Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 13:00 15:15. Jan Håkansson (S) Beslutande ersättare Gerd Persson (S) Hans Borglund (M)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 13:00 15:15. Jan Håkansson (S) Beslutande ersättare Gerd Persson (S) Hans Borglund (M)"

Transkript

1 Nämnden för teknik och service (13) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 13:00 15:15 Beslutande ledamöter Roger Burland (S) ordf Malin Westman (S) Maria Olofsson (S) Jan Svensson (S) Jan Håkansson (S) Erik Nordlander (C) Ann-Britt Svensson (C) John Nilsson (M) Beslutande ersättare Gerd Persson (S) Hans Borglund (M) Britt Westman (S) Bengt Skogetun (KD) Ove Johnsson (V) Övriga ersättare Ellenor Nordfjell (S) Göran Algotsson (C) Uno Edlund (S) Lars Håkan Nilsson (-) Övriga närvarande Se sid 2 Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Nämnden för teknik och service godkänner att angivna personer är närvarande vid sammanträdet samt ger dem rätt att yttra sig. Tekniska kontoret Sekreterare Paragrafer Eva Isaksson Ordförande Roger Burland (S) Justerare. Hans Borglund (M) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Instans Nämnden för teknik och service Anslaget sätts upp Anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Tekniska kontoret Underskrift Namnförtydligande. Eva Isaksson

2 Nämnden för teknik och service (13) Personalföreträdare Övriga deltagare Jan Gimbergsson Ulla-Britt Nordström Förvaltningschef Lena Lindström Avdelningschef Hans Nolander, fastighetsavd. Avdelningschef Eva-Britt Persson, serviceavd. Avdelningschef Ronny Sjögren, mark- och trafikavd. del av 88 Avdelningschef Ove Sedin, anläggningsavd. Ekonom Sven J:son Häggmark, administrativa avd. 94 Sektionschef Arne Sandström, mark- och trafikavd , 94 Sekreterare Eva Isaksson, administrativa avd.

3 Nämnden för teknik och service (13) Innehållsförteckning 88 Informationsärenden Anmälan av delegationsbeslut, tjänstemän/förtroendevald Anmälan av delegationsbeslut, arbetsutskottet Yttrande över revisionsrapport - granskning av hur Örnsköldsviks kommun införlivar barnkonventionen i sin verksamhet Godkännande av exploateringsavtal - Gene 5:1, del av (Lingonstigen) Motionssvar etthundra lärlingsplatser Månadsuppföljning oktober

4 Nämnden för teknik och service (13) Nts/2009:8 88 Informationsärenden Allmänna informationsärenden Uppföljning av förmiddagens diskussioner kring verksamhetsplan 2010, mål/risk och väsentlighet Föredragande: Lena Lindström Information om serviceavdelningens verksamhet Föredragande: Eva-Britt Persson Ekonomiärenden Personalfrågor Organisationsöversyn av de tekniska verksamheterna m.m. Föredragande: Lena Lindström Nämnden för teknik och service tar del av informationen.

5 Nämnden för teknik och service (13) Nts/2009:9 89 Anmälan av delegationsbeslut, tjänstemän/förtroendevald Förtroendevald/tjänstemän anmäler genom redovisning de beslut som fattats med stöd av nämnden för teknik och service delegationer Ärendegrupp 2.2.b Upphandling av entreprenadarbeten, fastigheter 2-20 prisbasbelopp Delegationsbeslut nr 3/2009 Per Lindahl Ärendegrupp 3.1 Köp och försäljning av fastighet eller del av fastighet, högst 10 prisbasbelopp Delegationsbeslut nr 1-2/2009 Bogumila Bubinska Delegationsbeslut nr 12-15/2009 Arne Sandström Ärendegrupp 3.7.c Upplåtelse av nyttjanderätt till obebyggd fastighet Delegationsbeslut nr 4/2009 Annica Åberg Ärendegrupp 3.2.a Avtala om marköverföring och ersättning för markintrång i samband med lantmäteriförrättning, högst 10 prisbasbelopp Delegationsbeslut nr 1-13/2009 Annica Åberg Ärendegrupp 3.13 Avtala om reservation av mark för bostads-, industri- eller övriga kommersiella ändamål Delegationsbeslut nr 1/2009 Arne Sandström Ärendegrupp 3.14.c Avstå från eller besluta att inte utöva kommunens förköpsrätt Delegationsbeslut nr /2009 Eva Persson/Arne Sandström Ärendegrupp 3.14.d Avstå från prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m.m. Delegationsbeslut nr 38-45/2009 Eva Persson/Arne Sandström Ärendegrupp 7.3.b Anställning viss tid, månadsavlönade, övriga Delegationsbeslut nr 16-19/2009 Ulla Berglund Delegationsbeslut nr 3/2009 Ove Sedin Delegationsbeslut nr 12-17/2009 Elisabeth Strand Hübinette Delegationsbeslut nr 4/2009 Magnus Wiklund Ärendegrupp 7.4 Anställning tills vidare, övriga Delegationsbeslut nr 3-5/2009 Ulla Berglund

6 Nämnden för teknik och service (13) 89 (forts) Ärendegrupp 8.1.a Parkeringstillstånd för rörelsehindrade, undantag enligt 13 kap 8 trafikförordningen Delegationsbeslut nr 1-219/200 Kerstin Gimbergsson/Bo Linnarsson Nämnden för teknik och service godkänner redovisningen av fattade beslut.

7 Nämnden för teknik och service (13) Nts/2009:9 90 Anmälan av delegationsbeslut, arbetsutskottet Arbetsutskottet anmäler genom överlämnande av protokoll de beslut som utskottet fattat: Upphandling av lastbil med kran 106 Upphandling av entreprenader för Alneskolans ombyggnad 109 Protokoll och minnesanteckningar 110 Informationsärenden Informationsärenden 2009 Nämnden för teknik och service godkänner redovisningen av fattade beslut.

8 Nämnden för teknik och service (13) Nts/2009: Yttrande över revisionsrapport - granskning av hur Örnsköldsviks kommun införlivar barnkonventionen i sin verksamhet Sammanfattning av ärendet Komrev har på uppdrag av Revisionskollegiet genomfört en granskning av hur Örnsköldsviks kommun införlivar barnkonventionen i sin verksamhet utifrån den övergripande revisionsfrågan; Finns det tydliga mål och styrdokument för kommunens verksamhet som tar fasta på barnkonventionens artiklar? Granskningen har skett genom en översiktlig genomgång av samtliga nämnder inklusive kommunstyrelsen, med avseende på övergripande styrning och uppföljning. En djupare analys av arbetet med barnkonventionen har gjorts avseende tre nämnder (kultur- och fritidsnämnden, kommunstyrelsen och nämnden för teknik och service). Hos de utvalda nämnderna har intervjuer genomförts med förtroendevalda, ledande tjänstemän och utvalda handläggare. En grupp barn/ungdomar har intervjuats. Ej utvalda nämnder har besvarat ett antal frågeställningar kring deras arbete med barnkonventionen. Genomgång och analys har gjorts av övergripande mål- och styrdokument, planering och uppföljning samt övrig dokumentation på området. Följande förslag till åtgärder har lämnats i revisionsrapporten; Förtydliga barnperspektivet i den kommunalövergripande målstyrningsprocessen. Diskutera igenom och fastställa mätbara mål för vad kommunen vill åstadkomma när det gäller barn och unga i kommunen samt för barnkonventionens intentioner. Mål och tidplan bör också kopplas ihop. Fastställ eller tydliggör varje nämnds ansvar för barnkonventionens genomförande, exempelvis i respektive reglemente. Tydliggör ansvaret för utbildnings- och informationsinsatser. Inventera behovet av utbildning och information i samtliga nämnder och styrelsen om kommunens skyldigheter med hänvisning till barnkonventionen.

9 Nämnden för teknik och service (13) 91 (forts) Säkerställ att politiker och tjänstemän, vid behov, erhåller utbildning kring barnkonventionens intentioner, i att samtala med barn/ungdomar och hur de kan arbeta med barn och ungdomars inflytande. Kommunstyrelsen och nämnderna utvecklar uppföljning av barnkonventionen. Kommunstyrelsen, nämnden för teknik och service och kultur- och fritidsnämnden har beretts tillfälle att avge ett yttrande över revisionsrapporten. Tekniska kontoret har upprättat förslag till yttrande daterat 24 september I förslaget till yttrande framgår att tekniska kontoret, efter revisionsrapporten har skrivits, har arbetat vidare med uppdraget barn och ungdomars delaktighet inom nämndens ansvarsområde. Kontoret har identifierat verksamhetsområden som har mest beröringspunkt på barn och unga och därefter lyft fram aktuella projekt för perioden Nämnden för teknik och service har den 15 september 2009 under 87 godkänt upplägget av arbetet med barn och ungdomars inflytande och delaktighet inom tekniska kontorets verksamhet samt fastställt en checklista som har utarbetats som verktyg för kontorets handläggare. Vidare föreslås att nämnden för teknik och service uttalar att den delar revisionens förslag då det gäller att förtydliga barnperspektivet i den kommunövergripande målstyrningsprocessen samt att detta bör vara en av parametrarna i GPS med ett fastställt mätbart mål. På så vis blir det också årliga uppföljningar i samband med tertialrapporter och bokslut. I likhet med vad som framgår i rapporten är det viktigt att inventera och tydliggöra ansvaret för utbildnings- och informationsinsatserna. Beredande organs förslag till beslut Tekniska kontorets skrivelse 24 september 2009 med förslag till yttrande daterat 24 september Arbetsutskottets 113/2009. Nämnden för teknik och service avger yttrande över revisionsrapport Granskning av hur Örnsköldsviks kommun införlivar barnkonventionen i sin verksamhet enligt förslag upprättat av tekniska kontoret daterat 24 september 2009.

10 Nämnden för teknik och service (13) Nts/2008: Godkännande av exploateringsavtal - Gene 5:1, del av (Lingonstigen) Sammanfattning av ärendet Detaljplanen upprättades för del av Gene 5:1, Lingonstigen, i augusti Exploatör för de två tomterna och ägare av Gene 5:1 är Holmen AB (nedan kallad bolaget). I upprättat förslag till exploateringsavtal för Gene 5:1 regleras villkoren för bolagets exploatering av området. Området ska exploateras för bostäder och därmed sammanhängande anläggningar allt i enlighet med vad som framgår i upprättad detaljplan. Enligt exploateringsavtalet ska bolaget betala gatukostnadsavgifter. Ett separat avtal har upprättats som reglerar anläggandet av spill- och vattenledningar efter Lingonstigen. Det separata avtalet mellan Miljö & Vatten AB och bolaget gäller under förutsättning att detta avtal undertecknas och vice versa. Enligt avtalet ska bolaget bekosta gatukostnadsavgift på kr/tomt. Förslag till exploateringsavtal är giltigt under förutsättning Miljö & Vatten AB och bolaget godkänner och undertecknar det separata avtal som reglerar kostnaderna för anläggandet av spill- och vattenledningar med tillbehör. Beredande organs förslag till beslut Tekniska kontorets skrivelse 15 juni 2009 med förslag till exploateringsavtal. Arbetsutskottets 114/2009. Nämnden för teknik och service godkänner föreliggande förslag till exploateringsavtal med Holmen AB, avseende genomförande av detaljplan för Gene 5:1, del av upprättad , utgörande del av Gene 5:1. Nämnden för teknik och service uppdrar till nämndens ordförande att underteckna avtalet.

11 Nämnden för teknik och service (13) Nts/2009: Motionssvar etthundra lärlingsplatser Sammanfattning av ärendet Föreligger motion daterad 23 februari 2009 av Roland Wikner (C), Lars Näslund (M), Göran Sydhage (KD) och Gunnar Melin (FP) angående kommunala lärlingsplatser. De föreslår kommunfullmäktige besluta att samtliga förvaltningar ges i uppdrag att göra en inventering med målet att kunna erbjuda minst 100 lärlingsplatser inom den kommunala verksamheten. Kommunfullmäktige har under 46/2009 överlämnat motionen till kommunstyrelsen för beredning. Därefter är motionen remitterad till barn- och utbildningsnämnden, humanistiska nämnden, kultur- och fritidsnämnden, nämnden för teknik och service, omsorgsnämnden och räddningstjänsten för yttrande. Tekniska kontorets bedömning En stor andel av tekniska kontorets yrkesgrupper rekryteras via eftergymnasial utbildning, ett antal via gymnasieskolans utbildningar. En stor del av vår servicepersonal rekryteras utan specifik utbildning. Det gäller främst de som utför städning. För att höja statusen främst för de som arbetar med städning skulle det vara bra om det fanns gymnasial utbildning. Här skulle en lärlingsutbildning på gymnasienivå kunna vara ett alternativ för att kunna rekrytera för framtiden. Idag är inte städning enbart städning utan det gäller även att städa med rätt metoder utifrån material m.m. När det gäller rekrytering av vaktmästare vill vi att de har en lämplig hantverksutbildning som bakgrund t.ex. snickare, elektriker, VVS-are. Tekniska kontoret har historiskt sett tagit emot praktikanter främst från gymnasieskolans utbildningar inom bygg och anläggning. Kortare praktikperioder kan förekomma via andra gymnasieutbildningar. Tekniska kontoret ser gärna att utbildare på gymnasienivå tittar på möjligheterna till en lärlingsutbildning inom städområdet. Om en lärlingsutbildning kommer igång är tekniska kontoret villiga att ta emot ett antal lärlingar. Beredande organs förslag till beslut Tekniska kontorets skrivelse 22 september Arbetsutskottets 115(2009.

12 Nämnden för teknik och service (13) 93 (forts) Nämnden för teknik och service ser gärna att det på gymnasienivå anordnas en lärlingsutbildning inom städområdet och då är tekniska kontoret villig att ta emot ett antal lärlingar. Nämnden för teknik och service föreslår kommunfullmäktige besluta anse att motionens intentioner är tillgodosedda.

13 Nämnden för teknik och service (13) Nts/2009: Månadsuppföljning oktober 2009 Sammanfattning av ärendet Nämndens ekonomiska resultat efter nio månader visar ett överskott med +19,9 Mkr netto. Reavinster vid markförsäljning, minskade personalkostnader samt planerade, ej genomförda underhållsarbeten förklarar resultatet. Helårsprognosen för 2009 innebär ett överskott motsvarande +9,3 Mkr, vilket är 3,7 Mkr högre än föregående prognos. Detta inkluderar ett förväntat underskott inom väghållningen. Vinterväghållning har i stort sett förbrukat hela årsanslaget under första halvåret och inom enskilda vägar har sommarens kraftiga regn skurit sönder många vägar. Beredande organs förslag till beslut Tekniska kontorets skrivelse 14 oktober 2009 med månadsuppföljning oktober Nämnden för teknik och service godkänner månadsuppföljning oktober Nämnden för teknik och service överlämnar månadsuppföljningen till kommunstyrelsen för beredning.

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05 Kommunstyrelsen 2008-04-08 1 (37) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s)

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:45. Jan- Olov Häggström (S) Ordf. Camilla Svensson (M)

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:45. Jan- Olov Häggström (S) Ordf. Camilla Svensson (M) Humanistisk nämnd 2012-04-17 1 (21) Plats och tid Beslutande ledamöter Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:45 Jan- Olov Häggström (S) Ordf. Camilla Svensson (M) Eva Bergström (S) Ulla

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Kommunstyrelsen 2008-05-06 1 (61) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s)

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Granskning av delegation av beslutanderätt svar på skrivelse från Huddinge kommuns revisorer

Granskning av delegation av beslutanderätt svar på skrivelse från Huddinge kommuns revisorer KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-05 KS-2014/1683.912 1 (4) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick 08-535 302 88 Patrick.Stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Granskning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00-17:45. Enligt separat närvaroförteckning

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00-17:45. Enligt separat närvaroförteckning Kommunfullmäktige 2007-03-26 1 (38) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 13:00-17:45 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Godkännande av

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (17) KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2014-11-17 Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Måndagen den 17 november 2014, kl. 15.00-16.52 Beslutande Carin Hansson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01 Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-02-01 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30-12:25 Beslutande Christer Aronsson (C), ordförande Barbro Gustafsson (M) Maria Radivoj (S) Gunilla Hermansson (KD) Martin Alfborger

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 08:30-09:30, 13:00-14:30

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 08:30-09:30, 13:00-14:30 Omsorgsnämnden 2008-12-17 1 (23) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 08:30-09:30, 13:00-14:30 Beslutande Christina Karlsson (s) Anna-Lena Holmström (c) Gunnar Holmberg (s)

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2008-03-31 1 (15) Plats och tid Arken, kl. 10:00 11:00 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s) Ledamoten: Glenn Nordlund

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-11-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-11-09 1(35) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset,.klockan 15.00-15.25 ande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Benny Karlsson (S) tjänstgörande ersättare Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kaanan (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige 2010-05-31 1 (38) Plats och tid Biblioteket, Edsbyn, hörsalen, måndagen den 31 maj 2010, kl. 18:30-20:00. Ajournering kl. 19:20-19:30. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Christer

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 14:00-14:20

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 14:00-14:20 Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-28 1 (24) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 14:00-14:20 Beslutande ledamöter Roger Burland (S), ordf Esbjörn Jonsson (S) Katarina Nylén (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång

kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång Tid och plats Sjuntorpsrummet, Stadshuset kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång Beslutande Paul Åkerlund (S) ordförande Monica Hansson (S) 1:e vice ordf Peter Eriksson

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (21) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (21) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (21) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-12 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 12 september 2012, kl. 08.00-12.15 Beslutande Anders Berngarn (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : 1 av 42 Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 14.00-15.10 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, operativ chef Mats Svensson,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Utförarstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Utförarstyrelsen för service och teknik. Plats och tid: Forshems gästgiveri kl. 9.30-11.40.

Utförarstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Utförarstyrelsen för service och teknik. Plats och tid: Forshems gästgiveri kl. 9.30-11.40. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Utförarstyrelsen Plats och tid: Forshems gästgiveri kl. 9.30-11.40 Beslutande: Karl-Gustav Bynke (FP), ordförande Owe Rosenberg (M), förste vice ordförande Jan-Olof Bohlin

Läs mer

~~...--.--... Therese Jigsved. ANSLAGSBEVIS (justeringen hartillkännagivits genom anslag) Sidnr 1(1)

~~...--.--... Therese Jigsved. ANSLAGSBEVIS (justeringen hartillkännagivits genom anslag) Sidnr 1(1) VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(1) Platsochsammanträdestid Beslutare Tunasalen, stadshuset, tisdagen den 5 november 2013, Vimmerby Klockan 09.00-12.00,13.00-16.20 Ajournering 09:05-10.00,

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2013-09-05 1 [36] Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl. 15.00-16.50 Beslutande Martin Johansen (FP), ordförande Filip Malm (FP) Bo Bertelsen

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2009-10-07

KOMMUNSTYRELSEN 2009-10-07 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(32) Dnr Ärenden KOMMUNSTYRELSEN 2009-10-07 2009.016-923 Ks 190 Delårsrapport för perioden den 1 januari till den 31 augusti 2009 2009.015-923 Ks 191 Finansrapport för perioden

Läs mer