SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1"

Transkript

1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer Plats och tid Säfflesalen, Stadshuset, klockan ande Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga deltagare Ingrid Strengsdal, administrativ chef Louise Moosberg, kommunsekreterare Protokolljusterare Margareta der Nederlanden, Gunnel Clettborn Underskrifter Sekreterare... Louise Moosberg Ordförande... Birger Larsson Justerare... Margareta der Nederlanden... Gunnel Clettborn BEVIS OM ANSLAG Instans Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Justeringsdatum Tidigast datum för Anslagsdatum anslagets nedtagande Protokollets Kommunledningskontoret, förvaringsplats kanslienheten Namnteckning...

2 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 2(24) Kf 113 Fastställande av dagens föredragningslista Ordföranden redogör för ändringar i dagens föredragningslista. Kommunfullmäktige fastställer föredragningslistan med redovisade tillägg och ändringar.

3 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 3(24) Kf 114 Information Rädda Barnens arbete i Värmland Marianne Ankarstrand och Marita Fälten informerar om Rädda Barnens arbete i Värmland.

4 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 4(24) Kf 115 Dnr Ks Redovisning av enkätsvar provsmakning av den kylda maten Kommunsekreterare Louise Moosberg redovisar svaren på den enkätundersökning som genomfördes i samband med Owe Edmans interpellation.

5 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 5(24) Kf 116 Ajournering Sammanträdet ajourneras Vid förnyat upprop är alla ledamöter och tjänstgörande ersättare närvarande.

6 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 6(24) Kf 117 Dnr Ks Anmälan av länsstyrelsens beslut att utse Åke Karlsson till ny ledamot i kommunfullmäktige för Arbetarepartiet Socialdemokraterna efter Arne Kyrk. Anmälan av länsstyrelsens beslut att utse Åke Karlsson till ny ledamot i kommunfullmäktige för Arbetarepartiet Socialdemokraterna efter Arne Kyrk. sunderlag Kommunfullmäktiges protokoll, , 106 Länsstyrelsens beslut, Yrkande Birger Larsson (c) yrkar att kommunfullmäktige tagit del av informationen. Kommunfullmäktige har tagit del av informationen Utdrag till Kommunledningskontoret, personalenheten

7 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 7(24) Kf 118 Dnr Ks Val av ny ledamot i socialnämnden efter Arne Kyrk (s) Val av ny ledamot i socialnämnden efter Arne Kyrk. sunderlag Valberedningens protokoll, , 4 Yrkande Birger Larsson (c) yrkar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag. Kommunfullmäktige beslutar att utse Marita Burman Linder (s) utses till ny ledamot i socialnämnden efter Arne Kyrk (s) och Berit Johansson (s) utses till ny ersättare Utdrag till Socialnämnden Marita Burman Linder Berit Johansson

8 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 8(24) Kf 119 Dnr Ks Val av ny ersättare i styrelsen för stiftelsen Glaskogen efter Arne Kyrk (s) Val av ny ersättare i styrelsen för stiftelsen Glaskogen efter Arne Kyrk. sunderlag Valberedningens protokoll, , 5 Yrkande Birger Larsson (c) yrkar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag. Kommunfullmäktige beslutar att utse Bo Augustsson (s) till ny ersättare i styrelsen för stiftelsen Glaskogen efter Arne Kyrk (s) Utdrag till Stiftelsen Glaskogen Bo Augustsson

9 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 9(24) Kf 120 Dnr Ks Val av ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter avsägelse från Gunilla Augustin (kd) Gunilla Augustin begär entledigande från sitt uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. sunderlag Gunilla Augustins skrivelse, Valberedningens protokoll, , 6 Yrkande Birger Larsson (c) yrkar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag. Kommunfullmäktige beslutar att utse Malin Nygren (kd) till ny ersättare barnoch utbildningsnämnden efter Gunilla Augustin (kd) Utdrag till Barn- och utbildningsnämnden Malin Nygren

10 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 10(24) Kf 121 Dnr Ks Svar på interpellation angående åsikt om friskolor Ärendet utgår och behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde i oktober

11 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 11(24) Kf 122 Dnr Ks Svar på motion angående Säffles framtida regiontillhörighet Jan Norlin (s) föreslår i en motion att Säffle kommun ska verka för att gå samman med Region Västra Götaland. Kommunledningskontoret konstaterar att kommunstyrelsen beslutat att ansöka hos regeringen om att få inleda förhandlingar om ändrad indelning i landsting med syfte att Säffle kommun ska tillhöra Region Västra Götaland från och med den 1 januari Kommunstyrelsen betonade också att ett sammanhållet Värmland är av fortsatt hög prioritet i det fortsatta arbetet med regionkommunbildning. sunderlag Motion från Jan Norlin (s), Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Arbetsutskottets protokoll, , 178 Kommunstyrelsens protokoll, , 132 Yrkande Fredrik Larsson (m) yrkar avslag på motionen. Jan Norlin (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Daniel Bäckström (c), Erik Jansson (siv), Kurt Andersson (kd), Ulrika Simonsson (m), Ulla Heidrich (fp) yrkar bifall till Jan Norlins yrkande. Owe Edman (mp) yrkar bifall till Fredrik Larssons yrkande. sgång Ordföranden ställer proposition på Jan Norlins bifallsyrkande mot Fredrik Larssons avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige har bifallit Jan Norlins yrkande. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

12 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 12(24) Reservation Fredrik Larsson (m) lämnar en reservation med följande lydelse: Jag reserverar mig mot kommunfullmäktiges beslut att bifalla motionen från Jan Norlin (s) angående Säffles eventuella region tillhörighet. Mitt yrkande på att avslå motionen bygger på att jag inte anser att Säffle kommun ska byta från Värmlands län till Västra Götalands län. Enligt motionens förslag ska kommunen arbeta för detta byte oavsett vad som händer i regionfrågan (frågan om en regionalisering av Sverige, där dagens landsting kommer att slås samman till större, så kallade regionkommuner ). Konsekvensen av motionen är att om inte regionaliseringen blir verklighet kommer Säffle kommun att arbeta för ett länsbyte, detta motsätter jag mig i mitt avslagsyrkande och denna reservation.

13 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 13(24) Kf 123 Dnr Ks Äskande utöver anslag 2008 Byggprogrammet med inriktning på anläggningsmaskinteknik Behov av ytterligare drift- och investeringsmedel till Byggprogrammet inriktning anläggningsmaskinteknik för höstterminen sunderlag Barn- och utbildningsnämndens protokoll, , 60 Arbetsutskottets protokoll den 18 augusti, 159 Kommunstyrelsens protokoll, ,, 121 Yrkande Birger Larsson (c) yrkar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar följande: 1. Kommunfullmäktige beslutar att medge barn- och utbildningsnämnden ytterligare 250 tkr i investeringsanslag 2008 till en lastbil. Anslaget skall förskotteras ur 2009 års medel. 2. Kommunfullmäktige beslutar att inte medge barn- och utbildningsnämnden 500 tkr i investeringsanslag till en grävmaskin samt sten och grus för att iordningställa ett övningsområde Utdrag till Barn- och utbildningsnämnden Kommunledningskontoret, ekonomienheten

14 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 14(24) Kf 124 Dnr Ks Nyemission Värmlandstrafik Värmlandstrafik AB har den 9 maj på bolagsstämma beslutat genomföra en nyemission för sina aktieägare. För Säffle kommun innebär emissionen att 77 nya aktier tecknas för en total likvid av kr. sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Arbetsutskottets protokoll , 167 Kommunstyrelsens protokoll, ,, 122 Yrkande Birger Larsson (c) yrkar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar att teckna totalt 77 nya aktier till ett belopp av kr Utdrag till Kommunledningskontoret, ekonomienheten

15 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 15(24) Kf 125 Dnr Ks Förslag till ändrad valkretsindelning för Säffle kommun Säffle kommun är indelad i tretton valkretsar. Enligt 17 kap 4 vallagen (SFS 2005:837) ska ett valdistrikt omfatta mellan 1000 och 2000 röstberättigade. Om det finns särskilda skäl får ett valdistrikt omfatta färre än 1000 eller fler än 2000 berättigade. Ett valdistrikt får omfatta färre än 500 röstberättigade bara om det finns synnerliga skäl för det. Av Säffles tretton valkretsar har sex valkretsar färre än 1000 röstberättigade. Det finns således skäl att se över om en sammanslagning av ett eller flera valdistrikt kan göras. Valnämnden och kommunledningskontoret har gjort en översyn och föreslår att antalet valkretsar minskas från tretton till nio. sunderlag Valnämndens protokoll, , 3 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Arbetsutskottets protokoll , 161 Kommunstyrelsens protokoll, , 123 Yrkande Birger Larsson (c) yrkar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar att ändra antalet valdistrikt från tretton till nio samt att de ska namnges enligt följande: - Annelund - Höglunda - Nysäter - Svaneholm - Tegnér - Tingvalla

16 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 16(24) - Trätälja - Värmlandsnäs Norra - Värmlandsnäs Södra Utdrag till Valnämnden Kommunledningskontoret, kanslienheten

17 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 17(24) Kf 126 Dnr Ks Tilläggsäskande avseende investeringsmedel till köksutredning etapp 1 (Tegnérskolans produktionskök) Barn- och utbildningsnämnden har äskat tillägganslag med totalt kr avseende tillkommande inventariekostnader samt omställningskostnader i samband med ombyggnationen av Tegnérköket. Kommunledningskontoret föreslår att kronor medges i extra tilläggsanslag avseende investering i värmetransportvagnar, rostfria matkantiner samt hyra av kylcontainer. sunderlag Barn- och utbildningsnämndens protokoll, , 76 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Arbetsutskottets protokoll, , 170 Kommunstyrelsens protokoll, ,, 124 Yrkande Birger Larsson (c) yrkar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutar följande: 1. Kommunfullmäktige beslutar att medge barn- och utbildningsnämnden kr i tilläggsanslag avseende investeringsmedel för värmetransportvagnar, matkantiner och hyra av kylcontainer. 2. Medlen finansieras genom ianspråktagande av eget kapital Utdrag till Barn- och utbildningsnämnden Kommunledningskontoret, ekonomienheten

18 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 18(24) Kf 127 Dnr Ks Ansökan om lån från Säffle Kommunikation AB avseende kostnader som inte täcks av EU-projektet Fibernät i Säffle ett framtidssäkert bredband Lånet avser att täcka en likviditetsbrist i bolaget och kostnaderna avser utgiftsposter som inte täcks av EU-projektet Fibernät i Säffle ett framtidssäkert bredband. Hit hör bl a kostnader för att ansluta kommunala verksamhetsfastigheter till stamnät/områdesnät, utarbetande av affärsplan för SäKom samt framtagande av logotyp för bolaget. Säffle Kommunikation AB har i sin budget inga medel avsatta för ovanstående behov och ansöker därför hos sitt moderbolag, Kommunföretag i Säffle AB, om lån. sunderlag Kommunföretag i Säffle AB:s protokoll, , 8 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Arbetsutskottets protokoll, , 171 Kommunstyrelsens protokoll, ,, 125 Yrkande Daniel Bäckström (c) yrkar att mn byts ut till M i samband med siffrorna i beslutet under punkt 2. Birger Larsson (c) yrkar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag med den ändringen som redovisas i Daniel Bäckströms ändringsyrkande. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunföretag i Säffle AB erhåller ett lån om totalt tkr. Lånet avser villkorat aktieägartillskott om tkr och finansiering av lån för investeringar motsvarande tkr

19 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 19(24) 2. Säffle Kommunikation AB erhåller en checkräkningskredit motsvarande 5 Mkr, med möjlighet att under sex månader höja till 10 Mkr. om en temporär höjning delegeras till ekonomichefen Utdrag till Kommunledningskontoret, ekonomienheten Kommunföretag i Säffle AB, VD Säffle Kommunikation AB, VD Säffle Kommunikation AB, projektledare

20 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 20(24) Kf 128 Dnr Ks Förslag gällande om- och tillbyggnad av Tengérskolan Ärendet utgår

21 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 21(24) Kf 129 Enkel fråga till kommunalrådet angående hur förhandlingarna med landstinget om övertagande av tomställda fastigheter vid sjukhuset fortskrider? Erik Jansson (siv) ställer frågan till kommunalrådet om hur förhandlingarna med landstinget om övertagande av tomställda fastigheter vid sjukhuset fortskrider? Kommunalråd Daniel Bäckström (c) svarar att en tjänstemannagrupp med personer från kommunledningskontoret, socialförvaltningen och landstinget tittar på olika samverkansformer, lokalfrågor och andra frågeställningar. Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.

22 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 22(24) Kf 130 Enkel fråga till kommunalrådet angående hur den fortsatta beslutsprocessen kring de frågor som en så stor förändring av Tegnérskolan innebär? Erik Jansson (siv) ställer frågan till kommunalrådet om hur den fortsatta beslutsprocessen kring de frågor som en så stor förändring av Tegnérskolan innebär? Kommunalråd Daniel Bäckström (c) svarar målsättningen är att ärendet ska komma upp på kommunstyrelsen den 6 oktober och att det går upp till kommunfullmäktige den 27 oktober. Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.

23 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 23(24) Närvarolista vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 september 2008 Plats Ledamöter Närvaro Tjänstgörande ersättare Övrigt 1 Daniel Bäckström c x 2 Jan Norlin s x 3 Kerstin Einevik Bäckstrand c x 4 Eivor Karlsson s x 5 Lisbet Westerberg c x 6 Fredrik Larsson m x 7 Bo Augustsson s x 8 Ralph Widing c x 9 Gudrun Svensson c x 10 Erik Jansson siv x 11 Ann Björkqvist Mlakar s x 12 Cecilia Riveros Boström m x 13 Britt-Marie Johansson c x 14 Jan Andersson s x 15 Markus Bäckström c x 16 Kurt Andersson kd x 17 Per Edlund sd x 18 Margareta Bäckström c x 19 Ingegerd Welin Fogelberg siv x 20 Ulla Heidrich fp x 21 Birgitta Månsson c x 22 Bo Andersson m x 23 Gunnel Clettborn s x 24 Irene Ekberg c x 25 Örjan Ström siv x 26 Sören Ekström c -- Margareta der Nederlanden 27 Lars Stolpe v -- Ingen ersättare 28 Jenny Evestam c x 29 Ulrika Simonsson m x 30 Lillie Karlsson s x 31 Catarina Nilsson c x 32 Owe Edman mp x 33 Iréne von Dolwitz siv x 34 Johan Olsson s x 35 Christer Tengelin c x 36 Inga-Lill Everstam kd x

24 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 24(24) 37 Marita Burman Linder s x 38 Kjell Ohlsson siv x 39 Stefan Olsson s -- Berit Johansson 40 Åke Karlsson s 41 Birger Larsson c x Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Erik Blakstad (c) Inger Persson (s) Alf Svanström (c) Jonas Larsson (m) Bengt Mattsson (s) Inga-Lill Eriksson (s) Jerome Davidsson (s)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(22)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(22) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(22) Paragrafer 116-131 Plats och tid Värmlands Nysäter, Bygdegården, kl. 18.30 19.45 ande Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga deltagare Sven Junzell,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 1 Paragrafer 15-19 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 10.00-12.00 ande Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Margareta Bäckström (c) Dag Rogne Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) Bo Augustsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(13)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(13) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(13) 2010-02-01 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 21-29 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00 15.20 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Ulrika Simonsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(21)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(21) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(21) 2009-11-02 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 213-227 Plats och tid ande Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00 12.40 ( 226 har justerats omedelbart) Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Kommunfullmäktige 2003-08-28. Ewa Reinhold, kommunchef

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Kommunfullmäktige 2003-08-28. Ewa Reinhold, kommunchef ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Aulan, Ängås skola, 18.30 20.40 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Mona Olsson, kommunjurist Ewa Reinhold, kommunchef Utses justera Hans

Läs mer

Christer Jonsson, (kd), ordförande Birgita Sigfridsson, (c)

Christer Jonsson, (kd), ordförande Birgita Sigfridsson, (c) 2013-09-30 1(23) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Forum, Vindeln, måndagen den 30 september 2013, kl 13.00-16.10, ajournering mellan kl 14.30-14.35, 15.05-15.15 och kl 15.30-15.40. Christer Jonsson,

Läs mer

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S)

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S) Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-10-06 klockan 13:30 14.00 Beslutande: Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Rune Johansson (M) tjg.ers för Åsa Herbst (M) Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-09-23 1. Kommunhuset, Svenljunga kl. 14.00 18.00 Ajournering 17.15 17.45 Ej tjänstgörande ersättare Beslutande

Kommunstyrelsen 2013-09-23 1. Kommunhuset, Svenljunga kl. 14.00 18.00 Ajournering 17.15 17.45 Ej tjänstgörande ersättare Beslutande SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-09-23 1 Plats och tid Kommunhuset, Svenljunga kl. 14.00 18.00 Ajournering 17.15 17.45 Ej tjänstgörande ersättare Beslutande Eva Johansson (C)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Tid och plats: ande: Onsdagen den 18 juni kl 18-21, Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Se bifogad närvarolista Övriga närvarande: Gunnar Nilsson, kommunsekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 26 april 2011, kl. 17.00-19.45 ande Se sidan 2 Övriga Kenneth Bååth (S) ersättare Sonja Lindell (S) ersättare

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-04-25 37 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-22.00 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef Utses att justera Justeringens plats och tid Erik Hartelius

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund

123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund 2015-06-17 Paragrafer 123 Kommunfullmäktiges öppnande 124 Upprop 125 Protokolljustering 126 Kommunfullmäktiges dagordning 127 Information om verksamheten i regionen 128 Ledamöternas frågestund 129 Ledamöternas

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Kommunfullmäktige 2002-05-30

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Kommunfullmäktige 2002-05-30 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 19.50 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 29 mars 2007 kl 17.00-18.00 Beslutande se sidan 2 Övriga Carl Johan Svensson, s, ers Brittsiw

Läs mer

Peter Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare Lena Fagerlund, ekonomichef

Peter Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare Lena Fagerlund, ekonomichef Kommunfullmäktige 2013-12-09 Sammanträdesdatum Sida 1-21 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 9 december 2013, kl. 18.30-21:50 Beslutande Ordförande Bengt Jernhall samt 32 ordinarie ledamöter och

Läs mer

Kommunstyrelsen. Anslag / Bevis. Protokoll 2014-10-13. Måndag 13 oktober 2014 kl. 14.00 17.30, Kommunhuset, Svenljungasalen. Plats och tid.

Kommunstyrelsen. Anslag / Bevis. Protokoll 2014-10-13. Måndag 13 oktober 2014 kl. 14.00 17.30, Kommunhuset, Svenljungasalen. Plats och tid. Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Måndag 13 oktober 2014 kl. 14.00 17.30, Kommunhuset, Svenljungasalen Eva Johansson (C), ordförande Stefan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 9 juni 2011 1 (19) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-19.11

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 9 juni 2011 1 (19) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-19.11 Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 9 juni 2011 1 (19) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-19.11. Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Catrin Marsell, sekreterare Ej

Läs mer

Karin Gustafsson, kommundirektör. Jan Ekström (MP) och Marie-Louise Dinäss (S) Kommunstyrelsekontoret den 31 maj 2011, kl. 16.00

Karin Gustafsson, kommundirektör. Jan Ekström (MP) och Marie-Louise Dinäss (S) Kommunstyrelsekontoret den 31 maj 2011, kl. 16.00 1 (24) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 18.30-22.15 Ajournering 21.35-21.50 Beslutande Se särskild förteckning Övriga deltagande Karin Gustafsson, kommundirektör Utses justera Justeringens plats

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Lars Braekke och Yvonne Samuelsson Gränskommittén Östfold Bohuslän Dalsland 141

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Lars Braekke och Yvonne Samuelsson Gränskommittén Östfold Bohuslän Dalsland 141 1(18) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.30 20.50, ajournering 20.30 20.40 Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare Kommunfullmäktige 2012-04-19 1 (23) Plats och tid Forum, Hyltebruk kl 18.30 21.30 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga deltagare Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare Utses att justera Dorothea

Läs mer

Kommunstyrelsen 2005-11-08 1

Kommunstyrelsen 2005-11-08 1 Kommunstyrelsen 2005-11-08 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 10.00 16.00 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Abbe Ronsten, vice ordförande (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik

Läs mer

Se bifogade deltagarförteckning

Se bifogade deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2007-09-27 1 (21) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18.30 20.30 Beslutande Se bifogade deltagarförteckning Övriga deltagare Kanslichefen Bo Wennström Utses

Läs mer

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M)

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M) Kommunfullmäktige 2015-06-1616 1(18) Plats och tid Thalia, Folkets Hus i Alvesta 16 juni 2015 kl. 09.00 13.00 Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 Justerade paragrafer 89-99

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2015-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2015-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll Kommunfullmäktige 2015-03-30 1 Plats och tid Vara konserthus klockan 18.00-20.55. Ajournering klockan 18.30-18.55, 20.15-20.25 Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga deltagande Maria Westh, kommunjurist

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer