179 Carl Ugglas gata samt Carl Ugglas gata 13 i Svanskog Försäljning av fastigheterna Svaneholm 1:177 och Svaneholm 1:179, Carl Ugglas gatan samt Carl Ugglas gata 13 i Svanskog. sunderlag Säfflebostäder AB:s tjänsteskrivelse, Säfflebostäder AB:s protokoll, , 25 Kommunföretag i Säffle AB:s protokoll, , 9 Arbetsutskottets protokoll, , 30 Daniel Bäckström (c) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets protokoll. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige godkänner förslaget till köpekontrakt avseende fastigheterna Svaneholm 1:177 och Svaneholm 1:179, Carl Ugglas gata samt Carl Ugglas gata 13 i Svanskog.

9 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 9 (25) Ks 35 Dnr Ks Förslag till finansiering av ny ventilation i stallet och i personalutrymmena, i lokaler på fastigheten Säffle 6:18 Förslag till finansiering av ny ventilation i stallet och i personalutrymmena, i lokaler på fastigheten Säffle 6:18. Ventilationen i stallet har under flera år varit bristfällig, vilket bl a medfört att hästar har blivit sjuka. Svartmögel har uppstått på väggar och i tak. Kommunens djurskyddsinspektör framförde under våren 2008 kritik mot lokalerna vilken resulterade i att kommunledningskontoret tillsammans med kommunledningen beslutade att snarast åtgärda bristerna. Säfflebostäder AB har utfört projektering av ny ventilationsanläggning m m. och arbetena påbörjades under vintern 2008/2009. De är ännu inte slutförda. Den beräknade kostnaden är kronor exklusive moms. Kommunledningskontoret föreslår kommunfullmäktige att besluta att finansiera en ny ventilationsanläggning m m i stallet med kr ur eget kapital. sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Arbetsutskottets protokoll, , 32 Daniel Bäckström (c) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att finansiera en ny ventilationsanläggning m.m. i stallet med kronor ur eget kapital.

10 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 10 (25) Ks 36 Dnr Ks Ansökan om bidrag till installation av digitalprojektor i fastigheten Trätälja 5 (Sagabiografen), Västra Storgatan 3 i Säffle Sagabiograferna i Säffle och Åmål har kommit in med en ansökan om att tillföra en digitalprojektor till den tekniska utrustningen. Kommunledningskontoret föreslår att bidrag till installering av digitalprojektor bör medges med 120 tkr och att anslaget ska finansieras genom ianspråktagande av eget kapital. sunderlag Skrivelse från Säffle Filmstudio, Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Arbetsutskottets protokoll, , 33 Daniel Bäckström (c) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Ulrika Simonsson (m) yrkar att investeringsmedel till Sagabiografen i Säffle avseende installation av digitalprojektor är motiverat när den nuvarande hyresskulden till kommunen är reglerad. Jan Norlin (s), Gudrun Svensson (c), Ingegerd Welin Fogelberg (siv) och Kerstin Einevik Bäckstrand (c) tillstyrker Daniel Bäckströms yrkande. sgång Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla Daniel Bäckströms yrkande. Omröstning Ordföranden läser upp följande omröstningsproposition som godkännes av kommunstyrelsen: Den som röstar för Daniel Bäckströms yrkande röstar ja den som röstar för Ulrika Simonssons yrkande röstar nej.

11 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 11 (25) Omröstningen utfaller med 11 ja-röster och 1 nej-röst. En ledamot avstår från att rösta. Ja röstar: Kerstin Einevik Bäckstrand, Gudrun Svensson, Lisbet Westerberg, Margareta Bäckström, Bo Ribaeus, Ingegerd Welin Fogelberg, Jan Norlin, Åke Karlsson, Jan Andersson, Ann Mlakar, Daniel Bäckström. Nej röstar: Ulrika Simonsson Avstår från att rösta: Kurt Andersson Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar anslå 120 tkr i investering till kommunstyrelsen avseende installation av digitalprojektor i fastigheten Trätälja 5, Västra Storgatan 3. Pengarna tas ur eget kapital.

12 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 12 (25) Ks 36 Dnr Ks Förslag till Trafikplan för Säffle kommun För att på ett enklare sätt praktiskt kunna arbeta med trafiksäkerhetsfrågor har beslutsdokumentet Trafikplan 2008 tagits fram. Den är resultatet av den trafiknätsanalys som togs fram Trafikplanen bör ligga till grund för principiella beslut vad beträffar ombyggnad och utbyggnad av gatunätet och trafiksäkerhetshöjande åtgärder inom tätbebyggt område i Säffle kommun. sunderlag Förslag till Trafikplan för Säffle kommun Teknik- och fritidsnämndens protokoll, , 92 Arbetsutskottets protokoll, , 15 (ärendet bordlagt) Teknik- och fritidsförvaltningen, kompletterande information, Arbetsutskottets protokoll, , 35 Daniel Bäckström (c) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige beslutar att dokumentet Trafikplan för Säffle kommun ska användas som grundregel, underlag och vägledning vid beslut i trafikfrågor inom tätbebyggt område i Säffle kommun. 2. Kommunfullmäktige beslutar att följande information ska läggas som en bilaga till Trafikplan för Säffle kommun : Med anledning av de möjligheter om kompletterande hastighetsgränser (40 och 60 km/t) som Vägverket presenterat mitt under trafikplanens remisstid och som gäller fr.o.m behöver vissa förtydligande om trafikplanen göras.

13 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 13 (25) Som komplettering till den hastighetsklassificering som omnämns i kapitlen 2.2 och 2.3 i trafikplanen kan sägas att det som omnämns som 30- områden/gator ska tolkas som lågfartsområden/-gator vilket innebär en lägre hastighet än 50 km/t. Detta kan i praktiken komma att innebära 30 eller 40 km/t. De gator som klassas som 50-gator ska i detta fall tolkas som normalfartsgator vilket i framtiden skulle kunna innebära 50 eller 60 km/t. Trafikplanen är inte tidsatt utan ska ses som vägledande för teknik- och fritidsnämndens trafiksäkerhetsarbete där enskilda delar kan utföras i lämplig turordning. Vissa delar av planen kanske aldrig kommer att kunna verkställas. Teknik- och fritidsnämnden ska utifrån planen och övriga behov prioritera och äska medel för de åtgärder de anser bör prioriteras inför varje budgetår.

14 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 14 (25) Ks 37 Dnr Ks Centrumutveckling för Säffle kommun Centrumkärnan med dess verksamheter är av stor strategisk betydelse för en kommun. Många människor har sin sysselsättning där samtidigt som den ska vara en symbol för kommunen och ge den dess identitet. Utbudet i dagens centrum är skiftande och innehåller delar av den varumix som dagens konsument efterfrågar. En brist är att det finns för få butiker av rikstäckande karaktär. Många butiker är små och av lokal karaktär. Detta är positivt men bara i förening med andra välkända butikskoncept. Vi bör sträva efter att få fler kedjor att etablera sig i centrum. För att kunna attrahera nyetableringar och för att inte centrum ska urarmas ytterligare är det av yttersta vikt att en utveckling av stadskärnan påbörjas snarast. Säffle kommun avser därför att tillsammans med Arvika, Eda och Årjäng lämna in en ansökan om att starta ett EU-projekt för att stärka handeln i Säffle kommun, Projektet sträcker sig över perioden 1 juli juni Den totala omslutningen på projektet är för Säffles del 7,8 mnkr, där Säffles medfinansiering består av 3 mnkr i likvida medel samt 900 tkr i arbetstid. Kommunledningskontoret anser att Säffle kommun ska delta i ovan nämnda EU-projekt och att Säffle kommun medfinansierar med 732 tkr i likvida medel 2009, 1,5 mnkr 2010, 500 tkr 2011 och 260 tkr sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Arbetsutskottets protokoll, , 24 (ärendet bordlagt) Arbetsutskottets protokoll, , 34 Kerstin Einevik Bäckstrand (c) yrkar att kommunledningskontoret ges i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag avseende fortsatt arbete med centrumutvecklingen, där hänsyn tas till att finansiering via EU-bidrag för närvarande inte är aktuell. Av beslutsunderlaget ska framgå hur ett fortsatt arbete med centrumutvecklingen ska bedrivas när det gäller:

15 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 15 (25) Organisation och tidsplan Arbetsprocess och ansvarsfördelning Former för medborgardialog Finansieringsmöjligheter Ulrika Simonsson (m), Gudrun Svensson (c) tillstyrker Kerstin Einevik Bäckstrands yrkande. Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag avseende fortsatt arbete med centrumutvecklingen, där hänsyn tas till att finansiering via EU-bidrag för närvarande inte är aktuell. Av beslutsunderlaget ska framgå hur ett fortsatt arbete med centrumutvecklingen ska bedrivas när det gäller: Organisation och tidsplan Arbetsprocess och ansvarsfördelning Former för medborgardialog Finansieringsmöjligheter Utdrag till Kommunledningskontoret, kommunchefen

16 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 16 (25) Ks 38 Dnr Ks Förskoleverksamheten i Svanskog Barn- och utbildningsförvaltningen aviserade i samband med budgetarbetet inför år 2008, ett prognostiserat behov av fler förskoleplatser i Svanskog fr.o.m hösten 2009 t.o.m. våren Förskolan Rävgårdens platser beräknades tas i anspråk för fyra- och femåringar, för vilka kommunen enligt Skollagen 2 a kap. 8 a har en skyldighet att erbjuda avgiftsfri förskola minst 525 timmar/år, s.k. allmän förskola. Inför hösten 2009 krävs en utökning av antalet platser i förskola. Platserna är budgeterade enligt förskolans resursfördelningsmodell. Däremot finns inga tillgängliga lokaler och inte heller medel avsatta för lokalhyror. Från hösten 2010 behövs ytterligare platser. Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att Säfflebostäder AB ger i uppdrag att låta ta fram skissförslag avseende ombyggnad av lokaler i närheten av Svanskogs skola till förskola till en beräknad kostnad av kronor. Åtgärden finansieras genom ianspråktagande av medel ur eget kapital. sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Arbetsutskottets protokoll, , 31 Daniel Bäckström (c) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen beslutar följande: 1. Säfflebostäder AB ges i uppdrag att låta ta fram skissförslag avseende ombyggnad av lokaler i närheten av Svanskogs skola till förskola till en beräknad kostnad av kronor.

17 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 17 (25) 2. Åtgärden finansieras genom ianspråktagande av medel ur eget kapital Utdrag till Kommunledningskontoret, fastighetsstrategen Kommunledningskontoret, ekonomienheten Säfflebostäder AB

18 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 18 (25) Ks 39 Dnr Ks Förslag att göra kommunstyrelsens sammanträden öppna för allmänheten Jan Norlin (s) lämnar in ett förslag till öppna sammanträden med kommunstyrelsen. Vilket innebär, med vissa undantag, att allmänheten bereds möjlighet att närvara under sammanträdet. Kommunfullmäktiges sammanträden är enligt lag alltid öppna för allmänheten. Huvudprincipen i kommunallagen gällande kommunstyrelsens och nämndernas sammanträden är dock att de ska hållas bakom stängda dörrar. Kommunerna har likväl rätt att avgöra om de ändå ska vara öppna om kommunfullmäktige har beslutat om denna möjlighet. I Säffle kommun beslutade kommunfullmäktige 1999 att ge nämnderna den möjligheten. Kommunledningskontoret anser att beslut om kommunstyrelsens sammanträden ska vara öppna är en fråga av politisk karaktär och överlämnar ärendet utan eget ställningstagande. sunderlag Skrivelse från Jan Norlin (s), Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Arbetsutskottets protokoll, , 29 Kerstin Einevik Bäckstrand (c) yrkar att kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram underlag för hur genomförandet av öppna sammanträden skulle kunna implementeras. Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram underlag för hur genomförandet av öppna sammanträden skulle kunna implementeras Utdrag till Kommunledningskontoret, kommunsekreteraren

19 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 19 (25) Ks 40 Dnr Ks Rapport gällande projekt Allas ansvar samt förfrågan avseende ansökan till länsstyrelsen Säffle kommun har under åren drivit det alkohol- och drogförebyggande projektet Allas ansvar med hjälp av bidrag från länsstyrelsen. Under 2007 upphörde anställningen av den samordnare som arbetat i projektet och under 2008 har ingen samordnare varit anställd. De två senaste åren har socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden gemensamt drivit Föräldrastödsprojektet med ekonomiskt stöd från länsstyrelsen. För 2009 kommer länsstyrelsen troligen inte att bevilja det projektet fortsatt ekonomiskt stöd. Socialnämndens önskemål är att få behålla de pengar länsstyrelsen utbetalat avseende Allas ansvar för 2008 och överföra dem till Föräldrastödsprojektet. sunderlag Socialförvaltningens rapport, Socialnämndens protokoll, , 100 Daniel Bäckström (c) yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen beslutar följande: 1. Godkänner rapporten till länsstyrelsen om projektet Allas Ansvar i Säffle. 2. Ansöker hos länsstyrelsen om att få använda de pengar som utbetalats avseende projektet Allas ansvar för 2008 till Föräldrastödsprojektet för 2009.

20 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 20 (25) Utdrag till Socialnämnden Kommunledningskontoret, kommunchefen

21 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 21 (25) Ks 41 Dnr Ks Ansökan om medfinansiering av upprustning av Eskilsäters bygdegård Eskilsäters bygdegårdsförening har hos Boverket ansökt om bidrag för att rusta upp sitt hus. För att Boverket skall medfinansiera är ett krav att kommunen medfinansierar med 30% av totalkostnaden vilket motsvarar tkr. Kommunledningskontoret anser att Eskilsäters bygdegårdsförening inte ska medges bidrag till ombyggnationen. sunderlag Ansökan från Eskilsäters bygdegårdsförening Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Arbetsutskottets protokoll, , 21 Daniel Bäckström (c) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet kommunledningskontorets tjänsteskrivelse. Kommunstyrelsen beslutar att inte medge medfinansiering till Eskilsäters bygdgårdsförening Utdrag till Eskilsäters bygdegårdsförening

22 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 22 (25) Ks 42 Dnr Ks Ansökan om medfinansiering av upprustning av Kohlsäters Folkets Hus Kohlsäters Folkets Hus-förening har hos Boverket ansökt om bidrag för att rusta upp sitt hus. För att Boverkat skall medfinansiera är ett krav att kommunen medfinansierar med 30% av totalkostnaden vilket motsvarar kr. Kommunledningskontoret anser att Kohlsäters Folkets Husförening inte ska medges bidrag till ombyggnation. sunderlag Ansökan från Kohlsäters Folkets Hus Förening, Kommunledningskontorets tjänsteskivelse, Arbetsutskottets protokoll, , 22 Daniel Bäckström (c) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunledningskontorets tjänsteskrivelse. Jan Norlin (s) yrkar att kommunstyrelsen ska bifalla Kohlsäters ansökan om finansiellt stöd. Ingegerd Welin Fogelberg (siv) tillstyrker Jan Norlins yrkande. Ulrika Simonsson (m) tillstyrker Daniel Bäckströms yrkande. sgång Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla Daniel Bäckströms yrkande. Omröstning Ordföranden läser upp följande omröstningsproposition som godkännes av kommunstyrelsen: Den som röstar för Daniel Bäckströms yrkande röstar ja den som röstar för Jan Norlins yrkande röstar nej. Omröstningen utfaller med 8 ja-röster och 5 nej-röster.

23 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 23 (25) Ja röstar: Kerstin Einevik Bäckstrand, Gudrun Svensson, Lisbet Westerberg, Christer Tengelin, Ulrika Simonsson, Bo Ribaeus, Kurt Andersson, Daniel Bäckström. Nej röstar: Ingegerd Welin Fogelberg, Jan Norlin, Åke Karlsson, Jan Andersson, Ann Mlakar Kommunstyrelsen beslutar att inte medge medfinansiering till Kohlsäters Folkets Hus-förening Utdrag till Kohlsäters Folkets-Hus Förening

24 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 24 (25) Ks 43 Anmälan av beslut fattade enligt kommunstyrelsens delegeringsordning Ärendet utgår

25 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 25 (25) Ks 44 Anmälda handlingar Kommunledningskontoret presenterar en förteckning över handlingar som anmäls till kommunstyrelsen under perioden sunderlag Kommunledningskontorets förteckning, Daniel Bäckström (c) yrkar att kommunstyrelsen tagit del av informationen. Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 153-156 Plats och tid Trätäljarummet, Stadshuset, kl. 13.00-14.55 ande Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Gudrun Svensson (c) Lisbet Westerberg (c)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 107-118 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 14.00-16.00 ande Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 31-49 Plats och tid Säfflesalen, Stadshuset, klockan 19.00-20.40 ande Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga deltagare Sven Junzell, t.f. kommunchef/personalchef

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 139-152 Plats och tid Krokstad Herrgård, kl. 14.00-18.45 ande Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Gudrun Svensson (c) Lisbet Westerberg (c) Margareta

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 120-135 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 14.00-16.30 ande Daniel Bäckström (c) tj ers Alf Svensson Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Gudrun Svensson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 1-16 Plats och tid Trätäljarummet, Stadshuset, kl. 14.00-16.45 ande Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Gudrun Svensson (c) Lisbet

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 182-187 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 09.00-11.30 ande Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 1-14 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 08.00-12.20 ande Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 1-12 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 14.00-15.00 ande Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Gudrun Svensson (c) Lisbet Westerberg (c) Margareta

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(23)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(23) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Paragrafer 1-15 Plats och tid Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00 21.05 ande Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga deltagare Sven Junzell, kommunchef

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 1-8 Plats och tid Stadshuset, Säfflesalen, kl. 19.00-19.30 ande Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga deltagare Sven Junzell, personalchef

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 196-210 Plats och tid Trätäljarummet, Stadshuset, kl. 14.00-15.16 ande Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Gudrun Svensson (c) Lisbet

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) 2009-09-14 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 171-173 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 13.00 13.30 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Ulrika Simonsson

Läs mer

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista.

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista. SÄFFLE KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PROTOKOLL 1(11) Datum 2009-03-16 Paragrafer 68-74 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00-14.00 ande Övriga deltagare Prottokolljusterare Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 1 Paragrafer 15-19 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 10.00-12.00 ande Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Margareta Bäckström (c) Dag Rogne Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) Bo Augustsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 173-181 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 09.00-14.55 ande Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 113-130 Plats och tid Säfflesalen, Stadshuset, klockan 19.00-21.30 ande Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga deltagare Ingrid Strengsdal,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 1 Paragrafer 25-40 Plats och tid Stadshuset, Säfflesalen, kl. 19.00 21.00 ande Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga deltagare Sven Junzell, t.f. kommunchef Ingrid Strengsdal,

Läs mer

Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson (S)

Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson (S) PROTOKOLL 1(20) Paragrafer 239-254 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 08.30 11.25 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 1 Paragrafer 1-6 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 10.20-12.15 ande Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Margareta Bäckström (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) Bo Augustsson (s) Ingegerd

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

SÄFFLE KOMMUNIKATION AB 2010-11-11

SÄFFLE KOMMUNIKATION AB 2010-11-11 OMMUN PROTOKOLL 1(6) Paragrafer 19-22 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 14:00 16:55 Beslutande Daniel Bäckström (C) Margareta Bäckström (C) Ulrika Simonsson (M) Christer Andersson (KD)) Jan

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 158-172 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 09.00-14.00 ande Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c), tom 12.00, 158-161,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(19)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(19) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(19) 2009-10-19 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 200-212 ( 210 har justerats omedelbart) Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 09.00 14.20 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(15)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(15) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(15) 2010-03-15 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 51-60 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00 15.15 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Ulrika Simonsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 1 Paragrafer 30-34 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 13.30 16.35 Beslutande Övriga deltagare Daniel Bäckström (C) Margareta Bäckström (C), suppleant Dag Rogne (C) Ulrika Simonsson (M) Jan Norlin

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 69-74 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.15 ande Närvarande, ej tjänstgörande Ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros

Läs mer

Sven Junzell, kommunchef Lotta Carlborg, kommunsekreterare Lars Johansson, ekonomichef. Lena Karlsson, Gunnel Clettborn. ...

Sven Junzell, kommunchef Lotta Carlborg, kommunsekreterare Lars Johansson, ekonomichef. Lena Karlsson, Gunnel Clettborn. ... PROTOKOLL 1(22) Paragrafer 132-147 Plats och tid Stadshuset, Säfflesalen, kl. 19.00 20.10 ande Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga deltagare Sven Junzell, kommunchef Lotta Carlborg,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(11)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(11) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(11) Paragrafer 46-54 Plats och tid Städet, Gillbergarummet kl. 14.00 15.30 ande Erik Blakstad (m) Ralph Widing (c) Leif Pettersson (siv) Bengt Eriksson (c) Christer Tengelin (c)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 1 Paragrafer 4-12 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-16.30 ande Daniel Bäckström (c), t o m kl 15.00 Margareta Bäckström (c), fr o m 14.20 Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s), Jan Andersson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 84-92 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.40 ande Ej tjänstgörande Ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c) Margareta der

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 12-17 Plats och tid Gillbergarummet, Städet kl 14.00 15.20 ande Närvarande, ej deltagande ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Erik Blakstad (m) Ralph Widing

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(22)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(22) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(22) Paragrafer 116-131 Plats och tid Värmlands Nysäter, Bygdegården, kl. 18.30 19.45 ande Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga deltagare Sven Junzell,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(12)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(12) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(12) 2010-10-04 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 188-195 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00 15.30 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Ulrika Simonsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(26)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(26) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(26) Paragrafer 132-149 Plats och tid Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00 20.20 ande Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga deltagare Sven Junzell, kommunchef

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(19)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(19) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(19) Paragrafer 136-147 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00 15.40 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson (C), tj ers Alf Svanström

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 20-29 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.10 ande Närvarande, ej tjänstgörande Ersättare Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 61-68 Plats och tid Hermes, Svanskogsrummet kl. 16.00 16.45 ande Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Lisbet Westerberg (c) Marianne Blom (c) Margareta der Nederlanden

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(16)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(16) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(16) 2010-05-17 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 104-115 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 09.00 16.20 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Ulrika Simonsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Paragrafer 118-120 Plats och tid Hermes, Svanskogsrummet kl. 16.00-18.00 Beslutande Gudrun Svensson (c) Jenny Evestam (c) Birgitta Månsson (c) Claes Karlsson (c) Lena Sonesson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 62-71 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.25 ande Närvarande,ej tjänst- görande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 43-52 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 16.45 ande Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(17)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(17) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Paragrafer 104-115 Plats och tid Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00 19.40 ande Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga deltagare Ingrid Strengsdal, kulturchef

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 75-84 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.50 ande Närvarande, ej Tjänstgörande Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c) Margareta

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 65-74 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.30 ande Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros

Läs mer

PROTOKOLL 1(18) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-06. Se nästa sida. Stefan Olsson. m... Lotta Carlborg. Paragrafer 255-268

PROTOKOLL 1(18) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-06. Se nästa sida. Stefan Olsson. m... Lotta Carlborg. Paragrafer 255-268 PROTOKOLL 1(18) Paragrafer 255-268 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00 16.10 ande Daniel Bäckström (C), kl. 09.00 15.00 Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson

Läs mer

PROTOKOLL 1(10) Kulturnämnden 2011-02-15

PROTOKOLL 1(10) Kulturnämnden 2011-02-15 PROTOKOLL 1(10) Paragrafer 11-17 Plats och tid Stadshuset, Ölserudsrummet kl. 15.30 18.00 ande Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Timmy Svensson (C) Iréne Ekberg (C) Lennarth Lindström (M) tjg ers Mikael Thorell

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(36)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(36) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(36) Paragrafer 150-177 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Christer Tengelin (C) Gudrun Svensson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUNIKATION AB

SÄFFLE KOMMUNIKATION AB OMMUN PROTOKOLL 1(7) Paragrafer 30-35 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14:00 16:05 ande Daniel Bäckström Knut Lillienau Jan Andersson Christer Andersson Jan Norlin Dag Rogne Erik Fogelberg

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 40-44 Plats och tid Gillbergarummet, Städet kl 14.00 16.30 ande Erik Blakstad (m) ordf Ralph Widing (c) Bengt Mattsson (s) Övriga deltagare Örjan Ström (siv), 43 Helen

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 36-43 Plats och tid Gillbergarummet, Städet, kl 14.00 16.25 ande Erik Blakstad (m) ordf Ralph Widing (c) Bengt Mattsson (s) Övriga deltagare Gunnar Ericson, stadsträdgårdsmästare,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50 Lokal: Beslutande Ledamöter: Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (FP), 1:e vice

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SOCIALNÄMNDEN

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SOCIALNÄMNDEN SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 80-83 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.50 Ajournering, kl. 17.00 17.10 Beslutande Lisbet Westerberg (c) Inger Leander (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(18)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(18) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(18) 2009-08-17 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 151-161 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00-16.40 Beslutande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Ulrika

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(23)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(23) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Paragrafer 18-34 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00 17.40 ande Daniel Bäckström (C), kl. 14.00-17.10 Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson (C), tj

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 12-20 Plats och tid Hermes, Svanskogsrummet, kl. 14.00 17.15 ande Gudrun Svensson (c) Jenny Evestam (c) Claes Karlsson (c) kl. 14.00-17.00, Birgitta Månsson (c), kl.

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

BEVIS OM ANSLAG. PROTOKOLL 1(26) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-15

BEVIS OM ANSLAG. PROTOKOLL 1(26) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-15 PROTOKOLL 1(26) Paragrafer 220-238 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00 16.45 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S), tj ers Ann Mlakar

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 29-39 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 18.30 ande Närvarande, ej tjänstgörande Ersättare Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveca Britzén (M) BrittMarie Hansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2017-06-21 Kl. 13.00-13.45 Lokal: Beslutande Ledamöter Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (L), 1:e vice ordf. Ronald Rombrant (LP),

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SOCIALNÄMNDEN 2009-03-06 Paragrafer 49-61 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.05 ande Närvarande, ej tjänstgörande Ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Lisbet

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

BEVIS OM ANSLAG. PROTOKOLL 1(16) Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-23

BEVIS OM ANSLAG. PROTOKOLL 1(16) Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-23 PROTOKOLL 1(16) Paragrafer 34 47 Plats och tid Hermes, Svanskogsrummet kl. 15.00-17.15 ande Jenny Evestam (C) Lena Sonesson (C) Lena Karlsson (C) Stina Höök (M) Jonas Larsson (M) Leif Pettersson (SIV)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(19)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(19) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(19) 2009-09-21 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 174-187 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00 15.25 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) t o m kl. 10.10,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(37)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(37) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(37) Paragrafer 54-79 Plats och tid Stadshuset, Säfflesalen, kl. 19.00 21.15 ande Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Sven

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-09:15 Beslutande Anders Larsson (C), ordf. Pär-Ove Lindqvist (M) Kurt Scharnke (C), ersättare för Bo Bäckman (C) Tuula Marjeta (C)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 29-36 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 18.55 Beslutande Enligt bifogad närvarolista Närvarande, ej tjänstgörande ers. - - Övriga deltagare Curt Urelid, socialchef

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(24)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(24) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(24) Paragrafer 35-53 Plats och tid Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-20.15 ande Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Sven

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-08-29 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf Tommy Nilsson (s) 2:e v

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(20)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(20) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(20) 2009-10-05 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 188-199 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00 12.40 ande Daniel Bäckström (C), tj ers Kurt Andersson (KD) kl 09.00-11.45 Kerstin

Läs mer

BEVIS OM ANSLAG. PROTOKOLL 1(18) Kommunstyrelsens arbetsutskott

BEVIS OM ANSLAG. PROTOKOLL 1(18) Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1(18) Paragrafer 207-219 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 09.00 16.20 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(6)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(6) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(6) 2010-09-14 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 38-42 ( 41 har justerats omedelbart) Plats och tid Städet, Gillbergarummet kl. 10.30 11.40 ande Erik Blakstad (m) ordf Ralph Widing (c)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 42-48 Plats och tid ande Övriga deltagare Kulturkansliet, Stadshusparken 1 A klockan 9.00-11.40 Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Henrik Olsson (c) tjg.ers. Iréne Ekberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (13) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 18.00 19.40 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Lars Ragnarsson (M) tjänstgör för Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Stefan Yngstrand (FP)

Stefan Yngstrand (FP) Kommunstyrelsen 2015-03-12 1 (6) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kl. 08:30-11:00 (ajournering 09:00-10:10) Beslutande Ronny Löfquist (S) ordförande Håkan Bengtsson (C) tjg.ers. Marie-Louice Lindström

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(27)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(27) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(27) Paragrafer 148-167 ( 159 har justerats omedelbart) Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00 15.50 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Stadshuset Lysekil.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Stadshuset Lysekil. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 1 (6) KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT Sammanträdestid: 2017-02-15 kl. 08.30-09.45 Lokal: Borgmästaren, Stadshuset Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Jan-Olof

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 1-12 Plats och tid Gillbergarummet, Städet, kl 14.00 16.00 ande Närvarande, ej deltagande ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Erik Blakstad (m) Ralph Widing

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Bjarne Olsson (S), ordförande Anne-Marie Wallouch (V), 1:e vice ordförande Åke Thörnesjö (M), 2:e vice ordförande

Bjarne Olsson (S), ordförande Anne-Marie Wallouch (V), 1:e vice ordförande Åke Thörnesjö (M), 2:e vice ordförande Sida PROTOKOLL 1(5) 2012-06-19 Plats och tid Långön Folkets Hus, kl 14:00-14:50 Beslutande Ledamöter Bjarne Olsson (S), ordförande Anne-Marie Wallouch (V), 1:e vice ordförande Åke Thörnesjö (M), 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden. Se närvarolista på sida 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden. Se närvarolista på sida 2 1(14) Plats och tid Svanskogsrummet, Hermes, onsdagen den 13 april 2016 kl 14:00 16.40 Ajourneringar - ande Övriga närvarande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Ersättare Se närvarolista på sida 2 Christer

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(21)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(21) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(21) 2009-11-02 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 213-227 Plats och tid ande Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00 12.40 ( 226 har justerats omedelbart) Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl 1 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 14.00 16.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses

Läs mer

Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Sammanträdet öppet för allmänheten. Inga personer närvarande. Justerare: Mats Hallsten (c) Paragrafer : 35-47

Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Sammanträdet öppet för allmänheten. Inga personer närvarande. Justerare: Mats Hallsten (c) Paragrafer : 35-47 ) 2005-04-28 1 (15) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda, torsdagen den 28 april 2005, kl 13.00 15.10. Beslutande: Ulla Börjesson (s) ordförande Eva-Lena Johansson (s) Monica Gustafsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Kommunstyrelsen 2012-12-13

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Kommunstyrelsen 2012-12-13 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 8.30-11.30 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V) 197-200 Inge Ståhlgren (S) Leif Thor (M) Jan

Läs mer

Sven Junzell, kommunchef Lotta Carlborg, kommunsekreterare Gustaf Andersson, VD Säfflebostäder AB Lars Johansson, ekonomichef

Sven Junzell, kommunchef Lotta Carlborg, kommunsekreterare Gustaf Andersson, VD Säfflebostäder AB Lars Johansson, ekonomichef PROTOKOLL 1(44) Paragrafer 243-279 Plats och tid Stadshuset, Säfflesalen kl. 15.00 19.15 ande Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga deltagare Sven Junzell, kommunchef Lotta Carlborg,

Läs mer

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP)

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl 15.00 16.25 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande Anette

Läs mer