Årsredovisning för kommunstyrelsen 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning för kommunstyrelsen 2014"

Transkript

1 SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen Årsredovisning för kommunstyrelsen 2014 SID 1 (1) KS/2015:122 TJÄNSTESKRIVELSE Årsredovisning för kommunstyrelsen 2014 Sammanfattning Stadsledningsförvaltningen har sammanställt årsredovisning för 2014 avseende kommunstyrelsens verksamhetsområde (även kommunfullmäktige ingår). Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att ta del av årsredovisningen. Bakgrund Stadsledningsförvaltningen har sammanställt årsredovisning för 2014 avseende kommunstyrelsens verksamhetsområde (även kommunfullmäktige ingår). Totalt sett har verksamheten bedrivits inom de ramar som kommunstyrelsen lagt fast i sin internbudget för Måluppfyllelsen har varit god, vilket framgår av årsredovisningen. Nettokostnaderna för kommunfullmäktige uppgår till 7,1 mkr, vilket innebär ett underskott med 1,2 miljoner kronor jämfört med budget. Kommunstyrelsens nettokostnader, inklusive valnämnden och överförmyndarnämnden uppgår till 83,2 miljoner kronor, vilket innebär ett överskott jämfört med budget på 21,3 miljoner kronor. Huvudsakligen beror överskottet på att den medelsreserv på 15 miljoner kronor som tillförts kommunstyrelsen i budget 2014, inte tagits i anspråk. Årsredovisningen överlämnas till kommunstyrelsen att ta del av. Kristina Tidestav Stadsdirektör Jenny Birkestad Avdelningschef

2 Årsredovisning 2014 Kommunstyrelsen h Årsredovisning 2014 Kommunstyrelsen

3 Kommunstyrelsens årsredovisning 2014 Viktiga händelser... 3 Framtida utmaningar och förändringar... 5 Måluppfyllelse... 6 Ekonomi Stadsledningsförvaltningens verksamhet Kvalitet Verksamhetsutveckling och effektivisering Tvärsektoriella frågor Medarbetare Internkontroll Uppföljning av entreprenader och leverantörer Konkurrensutsättning

4 Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen Viktiga händelser Kommunfullmäktige har godkänt avtal med staten, landstinget och Stockholms stad om utbyggnad av tunnelbanan och ökat bostadsbyggande i Stockholms län enligt 2013 års Stockholmsförhandling. Den totala investeringskostnaden uppgår till 27,5 miljarder kronor. I avtalet ingår att staden ska bidra med en medfinansiering på totalt 600 miljoner kronor. Fastighetsägare i närområdet till den nya tunnelbanelinjen kan räkna med markvärdesökningar till följd av utbyggnaden. Därför är Solnas inriktning att stadens andel av investeringen ska ske genom bidrag från fastighetsägare. För att säkra medfinansieringen har följande beslut fattats under året: Kommunfullmäktige har godkänt en principöverenskommelse med Stockholms läns landsting om bidrag till medfinansiering på totalt 250 miljoner kronor. Kommunfullmäktige har godkänt en principöverenskommelse med Fabege om bidrag till medfinansiering på totalt 100 miljoner kronor. Kommunfullmäktige har godkänt en principöverenskommelse med Akademiska hus om bidrag till medfinansiering på totalt 40 miljoner kronor. Kommunfullmäktige har godkänt en principöverenskommelse med Diligentia om bidrag till medfinansiering på ca 10 miljoner kronor. Kommunfullmäktige beslutade i mars månad att godkänna inriktningen att driftverksamheten på Friends Arena överlåts till Lagardère Unlimited Stadion Solutions (LUSS). I linje med denna inriktning beslutade kommunfullmäktige i december månad att överlåta driftsverksamheten på Friends Arena till LUSS. I samband med detta beslutades också om ett kapitaltillskott till Arenabolaget i Solna KB på totalt 66,8 miljoner kronor. Kommunfullmäktige har godkänt ett flertal överenskommelser om nybyggnationer i staden: En principöverenskommelse och planuppdrag för Hagastaden som ska möjliggöra byggandet av cirka nya lägenheter. En detaljplan med exploateringsavtal för Arenastaden etapp II, vilket möjliggör byggande av cirka 700 nya lägenheter. En detaljplan och ett exploateringsavtal för kvarteret Charlottenburg i Råsunda, vilket möjliggör byggandet av cirka 110 nya lägenheter. Ett antal principöverenskommelser och planuppdrag som möjliggör byggnation av cirka 300 studentbostäder, cirka 520 hyresrätter och cirka 600 bostadsrätter. Det omfattar också cirka 60 lägenheter i trygghetsboende och cirka 60 LSS-bostäder i såväl hyres- som bostadsrättsprojekt. En plan för att stärka Norrenergikoncernens konkurrenskraft har avrapporterats till och godkänts av kommunfullmäktige. Samtidigt har kommunfullmäktige beslutat att förlänga en kapitaltäckningsgaranti på totalt 600 miljoner kronor för Norrenergi & miljö AB ytterligare ett år. Kapitaltäckningsgarantin utställdes tillsammans med Sundbybergs stad som är delägare i bolaget. En ny policy för konkurrensutsättning har fastställts av kommunfullmäktige. I anslutning till denna har kommunstyrelsen också antagit en riktlinje för upphandling och inköp. 3

5 Kommunstyrelsen har antagit nya riktlinjer för likabehandlingsarbete och internationellt arbete. Kommunstyrelsen har gett stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att uppföra en ishall på Ulriksdals idrottsplats. Förslag på utvecklingsstrategier för Bergshamra och Hagalund har färdigställts och redovisats. Kommunstyrelsen beslutade att förslagen skickas till berörda, intressenter och allmänhet för synpunkter. I oktober 2013 beslutade kommunstyrelsen att införa ett stadsgemensamt kontaktcenter. Syftet med ett kontaktcenter är att öka tillgängligheten och förbättra bemötandet genom att skapa en väg in till alla stadens tjänster. En genomförandeorganisation, under ledning av stadsdirektören med representanter för stadens förvaltningar och bolag, har under 2014 arbetar med införandet. Stadens kontaktcenter öppnades i januari Det stadsgemensamma ledarutvecklingsprogrammet Ledarskap i partnerskap har fortsatt under Under året har alla stadens chefer genomgått programmet. Under 2014 har arbetet fortsatt med långsiktiga och hållbara insatser för minskad sjukfrånvaro i staden. Arbetet genomförs som stöd till den enskilde medarbetaren, på gruppnivå och samlat för hela organisationen. Solna stad fortsätter också att utveckla ett aktivt agerande vid signaler om ohälsa. Resultatet av arbetet är att sjukfrånvaron minskar samt att stadens kostnader för sjukfrånvaro har sänkts. Om kommunfullmäktige och kommunstyrelse Kommunfullmäktige är stadens högsta beslutande organ och fattar alltid beslut i frågor av principiell natur eller av större vikt. Kommunfullmäktige anger därför ramen för stadens verksamhet, fastställer budget och utdebitering, reglementen för nämnder, avgifter och likvärdiga frågor. Kommunfullmäktige består av 61 ledamöter och 35 ersättare. Under 2014 har kommunfullmäktige genomfört 11 sammanträden. Kommunstyrelsen bereder alla ärenden till kommunfullmäktige (utom valärenden). Tillsammans med de olika nämnderna har styrelsen ansvar för att genomföra kommunfullmäktiges beslut. Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnder och företags verksamhet. Kommunstyrelsen består av 11 ledamöter och 7 ersättare. 4

6 Framtida utmaningar och förändringar Det samhällsekonomiska läget och stadens starka tillväxt ställer krav på fortsatt förnyelse och effektivisering av stadens verksamheter för att långsiktigt klara välfärdsleveransen till solnaborna. Solna fortsätter att växa och byggas ut med fler nya stadsdelar som behöver försörjas med service på ett kostnadseffektivt sätt. Samtidigt behöver staden kunna kombinera fokuset på utbyggnad med upprustning av stadsmiljön och stadens lokaler. Denna utvecklingsresa behöver ske samtidigt som staden måste klara att svara upp mot solnabornas krav och förväntningar på tjänster och service. Det ställer i sin tur krav på att staden fortsätter att utvecklas till en modern organisation med moderna arbetssätt. Stadsledningsförvaltningen har, som kommunstyrelsens förvaltning, en nyckelroll i arbetet med att säkerställa att staden klarar att möta de utmaningar som den står inför. Det ställer krav på förvaltningen att stärka det strategiska och samordnande arbetet inom staden, fördjupa samordningen av den verksamhetsmässiga och ekonomiska styrningen, att utveckla och effektivisera arbetet med tjänster till förvaltningarna inom stödverksamheten samt driva utvecklingen mot att modernisera organisation och arbetssätt. Stadsledningsförvaltningen har också en viktig roll inom tillväxt- och utbyggnadsfrågorna. Det handlar om att utarbeta tydliga strategier för Solnas fortsatta tillväxt och utveckling kopplat till stadens ekonomi. Det handlar också om styrning och samordning inom frågor som rör exploatering, planering av stadens service, investeringar och infrastruktur. Under 2015 arbetas en översiktsplan fram med kommunstyrelsens gruppledare som styrgrupp. Som en konsekvens av införandet av kontaktcenter kommer stadsledningsförvaltningen under 2015 också arbeta med att realisera de förbättringsområden som identifierats för att få ut mesta möjliga effekt i samverkan med kontaktcenter. Ett område som stadsledningsförvaltningen kommer fokusera på är utformning och distribution av stadens kundfakturor. Ett annat är att förbättra information och funktion på stadens hemsida samt att se över hanteringen av blanketter och digitala självservicetjänster. 5

7 Måluppfyllelse Kommunstyrelsens och stadsledningsförvaltningens verksamhet styrs till stor del av de stadsövergripande inriktnings- och effektmålen. I verksamhetsplan och budget för 2014 har kommunstyrelsen därför använt många av stadens effektmål som nämndens mål. Av den anledningen görs här enbart en kortfattad beskrivning av utfall. En mer utförlig analys och beskrivning finns i stadens årsredovisning. På några områden har kommunstyrelsen valt att komplettera med egna nämndmål. Dessa redovisas under respektive målområde. Solna i utveckling Under detta målområde var alla tre stadsövergripande effektmål utgångspunkt för nämndens verksamhetsplanering. Medborgarnas nöjdhet med att bo och leva i Solna ska minst bibehållas i medborgarundersökningen år 2014 jämfört med år (År 2013 NRI 63). Effektmålet är uppfyllt år NRI 65. Jämfört med 2013 års resultat (NRI 63) har Solnas resultat för 2014 förbättrats. Resultatet är i nivå med både Stockholms län (NRI 66) och förortskommuner till storstäderna (NRI 66) och högre jämfört med riket (NRI 61). Det område som får lägst betyg är bostäder, både frågan om möjligheten till att finna bra boende och utbudet av olika bostadsformer (NRI 54). Klart högst betyg får området utbildningsmöjligheter (NRI 77), vilket också är ett starkt resultat jämfört med Stockholms län (NRI 62), förortskommuner till storstäderna (NRI 65) och riket (NRI 60). Det som medborgarna uppskattar är tillgången till universitets- eller högskoleutbildning inom rimligt avstånd. Medborgarnas uppfattning om arbetsmöjligheter, utbildningsmöjligheter och kommersiellt utbud har ökat något jämfört med 2013 medan uppfattningen om kommunikationer och fritidsmöjligheter är på samma nivå som 2013, men resultaten är ändå högre i jämförelse med både Stockholms län, förortskommuner till storstäderna och riket. Solna stad ska tillhöra de tre främsta i Svenskt Näringslivs ranking av Sveriges mest företagsvänliga kommun. (År :a plats). Effektmålet är uppfyllt år :a plats. Solna placerar sig åter igen i topp när Svenskt Näringsliv rankar årets främsta företagskommuner. Det är sjunde året i rad och åttonde gången under 2000-talet som Solna kom på första plats. Viktiga parametrar är bl.a. andel i arbete där Solnas positiva resultat är kopplat till arbetet med Solnamodellen samt nyföretagande där många viktiga insatser görs som Start-Up dagen, sommarentreprenör, årets unga affärsidé samt samarbete med Nyföretagarcentrum. Företagarnas nöjdhet med Solna stads service ska öka till minst nöjdhetsindex 75 i Stockholm Business Alliance serviceundersökning år (År 2013 NKI 70). Effektmålet uppfylls inte år 2014 NKR 70. Ingen serviceundersökning gjordes under 2014 och nästa serviceundersökning presenteras i augusti Resultatet från 2013 års serviceundersökning visar att företagen i huvudsak är nöjda med den service de får i tillståndsärenden av Solna stad. Sammantaget för de olika områdena i undersökningen får Solna index 70 av 100, vilket är oförändrat jämfört med år 2011 och är ett högt NKI-resultat. Resultatet var högt jämfört med samtliga deltagande kommuner (NKI 67), 6

8 Stockholmsregionen (NKI 66), Stockholms stad (NKI 68) och Sundbyberg kommun (NKI 67). Bland de 51 kommunerna i Stockholmsregionen hamnade Solna på plats 10, vilket var fyra placeringar bättre jämfört med undersökningen En nedbrytning av Solnas helhetsomdöme i olika serviceområden visar att företagen är mest nöjda med stadens bemötande och tillgänglighet. Relativt höga betyg ges också till kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Företagarna ger lägst betyg till kvalitetsfaktorn information. Stockholm Business Alliance (SBA) har utifrån en analys i sin verksamhetsplan för 2014 anpassat målet för medlemskommunerna till NKI 70 för mätning år 2015 och NKI 75 för mätning år Utfallet i mätningen 2013 var 66 för SBA:s medlemmar. Nämndmål inom området Utifrån stadens inriktningsmål har följande nämndmål formulerats. Tillväxten och förnyelsen av Solnas näringsliv ska fortsätta utvecklas positivt och i en högre grad än i övriga kommuner. Nämndmålet är uppfyllt. Bedömningen baseras på följande indikatorer. Antalet nya nyföretagsamma i Solna ökade under året med 841 personer. Solna har länets högsta nyföretagsamhet hos personer som är yngre än 35 år (30,5 personer per 1000 invånare). I nyföretagsbarometern 2014 rankas Solna som Sveriges sjätte nyföretagarkommun sett till antalet nyregistrerade företag per 1000 invånare. Detta är samma placering som Den turismekonomiska omsättningen har ökat med 47 procent sedan Levande stad Under detta målområde var ett av de fem stadsövergripande effektmålen utgångspunkt för nämndens verksamhetsplanering. Medborgarnas upplevelse av hur tryggt det är att vistas i Solna ska minst bibehållas i medborgarundersökningen år 2014 jämfört med (År 2013 NRI 61). Effektmålet är uppfyllt år 2014 NRI 62. Jämfört med 2013 års resultat (NRI 61) har Solnas resultat för 2013 ökat. Resultatet är i nivå med både Stockholms län (NRI 64) och förortskommuner till storstäderna (NRI 64) samt riket (NRI 61). Den största ökningen är nöjdhet med hur tryggt och säkert det är att vistas utomhus på kvällar och nätter samt hur trygga solnaborna känner sig mot hot, våld och misshandel. Även värdet för hur trygga och säkra de kan känna sig mot inbrott i hemmet har blivit litet bättre. Solnas placering i Sveriges Kommuner och Landstings undersökning Trygghet och säkerhet 2014 har förbättrats från plats 91 till 85. Stadens miljöbalkstillsyn och offentliga livsmedelskontroll når i all väsentlighet uppsatta mål för året och staden har under året startat upp tillsyn av kemikalier i leksaker från detaljhandeln. För att säkerställa att skolgårdar är rökfria miljöer bedriver staden även tillsyn där. Inom förskolorna visar årets brukarundersökning att 92 procent av föräldrarna anser att deras barn känner sig trygga i förskolan, vilket är en klar förbättring från 2013 (78 %). Resultatet för elever i grundskolan visar att totalt 91 procent av eleverna känner sig trygga i skolan, vilket är en 7

9 förbättring från 2013 (90 %). Inom äldreomsorgen pågår arbete med att genom bl.a. digital teknik öka tryggheten för stadens äldre. Trygghet och lärande för solnabornas bästa Under detta målområde var ett stadsövergripande effektmål utgångspunkt för nämndens verksamhetsplanering. Andelen solnabor med egen försörjning ska fortsätta ligga på en högre nivå jämfört med genomsnittet i Stockholms län och riket. Effektmålet är uppfyllt år I december månad är andelen solnabor som är öppet arbetslösa 3,1 procent och sökande i program med aktivitetsstöd 1,5 procent, tillsammans 4,6 procent. Siffrorna för Solna är lägre både jämfört med Stockholms län där andelen är 6,4 procent och jämfört med riket där andelen är 8,1 procent. Tidigare år har främst andelen öppet arbetslösa redovisats. Andelen solnaungdomar år som är öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd är 5,0 procent, vilket också är lägre jämfört med länets 8,8 procent och rikets 14,8 procent. För solnabor som är utrikes födda är andelen öppet arbetslösa och sökande i program 8,8 procent, även det lägre jämfört med länets 14,9 procent och rikets 21,3 procent. Den positiva trenden när det gäller försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd håller i sig. Antalet hushåll som erhåller ekonomiskt bistånd ligger fortfarande på en låg nivå och har jämfört med föregående år minskat med 6 procent från 589 till 554. Under året har 68 deltagare fullföljt sin del i Solnamodellen och av dem har 78 procent gått vidare till arbete eller studier. Socialt företagande är en företagsform som öppnar fler vägar till arbete. Under våren startade SolnaFixarna, som innebär en möjlighet till anställning för personer som befinner sig långt från arbetsmarknaden. Företaget drivs av de anställda med stöd av arbetsledare från Solna stad. De tjänster som företaget erbjuder är bl.a. flytthjälp, städning, bilvård, cykelservice och snöröjning. God ekonomisk hushållning Under detta målområde var alla sex stadsövergripande effektmål utgångspunkten för nämndens verksamhetsplanering. Solnas kommunala skattesats ska bibehållas på nuvarande nivå. Effektmålet är uppfyllt ,12 per skattekrona (År ,12). Effektmålet är uppfyllt år 2014, eftersom det finns en fortsatt god balans mellan utvecklingen av stadens intäkter och kostnader. En förutsättning för att behålla Solnas låga skattesats, är att intäkterna utvecklas i minst samma takt som kostnaderna. Solna har de senaste fem åren lyckats upprätthålla en hållbar utveckling, vilket fortsätter under år Solna har haft oförändrad skattesats sedan Kommunfullmäktige beslutade i november 2014 att bibehålla skattesatsen på 17,12 för år Genomsnittet i Stockholms län är 19,13 och i riket 21,60. Solna stads resultat enligt balanskravet ska år 2014 minst uppgå till 45 mkr. Effektmålet är uppfyllt ,5 miljoner kronor (År ,9 miljoner kronor). 8

10 Effektmålet är uppfyllt år 2014, eftersom årets resultat enligt balanskravet är 58,5 mkr, vilket är en positiv avvikelse mot budget på 13,5 mkr. Budgeterat resultat är 45,0 mkr och förra årets utfall var 220,9 mkr. Resultatet beror främst på högre skatteintäkter, högre finansnetto samt överskott i nämndernas verksamhet. Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning har ökat med 108,5 mkr och uppgår till 2 552,1 mkr. Det motsvarar en ökning på 4,5 procent jämfört med Skatteintäkterna har ökat med 119,4 mkr, vilket motsvarar en ökning på 4,2 procent jämfört med föregående år. Ökningen ligger i stort sett på samma nivå som mellan 2013 och 2012 då skatteintäkterna ökade med 4,3 procent. För stadens nämnder är utfallet ett sammantaget överskott på 35,8 mkr jämfört med budget. I det överskottet ingår kommunstyrelsens reserv på 15 mkr, som har avsatts för behov som kan uppstå med anledning av stadens tillväxt och utbyggnad. Anslaget behövde inte användas Vidare beror överskottet på att omvårdnadsnämnden och socialnämnden gör överskott på 21,5 respektive 8,6 mkr jämfört med budget. För att leva upp till kravet på en god ekonomisk hushållning måste resultatet över tiden ligga på en nivå som realt sett konsoliderar ekonomin. Reinvesteringar bör på lång sikt kunna göras utan finansiering med nya lån. Resultatnivån för att uppnå en god ekonomi i en enskild kommun varierar beroende på kommunens befolkningsutveckling, behovet av investeringar etc. Resultatnivån enligt prognosen för 2014 ligger på en nivå som realt konsoliderar ekonomin. Solna stads nettoinvesteringar ska inte överstiga 700 miljoner kronor över en rullande femårsperiod. Effektmålet är uppfyllt ,3 miljoner kronor under åren (År ,4 miljoner kronor). Effektmålet är uppfyllt år Prognosen för 2014 års nettoinvesteringar exklusive exploateringsverksamheten uppgår till 327,6 mkr, vilket är 31,7 mkr lägre jämfört med budget. Stadens nettoinvesteringar exklusive exploateringsverksamheten är 275,3 mkr under Större poster under 2014 är slutförandet av Ulriksdalsskolan samt återuppbyggnaden av Näckrosens förskola. Andra större poster är återstående upprustning av Vasalunds sport- och simhall, klimatoch miljöförbättrande åtgärder, reinvestering i lekutrustning samt inom området gator och trafik. Utfallet för 2014 är lägre än budgeterat (359,2 mkr), vilket främst beror på att investeringar i Ulriksdalsskolan blev lägre än förväntat, men även att några investeringsprojekt har kunnat senareläggas då behoven utifrån utbyggnads-, befolknings- samt elevprognoser har förskjutits. Den nya lokalförsörjningsstrategin har genom effektiviseringar också inneburit att en del behov av investeringar kan senareläggas till kommande år. Vid avstämning av investeringsmålet ingår inte investeringsutgift avseende ny skola i Ulriksdal. Anledningen är att en ny skola i ett utbyggnadsområde betraktas som en investering vid sidan om det löpande målet och uppföljningen av investeringsbudgeten. De sammanlagda investeringarna inklusive Ulriksdalsskolan under perioden är 860,6 mkr. Solna stad ska vara en av Sveriges tre mest kostnadseffektiva kommuner. Effektmålet är uppfyllt :a plats (Bokslut år :a plats). 9

11 I den sammanställning som Statistiska centralbyrån årligen gör över kommunernas kostnader hamnar Solna på plats ett, när kommunernas faktiska kostnader jämförs med den strukturella kostnaden för verksamhetsåret För Solnas del är det en bättre placering jämfört med de två senaste åren (bokslutet :a plats och :e plats). Solna uppvisar en hög kostnadseffektivitet inom samtliga verksamhetsområden förutom inom LSS-verksamheten. De relativt höga kostnadsnivåerna för LSS, delar Solna med grannkommunerna Stockholm och Sundbyberg. I budget 2014 var kompensation för den generella kostnadsutvecklingen 1,0 procent. För barnomsorg, skola, vård och omsorg tas också hänsyn till de demografiska förändringarna genom volymberäknade ramar. Det ger möjlighet att i stadens årliga budget flytta resurser från verksamheter där behoven minskar till verksamheter där behoven ökar. Styrelse och nämnder kompenseras också för årliga kapitalkostnader, som uppkommer med anledning av större volymbaserade investeringar på grund av stadens tillväxt och utbyggnad, främst investeringar i förskolor, skolor och större idrottsanläggningar. Investeringarna följs upp och stäms av under året. Styrelse och nämnder har sammantaget hållit nettokostnaderna inom ramen för kostnadsutvecklingen, även om enskilda nämnder haft en högre kostnadsutveckling. Medborgarnas nöjdhet med Solna stads verksamheter ska minst bibehållas i medborgarundersökning år 2014 jämfört med år Effektmålet är uppfyllt 2014 NMI 51. (År 2013 NMI 51). Effektmålet visar solnabornas sammantagna nöjdhet med stadens verksamheter och målet är uppfyllt För tredje året i rad visar medborgarundersökningen oförändrat resultat NMI 51. Det är lägre jämfört med både genomsnittet i riket (NMI 55), Stockholms län (NMI 58) och förortskommuner till större kommuner (NMI 57). Jämfört med 2013 års medborgarundersökning har betygsindexet för äldreomsorg, miljö, VA, räddningstjänst samt bemötande och tillgänglighet ökat. Däremot har betygsindexet verksamheterna förskola, skola, gator, vägar, gång- och cykelvägar minskat jämfört med förra årets resultat. Inom övriga verksamhetsområden är förändringen mellan åren liten och ligger inom den statistiska felmarginalen. Generellt är männens svar inom detta område något mer positiva jämfört med kvinnornas. I tidningens Fokus årliga rankning av bästa kommun att bo i, kom Solna på andra plats år 2014 ( plats 1). Solna stads medarbetares engagemang ska öka till minst HME 74 i 2014 års medarbetarundersökning. Effektmålet är uppfyllt 2014 HME 78. (År 2013 HME 71). Solna stads samlade index för hållbart medarbetarengagemang (HME) ökade i 2104 års medarbetarundersökning till 78 jämfört med 71 år 2013 och effektmålet är uppfyllt. HME mäter medarbetarnas motivation i sitt arbete ( och ), medarbetarnas förhållande till sin närmaste chefs ledarskap ( och ) och medarbetarnas kunskap om samt delaktighet i verksamhetens styrning ( och ). Alla de tre delarna i det samlade HME indexet har ökat kraftigt mellan åren 2013 och Ett stort engagemang hos medarbetarna har en stor påverkan på verksamhetens kvalitet samt vilka resultat som uppnås. 10

12 Medelvärdet för de kommuner i landet som har gjort motsvarande undersökning i år är HME 78 och bland stockholmskommunerna HME 79. Nämndmål inom området Utifrån Solna stads inriktningsmål har följande nämndmål formulerats. Stadsledningsförvaltningens styrfunktioner ska under 2014 beskriva och tydliggöra arbetssätten för utveckling av rollen att biträda kommunstyrelsen i styrning, ledning och samordning av staden. Nämndmålet är delvis uppfyllt. Utifrån nämndmålet har stadsledningsförvaltningen under år 2014 arbetat med att effektivisera och utveckla nuvarande styrning med tillhörande styrdokument. Bl a har styrdokumenten förenklats och förtydligats på flertalet verksamhetsområden. Under 2014 har även stadsledningsförvaltningen, inför den nya mandatperioden, bistått gruppledarna för de politiska partierna i kommunstyrelsen i arbetet med att se över och utveckla stadens politiska organisation och formerna för samverkan. Detta arbete kommer att fortsätta under 2015 med särskilt fokus på att se över och vidareutveckla stadens styrning. Detta arbete kommer i sin tur att ligga till grund för förvaltningens arbete med att tydliggöra arbetssätten för att biträda kommunstyrelsen i styrning, ledning och samordning av staden. Medborgarnas nöjdhet med Solna stads information ska i 2014 års medborgarundersökning öka till minst 55 (År 2012 NII 51). Nämndmålet uppfylls inte (NII 54). Medborgarnas nöjdhet med stadens information har ökat under året, från 47 till 54, men målet om ett värde på 55 uppnås inte. Staden har under året använt samtliga stadsövergripande kommunikationskanaler (digitala och analoga) till att kommunicera om Solnas utveckling och stadens verksamheter. Ett särskilt fokus har legat på att informera om de stadsutvecklingsprojekt, som blivit klara under året såsom om färdigställandet av ny skola i Ulriksdal, uppbyggnaden av Näckrosens förskola och färdigställandet av tvärbanan till Solna station. Staden har även kommunicerat kring de utvecklingsstrategier som tagits fram för Bergshamra och Hagalund. Syftet med kommunikationen kring utbyggnadsstrategierna har varit att både ge en heltäckande information och att bjuda in till dialog. Ett annat område som staden informerade om var de två val som hölls under året. Valet till Europaparlament i maj och valet till riksdag, kommun och landsting i september. Stadsledningsförvaltningens stödfunktioner ska under 2014 beskriva och tydliggöra den service och de tjänster som erbjuds stadens fackförvaltningar. Nämndmålet är uppfyllt. Samtliga stödfunktioner har beskrivit de tjänster som erbjuds fackförvaltningarna i respektive enhets verksamhetsområdesplan. Under 2015 kommer arbetet fortsätta med att kommunicera innehållet i respektive tjänst till fackförvaltningarna. Stadsledningsförvaltningens HME (Hållbart medarbetareengagemang) ska i 2014 års medarbetarundersökning öka till minst 76. (År 2013 HME 74). Nämndmålet är uppfyllt. 11

13 Stadsledningsförvaltningens HME ökade från 74 (År 2013) till 83 (2014). Samtliga tre delindex; motivation, ledning och styrning ökade kraftigt. Störst positiv förändring återfinns inom styrning inom området; mål följs upp och utvärderas. Nämndmål för överförmyndarnämnden Utifrån Solna stads inriktningsmål har följande nämndmål formulerats för överförmyndarnämnden. Solnabor som genom beslut inte själva förvaltar sin egendom ska känna sig trygga med att stadens tillsyn ger dem skydd mot rättsförluster. Nämndmålet är delvis uppfyllt. Bedömningen baseras på följande indikatorer. Minst 99 % av årsräkningarna har granskats utan vitesföreläggande. Inom tre månader har utredning genomförts och beslut fattats om begäran om god man förutsatt att alla handlingar inkommit. Alla årsräkningar har inte granskats före juli månads utgång, detta på grund av personalförändringar inom nämnden. Uppdrag I stadens verksamhetsplan och budget för 2014 har uppdrag kopplats till målområdena och inriktningsmålen. Eftersom uppdragen utförs i nära samarbete med övriga nämnder görs en redovisning och analys av uppdragen enbart i stadens årsredovisning. Därmed möjliggörs en överblickbar helhetssyn över uppdragens status. 12

14 Ekonomi Nettokostnader för kommunfullmäktige uppgår till 7,1 miljoner kronor. Det innebär ett underskott gentemot budget på 1,2 miljoner kronor, vilket motsvarar 20,0 procent. Nettokostnaderna för kommunfullmäktige är 0,8 miljoner kronor högre 2014 jämfört med Nettokostnader för kommunstyrelsen uppgår till 83,2 miljoner kronor. Det innebär ett överskott gentemot budget på 21,3 miljoner kronor, vilket motsvarar 20,4 procent. Jämfört med 2013 har intäkterna ökat med 10,0 miljoner kronor. Detta beror huvudsakligen på att exploateringsenheten överförts till stadsledningsförvaltningen och därmed också intäkter för tomträtter och arrenden. Styrelsens kostnader har under samma period ökat med 11,6 miljoner kronor. Även kostnadsökningen kan hänföras till exploateringsverksamheten samt att två val har genomförts under året. Driftbudget och utfall netto, 2014 Alla belopp i tusental kronor Budget 2014 Utfall 2014 Politisk verksamhet Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Övriga politiska organ Allmänna val (Valnämnden) Övriga verksamheter kommunstyrelsen Stöd till partierna Stadsledningsförvaltningen Stadsdirektören Stadsdirektören Kapitalkostnader Avdelningen för ekonomi- och verksamhetsstyrning Avdelningen för service och utvecklingsstöd Kommunstyrelsens kansli- och arkivavdelning Kommunstyrelsens kansli Överförmyndarnämnden HR avdelningen HR-avdelningen Facklig verksamhet Stadens tillväxt och utbyggnad, medelsreserv Totalt /budgetram Kommunfullmäktige redovisar ett underskott på 1,2 miljoner kronor, jämfört med budget. Anledningen till underskottet är det fortsatta införandet och driften av system för e-handlingar. Införandet av e-handlingar har inneburit besparingar för staden som helhet, men medfört ökade kostnader som belastat driftbudgeten för kommunfullmäktige under året. Inför 2015 har åtgärder vidtagits för att samtliga nämnder ska bidra till finansieringen av systemet. Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 1,0 miljoner kronor jämfört med budget. Detta beror på att utfallet för fasta arvoden och vissa driftkostnader blev lägre än förväntat. Valnämnden redovisar ett överskott på 1,4 miljoner kronor, jämfört med budget. Orsaken till överskottet är att det uppstod synergieffekter när två val genomfördes under ett och samma år, 13

15 vilket minskade kostnaderna för att genomföra valen. En annan faktor är att valet genomfördes med resurser från det för staden gemensamma nämndssekretariatet. Det medförde mindre externa kostnader än tidigare valår. Stadsdirektörens stab redovisar ett överskott på 1,0 miljoner kronor, jämfört med budget. Detta beror bl.a. på att kostnaderna för genomförande av evenemang har varit lägre än förväntat. Intäkter för tomträtter och arrenden inom exploateringsverksamheten har också varit något högre än förväntat under året. Avdelningen för ekonomi och verksamhetsstyrning redovisar ett överskott på 0,7 miljoner kronor, jämfört med budget. Minskade kostnader för tryck och kopiering är den främsta orsaken till överskottet. Avdelningen för service och utvecklingsstöd redovisar ett överskott på 0,5 miljoner kronor. Huvudorsaken till överskottet är att avdelningen haft vakanser under året, vilket minskat personalkostnaderna. Kansli och arkivavdelningen redovisar ett överskott på 1,2 miljoner kronor, jämfört med budget. Personalförändringar inom avdelningen samt genomförandet av valen har medfört att kommunstyrelsens kansli redovisar ett överskott jämfört med budget, medan överförmyndarnämnden redovisar ett underskott. HR-avdelningen redovisar ett underskott på 0,3 miljoner kronor, jämfört med budget, vilket kan förklaras av något ökade kostnader för den fackliga verksamheten. Den medelsreserv på 15 miljoner kronor som tillförts kommunstyrelsen i budget 2014, har inte tagits i anspråk under året. Investeringar Investeringsutgifterna uppgår för året till 4,8 miljoner kronor, vilket är 10,6 miljoner kronor lägre än budget. Jämfört med 2013 är utgifterna 3,1 miljoner kronor lägre. Investeringsbudget och utfall, 2014 Alla belopp i tusental kronor Budget 2014 Utfall 2014 Kapitalinventarier Stadsövergripande it-investeringar Totala investeringar Huvudorsaken till avvikelsen mot budget är att flera större projekt har senarelagts. Det beror bl a på överprövningen av upphandlingen av it och telefoni. Det beror också på att flera projekt har kunnat genomföras med stöd av annan finansiering inom ramen för den ordinarie driftverksamheten. 14

16 Stadsledningsförvaltningens verksamhet Stadsdirektören Stadsledningsförvaltningen leds av stadsdirektören, som ansvarar för hela förvaltningens verksamhet och för stadens förvaltningschefer samt därmed indirekt för stadens organisation. Uppgifterna består i att styra och samordna hela den kommunala verksamheten och biträda kommunstyrelsen i arbetet med styrning och ledning av koncernen. Det innefattar också ett övergripande ansvar för att verkställa kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Stadsdirektören ska ha fokus på övergripande strategiska frågor för staden och har under året haft stöd av de fyra avdelningarna på stadsledningsförvaltningen, som ansvarar för frågor inom respektive ansvarsområde. Exploateringsenheten Exploateringsenheten ansvarar för utvecklingen och förvaltningen av stadens mark och hanterar inom ramen för detta marköverlåtelser, tomträttsupplåtelser och arrenden. I enhetens uppgifter ingår att aktivt följa projekten från första idé, genom planprocessen och vidare under genomförandefasen. Enheten förhandlar fram de avtal med exploatören och andra aktörer som behövs för exploateringens genomförande och för utredningar under planprocessen. Enheten har en ledande roll i projektarbetet fram till beslut om planuppdrag i kommunstyrelsen, och ansvarar under planprocessen bland annat för samordning av projektkalkyl och tidplan. Vid planering och exploatering av såväl stadens egen som privatägd mark bevakar enheten att stadens intressen tas tillvara och att exploatören bidrar ekonomiskt till utbyggnaden av nödvändiga kommunala anläggningar. Enheten bevakar också att det inom ramen för markutvecklingsprojekten bereds plats för nödvändiga kommunala verksamheter (förskolor, LSS-bostäder m.m.). Enheten har under 2014 bland annat: Avslutat förhandling om fyra större exploateringsavtal sammanlagt omfattande ca 850 lägenheter och kvm kontor. Tagit fram underlag till planuppdrag med tillhörande principöverenskommelser för åtta nya exploateringsprojekt, sammanlagt omfattande ca lägenheter, varav 60 LSSlägenheter, och med framtida intäkter för markförsäljning om drygt 200 miljoner kronor. Genomfört tre större arrendeförhandlingar. Näringslivsenheten Solna stads näringslivschef har, på uppdrag av kommunstyrelsen, ett övergripande ansvar för stadens näringslivsarbete. Näringslivsarbete inkluderar besöksnäringsutveckling. Arbetet samordnas med kompetensnämndens huvudverksamhet. Att erbjuda goda förutsättningar för ett växande näringsliv är ett effektivt sätt att höja välståndet genom att fler solnabor får möjlighet till egen försörjning med en mer inkluderande arbetsmarknad. Förbättringar i företagsklimatet stödjer arbetet med integration samt minskar utanförskap och arbetslöshetsrelaterade kostnader både för staden och samhället i stort. Näringslivschefen och delar av kompetensförvaltningens stab utgör tillsammans Solna stads näringslivsenhet. Enhetens huvuduppgift är att samordna stadens strategiska och operativa näringslivsarbete samt ansvara för vissa operativa processer. 15

17 Viktiga händelser under 2014: Solna har för sjunde året i rad rankats som Sveriges näringslivsvänligaste kommun av Svenskt Näringsliv. Genom att utveckla stadens dialog med näringslivet har näringslivsenheten bidragit till ett förbättrat företagsklimat. Under året har enheten genomfört cirka 70 företagsbesök, publicerat fem nummer av stadens nyhetsbrev för företagare, deltagit på ett tjugotal företagarföreningsmöten samt haft kontakt med cirka 750 företagare genom fyra Frukostbrickor och andra möten. Under året har cirka 25 företag tecknat en avsiktsförklaring med staden för att vara behjälpliga med att rusta unga för framtiden. För att öka kontaktytorna och skapa förutsättningar för tillväxtfrämjande samarbeten har staden fortsatt att arbeta aktivt med olika mötesformer och nätverk. Avdelningen för ekonomi- och verksamhetsstyrning Avdelningen för ekonomi- och verksamhetsstyrning arbetar med stadsövergripande styrningsfrågor och ansvarar för stadens sammanhållna ekonomi- och verksamhetsstyrning. I detta ansvar ingår frågor om strategiska ekonomi- och finansfrågor, verksamhetsstyrning, kvalitetsutveckling, internationella frågor, likabehandling, omvärldsbevakning och analys, bolagsstyrning samt upphandlings- och entreprenörsfrågor utifrån ett styrningsperspektiv. Avdelningen har därmed huvudansvaret för strategiska överväganden samt för styrning och uppföljning av stadens och koncernens ekonomi och verksamhet, som den av kommunfullmäktige fastställda styrmodellen utgår ifrån. Målsättningen är att stärka den verksamhetsmässiga och ekonomiska styrningen, utveckla det stadsövergripande och samordnade perspektivet i staden. Avdelningen har under 2014 bland annat: Analyserat stadens ekonomiska förutsättningar på kort och lång sikt. Utvecklat det stadsövergripande analysarbetet samt stärkt stadsövergripande uppsikt. Utvecklat och stärkt stadsövergripande styrning och uppföljning i samverkan med nämnderna. Säkerställt nyckelmomenten i stadens budget, planering, uppföljning och kvalitetsarbete. Utvecklat stadens styrmodell inkl styrdokument, lednings- och styrmodell, bolagsstyrning och strategisk entreprenörsstyrning. Gett stöd till fortsatt verksamhetsutveckling och analys med hjälp av bland annat internationellt arbete och likabehandlingsarbete. Avdelningen för service och utvecklingsstöd Avdelningen för service och utvecklingsstöd ansvarar för styrning, samordning och stöd inom nedanstående stadsgemensamma stödverksamheter: Upphandling och inköp It och telefoni Kommunikation och press Redovisning och lön Projektkontor och processutveckling Avdelningen ska, utifrån fackförvaltningarnas behov och tillgängliga resurser, erbjuda tydliga och väldefinierade tjänster inom ovanstående områden. Vidare ska avdelningen, vid behov, samordna 16

18 stadens verksamheter inom avdelningens ansvarsområden. I avdelningens ansvar ingår såväl det strategiska som det operativa ansvaret för ovanstående områden. Avdelningen har under 2014 bland annat: Arbetat med att tydliggöra stadsledningsförvaltningens tjänster och tagit fram en ny gemensam modell för hur interndebitering ska ske från stadsledningsförvaltningen till fackförvaltningarna. Implementerat en ny upphandlingsprocess inklusive styrande dokument och stödmaterial. Utrett hur styrning och uppföljning av entreprenader ska genomföras. Utvecklat och gett stöd till uppstarten av stadens gemensamma kontaktcenter. Utrett vidareutveckling av stadens hemsida, självbetjäningstjänster samt stadens hantering av kundfakturor. Fortsatt utvecklingen av arbetssätt och stöd till förvaltningarna avseende redovisningsarbete. Tillsammans med fackförvaltningarna arbetat för att öka avtalstroheten i staden. Vidareutvecklat och uppgraderat stadens diariehanteringssystem. Infört ett nytt system för behörighetskontroll i staden. Kansli- och arkivavdelningen Kansli- och arkivavdelningen ansvarar för administrationen av samtliga nämnders, kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges ärendehantering, samt stadens centralarkiv. Inom avdelningen finns också stadens juristfunktion, säkerhetsansvarig och äldreombudsman/ handikappkonsulent. Kansliet har också ett övergripande ansvar för att samordna frågor kring stadens nybyggnads- och upprustningsprogram för lokaler, samt medverkar i genomförandet av flera av kommunfullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen. Sekretariatet ansvarar för administrationen och ärendehanteringen i nämnder, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Överförmyndarkansliet administrerar och hanterar ärenden för överförmyndarnämnden. Inom funktionen finns också stadens centralarkiv. Äldreombudsmannen, tillika handikappkonsulenten, har till uppgift att vara en lots och rådgivare för allmänheten i de frågor som rör äldre och funktionshindrade, samt att bistå stadens förvaltningar och verksamheter kring frågor som rör äldre och funktionshindrade. Överförmyndarkansliet svarar för tillsyn över förvaltning som utövas av förmyndare, gode män och förvaltare, samt de övriga uppgifter som ankommer på nämnden enligt föräldrabalken eller annan särskild lagstiftning. Juristfunktionen stödjer såväl kommunstyrelsen som de övriga nämnderna och deras respektive förvaltningar. Därutöver stödjer enheten stadens hel- och delägda bolag. Det juridiska stödet består i huvudsak av två delar, dels preventivt juridiskt arbete, dels reparativt juridiskt arbete. Juristerna, som är två personer, är därutöver av länsstyrelsen utsedda vigselförrättare. Säkerhetsarbetet omfattar försäkringsfrågor och säkerhetsfrågor och därmed sammanhängande riskförebyggande åtgärder. Arbetet är i hög utsträckning inriktat på att samordna det arbete som ska genomföras på förvaltningarna. Arbetet omfattar även krisberedskapsplanering. De huvudsakliga aktiviteterna inom avdelningen består av att ge stöd till stadens verksamheter. 17

19 I den nya organisationen kommer det löpande vara viktigt att se över förhållandet till övriga stödoch servicefunktioner, samt ansvarsfördelningen till en kontaktcenterfunktion. Viktiga händelser under 2014: Sekretariatet har under hösten förberett övergången från kansli- och arkivavdelningen till avdelningen för service och utvecklingsstöd, vilket skett vid årsskiftet 2014/2015. Sekretariatet har även haft omfattande administrativt arbete kring valen av nya nämnder och styrelser m.m. Avdelningen har administrerat två val under året, dels valet till Europaparlamentet på våren och de allmänna valen till riksdag, kommun och landsting på hösten. Stadens säkerhetssamordnare har, tillsammans med ansvariga på förvaltningarna, inlett arbetet med revidering av stadens kris- och beredskapsplaner. Arbetet ska utmynna i nya planer för den kommande fyraårsperioden. HR-avdelningen HR-avdelningen ansvarar för styrning, samordning och stöd inom personalområdet. Avdelningen har en nyckelroll i stadens arbete med att säkerställa att Solna är en attraktiv arbetsgivare i framtiden. Avdelningen ansvarar för att styra, samordna och utveckla arbetet inom bland annat arbetsmiljö och hälsa, kompetensförsörjning, rekrytering, introduktion, ledarutveckling, lönebildning, arbetsrätt, omställning och rehabilitering. Viktiga händelser under 2014: Hållbar arbetshälsa; ett projekt i syfte att sänka sjukfrånvaron och bidra till hållbar arbetshälsa. Ledarskap i partnerskap; genomförandet av ett stadsgemensamt ledarutvecklingsprogram. Rekryteringsstrategi; utredning och implementering av de urvalsmetoder som bäst förutsäger prestation kompetensbaserade intervjuer, arbetsprover samt färdighetstester. Valnämnden Valnämnden ansvarar för planering och genomförande av allmänna val och folkomröstningar. I uppgifterna ingår bland annat anskaffning av valmaterial, ansvar för vallokaler, rekrytering och utbildning av valförrättare, anordnande av förtidsröstning, samt preliminär rösträkning. Valnämnden har under 2014 ansvarat för genomförandet av val till Europaparlamentet, den 25 maj och allmänna val till riksdag, kommun och landsting, den 14 september. Valnämndens organisation har bestått i ett valkansli med en valsamordnare med övergripande ansvar för planering av valarbetet och valkansliets löpande arbete. Därutöver har alla medarbetare i nämndsekretariatet och stadens vaktmästare varit valkansliet behjälpliga med praktiska arbetsuppgifter kopplat till valarbetet i hög utsträckning. Valsamordnaren var tillika sekreterare i valnämnden som haft över tio sammanträden under 2014 och fattat beslut om bl.a. röstmottagare i röstningslokalerna, valsedlarnas placering, kommunikationsplan, antal röstmottagare i vallokal och principer för rekrytering. 18

20 Överförmyndarnämnden Överförmyndarens verksamhet regleras av föräldrabalken, överförmyndarkundgörelsen och kommunallagen. Beslut om att personer ska få gode män och förvaltare tas av Tingsrätten. Tillsynsmyndighet är Länsstyrelsen. Nämnden har under 2014 bland annat: Uppgraderat verksamhetssystemet Wärna. Granskat totalt 406 årsräkningar. Genomfört en nätverksträff i Solnadals värdshus. 19

Årsredovisning för kommunstyrelsen 2013

Årsredovisning för kommunstyrelsen 2013 SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen 2014-03-07 SID 1 (1) KS/2014:79 TJÄNSTESKRIVELSE Årsredovisning för kommunstyrelsen 2013 Sammanfattning Stadsledningsförvaltningen har sammanställt årsredovisning

Läs mer

Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget för 2015. med inriktning för 2016 2017

Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget för 2015. med inriktning för 2016 2017 Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget för 2015 med inriktning för 2016 2017 Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 2015 med inriktning för 2016 2017 1. Bakgrund... 3 2. Övergripande mål och

Läs mer

Årsredovisning 2016 FAMILJERÄTTSNÄMNDEN

Årsredovisning 2016 FAMILJERÄTTSNÄMNDEN Årsredovisning 2016 FAMILJERÄTTSNÄMNDEN Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Nämndens ansvarsområden... 3 Viktiga händelser... 3 Solna stads styrning... 3 Mål och uppdrag... 4 Nämndmål... 4 Ekonomisk

Läs mer

Nämndsplan för valnämnden Antagen

Nämndsplan för valnämnden Antagen Nämndsplan för valnämnden Antagen 2011-08-22 1. Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunens övergripande styrdokument, verksamhetsplan 2011-2014. I planen finns, förutom den långsiktiga visionen,

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

Reviderad budget och verksamhetsplan för kommunstyrelsen för 2016 med inriktning för 2017-2018

Reviderad budget och verksamhetsplan för kommunstyrelsen för 2016 med inriktning för 2017-2018 SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen 2015-11-27 SID 1 (1) KS/2015:506 TJÄNSTESKRIVELSE Reviderad budget och verksamhetsplan för kommunstyrelsen för 2016 med inriktning för 2017-2018 Sammanfattning Kommunstyrelsen

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Karolina Ernarp Tjänsteskrivelse 1 (7) 2015-02-05 MHN/2014:1416. Förslag till beslut i Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Karolina Ernarp Tjänsteskrivelse 1 (7) 2015-02-05 MHN/2014:1416. Förslag till beslut i Miljö- och hälsoskyddsnämnden Karolina Ernarp Tjänsteskrivelse 1 (7) 2015-02-05 MHN/2014:1416 Årsredovisning 2014 Förslag till beslut i Miljö- och hälsoskyddsnämnden Sammanfattning Årsredovisningen innehåller avsnitt om händelser av

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunstyrelsen 2015-05-13, 56, dnr KS 2015/65 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Plan/ Handlingsplan Näringslivsarbetet i Trosa kommun

Läs mer

Verksamhetsplan Överförmyndarnämnden

Verksamhetsplan Överförmyndarnämnden Verksamhetsplan Datum 2014-08-11 Verksamhetsplan 2015-2017 Överförmyndarnämnden Antagen i Överförmyndarnämnden 2014-09-03 Inledning Överförmyndarnämndens uppdrag är att utöva tillsyn över ställföreträdare

Läs mer

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2016-05-12 Dnr 16LS3265 BALANSERAT STYRKORT 2017 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen är Landstinget Västernorrlands ledande

Läs mer

Kommunstyrelsens reviderade budget och verksamhetsplan för 2014 med inriktning för 2015-2016

Kommunstyrelsens reviderade budget och verksamhetsplan för 2014 med inriktning för 2015-2016 SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen 2013-12-05 SID 1 (2) KS/2013:298 TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsens reviderade budget och verksamhetsplan för 2014 med inriktning för 2015-2016 Sammanfattning Kommunfullmäktige

Läs mer

Styrprinciper för Dals-Eds kommun.

Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Inledning Styrprinciperna reglerar ansvarsfördelningen i Dals-Eds kommun. Utgångspunkt för arbetet utifrån styrprinciperna ska vara decentralisering, helhetssyn och god

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 80 Den 2016-11-14 80 Dnr 2016/00327 Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Uppdragsplan Kommunstyrelsens uppdragsplan KS 2017/0406. Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017

Uppdragsplan Kommunstyrelsens uppdragsplan KS 2017/0406. Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017 Uppdragsplan 2017 2017-04-03 Kommunstyrelsens uppdragsplan 2017 KS 2017/0406 Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017 Uppdragsplanen innehåller planeringsförutsättningar, uppdrag, mål och fokusområden

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

SIDAN 1. Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad

SIDAN 1. Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad SIDAN 1 Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad Sammanfattning Samtliga tre inriktningsmål har uppfyllts under året Av kommunfullmäktiges 14 verksamhetsmål har 11 uppfyllts helt,

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 www.pwc.com/se Anders Hägg Anders Rabb Sandra Volter Oktober 2013 Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 Solna stad Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens innehåll

Läs mer

Sundbybergs stads styrmodell med principer för planering, uppföljning och ekonomistyrning

Sundbybergs stads styrmodell med principer för planering, uppföljning och ekonomistyrning 2016-09-26 1 (5) Kommunstyrelsen Sundbybergs stads styrmodell med principer för planering, uppföljning och ekonomistyrning Beslutsunderlag Förslag till Sundbybergs stads styrmodell med principer för planering,

Läs mer

Program för uppföljning av privata utförare

Program för uppföljning av privata utförare Program för uppföljning av privata utförare Ks/ 2016:142 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för uppföljning av privata utförare Fastställt av kommunfullmäktige 2016-10-20

Läs mer

Styrsystem för Växjö kommun

Styrsystem för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-09 Styrsystem för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Uvecklingschefen Dokumentnamn Styrsystem för Växjö kommun - antaget 2011-04-19 Fastställd/Upprättad

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 ENHET/ BUDGETENHET Budgetenhet Mark och Plan TIDSPERIOD 2011 2012-02-07 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET GRUNDFAKTA OM ENHETEN Mark och Plan omfattar näringslivsutveckling,

Läs mer

Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun

Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun 181 Riktlinje 2014-12-08 Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun KS 2013/0558 Beslutad av kommunstyrelsen den 10 januari 2011. Redaktionella ändringar införda den 10 maj 2011 och den 8

Läs mer

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun.

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte med ekonomipolicyn... 3 Ekonomi- och verksamhetsstyrning... 3 Anslagsbindningsnivå... 4 Kommunfullmäktige... 4 Kommunstyrelsen... 4 Nämnden... 5 Resultatenhet... 5 Balansräkningsenhet...

Läs mer

Verksamhetsplan Budget Överförmyndarnämnden

Verksamhetsplan Budget Överförmyndarnämnden Verksamhetsplan 2018-2020 Budget 2018 Överförmyndarnämnden Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen ----------------------------------------------------------------- 3 Omvärldsanalys --------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Definitiv Budget 2015 Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Kommunallagen om budget Förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen (KS) före oktober månads utgång Budgeten ska fastställas av

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

Solna stad Delårsrapport Augusti 2014 Arbetsversion. (Framsida i katalog, knyts ihop i pdf-versionen)

Solna stad Delårsrapport Augusti 2014 Arbetsversion. (Framsida i katalog, knyts ihop i pdf-versionen) Solna stad Delårsrapport Augusti 2014 Arbetsversion (Framsida i katalog, knyts ihop i pdf-versionen) Solna stads organisation 2014 2 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 7

Läs mer

Årsrapport Överförmyndarnämnden 2015

Årsrapport Överförmyndarnämnden 2015 Årsrapport Överförmyndarnämnden 1 Verksamhet 1.1 Uppföljning av uppdrag Kommunfullmäktige har fastställt grunduppdrag för varje nämnd/styrelse. Dessa följs upp utifrån hur nämnden/styrelsen bedömer att

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

STRATEGISK PLAN OCH BUDGET

STRATEGISK PLAN OCH BUDGET STRATEGISK PLAN OCH BUDGET 2016-2018 KOMMUNSTYRELSEN VERKSAMHETER EXKLUSIVE INTERN SERVICE Strategisk plan och budget 2016-2018 Kommunstyrelsen exklusive Intern Service Ordförande: Kjell Hedvall (S) Uppdrag

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Kommunstyrelsen 2016-11-02 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2016:583 Lars-Göran Hellquist 016-710 27 79 1 (2) Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Förslag till beslut

Läs mer

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts Vårt ledningssystem Så styr, driver och utvecklar vi verksamheten i Motala kommun för att skapa största möjliga nytta för medborgare och kunder. Där människor och möjligheter möts Introduktion I din hand

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269)

Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269) Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269) Innehållsförteckning Utvecklings- och översiktplan för Vansbro kommun... 2 Uppdraget... 2 Balanskravet och god ekonomisk hushållning... 3 Vansbro kommuns

Läs mer

Ekonomisk process budget, mål och uppföljning

Ekonomisk process budget, mål och uppföljning 1 (6) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2013-11-13, 147 Uppdateras: 2015 budget, mål och uppföljning Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Processbeskrivning året före

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

VALNÄMNDEN. Årsredovisning

VALNÄMNDEN. Årsredovisning VALNÄMNDEN Årsredovisning Innehållsförteckning 1 Året som gått... 3 1.1 Sammanfattning av året... 3 1.2 Viktiga händelser... 3 2 Faktorer i omvärlden som påverkat oss under... 5 3 Så här styrs kommunen...

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström

Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström Innehållsförteckning Viktiga händelser... 3 Ekonomisk sammanfattning... 4 Verksamhetsuppföljning... 4 Kommunfullmäktige...

Läs mer

Västerviks kommun Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Västerviks kommun Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsiktsplikt www.pwc.se Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2016-05-04 Revisionsfråga Granskningens ska bedöma hur Kommunstyrelsen Utövar sin uppsikt över nämnder och bolag Har tolkat sitt uppsiktsuppdrag

Läs mer

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ahrgren Maria Hägglund Ola Opard Ylva Datum 2017-10-17 Diarienummer KSN-2016-2268 Kommunstyrelsen Mål och budget 2018-2020 samt fastställande av skattesats för 2018 Förslag

Läs mer

Ekonomisk rapport per

Ekonomisk rapport per Ekonomisk rapport per -03-31 Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +40 034 tkr. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +19 429 tkr.

Läs mer

2015-11-12. Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030

2015-11-12. Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-11-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Till Landstingsdirektören CIRKULÄR E1213 Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé: Vår verksamhetsidé är att genom samverkan tillgänglighet och

Läs mer

Inriktningar effektmål 2015

Inriktningar effektmål 2015 1 (5) Datum CENTRALA FÖRVALTNINGEN Stab Administrativ controller Marie Löfgren 0224-361 11 marie.lofgren@heby.se Inriktningar effektmål 2015 Centrala inriktningar Heby kommun ska vara en trygg och säker

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Styrdokument för Hammarö kommun

Styrdokument för Hammarö kommun Styrdokument för Hammarö kommun Huvudprinciper för styrning, uppföljning och utvärdering av den kommunala verksamheten i Hammarö kommun. Antaget 2012, reviderat 2015-05-18 2 1. Inledning 1.1 Vem vänder

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Diarienr: KS/2016:42

Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Diarienr: KS/2016:42 Dokumenttyp: Nämndsplan Tjänsteställe: KFV Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Datum:2016-02-23 Mottagare: Berörda verksamheter Diarienr: KS/2016:42 Nämndsplan för kommunstyrelsen 2016-2018

Läs mer

KALLELSE. Datum

KALLELSE. Datum KALLELSE Datum 2016-11-03 Sida 1(1) Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden kallar härmed till sammanträde måndag 21 november 2016, kl. 17:30 i kommunkontoret sammanträdesrum A för att behandla följande

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Styrprinciper. Mariestads kommun. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-10-29

Styrprinciper. Mariestads kommun. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-10-29 Styrprinciper Mariestads kommun Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-10-29 Datum: 2012-02-09 Dnr: Sida: 2 (10) Styrprinciper för verksamheten inom Mariestads kommun Kommunfullmäktiges beslut 118/07

Läs mer

Verksamhetsplan kommunstyrelsen

Verksamhetsplan kommunstyrelsen Verksamhetsplan kommunstyrelsen 2016-2019 sidan 1 av 6 Inledning... 2 Vägen till visionen... 2 Verksamhetsbeskrivning... 2 Mål... 2 Inriktningsmål... 2 Effektmål... 2 Utvärdering och uppföljning... 6 sidan

Läs mer

Policy för god ekonomisk hushållning

Policy för god ekonomisk hushållning Datum hushållning Antagen av kommunfullmäktige Antagen av: KF 271/2016 Dokumentägare: Ekonomidirektör Ersätter dokument: hushållning, antagen av KF 41/2014 Relaterade dokument: Ekonomistyrningspolicy Målgrupp:

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Granskning av delårsrapport Rapport från Stadsrevisionen

Granskning av delårsrapport Rapport från Stadsrevisionen Granskning av delårsrapport 2015-08-31 Rapport från Stadsrevisionen Dnr 3.1.2-205/2015 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivs i nämnder och

Läs mer

SVENSKA. Solna stad. en introduktion

SVENSKA. Solna stad. en introduktion SVENSKA Solna stad en introduktion 1 Så styrs Solna De förtroendevalda i staden har stor frihet att besluta hur Solna ska styras inom ramen för lagar och förordningar. Den politiska visionen är att Solna

Läs mer

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun RAPPORT 1(7) 2010-05-04 KS-118/2010 Handläggare, titel, telefon Claes-Göran Magnell, ekonomidirektör 011-15 34 41 Kommunfullmäktige Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun Förslag till beslut

Läs mer

Nämndernas verksamhetsberättelse till Årsredovisning Överförmyndarnämnd 2014

Nämndernas verksamhetsberättelse till Årsredovisning Överförmyndarnämnd 2014 Nämndernas verksamhetsberättelse till Årsredovisning 2014 Överförmyndarnämnd 2014 Innehållsförteckning Måluppfyllelse... 3 Vision... 3 Kommunfullmäktiges mål... 3 All vård, skola och omsorg ska vara god

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan 2014 2014-01-20 KS 2014/0044 012. Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan 2014 2014-01-20 KS 2014/0044 012. Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014 Verksamhetsplan 2014-01-20 Personalkontorets verksamhetsplan 2014 KS 2014/0044 012 Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014 PERSONALKONTORET 2 (5) Inledning Personalkontoret är ett av kommunstyrelsens

Läs mer

Årsredovisning 2015 för Täby kommun

Årsredovisning 2015 för Täby kommun 1(117) Årsredovisning 2015 för Täby kommun Kommunfullmäktige 2016-04-25 2(117) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 4 Resultat och utveckling... 4 Befolkningen i Täby... 6 God ekonomisk hushållning...

Läs mer

Kommunövergripande mål

Kommunövergripande mål Kommunövergripande mål 2015 2018 Vision, mål och styrning Vår vision - med segel mot framtiden En bättre, attraktivare och mer medborgarengagerad kommun, som står rustad mentalt, ekonomiskt, socialt och

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Styrning, ledning och uppföljning

Styrning, ledning och uppföljning Kommunledningsförvaltningen Ärendenr: KS 2016/314 Fastställd: KS 2016-11-09 Reviderad: - RIKTLINJE Styrning, ledning och uppföljning 2/9 Innehållsförteckning Inledning... 3 Målstyrning... 4 Begrepp i målstyrningen...

Läs mer

Förslag på att införa sociala investeringsfonder

Förslag på att införa sociala investeringsfonder 2013-04-02 1 (5) Individ- och omsorgsnämnden Förslag på att införa sociala investeringsfonder Beslutsunderlag Budget 2013 med plan för 2014 och 2015, beslutad i KF den 26 november 2012 Individ- och omsorgsförvaltningens

Läs mer

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018 1 Överförmyndarnämnden 2015 2016 med plan för 2017-2018 Rev 2015-05-15 Nämndens viktigaste mål för 2015 2016 Överförmyndarnämndens målarbete har rättssäkerhet och trygghet som fokusområden. Dessa begrepp

Läs mer

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035 Övergripande mål 2016-2018 DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling KOMPETENSFÖRSÖRJNING arbetsgivare kan

Läs mer

Avtal om finansiering och medfinansiering av utbyggnad av tunnelbanan samt ökat bostadsbyggande i Stockholms län

Avtal om finansiering och medfinansiering av utbyggnad av tunnelbanan samt ökat bostadsbyggande i Stockholms län 2014-01-07 TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/1-201 1 (6) Kommunstyrelsen Avtal om finansiering och medfinansiering av utbyggnad av tunnelbanan samt ökat bostadsbyggande i Stockholms län Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Handlingsplan för ekonomi i balans

Handlingsplan för ekonomi i balans 2016-04-27 Handlingsplan för ekonomi i balans Bakgrund Det är befolkningsantalet som styr de intäkter i form av skatteintäkter och statsbidrag som en kommun har till sitt förfogande. Den negativa befolkningsutvecklingen

Läs mer

Ks 404 Dnr 2014.0206.007. Kommunstyrelsen beslutar. 1. Att anse kommunrevisionens frågor besvarade. Beskrivning av ärendet

Ks 404 Dnr 2014.0206.007. Kommunstyrelsen beslutar. 1. Att anse kommunrevisionens frågor besvarade. Beskrivning av ärendet 2014-11-03 2 Ks 404 Dnr 2014.0206.007 Uppföljning av granskningar gällande ledarskapets villkor Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anse kommunrevisionens frågor besvarade. 2. Att i budgetprocessen ta med

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Riktlinjer för områdesutveckling

Riktlinjer för områdesutveckling Riktlinjer för områdesutveckling i Botkyrka Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: KS/2015:173 Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige Dokumentet beslutades den: 31 mars 2016

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

Solna stad årsredovisning 2014

Solna stad årsredovisning 2014 1 Solna stad årsredovisning 2014 Solna stads organisation 2014 Mandatfördelning i kommunfullmäktige, antal (totalt 61) Bergshamrapartiet 1 Kristdemokraterna Centerpartiet 2 2 Sverigedemokraterna 3 Vänsterpartiet

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015 Kävlinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Sammanfattning...2 1. Inledning...3 2. Resultatutfall 2014...3 2.1 Utfall

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Ny nämndstruktur med tillhörande förvaltningsorganisation från och med 1 januari 2015

Ny nämndstruktur med tillhörande förvaltningsorganisation från och med 1 januari 2015 2014-11-19 1 (6) Kommunstyrelsen Ny nämndstruktur med tillhörande förvaltningsorganisation från och med 1 januari 2015 Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll den 27 oktober 2014, 231 med tillhörande

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad POLICY Miljöpolicy för Solna stad POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr.

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr. ÅRSREDOVISNING 2015 I KORTHET Emådalen Foto: Henrik Tingström DET EKONOMISKA RESULTATET Högsby kommun redovisade ett överskott på 11,3 miljoner kronor för 2015. Det är ett bra resultat och innebär överskott

Läs mer

Detaljbudget 2015 kommunstyrelsen

Detaljbudget 2015 kommunstyrelsen Detaljbudget 2015 kommunstyrelsen December 2014 2014-12-19 2 (7) Innehåll SAMMANFATTNING... 3 1. BAKGRUND... 3 2. DRIFTBUDGET... 3 2.1. Förutsättningar... 3 2.2. Förslag... 4 3. ANALYS... 5 4. INTERNA

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer