Årsredovisning för kommunstyrelsen 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning för kommunstyrelsen 2014"

Transkript

1 SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen Årsredovisning för kommunstyrelsen 2014 SID 1 (1) KS/2015:122 TJÄNSTESKRIVELSE Årsredovisning för kommunstyrelsen 2014 Sammanfattning Stadsledningsförvaltningen har sammanställt årsredovisning för 2014 avseende kommunstyrelsens verksamhetsområde (även kommunfullmäktige ingår). Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att ta del av årsredovisningen. Bakgrund Stadsledningsförvaltningen har sammanställt årsredovisning för 2014 avseende kommunstyrelsens verksamhetsområde (även kommunfullmäktige ingår). Totalt sett har verksamheten bedrivits inom de ramar som kommunstyrelsen lagt fast i sin internbudget för Måluppfyllelsen har varit god, vilket framgår av årsredovisningen. Nettokostnaderna för kommunfullmäktige uppgår till 7,1 mkr, vilket innebär ett underskott med 1,2 miljoner kronor jämfört med budget. Kommunstyrelsens nettokostnader, inklusive valnämnden och överförmyndarnämnden uppgår till 83,2 miljoner kronor, vilket innebär ett överskott jämfört med budget på 21,3 miljoner kronor. Huvudsakligen beror överskottet på att den medelsreserv på 15 miljoner kronor som tillförts kommunstyrelsen i budget 2014, inte tagits i anspråk. Årsredovisningen överlämnas till kommunstyrelsen att ta del av. Kristina Tidestav Stadsdirektör Jenny Birkestad Avdelningschef

2 Årsredovisning 2014 Kommunstyrelsen h Årsredovisning 2014 Kommunstyrelsen

3 Kommunstyrelsens årsredovisning 2014 Viktiga händelser... 3 Framtida utmaningar och förändringar... 5 Måluppfyllelse... 6 Ekonomi Stadsledningsförvaltningens verksamhet Kvalitet Verksamhetsutveckling och effektivisering Tvärsektoriella frågor Medarbetare Internkontroll Uppföljning av entreprenader och leverantörer Konkurrensutsättning

4 Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen Viktiga händelser Kommunfullmäktige har godkänt avtal med staten, landstinget och Stockholms stad om utbyggnad av tunnelbanan och ökat bostadsbyggande i Stockholms län enligt 2013 års Stockholmsförhandling. Den totala investeringskostnaden uppgår till 27,5 miljarder kronor. I avtalet ingår att staden ska bidra med en medfinansiering på totalt 600 miljoner kronor. Fastighetsägare i närområdet till den nya tunnelbanelinjen kan räkna med markvärdesökningar till följd av utbyggnaden. Därför är Solnas inriktning att stadens andel av investeringen ska ske genom bidrag från fastighetsägare. För att säkra medfinansieringen har följande beslut fattats under året: Kommunfullmäktige har godkänt en principöverenskommelse med Stockholms läns landsting om bidrag till medfinansiering på totalt 250 miljoner kronor. Kommunfullmäktige har godkänt en principöverenskommelse med Fabege om bidrag till medfinansiering på totalt 100 miljoner kronor. Kommunfullmäktige har godkänt en principöverenskommelse med Akademiska hus om bidrag till medfinansiering på totalt 40 miljoner kronor. Kommunfullmäktige har godkänt en principöverenskommelse med Diligentia om bidrag till medfinansiering på ca 10 miljoner kronor. Kommunfullmäktige beslutade i mars månad att godkänna inriktningen att driftverksamheten på Friends Arena överlåts till Lagardère Unlimited Stadion Solutions (LUSS). I linje med denna inriktning beslutade kommunfullmäktige i december månad att överlåta driftsverksamheten på Friends Arena till LUSS. I samband med detta beslutades också om ett kapitaltillskott till Arenabolaget i Solna KB på totalt 66,8 miljoner kronor. Kommunfullmäktige har godkänt ett flertal överenskommelser om nybyggnationer i staden: En principöverenskommelse och planuppdrag för Hagastaden som ska möjliggöra byggandet av cirka nya lägenheter. En detaljplan med exploateringsavtal för Arenastaden etapp II, vilket möjliggör byggande av cirka 700 nya lägenheter. En detaljplan och ett exploateringsavtal för kvarteret Charlottenburg i Råsunda, vilket möjliggör byggandet av cirka 110 nya lägenheter. Ett antal principöverenskommelser och planuppdrag som möjliggör byggnation av cirka 300 studentbostäder, cirka 520 hyresrätter och cirka 600 bostadsrätter. Det omfattar också cirka 60 lägenheter i trygghetsboende och cirka 60 LSS-bostäder i såväl hyres- som bostadsrättsprojekt. En plan för att stärka Norrenergikoncernens konkurrenskraft har avrapporterats till och godkänts av kommunfullmäktige. Samtidigt har kommunfullmäktige beslutat att förlänga en kapitaltäckningsgaranti på totalt 600 miljoner kronor för Norrenergi & miljö AB ytterligare ett år. Kapitaltäckningsgarantin utställdes tillsammans med Sundbybergs stad som är delägare i bolaget. En ny policy för konkurrensutsättning har fastställts av kommunfullmäktige. I anslutning till denna har kommunstyrelsen också antagit en riktlinje för upphandling och inköp. 3

5 Kommunstyrelsen har antagit nya riktlinjer för likabehandlingsarbete och internationellt arbete. Kommunstyrelsen har gett stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att uppföra en ishall på Ulriksdals idrottsplats. Förslag på utvecklingsstrategier för Bergshamra och Hagalund har färdigställts och redovisats. Kommunstyrelsen beslutade att förslagen skickas till berörda, intressenter och allmänhet för synpunkter. I oktober 2013 beslutade kommunstyrelsen att införa ett stadsgemensamt kontaktcenter. Syftet med ett kontaktcenter är att öka tillgängligheten och förbättra bemötandet genom att skapa en väg in till alla stadens tjänster. En genomförandeorganisation, under ledning av stadsdirektören med representanter för stadens förvaltningar och bolag, har under 2014 arbetar med införandet. Stadens kontaktcenter öppnades i januari Det stadsgemensamma ledarutvecklingsprogrammet Ledarskap i partnerskap har fortsatt under Under året har alla stadens chefer genomgått programmet. Under 2014 har arbetet fortsatt med långsiktiga och hållbara insatser för minskad sjukfrånvaro i staden. Arbetet genomförs som stöd till den enskilde medarbetaren, på gruppnivå och samlat för hela organisationen. Solna stad fortsätter också att utveckla ett aktivt agerande vid signaler om ohälsa. Resultatet av arbetet är att sjukfrånvaron minskar samt att stadens kostnader för sjukfrånvaro har sänkts. Om kommunfullmäktige och kommunstyrelse Kommunfullmäktige är stadens högsta beslutande organ och fattar alltid beslut i frågor av principiell natur eller av större vikt. Kommunfullmäktige anger därför ramen för stadens verksamhet, fastställer budget och utdebitering, reglementen för nämnder, avgifter och likvärdiga frågor. Kommunfullmäktige består av 61 ledamöter och 35 ersättare. Under 2014 har kommunfullmäktige genomfört 11 sammanträden. Kommunstyrelsen bereder alla ärenden till kommunfullmäktige (utom valärenden). Tillsammans med de olika nämnderna har styrelsen ansvar för att genomföra kommunfullmäktiges beslut. Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnder och företags verksamhet. Kommunstyrelsen består av 11 ledamöter och 7 ersättare. 4

6 Framtida utmaningar och förändringar Det samhällsekonomiska läget och stadens starka tillväxt ställer krav på fortsatt förnyelse och effektivisering av stadens verksamheter för att långsiktigt klara välfärdsleveransen till solnaborna. Solna fortsätter att växa och byggas ut med fler nya stadsdelar som behöver försörjas med service på ett kostnadseffektivt sätt. Samtidigt behöver staden kunna kombinera fokuset på utbyggnad med upprustning av stadsmiljön och stadens lokaler. Denna utvecklingsresa behöver ske samtidigt som staden måste klara att svara upp mot solnabornas krav och förväntningar på tjänster och service. Det ställer i sin tur krav på att staden fortsätter att utvecklas till en modern organisation med moderna arbetssätt. Stadsledningsförvaltningen har, som kommunstyrelsens förvaltning, en nyckelroll i arbetet med att säkerställa att staden klarar att möta de utmaningar som den står inför. Det ställer krav på förvaltningen att stärka det strategiska och samordnande arbetet inom staden, fördjupa samordningen av den verksamhetsmässiga och ekonomiska styrningen, att utveckla och effektivisera arbetet med tjänster till förvaltningarna inom stödverksamheten samt driva utvecklingen mot att modernisera organisation och arbetssätt. Stadsledningsförvaltningen har också en viktig roll inom tillväxt- och utbyggnadsfrågorna. Det handlar om att utarbeta tydliga strategier för Solnas fortsatta tillväxt och utveckling kopplat till stadens ekonomi. Det handlar också om styrning och samordning inom frågor som rör exploatering, planering av stadens service, investeringar och infrastruktur. Under 2015 arbetas en översiktsplan fram med kommunstyrelsens gruppledare som styrgrupp. Som en konsekvens av införandet av kontaktcenter kommer stadsledningsförvaltningen under 2015 också arbeta med att realisera de förbättringsområden som identifierats för att få ut mesta möjliga effekt i samverkan med kontaktcenter. Ett område som stadsledningsförvaltningen kommer fokusera på är utformning och distribution av stadens kundfakturor. Ett annat är att förbättra information och funktion på stadens hemsida samt att se över hanteringen av blanketter och digitala självservicetjänster. 5

7 Måluppfyllelse Kommunstyrelsens och stadsledningsförvaltningens verksamhet styrs till stor del av de stadsövergripande inriktnings- och effektmålen. I verksamhetsplan och budget för 2014 har kommunstyrelsen därför använt många av stadens effektmål som nämndens mål. Av den anledningen görs här enbart en kortfattad beskrivning av utfall. En mer utförlig analys och beskrivning finns i stadens årsredovisning. På några områden har kommunstyrelsen valt att komplettera med egna nämndmål. Dessa redovisas under respektive målområde. Solna i utveckling Under detta målområde var alla tre stadsövergripande effektmål utgångspunkt för nämndens verksamhetsplanering. Medborgarnas nöjdhet med att bo och leva i Solna ska minst bibehållas i medborgarundersökningen år 2014 jämfört med år (År 2013 NRI 63). Effektmålet är uppfyllt år NRI 65. Jämfört med 2013 års resultat (NRI 63) har Solnas resultat för 2014 förbättrats. Resultatet är i nivå med både Stockholms län (NRI 66) och förortskommuner till storstäderna (NRI 66) och högre jämfört med riket (NRI 61). Det område som får lägst betyg är bostäder, både frågan om möjligheten till att finna bra boende och utbudet av olika bostadsformer (NRI 54). Klart högst betyg får området utbildningsmöjligheter (NRI 77), vilket också är ett starkt resultat jämfört med Stockholms län (NRI 62), förortskommuner till storstäderna (NRI 65) och riket (NRI 60). Det som medborgarna uppskattar är tillgången till universitets- eller högskoleutbildning inom rimligt avstånd. Medborgarnas uppfattning om arbetsmöjligheter, utbildningsmöjligheter och kommersiellt utbud har ökat något jämfört med 2013 medan uppfattningen om kommunikationer och fritidsmöjligheter är på samma nivå som 2013, men resultaten är ändå högre i jämförelse med både Stockholms län, förortskommuner till storstäderna och riket. Solna stad ska tillhöra de tre främsta i Svenskt Näringslivs ranking av Sveriges mest företagsvänliga kommun. (År :a plats). Effektmålet är uppfyllt år :a plats. Solna placerar sig åter igen i topp när Svenskt Näringsliv rankar årets främsta företagskommuner. Det är sjunde året i rad och åttonde gången under 2000-talet som Solna kom på första plats. Viktiga parametrar är bl.a. andel i arbete där Solnas positiva resultat är kopplat till arbetet med Solnamodellen samt nyföretagande där många viktiga insatser görs som Start-Up dagen, sommarentreprenör, årets unga affärsidé samt samarbete med Nyföretagarcentrum. Företagarnas nöjdhet med Solna stads service ska öka till minst nöjdhetsindex 75 i Stockholm Business Alliance serviceundersökning år (År 2013 NKI 70). Effektmålet uppfylls inte år 2014 NKR 70. Ingen serviceundersökning gjordes under 2014 och nästa serviceundersökning presenteras i augusti Resultatet från 2013 års serviceundersökning visar att företagen i huvudsak är nöjda med den service de får i tillståndsärenden av Solna stad. Sammantaget för de olika områdena i undersökningen får Solna index 70 av 100, vilket är oförändrat jämfört med år 2011 och är ett högt NKI-resultat. Resultatet var högt jämfört med samtliga deltagande kommuner (NKI 67), 6

8 Stockholmsregionen (NKI 66), Stockholms stad (NKI 68) och Sundbyberg kommun (NKI 67). Bland de 51 kommunerna i Stockholmsregionen hamnade Solna på plats 10, vilket var fyra placeringar bättre jämfört med undersökningen En nedbrytning av Solnas helhetsomdöme i olika serviceområden visar att företagen är mest nöjda med stadens bemötande och tillgänglighet. Relativt höga betyg ges också till kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Företagarna ger lägst betyg till kvalitetsfaktorn information. Stockholm Business Alliance (SBA) har utifrån en analys i sin verksamhetsplan för 2014 anpassat målet för medlemskommunerna till NKI 70 för mätning år 2015 och NKI 75 för mätning år Utfallet i mätningen 2013 var 66 för SBA:s medlemmar. Nämndmål inom området Utifrån stadens inriktningsmål har följande nämndmål formulerats. Tillväxten och förnyelsen av Solnas näringsliv ska fortsätta utvecklas positivt och i en högre grad än i övriga kommuner. Nämndmålet är uppfyllt. Bedömningen baseras på följande indikatorer. Antalet nya nyföretagsamma i Solna ökade under året med 841 personer. Solna har länets högsta nyföretagsamhet hos personer som är yngre än 35 år (30,5 personer per 1000 invånare). I nyföretagsbarometern 2014 rankas Solna som Sveriges sjätte nyföretagarkommun sett till antalet nyregistrerade företag per 1000 invånare. Detta är samma placering som Den turismekonomiska omsättningen har ökat med 47 procent sedan Levande stad Under detta målområde var ett av de fem stadsövergripande effektmålen utgångspunkt för nämndens verksamhetsplanering. Medborgarnas upplevelse av hur tryggt det är att vistas i Solna ska minst bibehållas i medborgarundersökningen år 2014 jämfört med (År 2013 NRI 61). Effektmålet är uppfyllt år 2014 NRI 62. Jämfört med 2013 års resultat (NRI 61) har Solnas resultat för 2013 ökat. Resultatet är i nivå med både Stockholms län (NRI 64) och förortskommuner till storstäderna (NRI 64) samt riket (NRI 61). Den största ökningen är nöjdhet med hur tryggt och säkert det är att vistas utomhus på kvällar och nätter samt hur trygga solnaborna känner sig mot hot, våld och misshandel. Även värdet för hur trygga och säkra de kan känna sig mot inbrott i hemmet har blivit litet bättre. Solnas placering i Sveriges Kommuner och Landstings undersökning Trygghet och säkerhet 2014 har förbättrats från plats 91 till 85. Stadens miljöbalkstillsyn och offentliga livsmedelskontroll når i all väsentlighet uppsatta mål för året och staden har under året startat upp tillsyn av kemikalier i leksaker från detaljhandeln. För att säkerställa att skolgårdar är rökfria miljöer bedriver staden även tillsyn där. Inom förskolorna visar årets brukarundersökning att 92 procent av föräldrarna anser att deras barn känner sig trygga i förskolan, vilket är en klar förbättring från 2013 (78 %). Resultatet för elever i grundskolan visar att totalt 91 procent av eleverna känner sig trygga i skolan, vilket är en 7

9 förbättring från 2013 (90 %). Inom äldreomsorgen pågår arbete med att genom bl.a. digital teknik öka tryggheten för stadens äldre. Trygghet och lärande för solnabornas bästa Under detta målområde var ett stadsövergripande effektmål utgångspunkt för nämndens verksamhetsplanering. Andelen solnabor med egen försörjning ska fortsätta ligga på en högre nivå jämfört med genomsnittet i Stockholms län och riket. Effektmålet är uppfyllt år I december månad är andelen solnabor som är öppet arbetslösa 3,1 procent och sökande i program med aktivitetsstöd 1,5 procent, tillsammans 4,6 procent. Siffrorna för Solna är lägre både jämfört med Stockholms län där andelen är 6,4 procent och jämfört med riket där andelen är 8,1 procent. Tidigare år har främst andelen öppet arbetslösa redovisats. Andelen solnaungdomar år som är öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd är 5,0 procent, vilket också är lägre jämfört med länets 8,8 procent och rikets 14,8 procent. För solnabor som är utrikes födda är andelen öppet arbetslösa och sökande i program 8,8 procent, även det lägre jämfört med länets 14,9 procent och rikets 21,3 procent. Den positiva trenden när det gäller försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd håller i sig. Antalet hushåll som erhåller ekonomiskt bistånd ligger fortfarande på en låg nivå och har jämfört med föregående år minskat med 6 procent från 589 till 554. Under året har 68 deltagare fullföljt sin del i Solnamodellen och av dem har 78 procent gått vidare till arbete eller studier. Socialt företagande är en företagsform som öppnar fler vägar till arbete. Under våren startade SolnaFixarna, som innebär en möjlighet till anställning för personer som befinner sig långt från arbetsmarknaden. Företaget drivs av de anställda med stöd av arbetsledare från Solna stad. De tjänster som företaget erbjuder är bl.a. flytthjälp, städning, bilvård, cykelservice och snöröjning. God ekonomisk hushållning Under detta målområde var alla sex stadsövergripande effektmål utgångspunkten för nämndens verksamhetsplanering. Solnas kommunala skattesats ska bibehållas på nuvarande nivå. Effektmålet är uppfyllt ,12 per skattekrona (År ,12). Effektmålet är uppfyllt år 2014, eftersom det finns en fortsatt god balans mellan utvecklingen av stadens intäkter och kostnader. En förutsättning för att behålla Solnas låga skattesats, är att intäkterna utvecklas i minst samma takt som kostnaderna. Solna har de senaste fem åren lyckats upprätthålla en hållbar utveckling, vilket fortsätter under år Solna har haft oförändrad skattesats sedan Kommunfullmäktige beslutade i november 2014 att bibehålla skattesatsen på 17,12 för år Genomsnittet i Stockholms län är 19,13 och i riket 21,60. Solna stads resultat enligt balanskravet ska år 2014 minst uppgå till 45 mkr. Effektmålet är uppfyllt ,5 miljoner kronor (År ,9 miljoner kronor). 8

10 Effektmålet är uppfyllt år 2014, eftersom årets resultat enligt balanskravet är 58,5 mkr, vilket är en positiv avvikelse mot budget på 13,5 mkr. Budgeterat resultat är 45,0 mkr och förra årets utfall var 220,9 mkr. Resultatet beror främst på högre skatteintäkter, högre finansnetto samt överskott i nämndernas verksamhet. Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning har ökat med 108,5 mkr och uppgår till 2 552,1 mkr. Det motsvarar en ökning på 4,5 procent jämfört med Skatteintäkterna har ökat med 119,4 mkr, vilket motsvarar en ökning på 4,2 procent jämfört med föregående år. Ökningen ligger i stort sett på samma nivå som mellan 2013 och 2012 då skatteintäkterna ökade med 4,3 procent. För stadens nämnder är utfallet ett sammantaget överskott på 35,8 mkr jämfört med budget. I det överskottet ingår kommunstyrelsens reserv på 15 mkr, som har avsatts för behov som kan uppstå med anledning av stadens tillväxt och utbyggnad. Anslaget behövde inte användas Vidare beror överskottet på att omvårdnadsnämnden och socialnämnden gör överskott på 21,5 respektive 8,6 mkr jämfört med budget. För att leva upp till kravet på en god ekonomisk hushållning måste resultatet över tiden ligga på en nivå som realt sett konsoliderar ekonomin. Reinvesteringar bör på lång sikt kunna göras utan finansiering med nya lån. Resultatnivån för att uppnå en god ekonomi i en enskild kommun varierar beroende på kommunens befolkningsutveckling, behovet av investeringar etc. Resultatnivån enligt prognosen för 2014 ligger på en nivå som realt konsoliderar ekonomin. Solna stads nettoinvesteringar ska inte överstiga 700 miljoner kronor över en rullande femårsperiod. Effektmålet är uppfyllt ,3 miljoner kronor under åren (År ,4 miljoner kronor). Effektmålet är uppfyllt år Prognosen för 2014 års nettoinvesteringar exklusive exploateringsverksamheten uppgår till 327,6 mkr, vilket är 31,7 mkr lägre jämfört med budget. Stadens nettoinvesteringar exklusive exploateringsverksamheten är 275,3 mkr under Större poster under 2014 är slutförandet av Ulriksdalsskolan samt återuppbyggnaden av Näckrosens förskola. Andra större poster är återstående upprustning av Vasalunds sport- och simhall, klimatoch miljöförbättrande åtgärder, reinvestering i lekutrustning samt inom området gator och trafik. Utfallet för 2014 är lägre än budgeterat (359,2 mkr), vilket främst beror på att investeringar i Ulriksdalsskolan blev lägre än förväntat, men även att några investeringsprojekt har kunnat senareläggas då behoven utifrån utbyggnads-, befolknings- samt elevprognoser har förskjutits. Den nya lokalförsörjningsstrategin har genom effektiviseringar också inneburit att en del behov av investeringar kan senareläggas till kommande år. Vid avstämning av investeringsmålet ingår inte investeringsutgift avseende ny skola i Ulriksdal. Anledningen är att en ny skola i ett utbyggnadsområde betraktas som en investering vid sidan om det löpande målet och uppföljningen av investeringsbudgeten. De sammanlagda investeringarna inklusive Ulriksdalsskolan under perioden är 860,6 mkr. Solna stad ska vara en av Sveriges tre mest kostnadseffektiva kommuner. Effektmålet är uppfyllt :a plats (Bokslut år :a plats). 9

11 I den sammanställning som Statistiska centralbyrån årligen gör över kommunernas kostnader hamnar Solna på plats ett, när kommunernas faktiska kostnader jämförs med den strukturella kostnaden för verksamhetsåret För Solnas del är det en bättre placering jämfört med de två senaste åren (bokslutet :a plats och :e plats). Solna uppvisar en hög kostnadseffektivitet inom samtliga verksamhetsområden förutom inom LSS-verksamheten. De relativt höga kostnadsnivåerna för LSS, delar Solna med grannkommunerna Stockholm och Sundbyberg. I budget 2014 var kompensation för den generella kostnadsutvecklingen 1,0 procent. För barnomsorg, skola, vård och omsorg tas också hänsyn till de demografiska förändringarna genom volymberäknade ramar. Det ger möjlighet att i stadens årliga budget flytta resurser från verksamheter där behoven minskar till verksamheter där behoven ökar. Styrelse och nämnder kompenseras också för årliga kapitalkostnader, som uppkommer med anledning av större volymbaserade investeringar på grund av stadens tillväxt och utbyggnad, främst investeringar i förskolor, skolor och större idrottsanläggningar. Investeringarna följs upp och stäms av under året. Styrelse och nämnder har sammantaget hållit nettokostnaderna inom ramen för kostnadsutvecklingen, även om enskilda nämnder haft en högre kostnadsutveckling. Medborgarnas nöjdhet med Solna stads verksamheter ska minst bibehållas i medborgarundersökning år 2014 jämfört med år Effektmålet är uppfyllt 2014 NMI 51. (År 2013 NMI 51). Effektmålet visar solnabornas sammantagna nöjdhet med stadens verksamheter och målet är uppfyllt För tredje året i rad visar medborgarundersökningen oförändrat resultat NMI 51. Det är lägre jämfört med både genomsnittet i riket (NMI 55), Stockholms län (NMI 58) och förortskommuner till större kommuner (NMI 57). Jämfört med 2013 års medborgarundersökning har betygsindexet för äldreomsorg, miljö, VA, räddningstjänst samt bemötande och tillgänglighet ökat. Däremot har betygsindexet verksamheterna förskola, skola, gator, vägar, gång- och cykelvägar minskat jämfört med förra årets resultat. Inom övriga verksamhetsområden är förändringen mellan åren liten och ligger inom den statistiska felmarginalen. Generellt är männens svar inom detta område något mer positiva jämfört med kvinnornas. I tidningens Fokus årliga rankning av bästa kommun att bo i, kom Solna på andra plats år 2014 ( plats 1). Solna stads medarbetares engagemang ska öka till minst HME 74 i 2014 års medarbetarundersökning. Effektmålet är uppfyllt 2014 HME 78. (År 2013 HME 71). Solna stads samlade index för hållbart medarbetarengagemang (HME) ökade i 2104 års medarbetarundersökning till 78 jämfört med 71 år 2013 och effektmålet är uppfyllt. HME mäter medarbetarnas motivation i sitt arbete ( och ), medarbetarnas förhållande till sin närmaste chefs ledarskap ( och ) och medarbetarnas kunskap om samt delaktighet i verksamhetens styrning ( och ). Alla de tre delarna i det samlade HME indexet har ökat kraftigt mellan åren 2013 och Ett stort engagemang hos medarbetarna har en stor påverkan på verksamhetens kvalitet samt vilka resultat som uppnås. 10

12 Medelvärdet för de kommuner i landet som har gjort motsvarande undersökning i år är HME 78 och bland stockholmskommunerna HME 79. Nämndmål inom området Utifrån Solna stads inriktningsmål har följande nämndmål formulerats. Stadsledningsförvaltningens styrfunktioner ska under 2014 beskriva och tydliggöra arbetssätten för utveckling av rollen att biträda kommunstyrelsen i styrning, ledning och samordning av staden. Nämndmålet är delvis uppfyllt. Utifrån nämndmålet har stadsledningsförvaltningen under år 2014 arbetat med att effektivisera och utveckla nuvarande styrning med tillhörande styrdokument. Bl a har styrdokumenten förenklats och förtydligats på flertalet verksamhetsområden. Under 2014 har även stadsledningsförvaltningen, inför den nya mandatperioden, bistått gruppledarna för de politiska partierna i kommunstyrelsen i arbetet med att se över och utveckla stadens politiska organisation och formerna för samverkan. Detta arbete kommer att fortsätta under 2015 med särskilt fokus på att se över och vidareutveckla stadens styrning. Detta arbete kommer i sin tur att ligga till grund för förvaltningens arbete med att tydliggöra arbetssätten för att biträda kommunstyrelsen i styrning, ledning och samordning av staden. Medborgarnas nöjdhet med Solna stads information ska i 2014 års medborgarundersökning öka till minst 55 (År 2012 NII 51). Nämndmålet uppfylls inte (NII 54). Medborgarnas nöjdhet med stadens information har ökat under året, från 47 till 54, men målet om ett värde på 55 uppnås inte. Staden har under året använt samtliga stadsövergripande kommunikationskanaler (digitala och analoga) till att kommunicera om Solnas utveckling och stadens verksamheter. Ett särskilt fokus har legat på att informera om de stadsutvecklingsprojekt, som blivit klara under året såsom om färdigställandet av ny skola i Ulriksdal, uppbyggnaden av Näckrosens förskola och färdigställandet av tvärbanan till Solna station. Staden har även kommunicerat kring de utvecklingsstrategier som tagits fram för Bergshamra och Hagalund. Syftet med kommunikationen kring utbyggnadsstrategierna har varit att både ge en heltäckande information och att bjuda in till dialog. Ett annat område som staden informerade om var de två val som hölls under året. Valet till Europaparlament i maj och valet till riksdag, kommun och landsting i september. Stadsledningsförvaltningens stödfunktioner ska under 2014 beskriva och tydliggöra den service och de tjänster som erbjuds stadens fackförvaltningar. Nämndmålet är uppfyllt. Samtliga stödfunktioner har beskrivit de tjänster som erbjuds fackförvaltningarna i respektive enhets verksamhetsområdesplan. Under 2015 kommer arbetet fortsätta med att kommunicera innehållet i respektive tjänst till fackförvaltningarna. Stadsledningsförvaltningens HME (Hållbart medarbetareengagemang) ska i 2014 års medarbetarundersökning öka till minst 76. (År 2013 HME 74). Nämndmålet är uppfyllt. 11

13 Stadsledningsförvaltningens HME ökade från 74 (År 2013) till 83 (2014). Samtliga tre delindex; motivation, ledning och styrning ökade kraftigt. Störst positiv förändring återfinns inom styrning inom området; mål följs upp och utvärderas. Nämndmål för överförmyndarnämnden Utifrån Solna stads inriktningsmål har följande nämndmål formulerats för överförmyndarnämnden. Solnabor som genom beslut inte själva förvaltar sin egendom ska känna sig trygga med att stadens tillsyn ger dem skydd mot rättsförluster. Nämndmålet är delvis uppfyllt. Bedömningen baseras på följande indikatorer. Minst 99 % av årsräkningarna har granskats utan vitesföreläggande. Inom tre månader har utredning genomförts och beslut fattats om begäran om god man förutsatt att alla handlingar inkommit. Alla årsräkningar har inte granskats före juli månads utgång, detta på grund av personalförändringar inom nämnden. Uppdrag I stadens verksamhetsplan och budget för 2014 har uppdrag kopplats till målområdena och inriktningsmålen. Eftersom uppdragen utförs i nära samarbete med övriga nämnder görs en redovisning och analys av uppdragen enbart i stadens årsredovisning. Därmed möjliggörs en överblickbar helhetssyn över uppdragens status. 12

14 Ekonomi Nettokostnader för kommunfullmäktige uppgår till 7,1 miljoner kronor. Det innebär ett underskott gentemot budget på 1,2 miljoner kronor, vilket motsvarar 20,0 procent. Nettokostnaderna för kommunfullmäktige är 0,8 miljoner kronor högre 2014 jämfört med Nettokostnader för kommunstyrelsen uppgår till 83,2 miljoner kronor. Det innebär ett överskott gentemot budget på 21,3 miljoner kronor, vilket motsvarar 20,4 procent. Jämfört med 2013 har intäkterna ökat med 10,0 miljoner kronor. Detta beror huvudsakligen på att exploateringsenheten överförts till stadsledningsförvaltningen och därmed också intäkter för tomträtter och arrenden. Styrelsens kostnader har under samma period ökat med 11,6 miljoner kronor. Även kostnadsökningen kan hänföras till exploateringsverksamheten samt att två val har genomförts under året. Driftbudget och utfall netto, 2014 Alla belopp i tusental kronor Budget 2014 Utfall 2014 Politisk verksamhet Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Övriga politiska organ Allmänna val (Valnämnden) Övriga verksamheter kommunstyrelsen Stöd till partierna Stadsledningsförvaltningen Stadsdirektören Stadsdirektören Kapitalkostnader Avdelningen för ekonomi- och verksamhetsstyrning Avdelningen för service och utvecklingsstöd Kommunstyrelsens kansli- och arkivavdelning Kommunstyrelsens kansli Överförmyndarnämnden HR avdelningen HR-avdelningen Facklig verksamhet Stadens tillväxt och utbyggnad, medelsreserv Totalt /budgetram Kommunfullmäktige redovisar ett underskott på 1,2 miljoner kronor, jämfört med budget. Anledningen till underskottet är det fortsatta införandet och driften av system för e-handlingar. Införandet av e-handlingar har inneburit besparingar för staden som helhet, men medfört ökade kostnader som belastat driftbudgeten för kommunfullmäktige under året. Inför 2015 har åtgärder vidtagits för att samtliga nämnder ska bidra till finansieringen av systemet. Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 1,0 miljoner kronor jämfört med budget. Detta beror på att utfallet för fasta arvoden och vissa driftkostnader blev lägre än förväntat. Valnämnden redovisar ett överskott på 1,4 miljoner kronor, jämfört med budget. Orsaken till överskottet är att det uppstod synergieffekter när två val genomfördes under ett och samma år, 13

15 vilket minskade kostnaderna för att genomföra valen. En annan faktor är att valet genomfördes med resurser från det för staden gemensamma nämndssekretariatet. Det medförde mindre externa kostnader än tidigare valår. Stadsdirektörens stab redovisar ett överskott på 1,0 miljoner kronor, jämfört med budget. Detta beror bl.a. på att kostnaderna för genomförande av evenemang har varit lägre än förväntat. Intäkter för tomträtter och arrenden inom exploateringsverksamheten har också varit något högre än förväntat under året. Avdelningen för ekonomi och verksamhetsstyrning redovisar ett överskott på 0,7 miljoner kronor, jämfört med budget. Minskade kostnader för tryck och kopiering är den främsta orsaken till överskottet. Avdelningen för service och utvecklingsstöd redovisar ett överskott på 0,5 miljoner kronor. Huvudorsaken till överskottet är att avdelningen haft vakanser under året, vilket minskat personalkostnaderna. Kansli och arkivavdelningen redovisar ett överskott på 1,2 miljoner kronor, jämfört med budget. Personalförändringar inom avdelningen samt genomförandet av valen har medfört att kommunstyrelsens kansli redovisar ett överskott jämfört med budget, medan överförmyndarnämnden redovisar ett underskott. HR-avdelningen redovisar ett underskott på 0,3 miljoner kronor, jämfört med budget, vilket kan förklaras av något ökade kostnader för den fackliga verksamheten. Den medelsreserv på 15 miljoner kronor som tillförts kommunstyrelsen i budget 2014, har inte tagits i anspråk under året. Investeringar Investeringsutgifterna uppgår för året till 4,8 miljoner kronor, vilket är 10,6 miljoner kronor lägre än budget. Jämfört med 2013 är utgifterna 3,1 miljoner kronor lägre. Investeringsbudget och utfall, 2014 Alla belopp i tusental kronor Budget 2014 Utfall 2014 Kapitalinventarier Stadsövergripande it-investeringar Totala investeringar Huvudorsaken till avvikelsen mot budget är att flera större projekt har senarelagts. Det beror bl a på överprövningen av upphandlingen av it och telefoni. Det beror också på att flera projekt har kunnat genomföras med stöd av annan finansiering inom ramen för den ordinarie driftverksamheten. 14

16 Stadsledningsförvaltningens verksamhet Stadsdirektören Stadsledningsförvaltningen leds av stadsdirektören, som ansvarar för hela förvaltningens verksamhet och för stadens förvaltningschefer samt därmed indirekt för stadens organisation. Uppgifterna består i att styra och samordna hela den kommunala verksamheten och biträda kommunstyrelsen i arbetet med styrning och ledning av koncernen. Det innefattar också ett övergripande ansvar för att verkställa kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Stadsdirektören ska ha fokus på övergripande strategiska frågor för staden och har under året haft stöd av de fyra avdelningarna på stadsledningsförvaltningen, som ansvarar för frågor inom respektive ansvarsområde. Exploateringsenheten Exploateringsenheten ansvarar för utvecklingen och förvaltningen av stadens mark och hanterar inom ramen för detta marköverlåtelser, tomträttsupplåtelser och arrenden. I enhetens uppgifter ingår att aktivt följa projekten från första idé, genom planprocessen och vidare under genomförandefasen. Enheten förhandlar fram de avtal med exploatören och andra aktörer som behövs för exploateringens genomförande och för utredningar under planprocessen. Enheten har en ledande roll i projektarbetet fram till beslut om planuppdrag i kommunstyrelsen, och ansvarar under planprocessen bland annat för samordning av projektkalkyl och tidplan. Vid planering och exploatering av såväl stadens egen som privatägd mark bevakar enheten att stadens intressen tas tillvara och att exploatören bidrar ekonomiskt till utbyggnaden av nödvändiga kommunala anläggningar. Enheten bevakar också att det inom ramen för markutvecklingsprojekten bereds plats för nödvändiga kommunala verksamheter (förskolor, LSS-bostäder m.m.). Enheten har under 2014 bland annat: Avslutat förhandling om fyra större exploateringsavtal sammanlagt omfattande ca 850 lägenheter och kvm kontor. Tagit fram underlag till planuppdrag med tillhörande principöverenskommelser för åtta nya exploateringsprojekt, sammanlagt omfattande ca lägenheter, varav 60 LSSlägenheter, och med framtida intäkter för markförsäljning om drygt 200 miljoner kronor. Genomfört tre större arrendeförhandlingar. Näringslivsenheten Solna stads näringslivschef har, på uppdrag av kommunstyrelsen, ett övergripande ansvar för stadens näringslivsarbete. Näringslivsarbete inkluderar besöksnäringsutveckling. Arbetet samordnas med kompetensnämndens huvudverksamhet. Att erbjuda goda förutsättningar för ett växande näringsliv är ett effektivt sätt att höja välståndet genom att fler solnabor får möjlighet till egen försörjning med en mer inkluderande arbetsmarknad. Förbättringar i företagsklimatet stödjer arbetet med integration samt minskar utanförskap och arbetslöshetsrelaterade kostnader både för staden och samhället i stort. Näringslivschefen och delar av kompetensförvaltningens stab utgör tillsammans Solna stads näringslivsenhet. Enhetens huvuduppgift är att samordna stadens strategiska och operativa näringslivsarbete samt ansvara för vissa operativa processer. 15

17 Viktiga händelser under 2014: Solna har för sjunde året i rad rankats som Sveriges näringslivsvänligaste kommun av Svenskt Näringsliv. Genom att utveckla stadens dialog med näringslivet har näringslivsenheten bidragit till ett förbättrat företagsklimat. Under året har enheten genomfört cirka 70 företagsbesök, publicerat fem nummer av stadens nyhetsbrev för företagare, deltagit på ett tjugotal företagarföreningsmöten samt haft kontakt med cirka 750 företagare genom fyra Frukostbrickor och andra möten. Under året har cirka 25 företag tecknat en avsiktsförklaring med staden för att vara behjälpliga med att rusta unga för framtiden. För att öka kontaktytorna och skapa förutsättningar för tillväxtfrämjande samarbeten har staden fortsatt att arbeta aktivt med olika mötesformer och nätverk. Avdelningen för ekonomi- och verksamhetsstyrning Avdelningen för ekonomi- och verksamhetsstyrning arbetar med stadsövergripande styrningsfrågor och ansvarar för stadens sammanhållna ekonomi- och verksamhetsstyrning. I detta ansvar ingår frågor om strategiska ekonomi- och finansfrågor, verksamhetsstyrning, kvalitetsutveckling, internationella frågor, likabehandling, omvärldsbevakning och analys, bolagsstyrning samt upphandlings- och entreprenörsfrågor utifrån ett styrningsperspektiv. Avdelningen har därmed huvudansvaret för strategiska överväganden samt för styrning och uppföljning av stadens och koncernens ekonomi och verksamhet, som den av kommunfullmäktige fastställda styrmodellen utgår ifrån. Målsättningen är att stärka den verksamhetsmässiga och ekonomiska styrningen, utveckla det stadsövergripande och samordnade perspektivet i staden. Avdelningen har under 2014 bland annat: Analyserat stadens ekonomiska förutsättningar på kort och lång sikt. Utvecklat det stadsövergripande analysarbetet samt stärkt stadsövergripande uppsikt. Utvecklat och stärkt stadsövergripande styrning och uppföljning i samverkan med nämnderna. Säkerställt nyckelmomenten i stadens budget, planering, uppföljning och kvalitetsarbete. Utvecklat stadens styrmodell inkl styrdokument, lednings- och styrmodell, bolagsstyrning och strategisk entreprenörsstyrning. Gett stöd till fortsatt verksamhetsutveckling och analys med hjälp av bland annat internationellt arbete och likabehandlingsarbete. Avdelningen för service och utvecklingsstöd Avdelningen för service och utvecklingsstöd ansvarar för styrning, samordning och stöd inom nedanstående stadsgemensamma stödverksamheter: Upphandling och inköp It och telefoni Kommunikation och press Redovisning och lön Projektkontor och processutveckling Avdelningen ska, utifrån fackförvaltningarnas behov och tillgängliga resurser, erbjuda tydliga och väldefinierade tjänster inom ovanstående områden. Vidare ska avdelningen, vid behov, samordna 16

18 stadens verksamheter inom avdelningens ansvarsområden. I avdelningens ansvar ingår såväl det strategiska som det operativa ansvaret för ovanstående områden. Avdelningen har under 2014 bland annat: Arbetat med att tydliggöra stadsledningsförvaltningens tjänster och tagit fram en ny gemensam modell för hur interndebitering ska ske från stadsledningsförvaltningen till fackförvaltningarna. Implementerat en ny upphandlingsprocess inklusive styrande dokument och stödmaterial. Utrett hur styrning och uppföljning av entreprenader ska genomföras. Utvecklat och gett stöd till uppstarten av stadens gemensamma kontaktcenter. Utrett vidareutveckling av stadens hemsida, självbetjäningstjänster samt stadens hantering av kundfakturor. Fortsatt utvecklingen av arbetssätt och stöd till förvaltningarna avseende redovisningsarbete. Tillsammans med fackförvaltningarna arbetat för att öka avtalstroheten i staden. Vidareutvecklat och uppgraderat stadens diariehanteringssystem. Infört ett nytt system för behörighetskontroll i staden. Kansli- och arkivavdelningen Kansli- och arkivavdelningen ansvarar för administrationen av samtliga nämnders, kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges ärendehantering, samt stadens centralarkiv. Inom avdelningen finns också stadens juristfunktion, säkerhetsansvarig och äldreombudsman/ handikappkonsulent. Kansliet har också ett övergripande ansvar för att samordna frågor kring stadens nybyggnads- och upprustningsprogram för lokaler, samt medverkar i genomförandet av flera av kommunfullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen. Sekretariatet ansvarar för administrationen och ärendehanteringen i nämnder, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Överförmyndarkansliet administrerar och hanterar ärenden för överförmyndarnämnden. Inom funktionen finns också stadens centralarkiv. Äldreombudsmannen, tillika handikappkonsulenten, har till uppgift att vara en lots och rådgivare för allmänheten i de frågor som rör äldre och funktionshindrade, samt att bistå stadens förvaltningar och verksamheter kring frågor som rör äldre och funktionshindrade. Överförmyndarkansliet svarar för tillsyn över förvaltning som utövas av förmyndare, gode män och förvaltare, samt de övriga uppgifter som ankommer på nämnden enligt föräldrabalken eller annan särskild lagstiftning. Juristfunktionen stödjer såväl kommunstyrelsen som de övriga nämnderna och deras respektive förvaltningar. Därutöver stödjer enheten stadens hel- och delägda bolag. Det juridiska stödet består i huvudsak av två delar, dels preventivt juridiskt arbete, dels reparativt juridiskt arbete. Juristerna, som är två personer, är därutöver av länsstyrelsen utsedda vigselförrättare. Säkerhetsarbetet omfattar försäkringsfrågor och säkerhetsfrågor och därmed sammanhängande riskförebyggande åtgärder. Arbetet är i hög utsträckning inriktat på att samordna det arbete som ska genomföras på förvaltningarna. Arbetet omfattar även krisberedskapsplanering. De huvudsakliga aktiviteterna inom avdelningen består av att ge stöd till stadens verksamheter. 17

19 I den nya organisationen kommer det löpande vara viktigt att se över förhållandet till övriga stödoch servicefunktioner, samt ansvarsfördelningen till en kontaktcenterfunktion. Viktiga händelser under 2014: Sekretariatet har under hösten förberett övergången från kansli- och arkivavdelningen till avdelningen för service och utvecklingsstöd, vilket skett vid årsskiftet 2014/2015. Sekretariatet har även haft omfattande administrativt arbete kring valen av nya nämnder och styrelser m.m. Avdelningen har administrerat två val under året, dels valet till Europaparlamentet på våren och de allmänna valen till riksdag, kommun och landsting på hösten. Stadens säkerhetssamordnare har, tillsammans med ansvariga på förvaltningarna, inlett arbetet med revidering av stadens kris- och beredskapsplaner. Arbetet ska utmynna i nya planer för den kommande fyraårsperioden. HR-avdelningen HR-avdelningen ansvarar för styrning, samordning och stöd inom personalområdet. Avdelningen har en nyckelroll i stadens arbete med att säkerställa att Solna är en attraktiv arbetsgivare i framtiden. Avdelningen ansvarar för att styra, samordna och utveckla arbetet inom bland annat arbetsmiljö och hälsa, kompetensförsörjning, rekrytering, introduktion, ledarutveckling, lönebildning, arbetsrätt, omställning och rehabilitering. Viktiga händelser under 2014: Hållbar arbetshälsa; ett projekt i syfte att sänka sjukfrånvaron och bidra till hållbar arbetshälsa. Ledarskap i partnerskap; genomförandet av ett stadsgemensamt ledarutvecklingsprogram. Rekryteringsstrategi; utredning och implementering av de urvalsmetoder som bäst förutsäger prestation kompetensbaserade intervjuer, arbetsprover samt färdighetstester. Valnämnden Valnämnden ansvarar för planering och genomförande av allmänna val och folkomröstningar. I uppgifterna ingår bland annat anskaffning av valmaterial, ansvar för vallokaler, rekrytering och utbildning av valförrättare, anordnande av förtidsröstning, samt preliminär rösträkning. Valnämnden har under 2014 ansvarat för genomförandet av val till Europaparlamentet, den 25 maj och allmänna val till riksdag, kommun och landsting, den 14 september. Valnämndens organisation har bestått i ett valkansli med en valsamordnare med övergripande ansvar för planering av valarbetet och valkansliets löpande arbete. Därutöver har alla medarbetare i nämndsekretariatet och stadens vaktmästare varit valkansliet behjälpliga med praktiska arbetsuppgifter kopplat till valarbetet i hög utsträckning. Valsamordnaren var tillika sekreterare i valnämnden som haft över tio sammanträden under 2014 och fattat beslut om bl.a. röstmottagare i röstningslokalerna, valsedlarnas placering, kommunikationsplan, antal röstmottagare i vallokal och principer för rekrytering. 18

20 Överförmyndarnämnden Överförmyndarens verksamhet regleras av föräldrabalken, överförmyndarkundgörelsen och kommunallagen. Beslut om att personer ska få gode män och förvaltare tas av Tingsrätten. Tillsynsmyndighet är Länsstyrelsen. Nämnden har under 2014 bland annat: Uppgraderat verksamhetssystemet Wärna. Granskat totalt 406 årsräkningar. Genomfört en nätverksträff i Solnadals värdshus. 19

Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget för 2015. med inriktning för 2016 2017

Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget för 2015. med inriktning för 2016 2017 Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget för 2015 med inriktning för 2016 2017 Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 2015 med inriktning för 2016 2017 1. Bakgrund... 3 2. Övergripande mål och

Läs mer

Kommunstyrelsens reviderade budget och verksamhetsplan för 2014 med inriktning för 2015-2016

Kommunstyrelsens reviderade budget och verksamhetsplan för 2014 med inriktning för 2015-2016 SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen 2013-12-05 SID 1 (2) KS/2013:298 TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsens reviderade budget och verksamhetsplan för 2014 med inriktning för 2015-2016 Sammanfattning Kommunfullmäktige

Läs mer

Solna stad Delårsrapport Augusti 2014 Arbetsversion. (Framsida i katalog, knyts ihop i pdf-versionen)

Solna stad Delårsrapport Augusti 2014 Arbetsversion. (Framsida i katalog, knyts ihop i pdf-versionen) Solna stad Delårsrapport Augusti 2014 Arbetsversion (Framsida i katalog, knyts ihop i pdf-versionen) Solna stads organisation 2014 2 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 7

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269)

Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269) Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269) Innehållsförteckning Utvecklings- och översiktplan för Vansbro kommun... 2 Uppdraget... 2 Balanskravet och god ekonomisk hushållning... 3 Vansbro kommuns

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunstyrelsen 2015-05-13, 56, dnr KS 2015/65 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Plan/ Handlingsplan Näringslivsarbetet i Trosa kommun

Läs mer

Solna stad årsredovisning 2014

Solna stad årsredovisning 2014 1 Solna stad årsredovisning 2014 Solna stads organisation 2014 Mandatfördelning i kommunfullmäktige, antal (totalt 61) Bergshamrapartiet 1 Kristdemokraterna Centerpartiet 2 2 Sverigedemokraterna 3 Vänsterpartiet

Läs mer

Ekonomisk process budget, mål och uppföljning

Ekonomisk process budget, mål och uppföljning 1 (6) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2013-11-13, 147 Uppdateras: 2015 budget, mål och uppföljning Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Processbeskrivning året före

Läs mer

Stockholm Business Region AB (Koncern)

Stockholm Business Region AB (Koncern) Granskningspromemoria 2013 Stockholm Business Region AB (Koncern) Granskningspromemoria från Stadsrevisionen Nr 13, 2014 Dnr 3.1.2-14/2014 2014-02-06 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 ENHET/ BUDGETENHET Budgetenhet Mark och Plan TIDSPERIOD 2011 2012-02-07 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET GRUNDFAKTA OM ENHETEN Mark och Plan omfattar näringslivsutveckling,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun.

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte med ekonomipolicyn... 3 Ekonomi- och verksamhetsstyrning... 3 Anslagsbindningsnivå... 4 Kommunfullmäktige... 4 Kommunstyrelsen... 4 Nämnden... 5 Resultatenhet... 5 Balansräkningsenhet...

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Kompetensnämnden. Årsredovisning 2014. Arbete Utbildning Integration

Kompetensnämnden. Årsredovisning 2014. Arbete Utbildning Integration Årsredovisning 2014 Arbete Utbildning Integration 0 Innehåll KOMPETENSNÄMNDEN I KORTHET... 2 Vision, verksamhetsidé, värdegrund, mål och organisation... 2 Solnamodellen ett samarbete med fokus på arbete...

Läs mer

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 1 (6) KF 2014-05-26 102 Ägardirektiv Borgholm Energi AB Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 2 (6) Detta ägardirektiv avser Borgholm Energi AB, (556527-7455), nedan kallat bolaget

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Granskning av verksamhets- och ekonomistyrning, strategiskt personalarbete, information/kommunikation samt koncernstyrning

Granskning av verksamhets- och ekonomistyrning, strategiskt personalarbete, information/kommunikation samt koncernstyrning Granskning av verksamhets- och ekonomistyrning, strategiskt personalarbete, information/kommunikation samt koncernstyrning Revisionsrapport december 2009 Mats Carlström Sofie Arvidsson Komrev Sammanfattning

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Tyresö kommun Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Uppföljning strategiska mål Livskvalitet - den attraktiva kommunen Visionen om Tyresö som den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen

Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen 1(6) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-06-02, punkt 27 Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen Ärendebeskrivning

Läs mer

Reviderad budget och Verksamhetsplan

Reviderad budget och Verksamhetsplan Budget/Verksamhetsplan 2011 Kommunstyrelsen 2010-09-24 SID 1 (17) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Reviderad budget och Verksamhetsplan för 2011 Kommunstyrelsen Budget/verksamhetsplan för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018 1 Överförmyndarnämnden 2015 2016 med plan för 2017-2018 Rev 2015-05-15 Nämndens viktigaste mål för 2015 2016 Överförmyndarnämndens målarbete har rättssäkerhet och trygghet som fokusområden. Dessa begrepp

Läs mer

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-17, 100 Namnet på dokumentet Innehållsförteckning Lagstiftningen och dess syfte... 1 1 Lagstiftning... 1 2 Syfte...

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 Söderhamn kommun Kommunrevisionen Bilaga till revisionsberättelsen Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 1. Inledning revisorernas uppdrag Kommunrevisionen arbetar på uppdrag av kommunfullmäktige och

Läs mer

Solna stads verksamhetsplan och budget 2014. med inriktning för 2015-2016. Fastställd av kommunfullmäktige 2013-11-25

Solna stads verksamhetsplan och budget 2014. med inriktning för 2015-2016. Fastställd av kommunfullmäktige 2013-11-25 Solna stads verksamhetsplan och budget 2014 med inriktning för 2015-2016 Fastställd av kommunfullmäktige 2013-11-25 Solna stads organisation 2 Förord Solna stads budgetprocess innebär att kommunstyrelsen

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys Kommunens revisorer s redogörelse 2011 Vi har under året granskat den verksamhet som bedrivits inom Kommunstyrelsens och övriga nämnders ansvarsområden enligt särskild granskningsplan. PwC har biträtt

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 43 KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och prioriterade aktiviteter Enligt kommunallagen ska revisorerna, i den omfattning som

Läs mer

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen 2014-08-15 SID 1 (5) KS/2013:357 TJÄNSTESKRIVELSE Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade, efter en förfrågan från

Läs mer

Årsredovisning 2013. Inför Kommunfullmäktige 2014-04-28

Årsredovisning 2013. Inför Kommunfullmäktige 2014-04-28 Årsredovisning 2013 Inför Kommunfullmäktige 2014-04-28 Solna stads organisation 2013 Innehållsförteckning Solna stads organisation 2 Ett händelserikt år 4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 5 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Projektplan Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Info ÄO Projektplan-ITK-stöd för äldre.docm Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5, 4 tr Vård och omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD. Kommundirektör/Sektorschef Karina Djurner. Ekonomi och upphandling. Personal. Funktionschef Anders Pettersson

SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD. Kommundirektör/Sektorschef Karina Djurner. Ekonomi och upphandling. Personal. Funktionschef Anders Pettersson SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD Kommundirektör/Sektorschef Karina Djurner Kansli/ stöd till politiska beredningar och upphandling Personal Miljöoch hälsoskydd Funktionschef Lena Magnusson Funktionschef

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015

Verksamhetsplan 2013-2015 Verksamhetsplan 2013-2015 10.5. KOMMUNSTYRELSEN...19 10.5.1. Ledningssidé...19 10.5.2. Uppdraget...19 10.5.3. Inriktningar med resultatmål...19 10.5.4. Kvalitetsmål...20 10.5.5. Servicegarantier...21 10.5.6.

Läs mer

Stadsledningskontorets uppdrag

Stadsledningskontorets uppdrag Stadsledningskontorets uppdrag KS är vår uppdragsgivare Vi utgör ett professionellt stöd till den politiska ledningen Vi är beredningsorgan till KS Vi verkställer och för ut politiska beslut Vi leder samordnar

Läs mer

Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy

Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy Sidan 1 av 6 Antagen av kommunfullmäktige 2008-10-27, 151, att gälla från och med det kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy 1. Definition 2. Mål och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Kommunens kundtjänst. Skellefteå kommun. Revisionsrapport. - Har det blivit lättare för medborgarna att komma i kontakt med kommunen?

Kommunens kundtjänst. Skellefteå kommun. Revisionsrapport. - Har det blivit lättare för medborgarna att komma i kontakt med kommunen? Revisionsrapport Kommunens kundtjänst - Har det blivit lättare för medborgarna att komma i kontakt med kommunen? Skellefteå kommun Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Robert Bergman Innehållsförteckning

Läs mer

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads verksamhetsplan och budget 2013 med inriktning för 2014-2015 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads organisation Kommunfullmäktige Kommunrevisionen Valnämnden Kommunstyrelsen

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts Vårt ledningssystem Så styr, driver och utvecklar vi verksamheten i Motala kommun för att skapa största möjliga nytta för medborgare och kunder. Där människor och möjligheter möts Introduktion I din hand

Läs mer

Diarienummer KS2015.0132

Diarienummer KS2015.0132 Diarienummer KS2015.0132 För den verksamhet som bedrivs i AB Skövdebostäder, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 24 september 2012 med ändring

Läs mer

Styr- och ledningssystem

Styr- och ledningssystem Kommunfullmäktige är kommunens högsta politiska organ och väljs av kommuninvånarna i allmänna val. Kommunfullmäktiges ansvar är att styra kommunkoncernens verksamhet. Detta gör Kommunfullmäktige genom

Läs mer

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Revisionsrapport Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Karlstads kommun Maria Jäger Cert. kommunal revisor Remmi Gimborn Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning... 1 Inledning...

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Kommunstyrelsen. Årsredovisning 2011. Kommunstyrelsen. [Skriv text]

Kommunstyrelsen. Årsredovisning 2011. Kommunstyrelsen. [Skriv text] Årsredovisning 2011 Kommunstyrelsen Årsredovisning 2011 Kommunstyrelsen [Skriv text] Årsredovisning för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll Kommunfullmäktige... 3 Viktiga händelser... 3 Om kommunfullmäktige...

Läs mer

På väg mot ett Stockholm i världsklass

På väg mot ett Stockholm i världsklass På väg mot ett Stockholm i världsklass Utmaningar inom upphandling och inköp Daniel Moius Chef upphandling och konkurrens Stadsledningskontoret The Capital of Scandinavia Det tredje stora steget The Capital

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-03-25, 16 Gäller från och med 2013-04-19 Innehåll Syfte... 3 Omfattning... 3 Kommunstyrelsen... 3 Nämnderna... 4 Förvaltningschef

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Ks 404 Dnr 2014.0206.007. Kommunstyrelsen beslutar. 1. Att anse kommunrevisionens frågor besvarade. Beskrivning av ärendet

Ks 404 Dnr 2014.0206.007. Kommunstyrelsen beslutar. 1. Att anse kommunrevisionens frågor besvarade. Beskrivning av ärendet 2014-11-03 2 Ks 404 Dnr 2014.0206.007 Uppföljning av granskningar gällande ledarskapets villkor Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anse kommunrevisionens frågor besvarade. 2. Att i budgetprocessen ta med

Läs mer

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys www.pwc.se Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys Håkan Olsson Cerifierad Kommunal Yrkesrevisor Anna Laurell Lysekils kommun Kommunens arbete med ledning och styrning samt användandet av Stratsys Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Beståndsdelar Styrmodell Styrande dokument Budgetprocess Mål och uppdrag i budget 2016-2018

Läs mer

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan 2014 2014-01-20 KS 2014/0044 012. Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan 2014 2014-01-20 KS 2014/0044 012. Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014 Verksamhetsplan 2014-01-20 Personalkontorets verksamhetsplan 2014 KS 2014/0044 012 Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014 PERSONALKONTORET 2 (5) Inledning Personalkontoret är ett av kommunstyrelsens

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017

Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017 Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2014-02-?? Budget- och utvecklingschef Raymond Lützhöft 0410733135, 0708817135 raymond.lutzhoft@trelleborg.se Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Ägarstyrning i kommunens bolag. Söderhamns kommun

Ägarstyrning i kommunens bolag. Söderhamns kommun www.pwc.se Revisionsrapport Ägarstyrning i kommunens bolag Carl-Åke Elmersjö Söderhamns kommun Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1. Revisionsfråga... 1 1.2. Avgränsning och metod... 1 2. Ägarstyrning

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Ekonomiskt utfall... 6 Ekonomisk årsprognos... 11 Stadens mål och uppdrag... 14 Kvalitetsarbetet... 29 Tvärsektoriella frågor... 32 Medarbetare... 34 Nämndernas

Läs mer

Social hänsyn i offentlig upphandling - som arbetsmarknadsverktyg

Social hänsyn i offentlig upphandling - som arbetsmarknadsverktyg Social hänsyn i offentlig upphandling - som arbetsmarknadsverktyg Om Göteborgs Stads pilotprojekt 2013-2015 Agenda Bakgrund Pilotprojektet för social hänsyn i upphandling Utmaningar och nästa steg Frågor

Läs mer

Månadsrapport SEPTEMBER

Månadsrapport SEPTEMBER Månadsrapport SEPTEMBER Inledning I Stockholmsregionen bor en femtedel av Sveriges befolkning och antalet invånare i länet beräknas fortsätta att öka med 35 000-40 000 personer årligen. Det är landstingets

Läs mer

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Sammanfattning Miljö och bygg Ove Johansson, verksamhetschef "Vi är mycket stolta över att vi lyckades med nämndens mål för bra bemötande och tillgänglighet. Det gav

Läs mer

Samverkansavtal för gemensam Servicenämnd i Älvdalen avseende löneadministration för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01

Samverkansavtal för gemensam Servicenämnd i Älvdalen avseende löneadministration för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01 Samverkansavtal för gemensam Servicenämnd i Älvdalen avseende löneadministration för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Bakgrund och syfte 2. Ändamål

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Stadsarkivet Informationsförsörjning och utveckling DNR 9.4-18844/14 Sida 1 (6) 2014-12-18 Arkivmyndighetens beslut 2014:33 Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Bolag Koncernen Mässfastigheter

Läs mer

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2004-11-25 (Formalia reviderad 2014-06-02) Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman:

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt Riktlinje för organisation och finansiering av projekt tillhör Ett program för digital förnyelse The Capital of Scandinavia Innehåll 1 Inledning... 3 2 Styrning och ledning av projekt och portföljer...

Läs mer

Ägardirektiv för Växjöbostäder AB

Ägardirektiv för Växjöbostäder AB Styrande dokument Ägardirektiv för Växjöbostäder AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Ägardirektiv för Växjöbostäder AB Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige 2015-02-24

Läs mer