Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 13:00 15:15. Jan Håkansson (S) Beslutande ersättare Gerd Persson (S) Hans Borglund (M)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 13:00 15:15. Jan Håkansson (S) Beslutande ersättare Gerd Persson (S) Hans Borglund (M)"

Transkript

1 Nämnden för teknik och service (13) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 13:00 15:15 Beslutande ledamöter Roger Burland (S) ordf Malin Westman (S) Maria Olofsson (S) Jan Svensson (S) Jan Håkansson (S) Erik Nordlander (C) Ann-Britt Svensson (C) John Nilsson (M) Beslutande ersättare Gerd Persson (S) Hans Borglund (M) Britt Westman (S) Bengt Skogetun (KD) Ove Johnsson (V) Övriga ersättare Ellenor Nordfjell (S) Göran Algotsson (C) Uno Edlund (S) Lars Håkan Nilsson (-) Övriga närvarande Se sid 2 Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Nämnden för teknik och service godkänner att angivna personer är närvarande vid sammanträdet samt ger dem rätt att yttra sig. Tekniska kontoret Sekreterare Paragrafer Eva Isaksson Ordförande Roger Burland (S) Justerare. Hans Borglund (M) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Instans Nämnden för teknik och service Anslaget sätts upp Anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Tekniska kontoret Underskrift Namnförtydligande. Eva Isaksson

2 Nämnden för teknik och service (13) Personalföreträdare Övriga deltagare Jan Gimbergsson Ulla-Britt Nordström Förvaltningschef Lena Lindström Avdelningschef Hans Nolander, fastighetsavd. Avdelningschef Eva-Britt Persson, serviceavd. Avdelningschef Ronny Sjögren, mark- och trafikavd. del av 88 Avdelningschef Ove Sedin, anläggningsavd. Ekonom Sven J:son Häggmark, administrativa avd. 94 Sektionschef Arne Sandström, mark- och trafikavd , 94 Sekreterare Eva Isaksson, administrativa avd.

3 Nämnden för teknik och service (13) Innehållsförteckning 88 Informationsärenden Anmälan av delegationsbeslut, tjänstemän/förtroendevald Anmälan av delegationsbeslut, arbetsutskottet Yttrande över revisionsrapport - granskning av hur Örnsköldsviks kommun införlivar barnkonventionen i sin verksamhet Godkännande av exploateringsavtal - Gene 5:1, del av (Lingonstigen) Motionssvar etthundra lärlingsplatser Månadsuppföljning oktober

4 Nämnden för teknik och service (13) Nts/2009:8 88 Informationsärenden Allmänna informationsärenden Uppföljning av förmiddagens diskussioner kring verksamhetsplan 2010, mål/risk och väsentlighet Föredragande: Lena Lindström Information om serviceavdelningens verksamhet Föredragande: Eva-Britt Persson Ekonomiärenden Personalfrågor Organisationsöversyn av de tekniska verksamheterna m.m. Föredragande: Lena Lindström Nämnden för teknik och service tar del av informationen.

5 Nämnden för teknik och service (13) Nts/2009:9 89 Anmälan av delegationsbeslut, tjänstemän/förtroendevald Förtroendevald/tjänstemän anmäler genom redovisning de beslut som fattats med stöd av nämnden för teknik och service delegationer Ärendegrupp 2.2.b Upphandling av entreprenadarbeten, fastigheter 2-20 prisbasbelopp Delegationsbeslut nr 3/2009 Per Lindahl Ärendegrupp 3.1 Köp och försäljning av fastighet eller del av fastighet, högst 10 prisbasbelopp Delegationsbeslut nr 1-2/2009 Bogumila Bubinska Delegationsbeslut nr 12-15/2009 Arne Sandström Ärendegrupp 3.7.c Upplåtelse av nyttjanderätt till obebyggd fastighet Delegationsbeslut nr 4/2009 Annica Åberg Ärendegrupp 3.2.a Avtala om marköverföring och ersättning för markintrång i samband med lantmäteriförrättning, högst 10 prisbasbelopp Delegationsbeslut nr 1-13/2009 Annica Åberg Ärendegrupp 3.13 Avtala om reservation av mark för bostads-, industri- eller övriga kommersiella ändamål Delegationsbeslut nr 1/2009 Arne Sandström Ärendegrupp 3.14.c Avstå från eller besluta att inte utöva kommunens förköpsrätt Delegationsbeslut nr /2009 Eva Persson/Arne Sandström Ärendegrupp 3.14.d Avstå från prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m.m. Delegationsbeslut nr 38-45/2009 Eva Persson/Arne Sandström Ärendegrupp 7.3.b Anställning viss tid, månadsavlönade, övriga Delegationsbeslut nr 16-19/2009 Ulla Berglund Delegationsbeslut nr 3/2009 Ove Sedin Delegationsbeslut nr 12-17/2009 Elisabeth Strand Hübinette Delegationsbeslut nr 4/2009 Magnus Wiklund Ärendegrupp 7.4 Anställning tills vidare, övriga Delegationsbeslut nr 3-5/2009 Ulla Berglund

6 Nämnden för teknik och service (13) 89 (forts) Ärendegrupp 8.1.a Parkeringstillstånd för rörelsehindrade, undantag enligt 13 kap 8 trafikförordningen Delegationsbeslut nr 1-219/200 Kerstin Gimbergsson/Bo Linnarsson Nämnden för teknik och service godkänner redovisningen av fattade beslut.

7 Nämnden för teknik och service (13) Nts/2009:9 90 Anmälan av delegationsbeslut, arbetsutskottet Arbetsutskottet anmäler genom överlämnande av protokoll de beslut som utskottet fattat: Upphandling av lastbil med kran 106 Upphandling av entreprenader för Alneskolans ombyggnad 109 Protokoll och minnesanteckningar 110 Informationsärenden Informationsärenden 2009 Nämnden för teknik och service godkänner redovisningen av fattade beslut.

8 Nämnden för teknik och service (13) Nts/2009: Yttrande över revisionsrapport - granskning av hur Örnsköldsviks kommun införlivar barnkonventionen i sin verksamhet Sammanfattning av ärendet Komrev har på uppdrag av Revisionskollegiet genomfört en granskning av hur Örnsköldsviks kommun införlivar barnkonventionen i sin verksamhet utifrån den övergripande revisionsfrågan; Finns det tydliga mål och styrdokument för kommunens verksamhet som tar fasta på barnkonventionens artiklar? Granskningen har skett genom en översiktlig genomgång av samtliga nämnder inklusive kommunstyrelsen, med avseende på övergripande styrning och uppföljning. En djupare analys av arbetet med barnkonventionen har gjorts avseende tre nämnder (kultur- och fritidsnämnden, kommunstyrelsen och nämnden för teknik och service). Hos de utvalda nämnderna har intervjuer genomförts med förtroendevalda, ledande tjänstemän och utvalda handläggare. En grupp barn/ungdomar har intervjuats. Ej utvalda nämnder har besvarat ett antal frågeställningar kring deras arbete med barnkonventionen. Genomgång och analys har gjorts av övergripande mål- och styrdokument, planering och uppföljning samt övrig dokumentation på området. Följande förslag till åtgärder har lämnats i revisionsrapporten; Förtydliga barnperspektivet i den kommunalövergripande målstyrningsprocessen. Diskutera igenom och fastställa mätbara mål för vad kommunen vill åstadkomma när det gäller barn och unga i kommunen samt för barnkonventionens intentioner. Mål och tidplan bör också kopplas ihop. Fastställ eller tydliggör varje nämnds ansvar för barnkonventionens genomförande, exempelvis i respektive reglemente. Tydliggör ansvaret för utbildnings- och informationsinsatser. Inventera behovet av utbildning och information i samtliga nämnder och styrelsen om kommunens skyldigheter med hänvisning till barnkonventionen.

9 Nämnden för teknik och service (13) 91 (forts) Säkerställ att politiker och tjänstemän, vid behov, erhåller utbildning kring barnkonventionens intentioner, i att samtala med barn/ungdomar och hur de kan arbeta med barn och ungdomars inflytande. Kommunstyrelsen och nämnderna utvecklar uppföljning av barnkonventionen. Kommunstyrelsen, nämnden för teknik och service och kultur- och fritidsnämnden har beretts tillfälle att avge ett yttrande över revisionsrapporten. Tekniska kontoret har upprättat förslag till yttrande daterat 24 september I förslaget till yttrande framgår att tekniska kontoret, efter revisionsrapporten har skrivits, har arbetat vidare med uppdraget barn och ungdomars delaktighet inom nämndens ansvarsområde. Kontoret har identifierat verksamhetsområden som har mest beröringspunkt på barn och unga och därefter lyft fram aktuella projekt för perioden Nämnden för teknik och service har den 15 september 2009 under 87 godkänt upplägget av arbetet med barn och ungdomars inflytande och delaktighet inom tekniska kontorets verksamhet samt fastställt en checklista som har utarbetats som verktyg för kontorets handläggare. Vidare föreslås att nämnden för teknik och service uttalar att den delar revisionens förslag då det gäller att förtydliga barnperspektivet i den kommunövergripande målstyrningsprocessen samt att detta bör vara en av parametrarna i GPS med ett fastställt mätbart mål. På så vis blir det också årliga uppföljningar i samband med tertialrapporter och bokslut. I likhet med vad som framgår i rapporten är det viktigt att inventera och tydliggöra ansvaret för utbildnings- och informationsinsatserna. Beredande organs förslag till beslut Tekniska kontorets skrivelse 24 september 2009 med förslag till yttrande daterat 24 september Arbetsutskottets 113/2009. Nämnden för teknik och service avger yttrande över revisionsrapport Granskning av hur Örnsköldsviks kommun införlivar barnkonventionen i sin verksamhet enligt förslag upprättat av tekniska kontoret daterat 24 september 2009.

10 Nämnden för teknik och service (13) Nts/2008: Godkännande av exploateringsavtal - Gene 5:1, del av (Lingonstigen) Sammanfattning av ärendet Detaljplanen upprättades för del av Gene 5:1, Lingonstigen, i augusti Exploatör för de två tomterna och ägare av Gene 5:1 är Holmen AB (nedan kallad bolaget). I upprättat förslag till exploateringsavtal för Gene 5:1 regleras villkoren för bolagets exploatering av området. Området ska exploateras för bostäder och därmed sammanhängande anläggningar allt i enlighet med vad som framgår i upprättad detaljplan. Enligt exploateringsavtalet ska bolaget betala gatukostnadsavgifter. Ett separat avtal har upprättats som reglerar anläggandet av spill- och vattenledningar efter Lingonstigen. Det separata avtalet mellan Miljö & Vatten AB och bolaget gäller under förutsättning att detta avtal undertecknas och vice versa. Enligt avtalet ska bolaget bekosta gatukostnadsavgift på kr/tomt. Förslag till exploateringsavtal är giltigt under förutsättning Miljö & Vatten AB och bolaget godkänner och undertecknar det separata avtal som reglerar kostnaderna för anläggandet av spill- och vattenledningar med tillbehör. Beredande organs förslag till beslut Tekniska kontorets skrivelse 15 juni 2009 med förslag till exploateringsavtal. Arbetsutskottets 114/2009. Nämnden för teknik och service godkänner föreliggande förslag till exploateringsavtal med Holmen AB, avseende genomförande av detaljplan för Gene 5:1, del av upprättad , utgörande del av Gene 5:1. Nämnden för teknik och service uppdrar till nämndens ordförande att underteckna avtalet.

11 Nämnden för teknik och service (13) Nts/2009: Motionssvar etthundra lärlingsplatser Sammanfattning av ärendet Föreligger motion daterad 23 februari 2009 av Roland Wikner (C), Lars Näslund (M), Göran Sydhage (KD) och Gunnar Melin (FP) angående kommunala lärlingsplatser. De föreslår kommunfullmäktige besluta att samtliga förvaltningar ges i uppdrag att göra en inventering med målet att kunna erbjuda minst 100 lärlingsplatser inom den kommunala verksamheten. Kommunfullmäktige har under 46/2009 överlämnat motionen till kommunstyrelsen för beredning. Därefter är motionen remitterad till barn- och utbildningsnämnden, humanistiska nämnden, kultur- och fritidsnämnden, nämnden för teknik och service, omsorgsnämnden och räddningstjänsten för yttrande. Tekniska kontorets bedömning En stor andel av tekniska kontorets yrkesgrupper rekryteras via eftergymnasial utbildning, ett antal via gymnasieskolans utbildningar. En stor del av vår servicepersonal rekryteras utan specifik utbildning. Det gäller främst de som utför städning. För att höja statusen främst för de som arbetar med städning skulle det vara bra om det fanns gymnasial utbildning. Här skulle en lärlingsutbildning på gymnasienivå kunna vara ett alternativ för att kunna rekrytera för framtiden. Idag är inte städning enbart städning utan det gäller även att städa med rätt metoder utifrån material m.m. När det gäller rekrytering av vaktmästare vill vi att de har en lämplig hantverksutbildning som bakgrund t.ex. snickare, elektriker, VVS-are. Tekniska kontoret har historiskt sett tagit emot praktikanter främst från gymnasieskolans utbildningar inom bygg och anläggning. Kortare praktikperioder kan förekomma via andra gymnasieutbildningar. Tekniska kontoret ser gärna att utbildare på gymnasienivå tittar på möjligheterna till en lärlingsutbildning inom städområdet. Om en lärlingsutbildning kommer igång är tekniska kontoret villiga att ta emot ett antal lärlingar. Beredande organs förslag till beslut Tekniska kontorets skrivelse 22 september Arbetsutskottets 115(2009.

12 Nämnden för teknik och service (13) 93 (forts) Nämnden för teknik och service ser gärna att det på gymnasienivå anordnas en lärlingsutbildning inom städområdet och då är tekniska kontoret villig att ta emot ett antal lärlingar. Nämnden för teknik och service föreslår kommunfullmäktige besluta anse att motionens intentioner är tillgodosedda.

13 Nämnden för teknik och service (13) Nts/2009: Månadsuppföljning oktober 2009 Sammanfattning av ärendet Nämndens ekonomiska resultat efter nio månader visar ett överskott med +19,9 Mkr netto. Reavinster vid markförsäljning, minskade personalkostnader samt planerade, ej genomförda underhållsarbeten förklarar resultatet. Helårsprognosen för 2009 innebär ett överskott motsvarande +9,3 Mkr, vilket är 3,7 Mkr högre än föregående prognos. Detta inkluderar ett förväntat underskott inom väghållningen. Vinterväghållning har i stort sett förbrukat hela årsanslaget under första halvåret och inom enskilda vägar har sommarens kraftiga regn skurit sönder många vägar. Beredande organs förslag till beslut Tekniska kontorets skrivelse 14 oktober 2009 med månadsuppföljning oktober Nämnden för teknik och service godkänner månadsuppföljning oktober Nämnden för teknik och service överlämnar månadsuppföljningen till kommunstyrelsen för beredning.

Arken, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Korallen, kl 13:00 15:15. Tjänstgörande Gerd Persson (S) Göran Algotsson (C) 79- Ersättare

Arken, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Korallen, kl 13:00 15:15. Tjänstgörande Gerd Persson (S) Göran Algotsson (C) 79- Ersättare Nämnden för teknik och service 2010-10-26 1 (10) Plats och tid Arken, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Korallen, kl 13:00 15:15 Beslutande Roger Burland (S), ordf ledamöter Malin Westman (S) Erik Nordlander

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 13:00 15:50

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 13:00 15:50 Nämnden för teknik och service 2008-08-19 1 (9) Plats och tid Beslutande Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 13:00 15:50 Ordförande Roger Burland (s) Ledamot Malin Ögren (s) Erik Nordlander

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Gottne, kl 13:00 16:15. Åke Hallin (S) Jan Håkansson (S) Christina Andersson (S)

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Gottne, kl 13:00 16:15. Åke Hallin (S) Jan Håkansson (S) Christina Andersson (S) Nämnden för teknik och service 2009-09-15 1 (14) Plats och tid Beslutande ledamöter Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Gottne, kl 13:00 16:15 Roger Burland (S) ordf Malin Westman (S) Erik Nordlander

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 13:00 15:35

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 13:00 15:35 Nämnden för teknik och service 2007-01-16 1 (21) Plats och tid Beslutande Personalföreträdare Övriga deltagare Godkännande av närvaro Plats och tid för justering Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 13:00 13:45. ledamöter Malin Westman (S) Erik Nordlander (C)

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 13:00 13:45. ledamöter Malin Westman (S) Erik Nordlander (C) Nämnden för teknik och service 2009-08-18 1 (15) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 13:00 13:45 Beslutande Roger Burland (S) ordf ledamöter Malin Westman (S) Erik Nordlander

Läs mer

Sammanträdesrum Korallen, Arken Kl 08:30-09:30, 13:00-15:30. Eva Edberg (S) Gunnar Eklöf (V) - 47

Sammanträdesrum Korallen, Arken Kl 08:30-09:30, 13:00-15:30. Eva Edberg (S) Gunnar Eklöf (V) - 47 Omsorgsnämnden 2010-05-11 1 (11) Plats och tid Beslutande ledamöter Sammanträdesrum Korallen, Arken Kl 08:30-09:30, 13:00-15:30. Christina Karlsson (S) ordförande Gunnar Holmberg (S) Anna-Lena Holmström

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, Kl. 15:00 15:40

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, Kl. 15:00 15:40 Nämnden för teknik och service 2008-05-13 1 (18) Plats och tid Beslutande Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, Kl. 15:00 15:40 Ordförande Roger Burland (s) Ledamot Malin Ögren (s) Erik Nordlander

Läs mer

Nämnden för teknik och service (13)

Nämnden för teknik och service (13) Nämnden för teknik och service 2007-05-15 1 (13) Plats och tid Beslutande Personalföreträdare Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 13:00 14:00

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 13:00 14:00 Nämnden för teknik och service 2008-03-11 1 (16) Plats och tid Beslutande Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 13:00 14:00 Ordförande Roger Burland (s) Ledamot Malin Ögren (s) Erik Nordlander

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 13:00 15:30

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 13:00 15:30 Nämnden för teknik och service 2008-02-12 1 (13) Plats och tid Beslutande Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 13:00 15:30 Ordförande Roger Burland (s) Ledamot Malin Ögren (s) Erik Nordlander

Läs mer

Nämnden för teknik och service 2007-03-13 1 (23)

Nämnden för teknik och service 2007-03-13 1 (23) Nämnden för teknik och service 2007-03-13 1 (23) Plats och tid Beslutande Personalföreträdare Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Arken, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Plejaden,

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Korallen, Arken, kl 13:00-14:45

Plats och tid Sammanträdesrum Korallen, Arken, kl 13:00-14:45 Omsorgsnämnden 2007-09-14 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrum Korallen, Arken, kl 13:00-14:45 Beslutande Christina Karlsson (s) Anna-Lena Holmström (c) Gunnar Holmberg (s) Sofia Olsson (c) Lillemor Edlund

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 9: Anita Danielsson (M), Gunilla Hammarlund (S) Kommundirektör Agneta Marelll

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 9: Anita Danielsson (M), Gunilla Hammarlund (S) Kommundirektör Agneta Marelll Kommunstyrelsen 2010-09-27 1 (5) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 9:00 09.15 Beslutande Övriga ersättare: Övriga deltagare Ordförande: Glenn Nordlund (S) Ledamöter: Marianne Vestin (S), Jim

Läs mer

Eva Edberg (s) - 13 Frits Söderlind (s) 14 Ersättare Frits Söderlind (s) Barbro Olsson (c) Lars-Åke Norman (s) Christina Göransson (kd)

Eva Edberg (s) - 13 Frits Söderlind (s) 14 Ersättare Frits Söderlind (s) Barbro Olsson (c) Lars-Åke Norman (s) Christina Göransson (kd) Omsorgsnämnden 2007-01-10 1 (16) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 13:00-14:50. Beslutande Christina Karlsson (s) Anna-Lena Holmström (c) Gunnar Holmberg (s) Sofia Olsson

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 13:00 15:45. Malin Westman (S) Erik Nordlander (C) 1-7,13-14

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 13:00 15:45. Malin Westman (S) Erik Nordlander (C) 1-7,13-14 Nämnden för teknik och service 2010-02-09 1 (21) Beslutande Beslutande ledamöter Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 13:00 15:45 Roger Burland (S) ordf Malin Westman (S) Erik Nordlander

Läs mer

Plats och tid Stadshuset/Kubbe, Nygatan 16, plan 4 08:30-11:00. Beslutande Jan-Olov Häggström (S) Ordf. Anna-Britta Åkerlind (C) Peder Johansson (S)

Plats och tid Stadshuset/Kubbe, Nygatan 16, plan 4 08:30-11:00. Beslutande Jan-Olov Häggström (S) Ordf. Anna-Britta Åkerlind (C) Peder Johansson (S) Humanistiska nämnden 2011-01-04 1 (7) Plats och tid Stadshuset/Kubbe, Nygatan 16, plan 4 08:30-11:00 Beslutande Jan-Olov Häggström (S) Ordf. Anna-Britta Åkerlind (C) Eva Bergström (S) Camilla Svensson

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 13:00 14:45. ledamöter Malin Ögren (S) Erik Nordlander (C)

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 13:00 14:45. ledamöter Malin Ögren (S) Erik Nordlander (C) Nämnden för teknik och service 2009-06-09 1 (20) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 13:00 14:45 Beslutande Roger Burland (S) ordf ledamöter Malin Ögren (S) Erik Nordlander

Läs mer

159 Motionssvar, Låt barn och ungdomar göra sig hörda

159 Motionssvar, Låt barn och ungdomar göra sig hörda Kommunfullmäktige 2016-09-26 1 (6) 159 Motionssvar, Låt barn och ungdomar göra sig hörda Kst/2016:82 Bakgrund/Ärendet Föreligger motion daterad den 8 februari 2016 från Bror Wallström (L) och Lena Jonsson

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 10:15

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 10:15 Kommunstyrelsen 2010-05-31 1 (5) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 10:15 Beslutande Övriga deltagare Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter:, Glenn Nordlund (S), Jim Sundelin (S), Lena

Läs mer

Örnsköldsvik; sammanträdesrum Kubbe 10:00 11:00

Örnsköldsvik; sammanträdesrum Kubbe 10:00 11:00 Barn- och utbildningsnämnden 2007-01-09 1 (13) Plats och tid Beslutande Örnsköldsvik; sammanträdesrum Kubbe 10:00 11:00 (s), ordf. (s), Yvonne Ölund (s), Mattias Öberg (s), Ruth Bergström (s), Tommy Olofsson

Läs mer

omsorgskontoret, Skara Thomas Gustafsson (M) Anette Gustafsson (S)

omsorgskontoret, Skara Thomas Gustafsson (M) Anette Gustafsson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid: Tisdagen den 17 juni 2014 kl 13.00--16.00 omsorgskontoret, Skara Beslutande: Ersättare: Övriga närvarande: Michael Karlsson (S), ordförande Margareta Wing Andersson

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Kommunstyrelsen 2011-12-19 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter: Glenn Nordlund (S),

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Gottne, kl. 13:00 15:35

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Gottne, kl. 13:00 15:35 Nämnden för teknik och service 2009-03-10 1 (16) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Gottne, kl. 13:00 15:35 Beslutande Roger Burland (S), ordf. Malin Ögren (S) Jan Svensson (S) Åke

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 13:00 15:00. Jan Svensson (S) Åke Hallin (S)

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 13:00 15:00. Jan Svensson (S) Åke Hallin (S) Nämnden för teknik och service 2009-04-14 1 (20) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 13:00 15:00 Beslutande Roger Burland (S) ordf Erik Nordlander (C) ledamöter Malin Ögren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-12-13 i Skånes Fagerhultsrummet, kl 09.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

Nygatan 18, Örnsköldsivk, sammanträdesrum Gottne/ 15:00-15:20, ajournerat 15:05-15:10

Nygatan 18, Örnsköldsivk, sammanträdesrum Gottne/ 15:00-15:20, ajournerat 15:05-15:10 Kultur- och fritidsnämnden 2011-01-26 1 (12) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Nygatan 18, Örnsköldsivk, sammanträdesrum Gottne/ 15:00-15:20, ajournerat 15:05-15:10 Ordförande: Leif Lindholm (S)

Läs mer

Kommunkontoret kl Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande

Kommunkontoret kl Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Sida 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret kl 08.30 11.45 Beslutande Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Övriga deltagande Per Rosenqvist,

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe Kl 15.00-16.50. Marianne Vestin (S) Örjan Forsberg (S)

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe Kl 15.00-16.50. Marianne Vestin (S) Örjan Forsberg (S) Omsorgsnämnd 2012-03-21 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe Kl 15.00-16.50 Beslutande Anna-Belle Strömberg (S) ordf Göran Algotsson (C) ledamöter Kristoffer Park (S) Anita

Läs mer

Protokoll 1. Ann-Margret Bäckström och Anders Wallgren Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 25 augusti 2014 Underskrifter ...

Protokoll 1. Ann-Margret Bäckström och Anders Wallgren Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 25 augusti 2014 Underskrifter ... Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14.00 ande Övriga närvarande Benny Eriksson (S) ordf Anna-Lena Fjellstöm (S) Ann-Margret Bäckström (S) Kenneth Westberg (M) Anders Wallgren (M) Lilian

Läs mer

234 Motionssvar, Nyttjanderättskonflikter mellan enskilt ägande och kommunens intressen (Kst/2015:617)

234 Motionssvar, Nyttjanderättskonflikter mellan enskilt ägande och kommunens intressen (Kst/2015:617) Kommunfullmäktige 2016-11-28 1 (5) 234 Motionssvar, Nyttjanderättskonflikter mellan enskilt ägande och kommunens intressen (Kst/2015:617) Föreligger motion daterad den 28 oktober 2015 från Bertil Jonsson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 13:00 13:30

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 13:00 13:30 Bildningsnämnd 2012-03-20 1 (8) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga deltagare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 13:00 13:30 Birgith Olsson Johansson (S), ordf., Mattias Öberg (S), Anneli

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 13:00 14:30

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 13:00 14:30 Nämnden för teknik och service 2010-08-17 1 (19) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 13:00 14:30 Beslutande Roger Burland (S), ordf ledamöter Malin Westman (S) Erik Nordlander

Läs mer

Protokoll 1. Marie Westlund och Kenneth Westberg Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 11 april 2014 Underskrifter ...

Protokoll 1. Marie Westlund och Kenneth Westberg Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 11 april 2014 Underskrifter ... Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14.30 ande Övriga närvarande Benny Eriksson (S), ordf Anders Sandström (S) Marie Westlund (S) Anna-Lena Fjellstöm (S) Ann-Margret Bäckström (S) Roger

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2009-06-11

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2009-06-11 Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 12:00-14.15 ande Övriga närvarande Utses att justera Anders Weinemo (S) Gunilla Pontén (S) Marie Westlund (S) Peter Persson (S) Inga-Lill Rylander (S) Stig

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S) 1(16) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 8.30 10.35 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Stadshuset kl 13:00 16:30

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Stadshuset kl 13:00 16:30 Nämnden för teknik och service 2009-05-12 1 (40) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Stadshuset kl 13:00 16:30 Beslutande Roger Burland (S) ordf ledamöter Malin Ögren (S) Erik Nordlander

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : 1 av 5 Plats och tid Brösarps skola, den, kl. 18.15-18.20 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Samhällsbyggnadschef Jörgen Prahl Kanslichef Christian Björkqvist Utses att justera Mats Andersson (M)

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14:30 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Anna-Lena Fjellström (S) Marie Lodin (S) Gunnar Grönberg (S) Stig Svedin (V) Göran Ljungblom

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14)

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Plats och tid Katrineholmssalen, Safiren, Katrineholm, kl. 14.30 16.45 Ajounering kl. 15.40-15.50 ande Tjänstgörande Ersättare Ove Melin, ordförande (s), Matti Turunen (s),

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2006-08-30 1. Jan-Eric Berglund

Personal- och organisationsutskottet 2006-08-30 1. Jan-Eric Berglund ÅNGE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Personal- och organisationsutskottet 2006-08-30 1 Plats och tid Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, onsdag den 30 augusti 2006, kl

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 13:00-15:15

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 13:00-15:15 Omsorgsnämnden 2009-04-01 1 (12) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 13:00-15:15 Beslutande ledamöter Christina Karlsson (S) ordf Anna-Lena Holmström (C) Lillemor Edlund (S)

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 15:50

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 15:50 Humanistiska nämnden 2012-09-18 1 (11) Plats och tid Beslutande ledamöter Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 15:50 Jan-Olov Häggström (S) Ordf. Anna-Britta Åkerlind (C) Roger Sandström

Läs mer

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1 Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1 Plats och tid kl 08.30 10.30 Beslutande Pär Palmgren, m, ordförande Arne Dahlström, kd, 1:e vice ordförande, 46-49 Benny Petersson, s, 2:e vice ordförande

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 14:30 16:00. Sammanträdet ajourneras kl. 15.25-15.30

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 14:30 16:00. Sammanträdet ajourneras kl. 15.25-15.30 Humanistisk nämnd 2011-05-13 1 (12) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 14:30 16:00 Sammanträdet ajourneras kl. 15.25-15.30 Beslutande ledamöter Jan-Olov Häggström (S) Ordf. Anna-Britta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 16 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 16 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Plats och sammanträdestid Närvarande ledamöter Närvarande ersättare Frånvarande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal 09:00 12:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

Läs mer

Kommunkontoret kl 08.30 13.20

Kommunkontoret kl 08.30 13.20 Sida 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret kl 08.30 13.20 Beslutande Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Kaj Seger, ledamot ( 12-20) Marianne

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-03-07 Sida 1 (13) Plats och tid Beslutande Medborgarhuset, Lilla Sessionssalen, kl. 18:30 21:00 Inger Borgenberg (S), ordförande Sven-Åke Persson (S) Britt Sonesson

Läs mer

Nämnden för Förskola & Grundskolas arbetsutskott

Nämnden för Förskola & Grundskolas arbetsutskott Plats och tid Stadshuset, klockan 8.30-12.00 Beslutande Ledamöter Anders Ekström (M), ordförande Christian Haneson (FP), 1:e vice ordförande Maj-Britt Rane Andersson (S), 2:de vice ordförande Lisa Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-06-10 1 (8) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.00 16.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 1(12) Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, onsdagen den 8 februari 2017 kl 18:30 ande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Peter Söderberg (M), ordförande Monica Neptun (FP), vice ordförande Lars Thelén (M) Thomas Sahlström (C) Gert Svensson (S) Anna-Lena Engström (MP)

Peter Söderberg (M), ordförande Monica Neptun (FP), vice ordförande Lars Thelén (M) Thomas Sahlström (C) Gert Svensson (S) Anna-Lena Engström (MP) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Aranäsgymnasiet Klockan 08:30 12:00 Beslutande Ledamöter Peter Söderberg (M), ordförande Monica Neptun (FP), vice ordförande Lars Thelén

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Vård- och omsorgsnämnden

ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Vård- och omsorgsnämnden ESLÖVS KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Stadshuset, kl. 17.30 18.30 ande Övriga närvarande Bernt Nilsson (S) Lesley Holmberg (FP) Agneta Nilsson (S) Elo Larsen (S) Kerstin Ekoxe (S) Lars-Erik Björklund

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (5) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande 37-39 Lennart Månsson (M) vice ordförande 37-39 Bengt Håkansson

Läs mer

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP)

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl 15.00 16.25 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande Anette

Läs mer

PROTOKOLL 2013-09-18. Alf Wahlgren, PwC Mattias Wikner 93-98. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 93-108 Alf Wahlgren. Ordförande...

PROTOKOLL 2013-09-18. Alf Wahlgren, PwC Mattias Wikner 93-98. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 93-108 Alf Wahlgren. Ordförande... TRELLEBORGS KOMMUN Trelleborgs kommuns revisorer PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-18 Plats och tid Bruna Salongen, 15.30 17.00 Beslutande Övriga deltagare Lena Näslund, ordförande Irene Persson Birgitta

Läs mer

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig (s)

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1 1 Plats och tid Björkegrenska gården, Simrishamn 2 maj 2006, kl 17.30-22.30 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Agne Johnsson (m) Kjell Dahl (s) Nils-Inge

Läs mer

Plats och tid Stadshuset/Kubbe, Nygatan 16, plan 4. 15:00-16:50. Beslutande ledamöter Jan-Olov Häggström (S) Ordf. Anna-Britta Åkerlind (C)

Plats och tid Stadshuset/Kubbe, Nygatan 16, plan 4. 15:00-16:50. Beslutande ledamöter Jan-Olov Häggström (S) Ordf. Anna-Britta Åkerlind (C) Humanistisk nämnd 2011-03-22 1 (10) Plats och tid Stadshuset/Kubbe, Nygatan 16, plan 4. 15:00-16:50 Beslutande ledamöter Jan-Olov Häggström (S) Ordf. Anna-Britta Åkerlind (C) Eva Bergström (S) Camilla

Läs mer

Roger Eklund (S), ordförande Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) Marie Oskarsson (S) Madeleine Jansson (S) ...

Roger Eklund (S), ordförande Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) Marie Oskarsson (S) Madeleine Jansson (S) ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 14.00 16.30 ande Roger Eklund (S), ordförande Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) Marie Oskarsson (S) Madeleine

Läs mer

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN VARBERG 1-16 Tid: Måndag 20 januari 2003 kl 15:00-17:00 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg Närvarande: ledamöterna ersättarna tjänstemännen Karl-Gunnar

Läs mer

Primärvårdsnämnden i Varberg 15-29

Primärvårdsnämnden i Varberg 15-29 Protokoll Sammanträdesdatum 2006-04-24 Primärvårdsnämnden i Varberg 15-29 Tid: Måndag 24 april 2006 kl 15:00-16:30 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall Ledamöter Karl-Gunnar Svensson (kd)

Läs mer

Dick Andersson, t f socialchef Ulla-Britt Ahlin, utredare Agneta Sandström, ekonom. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna

Dick Andersson, t f socialchef Ulla-Britt Ahlin, utredare Agneta Sandström, ekonom. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna Socialnämnden 2000-01-11 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag den 11 januari 2000 kl 18 30 20 00. Leif Öhman (m),

Läs mer

Behandlade ärenden fritidsnämnden

Behandlade ärenden fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) 2014-01-28 Behandlade ärenden fritidsnämnden 1 Uppföljning av verksamhetsmål för 2013. 2 Uppföljning av intern kontroll 2013. 3 Verksamhetsberättelse 2013. Bilaga 1. 4 Verksamhetsmål

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2015-11-19 Innehåll 159 Godkännande av ärendelista... 178 160 Anmälan av delegationsbeslut... 179 161 Delgivningar... 180 162 Lägesbeskrivning per programområde...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Anders Berngarn (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Anders Berngarn (M) Sammanträdesdatum s. 1 (9) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-11-20 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 20 november 2013, kl. 08.00-12.05, ajournering 10.30- Beslutande

Läs mer

Protokoll 1. Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13: Ajournering kl mellan 76 och ANSLAG / BEVIS

Protokoll 1. Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13: Ajournering kl mellan 76 och ANSLAG / BEVIS Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15.15 Ajournering kl 13.50-14.20 mellan 76 och 77 ande Övriga närvarande Anna-Lena Fjellström (S) ordf. tjg för Jan-Christer Jonsson (S) Tomas Sellin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-08-16 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-15.15 Beslutande Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran Johansson (S) 1:e vice ordförande Rolf

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll Tid och plats Tisdagen den 21 februari 2012, kl 18.00 19.45 i Dialogen Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Lena Gerby (M), ordförande Mats Ahlbom (M) Gunnel Bergström (FP) Ove Wallin (C) Hanna

Läs mer

Valnämnden Protokoll 1 (11)

Valnämnden Protokoll 1 (11) Valnämnden Protokoll 1 (11) Valnämnden 2015/11 Plats och tid Stadshusets sessionssal, kl 17:30-18:20 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Klara Strandberg (S), vice ordförande, tjänstgör

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

(6) Ragnar Sandberg (M)

(6) Ragnar Sandberg (M) 2010-06-07 1 (6) Plats Vargön Holmen Paper AB, Huvudkontoret Tid Måndag den 7 juni kl. 13.30 15.30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista,

Läs mer

Kristinehedsvägen 2, Halmstad, Sammanträdesrum Castler, kl 14:00-17:15

Kristinehedsvägen 2, Halmstad, Sammanträdesrum Castler, kl 14:00-17:15 Räddningsnämnden 2014-06-19 1(5) Plats och tid: ande: Kristinehedsvägen 2, 302 44 Halmstad, Sammanträdesrum Castler, kl 14:00-17:15 Lennart Eriksson (M), ordförande Naser Zeqiri (S) Christoffer Linden

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

Gymnasienämnden (9)

Gymnasienämnden (9) Sammanträdesdatum 1 (9) Plats och tid Birger Sjöberggymnasiet, Idrottsgatan 7, 2002-02-18, kl 15.00-20.00 Beslutande Orvar Carlsson (kd), ordförande Kjell Nilsson (s), 1:e vice ordförande Peter Göthblad

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Bo Ivarson, förvaltningschef Monica Boo, handläggare Ferman Brodrej, nämndsekreterare. Ulf Athlei (-) och Lars Andersson (S)

Bo Ivarson, förvaltningschef Monica Boo, handläggare Ferman Brodrej, nämndsekreterare. Ulf Athlei (-) och Lars Andersson (S) PROTOKOLL 1(10) Plats och tid Långön, Folkets Hus, kl 17:15-18:25 Beslutande Ledamöter Roland Leben (KD), ordf. Krister Nyström (S), vice ordf. Björn Nyström (M) Elsie-Marie Arvidsson (M) Ulf Athlei (-)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.15-10.40. Beslutande Britta Bergström (S) Leif Thor (M) Ann-Sophie Nygren (S) Mikael Sporgelin (S) Roger Persson (S) Lina Erixon

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Korallen, Arken, kl 13:00-15:20

Plats och tid Sammanträdesrum Korallen, Arken, kl 13:00-15:20 Omsorgsnämnden 2008-05-12 1 (17) Plats och tid Sammanträdesrum Korallen, Arken, kl 13:00-15:20 Beslutande Christina Karlsson (s) Anna-Lena Holmström (c) Gunnar Holmberg (s) Sofia Olsson (c) Lillemor Edlund

Läs mer

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista

B-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista 1 (7) Datum Tid Kl. 13.00-14.00 Plats ande B-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga närvarande Underskrifter Sekreterare... Ulla Johansson Ordförande... Birgitta Forsberg

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) 1:e

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Ljungaskolan, Sävsjö 19.00-22.00

Ljungaskolan, Sävsjö 19.00-22.00 Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-05-22 Plats och tid Ljungaskolan, Sävsjö 19.00-22.00 ande Ordinarie ledamöter: Anna-Karin Yngvesson, kd, ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-01-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-01-14 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Peter Melinder (M) tjg. ers. för K Reinisch Annette Linander (C) ledamot

Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Peter Melinder (M) tjg. ers. för K Reinisch Annette Linander (C) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (7) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-16.15 ande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Peter Melinder (M) tjg. ers.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid KF-salen kl 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgör ers Övriga deltagande Tjänstemän Åselotte Andersson (KD) ordf Håkan Hjelm (C) Hans Toll (S) Lisa Arvidsson (S)

Läs mer

Kommunkontoret kl 08.30 11.15. Kerstin Andersson, ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Tarja le Hégarat, tjänstgörande ersättare

Kommunkontoret kl 08.30 11.15. Kerstin Andersson, ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Tarja le Hégarat, tjänstgörande ersättare Sida 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret kl 08.30 11.15 Beslutande Kerstin Andersson, ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Tarja le Hégarat, tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Göran Olsson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-10-02 1 Innehållsförteckning Ärende 102 Presentation av ny enhetschef... 3 103 Information om tillsynsärende - Socialstyrelsen... 4 104 Delegation handläggning av SFI-bonus... 5 105 Äldreomsorgsplan...

Läs mer

Peter Israelsson Eva Sundelin Jan Lindblom Bertil Gunnarsson, Urban Kapple Hans Lindberg, Beatrice Arvidsson Ewa-Karin Skagerlind, Ulla-Beth Larsson

Peter Israelsson Eva Sundelin Jan Lindblom Bertil Gunnarsson, Urban Kapple Hans Lindberg, Beatrice Arvidsson Ewa-Karin Skagerlind, Ulla-Beth Larsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2011-02-16 Sida 1(7) Plats och tid Kommunhuset 2011-02-16, kl 8.30 Beslutande Ledamöter Inga-Britt Ritzman Lotta Öhlund Torbjörn Appelqvist Magnus Fahlström Monica Hjälm Bengt-Åke

Läs mer

Mats Falk Lomma kommunhus, Paragrafer Adam Edvinsson. Alf Michelsen

Mats Falk Lomma kommunhus, Paragrafer Adam Edvinsson. Alf Michelsen Sammanträdesdatum s. 1 (8) Plats Örestads golfklubb, Stora konferensrummet Tid Måndagen den 12 december 2016, kl. 18.40-19:50 Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) Lennart Månsson (M) Rune Netterlid

Läs mer

Kjell Persson. Håkan Rönström. Kjell Persson

Kjell Persson. Håkan Rönström. Kjell Persson Protokoll 1 (12) Plats och tid: Sal A, Guldsmeden, Hudiksvall, kl 09.00-09.45 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Håkan Rönström (M), ordf Stefan Segerbrand (M) Lena Frankenberg Glantz (M) Lars-Olof

Läs mer