SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(20)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(20)"

Transkript

1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(20) ARBETSUTSKOTT Paragrafer Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl ande Daniel Bäckström (C), tj ers Kurt Andersson (KD) kl Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Ulrika Simonsson (M) Jan Norlin (S) Bo Augustsson (S) Övriga deltagare Protokolljusterare Se nästa sida Jan Norlin Underskrifter Sekreterare... Lotta Carlborg... Ordförande Ulrika Simonsson, , 199 Daniel Bäckström, Justerare... Jan Norlin BEVIS OM ANSLAG Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum Tidigast datum för anslagets nedtagande Protokollets förvaringsplats Kommunledningskontoret, kanslienheten Namnteckning.

2 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 2(20) Övriga deltagare: Sven Junzell, kommunchef Lotta Carlborg, kommunsekreterare Håkan Johansson, ekonom, 188, 199 Pia Proper, näringslivsutvecklare, 199

3 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 3(20) Ksau 188 Dnr Ks Uppföljning av kommunstyrelsens driftbudget 2009 Kommunstyrelsen beslutade den 14 september 2009, 136, att miljö- och byggnadsnämnden och kommunstyrelsen skulle inkomma med åtgärdsplan för att nå en budget i balans till arbetsutskottets nästkommande sammanträde. Ekonom Håkan Johansson ger vid dagens sammanträde en lägesrapport vad gäller kommunstyrelsens driftbudget 2009 samt informerar om den pågående utredningen av underskottet avseende den samordnade fastighetsförvaltningen. sunderlag Kommunstyrelsens protokoll, , 136 Ulrika Simonsson (M) yrkar att arbetsutskottet konstaterar att fullständiga åtgärdsplaner inte inkommit från miljö- och byggnadsnämnden och kommunstyrelsen, samt beslutar att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska informeras om läget vid nästkommande sammanträden. Arbetsutskottet konstaterar att fullständiga åtgärdsplaner inte inkommit från miljöoch byggnadsnämnden och kommunstyrelsen, och beslutar att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska informeras om läget vid nästkommande sammanträden Utdrag till Miljö- och byggnadsnämnden Kommunledningskontoret, kommunchefen Kommunledningskontoret, ekonomienheten

4 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 4(20) Ksau 189 Dnr Ks Policy angående tjänstledighet och utbildningsplan inför införandet av LOV (Lag om valfrihetssystem) Kommunledningskontoret har av kommunstyrelsen fått ett uppdrag att ta fram en policy för tjänstledighet i samband med införandet av LOV (Lag om valfrihetssystem). Uppdraget innefattar även att ta fram två utbildningsplaner, en för politiker och tjänstemän samt en för den som startar ett eget företag. Tillgången till entreprenörer i Säffle kommun är i många fall starkt begränsad. För att stimulera framväxten av en entreprenörskår skall kommunen uppmuntra kommunanställda att starta företag, genom vilket de driver samma slags verksamhet som de tidigare utfört som anställda. Möjligheterna att lämna stöd begränsas av reglerna i kommunallagen och lagen om offentlig upphandling (LOU). Kostnadsfri information, utbildning och konsultstöd ses som legitim avvecklingskostnad och är tillåtet ur ett kommunalrättsligt perspektiv. Dessa stödinsatser är acceptabla även enligt LOU, om stödet ges innan upphandlingen äger rum, och företaget därefter deltar i anbudstävling i konkurrens med andra företag. Personalen ska ges goda förutsättningar att starta verksamheter i alternativa driftsformer, framförallt genom olika utbildnings- och informationsinsatser enligt upprättad utbildningsplan inför konkurrensprövning. I syfte att stimulera anställda att övergå till anställning hos en entreprenör erbjuds berörd personal tjänstledigheter under sex månader. sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Kerstin Einevik Bäckstrand (C) yrkar att det i p 2 i förslag till beslut läggs till att tjänstledighet erbjuds utan lön. Jan Norlin (S) yrkar avslag på p 1 i förslag till beslut, samt att p 2 återremitteras för MBL-förhandling.

5 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 5(20) Ulrika Simonsson (M) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag med Kerstin Einevik Bäckstrands tilläggsyrkande. sgång 1 Ordföranden ställer proposition på Jan Norlins yrkande mot kommunledningskontorets förslag p 1 och finner att arbetsutskottet beslutat i enlighet med kommunledningskontorets förslag. sgång 2 Ordföranden ställer proposition på Jan Norlins yrkande på återremiss avseende p 2 i kommunledningskontorets förslag och finner att arbetsutskottet beslutat att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. sgång 3 Ordföranden ställer proposition på Kerstin Einevik Bäckstrands tilläggsyrkande och finner att arbetsutskottet beslutat att bifalla detsamma. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar följande: 1. Näringslivsenheten får i uppdrag att genomföra en starta eget utbildning och efter genomgången utbildning erbjuda traditionell företagsrådgivning. 2. I syfte att stimulera anställda att övergå till anställning hos en entreprenör erbjuds berörd personal tjänstledighet under sex månader utan lön.

6 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 6(20) Ksau 190 Dnr Ks Deltagande i seminarium om LOV (Lag om valfrihetssystem) den 9 oktober och 11 november 2009 Region Värmland inbjuder i samarbete med Värmlandskooperativen till seminarium om LOV (Lag om valfrihetssystem) den 9 oktober och 11 november sunderlag - Ulrika Simonsson (M) yrkar att två ledmöter bereds möjlighet att delta i seminarium om LOV den 9 oktober och 11 november Arbetsutskottet beslutar att två ledmöter bereds möjlighet att delta i seminarium om LOV den 9 oktober och 11 november 2009.

7 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 7(20) Ksau 191 Dnr Ks Miljötillsyn gällande tillståndspliktiga verksamheter enligt miljöbalken Ansvaret för den operativa tillsynen gällande miljöbalkens ansvarsområde ligger i stor utsträckning på kommuner och länsstyrelser. Den närmare uppdelningen finns i förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken. Ansvarsområdet omfattar miljöfarlig verksamhet, hälsoskyddsfrågor, kemikaliehantering, förorenade områden mm. Gällande miljöfarlig verksamhet har kommunen tillsynsansvaret för anmälningspliktiga verksamheter enligt förteckning i bilagan till förordningen (1998:900) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt för alla övriga verksamheter som inte omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt. Kommunerna har en möjlighet att därutöver på frivillig bas överta tillsynsansvaret för vissa verksamheter från länsstyrelsen. Säffle kommun har använt möjligheten att överta tillsynsansvar och länsstyrelsen har i beslut den 27 juni 1995 efter hemställan från kommunfullmäktige överlåtit tillsynsansvaret för tillståndspliktiga verksamheter. sunderlag Miljö- och byggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, Miljö- och byggnadsnämndens protokoll, Jan Norlin (S) yrkar att ärendet återremitteras för förtydligande av de ekonomiska konsekvenserna. Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet för förtydligande av de ekonomiska konsekvenserna Utdrag till Miljö- och byggnadsnämnden Kommunledningskontoret, kommunchefen

8 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 8(20) Ksau 192 Dnr Ks Svar på motion om valfrihet i äldreomsorgen Lillie Karlsson (S) föreslår i en motion daterad den 27 oktober 2008 att de pensionärer som så önskar utöver den biståndsbedömda delen ska få ytterligare åtta timmar per månad som får användas fritt enligt hemtjänsttagarens önskemål. Socialförvaltningen anser att möjligheterna att inom socialnämndens budgetram kunna tillgodoses motionen om utökade serviceinsatser; åtta timmar per månad till pensionärer att kunna använda fritt efter eget önskemål, är begränsade i och med att det för närvarande pågår stora kostnadsreduceringar i kommunens budget. sunderlag Motion från Lillie Karlsson (S), Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, Socialnämndens protokoll, , 75 Jan Norlin (S) yrkar att motionen ska bifallas. Ulrika Simonsson (M) och Kerstin Einevik Bäckstrand (C) yrkar avslag på motionen. Kerstin Einevik Bäckstrand (C) yrkar att socialnämnden ska inkomma med kompletterande uppgifter avseende påståendet om kostnaden för entreprenad vid Lindbacken som framkommer i protokollsanteckning från socialnämndens sammanträde den 2 september 2009, 75. sgång Ordföranden ställer proposition på Jan Norlins yrkande mot Ulrika Simonssons och Kerstin Einevik Bäckstrands yrkande och finner att arbetsutskottet beslutat i enlighet med Ulrika Simonssons och Kerstin Einevik Bäckstrands yrkande. Omröstning Omröstning begärs och genomförs enligt följande: Den som röstar för Ulrika Simonssons och Kerstin Einevik Bäckstrands yrkande röstar ja, den som röstar för Jan Norlins yrkande röstar nej.

9 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 9(20) Omröstningen utfaller med tre ja-röster och två nej-röster. Ja röstar: Kerstin Einevik Bäckstrand, Kurt Andersson och Ulrika Simonsson. Nej röstar: Jan Norlin och Bo Augustsson Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. Arbetsutskottet beslutar för egen del att socialnämnden ska inkomma med kompletterande uppgifter avseende påståendet om kostnaden för entreprenad vid Lindbacken som framkommer i protokollsanteckning från socialnämndens sammanträde den 2 september 2009, Utdrag till Socialnämnden

10 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 10(20) Ksau 193 Dnr Ks Förslag till folkhälsoplan för Säffle kommun Ett förslag till folkhälsoplan är utarbetat och utsänt på remiss. Efter sammanställning av inkomna remissvar har förslaget till folkhälsoplan omarbetats och behandlats av folkhälsorådet. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sammanträde den 10 augusti 2009 (KS 118/09) och då beslutat om vissa ändringar och förtydliganden. Kommunledningskontoret menar att det förslag till folkhälsoplan som nu utarbetats av och vidarebefordrats från folkhälsorådet fått utformning som gör det praktiskt användbar i det kommunala arbetet och bör antas. Planen har kompletterats och harmoniseras med synpunkter som framkommit i samband med Nya perspektiv (Värmlandskommunernas och landstingets gemensamma arena). Dess målformuleringar är ett av underlagen för planen. Kommunstyrelsen beslöt vidare (Ks 188/09) att planens prioriteringar skulle motiveras på ett tydligare sätt. Så har skett genom att målen från Nya perspektiv anförs som särskilt prioriterade. sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Förslag till folkhälsoplan, Kommunstyrelsens protokoll, , 118 Kerstin Einevik Bäckstrand (C) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.

11 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 11(20) Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar följande: 1. Kommunfullmäktige godkänner den med formuleringar från Nya perspektiv kompletterade folkhälsoplanen 2. Folkhälsoplanen skall tydligt kopplas till övriga relevanta styrdokument som berör folkhälsofrågor och friskvård 3. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att ansvara för att folkhälsofrågorna bevakas och att åtgärder planeras när verksamhetsplaner och budget utarbetas samt att utse en person med mandat att kontrollera genomförandet och uppföljningen av planens intentioner 4. Folkhälsorådets kärna skall utgöras av kommunens samtliga förvaltningschefer samt ordinarie ledamot och en ersättare från varje nämnd med balans mellan majoritet och opposition 5. Kommunstyrelsens ordförande skall vara ordförande i folkhälsorådet 6. Friskvårdskonsulenten skall vara rådets sekreterare och förse rådet med sakkunskap

12 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 12(20) Ksau 194 Dnr Ks Ombyggnation av Tegnérhallen, förstudie Frågan om en ombyggnad av Tegnérhallen har diskuterats i olika sammanhang under en längre tid av både teknik- och fritidsnämnden som av kommunstyrelsen. Den 9 juni 2008, 102, beviljade kommunstyrelsen kommunledningskontoret anslag med 400 tkr till förfrågningsunderlag för Karlsborgsåsen och kv. Domaren, marknadsundersökning, översiktlig plan/visionsskiss samt till diskussionsunderlag för olika driftsformer för Tegnérhallen. Under 2008 förbrukades 120,5 tkr av detta anslag (projekt 3998) och 243 tkr överfördes till 2009 i samband med bokslutet för En förstudie bör genomföras innan slutligt beslut tas om en investering av den storlek som det blir fråga om i detta fall. Av ovannämnda anslag kan förslagsvis 50 tkr avsättas för detta ändamål. Kommunledningskontoret anser att med tanke på den intensiva investeringstakt som vi har idag, exempelvis Björkbacken och Tegnérskolan, bör nya investeringar om möjligt senareläggas och i alla händelser pressas på kostnadssidan så mycket som det går. En harmonisering med det ekonomiska utrymmet framåt måste ske. En förstudie kan och bör dock genomföras innan slutligt beslut fattas om investering i Tegnérhallen. Kostnaden beräknas bli c:a 50 tkr. sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Ulrika Simonsson (M) yrkar att ärendet återremitteras till kommunledningskontoret för att redovisa de fakta och slutsatser som hittills gjorda studier visat, samt för att lämna förslag till upplägg av en förstudie.

13 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 13(20) Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet till kommunledningskontoret för att redovisa de fakta och slutsatser som hittills gjorda studier visat, samt för att lämna förslag till upplägg av en förstudie Utdrag till Kommunledningskontoret, kommunchefen Kommunledningskontoret, fastighetsstrategen

14 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 14(20) Ksau 195 Dnr Ks Förslag till montering av kameror vid Lugnadalskolan och Tingvallaskolan Barn- och utbildningsnämnden beslutar den 17 juni 2009, 79, att föreslå Säfflebostäder AB att utreda möjligheten av att sätta upp övervakningskameror vid kommunens skolor. Säfflebostäder AB inkommer den 1 september 2009 med en skrivelse i ärendet. Bolaget har tagit in offert på kameror till Lugnadalskolan och Tingvallaskolan. Offerten innebär en årlig kostnad för Lugnadalskolan med 103 tkr för 7 fasta kameror och för Tingvallaskolan med 121 tkr för en rörlig kamera och 3 fasta kameror. Båda summorna gäller vid tecknande av ett 3-årigt avtal. Vissa kostnader kan tillkomma för exempelvis kabeldragning. Enligt skrivelsen från Säfflebostäder AB saknar både de och barn- och utbildningsnämnden medel för åtgärderna i sina budgetar. Kommunledningskontoret föreslår i skrivelse daterad den 9 september 2009 kommunstyrelsen besluta att frågan om montering av övervakningskameror på Lugnadalskolan och Tingvallaskolan överlämnas till Säfflebostäder AB för ställningstagande och finansiering. Bakgrunden är att en montering av kameror är en driftkostnad som minskar underhållskostnaden för Säfflebostäder AB. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar den 21 september 2009, 176, att ärendet återremitteras för vidare utredning samt att anbudsförfrågan ställs till flera leverantörer. Kommunledningskontoret anser att Säfflebostäder AB bör ges i uppdrag att ta in anbud från fler leverantörer samt att barn- och utbildningsnämnden, med hänvisning till tillämpad gränsdragningslista utformad av Svenska kommunförbundet, ska finansiera en eventuell montering av övervakningskamerorna. sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Arbetsutskottets protokoll, , 176

15 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 15(20) Daniel Bäckström (C) yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet med kommunledningskontorets förslag Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Säfflebostäder AB ges i uppdrag att utreda ärendet ytterligare samt att anbudsförfrågan ställs till fler leverantörer 2. Barn- och utbildningsnämnden ska, med hänvisning till tillämpad gränsdragningslista utformad av Svenska kommunförbundet, finansiera en eventuell montering av övervakningskamerorna

16 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 16(20) Ksau 196 Dnr Ks Förslag till ändring av kommunstyrelsens reglemente avseende prövning av tillstånd för vindkraftverk Med anledning av förändringar i lagstiftningen angående tillståndsprövning för vindkraft finns det skäl att komplettera gällande reglemente för kommunstyrelsen. Den 20 maj 2009 beslöt riksdagen om förändringar i lagstiftningen för de bestämmelser som reglerar tillståndsprövning avseende vindkraftsetableringar. Reglerna trädde i kraft den 1 augusti 2009 och de går i korthet ut på att det inte längre behövs bygglov för att uppföra vindkraftsparker. Prövning enligt miljöbalken räcker (se bilaga 1). Staten tar därmed över huvudansvaret för tillståndsprövningen. Men för att kommunerna inte skall bli utan inflytande finns en klausul om ett kommunalt veto (MB 16 kap, 4). Kommunledningskontoret menar att det i sammanhanget finns fog för att överväga om kommunfullmäktige är det rätta forumet för behandling av de löpande tillståndsärendena. I och med att kommunfullmäktige antagit ett tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindkraft torde alla principiella frågeställningar blivit klarlagda. Tillämpningen och de löpande besluten borde av effektivitetsskäl och med hänsyn till rättsäkerheten få den optimala beredningen och handläggningen om de delegerades till kommunstyrelsen. En sådan delegering kan precis som flera andra ärenden av likartad karaktär ske genom bestämmelser i kommunstyrelsen reglemente (se bilaga 2). Punkt 9 i gällande reglemente för kommunstyrelsen anger vilka ärendetyper som delegerats från fullmäktige och vilka villkor som är förknippade med denna delegering. Punkten 3 i reglementet är finfördelad och uppdelad i onumrerade underpunkter. I nummer fem bland dessa punkter står det att kommunstyrelsen skall avge yttrande, som ankommer på kommunen, om ej yttrandet är av principiell betydelse. Där, i den punkten, bör man enligt kommunledningskontorets bedömning, göra ett tillägg som lyder: avge yttrande, som ankommer på kommunen, bland annat avseende prövning av tillstånd för vindkraftverk (MB 16 kap, 4), om ej yttrandet är av principiell betydelse. sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse,

17 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 17(20) Jan Norlin (S) yrkar avslag på kommunledningskontorets förslag. Ulrika Simonsson (M) och Daniel Bäckstöm (C) tillstyrker kommunledningskontorets förslag. Ulrika Simonsson (M) yrkar att miljö- och byggnadsnämnden ges i uppdrag att utreda sakägarfrågan. sgång Ordföranden ställer proposition på Jan Norlins yrkande mot kommunledningskontorets förslag och finner att arbetsutskottet beslutat i enlighet med kommunledningskontorets förslag. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att revidera kommunstyrelsens reglemente genom tillägget bland annat avseende prövning av tillstånd för vindkraftverk (MB 16 kap) i punkt tre, femte underpunkten. Därigenom delegeras frågan om tillståndsprövning av vindkraft enligt nämnda MB från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutar för egen del att ge miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att utreda sakägarfrågan.

18 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 18(20) Ksau 197 Dnr Ks Tillsättning av arbetsgrupp avseende översiktsplan för Säffle kommun Tillsättning av arbetsgrupp avseende översiktsplan för Säffle kommun. sunderlag - Daniel Bäckström (C) yrkar att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att Ulrika Simonsson, Jan Norlin och Daniel Bäckström ska ingå i arbetsgrupp avseende översiktsplan för Säffle kommun. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att Ulrika Simonsson, Jan Norlin och Daniel Bäckström ska ingå i arbetsgrupp avseende översiktsplan för Säffle kommun.

19 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 19(20) Ksau 198 Dnr Ks Utseende av politisk representant som har fullmakt att föra kommunens talan avseende överklagan av miljödomstolens dom angående vindkraftspark på fastigheten Torserud 1:39 Miljööverdomstolen har inkommit med föreläggande i mål nr M avseende Säffle kommuns överklagan angående tillstånd för vindkraftspark på fastigheten Torserud 1:39. Säffle kommun ombeds inkomma med en delegation eller fullmakt som visar att vice ordföranden får företräda kommunen i denna fråga. sunderlag Föreläggande från Miljööverdomstolen, Daniel Bäckström (C) yrkar att arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att Ulrika Simonsson (M) ges fullmakt att företräda Säffle kommun vid Miljööverdomstolen i mål nr M Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att ge Ulrika Simonsson (M) fullmakt att företräda Säffle kommun i mål nr M vid Miljööverdomstolen.

20 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 20(20) Ksau 199 Informationspunkter Landsbygdsutveckling Ärendet utgår och tas upp på arbetsutskottets sammanträde den 19 oktober. Delårsredovisning 2009 med tilhörande bilagor samt prognos för helåret 2009 Ekonom Håkan Johansson presenterar utkast till delårsredovisning Delårsredovisningen är klar för beslut till kommunstyrelsens sammanträde den 12 oktober. Arbetsmarknads- och näringslivsfrågor Näringsutvecklare Pia Proper informerar om etableringar i Säffle kommun samt det pågående arbetet på näringslivsenheten.

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) 2009-09-14 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 171-173 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 13.00 13.30 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Ulrika Simonsson

Läs mer

Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson (S)

Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson (S) PROTOKOLL 1(20) Paragrafer 239-254 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 08.30 11.25 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 1-14 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 08.00-12.20 ande Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(19)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(19) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(19) 2009-10-19 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 200-212 ( 210 har justerats omedelbart) Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 09.00 14.20 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 182-187 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 09.00-11.30 ande Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(15)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(15) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(15) 2010-03-15 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 51-60 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00 15.15 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Ulrika Simonsson

Läs mer

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista.

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista. SÄFFLE KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PROTOKOLL 1(11) Datum 2009-03-16 Paragrafer 68-74 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00-14.00 ande Övriga deltagare Prottokolljusterare Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(19)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(19) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(19) 2009-09-21 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 174-187 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00 15.25 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) t o m kl. 10.10,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(12)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(12) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(12) 2010-10-04 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 188-195 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00 15.30 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Ulrika Simonsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 107-118 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 14.00-16.00 ande Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 173-181 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 09.00-14.55 ande Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 139-152 Plats och tid Krokstad Herrgård, kl. 14.00-18.45 ande Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Gudrun Svensson (c) Lisbet Westerberg (c) Margareta

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(26)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(26) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(26) Paragrafer 132-149 Plats och tid Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00 20.20 ande Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga deltagare Sven Junzell, kommunchef

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(36)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(36) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(36) Paragrafer 150-177 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Christer Tengelin (C) Gudrun Svensson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(21)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(21) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(21) 2009-11-02 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 213-227 Plats och tid ande Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00 12.40 ( 226 har justerats omedelbart) Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 158-172 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 09.00-14.00 ande Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c), tom 12.00, 158-161,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 1 Paragrafer 1-6 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 10.20-12.15 ande Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Margareta Bäckström (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) Bo Augustsson (s) Ingegerd

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 153-156 Plats och tid Trätäljarummet, Stadshuset, kl. 13.00-14.55 ande Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Gudrun Svensson (c) Lisbet Westerberg (c)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(23)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(23) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Paragrafer 1-15 Plats och tid Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00 21.05 ande Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga deltagare Sven Junzell, kommunchef

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 1 Paragrafer 30-34 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 13.30 16.35 Beslutande Övriga deltagare Daniel Bäckström (C) Margareta Bäckström (C), suppleant Dag Rogne (C) Ulrika Simonsson (M) Jan Norlin

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 84-92 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.40 ande Ej tjänstgörande Ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c) Margareta der

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 69-74 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.15 ande Närvarande, ej tjänstgörande Ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros

Läs mer

SÄFFLE KOMMUNIKATION AB 2010-11-11

SÄFFLE KOMMUNIKATION AB 2010-11-11 OMMUN PROTOKOLL 1(6) Paragrafer 19-22 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 14:00 16:55 Beslutande Daniel Bäckström (C) Margareta Bäckström (C) Ulrika Simonsson (M) Christer Andersson (KD)) Jan

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 20-29 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.10 ande Närvarande, ej tjänstgörande Ersättare Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 1 Paragrafer 15-19 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 10.00-12.00 ande Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Margareta Bäckström (c) Dag Rogne Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) Bo Augustsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(16)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(16) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(16) 2010-05-17 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 104-115 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 09.00 16.20 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Ulrika Simonsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 120-135 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 14.00-16.30 ande Daniel Bäckström (c) tj ers Alf Svensson Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Gudrun Svensson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 1-12 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 14.00-15.00 ande Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Gudrun Svensson (c) Lisbet Westerberg (c) Margareta

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 1-16 Plats och tid Trätäljarummet, Stadshuset, kl. 14.00-16.45 ande Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Gudrun Svensson (c) Lisbet

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 29-39 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 18.30 ande Närvarande, ej tjänstgörande Ersättare Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

PROTOKOLL 1(18) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-06. Se nästa sida. Stefan Olsson. m... Lotta Carlborg. Paragrafer 255-268

PROTOKOLL 1(18) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-06. Se nästa sida. Stefan Olsson. m... Lotta Carlborg. Paragrafer 255-268 PROTOKOLL 1(18) Paragrafer 255-268 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00 16.10 ande Daniel Bäckström (C), kl. 09.00 15.00 Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Protokoll. Byggnadsnämnden

Protokoll. Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden 133-134 Byggnadsnämnden Sida 2 Byggnadsnämndens sammanträde 133 Delårsrapport per 2010-06-30 134 Remiss Ändring av reglementen, nya regler för strandskydd och prövning av vindkraft Byggnadsnämnden

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 40-44 Plats och tid Gillbergarummet, Städet kl 14.00 16.30 ande Erik Blakstad (m) ordf Ralph Widing (c) Bengt Mattsson (s) Övriga deltagare Örjan Ström (siv), 43 Helen

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 75-84 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.50 ande Närvarande, ej Tjänstgörande Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c) Margareta

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(18)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(18) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(18) 2009-08-17 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 151-161 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00-16.40 Beslutande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Ulrika

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 31-44 Plats och tid Trätäljarummet, Stadshuset, kl. 14.00-17.15 ande Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Gudrun Svensson (c) Lisbet

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 65-74 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.30 ande Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SOCIALNÄMNDEN

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SOCIALNÄMNDEN SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 80-83 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.50 Ajournering, kl. 17.00 17.10 Beslutande Lisbet Westerberg (c) Inger Leander (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne

Läs mer

SÄFFLE KOMMUNIKATION AB

SÄFFLE KOMMUNIKATION AB OMMUN PROTOKOLL 1(7) Paragrafer 30-35 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14:00 16:05 ande Daniel Bäckström Knut Lillienau Jan Andersson Christer Andersson Jan Norlin Dag Rogne Erik Fogelberg

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveca Britzén (M) BrittMarie Hansson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen 2014-04-09 8:15-10:00 Beslutande Kristina Svensson Lotta Husberg Veronica Almroth Lars-Åke Gustavsson Sven Olsson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 62-71 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.25 ande Närvarande,ej tjänst- görande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 12-17 Plats och tid Gillbergarummet, Städet kl 14.00 15.20 ande Närvarande, ej deltagande ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Erik Blakstad (m) Ralph Widing

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(11)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(11) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(11) Paragrafer 46-54 Plats och tid Städet, Gillbergarummet kl. 14.00 15.30 ande Erik Blakstad (m) Ralph Widing (c) Leif Pettersson (siv) Bengt Eriksson (c) Christer Tengelin (c)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 61-68 Plats och tid Hermes, Svanskogsrummet kl. 16.00 16.45 ande Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Lisbet Westerberg (c) Marianne Blom (c) Margareta der Nederlanden

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 1 Paragrafer 4-12 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-16.30 ande Daniel Bäckström (c), t o m kl 15.00 Margareta Bäckström (c), fr o m 14.20 Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s), Jan Andersson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(6)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(6) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(6) 2010-09-14 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 38-42 ( 41 har justerats omedelbart) Plats och tid Städet, Gillbergarummet kl. 10.30 11.40 ande Erik Blakstad (m) ordf Ralph Widing (c)

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll sid 2 (6) Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 153 Tilldelningsbeslut och begäran om anvisning av medel, förskola i Parkvillan. 154 Yttrande över

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 1-8 Plats och tid Stadshuset, Säfflesalen, kl. 19.00-19.30 ande Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga deltagare Sven Junzell, personalchef

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 17.30-18.05 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kanslichef Christian Björkqvist Tf kommunchef/personalchef Maria Wihlborg Utses att justera Torgny

Läs mer

PROTOKOLL 1(10) Kulturnämnden 2011-02-15

PROTOKOLL 1(10) Kulturnämnden 2011-02-15 PROTOKOLL 1(10) Paragrafer 11-17 Plats och tid Stadshuset, Ölserudsrummet kl. 15.30 18.00 ande Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Timmy Svensson (C) Iréne Ekberg (C) Lennarth Lindström (M) tjg ers Mikael Thorell

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 1-8 Plats och tid ande Övriga deltagare Kulturkansliet, Säffle bibliotek, klockan 09.00-12.40 Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Bo Andersson (m) Allan Magnusson (s) Ingrid

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Bosse Pettersson (C) och Eva WennStröm (S) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 93-111 Linn Erlandsson

Bosse Pettersson (C) och Eva WennStröm (S) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 93-111 Linn Erlandsson Sida PROTOKOLL 1(23) Plats och tid Långön Folkets Hus, kl 14:30-15:30 ande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf Eva WennStröm (S) 2 :e vice ordf Sonja Höglund (SIV) Naeimy

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 196-210 Plats och tid Trätäljarummet, Stadshuset, kl. 14.00-15.16 ande Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Gudrun Svensson (c) Lisbet

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(19)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(19) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(19) Paragrafer 136-147 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00 15.40 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson (C), tj ers Alf Svanström

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7)

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.55 Ajournering kl. 14.25-14.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Annika Johansson

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl arbetsutskott 2007-01-10 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl. 16.00 17.50 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 1 Paragrafer 25-40 Plats och tid Stadshuset, Säfflesalen, kl. 19.00 21.00 ande Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga deltagare Sven Junzell, t.f. kommunchef Ingrid Strengsdal,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 30 Godkännande av ärendelista... 41 31 Budget 2017... 42 32 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 43 33 Ansökan om bidrag för Miljö & Naturboken... 44 34 Hur blir

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-08.50 Beslutande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

~;~~a ~.~f?=... f. ~.. ff~~... l..<v,. ~.f!ltl..~-<c,..- Stef~ Sk1.'J. o ~gl%d Lars-Olof LaxlOt (I 129)

~;~~a ~.~f?=... f. ~.. ff~~... l..<v,. ~.f!ltl..~-<c,..- Stef~ Sk1.'J. o ~gl%d Lars-Olof LaxlOt (I 129) Sammanträde Plats och tid Stadshuset, lokal Kasen, kl. 13.30-15.30 Ledamöter Stefan Skoglund (S), ordförande Lars-Olof Laxrot (V) tjänstgörande ordförande Lars-Olof Laxrot (V), l :e vice ordförande Elving

Läs mer

Sven Junzell, kommunchef Lotta Carlborg, kommunsekreterare Lars Johansson, ekonomichef. Lena Karlsson, Gunnel Clettborn. ...

Sven Junzell, kommunchef Lotta Carlborg, kommunsekreterare Lars Johansson, ekonomichef. Lena Karlsson, Gunnel Clettborn. ... PROTOKOLL 1(22) Paragrafer 132-147 Plats och tid Stadshuset, Säfflesalen, kl. 19.00 20.10 ande Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga deltagare Sven Junzell, kommunchef Lotta Carlborg,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Anders Engström (S) Ersättare för Dick Lindkvist. Per-Åke Kardell (C)

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Anders Engström (S) Ersättare för Dick Lindkvist. Per-Åke Kardell (C) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(19)

Sammanträdesprotokoll 1(19) Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 26 november 2014, 09.00-11.15. ande Övriga närvarande Kent Persson (V), ordförande, Åsa Eriksson (S), vice ordförande,

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl Kultur- och fritidsnämnden 2012-05-31 1(9) Plats och tid Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl 13.30-15.45 Beslutande Stefan Ferm (M), ordförande Anders Mårtensson

Läs mer

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30.

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. 11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden (10)

Barn- och ungdomsnämnden (10) Barn- och ungdomsnämnden 2014-04-23 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Landeryds skola 13:00 16:15 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus Rasmusson (S) vice

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(8)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(8) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(8) 2010-10-12 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 43-49 ( 48 har justerats omedelbart) Plats och tid Städet, Gillbergarummet kl. 10.00 12.30 ande Erik Blakstad (m) ordf Ralph Widing (c)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M)

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M) Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 29 september 2014 kl.18.30-19.30 Beslutande Einar Holmqvist (S) Britta Croona (S) Sonja Emilsson (M) ej 104 Gusten Mårtensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 1-7 Plats och tid ande Övriga deltagare Kulturkanlsiet, Stadshusparken 1 A Klockan 15.30 18.10. Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Henrik Olsson (c) Maria Olsson (c) tjg.ers.iréne

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2012-08-29 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd 29 augusti 2012 klockan 14.00 16.30 Roger Ödebrink,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 Konsumentnämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.30 ande Valter Stenberg (S) ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt ((S) Carina Lillbacka (S) Pia Risán

Läs mer