Årsmötes- handlingar Distriktsårsmöte Hudiksvalls Missionskyrka 25 maj 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsmötes- handlingar Distriktsårsmöte Hudiksvalls Missionskyrka 25 maj 2013"

Transkript

1 Årsmöteshandlingar Distriktsårsmöte Hudiksvalls Missionskyrka 25 maj 2013

2 Verksamhetsberättelse 2012 När förra verksamhetsberättelsen skrevs var vi precis i början av regionprocessen. En utredning hade presenterats som låg till grund för förslag från kyrkostyrelsen och equmenias styrelse till kyrkokonferens och riksstämma. Nu har vi kommit en bra bit in i processen. I vår geografi har Region Mitt bildats som i sig rymmer alla församlingar och föreningar som tillhör Mellansvenska distriktet. Dessutom tillkommer nio församlingar i Norduppland och nära femtio metodist och baptistförsamlingar. Visst har det funnits frågetecken och en del oro och kritik under processens gång, men i stort har det varit positiva tongångar både vid olika rådslag runt om i distriktet, i styrelsens samtal samt i personalens arbete. Vi vill det nya. Vi vill vara med och bygga en kyrka för hela livet, där mötet med Jesus Kristus förvandlar, mig, dig och världen. Parallellt med arbetet för att bilda och bygga upp en region har det vanliga distriktsarbetet rullat vidare. Med många mötesplatser mellan församlingar och föreningar, ungdomssamlingar och tonårsläger, kurser, medarbetarträffar och enskilda möten med styrelser och medarbetare. Missionsuppdraget bärs av den lokala församlingen och föreningen, distriktets uppgift är att bidra till goda förutsättningar för det. Stödja, skapa mötesplatser och utmana har därför fortsatt att vara viktiga begrepp i allt som görs inom distriktets arbete. Nu blir det en tid av fortsatt uppbyggnad av det nya i Regionen och en överföring av distriktets verksamhet. Vi talar hellre om överföring än om avveckling eftersom vi vill en fortsättning där det bästa av vad Mellansvenska distriktet har stått för också förs vidare tillsammans med en förnyelse och utveckling av arbetet. Årsmöte Årshögtid med årsmöte hölls i Leksands Missionskyrka den 5 maj 2012 med ca 90 ombud från församlingar och SMU-föreningar. Temat för årsmötet var Se jag gör något nytt... Dagen innehöll sedvanliga förhandlingar och under eftermiddagen intervjuades Lasse Svensson, kyrkoledare, Olle Alkholm bitr kyrkoledare och Ann-Sofie Lasell, ordf i Gemensam Framtid av Sven Jansson, Alfta. Temat för denna intervju, som också gav tillfälle till frågor, var Från vision till verklighet. Högtiden avslutades med gudstjänst med nattvard. Lasse Svensson predikade, sång framfördes av ett lovsångsteam från Örbyhus under ledning av Jens Marklund. Medverkade gjorde också gospelgruppen In Connection från Djurås. I årsmötet avtackades Lars Lindgren som i och med sommaren avslutade sin tjänst som SMU- och församlingskonsulent för att bli gårdsföreståndare på Vägsjöfors Herrgård. Anställda Under året har Roger Henningsson under vårterminen arbetat som distriktssekreterare och under hösten som församlingskonsulent. Lars Lindgren lämnade sin tjänst som SMU- och församlingskonsulent vid halvårsskiftet. Jens Marklund har innehaft tjänst som ungdomskonsulent och tillika biträdande processledare för uppbyggandet av equmenia region mitt. Maria Andersson återkom efter sin tjänstledighet 15 augusti och har arbetat som barn- och scoutkonsulent. Maria har varit utlånad till Nybrokyrkan i Falun (50 %) under perioden 15 augusti till 30 november. Anders Kastemyr har arbetat som administrativ konsulent samt varit vikarierande scoutkonsulent under Maria Anderssons tjänstledighet. Samtliga tjänster har varit deltidstjänster med i snitt 75 % tjänstgöringsgrad. Gerth Lindberg har varit timanställd som administrativ resurs. Distriktsföreståndare Lennart Renöfält är anställd av Svenska Missionskyrkan med placering i vårt distrikt. Under vårterminen fortsatte han att arbeta 50 % inom fokusområdet Uppdraget inom Gemensam framtid. Han har dessutom innehaft uppdraget att vara processledare för uppbyggandet av region mitt inom Gemensam Framtid. Under året har Baptistmissionen/SBUF i Dalarna köpt 15 % av distriktets resurser, främst på ungdomssidan. 2

3 Styrelse/utskott Distriktsstyrelsen har bestått av Gunnar Ennerstam, Alfta, Kajsa Hjelmblom, Gävle, Elin Lagerhäll, Örbyhus, Ulla-Britt Lindberg, Västland, Robert Lindvall, Örbyhus, Bertil Planeskog, Arbrå, Bo Skogwik, Borlänge (ordförande) och Maria Öhlén, Härnösand. Adjungerade till styrelsen har varit de anställda, Lars- Åke Henriks, Borlänge (kassör) och Hans Berglund, Härnösands Folkhögskola. Styrelsen har haft fyra protokollförda sammanträden. Häremellan har styrelsens olika utskott haft sammanträden. Arbetsutskottet har bestått av Elin Lagerhäll, Bertil Planeskog och Bo Skogwik. Församlingsutskottet har bestått av Gunnar Ennerstam, Kajsa Hjelmblom, Ulla-Britt Lindberg och Maria Öhlén. SMU-utskottet har bestått av Robert Lindvall, Gabriel Hamlin, Hudiksvall, Mattias Persson, Tierp och Madelene Söderqvist, Söderala Mo. De anställda har varit adjungerade i de olika utskotten. Församlingar Församlingen och föreningen är utgångspunkt för allt arbete i distriktet. Det är i den lokala församlingen och föreningen som mötet med människor sker. Här firas gudstjänst, inte bara för den egna gruppen utan för hela den bygd som församlingen finns i. Många barn, unga och vuxna berörs av församlingarnas och föreningarnas arbete. Här förs det livsnära samtalet om tron och livet. Distriktet har som målsättning att ge stöd till församlingar och föreningar, skapa mötesplatser som läger, kurser, och konferenser samt utmana till förnyelse, utveckling och växt. I Mellansvenska distriktet finns 90 församlingar med mellan 1 och 400 medlemmar. Av dessa har 46 församlingar anställd på varierad anställningsgrad. Under året har glädjande nog några församlingar ökat sitt medlemsantal, några har stått stilla och ganska många har tyvärr ett minskat medlemsantal. Vi har relativt många små församlingar där det är svårt att skapa en levande församlingsgemenskap och där det inte finns förutsättningar att leva i missionsuppdraget. I några av dessa församlingar har en process påbörjats som leder fram mot försäljning av missionshus/kyrka och upphörande. Valbo missionsförsamling har upphört under året. Syftet med dagen/gudstjänsten är deltagande och medverkan från hela Närförsamlingsområdet, bön för regionen och hela Mellansvenska distriktet samt en insamling till det gemensamma distriktsarbetet. Material, som speglar distriktets arbete, erbjöds de församlingar som samlades till Vårmötet. Mötesplats Jämtland Midsommarsöndagen är sedan många år en mötesplats för missions- och baptistförsamlingarna i Jämtland. Så också detta verksamhetsår. Samlingen hölls på EFS sommargård Frösövallen, en fantastiskt fin gård med utsikt över Storsjön och fjällvärlden. Talare detta år var församlingskonsulent Roger Henningsson. Han predikade i gudstjänsten samt undervisade vid ett följande studium över temat Bibel och Bön. I gudstjänsten medverkade en kör under ledning av Sven-Erik Johansson. Uppslutning under Mötesplats Jämtland var mycket god. Mötesplats Siljansbygden En återkommande mötesplats för församlingarna runt Siljan som i år hölls i Siljansnäs den oktober. Årets tema var Våga gå i Jesu fotspår med Carl-Johan Sävinger, koordinator för lärjungaskolan Apg 29, som huvudtalare. Lördagens seminarium samlade ca 35 deltagare och kvällens gudstjänst 45 deltagare. Till söndagens gudstjänst kom 80 personer. Skapelselägret Den 4-8 juli ägde skapelselägret rum på Ensro. Lägret samlade ca 90 deltagare i olika åldrar. Tema för lägret i år var Spa för själen och Ann-Louise Tjerneld från Arbrå ansvarade för det temat. Spa för själen handlar om att ta hand om sig själv, om vila, om att vårda sitt andliga liv. Ett antal olika stationer fanns tillgängliga i, och runt, kapellet som erbjöd spa för själen. I övrigt, på lägret, erbjöds olika typer av skapelseaktiviteter såsom smide, batik, scrapbooking, skapa med skräp m.m. men det gavs också utrymme till det spontana samtalet och fördjupad gemenskap. Lägret avslutades med gudstjänst i ett överfullt kapell. Vårmötet Den regionala gudstjänstdagen i distriktet, sedan 2010 med namnet Vårmötet, samlade under några helger i maj ett antal församlingar till gemensamma gudstjänster. 3

4 Bibeldag Under Gemensam Framtids första tid som kyrka valde man att lyfta fram tre områden som skulle ges lite extra fokus. De områdena var Bibel och Bön, Uppdraget och Trovärdighet. Inom Mellansvenska distriktet valde vi under året att fokusera på fokusområdet Bibel och Bön i olika sammanhang. Bl.a. så arrangerades en studiedag i slutet av januari i Betlehemskyrkan i Gävle. Johnny Jonsson, bibellärare på Teologiska högskolan, föreläste under temat Att leva med bibeln. Ca 50 personer deltog i studiedagen. Livsnära smågrupper Medvetenheten om betydelsen av det livsnära samtalet och vikten av att erbjuda livsnära smågrupper ökar i församlingarna. Även detta år har funnits tre inspiratörer som stått till förfogande för att hjälpa församlingar att komma igång och/eller fördjupa sitt arbete med den lilla gruppen. Denna satsning sker i samverkan med studieförbundet Bilda. Glädjande är att en nationell satsning inom Gemensam Framtid på Livsnära smågrupper har vuxit fram under året. Utifrån verksamhetsplanens tydliga formulering att GF vill vara en kyrka där församlingar inte bara har livsnära smågrupper utan byggs av smågrupper görs en omfattande satsning. I november samlades ett tjugotal inspiratörer från alla de sju regionerna till utbildningsdagar. Från Region Mitt är tre personer med i inspiratörsnätverket: Ingegerd Silverdal Östersund, Katarina Linderborg Ockelbo, samt Andreas Löwkvist Gävle. Retreat, Andlig vägledning och Pilgrimsvandring Dessa områden hålls samman av ett Nätverk på ca 30 personer i distriktet. Under året inbjöds till en nätverksträff i Gävle, i januari, då vi funderade över det fortsatta arbetet. Betoningen i samtalet låg i att lyfta fram de lokala initiativen då det gäller att sprida intresse för det som rör RAP-området. Hur nätverket kommer att arbeta framledes blir en fråga för den nya organisationen, Region mitt, att lyfta fram. Det finns dock ett tydligt intresse hos människor för fördjupad andlighet och det är ett intresse som vi måste ta på allvar och tillsammans fundera över hur vi ska möta i den nya regionen. Konfirmationsläger Församlingarnas gemensamma konfirmationsläger hölls på Ensro lägergård 4-8 maj. Detta år var det inte så många församlingar som medverkade. Deltagare kom från Tierp, Örbyhus, Gävle och Hudiksvall -totalt samlades ca 40 deltagare, ledare och fluddrar (en fludder är en sorts fadder). 4 Under året ordnades ingen konfirmationsledardag men Betlehemskyrkan i Gävle bjöd tillsammans med Bilda i september in till en inspirationskväll om det nya konfirmandmaterialet Vägens folk, där en av författarna, Magnus Sternegård presenterade boken och de pedagogiska tankarna bakom. Ett mycket gott lokalt initiativ! Musikråd Enligt ett styrelsebeslut så beslutades att musikrådet skulle upphöra och dess frågor istället skulle ingå i församlingsutskottet. Församlingsutveckling En församling lever i en ständig utveckling. De människor som finns med förändras, förutsättningar för arbetet förändras och omvärlden förändras. Därför finns alltid behov av reflektion och nytänkande. Under många år har distriktet prioriterat arbete med att stödja församlingar som önskar gå in i någon form av utvecklingsarbete. Ett stort antal församlingar har utnyttjat möjligheten att få stöd av en församlingsmentor. I en del församlingar har detta inneburit hjälp till omprövning och nysatsning. I andra fall har processerna avstannat. En utmaning är behovet av uthållighet och långsiktighet i arbetet. Under året har distriktets personal deltagit i det idéarbete som sker inom Gemensam Framtid nationellt som förberedelse för en omfattande satsning på församlingsutveckling. Internationell mission Några församlingar har aktiva kontakter med missionsarbetare, andra deltar i stöd till olika missionsprojekt. Några kurs- och informationsdagar har hållits med tema mission/internationellt bl.a. i Edsbyn med medverkan från Christer Daelander från GF nationellt. Distriktet deltog under den breda samlingen Rättvisedagarna i Alfta. Under flera år har stora summor samlats in på distriktets tonårsläger, och församlingarnas insamlingar ligger fortsatt väl till när vi ser till insamlat per medlem. Studieförbundet Bilda och Härnösands folkhögskola ordnar studieresor till Israel/Palestina som samlar deltagare från distriktets församlingar. Även detta år har en person från distriktet deltagit i det ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina. Styrelsens internationella grupp har under året somnat in. Nya former bör utvecklas för stöd till det internationella engagemanget inom Region Mitt.

5 Mångkulturellt arbete Under några år har ett nätverk vuxit fram mellan församlingar inom distriktet som har tagit emot medlemmar från Burma. Flera av dessa församlingar har fått ett glädjande stort tillskott av barn och ungdomar. Distriktet har ordnat träffar för att reflektera över vad det innebär som församling att bli mångkulturell. I slutet av året påbörjades planering av ytterligare en sådan samling, denna gång i samverkan med Gemensam Framtid nationellt. Vid olika samlingar och rådslag som varit i processen inför bildandet av Region Mitt har många församlingar berättat om ett växande arbete med asylsökande och invandrare. Detta väcker frågor kring hur distriktet/regionen på ett än tydligare sätt kan stödja församlingarna och föreningarna i detta viktiga arbete. Boken problematiserar bl.a. församlingarnas ansvar i detta. Föreläsningen var givande och gav möjligheter till många reflektioner utifrån de sammanhang som vi befinner oss i. Information Under året har distriktets kommunikations- och informationskanaler bestått av tidningen UTmaning, hemsidan och distriktsaffischen. Dessa tre ben blir tillsammans en bas för den mesta kommunikationen till församlingar, föreningar och enskilda. Från hösten har avsändaren varit Region Mitt på all information som gått ifrån distriktet. Även vår hemsida och våra konton på Facebook och Twitter går under Region Mitts namn. Medarbetare, årsmöte Inom Mellansvenska distriktet finns ca 50 personer (pastorer, diakoner, ungdomsledare m.fl.) anställda i församlingarna. Inom Region Mitt blir det ca 20 ytterligare. En av distriktets viktiga uppgifter är att på olika sätt stödja medarbetarna i deras arbete genom att skapa mötesplatser, ge möjlighet till fortbildning och fördjupning samt i olika former av kontakter. Den medarbetarstyrelse som finns inom distriktet har under året förberett bildandet av ett nytt medarbetarförbund för Region Mitt. Detta bildades samma dag som Bildarmötet för regionen hölls, i Gävle 17 november. Som en del i processen med att bilda Region Mitt har processledaren träffat medarbetarna i sju grupper: Jämtland, Västernorrland, Dalarna norr och söder, Hälsingland, Gästrikland och Norduppland. Några av dessa grupper är nyformade utifrån den nya ekumeniska situationen och det finns en påtaglig glädje över nya kollegor i en ny gemenskap. Från mötet med grupperna finns också många värdefulla synpunkter och önskemål över de behov som finns bland medarbetarna vad gäller mötesplatser, fördjupning, och stöd. Vinterkonferensen för alla GFs medarbetare som hölls i Sunne var en god samling med ca 25 deltagare från Region Mitt. Medarbetardag I mitten av september hölls en medarbetardag i Betlehemskyrkan i Gävle. Vi gästades då av Carl-Henric Jaktlund, pastor, författare och journalist, som delade tankar kring den bok han skrivit, en bok som blivit mycket uppmärksammad; Jesus gick vidare men kyrkan står kvar. Boken handlar om det många gånger svåra steget inom den kyrkliga miljön i att gå från tonåren ut i vuxenlivet. 5 Utmaning har kommit ut med fyra nummer under året, varav det sista numret för året gick under namnet Region Mitt - en utmaning! Varje nummer har ett tema med ett ämne för fördjupning och artiklar om olika arrangemang i distriktet, lokala glimtar samt inspiration och utmaningar till distriktets församlingar och föreningar. Tidningen har under året haft ca 300 prenumeranter. Den skickades också till distriktets församlingar, föreningar samt medarbetare. Vi har fortsatt med vår affisch, och syftet var att i hög utsträckning kunna ersätta alla lösa utskick och blad som periodvis kunnat bli rätt många. Ekumenik Den vanligaste formen av ekumenisk samverkan i våra församlingar var tidigare gemensamma församlingar mellan Missionskyrkan och Baptistsamfundet. Efter bildandet av Gemensam Framtid är den uppdelningen inte längre aktuell. Nu finns några församlingar som också har tillhörighet till Pingströrelsen eller Evangeliska Frikyrkan. Sju församlingar har också ingått formella samverkansavtal med Svenska kyrkan på orten. Fortsatt samverkan har skett med Baptistmissionen och SBUF i Dalarna vad gäller tjänst.

6 Inom Härnösands stift har de värdefulla regelbundna träffarna för samfundsledare fortsatt med samtal och information om vad som är på gång inom respektive kyrka. Värdefullt ekumeniskt arbete sker inom fängelsekyrkan och sjukhuskyrkan, ett arbete som många församlingar är engagerade i och bidrar till ekonomiskt. Gemensam Framtid Region Mitt process och bildarmöte Ett omfattande arbete har gjorts under året för att på bästa sätt förbereda bildandet av Region Mitt. Styrelsen, liksom personalen har haft inriktningen att underlätta och välkomna de förändringar som är på gång. Lennart Renöfält utsågs till processledare för Region Mitt med Jens Marklund och Eva Reithner som biträdande. Jens har framförallt arbetet med föreberedelser för bildandet av equmenia regionen. I månadsskiftet september oktober ordnades sex Spadtagsträffar i den nya regionens olika geografiska delar. Platserna var Tierp, Sandviken, Borlänge, Söderhamn, Oviken och Härnösand. Det blev god uppslutning från många församlingar och i viss mån även från föreningar. Totalt var ca 240 personer samlade till en kväll med information och samtal om hur regionens arbete bör utformas. Mycket värdefullt delades som kommer till användning i uppbyggnaden av arbetet i regionen. 17 november var det dags för bildarmöte för Region Mitt. Det hölls i Betlehemskyrkan, Gävle. 46 församlingar var representerade och 20 föreningar, totalt ca 170 personer. Region Mitt var först ut av sammanlagt sju bildarmöten inom Gemensam Framtid/equmenia. equmenia regionen möttes till bildarmöte för att anta stadgar och verksamhetsplan samt för att välja en styrelse. Gemensam Framtid bekräftade det förtroenderåd med representanter från församlingarna som nu växer fram där vi får föra en dialog för att bygga en region som möter församlingarnas behov. En viktig del i dagen var fyra seminarier där det samtalades om musikens roll i gudstjänstens utveckling, styrelsens roll i församlings och föreningsutveckling, equmenia scout, samt om att vara ung och kristen Även i själva bildarmötet lyftes frågan om församlingsutveckling som ett uttryck för den prioritering som Gemensam Framtid har på den lokala församlingens förnyelse utveckling och växt. Att få avsluta både gudstjänsten och hela dagen med nattvardsfirande underströk fokus på Jesus Kristus och hur han både utrustar oss och sänder oss. Härnösands folkhögskola Under 2012 fortsatte en god samverkan med folkhögskolan i Härnösand vad gäller kurser och konferenser. Viss samverkan sker också med Sjöviks folkhögskola, främst i samband med nyårslägret för ungdom. Från hösten 2012 finns på Härnösands folkhögskola en kurs med inriktning på fred, icke-våld och ledarskap. Kursen sker i samverkan med Kristna Fredsrörelsen. Under året påbörjades planering av en ny utbildning: PULS-kursen tro, idrott och ledarskap som görs i samverkan med equmenia. Båda kurserna är goda exempel på skolans ambition att stärka samverkan med huvudman (Svenska Missionskyrkan/SMU, Gemensam Framtid/equmenia). Ett arbete pågår nationellt för att stärka samverkan mellan de folkhögskolor som har relation till Gemensam Framtid och equmenia (Härnösand, Sjövik, Lidingö, Botkyrka, Karlskoga och Jönköping), samt förbereda en övergång av huvudmannaskapet till Gemensam Framtid/equmenia från bildarsamfunden. Lennart Renöfält fortsatte under året som ordförande för folkhögskolan i Härnösand. Studieförbundet Bilda En viktig samverkanspartner för det Mellansvenska Distriktet är studieförbundet Bilda. Bilda är en organisation som står för ett omfattande och värdefullt folkbildningsarbete. En betydande del i vår samverkan är att Karin Björk, konsulent för Bildning och Kultur inom frikyrkorna, deltar i kollegiets planering. Många av distriktets arrangemang och kurser sker i samverkan med Bilda. Nämnas kan Skapelselägret, tonårsläger, Spadtagsträffarna och satsningen på livsnära smågrupper. Bilda satte också färg på Region Mitts bildarmöte i november då de bjöd på välsmakande tårta. 6

7 SMU Utskottet SMU-Utskottet har under året legat lågt till förmån för equmenia Mitts uppstart. SMU-Utskottet har bestått av Robert Lindvall, Mattias Persson, Gabriel Hamlin och Madelene Söderqvist. En strukturskiss för hur vi i distriktet har arbetat med tonårsläger har tagits fram för att kunna göra en överlämning till equmenia Mitt. Inte för att vi ska göra saker som vi har gjort det förut, men för att vi ska lära oss någonting av det vi gör och ta med goda erfarenheter. Total Praise Kom, låt oss jubla till Herrens ära och hylla vår klippa, vår räddning! Låt oss träda fram inför honom och tacka, hylla honom med sång och spel! Ty en stor Gud är Herren, en stor konung över alla gudar. Så uppmanar Psaltarens 95:e psalm oss till att komma samman för att sjunga. Den 3-5 februari så samlades ett 50-tal ungdomar från hela distriktet i Örbyhus missionskyrka för ungdomskörhelgen Total Praise. Helgen startades på fredagskvällen med sedvanlig tonårskväll och god gemenskap. På lördagen kom Hanna Ekstedt, musikkoordinator på equmenia och övade tillsammans med kören in nio sånger till lördagskvällens konsert. Helgen avslutades med medverkan i söndagens gudstjänst. Scoutkommittén Scoutkommittén i distriktet har bestått av Rune Andreasson, Ingrid Nordlund, Gunilla Jakobsson, Mattias Persson, Elin Alneberg och Max Norberg. I år har vi inte haft några direkta möten och planeringar men scoutverksamheten har ändå rullat på. Innebandy-DM 13 oktober så arrangerades Innebandy-DM för andra året i Gävle. 68 spelare fördelat på 12 lag kämpade om det åtråvärda vandringspriset. Efter 36 matcher så stod Team Gefle som segrare. Extra roligt var att laget Real Norrland tagit sig hela vägen från Vännäs för att delta på Mellansvenskas distriktsmästerskap i innebandy. Mötesplatser VVV Vilken Jesus är det vi följer? Är det nallebjörns-jesus eller han som dog för världen, blodig och svettig på ett kors? Dessa frågor ställde huvudtalaren Ida-Maria Brengesjö på den nionde upplagan av ungdomshelgen VågaVäljaVäg som gick av stapeln den mars. Temat för helgen var «Har du photoshopat Gud?» och de ca 80 deltagarna utmanades att fundera över sin gudsbild och vad den har för effekt på våra liv. Även självbild och självkänsla stod på schemat under ett seminarium med bland andra Josefine Arenius som samarrangerades med ungdomsnätverket i Tierp. Baddagen Ca 50 personer deltog i Kanalkyrkans baddag. En helkväll med bad på Parkbadet och med underhållning av ståuppkomikern Mackan Andersson från Malmö som gjorde succé med sin Darth Wader-version av Gud i den brinnande busken. En nyhet för året var tipspromenaden på vägen mellan Parkbadet och Kanalkyrkan. Frågorna handlade så klart om kvällens ämne, nämligen vatten. Likaså gjorde den avslutande andakten. Helljus För sjätte året i rad arrangerades ungdomshelgen Helljus på Lynäs sommarhem. Temat för helgen var High Five. David Wedegård, pastorsstudent från Stockholm var helgens talare. Drygt 60 ungdomar var samlade till en helg fylld av god gemenskap och bra gudstjänster. På fredagskvällen fick vi vara med om en läskig mörkerspårning i björnskogarna runt Lynäs sommarhem och på lördagskvällen bevittna vi den vackra traditionen Lysnatta. Face to Face När det drar ihop sig till equmenias riksungdomskonferens så vill SMU i Mellansvenska vara med. Den 28 oktober så åkte en fullastad buss mot Arena Skövde och Face to Face. En plats för möten med varandra och med Gud - ansikte mot ansikte.vi var drygt 500 ungdomar från hela landet. En helg med god förkunnelse, intressanta seminarier, förbön, gemenskap, nya vänner, skratt och kanske gråt (?), vi, Jesus, vänner, ansikte mot ansikte.

8 Läger och spårningar - scout Scoutlägret Mysteria 2012 Årets scoutläger i Dalarna samlade ca 250 scouter och ledare på Ensro lägergård. Temat var deckargåtor och mysterier, något som genomsyrade hela lägret. Det hände mycket oväntat och oförklarligt. Varför gick en ledare runt i blå duschmössa och delade ut bröd? Eller varför låg en hög med is mitt på gårdsplanen? En mumie inlindad i toalettpapper kom vandrande genom lägret och det hängde färgglada vimplar i trädet. Varje morgon och kväll berättade det lokala journalistteamet bestående av Hans Andreasson, Eva Reithner och Jan-Erik Grenlund om märkliga möten och händelser men mycket fick sin förklaring när vi läste i bibeln om sådant som Jesus sagt och gjort. I övrigt fylldes dagarna av många aktiviteter, t.ex. kanotpaddling, lekar, textiltryck och spårning. Siluringen/Höstfejden 2012 Årets spårning arrangerades av SBUF-scouterna i Arkhyttan och där fick 100-talet deltagare vandra i den vackra skogen och lösa spännande uppgifter och utmaningar. Vandringspriserna gick i år till Arkhyttan Spårarklassen, Falun Upptäckarklassen och Idre Äventyrarklassen. I samband med spårningen arrangerades en hajk med ett 15-tal deltagare tillsammans med Maria Andersson. Telematchen 2012 Scouttävlingen Telematchen har sitt ursprung hos Baptistmissionen i Dalarna men har under flera år innefattat scoutkårer från både SMU och SBUF. Den genomförs under en kväll där alla deltagande kårer i respektive scoutlokal löser kluriga uppgifter och försöker vara först framme på telefonen. Årets vinnare i Spårar/Upptäckargruppen blev scouterna i Lönnbergskyrkan i Bergsjö och i Äventyrar/Utmanargruppen scouterna i Fridhemskyrkan i Mora. Läger - tonår Sommarläger Den 25 juli samlades lite drygt 20 ledare och funktionärer på Ensro lägergård för ett gemensamt ledardygn innan övriga 94 deltagare anlände. Sommarens läger hade temat Moviestar och använde filmerna The Joneses, Matrix, A Walk To Remember och Soul Surfer som ingång i olika samtal. Vi fick besök av Ola J. Hedin från equmenia och Ida-Maria Brengesjö från Östra Götalands distrikt. Lägret innehöll tre olika seminariespår där man fick identifiera sig och följa med på en bibelpersons berättelse. Petrus, Mose eller Tomas var de tre karaktärerna som vi tillsammans fick följa och lära oss någonting av. 8 Nyårsläger Nyårslägret med temat Farsan kom att handla om den bön som Jesus själv har lärt oss, Vår Fader. Vi fördelade bönens fem bibelverser på de olika dagarna och hade dem som både utgång och ingång för de olika gudstjänsterna, seminarierna och samtalen som under veckan ägde rum. Att ca 90 % av de 103 deltagarna nämner gudstjänsterna, seminarierna och undervisningen som det bästa under veckan känns mycket roligt. Vi hade under veckan besök av Jan Svärdhagen, Katarina Linderborg och Gustaf Frisell. Utbildning Växa i tro Det är en barnledarutbildning i två steg som hölls i Tierp den 20 oktober och Gävle den 10 november. Varje kursdag samlade ett tiotal deltagare varav några deltog bägge dagarna. Karin Hultberg från Bilda var kursledare i Tierp och Magnus Sternegård från equmenia var kursledare i Gävle. Dagarna innehöll mycket matnyttigt om barnledarens verktygslåda, barns andlighet, tips på gudstjänster och berättande. Ensro lägergård Styrelsen för Ensro har under året bestått av Gerth Lindberg, Västland, Gunlög Isaksson, Bjursås, Gunnar Ennerstam, Alfta, Enar Nilsson, Valbo. Anders Kastemyr, Forsbacka och Jonas Wilhelmsson, Furuvik. Ensro öppnades i slutet av april och var öppen fram till i början av oktober. Beläggningen under året har varit god, och det är få dygn under säsongen som gården varit utan gäster. Beläggningsstatistiken visar att antalet gästnätter varit Många grupper har varit på Ensro under perioden sista april till oktober. Av distriktets egna arrangemang kan nämnas Tonårsläger, Skapelseläger, konfirmationsläger och scoutläger liksom att flera församlingar haft läger på gården. Fyra ungdomsgrupper från Tyskland har också besökt gården. Duschrummen i Backstugan blev totalrustade under våren.

9 Resultaträkning Ensro 2012 Resultat 2012 Resultat 2011 Intäkter Hyresintäkter , ,00 Gåva 4 030, ,00 Gåvor kapellet Ensro 0, ,00 Övrigt 7 602, ,00 Summa intäkter , ,00 Kostnader Drift och underhåll , ,00 Reperation Backstugan ,00 0,00 Kapellet Ensro 0, ,00 Administrationskostnad , ,00 Resekostnad 7 673, ,00 Summa kostnader , ,00 Resultat före avskrivningar och disp , ,00 Avskrivning inventarier ,00 Övriga finansiella kostnader -84,00-187,00 Resultat före dispositioner , ,00 Avsättning till fond 0, ,00 Ianspråktagande av fondmedel 0,00 0,00 Årets resultat ,00 364,00 Balansräkning Ensro Perioden Tillgångar Inventarier ,50 0, ,50 Avskrivning Inventarier , , ,50 Skattefodran 79,00 0,00 79,00 Fodran moms 0, , ,00 Avräkningskonto MSV , , ,95 Summa tillgångar , , ,95 Skulder och eget kapital Eget kapital ,35-364, ,42 Årets resultat 364, , ,97 Reparationsfond Ensro ,00 0, ,00 Leverantörsskulder 1 125,00 682,50-442,50 Moms redovisningskonto Ensro , ,00 0,00 Summa skulder och eget kapital , , ,95 9

10 Resultaträkning SMK/SMU i Mellansvenska distriktet 2012 Intäkter Resultat Resultat Budget Budget Gåvor/offer till distriktet , , , ,00 Externa bidrag och gåvor , , , ,00 Landstingsbidrag , , , ,00 Anställdas redovisning , , , ,00 Verksamhetsbidrag , , , ,00 Årsavgifter/anslag , , , ,00 UTmaning! , , , ,00 Församlingsarrangemang , , , ,00 SMU-arrangemang , , , ,00 Övriga verksamhetsintäkter 9 801, ,00 0,00 0,00 Intäktskorrigeringar 0,00 4,00 0,00 0,00 Summa intäkter , , , ,00 Kostnader Arrangemangskostnader 0,00 0,00 0,00 0,00 UTmaning! , , , ,00 Församlingsarrangemang , , , ,00 SMU-arrangemang , , , ,00 Styrelse/utskott/representation , , , ,00 Expedition , , , ,00 Övriga verksamhetskostnader 7 268, , , ,00 Personalkostnader , , , ,00 Summa kostnader , , , ,00 Resultat före avskrivningar och disp , , , ,00 Avskrivningar , , , ,00 Extraordinära intäkter och kostnader 8 525, , , ,00 Resultat före dispositioner , , , ,00 Dispositioner , , , ,00 Årets resultat 3,00-186, , ,00 10

11 Balansräkning SMK/SMU i Mellansvenska distriktet Perioden Tillgångar Byggnader och mark Ensro ,00 0, ,00 Acc avskrivning byggnader och mark Ensro , , ,00 Inventarier expedition , , ,00 Acc avskrivninginventarier expedition , , ,00 Skattefodran 130,00 0,00 130,00 Likvida medel , , ,74 Summa tillgångar , , ,74 Skulder och eget kapital Eget kapital ,14 186, ,40 Årets resultat 186,74-189,75-3,01 Avstämning eget kapital Ensro , , ,95 Berge Missionshus (Not 1) , ,00 0,00 Testamentsmedel (Not 1) , ,00 0,00 Reserverade medel Jämtland 0, , ,00 Reserverade projektmedel (Not 2) , ,00 0,00 Reserverade gåvomedel (Not 2) , ,00 0,00 Reserverade projektmedel 0, , ,00 Reserverade lägerbidrag , , ,00 Personalens källskatt , , ,00 Sociala avgifter , , ,82 Upplupna semesterlöner , , ,09 Sociala avgifter semesterlöner , , ,18 Ber. Upplupna sociala avgifter (nya pensionss.) 7 390, , ,91 Fortbildning anställda ,00-576, ,00 Leverantörsskulder , , ,20 Ej förmedlande insamlingar -200, , ,00 Summa skulder och eget kapital , , ,74 Not 1: Fonderade medel "Berge Missonshus och "Testamntsmedel" sammanförda till "Reserverade medel Jämtland". Not 2: Fonderade medel "Reserverade projektmedel" och "Resererade gåvomedel" sammanförda till "Reserverade projektmedel". 11

12 Bilaga till punkt 12 Förslag till beslut av distriktsårsmötet 2013 med anledning av distriktets avveckling och överföring till Region Mitt. Svenska Missionskyrkan och Svenska Missionskyrkan Ungdom i Mellansvenska distriktet avvecklas och överförs, enligt följande: att all verksamhet för Mellansvenska distriktet från till genomförs av Region Mitt, och finansieras enligt antagen budget för Mellansvenska distriktet. att att att att att att löpande ekonomi från och med överförs till Region Mitt. Mellansvenska distriktet överför sina tillgångar till Region Mitt, fördelat mellan Gemensam Framtid och equmenia Mitt enligt modell som överenskommits. medel som behövs för avveckling av Mellansvenska distriktet reserveras tills överföringen är helt genomförd. kostnader, intäkter, skulder och fodringar, som uppstår efter den och som avser distriktet/regionens verksamhet beslutas och hanteras av Gemensam Framtid och equmenia Mitt. uppdra åt distriktsstyrelsen att i samråd med equmenia Mitt ta fram ett förslag på hanteringen av Ensro lägergård. uppdra åt distriktsstyrelsen att verkställa ovanstående att-satser samt anpassa sitt arbete med tanke på överföringen. 12

13 Verksamhetsplan för Svenska Missionskyrkan/SMU Mellansvenska distriktet 2013 (Anpassad inför övergången till Region Mitt) En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen Uppdraget Jesus sa: Kom och följ mig! (Mark 1:17). I den kallelsen föds och förnyas kyrkan varje dag. Jesus Kristus är centrum och vi vill en kyrka som dras in mot och strävar in mot centrum, och låter sig formas av kyrkans Herre. Mellansvenska distriktets/smu:s uppdrag och roll är att: skapa mötesplatser, utmana/utbilda och stödja...församlingarna/föreningarna i distriktet att nå visionen; En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar- mig, dig och världen. Verksamhetsplanen är byggd på de fyra inriktningarna i Gemensam Framtid, följa, möta, tjäna och lära. De fyra inriktningarna beskrivs genom verben följa - möta - tjäna - lära som sammankopplar det personliga livet, livet i församlingen och livet tillsammans i världen. Inriktningarna är ömsesidigt beroende av varandra och innehåller prioriterade områden för verksamhetsperioden där samspelet dem emellan bidrar till att förverkliga visionen. Övergripande mål Gemensam Framtid är en kyrka med fokus på den lokala församlingens förnyelse, utveckling och växt. Gemensam Framtid har en fungerande nationell och regional struktur. De fyra strategiska inriktningarna - följa, möta, tjäna och lära - har stärkt Gemensam Framtids identitet. Fyra inriktningar: Följa Följa handlar om den personliga och gemensamma efterföljelsen av Jesus Kristus. Kyrkans uppgift är att förmedla evangelium genom att utifrån olika traditioner, omvärldsanalys och erfarenhetsutbyte forma teologi för vår tid. Församlingen byggs av smågrupper. Inspiration och kraft hämtas i bibelläsande och bön. Prioriterade områden Samtal om omvändelse och medlemskap aktualiseras/fördjupas. Detta sker genom samtal och seminarier vid läger och helger, såväl i församlings- som i ungdomssammanhang. Arbetet att utveckla retreater, andlig vägledning och pilgrimsvandringar fortsätter, vilket främst sker via nätverket för dessa frågor. Region Mitt samverkar med Bilda om framtagning av material samt utbildning i arbete att starta livsnära smågrupper i församlingarna. Inspirera till samtal och bön för att i detta söka vägar till förnyelse och nya sätt att vara kyrka på. 13

14 Möta Möta handlar om att se varandra som människor, församlingar och kyrkor. Kyrkans uppgift är att skapa mötesplatser och stödja församlingarnas arbete med gudstjänstliv, gemenskap och roll i närmiljön. Det ska vara enkelt och meningsfullt att kommunicera med Gemensam Framtid på alla nivåer. Prioriterade områden Fortsatt omfattande satsning på lägerverksamhet och ungdomsarrangemang samt utveckla och nyskapa för att nå en bredare målgrupp. Församlingar/föreningar uppmuntras till mindre regionala sammankomster t.ex. Vårmötet. Församlingar/föreningar uppmuntras och ges stöd i utvecklande av ekumeniska kontakter. De erfarenheter som finns i församlingar som arbetar med integration och mångfald tas tillvara. Fortsatt stöd till och samverkan med församlingar som jobbar med mångkulturellt arbete. Stödja arbete med olika typer av gudstjänster. Uppmuntra och ge stöd till arbetet med sång, musik och andra uttryckssätt. Stödja kollegialt utbyte för medarbetare i syfte att inspirera och hjälpa varandra mellan församlingar/föreningar. Ge stöd till ideella ledare och medarbetare i form av regelbundna träffar, inspiration och bildningsarbete. Utveckla mötesplatser via internet, t ex Facebook, Twitter, mm, och upprätthålla hemsidan som en aktuell informationskanal. Samverkan mellan församlingar/föreningar i närhet till varandra uppmuntras och olika former för anställningar/arbetslag aktualiseras. Ge stöd i anställningsfrågor och rekrytering. Tjäna Tjäna handlar om profetisk och tjänande diakoni. Kyrkans uppgift är att, utifrån evangeliets utmaning, ta de sociala, ekologiska och ekonomiska utmaningarna på allvar och arbeta med hållbarhet och balans kring dessa frågor. Tillsammans med samarbetskyrkor sker påverkan och förändringsarbete både i Sverige och i andra länder. Prioriterade områden: Samla goda exempel från församlingar/föreningar som arbetar med samhällsinriktade satsningar, för delgivning våra olika kommunikationskanaler. Att verka för att ett diakonalt förhållningssätt genomsyrar församlingarnas arbete. Läger och andra distriktsarrangemang aktualiserar engagemang i närsamhället t ex genom aktioner på den ort arrangemanget sker. Skapa utrymme och former för information om kyrkans internationella arbete. Församlingar, föreningar och enskilda utmanas till internationella och nationella erfarenheter genom volontära uppgifter, utbildningar och utbyten. Stödja och inspirera församlingar/föreningar till lokala initiativ kring miljö- och rättvisefrågor. Prioritera pionjärarbete såsom församlingsplantering och omstartsarbete. Lära Lära handlar om analys, tolkning och omprövning av det egna arbetet och omvärlden. Kyrkans uppgift är att vara en lärande och undervisande gemenskap. Prioriterade områden Fortsatt satsning på församlings- och föreningsutveckling. Erbjuda möjligheter till utbildning i lärjungaskap ung såväl som gammal. Ledarutvecklingen stärks genom regelbundet återkommande kurser och mötesplatser för ledare i barn- och ungdomsarbete. Att se samverkan med studieförbundet Bilda och regionens folkhögskolor som en stor resurs i att skapa ett lärande klimat. 1

15 Samverkan equmenia Nära samverkan i regionen med gemensam expedition, hemsida och andra informationskanaler. Utveckla gemensamt program för församlings- och föreningsutveckling. Skapa arenor för samtal och utbildning på området barn, föräldrar och tro. Andra närstående organisationer Fördjupning av samverkan med studieförbundet Bilda och regionens folkhögskolor. Ekumenisk överenskommelse med Svenska kyrkan Gemensam Framtid arbetar för att de ekumeniska överenskommelserna mellan Svenska kyrkan och Metodistkyrkan i Sverige respektive Svenska Missionskyrkan, ersätts med en överenskommelse mellan Gemensam Framtid och Svenska kyrkan. Därför behöver Region Mitt också finnas med och uppmuntra våra församlingar till att fördjupa relationer med församlingar inom Svenska Kyrkan. 15

16 Dagsprogram Ombudsregistrering Årsmötesförhandlingar Fika Bibelstudium med Bodil Eriksson, Stöde Gudstjänst Årsmötets föredragningslista 1. Årsmötet öppnas 2. Konstituering; val av ordförande, vice ordförande, sekreterare, justerare, rösträknare och referent 3. Årsmötets stadgeenliga utlysande 4. Godkännande av föredragningslistan 5. Fastställande av röstlängd 6. Verksamhetsberättelse 7. Kassaredogörelse och revisionsberättelse 8. Fastställande av balansräkning 9. Beslut om ansvarsfrihet 10. Verksamhetsplan för Beslut om budget för Beslut med anledning av distriktets avveckling/överförande till Region Mitt (Se sidan 12) 13. Val av ledamöter till distriktsstyrelsen 14. Val av revisorer 15. Val av valkommitté 16. Beslut om fullmakt för styrelsen 17. Beslut om årskonferens Meddelande om anställningar 19. Övriga frågor 20. Årsmötet avslutas

De tre fokusområdena blir synliga under våren

De tre fokusområdena blir synliga under våren De tre fokusområdena blir synliga under våren I början av det nya året kommer här en hälsning med ny information från de tre fokusområdena Bibel och Bön, Uppdraget och Trovärdighet. Den handlar om det

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt från Svenska Missionskyrkan/SMU i Mellansvenska distriktet - Nr 22 - maj 2012 Tema: Nu gör jag något nytt Församlingar som tänker nytt sidan 4 Mission i ny kyrka sidan 7 Ledare Att göra något nytt är inte

Läs mer

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan.

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan. Vill du bli... diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

Handlingar inför SKrHs årsmöte 2015 Torsdagen 30 juli 2015 kl 11.30 Västkustgården, Lerkil, Busshållplats - Kärret

Handlingar inför SKrHs årsmöte 2015 Torsdagen 30 juli 2015 kl 11.30 Västkustgården, Lerkil, Busshållplats - Kärret Sveriges Kristna Handikappförbund, SKrH Handlingar inför SKrHs årsmöte 2015 Torsdagen 30 juli 2015 kl 11.30 Västkustgården, Lerkil, Busshållplats - Kärret Ombud, medlemmar och intresserade VARMT VÄLKOMNA

Läs mer

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd antagna vid Rådsmöten den 20 mars 1996 och den 5 april 2000 "Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten: en enda kropp och en enda ande, liksom

Läs mer

Vill du bli diakon, missionär eller pastor?

Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare i

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

PROTOKOLL KYRKOSTYRELSEN 2012-05-17. Sammanträdesprotokoll 30-36 Plats: Missionskyrkan, Linköping. Närvarande: Adjungerade: Justerare: Malin Ljungdahl

PROTOKOLL KYRKOSTYRELSEN 2012-05-17. Sammanträdesprotokoll 30-36 Plats: Missionskyrkan, Linköping. Närvarande: Adjungerade: Justerare: Malin Ljungdahl Sammanträdesprotokoll 30-36 Plats: Missionskyrkan, Linköping Närvarande: Ann-Sofie Lasell Gunilla Andersson Hans Andreasson Sanna Boij Miriam Carlsson Lars Dalesjö Helena Genemo Adjungerade: Lasse Svensson

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

PROTOKOLL KYRKOSTYRELSEN 2012-12-08. Sammanträdesprotokoll 90-102. Plats: Ekumeniska centret, Alvik. Närvarande: Lars Dalesjö Adjungerade:

PROTOKOLL KYRKOSTYRELSEN 2012-12-08. Sammanträdesprotokoll 90-102. Plats: Ekumeniska centret, Alvik. Närvarande: Lars Dalesjö Adjungerade: Sammanträdesprotokoll 90-102 Plats: Ekumeniska centret, Alvik Närvarande: Ann-Sofie Lasell, ordförande Gunilla Andersson Hans Andreasson Göran Bondesson Dan Brännström Miriam Carlsson Lars Dalesjö Adjungerade:

Läs mer

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22 Verksamhetsberättelse 2014 1 Innehåll o Dagordning o Inledning och kort bakgrund om föreningen o Styrelseberättelse o Årsberättelse 2014 o Resultaträkning o Balansräkning o Revisionsberättelse Dagordning

Läs mer

Årets första nyhetsbrev februari 2014

Årets första nyhetsbrev februari 2014 Årets första nyhetsbrev februari 2014 Nu har olika aktiviteter startat upp igen efter julledighet och många har hunnit med årsmöten, där ni som lokal förening tagit beslut om färdplan för framtiden. Byten

Läs mer

Styrelse 2013-05-28 Videosammanträde Umeå/Skellefteå

Styrelse 2013-05-28 Videosammanträde Umeå/Skellefteå EFS Västerbotten Protokoll ST Styrelse 2013-05-28 Videosammanträde Umeå/Skellefteå Närvarande: Astrid Sjöström, ordf Marianne Berglund Cathrine Eiderhäll Rune Hedman Åke Hägglund Hans Jakobsson Eva Lundeborg

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Gemensam Framtid Förslag till rambudget 2014

Gemensam Framtid Förslag till rambudget 2014 Gemensam Framtid Förslag till rambudget 2014 Beslutad av kyrkostyrelsen den 7 april 2013 Inledning Kyrkostyrelsen lägger här fram sitt förslag till rambudget för år 2014. Under våren 2013 har styrelsen

Läs mer

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder Jag kallar er vänner Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder 1 Biblisk grund Den missionssyn som vuxit fram i Svenska Missionskyrkan när det gäller relationen till kyrkor

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Årsmöteshandlingar 2004 Linköpings scoutråd Sid 1 (6) Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Linköpings scoutråd kallar till ordinarie årsmötesförhandlingar. Datum: Torsdagen den 4 mars 2004 kl 19.00.

Läs mer

och liv. till kyrkan. ledarskap.

och liv. till kyrkan. ledarskap. Idag ser vi att sportlovsläger, nyårsläger och tonårsläger ofta är fyllda av idrott och sport. SMU, SBUF och MKU har en historia med mycket idrottsarrangemang, bland annat SMUiader och distriktsmästerskap.

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED DIAKONIA Tid: 10 juni 2012, kl 13-16 Plats: Fjällstugan, Valhallavägen 40, Jönköping, Svenska Missionskyrkan/GF

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED DIAKONIA Tid: 10 juni 2012, kl 13-16 Plats: Fjällstugan, Valhallavägen 40, Jönköping, Svenska Missionskyrkan/GF PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED DIAKONIA Tid: 10 juni 2012, kl 13-16 Plats: Fjällstugan, Valhallavägen 40, Jönköping, Svenska Missionskyrkan/GF S I D A 1 av (6) Närvarande: Metodistkyrkan Gunilla Ikponmwosa

Läs mer

STADGAR FÖR TREFALDIGHETS FÖRSAMLING

STADGAR FÖR TREFALDIGHETS FÖRSAMLING STADGAR FÖR TREFALDIGHETS FÖRSAMLING Trefaldighets församling har antagit följande stadgar för att reglera församlingens yttre former och organisation. Församlingen har även antagit lokal församlingsordning

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Hösthälsning Månadsblad nr 3 2014 Oskattbar insats Då var man äntligen här. I fem år har jag längtat efter att bli ungdomsledare, och äntligen har drömmen blivit

Läs mer

Propositioner. till distriktsårsmötet 14-15 april 2012. Flämslätt stifts- och kursgård

Propositioner. till distriktsårsmötet 14-15 april 2012. Flämslätt stifts- och kursgård Propositioner till distriktsårsmötet 14-15 april 2012 Flämslätt stifts- och kursgård Proposition 2012:1 Verksamhets- och budgetmål för 2013 MED DOPET SOM GRUND Vi vill med Kristus i centrum och dopet som

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Nya sätt att vara kyrka

Nya sätt att vara kyrka Nya sätt att vara kyrka för evangeliets skull Linköping, Ansgarskyrkan 4 söndag 6 april 2014 Ansgarskyrkan i Linköping, EFS Sverigeavdelning och EFS i Sydöst-Sverige inbjuder till en helgkonferens i samarbete

Läs mer

Nya sätt att vara kyrka

Nya sätt att vara kyrka Nya sätt att vara kyrka för evangeliets skull Ansgarskyrkan Linköping, 4 söndag 6 april 2014 Öppna möten och seminarier 19.00 Inledningsmöte med nattvardsfirande, predikan av Lars Häggberg, församlingsherde

Läs mer

Församlingsblad nr 4B 2009

Församlingsblad nr 4B 2009 Församlingsblad nr 4B 2009 Ett myller av unga som får en personlig tro på Jesus, visar äkta kärlek till varandra och skapar levande hopp för en bättre värld Hej Du håller just nu i handen en folder som

Läs mer

Välkomna till kyrkokonferensen!

Välkomna till kyrkokonferensen! nr 3/04 Välkomna till kyrkokonferensen! Tre samfund och tre ungdomsförbund samlas under Kristi himmelsfärdshelgen i Västerås till en historisk konferens under temat I rörelse. Vår förhoppning är att omkring

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Frösön VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Styrelsen för SPF Frösön får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2013. STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA Ordförande Ingrid Borgström Vice ordförande

Läs mer

Beredningsutskottets yttrande inför Kyrkokonferensens 2012

Beredningsutskottets yttrande inför Kyrkokonferensens 2012 Beredningsutskottets yttrande inför Kyrkokonferensens 2012 Kyrkokonferensens beredningsutskott (BU) i Svenska Missionskyrkan (SMK) har sammanträtt under tre aprildagar och förberett konferensens behandling

Läs mer

Riktlinjer för frikyrkornas arbete på universitet och högskola. Antagna av Sveriges Frikyrkosamråd 2006-09-12

Riktlinjer för frikyrkornas arbete på universitet och högskola. Antagna av Sveriges Frikyrkosamråd 2006-09-12 Riktlinjer för frikyrkornas arbete på universitet och högskola Antagna av Sveriges Frikyrkosamråd 2006-09-12 Innehållsförteckning Förord 3 1. Kyrkorna tillsammans på universitet och högskola 5 2. Vision

Läs mer

Det händer i. IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013. Foto: Daniel Demming. www.imkskovde.se

Det händer i. IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013. Foto: Daniel Demming. www.imkskovde.se Det händer i IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013 Foto: Daniel Demming www.imkskovde.se Skövde Missionsförsamling & Skövde SMU Kungsgatan 17, 541 31 SKÖVDE Telefon: 0500-41 04 21 Hemsida: www.imkskovde.se

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VILLAÄGARNA SKARABORG ORG. NR 802441-4883 1 Villaägarna Skaraborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen för Villaägarna Skaraborg får härmed

Läs mer

Vad vill du att vi ska göra under 2015 och 2016?

Vad vill du att vi ska göra under 2015 och 2016? Vad vill du att vi ska göra under 2015 och 2016? Gör din röst hörd! Du kommer väl? Rösta Lär känna nya kompisar Påverka Besluta Propositioner för SKUR 25-26 april 2015 Svenska Kyrkans Ungas rådslag 25-26

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911

Verksamhetsplan 2015. TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911 Verksamhetsplan 2015 TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911 Verksamhetsplan Vi erbjuder barn och unga unika möjligheter till utveckling, äventyr och gemenskap. Vi vill att alla ska få

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

Läs arbetsgruppernas rapporter - här finns de i sammanfattning

Läs arbetsgruppernas rapporter - här finns de i sammanfattning Läs arbetsgruppernas rapporter - här finns de i sammanfattning Processen att bilda en ny gemensam kyrka mellan Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan tar nya steg framåt. Ett sådant är att

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Kl. 10.10 Introduktion av påverkanstorget. Kl. 10.30 Påverkanstorget öppnar. Kl. 12.00 Lunch med aktiviteter. Kl. 13.00 Förhandlingarna återupptas

Kl. 10.10 Introduktion av påverkanstorget. Kl. 10.30 Påverkanstorget öppnar. Kl. 12.00 Lunch med aktiviteter. Kl. 13.00 Förhandlingarna återupptas Inbjudan Styrelsen för Hallands Scoutdistrikt inbjuder till distriktsstämma 2013. Kallelsen har skickats ut tidigare via epost 2013-08-11 Plats: Parkskolans aula, Engelbrektsgatan 6-8, 312 31 Laholm Tid:

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Equmeniakyrkan i Skeppsås. Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015

Equmeniakyrkan i Skeppsås. Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015 Equmeniakyrkan i Skeppsås Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015 Senaste På gång i kyrkan Måltidsgudstjänst Vi startar firandet av påsken på skärtorsdagen med en måltidsgudstjänst i Equmeniakyrkan

Läs mer

Adjungerade: Tommy Aronsson Administrativ chef, deltog i 18.4, 20

Adjungerade: Tommy Aronsson Administrativ chef, deltog i 18.4, 20 Sammanträdesprotokoll 17-29 Plats: Missionskyrkan i Linköping Närvarande: Lars Dalesjö, deltog i 17-21, 23, 28.2 Ann-Sofie Lasell, ordförande Per Rydwik, vice ordförande Gunilla Andersson, deltog i 17-18.5,

Läs mer

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND bärkraft 2014 2014 Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf talare 18-20 17-20 juli Snäckan Klintehamn Klintehamn sång & musik sång musik Hanna Hanna Lewin Lewin Samuel Samuel Hector Hector konsert konsert med:

Läs mer

IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE. September- November 2013. www.imkskovde.se. Equmeniakyrkan

IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE. September- November 2013. www.imkskovde.se. Equmeniakyrkan IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE September- November 2013 Equmeniakyrkan www.imkskovde.se Skövde Missionsförsamling & Skövde SMU Kungsgatan 17, 541 31 SKÖVDE Telefon: 0500-41 04 21 Hemsida: www.imkskovde.se Pastor

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Se, din konung kommer till dig!

Se, din konung kommer till dig! Missionskyrkan i Alvesta kommun December 2013 - Februari 2014 (2) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Detta arbetsmaterial är ursprungligen framtaget för en Promiseland-konferens i församlingen Willow Creek i USA. Det är skrivet av Lori Salomo,

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT

ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT Förenings- och församlingsutveckling bland barn och unga MANUS TILL PRESENTATIONEN http://prezi.com/_enohqd2r0xp/vaxa-i-tro-forenings-och-forsamlingsutveckling Den som hör dessa

Läs mer

EFS vill vara en hjälp för människor att leva nära Jesus Kristus. Framtidsdialogens slutrapport i juni 2001. EFS i Västerbotten

EFS vill vara en hjälp för människor att leva nära Jesus Kristus. Framtidsdialogens slutrapport i juni 2001. EFS i Västerbotten EFS vill vara en hjälp för människor att leva nära Jesus Kristus Framtidsdialogens slutrapport i juni 2001 EFS i Västerbotten Framtidsdialogens slutrapport i juni 2001 Inledning... 3 1. Delrapportens slutsatser...

Läs mer

Stadgar för yygården Gårdsförening

Stadgar för yygården Gårdsförening Förslag till stadgar i förening utan andelar Stadgar för yygården Gårdsförening Senast reviderade på föreningsstämma xxxx-xx-xx och extra föreningsstämma xxxx-xx-xx 1. FÖRENINGENS NAMN yygårdens Gårdsförening

Läs mer

Svenska Missionskyrkan / SMU i Södra Götaland

Svenska Missionskyrkan / SMU i Södra Götaland Svenska Missionskyrkan / SMU i Södra Götaland Protokoll: Distriktets årsmöte Plats & tid: Örestrand 2007-04-14 Närvarande: 52 ombud från församlingar 24 ombud från SMU-föreningar 6 ledamöter ur distriktsstyrelsen

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Stadgar för kulturföreningen Ebeneser

Stadgar för kulturföreningen Ebeneser Stadgar för kulturföreningen Ebeneser Dat. 2014-03-12 Dat. 2015-03-11 Utgåva 1.0 Utgåva2.0 1 1 Kulturföreningen Ebenesers ändamål Kulturföreningen Ebeneser ska erbjuda ett mångkulturellt utbud i en inspirerande

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. Verksamhetsberättelse 2010 Idé och utvecklingsgruppen Karlholm Västland FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande

Läs mer

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 4. Val av två protokolljusterare, tillika

Läs mer

En grafisk profil. Har du frågor? Kontakta oss på info@soulchildren.se 018-430 25 80. Kära användare av Soul Childrens grafiska profil!

En grafisk profil. Har du frågor? Kontakta oss på info@soulchildren.se 018-430 25 80. Kära användare av Soul Childrens grafiska profil! Grafisk profil En grafisk profil INNEHÅLL: En grafisk profil 2 Vision och värderingar 3 Symbolik 3 Logotyper 4 Användning av logotyper 4 Färger 5 Typsnitt 5 Grafiska element 6 Exempel 7 Salt barn och unga

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

PROTOKOLL KYRKOSTYRELSEN 2011-11-11 2011-11-13. Sammanträdesprotokoll 34-48 Plats: Ekumeniska centret, Gustafslundsvägen 18, Alvik.

PROTOKOLL KYRKOSTYRELSEN 2011-11-11 2011-11-13. Sammanträdesprotokoll 34-48 Plats: Ekumeniska centret, Gustafslundsvägen 18, Alvik. Sammanträdesprotokoll 34-48 Plats: Ekumeniska centret, Gustafslundsvägen 18, Alvik Närvarande: Christer Jonsson Ann-Sofie Lasell, deltog i 36.1, 37.1, 39.1-46, 48 Karin Kopparmalms, deltog i 36.2, 37.3,

Läs mer

STADGAR FOLKUNGAYRKAN STOCKHOLM

STADGAR FOLKUNGAYRKAN STOCKHOLM STADGAR FOLKUNGAYRKAN STOCKHOLM Antagna vid församlingsbildningen 1990-03-31 Ändrade vid: årsmöte 2001-02-17 extra årsmöte 2001-05-13 årsmöte 2012-03-24 (bekräftat på församlingsmöte 2012-06-10) församlingsmöte

Läs mer

Torbjörn Jacobsson, deltog i 22 27.1 Susanne Rodmar, deltog i 22.5 32. Sofia Camnerin Bitr. kyrkoledare, deltog i 22.5 32

Torbjörn Jacobsson, deltog i 22 27.1 Susanne Rodmar, deltog i 22.5 32. Sofia Camnerin Bitr. kyrkoledare, deltog i 22.5 32 Sammanträdesprotokoll 22 32 Plats: Överås, Danska vägen 20, Göteborg Närvarande: Tomas Bjöersdorff, ordförande Hans Andreasson Miriam Carlsson, deltog i 23 32 Lars Dalesjö Margareta Larsson Andreas Möller

Läs mer

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 3 DUS STYRELSEN 2012 4 SAMMANTRÄDEN UNDER ÅRET 4 DUS VERKSAMHET UNDER 2012 5 DUS årsmöte 5 US-campen 5 Vi i

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie, bildnings- och utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna består av specialidrottsförbund (SF) samt övriga medlemsorganisationer

Läs mer

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7 Sida 1 av 7 Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling Innehållsförteckning 1. Vår omvärld... 3 2. Relation församlingens ledord... 3 3. Vår invärld... 4 4. Det pastorala programmet (hur gudstjänst,

Läs mer

Vill du vara med och älska Vännäs?

Vill du vara med och älska Vännäs? Missionskyrkan Vännäs är en växande gemenskap mitt i samhället. Vi vill fungera som ett andligt hem för alla och har därför ett mångsidigt arbete. Vill du vara med och älska Vännäs? Vi söker PASTOR www.missionskyrkanvannas.se

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND

GÄVLEBORGS RIDSPORTFÖRBUND ÅRSMÖTESPROTOKOLL för Gävleborgs Ridsportförbunds årsmöte på Högbo Ridklubb, Sandviken 2011.03.26 1. Mötet öppnas Distriktsordförande Eva Myrgren hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Från Svenska

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Hjortsberga 19-21 juni 2015 Kyrkliga Förbundets midsommarmöte ett läger för alla åldrar För många är det en utmaning att leva ett kristet liv i samhälle och församling.

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Södra Skånes scoutdistrikt den 1-2 februari 2014 på Göransborg.

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Södra Skånes scoutdistrikt den 1-2 februari 2014 på Göransborg. Protokoll nr 442 Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för den 1-2 februari 2014 på Göransborg. Närvarande: Lars-Ingmar Olsson (Ordf) Henrik Sandén (v ordf) Anna Åkesson Catarina Catta Svensson

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND 2012 Styrelse och ombudsförteckning. Styrelsen Jan-Olav Lindberg tom 120514 Stig-Axel Nilsson, Kassör, Sekr. Siv Fotmeijer-Jovanovic, Vice Ordf.

Läs mer

PROGRAM HUDIKSVALL RPG

PROGRAM HUDIKSVALL RPG PROGRAM HUDIKSVALL RPG HÖSTEN 2015 VARFÖR BILDADES RPG? Jo, så här var det! För drygt 40 år sedan beslutade de ekumeniska organen samt kyrkor och samfund att bilda en gemensam pensionärsförening vars huvudsakliga

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

Huddingescouternas Samarbetsorgan

Huddingescouternas Samarbetsorgan HSS Verksamhetsberättelse 2005 Sida 1 Huddingescouternas Samarbetsorgan Verksamhetsberättelse 2005 Flemingsberg Sjö, Huddinge, Segeltorps, Stuvsta, Trångsund-Skogås och Vårby Gårds Scoutkårer. Mål med

Läs mer

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2014 Dagordning årsmöte 2014-11-19 Alnarp

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Hembygdsföreningen Skivarps Mölla Årsmöte 8/4 2015. Affischen

Hembygdsföreningen Skivarps Mölla Årsmöte 8/4 2015. Affischen Affischen Utskickat och utdelat i Skivarp och Abbekås Vår kära mölla Landmärke och symbol för Skivarp Vardag i Skivarp 2009 Foto Jonas Dahlgren Branden 27/10 2010 Foto Jonas Dahlgren Agenda 1. Mötets öppnande.

Läs mer

Årsmötet äger rum Lördagen den 23 mars 2013 kl. 13.00 Glöstorpskyrkans samlingssal Tuve torg 1 A, 417 45 Göteborg

Årsmötet äger rum Lördagen den 23 mars 2013 kl. 13.00 Glöstorpskyrkans samlingssal Tuve torg 1 A, 417 45 Göteborg KALLELSE TILL ÅRSMÖTE FÖR POSK I Årsmötet äger rum Lördagen den 23 mars 2013 kl. 13.00 Glöstorpskyrkans samlingssal Tuve torg 1 A, 417 45 Göteborg Kaffe och smörgås till självkostnadspris serveras kl.

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011

Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011 Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011 Datum: 2011-02-13 Plats: Rårödsstugan Närvarande: Alexander Roselius Amanda Lyons Andreas Rubenson Anja Wadén Annica Lindgren Annika Svensson Aron

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

Dagordning årsmöte 23 mars 2015

Dagordning årsmöte 23 mars 2015 Dagordning årsmöte 23 mars 2015 1. Årsmötets öppnande, styrelsens ordförande 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd (Bil 1) 3. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän, tillika

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Vice ordförande Sekreterare

1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Vice ordförande Sekreterare 1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt Gävle lokalförening 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Görel Müller Vice ordförande Hanna Wrethling Sekreterare Gunilla

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Årsmötet hölls i Studiefrämjandets lokal Kronohallen i Falun den 15 mars. Mötet avslutades med att Ida Otterholm berättade om hur det är att leva med ett barn med NPF-diagnos.

Läs mer

Programbladet. Johannebergs Missionskyrka. juni - oktober 2012

Programbladet. Johannebergs Missionskyrka. juni - oktober 2012 Programbladet Johannebergs Missionskyrka juni - oktober 2012 HELGELSE och GENSVAR Jesus sa: Kom och följ mig! (Mark 1:17). Det är Bibelordet framför andra i vår nybildade kyrka: Gemensam framtid. Missionskyrkan,

Läs mer

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10 Årsmöte West Coast Jitterbugs 19 oktober 212 Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.1 1 Fastställande av röstlängd Medlemmar som betalat medlemsavgiften prickas

Läs mer