SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(23)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(23)"

Transkript

1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Paragrafer Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl ande Daniel Bäckström (C), kl Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson (C), tj ers Alf Svanström (C) Lisbet Westerberg (C) Margareta Bäckström (C) Ulrika Simonsson (M) Ulla Heidrich (FP), tj ers Bo Ribaeus (FP) Kurt Andersson (KD), tj ers Lars Andersson (KD) Ingegerd Welin Fogelberg (SIV), kl Stefan Olsson (S) Bo Augustsson (S) Jan Andersson (S), tj ers Eivor Karlsson (S) Ann Mlakar (S) Övriga deltagare Protokolljusterare Se nästa sida Stefan Olsson Underskrifter Sekreterare... Lotta Carlborg... Ordförande Daniel Bäckström Ulrika Simonsson 34 Justerare... Stefan Olsson BEVIS OM ANSLAG Instans Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum Tidigast datum för anslagets nedtagande Protokollets förvaringsplats Kommunledningskontoret, kanslienheten Namnteckning.

2 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 2(23) Övriga deltagare: Sven Junzell, kommunchef Lotta Carlborg, kommunsekreterare Sabine Zimmerl-Berg, VD Säffle Kommunikation AB, 34 Agnetha Möller Carlsson, EU-samordnare, 34

3 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 3(23) Ks 18 Dnr Ks Svar på motion angående inrättande av parkeringsvakter Jerome Davidsson (S) inkom den 27 april 2009 med en motion angående inrättande av parkeringsvakter i Säffle kommun. Arbetsutskottet remitterade motionen den 18 maj 2009, 111, till teknik- och fritidsnämnden för beredning. Teknik- och fritidsnämnden beslutade den 23 november 2009, 86, föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen med hänvisning till att det i samband med utvecklingsarbetet av Säffles centrum lagts fram förslag om att parkeringssituationen i centrum behöver förbättras. Teknik- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta ge teknik- och fritidsförvaltningen i uppdrag att upphandla och teckna avtal om parkeringsövervakning från och med 1 juli Teknik- och fritdsnämnden föreslår vidare kommunstyrelsen besluta att teknik- och fritidsförvaltningen ombesörjer att beslut tas och och uppskyltning utförs för parkeringstider enligt angivet förslag. sunderlag Motion från Jerome Davidsson (S), Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, Teknik- och fritidsnämndens protokoll, , 86 Arbetsutskottets protokoll, , 11 Daniel Bäckström (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 2. Kommunfullmäktige beslutar att ge teknik- och fritidsnämnden i uppdrag att upphandla och teckna avtal om parkeringsövervakning från och med 1 juli 2010.

4 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 4(23) Kommunstyrelsen beslutar för egen del att ge teknik- och fritidsnämnden i uppdrag att ombesörja att beslut tas och uppskyltning utförs för parkeringstider enligt förslag från teknik- och fritidsförvaltningen Utdrag till Teknik- och fritidsnämnden

5 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 5(23) Ks 19 Dnr Ks Svar på motion angående omplacering av de så kallade "elverkspengarna" Owe Edman (MP) inkom den 7 juli 2008 med en motion angående att Säffle kommun bör ändra den nu gällande placeringspolicy för pensionsmedel och istället placera medlen enligt försiktighetsprincipen i fastränteobligationer. Kommunfullmäktige har beslutat att de placerade medlen samt avkastningen från dessa ska användas till framtida pensioner. När beslutet togs var bedömningen från pensionsförvaltaren att beloppet skulle behöva användas om 15 till 20 år. Placeringen och valet av form baserades efter detta antagande. I nuläget pågår på tjänstemannaplanet en utredning om kommunen ska börja förbruka medlen för att minska trycket på resultaträkningen de närmaste åren. Kommunens pensionsförvaltare KPA har redovisat ett material som innebär att kostnadspuckeln kommer betydligt tidigare än vad man tidigare trodde. Hur detta kommer att gestalta sig är ännu inte klart. Om inte alla medel kommer att användas så behöver en ny placeringspolicy tas fram och i samband med detta kommer naturligtvis formen för placering att diskuteras, såväl avkastning vs. risk som eventuella etiska principer. sunderlag Motion från Owe Edman (MP), Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Arbetsutskottets protokoll, , 12 Daniel Bäckström (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med hänvisning till kommunledningskontorets tjänsteskrivelse.

6 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 6(23) Ks 20 Dnr Ks Svar på motion angående rekrytering av personal inom äldre- och handikappomsorgen Lillie Karlsson (S) m.fl. inkom den 27 augusti 2007 med en motion angående tryggad rekrytering av framtida personal inom kommunen. Arbetsutskottet remitterade den 17 september 2007, 244, motionen till kommunledningskontoret för vidare beredning i samråd med socialförvaltningen. Kommunledningskontoret redovisade i skrivelse daterad den 8 februari 2008 ett antal åtgärder som har vidtagits för att säkerställa framtida rekrytering, bl.a. en bemanningscentral. Kommunfullmäktige beslutade den 31 mars 2008, 32, att återremittera ärendet till kommunstyrelsen med direktiv att besvara de frågeställningar som tas upp i motionen. Kommunledningskontoret redovisar i sin tjänsteskrivelse ett antal åtgärder som visar att kommunen aktivt arbetar med motionens intentioner, och kommunledningskontoret anser att motionen därmed kan anses besvarad. Svaret på motionen har skett i samråd med socialförvaltningen. sunderlag Motion från Lillie Karlsson (S), Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Arbetsutskottets protokoll, , 13 Daniel Bäckström (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med hänvisning till kommunledningskontorets tjänsteskrivelse.

7 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 7(23) Ks 21 Dnr Ks Fortsatt enhetspris på villatomter Kommunfullmäktige beslutade den 29 augusti 2005, 176, att ett enhetspris på 75 tkr inklusive anläggningsavgift för va införs vid försäljning av befintliga tomter för permanentboende i småhus, vid vilka vatten och avlopp är framdraget och gatan är utbyggd. Kommunfullmäktige har senare i beslut den 18 december 2006, 243, den 25 februari 2008, 14 resp. den 26 januari 2009, 6, beslutat att förlänga försöket med enhetspris under 2007, 2008 och Under tiden som enhetspriset har gällt har tretton tomter sålts, nio i Säffle och fyra i Svanskog. Det är förvaltningens uppfattning att systemet med enhetspris bidrar positivt till marknadsföring och försäljning av villatomter, varför det bör förlängas att gälla även under Dock bör nivån ändras till 80 tkr så att teknik- och fritidsnämnden kan få full anläggningsavgift, då denna i dag är c:a 77 tkr för en normaltomt. Enhetspriset gäller inte nyproducerade exploateringsområden utan endast befintliga tomter som uppfyller särskilda villkor. sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Arbetsutskottets protokoll, , 2 Daniel Bäckström (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att systemet med enhetspris på befintliga villatomter förlängs att gälla även under år Enhetspriset för 2010 ska vara 80 tkr, i övrigt gäller oförändrade villkor.

8 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 8(23) Ks 22 Dnr Ks Arrendekontrakt del av Återslöp 2:1 - Trädgårdsföreningen Ängsbacken Förslag till nytt arrendekontrakt med Trädgårdsföreningen Ängsbacken avseende del av fastigheten Återslöp 2:1 (koloniträdgårdsområdet). Kommunledningskontoret sade den 25 juni 2009 upp gällande arrendekontrakt med Trädgårdsföreningen Ängsbacken till den 31 december Uppsägningen gjordes för ändring av arrendevillkoren. Tidigare arrendeavtal gällde från 1 januari 1987 med en årlig arrendeavgift av 100 kronor. I förslag till nytt arrendekontrakt har arrendeavgiften satts till 2 tkr, i övrigt är villkoren desamma som tidigare. Arrendetiden är tio år från och med den 1 januari Den föreslagna ändringen i arrendekontraktet är motiverad med hänsyn till gällande nivå i Värmland och till föreningens åtaganden i kontraktet. sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Arbetsutskottets protokoll, , 3 Ulrika Simonsson (M) yrkar att kommunledningskontoret får i uppdrag att i samråd med miljö- och byggnadsnämnden utreda frågan om att tillsätta en kontaktperson som utövar tillsyn av koloniträdgårdsområdet. sgång Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag med Ulrika Simonssons tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla desamma.

9 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 9(23) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till nytt arrendekontrakt med Trädgårdsföreningen Ängsbacken avseende del av fastigheten Återslöp 2:1. Kommunstyrelsen beslutar för egen del att ge kommunledningskontoret i uppdrag att i samråd med miljö- och byggnadsnämnden utreda frågan om att tillsätta en kontaktperson som utövar tillsyn av koloniträdgårdsområdet Utdrag till Kommunledningskontoret, fastighetsstrategen Miljö- och byggnadsnämnden

10 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 10(23) Ks 23 Dnr Ks Förslag till revidering av arvode till överförmyndaren Länsstyrelsen genomförde inspektion hos överförmyndaren , då man påtalade ett antal brister i verksamheten. Av protokollet från länsstyrelsen framgår att överförmyndartjänstens omfattning borde utökas till % av en årsarbetskraft. Kommunfullmäktiges arvodesgrupp beslutade den 10 november 2009, 3, att föreslå kommunfullmäktige höja årsarvodet för överförmyndaren till 400 % av inkomstbasbeloppet, vilket motsvarar 40 % av en årsarbetskraft. Arbetsutskottet beslutade den 7 december 2009, 273, att återremittera ärendet till kommunledningskontoret för kompletteringar. Kommunledningskontoret anser att det råder oklarheter kring hur arvodet är beslutat och vad detta motsvarar om överförmyndaren vore en anställd person och inte politiskt utsedd. Mot bakgrund av detta vill kommunledningskontoret göra förtydliganden och tillägg till arvodesgruppens förslag. Arvodesgruppens förslag motsvarar en månadslön om 16,9 tkr. Motsvarande heltidslön skulle uppgå till 42,4 tkr/mån. Under första halvåret har ersättaren jobbat drygt 10 %. Tillsammans utgör detta 75%. Kommunledningskontoret föreslår att arvodet höjs till 400% av inkomstbasbeloppet vilket i nuläget motsvarar 65%. Därutöver har överförmyndaren och ersättaren rätt till timersättning. sunderlag Arvodesgruppens protokoll, , 3 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Arbetsutskottets protokoll, , 15 Daniel Bäckström (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

11 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 11(23) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att från och med höja årsarvodet för överförmyndaren till 400% av inkomstbasbeloppet. Arvodet motsvarar 65% SSG. Därtill har överförmyndaren och dess ställföreträdare rätt till timarvode i de fall så krävs.

12 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 12(23) Ks 24 Dnr Ks Ansökan om lån till ombyggnation av hus 5 Säffle kommun har köpt del av fastigheten Stenhuset 6 Hus 5 av landstinget under år Flera intressenter har hört av sig till Forskningen AB om möjligheten att hyra lokaler i Hus 5. Det finns konkreta förslag till att starta vårdcentral samt tandläkarpraktik i huset. En förutsättning för hyresgästerna är att fastigheten anpassas för respektive verksamhet, vilket innebär ombyggnationer av våningsplan 3. Kommunföretag i Säffle AB har ansökt hos kommunen om ett lån på max tkr för att genomföra ombyggnationerna. Till dess att fastigheten slutligen är överförd till Forskningen AB belastar kostnaden för ombyggnaden kommunen. I samband med överföringen av fastigheten överförs även upplupna kostnader till bolaget. sunderlag Kommunföretag i Säffle AB:s protokoll, , 25 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Arbetsutskottets protokoll, , 21 Daniel Bäckström (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar följande: 1. Forskningen i Säffle AB beviljas ett lån via Kommunföretag i Säffle AB om maximalt 6 mnkr för ombyggnation av hus 5, under förutsättning att intressenter tecknar avtal om att starta verksamhet i huset. Lånet löper på 15 år med rak amortering. Räntevillkor BARU + 30 punkter. 2. Tills dess att fastigheten slutligen är överförd till Forskningen i Säffle AB bokförs kostnaden för ombyggnaden kommunen. I samband med överföringen av fastigheten till bolaget överförs även upplupna kostnader dit.

13 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 13(23) Ks 25 Dnr Ks Remissvar angående detaljplan för Sifhälla 13 och del av Säffle 7:3 utställning Syftet med detaljplanen är att skapa en ändamålsenlig tomt för Sifhälla 13 med anledning av att den f.d. skolan nu fungerar som bostad. Del av parkmarken norr och öster om fastigheten kommer att överföras till mark för bostadsändamål. Vidare införs skydds- och varsamhetsbestämmelser för den kulturhistoriska värdefulla miljön och bebyggelsen. Planen upprättas med normalt planförfarande. Kommunledningskontoret anser att planförslaget möjliggör skapandet av en ändamålsenlig tomt för fastigheten Sifhälla 13. I och med införandet av skydds- och varsamhetsbestämmelser i detaljplanen för den kulturhistoriska värdefulla miljön och bebyggelsen säkerställs dessa för framtiden. sunderlag Planhandlingar, miljö- och byggnadsnämnden, Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Arbetsutskottets protokoll, , 1 Daniel Bäckström (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen beslutar att meddela miljö- och byggnadsnämnden att det inte finns någon erinran mot förslaget till detaljplan för Sifhälla 13 och del av Säffle 7: Utdrag till Miljö- och byggnadsnämnden

14 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 14(23) Ks 26 Dnr Ks Framställan från byalagen om kommunstyrelserepresentant vid byalagens styrelsesammanträden Södra Näsets byalag inkom den 16 mars 2009 med protokoll från årsmötet den 9 februari 2009, där man beslutade att till kommunstyrelsen framföra önskemål om att kommunstyrelsen återigen utser en representant att deltaga i sammanträden med byalagets styrelse. Landsbygdsrådgivare Bengt Larsson deltog i byalagsmöte den 8 april 2009, där det framfördes önskemål om representant från kommunstyrelsen till samtliga byalag i Säffle kommun. Kommunstyrelsen beslutade den 6 september 2004, 175, att återinföra systemet med kontaktpersoner från kommunstyrelsen för Säffles utvecklingsgrupper. Kommunstyrelsen har inte fattat något beslut för innevarande mandatperiod. sunderlag Kommunstyrelsens protokoll, , 175 Protokoll från Södra Näsets byalags årsmöte, Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Arbetsutskottets protokoll, , 4 Daniel Bäckström (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen beslutar att inte utse några representanter från kommunstyrelsen i byalagen under innevarande mandatperiod, med hänvisning till att dialogen med byalagen får ske via kommunbygderådet Utdrag till Landsbygdsrådgivaren Byalagen

15 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 15(23) Ks 27 Dnr Ks Val av ombud och ombudsersättare till bolagsstämma för Kommunföretag i Säffle AB Val av ombud och ombudsersättare till bolagsstämma för Kommunföretag i Säffle AB. sunderlag Arbetsutskottets protokoll, , 5 Daniel Bäckström (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen beslutar följande: 1. Birger Larsson (C) utses till ombud till bolagsstämma för Kommunföretag i Säffle AB. 2. Ann Mlakar (S) utses till ombudsersättare till bolagsstämma för Kommunföretag i Säffle AB Utdrag till Kommunledningskontoret, kansliet Birger Larsson Ann Mlakar

16 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 16(23) Ks 28 Dnr Ks Val av ombud och ombudsersättare till årsmöte för Friskvården i Värmland den 22 april 2010 Val av ombud och ombudsersättare till årsmöte för Friskvården i Värmland den 22 april sunderlag Inbjudan till årsmöte, Friskvården i Värmland, Arbetsutskottets protokoll, , 6 Daniel Bäckström (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att utse Kerstin Einevik Bäckstrand (C) till ombud vid årsmöte för Friskvården i Värmland, och att kommunstyrelsen i övrigt beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen beslutar följande: 1. Kerstin Einevik Bäckstrand (C) utses till ombud vid årsmöte för Friskvården i Värmland Jan Andersson (S) utses till ombudsersättare vid årsmöte för Friskvården i Värmland Utdrag till Friskvården i Värmland Kerstin Einevik Bäckstrand Jan Andersson

17 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 17(23) Ks 29 Dnr Ks Redovisning av aktiviteter och kostnader i Läsprojektet under 2009 I kommunfullmäktiges beslut om budget för 2009 beslutades att tilldela barn- och utbildningsnämnden tkr till ett läsprojekt. Målsättningen för projektet är att öka läsförmågan hos alla elever genom en satsning inom två huvudområden, kompetensutveckling av personal och att inspirera barn/elever till ökad läslust i ett förebyggande och långsiktigt perspektiv. Barn- och utbildningsnämnden har beslutat rekvirera medel från finansförvaltningen avseende medel till Läsprojektet. Genomförda aktiviteter och kostnader har redovisats av barn- och utbildningsnämnden. sunderlag Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, Barn- och utbildningsnämndens protokoll, , 140 Arbetsutskottets protokoll, , 7 Daniel Bäckström (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen beslutar att tkr överförs mellan barn- och utbildningsnämnden och finansförvaltningen avseende medel för Läsprojektet Utdrag till Kommunledningskontoret, ekonomienheten Barn- och utbildningsnämnden

18 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 18(23) Ks 30 Dnr Ks Förslag till deltagande i handelsmässan "Hanseschau 2010" i Wismar den 4-7 mars 2010 Säffle kommun deltar sedan några år i ett samarbete Schwedennetzwerk - mellan i nuläget 7 svenska kommuner och motsvarande tyska kommuner i Nordtyskland. De deltagande kommunerna Hammarö, Säffle, Åmål, Kil, Forshaga, Laxå och Svenljunga - är vänorter eller har partnerskapsavtal med de tyska kommunerna. Säffle har etablerat ett sådant partnerskap med Stadt Hagenow, som är beläget söder om länshuvudstaden Schwerin. Nu föreligger förslag om att i likhet med de senaste åren delta i handelsmässan Hanseschau 2010 som pågår mellan den 4 och 7 mars 2010 i Wismar. sunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Arbetsutskottets protokoll, , 8 Daniel Bäckström (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen beslutar följande: 1. Säffle kommun deltar i Hanseschau 2010 i Wismar. 2. Kommunledningskontoret ansvarar för kommunens deltagande i mässan. 3. Kommunstyrelsen medger att 50 tkr anvisas ur anslaget för vänortsutbyten för mässdeltagandet inklusive eventuella kulturinslag Utdrag till Kommunledningskontoret, utvecklingschefen Kommunledningskontoret, ekonomienheten

19 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 19(23) Ks 31 Dnr Ks Förslag angående egenavgift för familjerådgivningens klienter samt lokalisering av familjerådgivningen Kommuner ska, enligt socialtjänstlagen 5 kap. 3 andra stycket, sörja för att kommunen själv eller genom anlitad lämplig yrkesutövare, erbjuder familjerådgivning. I Arvika drivs familjerådgivningen i samarbete mellan Arvika, Eda, Säffle och Årjängs kommun. Familjerådgivning består i att bearbeta samlevnadskonflikter i parförhållanden och familjer. Verksamheten sköts av 1,75 tjänst kvalificerade familjerådgivare. Kostnaden för familjerådgivningen fördelas mellan de fyra kommunerna utifrån invånarantal. Samtalen är för närvarande kostnadsfria för de par som söker stöd men enligt 8 kap. 2 SoL har kommunen rätt att ta ut en avgift för samtalen. Kravet är att avgiften är skälig och inte överstiger kommunens självkostnad (8 kap. 3c KL). sunderlag Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, Socialnämndens protokoll, , 105 Arbetsutskottets protokoll, , 16 Ulrika Simonsson (M), Ingegerd Welin Fogelberg (SIV), Kerstin Einevik Bäckstrand (C), Bo Augustsson (S) och Lars Andersson (KD) yrkar avslag på socialnämndens förslag p. 2. Lisbet Westerberg (C) yrkar bifall till båda punkterna i socialnämndens förslag. Ulrika Simonsson (M) yrkar bifall till p. 2 i socialnämndens förslag. sgång 1 Ordföranden ställer proposition på socialnämndens förslag p. 2 och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla detsamma.

20 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 20(23) sgång 2 Ordföranden ställer proposition på socialnämndens förslag p. 1 mot Ulrika Simonssons, Ingegerd Welin Fogelbergs, Kerstin Einevik Bäckstrands, Bo Augustssons och Lars Anderssons avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med avslagsyrkandet. 1. Kommunstyrelsen beslutar att avslå socialnämndens förslag att ta ut en avgift för familjerådgivning med 200 kr per rådgivningssamtal från Kommunstyrelsen ger styrgruppen för familjerådgivningen i uppdrag att göra en förstudie som visar om en upphandling av familjerådgivning för de fyra samverkande kommunerna kan bli aktuell Utdrag till Socialnämnden Arvika kommun Eda kommun Årjängs kommun

21 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 21(23) Ks 32 Anmälan av beslut fattade enligt kommunstyrelsens delegeringsordning Kommunledningskontoret presenterar en förteckning över beslut fattade med stöd i kommunstyrelsens delegeringsordning. sunderlag Kommunledningskontorets förteckning, Kommunledningskontorets förteckning, Kommunledningskontorets förteckning, Yrkande Daniel Bäckström (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsen har tagit del av informationen. Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

22 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 22(23) Ks 33 Anmälda handlingar Kommunledningskontoret presenterar en förteckning över handlingar som anmäls till kommunstyrelsen under perioden sunderlag Kommunledningskontorets förteckning, Yrkande Daniel Bäckström (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsen har tagit del av informationen. Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. _

23 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 23(23) Ks 34 Informationspunkter Kommunchefens tankar om framtiden Kommunchef Sven Junzell informerar om vad som gjorts, vad som är på gång och vad som kan bli nästa steg att göra i kommunen. Fibernät och dess möjligheter Sabine Zimmerl-Berg, VD för Säffle Kommunikation AB, informerar om nuläget i EU-projektet, tjänster i Säffle kommuns fibernät, affärsplan/avtal med kommunikationsoperatören och utbyggnadsplan i tätorten. WEPA (West Sweden EU-projekt analys) EU-samordnare Agnetha Möller Carlsson och kommunchef Sven Junzell presenterar kommunledningskontorets sammanställning av utvecklingsområden för arbetet inom WEPA. Kommunstyrelsen ska diskutera en prioriteringsordning av utvecklingsområdena vid ett extra kommunstyrelsesammanträde den 22 februari. _

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 1-16 Plats och tid Trätäljarummet, Stadshuset, kl. 14.00-16.45 ande Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Gudrun Svensson (c) Lisbet

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) 2009-09-14 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 171-173 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 13.00 13.30 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Ulrika Simonsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 153-156 Plats och tid Trätäljarummet, Stadshuset, kl. 13.00-14.55 ande Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Gudrun Svensson (c) Lisbet Westerberg (c)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 107-118 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 14.00-16.00 ande Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 1-14 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 08.00-12.20 ande Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m)

Läs mer

Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson (S)

Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson (S) PROTOKOLL 1(20) Paragrafer 239-254 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 08.30 11.25 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 182-187 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 09.00-11.30 ande Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 1 Paragrafer 25-40 Plats och tid Stadshuset, Säfflesalen, kl. 19.00 21.00 ande Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga deltagare Sven Junzell, t.f. kommunchef Ingrid Strengsdal,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 120-135 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 14.00-16.30 ande Daniel Bäckström (c) tj ers Alf Svensson Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Gudrun Svensson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 139-152 Plats och tid Krokstad Herrgård, kl. 14.00-18.45 ande Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Gudrun Svensson (c) Lisbet Westerberg (c) Margareta

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(23)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(23) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Paragrafer 1-15 Plats och tid Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00 21.05 ande Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga deltagare Sven Junzell, kommunchef

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 40-44 Plats och tid Gillbergarummet, Städet kl 14.00 16.30 ande Erik Blakstad (m) ordf Ralph Widing (c) Bengt Mattsson (s) Övriga deltagare Örjan Ström (siv), 43 Helen

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 1 Paragrafer 4-12 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-16.30 ande Daniel Bäckström (c), t o m kl 15.00 Margareta Bäckström (c), fr o m 14.20 Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s), Jan Andersson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 1-12 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 14.00-15.00 ande Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Gudrun Svensson (c) Lisbet Westerberg (c) Margareta

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 31-44 Plats och tid Trätäljarummet, Stadshuset, kl. 14.00-17.15 ande Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Gudrun Svensson (c) Lisbet

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(19)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(19) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(19) 2009-10-19 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 200-212 ( 210 har justerats omedelbart) Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 09.00 14.20 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 61-68 Plats och tid Hermes, Svanskogsrummet kl. 16.00 16.45 ande Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Lisbet Westerberg (c) Marianne Blom (c) Margareta der Nederlanden

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 196-210 Plats och tid Trätäljarummet, Stadshuset, kl. 14.00-15.16 ande Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Gudrun Svensson (c) Lisbet

Läs mer

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista.

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista. SÄFFLE KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PROTOKOLL 1(11) Datum 2009-03-16 Paragrafer 68-74 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00-14.00 ande Övriga deltagare Prottokolljusterare Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 1-8 Plats och tid Stadshuset, Säfflesalen, kl. 19.00-19.30 ande Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga deltagare Sven Junzell, personalchef

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(12)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(12) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(12) 2010-10-04 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 188-195 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00 15.30 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Ulrika Simonsson

Läs mer

Sven Junzell, kommunchef Lotta Carlborg, kommunsekreterare Lars Johansson, ekonomichef. Lena Karlsson, Gunnel Clettborn. ...

Sven Junzell, kommunchef Lotta Carlborg, kommunsekreterare Lars Johansson, ekonomichef. Lena Karlsson, Gunnel Clettborn. ... PROTOKOLL 1(22) Paragrafer 132-147 Plats och tid Stadshuset, Säfflesalen, kl. 19.00 20.10 ande Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga deltagare Sven Junzell, kommunchef Lotta Carlborg,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 84-92 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.40 ande Ej tjänstgörande Ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c) Margareta der

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 113-130 Plats och tid Säfflesalen, Stadshuset, klockan 19.00-21.30 ande Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga deltagare Ingrid Strengsdal,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 1 Paragrafer 30-34 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 13.30 16.35 Beslutande Övriga deltagare Daniel Bäckström (C) Margareta Bäckström (C), suppleant Dag Rogne (C) Ulrika Simonsson (M) Jan Norlin

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 1 Paragrafer 1-6 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 10.20-12.15 ande Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Margareta Bäckström (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) Bo Augustsson (s) Ingegerd

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 1 Paragrafer 15-19 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 10.00-12.00 ande Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Margareta Bäckström (c) Dag Rogne Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) Bo Augustsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUNIKATION AB 2010-11-11

SÄFFLE KOMMUNIKATION AB 2010-11-11 OMMUN PROTOKOLL 1(6) Paragrafer 19-22 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 14:00 16:55 Beslutande Daniel Bäckström (C) Margareta Bäckström (C) Ulrika Simonsson (M) Christer Andersson (KD)) Jan

Läs mer

PROTOKOLL 1(18) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-06. Se nästa sida. Stefan Olsson. m... Lotta Carlborg. Paragrafer 255-268

PROTOKOLL 1(18) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-06. Se nästa sida. Stefan Olsson. m... Lotta Carlborg. Paragrafer 255-268 PROTOKOLL 1(18) Paragrafer 255-268 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00 16.10 ande Daniel Bäckström (C), kl. 09.00 15.00 Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 75-84 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.50 ande Närvarande, ej Tjänstgörande Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c) Margareta

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 69-74 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.15 ande Närvarande, ej tjänstgörande Ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(15)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(15) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(15) 2010-03-15 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 51-60 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00 15.15 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Ulrika Simonsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 158-172 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 09.00-14.00 ande Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c), tom 12.00, 158-161,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 65-74 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.30 ande Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(24)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(24) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(24) Paragrafer 35-53 Plats och tid Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-20.15 ande Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Sven

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(16)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(16) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(16) 2010-05-17 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 104-115 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 09.00 16.20 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Ulrika Simonsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 62-71 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.25 ande Närvarande,ej tjänst- görande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 43-52 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 16.45 ande Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(19)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(19) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(19) 2009-09-21 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 174-187 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00 15.25 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) t o m kl. 10.10,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 20-29 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.10 ande Närvarande, ej tjänstgörande Ersättare Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(19)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(19) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(19) Paragrafer 136-147 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00 15.40 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson (C), tj ers Alf Svanström

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 29-39 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 18.30 ande Närvarande, ej tjänstgörande Ersättare Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 31-49 Plats och tid Säfflesalen, Stadshuset, klockan 19.00-20.40 ande Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga deltagare Sven Junzell, t.f. kommunchef/personalchef

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(26)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(26) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(26) Paragrafer 132-149 Plats och tid Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00 20.20 ande Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga deltagare Sven Junzell, kommunchef

Läs mer

BEVIS OM ANSLAG. PROTOKOLL 1(26) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-15

BEVIS OM ANSLAG. PROTOKOLL 1(26) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-15 PROTOKOLL 1(26) Paragrafer 220-238 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00 16.45 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S), tj ers Ann Mlakar

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 12-17 Plats och tid Gillbergarummet, Städet kl 14.00 15.20 ande Närvarande, ej deltagande ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Erik Blakstad (m) Ralph Widing

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 173-181 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 09.00-14.55 ande Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(21)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(21) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(21) 2010-04-19 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 81-94 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00 15.30 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Ulrika Simonsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(17)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(17) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Paragrafer 104-115 Plats och tid Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00 19.40 ande Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga deltagare Ingrid Strengsdal, kulturchef

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(22)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(22) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(22) Paragrafer 116-131 Plats och tid Värmlands Nysäter, Bygdegården, kl. 18.30 19.45 ande Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga deltagare Sven Junzell,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 29-36 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 18.55 Beslutande Enligt bifogad närvarolista Närvarande, ej tjänstgörande ers. - - Övriga deltagare Curt Urelid, socialchef

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 1-12 Plats och tid Gillbergarummet, Städet, kl 14.00 16.00 ande Närvarande, ej deltagande ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Erik Blakstad (m) Ralph Widing

Läs mer

BEVIS OM ANSLAG. PROTOKOLL 1(18) Kommunstyrelsens arbetsutskott

BEVIS OM ANSLAG. PROTOKOLL 1(18) Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1(18) Paragrafer 207-219 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 09.00 16.20 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(13)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(13) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(13) 2010-02-01 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 21-29 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00 15.20 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Ulrika Simonsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Paragrafer 118-120 Plats och tid Hermes, Svanskogsrummet kl. 16.00-18.00 Beslutande Gudrun Svensson (c) Jenny Evestam (c) Birgitta Månsson (c) Claes Karlsson (c) Lena Sonesson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(11)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(11) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(11) Paragrafer 46-54 Plats och tid Städet, Gillbergarummet kl. 14.00 15.30 ande Erik Blakstad (m) Ralph Widing (c) Leif Pettersson (siv) Bengt Eriksson (c) Christer Tengelin (c)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SOCIALNÄMNDEN

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SOCIALNÄMNDEN SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 80-83 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.50 Ajournering, kl. 17.00 17.10 Beslutande Lisbet Westerberg (c) Inger Leander (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 KULTURNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2008-03-19 Paragrafer 25-30 Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Kulturkansliet, Stadshusparken 1 A Klockan 09.00 12.00 Kerstin Einevik Bäckstrand

Läs mer

SÄFFLE KOMMUNIKATION AB

SÄFFLE KOMMUNIKATION AB OMMUN PROTOKOLL 1(7) Paragrafer 30-35 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14:00 16:05 ande Daniel Bäckström Knut Lillienau Jan Andersson Christer Andersson Jan Norlin Dag Rogne Erik Fogelberg

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(36)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(36) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(36) Paragrafer 150-177 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Christer Tengelin (C) Gudrun Svensson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 12-20 Plats och tid Hermes, Svanskogsrummet, kl. 14.00 17.15 ande Gudrun Svensson (c) Jenny Evestam (c) Claes Karlsson (c) kl. 14.00-17.00, Birgitta Månsson (c), kl.

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(18)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(18) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(18) 2009-08-17 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 151-161 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00-16.40 Beslutande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Ulrika

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(6)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(6) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(6) 2010-09-14 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 38-42 ( 41 har justerats omedelbart) Plats och tid Städet, Gillbergarummet kl. 10.30 11.40 ande Erik Blakstad (m) ordf Ralph Widing (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 36-43 Plats och tid Gillbergarummet, Städet, kl 14.00 16.25 ande Erik Blakstad (m) ordf Ralph Widing (c) Bengt Mattsson (s) Övriga deltagare Gunnar Ericson, stadsträdgårdsmästare,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SOCIALNÄMNDEN 2009-03-06 Paragrafer 49-61 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.05 ande Närvarande, ej tjänstgörande Ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Lisbet

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 46-60 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 18.05 ande Närvarande, ej tjänstgörande Ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros

Läs mer

BEVIS OM ANSLAG. PROTOKOLL 1(11) Miljö- och byggnadsnämnden 2011-04-01

BEVIS OM ANSLAG. PROTOKOLL 1(11) Miljö- och byggnadsnämnden 2011-04-01 PROTOKOLL 1(11) Paragrafer 51-59 Plats och tid Städet Gillbergarummet, Järnvägsgatan 9, kl. 09.00 10.20 ande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Agneta Pettersson (C), ordförande

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(37)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(37) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(37) Paragrafer 54-79 Plats och tid Stadshuset, Säfflesalen, kl. 19.00 21.15 ande Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Sven

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(27)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(27) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(27) Paragrafer 148-167 ( 159 har justerats omedelbart) Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00 15.50 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(20)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(20) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(20) 2009-10-05 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 188-199 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00 12.40 ande Daniel Bäckström (C), tj ers Kurt Andersson (KD) kl 09.00-11.45 Kerstin

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 1-8 Plats och tid ande Övriga deltagare Kulturkansliet, Säffle bibliotek, klockan 09.00-12.40 Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Bo Andersson (m) Allan Magnusson (s) Ingrid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 1-7 Plats och tid ande Övriga deltagare Kulturkanlsiet, Stadshusparken 1 A Klockan 15.30 18.10. Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Henrik Olsson (c) Maria Olsson (c) tjg.ers.iréne

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 42-48 Plats och tid ande Övriga deltagare Kulturkansliet, Stadshusparken 1 A klockan 9.00-11.40 Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Henrik Olsson (c) tjg.ers. Iréne Ekberg

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 2003-11-26 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.55 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum KULTURNÄMNDEN 2008-12-12 1-15

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum KULTURNÄMNDEN 2008-12-12 1-15 KULTURNÄMNDEN 2008-12-12 1-15 Plats och Tid HamnCompagniet kl 12.30.00-14.00 Beslutande Lisbeth Karlsson (c), ordförande Kerstin Edvinsson (c) i stället för Emil Radanov (c) Lena Hesselroth (c) i stället

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-04-17, kl 13:15-14:20 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Tony Asp (S) tjänstgörande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Silbodalskolan, kl 15.00-19.00 Beslutande Bo Malm (c) ordförande Marita Arvidsson (c) Lotta Hammarström (m) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Underskrifter: Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer Ordförande Per Gruvberger Ordförande del av 6, 7,8 Torbjörn Parling

Underskrifter: Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer Ordförande Per Gruvberger Ordförande del av 6, 7,8 Torbjörn Parling Kommunstyrelsen 20 januari 2016 1(13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.17 Ajournering kl.13.40-14.00, 15.00-15.45, 16.01-16.04 Beslutande: Per Gruvberger (S) ordf Christer Olsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-11-04. 1 Information till kommunstyrelsen KS 14/6. 2 Begäran om uppsägning av arrende för betesmark på gården Kilslund

Sammanträdesdatum 2014-11-04. 1 Information till kommunstyrelsen KS 14/6. 2 Begäran om uppsägning av arrende för betesmark på gården Kilslund KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-11-04 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 4 november 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(34)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(34) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(34) Paragrafer 109-132 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.20 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson (C), tj ers Alf Svanström

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

PROTOKOLL 1(10) Kulturnämnden 2011-02-15

PROTOKOLL 1(10) Kulturnämnden 2011-02-15 PROTOKOLL 1(10) Paragrafer 11-17 Plats och tid Stadshuset, Ölserudsrummet kl. 15.30 18.00 ande Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Timmy Svensson (C) Iréne Ekberg (C) Lennarth Lindström (M) tjg ers Mikael Thorell

Läs mer

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveca Britzén (M) BrittMarie Hansson

Läs mer

Teknik- och fritidsförvaltningen, administration

Teknik- och fritidsförvaltningen, administration 1(19) Plats och tid Lilla Bräcke loge, Ånimskog, tisdagen den 21 juni 2016 kl 12.30-14.15 Ajourneringar - ande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande Ersättare Se närvarolista på sida 2

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare. Ulla-Britt Brandin Marianne Zackrisson. Kommunkontoret ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare. Ulla-Britt Brandin Marianne Zackrisson. Kommunkontoret ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.23, 19.32-19.45 1 (7) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Utses justera

Läs mer