Kommunstyrelsens reviderade budget och verksamhetsplan för 2014 med inriktning för

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsens reviderade budget och verksamhetsplan för 2014 med inriktning för 2015-2016"

Transkript

1 SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen SID 1 (2) KS/2013:298 TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsens reviderade budget och verksamhetsplan för 2014 med inriktning för Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade per att revidera kommunstyrelsens budgetramar för 2014 med anledning av att exploateringsverksamheten har flyttat från stadsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen. I detta reviderade förslag har denna budgetpost inkluderats. Vid sidan av detta handlar det om enbart mindre kompletteringar på vissa delar. Några tillkommande upphandlingar i konkurrensplanen, några justeringar i internkontrollplanen samt justeringar av några mål utifrån fullmäktiges beslut om verksamhetsplan och budget. I övrigt är det samma förslag till verksamhetsplan och budget, som kommunstyrelsen beslutade om Kommunstyrelsen beslutade i juni 2013 om förutsättningarna för budget 2014 med inriktning för 2015 och Utgångspunkten för budget 2014 är en sammanhållen målstyrning, där kommunfullmäktige anger prioriterade målområden, inriktningsmål och ekonomiska ramar för nämnderna. Nämnderna ska, med utgångspunkt från kommunfullmäktiges inriktningsmål och effektmål, precisera och fastställa en verksamhetsplan och budget utifrån föreslagna ekonomiska ramar. I detta arbete ska även hänsyn tas till viktiga förändringar i omvärlden såsom ändringar i lagstiftningen och förändringar i befolkningsstrukturen. Styrelse och nämnder ska också till sin budget och verksamhetsplan besluta om åtagande med efterföljande kvalitetsdeklarationer, internkontrollplan och konkurrensutsättningsplan för verksamheten. Särskilda verksamhetsanknutna uppdrag kopplade till målområdena och inriktningsmålen har formulerats. Uppdragen som åläggs styrelse och nämnder ska styra mot att uppfylla de stadsövergripande inriktningsmålen. Uppdragen ska utföras inom ramen för budgetramarna. Utifrån styrelsens och nämndernas mål och ekonomiska ramar ska förvaltningsledningen utarbeta verksamhetsplan och budget i dialog med sina enheter. Nämndmål ska arbetas fram och därefter ska enheterna beskriva sina mål dvs. hur enheterna har för avsikt att arbeta för att uppnå nämndens och stadens mål. Enheternas mål ska i sin tur brytas ned till individuella mål för varje medarbetare. De individuella målen tydliggör medarbetarens ansvar och befogenhet i det gemensamma arbetet med att uppnå enhetens, nämndens och stadens mål. För kommunstyrelsens del har arbetet med verksamhetsplan och budget drivits av stadsledningsförvaltningens olika avdelningar. I verksamhetsplanen och budgeten redovisas de övergripande målen/uppdragen, de prioriterade frågorna för styrelsen och förvaltningen, samt görs en övergripande redovisning av hur budgetramen fördelas mellan

2 2 (2) olika verksamheter. Utifrån kommunstyrelsens beslut kommer avdelningarna på förvaltningen att fördjupa verksamhetsplanen bland annat genom att bryta ner målen till aktiviteter och serviceåtaganden. Stadsledningsförvaltningens uppgift är att biträda kommunstyrelsen med ledning och styrning av övergripande och strategiska frågor. Förvaltningen ansvarar dessutom för samordning av och stöd till stadens övriga förvaltningar. Den nya organisationen från 1 september 2013 avser att förstärka och utveckla dessa roller. Kvalitetsdeklarationer Till detta års budget och verksamhetsplan fanns i oktoberärendet med en kvalitetsdeklaration avseende konsumentvägledningen. Till denna reviderade budget och verksamhetsplan bifogas även en kvalitetsdeklaration avseende vigslar. Denna kvalitetsdeklaration fastställs i och med att kommunstyrelsen godkänner reviderad budget och verksamhetsplan. Beslut Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens reviderade budget och verksamhetsplan för 2014 med inriktning för , enligt förvaltningens förslag. Kristina Tidestav Anders Offerlind Christer Lindberg Stadsdirektör Förvaltningschef Förvaltningschef /Ekonomichef Sofia Birk Jenny Birkestad Peter Granström Åsa Bergström Personalchef Avdelningschef Exploateringschef Näringslivschef

3 Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget för 2014 med inriktning för Reviderad version

4 Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 2014, med inriktning för Bakgrund Övergripande mål och uppdrag Verksamhet och organisation Personal Budget Taxor och avgifter Konkurrensutsättning Internkontroll Bilaga 1: Konkurrensplan Bilaga 2: Internkontrollplan

5 1. Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade i juni 2013 om förutsättningarna för budget 2014 med inriktning för 2015 och Utgångspunkten för budget 2014 är en sammanhållen målstyrning, där kommunfullmäktige anger prioriterade målområden, inriktningsmål och ekonomiska ramar för nämnderna. De fyra prioriterade målområdena är Solna i utveckling, levande stad, trygghet och lärande för solnabornas bästa samt god ekonomisk hushållning. Till dessa målområden kopplas inriktningsmål, som anger den inriktning som staden ska sträva efter att uppnå och har sin utgångspunkt i visionen om det levande och trygga Solna, som förenar hållbar utveckling med en god ekonomisk hushållning för att trygga framtidens välfärd. Nämnderna ska, med utgångspunkt från kommunfullmäktiges inriktningsmål och effektmål, precisera och fastställa en verksamhetsplan och budget utifrån föreslagna ekonomiska ramar. I detta arbete ska även hänsyn tas till viktiga förändringar i omvärlden såsom ändringar i lagstiftningen och förändringar i befolkningsstrukturen. Styrelse och nämnder ska också till sin budget och verksamhetsplan besluta om åtagande med efterföljande kvalitetsdeklarationer, internkontrollplan och konkurrensutsättningsplan för verksamheten. Särskilda verksamhetsanknutna uppdrag kopplade till målområdena och inriktningsmålen har formulerats. Uppdragen som åläggs styrelse och nämnder ska styra mot att uppfylla de stadsövergripande inriktningsmålen. Uppdragen ska utföras inom ramen för budgetramarna. Utifrån styrelsens och nämndernas mål och ekonomiska ramar ska förvaltningsledningen utarbeta verksamhetsplan och budget i dialog med sina enheter. Nämndmål ska arbetas fram och därefter ska enheterna beskriva sina mål dvs. hur enheterna har för avsikt att arbeta för att uppnå nämndens och stadens mål. Enheternas mål ska i sin tur brytas ned till individuella mål för varje medarbetare. De individuella målen tydliggör medarbetarens ansvar och befogenhet i det gemensamma arbetet med att uppnå enhetens, nämndens och stadens mål. För kommunstyrelsens del har arbetet med verksamhetsplan och budget drivits av stadsledningsförvaltningens olika avdelningar. I verksamhetsplanen och budgeten redovisas de övergripande målen/uppdragen, de prioriterade frågorna för styrelsen och förvaltningen, samt görs en övergripande redovisning av hur budgetramen fördelas mellan olika verksamheter. Utifrån kommunstyrelsens beslut kommer avdelningarna på förvaltningen att fördjupa verksamhetsplanen bland annat genom att bryta ner målen till aktiviteter och serviceåtaganden. Samtliga nämnder kommer att redovisa sina budgetar till kommunstyrelsen i oktober månad. Kommunfullmäktige fastställer i november de ekonomiska ramarna, finansiella och verksamhetsanknutna mål samt skattesatsen för kommande år. 3

6 2. Övergripande mål och uppdrag Kommunstyrelsen och stadsledningsförvaltningens verksamhet styrs till stor del av de stadsövergripande inriktningsmålen och effektmålen. De mest relevanta redovisas nedan. På några områden har kommunstyrelsen valt att komplettera med egna nämndmål. I verksamhetsplan och budget för 2014 har uppdrag kopplats till målområdena och inriktningsmålen. Uppdragen ska styra mot att uppfylla de stadsövergripande inriktningsmålen. Kommunstyrelsen och stadsledningsförvaltningen har ansvaret för följande uppdrag; Målområde Solna i utveckling Solna ska vara en stad i utveckling, som skapar förutsättningar för att möta den stora efterfrågan som finns på att bo, leva och verka i staden. Staden ska erbjuda en attraktiv miljö, som kännetecknas av mångfald och tolerans, och som gör att boende och besökare trivs. Solna ska också erbjuda ett bra företagsklimat, som ger företag goda förutsättningar att starta, etableras och växa. Solna ska vara en aktiv aktör i den växande Stockholmsregionen, som tar vara på möjligheterna att skapa förutsättningar för nya jobb, tillväxt och välfärd. Under detta målområde är alla tre stadsövergripande effektmål samt ett uppdrag, utgångspunkten för Kommunstyrelsens egen verksamhetsplanering. Effektmål År 2014 År 2015 År 2016 Medborgarnas nöjdhet med att bo och leva i Solna ska minst bibehållas i medborgarundersökningen år 2014 jämfört med år (År 2012 NRI 66) Lika med eller högre jämfört med Lika med eller högre jämfört med Lika med eller högre jämfört med Företagarnas nöjdhet med Solna stads service ska öka till minst nöjdhetsindex 75 i Stockholm Business Alliance serviceundersökning år (År 2013 NKI 70) Solna stad ska tillhöra de tre främsta i Svenskt Näringslivs ranking av Sveriges mest företagsvänliga kommun. (År :a plats) Ingen mätning görs NKI Ingen mätning görs. 1 3 plats 1 3 plats 1 3 plats Uppdrag Kommunstyrelsen får i uppdrag att under utreda en långsiktigt hållbar utbyggnads- och investeringstakt för staden för de kommande åren. Utredningen påbörjas under hösten 2013 och slutförs under år Nämndmål för kommunstyrelsen inom detta målområde Utifrån Solna stads inriktningsmål har följande nämndmål formulerats för stadsledningsförvaltningen. 4

7 Tillväxten och förnyelsen av Solnas näringsliv ska fortsätta utvecklas positivt och i en högre grad än i övriga kommuner. Målområde Levande stad Solna ska vara en levande och sammanhållen stad med en god miljö, som tar vara på närheten till natur och storstad. Staden ska bygga vidare på dessa kvaliteter och växa på ett stadsmässigt, tillgängligt och miljövänligt sätt. Stadsmiljön ska vara ren och snygg, samtidigt som stadens fastigheter ska underhållas och utvecklas. Solnaborna ska kunna kombinera ett attraktivt boende och ett stimulerande arbete med en rik fritid, som bidrar till att skapa trivsel och välbefinnande. Staden ska underlätta för att Solnabor, Solnaföretag och besökare ska kunna leva och verka miljövänligt. Under detta målområde är ett av de fem stadsövergripande effektmålen samt tre uppdrag, utgångspunkten för Kommunstyrelsens egen verksamhetsplanering. Effektmål År 2014 År 2015 År 2016 Medborgarnas upplevelse av hur tryggt det är att vistas i Solna ska minst bibehållas i medborgarundersökning år 2014 jämfört med (År 2012 NRI 62) Lika med eller högre jämfört med Lika med eller högre jämfört med Uppdrag Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med stadsbyggnadsnämnden utarbeta en översiktsplan och en cykelplan för staden. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med stadsbyggnadsnämnden verka för att öka framkomligheten i Solna. I detta uppdrag ingår bl.a. att verka för att en utbyggnad av kollektivtrafiken i Solna. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med samtliga nämnder utreda hur personer med funktionsnedsättning ska få ökad tillgänglighet till att kunna delta i samhällslivet. I uppdraget ingår även att involvera kompetens som finns hos myndigheten för handikappolitisk samordning, Handisam. Lika med eller högre jämfört med Målområde Trygghet och lärande för solnabornas bästa Solna ska vara en stad som ger Solnaborna möjlighet att forma sina liv efter egna förutsättningar och delta i samhällslivet. Solnaborna ska kunna trygga sin försörjning genom eget arbete. Den omsorg som Solna stad finansierar ska finnas som ett naturligt stöd för Solnabor, som behöver den under olika skeden i livet. Förskolor och skolor i Solna ska ge barn, ungdomar och vuxna kunskaper och erfarenheter, som rustar dem för livet och ger goda möjligheter till fortsatta studier och arbete. Kunskap och lärande ska uppmuntras och värderas högt. Under detta målområde är ett stadsövergripande effektmål samt två uppdrag, utgångspunkten för Kommunstyrelsens egen verksamhetsplanering. 5

8 Effektmål År 2014 År 2015 År 2016 Andelen Solnabor med egen försörjning ska fortsätta ligga på en högre nivå jämfört med genomsnittet i Stockholms län och riket. Högre nivå jämfört med genomsnittet i Stockholms län och riket. Högre nivå jämfört med genomsnittet i Stockholms län och riket. Uppdrag Kommunstyrelsen och omvårdnadsnämnden får i uppdrag att tillsammans utreda och förbereda för en eventuell kommunalisering av hemsjukvården. Kommunstyrelsen och omvårdnadsnämnden får i uppdrag att tillsammans utreda och utveckla stadens arbete inom LSS inklusive att kontinuerligt dimensionera antalet LSS-bostäder i Solna. Högre nivå jämfört med genomsnittet i Stockholms län och riket. Målområde God ekonomisk hushållning Solna ska vara en stad med en långsiktigt hållbar ekonomi. Staden ska ta ansvar för framtidens välfärd genom att balansera kostnader för dagens verksamheter och behovet av att göra avsättningar för kommande investeringar. Alla verksamheter som Solna stad finansierar ska vara av god kvalitet och kostnadseffektiva. Det ställer krav på styrning och uppföljning av sambandet mellan resurser, prestationer, resultat och effekter i verksamheterna. Det ställer också krav på ständig prioritering, effektivisering och förnyelse av verksamheterna. En viktig del är också stadens medarbetares engagemang, vilket är en förutsättning för en organisations möjligheter att nå goda resultat. Under detta målområde är alla sex stadsövergripande effektmål samt alla fem uppdragen, utgångspunkten för Kommunstyrelsens egen verksamhetsplanering. Utifrån dessa har under detta område formulerats nämndmål. Effektmål År 2014 År 2015 År 2016 Solnas kommunala skattesats ska bibehållas på nuvarande nivå. (År ,12 per skattekrona) 17,12 per skattekrona 17,12 per skattekrona 17,12 per skattekrona Solna stads resultat enligt balanskravet ska år 2014 minst 45 mkr 54 mkr 64 mkr uppgå till 45 mkr. (År 2013 budgeterat resultat 40 mkr) Solna stads nettoinvesteringar ska inte överstiga 700 mkr över en rullande femårsperiod. (År mkr över en rullande femårsperiod) 700 mkr över en rullande femårsperiod 700 mkr över en rullande femårsperiod 700 mkr över en rullande femårsperiod Solna stad ska vara en av Sveriges tre mest kostnadseffektiva kommuner. (Bokslut år :a plats) Medborgarnas nöjdhet med Solna stads verksamheter ska minst bibehållas i medborgarundersökning år 2014 jämfört med år (År 2012 NMI 51) Solna stads medarbetares engagemang ska öka till minst plats (Bokslut 2013) Lika med eller högre jämfört med plats (Bokslut 2014) Lika med eller högre jämfört med plats (Bokslut 2015) Lika med eller högre jämfört med HME 74 HME 77 HME 79

9 HME 74 i 2014 års medarbetarundersökning. (År 2013 Solna HME 71) Uppdrag Kommunstyrelsen har under åren i uppdrag att göra en översyn av styrning och organisering av stadens stödprocesser samt genomföra nödvändiga förändringar för att säkerställa hög kvalitet och kompetens samt effektivitet. Kommunstyrelsen har under åren i uppdrag att göra en översyn av styrningen och strukturen för stadens företag. Kommunstyrelsen har under åren i uppdrag att tillsammans med nämnderna göra en översyn och revidering av stadens gemensamma styrdokument. Kommunstyrelsen har under åren i uppdrag att tillsammans med nämnderna utreda hur stadens arbete med styrning och uppföljning av entreprenader kan utvecklas och förbättras. I detta uppdrag ingår uppdraget att se över stadens upphandlingsorganisation. Kommunstyrelsen ska under åren utarbeta och implementera en strategi för lokalförsörjningen i Solna stad, vilket bl.a. inkluderar en strategi för hyressättningen. Nämndmål för kommunstyrelsen inom detta målområde Utifrån Solna stads inriktningsmål har följande nämndmål formulerats för stadsledningsförvaltningen. Nämndmål: Stadsledningsförvaltningens styrfunktioner ska under 2014 beskriva och tydliggöra arbetssätten för utveckling av rollen att biträda kommunstyrelsen i styrning, ledning och samordning av staden. Medborgarnas nöjdhet med Solna stads information ska i 2014 års medborgarundersökning öka till minst 55. (År 2012 NII 51) Stadsledningsförvaltningens HME (Hållbart medarbetareengagemang) ska i 2014 års medarbetarundersökning öka till minst 76. (År 2013 HME 74) Stadsledningsförvaltningens stödfunktioner ska under 2014 beskriva och tydliggöra den service och de tjänster som erbjuds stadens fackförvaltningar. Nämndmål för överförmyndarnämnden Utifrån Solna stads inriktningsmål har följande nämndmål formulerats för stadsledningsförvaltningen. Nämndmål: Solnabor som genom beslut inte själva förvaltar sin egendom ska känna sig trygga med att stadens tillsyn ger dem skydd mot rättsförluster. Indikator: Minst 99 % av årsräkningarna ska granskas utan vitesföreläggande. 7

10 Inom tre månader ska utredning och beslut fattas om begäran om god man förutsatt att alla handlingar inkommit. (aug % granskade beslut saknas i några fall) Före juli månads utgång ska 100 % av alla årsräkningar som är kompletta och inkomna i tid vara granskade. (juli %) 8

11 3. Verksamhet och organisation Politisk verksamhet I kommunstyrelsens budgetram innefattas ett antal politiska verksamheter. Det är budgeten för: Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen, med ett antal beredningar/kommittéer/råd som arvodeskommitté, rådet för funktionshinderfrågor, likabehandlingskommitté, internationell kommitté Kontant partistöd Partistöd i form av resurser som politiska sekreterare Utöver dessa politiska verksamheter så omfattar kommunstyrelsens budgetram också medel för valnämndens och överförmyndarnämndens verksamheter i de delar som inte avser personalkostnader. Kostnader för personal som stöder de politiska verksamheterna finns i sin helhet inom stadsledningsförvaltningen. Kommittéerna och de tvärsektoriella frågorna Likabehandlingskommittén och internationella kommittén är politiskt sammansatta beredningsorgan till kommunstyrelsen som regelmässigt ska fungera som remissinstans inför beslut inom respektive område. Kommittéernas uppdrag finns fastlagt i direktiv som har antagits av kommunstyrelsen den 11 april Kommittéerna ska samordna, stimulera, främja, kunskapsutveckla inom området samt följa det internationella respektive likabehandlingsarbetet i staden. Kommittéerna har inför 2012 närmare beskrivit sitt blivande arbete i verksamhetsplaner. Den huvudsakliga inriktningen kvarstår inför Kommunstyrelsen biträds dels av de två kommittéerna och dels av stadsledningsförvaltningen. Arbetet med de tvärsektoriella frågorna; likabehandling och internationellt arbete, ska harmonisera med målarbetet, bidra till visionen om det levande och trygga Solna samt vara en del av stadens kvalitetsutvecklingsarbete. Det internationella arbetet ska i huvudsak användas som en metod för verksamhets- och kvalitetsutveckling. Genom att göra internationella jämförelser och identifiera goda exempel skapas förutsättningar för att lära av andra och samarbeta kring gemensamma utmaningar. Det internationella arbetet ska också bidra till att ge barn och ungdomar förutsättningar att verka i en globaliserad värld. Staden ska bidra till att uppfylla målen i EU:s tillväxtstrategi Europa Internationella kommittén ska verka för att intentionerna ovan uppfylls. Detta sker bl.a. genom samråd och dialog, styrdokumentsöversyn, informationsmaterial, resebidrag, nätverk, kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte. 9

12 Likabehandlingsarbetet utgår från diskrimineringslagen som förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Ur ett jämställdhetsperspektiv ligger fokus i första hand på att utveckla modeller för att ta fram och analysera könsuppdelad statistik, indikatorer och nyckeltal. Arbetet för ökad tillgänglighet för funktionsnedsatta personer ska beaktas i stadens verksamheter. Det är också angeläget att analysera verksamheten ur ett integrationsperspektiv för att utveckla ett interkulturellt förhållningssätt i det mångkulturella Solna och motverka främlingsfientlighet och rasism. Likabehandlingskommittén ska verka för att staden arbetar proaktivt med samtliga likabehandlingsperspektiv för att alla medborgare ska få likvärdigt bemötande och service av stadens medarbetare. Detta sker bl.a. genom samråd och dialog, styrdokumentsöversyn, informationsmaterial, bidrag, priser, nätverk, kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte. Råden Kommunstyrelsen har utsett representanter till kommunala pensionärsrådet och till rådet för funktionshinderfrågor. Nuvarande arbetsordningar ska fungera åtminstone under hela innevarande mandatperiod. Under år 2013 har en ny arbetsordning beslutats av kommunstyrelsen för rådet för funktionshinderfrågor. Det betonas att rådets arbete i fortsättningen är väl integrerat i stadens likabehandlingsarbete och att det därmed finns en nära relation med likabehandlingskommittén. Det huvudsakliga syftet med bägge råden är att uppfylla de krav på samverkan som ställs i socialtjänstlagen om samråd och ömsesidig information och dialog mellan staden och företrädare för dels pensionärsorganisationerna, dels handikapporganisationerna. Råden ska ge intresseorganisationerna möjlighet att följa utvecklingen och initiera frågor som kan påverka utvecklingen. Vidare ska råden fungera som remissinstans i sina respektive sakfrågor. Råden består därför dels av politiska representanter dels representanter från intresseföreningarna, men råden ska inte delta i den partipolitiska behandlingen. Administrativt sköts pensionärsrådet av personal från omvårdnadsförvaltningen och omvårdnadsnämnden finansierar dess kostnader. Rådet för funktionshinderfrågor administreras av stadsledningsförvaltningen och finansieras av kommunstyrelsen. Stadsledningsförvaltningen Stadsledningsförvaltningens uppgift är att biträda kommunstyrelsen med ledning och styrning av övergripande och strategiska frågor. Förvaltningen ansvarar dessutom för samordning av och stöd till stadens övriga förvaltningar. Sedan 1 september 2013 är stadsledningsförvaltningen organiserad i en stab och fyra avdelningar Avdelningen för ekonomi- och verksamhetsstyrning HR-avdelningen 10

13 Kansli- och arkivavdelningen Avdelningen för service och utvecklingsstöd Stadsdirektören och staben (inkl exploatering, projekt och näringsliv) Stadsledningsförvaltningen leds av stadsdirektören, som ansvarar för hela förvaltningens verksamhet och för stadens förvaltningschefer samt därmed indirekt för stadens organisation. Uppgifterna består i att styra och samordna hela den kommunala verksamheten och biträda kommunstyrelsen i arbetet med styrning och ledning av koncernen. Det innefattar också ett övergripande ansvar för fullgörandet av kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Stadsdirektören ska ha fokus på övergripande strategiska frågor för staden och har stöd av en stab och fyra avdelningar på stadsledningsförvaltningen, som ansvarar för frågor inom ramen för respektive ansvarsområde. Under det kommande året ligger fokus på att förstärka förvaltningens roll i att biträda kommunstyrelsen i styrningen, ledningen och samordningen av staden. Inriktningen är att stärka det strategiska och samordande arbetet inom förvaltningen liksom den analytiska kapaciteten, utveckla det stadsövergripande perspektivet, fördjupa samordningen av den verksamhetsmässiga och ekonomiska styrningen samt att driva utvecklingen mot ett tydligare medborgar/brukar/ kundfokus. Det ställer krav på en förnyelse och effektivisering av de omfattande stödprocesser som hanteras inom stadsledningsförvaltningen. I staben ligger ansvaret för övergripande frågor om infrastruktur, exploatering, stora projekt och investeringar samt näringslivs- och besöksnäringsområdet Exploatering Exploateringsenheten har en central roll i byggandet av det nya Solna, med exploatering för bostäder, samhällsservice och företagsområden. Enheten ansvarar för utvecklingen och förvaltningen av stadens mark och hanterar inom ramen för detta marköverlåtelser, tomträttsupplåtelser och arrenden. Vid planering och exploatering av såväl stadens egen som privatägd mark bevakar enheten att stadens intressen tas tillvara och att exploatören/markägaren bidrar till utbyggnaden av erforderliga kommunala anläggningar genom att erlägga exploateringsbidrag till staden. I enhetens uppgifter ingår att följa markutvecklingsprojekten från första idé fram till genomförandefasen, och att därvid styra projekten mot uppställda mål, budget och tidplaner. Exploateringsenheten var tidigare en del av staben för stora projekt och exploatering på stadsbyggnadsförvaltningen, men är sedan 1 september 2013 flyttad till stadsdirektörens stab. Prioriterade aktiviteter Utöver den löpande verksamheten kommer exploateringsenheten det kommande året att arbeta intensivt med utveckling av de processer och verktyg som behövs för verksamheten. Följande aktiviteter kommer att prioriteras. 11

14 Bevakningen av pågående planärenden ska intensifieras genom aktiv medverkan under hela planprocessen. En översyn och utveckling av arbetsformerna under plan- och exploateringsprocessen, inklusive utveckling av stödjande verktyg, ska genomföras i nära samarbete med stadsbyggnadsförvaltningen. Processbeskrivningar och rutiner ska utvecklas för en rad aktiviteter, bland annat exploateringsprocessen och den löpande tomträtts- och arrendeförvaltningen. Förslag till styrande dokument för bland annat markförsäljning, exploateringssamverkan, tomträtts- och arrendeförvaltning ska tas fram. Näringslivsarbete Näringslivsenheten ansvarar för stadens strategiska näringslivsarbete med syfte att utveckla Solna som företags- och besöksplats. Arbetet sker i samarbete med övriga förvaltningar i staden och genom samverkan i stadens kommuninterna näringslivsråd. Näringslivsarbete inkluderar besöksnäringsutveckling. Näringslivsenheten fungerar också som stadens övergripande företags- och evenemangslots genom att ansvara för samordning av stadens operativa näringslivsarbete. Det operativa ansvaret för tillståndsgivning samt genomförande av värdstadsaktiviteter vid evenemang är dock fördelat på en rad olika förvaltningar. Näringslivsenheten är sammankallande till stadens tillstånds- och evenemangsnätverk, leder tillväxtfrämjande projekt samt ansvarar för stadens kommunikation med målgrupperna företagare och besökare. Arbetet drivs på uppdrag av stadsdirektören av näringslivschefen, tillika chefen för kompetensförvaltningen. Prioriterade aktiviteter Utveckla utvecklingsdialogen med näringslivet i olika företagsområden. Utveckla och implementera en stödet till tillväxtföretag i Solna. Utveckla samarbetet med nordväst kommuner kring sommarjobb starta eget. Utveckla entreprenörskap i grundskola/gymnasiet i samverkan med barn- och utbildningsnämnden och eventuellt nordvästkommuner. Tydliggöra ansvar- och rollfördelning och arbetsprocessen mellan Näringslivsenhet och kultur- och fritidsnämnden gällande Solna som besöks-/evenemangsplats. 12

15 Avdelningen för Ekonomi- och verksamhetsstyrning Avdelningen för ekonomi- och verksamhetsstyrning arbetar renodlat med stadsövergripande styrningsfrågor och ansvarar för stadens sammanhållna ekonomi- och verksamhetsstyrning. I detta ansvar ingår frågor om strategiska ekonomi- och finansfrågor, verksamhetsstyrning, kvalitetsutveckling, internationella frågor, likabehandling, omvärldsbevakning och analys, bolagsstyrning samt upphandlings- och entreprenörsfrågor utifrån ett styrningsperspektiv. Avdelningen har därmed huvudansvaret för strategiska överväganden samt för styrning och uppföljning av stadens och koncernens ekonomi och verksamhet, som den av kommunfullmäktige fastställda styrmodellen utgår ifrån. Målsättningen är att stärka den verksamhetsmässiga och ekonomiska styrningen, utveckla det stadsövergripande och samordnade perspektivet i staden. Under verksamhetsåret planerar kommunstyrelsen att utveckla sin samordnade roll för att säkerställa att staden strategiskt arbetar med att skapa verksamhetsnytta genom sin användning av de tvärsektoriella perspektiven. Arbetet styr mot flertalet av stadens inriktnings- och effektmål samt mot flera av uppdragen. Nämnder och styrelser ska utifrån stadens inriktningsmål och av kommunfullmäktige antagna kvalitetspolicyn och strategin för Solna stad utarbeta generella åtaganden med efterföljande kvalitetsdeklarationer, som tydligt beskriver vilken service medborgaren/brukaren kan förvänta sig av staden. Kommunstyrelsen bistår nämnderna i detta arbete. Kommunstyrelsen avser att avvakta med arbetet att ta fram ett stadsövergripande kvalitetspris. Beträffande stadsövergripande kvalitetsdeklarationer kring tillgänglighet och bemötande är det också ett mer långsiktigt arbete. Prioriterade aktiviteter Analysera stadens ekonomiska förutsättningar på kort och lång sikt Utveckla stadsövergripande analysarbetet samt stärka stadsövergripande uppsikt Utveckla och stärka stadsövergripande styrning och uppföljning i samverkan med nämnderna Säkerställa nyckelmomenten i stadens budget, planering, uppföljning och kvalitetsarbete Utveckla stadens styrmodell inkl styrdokument, lednings- och styrmodell, bolagsstyrning och strategisk entreprenörsstyrning Kansli- och arkivavdelningen Kansli- och arkivavdelningen ansvarar för administrationen av samtliga nämnders, kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges ärendehantering, samt stadens centralarkiv. I avdelningen finns också stadens juristfunktion, säkerhetsansvarig och äldreombudsman/handikappkonsulent. Kansliet har också ett övergripande ansvar för att samordna frågor kring stadens nybyggnads- och upprustningsprogram för lokaler, samt medverkar i genomförandet av flera av kommunfullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen. 13

16 Sekretariatet ansvarar för administrationen och ärendehanteringen i nämnder, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Överförmyndarkansliet administrerar och hanterar ärenden för Överförmyndarnämnden. Inom funktionen finns också stadens centralarkiv. Äldreombudsmannen tillika handikappkonsulenten har till uppgift att vara en lots och rådgivare för allmänheten i de frågor som rör äldre och funktionshindrade, samt att bistå stadens förvaltningar och verksamheter kring frågor som rör äldre och funktionshindrade. Överförmyndarkansliet svarar för tillsyn över förvaltning som utövas av förmyndare, gode män och förvaltare, samt de övriga uppgifter som ankommer på nämnden enligt föräldrabalken eller annan särskild lagstiftning. Juristfunktionen stödjer såväl kommunstyrelsen som de övriga nämnderna och deras respektive förvaltningar. Därutöver stödjer enheten stadens hel- och delägda bolag. Det juridiska stödet består i huvudsak av två delar, dels preventivt juridiskt arbete, dels reparativt juridiskt arbete. Juristerna, som är två personer, är därutöver av länsstyrelsen utsedda vigselförrättare. Säkerhetsarbetet omfattar försäkringsfrågor och säkerhetsfrågor och därmed sammanhängande riskförebyggande åtgärder. Arbetet är i hög utsträckning inriktat på att samordna det arbete som ska genomföras på förvaltningarna. Arbetet omfattar även krisberedskapsplanering. De huvudsakliga aktiviteterna inom avdelningen består av att ge stöd till stadens verksamheter. I den nya organisationen kommer det löpande vara viktigt att se över förhållandet till övriga stöd- och servicefunktioner, samt ansvarsfördelningen till en kundtjänstfunktion. Sekretariatet kommer efter valet 2014 som alltid är fallet efter val få ökad belastning i form av administrationen kring val till nämnder mm. Prioriterade aktiviteter Utöver den löpande verksamheten kommer kansliet under 2014 att fokusera extra på följande prioriterade aktiviteter: Fortsatt utveckling av e-arkiv för staden. Genomföra arbete med valet till EU-parlamentet och de allmänna valen. Påbörja planeringen för utbildning av nya politiker efter valet Utreda förutsättningarna för gemensamt Överförmyndarkansli med närliggande kommuner. 14

Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget för 2015. med inriktning för 2016 2017

Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget för 2015. med inriktning för 2016 2017 Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget för 2015 med inriktning för 2016 2017 Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 2015 med inriktning för 2016 2017 1. Bakgrund... 3 2. Övergripande mål och

Läs mer

1 Kommunstyrelsen 2013

1 Kommunstyrelsen 2013 1 Kommunstyrelsen 2013 SOLNA STAD Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (2) 2012-10-15 110 Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget för 2013 - med inriktning för 2014 och 2015 (KS/2012:335) Sammanfattning

Läs mer

Reviderad budget och verksamhetsplan för kommunstyrelsen för 2016 med inriktning för 2017-2018

Reviderad budget och verksamhetsplan för kommunstyrelsen för 2016 med inriktning för 2017-2018 SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen 2015-11-27 SID 1 (1) KS/2015:506 TJÄNSTESKRIVELSE Reviderad budget och verksamhetsplan för kommunstyrelsen för 2016 med inriktning för 2017-2018 Sammanfattning Kommunstyrelsen

Läs mer

171 Kommunstyrelsens budget och verksamhetsplan för 2016 med inriktning för 2017-2018 (KS/2015:506)

171 Kommunstyrelsens budget och verksamhetsplan för 2016 med inriktning för 2017-2018 (KS/2015:506) SOLNA STAD Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (2) 2015-10-19 171 Kommunstyrelsens budget och verksamhetsplan för 2016 med inriktning för 2017-2018 (KS/2015:506) Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

Solna stads likabehandlingsplan med verksamhetsperspektiv för 2012 (med sikte på 2013-2014)

Solna stads likabehandlingsplan med verksamhetsperspektiv för 2012 (med sikte på 2013-2014) Solna stads likabehandlingsplan med verksamhetsperspektiv för 2012 (med sikte på 2013-2014) 1 Inledning Principen om likabehandling ska genomsyra hela Solna stad. Alla Solnabor ska i alla verksamheter

Läs mer

Årsredovisning för kommunstyrelsen 2013

Årsredovisning för kommunstyrelsen 2013 SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen 2014-03-07 SID 1 (1) KS/2014:79 TJÄNSTESKRIVELSE Årsredovisning för kommunstyrelsen 2013 Sammanfattning Stadsledningsförvaltningen har sammanställt årsredovisning

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Årsredovisning för kommunstyrelsen 2014

Årsredovisning för kommunstyrelsen 2014 SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen Årsredovisning för kommunstyrelsen 2014 SID 1 (1) KS/2015:122 TJÄNSTESKRIVELSE Årsredovisning för kommunstyrelsen 2014 Sammanfattning Stadsledningsförvaltningen har

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Verksamhetsplan Budget Överförmyndarnämnden

Verksamhetsplan Budget Överförmyndarnämnden Verksamhetsplan 2018-2020 Budget 2018 Överförmyndarnämnden Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen ----------------------------------------------------------------- 3 Omvärldsanalys --------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Österåkers Kommun 2015-2017 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Personalstatistik... 4 Förvärvsarbete och föräldraskap... 8 Trakasserier... 9 Lediga

Läs mer

Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget för 2012

Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget för 2012 Budget/Verksamhetsplan 2012 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget för 2012 med inriktning för 2013 2014 Reviderad version, december 2011 Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Sundbybergs stads styrmodell med principer för planering, uppföljning och ekonomistyrning

Sundbybergs stads styrmodell med principer för planering, uppföljning och ekonomistyrning 2016-09-26 1 (5) Kommunstyrelsen Sundbybergs stads styrmodell med principer för planering, uppföljning och ekonomistyrning Beslutsunderlag Förslag till Sundbybergs stads styrmodell med principer för planering,

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts Vårt ledningssystem Så styr, driver och utvecklar vi verksamheten i Motala kommun för att skapa största möjliga nytta för medborgare och kunder. Där människor och möjligheter möts Introduktion I din hand

Läs mer

Nämndsplan för valnämnden Antagen

Nämndsplan för valnämnden Antagen Nämndsplan för valnämnden Antagen 2011-08-22 1. Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunens övergripande styrdokument, verksamhetsplan 2011-2014. I planen finns, förutom den långsiktiga visionen,

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-2018. Budget 2016. Överförmyndarnämnden

Verksamhetsplan 2016-2018. Budget 2016. Överförmyndarnämnden Verksamhetsplan 2016-2018 Budget 2016 Överförmyndarnämnden Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen ----------------------------------------------------------------- 3 Omvärldsanalys --------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03 Kvalitetsstrategi för Umeå Kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) 1. UMEÅ KOMMUNS UTVECKLING OCH INRIKTNING PÅ KVALITETSARBETET... 3 2. VERKSAMHETSANPASSAT KVALITETSARBETE... 4 3. VILKA

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Tjänsteutlåtande 0 Österåker Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-10-20 Dnr KS 2015/0342 Till Kommunfullmäktige Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Sammanfattning Arbetet med lika rättigheter

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-15, 9 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Säters kommuns

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Beslut HSN 2013-12-11 HSN 1212-1455 BILAGA 2 Intern kontrollplan för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2014

Beslut HSN 2013-12-11 HSN 1212-1455 BILAGA 2 Intern kontrollplan för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2014 Intern kontrollplan för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2014 Målkategori: Effektiv och ändamålsenlig verksamhetsstyrning Riskområde Riskbeskrivning Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Rapportering

Läs mer

Reviderad budget och Verksamhetsplan

Reviderad budget och Verksamhetsplan Budget/Verksamhetsplan 2011 Kommunstyrelsen 2010-09-24 SID 1 (17) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Reviderad budget och Verksamhetsplan för 2011 Kommunstyrelsen Budget/verksamhetsplan för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Årsredovisning 2016 FAMILJERÄTTSNÄMNDEN

Årsredovisning 2016 FAMILJERÄTTSNÄMNDEN Årsredovisning 2016 FAMILJERÄTTSNÄMNDEN Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Nämndens ansvarsområden... 3 Viktiga händelser... 3 Solna stads styrning... 3 Mål och uppdrag... 4 Nämndmål... 4 Ekonomisk

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Program för uppföljning av privata utförare

Program för uppföljning av privata utförare Program för uppföljning av privata utförare Ks/ 2016:142 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för uppföljning av privata utförare Fastställt av kommunfullmäktige 2016-10-20

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

MÅNGFALDSPROGRAM FÖR SIGTUNA KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen den 19 april 2010. Dnr KS 2010:231

MÅNGFALDSPROGRAM FÖR SIGTUNA KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen den 19 april 2010. Dnr KS 2010:231 MÅNGFALDSPROGRAM FÖR SIGTUNA KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen den 19 april 2010 Dnr KS 2010:231 Fotografier på framsidan Kompisar: Foto Shayfoto Kille pluggar: Foto Anna Wahlström Fotbollsmatch: Foto

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Program för lika villkor vid Uppsala universitet

Program för lika villkor vid Uppsala universitet Dnr UFV 2015/766 Program för lika villkor vid Uppsala universitet Fastställt av konsistoriet 2016-06-16. Innehållsförteckning Rektors förord 3 Inledning 4 Ansvar 4 Utgångspunkter 4 Uppföljning 5 och strategier

Läs mer

Anvisningar för bidrag till utomstående organisationer

Anvisningar för bidrag till utomstående organisationer Utbildningsförvaltningen Avdelningen för ekonomi och styrning Anvisningar Sida 1 (6) 2016-09-19 Reviderade 2016-11-24 Område för bidragsgivning Av reglementet för utbildningsnämnden framgår det att nämnden:

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Program för uppföljning och insyn

Program för uppföljning och insyn Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag av Österåkers kommun Rev 2015-06-15 Bakgrund Riksdagen har beslutat om förändringar i kommunallagen med syfte att

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret

Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 1 (8) Mångfalds- och jämställdhetsplan för trafikkontoret 2013-2015 Inledning Trafikkontorets styrgrupp för mångfalds- och jämställdhetsgrupp, med representanter från alla avdelningar, de fackliga organisationerna

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Beståndsdelar Styrmodell Styrande dokument Budgetprocess Mål och uppdrag i budget 2016-2018

Läs mer

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske.

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske. KOMMUNKONTORET 2004-01-20 1 Sundbybergs stads policy för intern kontroll Inledning Denna policy avser inte att reglera vad som är god intern kontroll. Varje nämnd ska utforma och utföra den egna kontrollen

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

3. Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen

3. Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen Sid 1 (5) Tjänsteskrivelse 2016-09-07 Näringslivsprogram Näringslivsprogrammet utgår från det kommunövergripande målet Gävle kommun bidrar till att skapa goda förutsättningar för företagande och arbetstillfällen.

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy 2009-09-14, 120 Kommunfullmäktige

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy för Köpings kommun Kvalitetspolicyn ingår i kommunens styrmodell inom ramen för kommunfullmäktiges policy för verksamhets- och ekonomistyrning.

Läs mer

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag 2 (6) Innehållsförteckning Policy för internkontroll... 1 för Stockholms

Läs mer

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2004-11-25 (Formalia reviderad 2014-06-02) Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman:

Läs mer

Ulrika Wenn Susanne Eriksson Maria Walther Rosenberg 43. Bo Lindgren. Ulrika Wenn. Bo Lindgren

Ulrika Wenn Susanne Eriksson Maria Walther Rosenberg 43. Bo Lindgren. Ulrika Wenn. Bo Lindgren Protokoll 1 (12) Plats och tid: Guldsmeden. hörnrummet 9.00-10:30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Alf Norberg (V) Bo Lindgren (S) Eva Cronberg (C) Lena Lindström (S) Eva Hallander (S) Övriga

Läs mer

Riktlinje för riskanalys och intern kontroll

Riktlinje för riskanalys och intern kontroll KOMMUNLEDNINGSKONTORET Riktlinje för riskanalys och intern kontroll Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om 17 juni 2015. Dokument-ID Dokumentnamn Fastställd av Gäller från Sida [XX-00-00]

Läs mer

PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER

PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER Ledningskontoret 2012-04-10 1(5) PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER Fastställd av Kommunstyrelsen den 10 april 2012, 31 BAKGRUND Diskrimineringslagen gäller från den 1 januari

Läs mer

Plan för uppföljning och insyn av privat driven verksamhet

Plan för uppföljning och insyn av privat driven verksamhet Kommunledningsförvaltningen Anders Åström,0550-88421 anders.astrom@kristinehamn.se Kerstin Gustafsson, 0550-88452 kerstin.gustafsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2016-02-17 Ks/2016:25 Sida 1(4)

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Ekonomisk process budget, mål och uppföljning

Ekonomisk process budget, mål och uppföljning 1 (6) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2013-11-13, 147 Uppdateras: 2015 budget, mål och uppföljning Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Processbeskrivning året före

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program 1 (7) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2010-04-20, 18 Uppdateras: 2015 Styrdokument för personalarbetet på samtliga arbetsplatser i Strömsunds kommun. Strömsunds kommun

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Kvalitetspolicy för Österåkers kommun ÖFS 2010:14 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-06-14, 88 (dnr KS 2009.31 009) 1. Sammanfattning Kvalitetspolicyn utgör en del av kommunens

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 22 1 (8) REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Fastställt av kommunfullmäktige 2007-06-04, 56 Syfte reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att styrelser och

Läs mer

Likabehandling - handlingsplan 2013-2015

Likabehandling - handlingsplan 2013-2015 Likabehandling - handlingsplan 2013-2015 Vi vill motverka diskriminering av människor på grund av kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder,

Läs mer

Policy. Personalpolicy för Luleå kommunkoncern

Policy. Personalpolicy för Luleå kommunkoncern Policy Personalpolicy för Luleå kommunkoncern 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Policy Personalpolicy för Luleå kommunkoncern 2016 Tills vidare vid beslut Dokumentansvarig Senast reviderad

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad POLICY Miljöpolicy för Solna stad POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB

Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs genom riktlinjer, förhållningssätt,

Läs mer

policy modell plan program regel riktlinje rutin strategi taxa policy för lön ... Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2015-10-12 152

policy modell plan program regel riktlinje rutin strategi taxa policy för lön ... Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2015-10-12 152 modell policy policy för lön plan program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2015-10-12 152 Ansvarig: Personalchef Revideras:

Läs mer

KVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY

KVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY KVALITETSPOLICY Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY Kvalitetspolicy Haninge kommun Avsiktsförklaring Ramen för kvalitetsarbetet utgörs av kommunfullmäktiges mål och budget-dokument. Policyn

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Kommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll

Kommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll Kommunledning Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS 2016-03-09 Reviderad: KS 2017-06-28 RIKTLINJE Intern kontroll 2/8 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 God

Läs mer

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning 1(5) Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2014-04-24 73 Reviderad: 2014-10-30 153, 2015-09-24 116 Reglemente för socialnämnden Sammansättning 1 Socialnämnden består av elva ledamöter och elva

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Inledning Det kommunala uppdraget formas genom att politiken gör en tolkning av medborgarnas behov och omsätter sin tolkning till prioriteringar i mål- och budgetprocessen. Beslut

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Regler för upphandling. Upphandlingsregler 1

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Regler för upphandling. Upphandlingsregler 1 Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för upphandling Upphandlingsregler 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Enligt kommunallagen ingår i kommunstyrelsens uppdrag att leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter.

Enligt kommunallagen ingår i kommunstyrelsens uppdrag att leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter. Styrdokument 1 Inledning Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sollefteå kommun definieras som en målmedveten och systematisk process för att påverka den samlade verksamheten i riktning mot önskat resultat,

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Regler för upphandling i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2011-03-23, 60 Reviderade av kommunstyrelsen 2012-11-28, 202 att gälla från 2013-04-01 Reviderade av fullmäktige 2013-09-18, 99.

Läs mer

Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011

Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011 Allmänna utskottet 2012 06 07 49 5 Socialnämnden 2012 06 20 103 8 Dnr 2011/645 70 Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011 Bilagor: Övergripande granskning av socialnämnden 2011 Tjänsteutlåtande

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 1 (3) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2014-01-08 2013-005797- AD Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 Reglemente för intern kontroll 1 ger anvisningar för hur intern

Läs mer

Innehåll. Verksamhetsplan Stadskansliet

Innehåll. Verksamhetsplan Stadskansliet Innehåll Verksamhetsplan 2015 Stadskansliet 1 Innehåll Köpings kommun Rapporten skriven av: Kajsa Landström Antagen av: Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se. 2 Innehåll Innehåll

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

Upphandling i kommunala bolag

Upphandling i kommunala bolag Revisionsrapport Upphandling i kommunala bolag Halmstads kommun Januari 2009 Bo Thörn Innehållsförteckning INLEDNING 1 UPPDRAG 1 GENOMFÖRANDE 1 RESULTAT 1 KOMMUNENS RIKTLINJER 1 HALMSTADS FASTIGHETS AB

Läs mer

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunstyrelsen Ansvarig samt giltighetstid: Mia Marklund 2017-2018 Diarienummer: KS-2016-315

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 43 KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och prioriterade aktiviteter Enligt kommunallagen ska revisorerna, i den omfattning som

Läs mer

Plan för intern kontroll 2015

Plan för intern kontroll 2015 2 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare B Rinander Datum 2015-03-25 Diarienummer GSN-2015-0516 Gatu- och samhällsmiljönämnden Plan för intern kontroll 2015 Förslag till beslut Gatu- och samhällsmiljönämnden

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin Kristianstads Renhållnings AB, Kristianstads Biogas AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer