Årsmötes- handlingar Distriktsårsmöte Hudiksvalls Missionskyrka 25 maj 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsmötes- handlingar Distriktsårsmöte Hudiksvalls Missionskyrka 25 maj 2013"

Transkript

1 Årsmöteshandlingar Distriktsårsmöte Hudiksvalls Missionskyrka 25 maj 2013

2 Verksamhetsberättelse 2012 När förra verksamhetsberättelsen skrevs var vi precis i början av regionprocessen. En utredning hade presenterats som låg till grund för förslag från kyrkostyrelsen och equmenias styrelse till kyrkokonferens och riksstämma. Nu har vi kommit en bra bit in i processen. I vår geografi har Region Mitt bildats som i sig rymmer alla församlingar och föreningar som tillhör Mellansvenska distriktet. Dessutom tillkommer nio församlingar i Norduppland och nära femtio metodist och baptistförsamlingar. Visst har det funnits frågetecken och en del oro och kritik under processens gång, men i stort har det varit positiva tongångar både vid olika rådslag runt om i distriktet, i styrelsens samtal samt i personalens arbete. Vi vill det nya. Vi vill vara med och bygga en kyrka för hela livet, där mötet med Jesus Kristus förvandlar, mig, dig och världen. Parallellt med arbetet för att bilda och bygga upp en region har det vanliga distriktsarbetet rullat vidare. Med många mötesplatser mellan församlingar och föreningar, ungdomssamlingar och tonårsläger, kurser, medarbetarträffar och enskilda möten med styrelser och medarbetare. Missionsuppdraget bärs av den lokala församlingen och föreningen, distriktets uppgift är att bidra till goda förutsättningar för det. Stödja, skapa mötesplatser och utmana har därför fortsatt att vara viktiga begrepp i allt som görs inom distriktets arbete. Nu blir det en tid av fortsatt uppbyggnad av det nya i Regionen och en överföring av distriktets verksamhet. Vi talar hellre om överföring än om avveckling eftersom vi vill en fortsättning där det bästa av vad Mellansvenska distriktet har stått för också förs vidare tillsammans med en förnyelse och utveckling av arbetet. Årsmöte Årshögtid med årsmöte hölls i Leksands Missionskyrka den 5 maj 2012 med ca 90 ombud från församlingar och SMU-föreningar. Temat för årsmötet var Se jag gör något nytt... Dagen innehöll sedvanliga förhandlingar och under eftermiddagen intervjuades Lasse Svensson, kyrkoledare, Olle Alkholm bitr kyrkoledare och Ann-Sofie Lasell, ordf i Gemensam Framtid av Sven Jansson, Alfta. Temat för denna intervju, som också gav tillfälle till frågor, var Från vision till verklighet. Högtiden avslutades med gudstjänst med nattvard. Lasse Svensson predikade, sång framfördes av ett lovsångsteam från Örbyhus under ledning av Jens Marklund. Medverkade gjorde också gospelgruppen In Connection från Djurås. I årsmötet avtackades Lars Lindgren som i och med sommaren avslutade sin tjänst som SMU- och församlingskonsulent för att bli gårdsföreståndare på Vägsjöfors Herrgård. Anställda Under året har Roger Henningsson under vårterminen arbetat som distriktssekreterare och under hösten som församlingskonsulent. Lars Lindgren lämnade sin tjänst som SMU- och församlingskonsulent vid halvårsskiftet. Jens Marklund har innehaft tjänst som ungdomskonsulent och tillika biträdande processledare för uppbyggandet av equmenia region mitt. Maria Andersson återkom efter sin tjänstledighet 15 augusti och har arbetat som barn- och scoutkonsulent. Maria har varit utlånad till Nybrokyrkan i Falun (50 %) under perioden 15 augusti till 30 november. Anders Kastemyr har arbetat som administrativ konsulent samt varit vikarierande scoutkonsulent under Maria Anderssons tjänstledighet. Samtliga tjänster har varit deltidstjänster med i snitt 75 % tjänstgöringsgrad. Gerth Lindberg har varit timanställd som administrativ resurs. Distriktsföreståndare Lennart Renöfält är anställd av Svenska Missionskyrkan med placering i vårt distrikt. Under vårterminen fortsatte han att arbeta 50 % inom fokusområdet Uppdraget inom Gemensam framtid. Han har dessutom innehaft uppdraget att vara processledare för uppbyggandet av region mitt inom Gemensam Framtid. Under året har Baptistmissionen/SBUF i Dalarna köpt 15 % av distriktets resurser, främst på ungdomssidan. 2

3 Styrelse/utskott Distriktsstyrelsen har bestått av Gunnar Ennerstam, Alfta, Kajsa Hjelmblom, Gävle, Elin Lagerhäll, Örbyhus, Ulla-Britt Lindberg, Västland, Robert Lindvall, Örbyhus, Bertil Planeskog, Arbrå, Bo Skogwik, Borlänge (ordförande) och Maria Öhlén, Härnösand. Adjungerade till styrelsen har varit de anställda, Lars- Åke Henriks, Borlänge (kassör) och Hans Berglund, Härnösands Folkhögskola. Styrelsen har haft fyra protokollförda sammanträden. Häremellan har styrelsens olika utskott haft sammanträden. Arbetsutskottet har bestått av Elin Lagerhäll, Bertil Planeskog och Bo Skogwik. Församlingsutskottet har bestått av Gunnar Ennerstam, Kajsa Hjelmblom, Ulla-Britt Lindberg och Maria Öhlén. SMU-utskottet har bestått av Robert Lindvall, Gabriel Hamlin, Hudiksvall, Mattias Persson, Tierp och Madelene Söderqvist, Söderala Mo. De anställda har varit adjungerade i de olika utskotten. Församlingar Församlingen och föreningen är utgångspunkt för allt arbete i distriktet. Det är i den lokala församlingen och föreningen som mötet med människor sker. Här firas gudstjänst, inte bara för den egna gruppen utan för hela den bygd som församlingen finns i. Många barn, unga och vuxna berörs av församlingarnas och föreningarnas arbete. Här förs det livsnära samtalet om tron och livet. Distriktet har som målsättning att ge stöd till församlingar och föreningar, skapa mötesplatser som läger, kurser, och konferenser samt utmana till förnyelse, utveckling och växt. I Mellansvenska distriktet finns 90 församlingar med mellan 1 och 400 medlemmar. Av dessa har 46 församlingar anställd på varierad anställningsgrad. Under året har glädjande nog några församlingar ökat sitt medlemsantal, några har stått stilla och ganska många har tyvärr ett minskat medlemsantal. Vi har relativt många små församlingar där det är svårt att skapa en levande församlingsgemenskap och där det inte finns förutsättningar att leva i missionsuppdraget. I några av dessa församlingar har en process påbörjats som leder fram mot försäljning av missionshus/kyrka och upphörande. Valbo missionsförsamling har upphört under året. Syftet med dagen/gudstjänsten är deltagande och medverkan från hela Närförsamlingsområdet, bön för regionen och hela Mellansvenska distriktet samt en insamling till det gemensamma distriktsarbetet. Material, som speglar distriktets arbete, erbjöds de församlingar som samlades till Vårmötet. Mötesplats Jämtland Midsommarsöndagen är sedan många år en mötesplats för missions- och baptistförsamlingarna i Jämtland. Så också detta verksamhetsår. Samlingen hölls på EFS sommargård Frösövallen, en fantastiskt fin gård med utsikt över Storsjön och fjällvärlden. Talare detta år var församlingskonsulent Roger Henningsson. Han predikade i gudstjänsten samt undervisade vid ett följande studium över temat Bibel och Bön. I gudstjänsten medverkade en kör under ledning av Sven-Erik Johansson. Uppslutning under Mötesplats Jämtland var mycket god. Mötesplats Siljansbygden En återkommande mötesplats för församlingarna runt Siljan som i år hölls i Siljansnäs den oktober. Årets tema var Våga gå i Jesu fotspår med Carl-Johan Sävinger, koordinator för lärjungaskolan Apg 29, som huvudtalare. Lördagens seminarium samlade ca 35 deltagare och kvällens gudstjänst 45 deltagare. Till söndagens gudstjänst kom 80 personer. Skapelselägret Den 4-8 juli ägde skapelselägret rum på Ensro. Lägret samlade ca 90 deltagare i olika åldrar. Tema för lägret i år var Spa för själen och Ann-Louise Tjerneld från Arbrå ansvarade för det temat. Spa för själen handlar om att ta hand om sig själv, om vila, om att vårda sitt andliga liv. Ett antal olika stationer fanns tillgängliga i, och runt, kapellet som erbjöd spa för själen. I övrigt, på lägret, erbjöds olika typer av skapelseaktiviteter såsom smide, batik, scrapbooking, skapa med skräp m.m. men det gavs också utrymme till det spontana samtalet och fördjupad gemenskap. Lägret avslutades med gudstjänst i ett överfullt kapell. Vårmötet Den regionala gudstjänstdagen i distriktet, sedan 2010 med namnet Vårmötet, samlade under några helger i maj ett antal församlingar till gemensamma gudstjänster. 3

4 Bibeldag Under Gemensam Framtids första tid som kyrka valde man att lyfta fram tre områden som skulle ges lite extra fokus. De områdena var Bibel och Bön, Uppdraget och Trovärdighet. Inom Mellansvenska distriktet valde vi under året att fokusera på fokusområdet Bibel och Bön i olika sammanhang. Bl.a. så arrangerades en studiedag i slutet av januari i Betlehemskyrkan i Gävle. Johnny Jonsson, bibellärare på Teologiska högskolan, föreläste under temat Att leva med bibeln. Ca 50 personer deltog i studiedagen. Livsnära smågrupper Medvetenheten om betydelsen av det livsnära samtalet och vikten av att erbjuda livsnära smågrupper ökar i församlingarna. Även detta år har funnits tre inspiratörer som stått till förfogande för att hjälpa församlingar att komma igång och/eller fördjupa sitt arbete med den lilla gruppen. Denna satsning sker i samverkan med studieförbundet Bilda. Glädjande är att en nationell satsning inom Gemensam Framtid på Livsnära smågrupper har vuxit fram under året. Utifrån verksamhetsplanens tydliga formulering att GF vill vara en kyrka där församlingar inte bara har livsnära smågrupper utan byggs av smågrupper görs en omfattande satsning. I november samlades ett tjugotal inspiratörer från alla de sju regionerna till utbildningsdagar. Från Region Mitt är tre personer med i inspiratörsnätverket: Ingegerd Silverdal Östersund, Katarina Linderborg Ockelbo, samt Andreas Löwkvist Gävle. Retreat, Andlig vägledning och Pilgrimsvandring Dessa områden hålls samman av ett Nätverk på ca 30 personer i distriktet. Under året inbjöds till en nätverksträff i Gävle, i januari, då vi funderade över det fortsatta arbetet. Betoningen i samtalet låg i att lyfta fram de lokala initiativen då det gäller att sprida intresse för det som rör RAP-området. Hur nätverket kommer att arbeta framledes blir en fråga för den nya organisationen, Region mitt, att lyfta fram. Det finns dock ett tydligt intresse hos människor för fördjupad andlighet och det är ett intresse som vi måste ta på allvar och tillsammans fundera över hur vi ska möta i den nya regionen. Konfirmationsläger Församlingarnas gemensamma konfirmationsläger hölls på Ensro lägergård 4-8 maj. Detta år var det inte så många församlingar som medverkade. Deltagare kom från Tierp, Örbyhus, Gävle och Hudiksvall -totalt samlades ca 40 deltagare, ledare och fluddrar (en fludder är en sorts fadder). 4 Under året ordnades ingen konfirmationsledardag men Betlehemskyrkan i Gävle bjöd tillsammans med Bilda i september in till en inspirationskväll om det nya konfirmandmaterialet Vägens folk, där en av författarna, Magnus Sternegård presenterade boken och de pedagogiska tankarna bakom. Ett mycket gott lokalt initiativ! Musikråd Enligt ett styrelsebeslut så beslutades att musikrådet skulle upphöra och dess frågor istället skulle ingå i församlingsutskottet. Församlingsutveckling En församling lever i en ständig utveckling. De människor som finns med förändras, förutsättningar för arbetet förändras och omvärlden förändras. Därför finns alltid behov av reflektion och nytänkande. Under många år har distriktet prioriterat arbete med att stödja församlingar som önskar gå in i någon form av utvecklingsarbete. Ett stort antal församlingar har utnyttjat möjligheten att få stöd av en församlingsmentor. I en del församlingar har detta inneburit hjälp till omprövning och nysatsning. I andra fall har processerna avstannat. En utmaning är behovet av uthållighet och långsiktighet i arbetet. Under året har distriktets personal deltagit i det idéarbete som sker inom Gemensam Framtid nationellt som förberedelse för en omfattande satsning på församlingsutveckling. Internationell mission Några församlingar har aktiva kontakter med missionsarbetare, andra deltar i stöd till olika missionsprojekt. Några kurs- och informationsdagar har hållits med tema mission/internationellt bl.a. i Edsbyn med medverkan från Christer Daelander från GF nationellt. Distriktet deltog under den breda samlingen Rättvisedagarna i Alfta. Under flera år har stora summor samlats in på distriktets tonårsläger, och församlingarnas insamlingar ligger fortsatt väl till när vi ser till insamlat per medlem. Studieförbundet Bilda och Härnösands folkhögskola ordnar studieresor till Israel/Palestina som samlar deltagare från distriktets församlingar. Även detta år har en person från distriktet deltagit i det ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina. Styrelsens internationella grupp har under året somnat in. Nya former bör utvecklas för stöd till det internationella engagemanget inom Region Mitt.

5 Mångkulturellt arbete Under några år har ett nätverk vuxit fram mellan församlingar inom distriktet som har tagit emot medlemmar från Burma. Flera av dessa församlingar har fått ett glädjande stort tillskott av barn och ungdomar. Distriktet har ordnat träffar för att reflektera över vad det innebär som församling att bli mångkulturell. I slutet av året påbörjades planering av ytterligare en sådan samling, denna gång i samverkan med Gemensam Framtid nationellt. Vid olika samlingar och rådslag som varit i processen inför bildandet av Region Mitt har många församlingar berättat om ett växande arbete med asylsökande och invandrare. Detta väcker frågor kring hur distriktet/regionen på ett än tydligare sätt kan stödja församlingarna och föreningarna i detta viktiga arbete. Boken problematiserar bl.a. församlingarnas ansvar i detta. Föreläsningen var givande och gav möjligheter till många reflektioner utifrån de sammanhang som vi befinner oss i. Information Under året har distriktets kommunikations- och informationskanaler bestått av tidningen UTmaning, hemsidan och distriktsaffischen. Dessa tre ben blir tillsammans en bas för den mesta kommunikationen till församlingar, föreningar och enskilda. Från hösten har avsändaren varit Region Mitt på all information som gått ifrån distriktet. Även vår hemsida och våra konton på Facebook och Twitter går under Region Mitts namn. Medarbetare, årsmöte Inom Mellansvenska distriktet finns ca 50 personer (pastorer, diakoner, ungdomsledare m.fl.) anställda i församlingarna. Inom Region Mitt blir det ca 20 ytterligare. En av distriktets viktiga uppgifter är att på olika sätt stödja medarbetarna i deras arbete genom att skapa mötesplatser, ge möjlighet till fortbildning och fördjupning samt i olika former av kontakter. Den medarbetarstyrelse som finns inom distriktet har under året förberett bildandet av ett nytt medarbetarförbund för Region Mitt. Detta bildades samma dag som Bildarmötet för regionen hölls, i Gävle 17 november. Som en del i processen med att bilda Region Mitt har processledaren träffat medarbetarna i sju grupper: Jämtland, Västernorrland, Dalarna norr och söder, Hälsingland, Gästrikland och Norduppland. Några av dessa grupper är nyformade utifrån den nya ekumeniska situationen och det finns en påtaglig glädje över nya kollegor i en ny gemenskap. Från mötet med grupperna finns också många värdefulla synpunkter och önskemål över de behov som finns bland medarbetarna vad gäller mötesplatser, fördjupning, och stöd. Vinterkonferensen för alla GFs medarbetare som hölls i Sunne var en god samling med ca 25 deltagare från Region Mitt. Medarbetardag I mitten av september hölls en medarbetardag i Betlehemskyrkan i Gävle. Vi gästades då av Carl-Henric Jaktlund, pastor, författare och journalist, som delade tankar kring den bok han skrivit, en bok som blivit mycket uppmärksammad; Jesus gick vidare men kyrkan står kvar. Boken handlar om det många gånger svåra steget inom den kyrkliga miljön i att gå från tonåren ut i vuxenlivet. 5 Utmaning har kommit ut med fyra nummer under året, varav det sista numret för året gick under namnet Region Mitt - en utmaning! Varje nummer har ett tema med ett ämne för fördjupning och artiklar om olika arrangemang i distriktet, lokala glimtar samt inspiration och utmaningar till distriktets församlingar och föreningar. Tidningen har under året haft ca 300 prenumeranter. Den skickades också till distriktets församlingar, föreningar samt medarbetare. Vi har fortsatt med vår affisch, och syftet var att i hög utsträckning kunna ersätta alla lösa utskick och blad som periodvis kunnat bli rätt många. Ekumenik Den vanligaste formen av ekumenisk samverkan i våra församlingar var tidigare gemensamma församlingar mellan Missionskyrkan och Baptistsamfundet. Efter bildandet av Gemensam Framtid är den uppdelningen inte längre aktuell. Nu finns några församlingar som också har tillhörighet till Pingströrelsen eller Evangeliska Frikyrkan. Sju församlingar har också ingått formella samverkansavtal med Svenska kyrkan på orten. Fortsatt samverkan har skett med Baptistmissionen och SBUF i Dalarna vad gäller tjänst.

6 Inom Härnösands stift har de värdefulla regelbundna träffarna för samfundsledare fortsatt med samtal och information om vad som är på gång inom respektive kyrka. Värdefullt ekumeniskt arbete sker inom fängelsekyrkan och sjukhuskyrkan, ett arbete som många församlingar är engagerade i och bidrar till ekonomiskt. Gemensam Framtid Region Mitt process och bildarmöte Ett omfattande arbete har gjorts under året för att på bästa sätt förbereda bildandet av Region Mitt. Styrelsen, liksom personalen har haft inriktningen att underlätta och välkomna de förändringar som är på gång. Lennart Renöfält utsågs till processledare för Region Mitt med Jens Marklund och Eva Reithner som biträdande. Jens har framförallt arbetet med föreberedelser för bildandet av equmenia regionen. I månadsskiftet september oktober ordnades sex Spadtagsträffar i den nya regionens olika geografiska delar. Platserna var Tierp, Sandviken, Borlänge, Söderhamn, Oviken och Härnösand. Det blev god uppslutning från många församlingar och i viss mån även från föreningar. Totalt var ca 240 personer samlade till en kväll med information och samtal om hur regionens arbete bör utformas. Mycket värdefullt delades som kommer till användning i uppbyggnaden av arbetet i regionen. 17 november var det dags för bildarmöte för Region Mitt. Det hölls i Betlehemskyrkan, Gävle. 46 församlingar var representerade och 20 föreningar, totalt ca 170 personer. Region Mitt var först ut av sammanlagt sju bildarmöten inom Gemensam Framtid/equmenia. equmenia regionen möttes till bildarmöte för att anta stadgar och verksamhetsplan samt för att välja en styrelse. Gemensam Framtid bekräftade det förtroenderåd med representanter från församlingarna som nu växer fram där vi får föra en dialog för att bygga en region som möter församlingarnas behov. En viktig del i dagen var fyra seminarier där det samtalades om musikens roll i gudstjänstens utveckling, styrelsens roll i församlings och föreningsutveckling, equmenia scout, samt om att vara ung och kristen Även i själva bildarmötet lyftes frågan om församlingsutveckling som ett uttryck för den prioritering som Gemensam Framtid har på den lokala församlingens förnyelse utveckling och växt. Att få avsluta både gudstjänsten och hela dagen med nattvardsfirande underströk fokus på Jesus Kristus och hur han både utrustar oss och sänder oss. Härnösands folkhögskola Under 2012 fortsatte en god samverkan med folkhögskolan i Härnösand vad gäller kurser och konferenser. Viss samverkan sker också med Sjöviks folkhögskola, främst i samband med nyårslägret för ungdom. Från hösten 2012 finns på Härnösands folkhögskola en kurs med inriktning på fred, icke-våld och ledarskap. Kursen sker i samverkan med Kristna Fredsrörelsen. Under året påbörjades planering av en ny utbildning: PULS-kursen tro, idrott och ledarskap som görs i samverkan med equmenia. Båda kurserna är goda exempel på skolans ambition att stärka samverkan med huvudman (Svenska Missionskyrkan/SMU, Gemensam Framtid/equmenia). Ett arbete pågår nationellt för att stärka samverkan mellan de folkhögskolor som har relation till Gemensam Framtid och equmenia (Härnösand, Sjövik, Lidingö, Botkyrka, Karlskoga och Jönköping), samt förbereda en övergång av huvudmannaskapet till Gemensam Framtid/equmenia från bildarsamfunden. Lennart Renöfält fortsatte under året som ordförande för folkhögskolan i Härnösand. Studieförbundet Bilda En viktig samverkanspartner för det Mellansvenska Distriktet är studieförbundet Bilda. Bilda är en organisation som står för ett omfattande och värdefullt folkbildningsarbete. En betydande del i vår samverkan är att Karin Björk, konsulent för Bildning och Kultur inom frikyrkorna, deltar i kollegiets planering. Många av distriktets arrangemang och kurser sker i samverkan med Bilda. Nämnas kan Skapelselägret, tonårsläger, Spadtagsträffarna och satsningen på livsnära smågrupper. Bilda satte också färg på Region Mitts bildarmöte i november då de bjöd på välsmakande tårta. 6

7 SMU Utskottet SMU-Utskottet har under året legat lågt till förmån för equmenia Mitts uppstart. SMU-Utskottet har bestått av Robert Lindvall, Mattias Persson, Gabriel Hamlin och Madelene Söderqvist. En strukturskiss för hur vi i distriktet har arbetat med tonårsläger har tagits fram för att kunna göra en överlämning till equmenia Mitt. Inte för att vi ska göra saker som vi har gjort det förut, men för att vi ska lära oss någonting av det vi gör och ta med goda erfarenheter. Total Praise Kom, låt oss jubla till Herrens ära och hylla vår klippa, vår räddning! Låt oss träda fram inför honom och tacka, hylla honom med sång och spel! Ty en stor Gud är Herren, en stor konung över alla gudar. Så uppmanar Psaltarens 95:e psalm oss till att komma samman för att sjunga. Den 3-5 februari så samlades ett 50-tal ungdomar från hela distriktet i Örbyhus missionskyrka för ungdomskörhelgen Total Praise. Helgen startades på fredagskvällen med sedvanlig tonårskväll och god gemenskap. På lördagen kom Hanna Ekstedt, musikkoordinator på equmenia och övade tillsammans med kören in nio sånger till lördagskvällens konsert. Helgen avslutades med medverkan i söndagens gudstjänst. Scoutkommittén Scoutkommittén i distriktet har bestått av Rune Andreasson, Ingrid Nordlund, Gunilla Jakobsson, Mattias Persson, Elin Alneberg och Max Norberg. I år har vi inte haft några direkta möten och planeringar men scoutverksamheten har ändå rullat på. Innebandy-DM 13 oktober så arrangerades Innebandy-DM för andra året i Gävle. 68 spelare fördelat på 12 lag kämpade om det åtråvärda vandringspriset. Efter 36 matcher så stod Team Gefle som segrare. Extra roligt var att laget Real Norrland tagit sig hela vägen från Vännäs för att delta på Mellansvenskas distriktsmästerskap i innebandy. Mötesplatser VVV Vilken Jesus är det vi följer? Är det nallebjörns-jesus eller han som dog för världen, blodig och svettig på ett kors? Dessa frågor ställde huvudtalaren Ida-Maria Brengesjö på den nionde upplagan av ungdomshelgen VågaVäljaVäg som gick av stapeln den mars. Temat för helgen var «Har du photoshopat Gud?» och de ca 80 deltagarna utmanades att fundera över sin gudsbild och vad den har för effekt på våra liv. Även självbild och självkänsla stod på schemat under ett seminarium med bland andra Josefine Arenius som samarrangerades med ungdomsnätverket i Tierp. Baddagen Ca 50 personer deltog i Kanalkyrkans baddag. En helkväll med bad på Parkbadet och med underhållning av ståuppkomikern Mackan Andersson från Malmö som gjorde succé med sin Darth Wader-version av Gud i den brinnande busken. En nyhet för året var tipspromenaden på vägen mellan Parkbadet och Kanalkyrkan. Frågorna handlade så klart om kvällens ämne, nämligen vatten. Likaså gjorde den avslutande andakten. Helljus För sjätte året i rad arrangerades ungdomshelgen Helljus på Lynäs sommarhem. Temat för helgen var High Five. David Wedegård, pastorsstudent från Stockholm var helgens talare. Drygt 60 ungdomar var samlade till en helg fylld av god gemenskap och bra gudstjänster. På fredagskvällen fick vi vara med om en läskig mörkerspårning i björnskogarna runt Lynäs sommarhem och på lördagskvällen bevittna vi den vackra traditionen Lysnatta. Face to Face När det drar ihop sig till equmenias riksungdomskonferens så vill SMU i Mellansvenska vara med. Den 28 oktober så åkte en fullastad buss mot Arena Skövde och Face to Face. En plats för möten med varandra och med Gud - ansikte mot ansikte.vi var drygt 500 ungdomar från hela landet. En helg med god förkunnelse, intressanta seminarier, förbön, gemenskap, nya vänner, skratt och kanske gråt (?), vi, Jesus, vänner, ansikte mot ansikte.

8 Läger och spårningar - scout Scoutlägret Mysteria 2012 Årets scoutläger i Dalarna samlade ca 250 scouter och ledare på Ensro lägergård. Temat var deckargåtor och mysterier, något som genomsyrade hela lägret. Det hände mycket oväntat och oförklarligt. Varför gick en ledare runt i blå duschmössa och delade ut bröd? Eller varför låg en hög med is mitt på gårdsplanen? En mumie inlindad i toalettpapper kom vandrande genom lägret och det hängde färgglada vimplar i trädet. Varje morgon och kväll berättade det lokala journalistteamet bestående av Hans Andreasson, Eva Reithner och Jan-Erik Grenlund om märkliga möten och händelser men mycket fick sin förklaring när vi läste i bibeln om sådant som Jesus sagt och gjort. I övrigt fylldes dagarna av många aktiviteter, t.ex. kanotpaddling, lekar, textiltryck och spårning. Siluringen/Höstfejden 2012 Årets spårning arrangerades av SBUF-scouterna i Arkhyttan och där fick 100-talet deltagare vandra i den vackra skogen och lösa spännande uppgifter och utmaningar. Vandringspriserna gick i år till Arkhyttan Spårarklassen, Falun Upptäckarklassen och Idre Äventyrarklassen. I samband med spårningen arrangerades en hajk med ett 15-tal deltagare tillsammans med Maria Andersson. Telematchen 2012 Scouttävlingen Telematchen har sitt ursprung hos Baptistmissionen i Dalarna men har under flera år innefattat scoutkårer från både SMU och SBUF. Den genomförs under en kväll där alla deltagande kårer i respektive scoutlokal löser kluriga uppgifter och försöker vara först framme på telefonen. Årets vinnare i Spårar/Upptäckargruppen blev scouterna i Lönnbergskyrkan i Bergsjö och i Äventyrar/Utmanargruppen scouterna i Fridhemskyrkan i Mora. Läger - tonår Sommarläger Den 25 juli samlades lite drygt 20 ledare och funktionärer på Ensro lägergård för ett gemensamt ledardygn innan övriga 94 deltagare anlände. Sommarens läger hade temat Moviestar och använde filmerna The Joneses, Matrix, A Walk To Remember och Soul Surfer som ingång i olika samtal. Vi fick besök av Ola J. Hedin från equmenia och Ida-Maria Brengesjö från Östra Götalands distrikt. Lägret innehöll tre olika seminariespår där man fick identifiera sig och följa med på en bibelpersons berättelse. Petrus, Mose eller Tomas var de tre karaktärerna som vi tillsammans fick följa och lära oss någonting av. 8 Nyårsläger Nyårslägret med temat Farsan kom att handla om den bön som Jesus själv har lärt oss, Vår Fader. Vi fördelade bönens fem bibelverser på de olika dagarna och hade dem som både utgång och ingång för de olika gudstjänsterna, seminarierna och samtalen som under veckan ägde rum. Att ca 90 % av de 103 deltagarna nämner gudstjänsterna, seminarierna och undervisningen som det bästa under veckan känns mycket roligt. Vi hade under veckan besök av Jan Svärdhagen, Katarina Linderborg och Gustaf Frisell. Utbildning Växa i tro Det är en barnledarutbildning i två steg som hölls i Tierp den 20 oktober och Gävle den 10 november. Varje kursdag samlade ett tiotal deltagare varav några deltog bägge dagarna. Karin Hultberg från Bilda var kursledare i Tierp och Magnus Sternegård från equmenia var kursledare i Gävle. Dagarna innehöll mycket matnyttigt om barnledarens verktygslåda, barns andlighet, tips på gudstjänster och berättande. Ensro lägergård Styrelsen för Ensro har under året bestått av Gerth Lindberg, Västland, Gunlög Isaksson, Bjursås, Gunnar Ennerstam, Alfta, Enar Nilsson, Valbo. Anders Kastemyr, Forsbacka och Jonas Wilhelmsson, Furuvik. Ensro öppnades i slutet av april och var öppen fram till i början av oktober. Beläggningen under året har varit god, och det är få dygn under säsongen som gården varit utan gäster. Beläggningsstatistiken visar att antalet gästnätter varit Många grupper har varit på Ensro under perioden sista april till oktober. Av distriktets egna arrangemang kan nämnas Tonårsläger, Skapelseläger, konfirmationsläger och scoutläger liksom att flera församlingar haft läger på gården. Fyra ungdomsgrupper från Tyskland har också besökt gården. Duschrummen i Backstugan blev totalrustade under våren.

9 Resultaträkning Ensro 2012 Resultat 2012 Resultat 2011 Intäkter Hyresintäkter , ,00 Gåva 4 030, ,00 Gåvor kapellet Ensro 0, ,00 Övrigt 7 602, ,00 Summa intäkter , ,00 Kostnader Drift och underhåll , ,00 Reperation Backstugan ,00 0,00 Kapellet Ensro 0, ,00 Administrationskostnad , ,00 Resekostnad 7 673, ,00 Summa kostnader , ,00 Resultat före avskrivningar och disp , ,00 Avskrivning inventarier ,00 Övriga finansiella kostnader -84,00-187,00 Resultat före dispositioner , ,00 Avsättning till fond 0, ,00 Ianspråktagande av fondmedel 0,00 0,00 Årets resultat ,00 364,00 Balansräkning Ensro Perioden Tillgångar Inventarier ,50 0, ,50 Avskrivning Inventarier , , ,50 Skattefodran 79,00 0,00 79,00 Fodran moms 0, , ,00 Avräkningskonto MSV , , ,95 Summa tillgångar , , ,95 Skulder och eget kapital Eget kapital ,35-364, ,42 Årets resultat 364, , ,97 Reparationsfond Ensro ,00 0, ,00 Leverantörsskulder 1 125,00 682,50-442,50 Moms redovisningskonto Ensro , ,00 0,00 Summa skulder och eget kapital , , ,95 9

10 Resultaträkning SMK/SMU i Mellansvenska distriktet 2012 Intäkter Resultat Resultat Budget Budget Gåvor/offer till distriktet , , , ,00 Externa bidrag och gåvor , , , ,00 Landstingsbidrag , , , ,00 Anställdas redovisning , , , ,00 Verksamhetsbidrag , , , ,00 Årsavgifter/anslag , , , ,00 UTmaning! , , , ,00 Församlingsarrangemang , , , ,00 SMU-arrangemang , , , ,00 Övriga verksamhetsintäkter 9 801, ,00 0,00 0,00 Intäktskorrigeringar 0,00 4,00 0,00 0,00 Summa intäkter , , , ,00 Kostnader Arrangemangskostnader 0,00 0,00 0,00 0,00 UTmaning! , , , ,00 Församlingsarrangemang , , , ,00 SMU-arrangemang , , , ,00 Styrelse/utskott/representation , , , ,00 Expedition , , , ,00 Övriga verksamhetskostnader 7 268, , , ,00 Personalkostnader , , , ,00 Summa kostnader , , , ,00 Resultat före avskrivningar och disp , , , ,00 Avskrivningar , , , ,00 Extraordinära intäkter och kostnader 8 525, , , ,00 Resultat före dispositioner , , , ,00 Dispositioner , , , ,00 Årets resultat 3,00-186, , ,00 10

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt från Svenska Missionskyrkan/SMU i Mellansvenska distriktet - Nr 22 - maj 2012 Tema: Nu gör jag något nytt Församlingar som tänker nytt sidan 4 Mission i ny kyrka sidan 7 Ledare Att göra något nytt är inte

Läs mer

Å rsmö te i Lö fstadkyrkan, Trana s 21 april 2012. Svenska Missionskyrkan/SMU i. Östra Götalands distrikt

Å rsmö te i Lö fstadkyrkan, Trana s 21 april 2012. Svenska Missionskyrkan/SMU i. Östra Götalands distrikt En kyrka, med rum för hela livet, som erbjuder befrielse och upprättelse genom mötet med Jesus Kristus Rosorna som visar antalet människor på bekännelse under 2010 i Östra Götalands distrikt. Å rsmö te

Läs mer

EQUMENIAKYRKAN 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

EQUMENIAKYRKAN 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE EQUMENIAKYRKAN 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 INNEHÅLL KYRKOLEDNINGEN...4 KYRKOSTYRELSEN...6 TEOLOGISKA KOMMITTÉN...7 FÖRSAMLING & SAMHÄLLE...8 INTERNATIONELLT...12 KYRKA &

Läs mer

6 Knoppningstid i London 19 Årskonferens i Umeå 21 Alpha stärker värdegrunden. EFS i Västerbotten Årgång 88 # 2 2015

6 Knoppningstid i London 19 Årskonferens i Umeå 21 Alpha stärker värdegrunden. EFS i Västerbotten Årgång 88 # 2 2015 vårt budskap EFS i Västerbotten Årgång 88 # 2 2015 EFS är på gång bland svenskar i London. Foto: AnnaHelena Lindberg. 6 Knoppningstid i London 19 Årskonferens i Umeå 21 Alpha stärker värdegrunden 7-8 sommarläger

Läs mer

Metodistkyrkans i Sverige konferenshandlingar 2012

Metodistkyrkans i Sverige konferenshandlingar 2012 Metodistkyrkans i Sverige konferenshandlingar 2012 www.metodistkyrkan.se Årskonferensprogram Onsdag 16 maj LOKAL: Missionskyrkan, Drottninggatan 22 Kl. 12.00-17.00 Konferensbyrå GF Konferensbyrå MK Kl.

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2008

ÅRSBERÄTTELSE. och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2008 Box 6302, 118 81 Stockholm Besöksadress: Tegnérgatan 8 tfn 08-674 07 00 fax 08-674 07 93 www.missionskyrkan.se info@missionskyrkan.se ÅRSBERÄTTELSE och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2008 Vi

Läs mer

I Missionskyrkan FÖR DIG SOM VILL VETA VAD SOM HÄNDER I SVENSKA MISSIONSKYRK AN OCH SMU OKTOBER 2006. I Missionskyrkan - oktober 2006 1

I Missionskyrkan FÖR DIG SOM VILL VETA VAD SOM HÄNDER I SVENSKA MISSIONSKYRK AN OCH SMU OKTOBER 2006. I Missionskyrkan - oktober 2006 1 I Missionskyrkan FÖR DIG SOM VILL VETA VAD SOM HÄNDER I SVENSKA MISSIONSKYRK AN OCH SMU OKTOBER 2006 Svenska Missionskyrkan s 2-4 Offerdag för pastorsutbildning; Mellansvenska distriktet s 5 Helg med drag;

Läs mer

2013 KYRKOKONFERENS. Gemensam Framtid

2013 KYRKOKONFERENS. Gemensam Framtid 2013 KYRKOKONFERENS Gemensam Framtid Gemensam Framtids Kyrkokonferens 2013 Föredragningslista FÖREDRAGNINGSLISTA FÖREDRAGNINGSLISTA Torsdag 9 maj Kl. 10.30 12.30 samt 15.00 17.30 1. Inledning 2. Val av

Läs mer

Kabinettets rapport... sid 11 Lekmannaledarens rapport... sid 16 Kyrkostyrelsens verksamhetsberättelse... sid 17

Kabinettets rapport... sid 11 Lekmannaledarens rapport... sid 16 Kyrkostyrelsens verksamhetsberättelse... sid 17 1 Innehåll Axplock ur konferensprogram... sid 2 Dagordning Plenum... sid 3 Förhandlingsordning... sid 5 Dagordning 1. Konferensutskott för församling och ekumenik... sid 7 Dagordning 2. Konferensutskott

Läs mer

EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS 2014. Filadelfiakyrkan, Stockholm 29 31 maj. www.equmeniakyrkan.se

EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS 2014. Filadelfiakyrkan, Stockholm 29 31 maj. www.equmeniakyrkan.se EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS 2014 Filadelfiakyrkan, Stockholm 29 31 maj www.equmeniakyrkan.se VÄLKOMMEN TILL KYRKOKONFERENS! En gång om året möts vi - ombud och deltagare i Equmeniakyrkans församlingar

Läs mer

ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT

ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT Förenings- och församlingsutveckling bland barn och unga MANUS TILL PRESENTATIONEN http://prezi.com/_enohqd2r0xp/vaxa-i-tro-forenings-och-forsamlingsutveckling Den som hör dessa

Läs mer

Svenska Baptistsamfundets årsbok 2012

Svenska Baptistsamfundets årsbok 2012 Svenska Baptistsamfundets årsbok 2012 En del av Gemensam Framtid Svenska Baptistsamfundets årsbok 2012 INNEHÅLL Inledning... 5 Missionsstyrelsens redogörelse... 7 Sverige... 11 Internationellt... 27 Utbildning...

Läs mer

GUD STHLM. Årsberättelse 2013 FILADELFIA STOCKHOLM

GUD STHLM. Årsberättelse 2013 FILADELFIA STOCKHOLM GUD STHLM Årsberättelse 2013 FILADELFIA Årsberättelse 2013 Årsberättelse 2013 Filadelfia Ännu ett år har gått och det är dags att summera vad som hänt. Det vi söker är inte våra egna insatser och beslut,

Läs mer

EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS 2014

EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS 2014 PROTOKOLL EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS 2014 EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS 2014 Protokoll fört vid Equmeniakyrkans tredje kyrkokonferens 29 31 maj 2014. Vid kyrkokonferensen deltog 593 ombud från 296

Läs mer

Program. gemensam konferens 5 8 juni 2008. Svenska Mässan, Göteborg www.goteborgsmotet.se

Program. gemensam konferens 5 8 juni 2008. Svenska Mässan, Göteborg www.goteborgsmotet.se Program gemensam konferens 5 8 juni 2008 Svenska Mässan, Göteborg www.goteborgsmotet.se 1 Välkommen till Göteborgsmötet 2008! I rörelse var temat när tre samfund och tre ungdomsförbund för första gången

Läs mer

ÅRSREDOGÖRELSE FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI-31 DECEMBER 2011

ÅRSREDOGÖRELSE FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI-31 DECEMBER 2011 ÅRSREDOGÖRELSE FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI-31 DECEMBER 2011 Besök: Storgatan 26, Östermalm, Stockholm Post: Styrmansgatan 29, 114 54 Stockholm 08-661 15 81 / 08-665 65 15 info@elimkyrkan.org GUDSTJÄNSTER

Läs mer

NYHETSBREV NOVEMBER. eller på pg 90 03 28-6

NYHETSBREV NOVEMBER. eller på pg 90 03 28-6 NYHETSBREV NOVEMBER 2013 HOPPETS TID EQUMENIAKYRKANS INTERNATIONELLA INSAMLING Det kan verka uppkäftigt, nästan provocerande att tala om hopp när världen ser ut som den gör. Men tillsammans fortsätter

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. med budget och verksamhetsplan Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2008

FÖREDRAGNINGSLISTA. med budget och verksamhetsplan Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2008 Box 6302, 118 81 Stockholm Besöksadress: Tegnérgatan 8 tfn 08-674 07 00 fax 08-674 07 93 www.missionskyrkan.se info@missionskyrkan.se FÖREDRAGNINGSLISTA med budget och verksamhetsplan Svenska Missionskyrkans

Läs mer

Mig, Dig och Världen

Mig, Dig och Världen GLIMTEN Marieborgskyrkan Västervik Nummer 1 / 2014 Årg. 23 2 mars - 1 juni Mig, Dig och Världen En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. Så lyder mottot för

Läs mer

I Missionskyrkan FÖR DIG SOM VILL VETA VAD SOM HÄNDER I SVENSKA MISSIONSKYRKAN OCH SMU SEPTEMBER 2004. I Missionskyrkan september-2004 1

I Missionskyrkan FÖR DIG SOM VILL VETA VAD SOM HÄNDER I SVENSKA MISSIONSKYRKAN OCH SMU SEPTEMBER 2004. I Missionskyrkan september-2004 1 I Missionskyrkan FÖR DIG SOM VILL VETA VAD SOM HÄNDER I SVENSKA MISSIONSKYRKAN OCH SMU SEPTEMBER 2004 Svenska Missionskyrkan s 2-4 Ordförandekonferens; Mellansvenska distriktet s 5 Zenit på Skräddartorp;

Läs mer

Årsmöte Handlingar 2014-02-23

Årsmöte Handlingar 2014-02-23 Årsmöte Handlingar 2014-02-23 2 ( 27) Förslag till föredragningslista för Redbergskyrkans årsmöte 2014... 3 Verksamhetsberättelse Redbergskyrkans styrelse 2013... 4 Ur Församlingsboken till Redbergskyrkans

Läs mer

EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014

EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014 EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014 Equmeniakyrkan En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen Postadress: Box 14038, 167 14 Bromma Besöksadress:

Läs mer

Årsmöte 2015. Svenska Missionskyrkans. kyrkokonferens 2013

Årsmöte 2015. Svenska Missionskyrkans. kyrkokonferens 2013 2012/13 2013/14-335 205-4 177 579 0-15 200 729 se anm. -1 922 981-6 107 593-600 000-1 798 892-4 468 904-4 994 941 Bildandet av Equmeniakyrkan har medfört att Svenska Missionskyr varande uppgifter begränsas

Läs mer

kyrkokonferens 2013 PROTOKOLL Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2013 Svenska Missionskyrkans 135:e kyrkokonferens i Karlstad, 10 maj 2013

kyrkokonferens 2013 PROTOKOLL Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2013 Svenska Missionskyrkans 135:e kyrkokonferens i Karlstad, 10 maj 2013 Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2013 Svenska Missionskyrkans 135:e kyrkokonferens i Karlstad, 10 maj 2013 PROTOKOLL Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2013 Reviderad 2013-04-22 Protokoll fört

Läs mer

SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD

SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD, SEK består av cirka 1 000 enskilda medlemmar, representanter för 13 kristna samfund och organisationer samt 12 lokala

Läs mer

INLEDNING. Utifrån denna programförklaring arbetade vi 2013; STYRELSEN

INLEDNING. Utifrån denna programförklaring arbetade vi 2013; STYRELSEN Verksamhetsberättelse för 2013 avgiven vid årsmöte fred 30 maj, Filadelfiakyrkan, Stockholm. INLEDNING Så kan vi med denna verksamhetsberättelse blicka tillbaks på vårt första år som gemensamt medarbetarförbund.

Läs mer

kyrkokonferens 2014 Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2013 Reviderad 2013-04-22

kyrkokonferens 2014 Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2013 Reviderad 2013-04-22 Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2014 Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2013 Reviderad 2013-04-22 Bilder omslaget Fastigheten Kottlavägen 118, Lidingö Kapellet, invigt 1965 Missionsskolan byggdes

Läs mer

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs > Salt tar form > Nyår en tid att möta Gud > Fräscht grepp på konferens Nr 1 februari 2006 Mitt i årg 12, Hälsning

Läs mer

NYHETSBREV. Mer ljus och bättre redskap

NYHETSBREV. Mer ljus och bättre redskap NYHETSBREV januari 2013 Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan har bildat ett nytt kyrkosamfund tillsammans. Den nya kyrkans arbetsnamn är Gemensam Framtid. Mer ljus och bättre redskap Vi

Läs mer

växa nu Nyplantering i Söderköping nr 5 Mer om Kyrkan, Livet och Gud

växa nu Nyplantering i Söderköping nr 5 Mer om Kyrkan, Livet och Gud växa nu Mer om Kyrkan, Livet och Gud Nyplantering i Söderköping SIDAN 6 Man-till-man-metod på fängelset 8 Välljudande vänner i Vännäs 12 Från Scoutliv till Skrotbil 18 nr 5 sept-nov 2009 Det kan vara historiskt,

Läs mer