ANSVARET FÖR FEL OCH GARANTI VID KÖP AV KONSUMTIONSVAROR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSVARET FÖR FEL OCH GARANTI VID KÖP AV KONSUMTIONSVAROR"

Transkript

1 ANSVARET FÖR FEL OCH GARANTI VID KÖP AV KONSUMTIONSVAROR I denna anvisning presenteras de principer som gäller ansvaret för fel och garantiutfästelser. Bestämmelserna om ansvar för fel finns i konsumentskyddslagens 5 kapitel ovh de tillämpas när produkten inte har någon garanti eller garantin har gått ut. För ansvaret för fel har det i lagen inte bestämts någon tidsgräns, utan den tid ansvaret gäller bestäms enligt varans förväntade livstid. En garanti är däremot en frivillig tilläggsförmån som säljaren, tillverkaren eller impotörer ger köparen. Garantigivaren ansvarat för att produkten fungerar en viss tid. Säljaren, importören och tillverkaren ansvarar för fel i vara enligt bestämmelserna i konsumentskyddslagens 5 kapitel. Bestämmelserna tillämpas på köp av konsumtionsvaror när säljaren är en näringsidkare och köparen en konsument. Med konsument avses en privatperson som skaffar en produkt för i huvudsak annat ändamål än för sin yrkesutövning. På auktioner på begagnade varor, där köparen kan delta personligen, tillämpas bestämmelserna i köplagen. Nä har varan ett fel? Bedömningen av fel baserar sig på avtalet mellan parterna. Enligt lagen skall varan i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning överensstämma med det som följer av avtalet. Varan har et fel t.ex. om den inte är lämplig för det ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet används. den inte är lämplig för det särskilda ändamål för vilket köparen har avsett att använda varan. Detta gäller om säljaren vid köpet måste ha insett detta ändamål och ändå inte före köpslutet har meddelat köparen att varan eventuellt inte är lämplig för användningssändamålet. det inte stämmer överens med den beskrivning säljaren har gett eller det prov eller den modell säljaren har lagt fram. varan till sin hållbarhet eller i övrigt inte överensstämmer med vad konsumenter i allmänhet har grundad anledning att förutsätta vid köp av en sådan vara. varan inte överensstämmer med de krav på t.ex. produktsäkerhet som ställs i lagen eller av myndigheter. varan inte åtföljs av de anvisningar som behövs för dess installering, montering, användning, skötsel eller förvaring. Anvisningarna skall ges på finska eller svenska, beroende på köparens modersmål. Endast om det är fråga om en vara som är avsedd för en mycket begränsad kundgrupp med särskild sakkunskap kan det vara tillräckligt att anvisningarna ges på engelska. Anvisningarna skall också ges i en sådan form att konsumenten utan svårighet kan läsa dem. Om köparen till exempel inte har möjlighet att läsa anvisningar som är på en CD-skiva, skall han eller hon få anvisningarna utskrivna. Om varan inte uppfyller dessa krav har den ett fel. Köparen får dock inte åberopa en sådan omständighet som fel, som han måste antas ha känt till redan vid köpet. Naturligt slitage på varan betraktas inte heller som fel. Slitaget skall dock bedömas utgående från om varan har hållit så länge som konsumenten har haft grundad anledning att förvänta sig. Om varan har slitits ut i Konsumenträttens riktlinjer: Ansvaret för fel och garanti vid köp av konsumtionsvaror 2002, granskad 2011 Konsumentverket Aspnäsgatan 4, PL 5, Helsinki Fax: E-post: Internet:

2 förtid i förhållande till den livstid den kan förväntas ha, är slitaget inte naturligt och säljaren befrias inte från ansvar. Bestämmelserna i konsumentskyddslagens 5 kapitel tillämpas också på beställning av vara som framställs eller tillverkas. Köparen får inte som fel åberopa en omständighet som har sitt ursprung i det material som köparen tillhandahållit för tillverkning eller framställning av varan. Köparen får emellertid åberopa också en sådan omständighet, om säljaren har förfarit vårdslöst. Säljaren har ansvar för fel, om han upptäcker eller borde ha upptäckt att det material som köparen tillhandahållit är felaktigt, bristfälligt eller olämpligt på ett sådant sätt att det inte lämpar sig för ändamålet. Säljaren befrias från ansvar för fel om köparen har godkänt att varan framställs eller tillverkas trots materialfelet. På installering eller montering som eventuellt ingår i köpet tillämpas samma bestämmelser om fel när installeringen eller monteringen utförs av säljaren eller någon annan för säljarens räkning. Det kan till exempel vara fråga om köp av en tvättmaskin, där det i ingår i avtalet att säljaren installerar maskinen. Bedömningen av fel påverkas också av de uppgifter som har lämnats i marknadsföringen av varan eller annars före köpet. Varan har ett fel om den inte överensstämmer med de uppgifter om dess egenskaper eller användning, som säljaren, ett tidigare säljled eller någon annan för säljarens räkning har lämnat. Säljarens ansvar omfattar också uppgifter som lämnats av personer som är anställda hos säljaren. Säljaren ansvarar dock inte för felaktiga uppgifter om han visar att han varken kände till eller borde ha känt till de uppgifter som lämnats. Säljaren frigörs från ansvar också om han visar att uppgifterna inte har inverkat på köpet eller att uppgifterna har rättats i tid på ett tydligt sätt. Utredning av förekomsten av fel i oklara fall Ibland kan det vara oklart om varan har ett fel eller om orsaken till att en apparat inte fungerar skall sökas någon annanstans. Den som i första hand ansvarar för att reda ut felet är säljaren, som är professionell inom området. Köparen kan inte förväntas kunna göra någon noggrann analys av orsakerna till felet, i synnerhet om det är fråga om en komplicerad teknisk apparat. Till och med bruksanvisningen för en sådan apparat kan vara svår att tyda och begripa. Om varan har en garanti, kan säljaren inte befrias från ansvaret för felet om han inte visar att varan försämrats på grund av ett olycksfall, felaktig hantering eller någon annan orsak på köparens sida. Säljaren kan också visa att apparaten är felfri och att orsaken till att den inte fungerat är att köparen inte har kunnat följa bruksanvisningen. Med beaktande av att säljaren har denna bevisbörda kan säljaren i samband med en garantireparation inte kräva att köparen betalar för de åtgärder som vidtagits för att reda ut felet om köparen inte uppenbart grundlöst ha lämnat varan för reparation eller om det inte är fråga om ett fel som köparen själv förorsakat och borde vara medveten om. Om ingen garanti har beviljats eller om garantitiden har gått ut, måste köparen visa att varan är felaktig. Om varan visar sig felfri när säljaren söker felet, kan säljaren i vissa fall debitera en avgift för felsökningen, förutsatt att säljaren och köparen har avtalat om det i förväg. Sexmånadersfristen Huruvida varan har ett fel bedöms utgående från hurdan den var när den överläts till köparen. Säljaren ansvarar för fel som fanns i varan när den överläts, även om felet visar sig först senare. Ett fel som visar sig i varan inom sex månader från att den överlåtits antas ha funnits i varan redan vid tidpunkten för överlåtelsen och vara på säljarens ansvar. För att befrias från ansvaret måste säljaren visa att varan var felfri när den överläts. 2

3 Sexmånadersfristen tillämpas inte, om den inte lämpar sig på grund av felets eller varans natur. Det kan vara fallet t.ex. när varans normala livslängd är kortare än sex månader eller om felet beror på ett olycksfall eller felaktig hantering. Detsamma gäller när det är fråga om normalt slitage, inte fel. Varans normala livslängd bedöms med hänsyn till bestämmelsen enligt vilken varan till sin hållbarhet skall motsvara det som konsumenten i allmänhet har grundad anledning att anta vid köp av varor av samma slag. I fråga om hållbarhet baserar sig bedömningen av felet på en allmän måttstock, inte den enskilda konsumentens förväntningar. Kvalitetsskillnaderna mellan varor återspeglas ofta i prisnivån, och därför skall också priset beaktas vid bedömningen. Utgångspunkten är att sexmånadersfristen tillämpas på alla konsumtionsvaror med några undantag (exempelvis livsmedel). Fristen gäller också kläder och skor, liksom köp av sällskaps- och hobbydjur, såsom hundar. I oklara fall måste det dock bedömas separat om varans normala livslängd är kortare än sex månader eller om det är fråga om t.ex. normalt slitage och inte ett fel. Ansvaret för fel vid köp av begagnade varor Sexmånadersfristen tillämpas också på köp av begagnade varor. Begagnade varor har ofta fel som beror på att varan använts och på normalt slitage. En begagnad vara är inte likvärdig med en ny. Innan sexmånadersfristen tillämpas måste det alltså avgöras om ett fel i till exempel en begagnad bil medför att bilen är felaktig på det sättet som avses i lagen. Utgångspunkten för bedömningen av felet är innehållet i avtalet mellan parterna. Vid köp av begagnade varor avtalas det emellertid i allmänhet inte i detalj om varans egenskaper. Huruvida det föreligger ett fel bedöms då enligt bestämmelsen i 5 kap. 14 i konsumentskyddslagen. Bestämmelsen gäller köp av en vara i befintligt skick eller med ett motsvarande förbehåll. Enligt den har varan ett fel, om den inte överensstämmer med de uppgifter om dess egenskaper som säljaren har lämnat före köpet och uppgifterna har inverkat på köpet säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande angående varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om. Detta gäller om underlåtelsen har inverkat på köpet. varan är i sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har haft anledning att förutsätta. Köparen skall bevisa att varan är felaktig, dvs. att den inte överensstämmer med avtalet eller med det som köparen med fog har haft anledning att förutsätta. Om varan bevisligen har ett fel och felet har uppdagats inom sex månader från överlåtelsen, behöver köparen inte bevisa att varan var felaktig redan när den överläts. Bedömningen av felet kan också påverkas av om säljaren har gett köparen information om varans egenskaper eller användningen av den. Fel och brister som man känner till kan också skrivas in i köpeavtalet. Köparen kan inte som fel åberopa en omständighet som han har fått kännedom om före köpet. Säljaren kan dock inte göra någon allmän reservation, utan han måste individualisera de fel han känner till. Hur länge ansvaret för fel gäller Även efter att sexmånadersfristen och garantitiden har gått ut kan köparen åberopa fel i varan, om varans livstid i normal användning är kortare än vad köparen enligt allmän måttstock kan förutsätta. Felet måste dock vara ett sådant fel som avses i konsumentskyddslagen. Säljarens ansvar för fel omfattar dock inte fall där varan gått sönder efter en ovanligt kort användningstid därför att den har utsatts för större belastning än vad konsumenten med fog kan förutsätta att den tål. 3

4 Också i sådana fall är det säljaren som bär bevisbördan, om varan går sönder under de första sex månaderna eller medan garantin är i kraft. Enligt EG-direktivet 1999/44/EG som gäller försäljning av konsumtionsvaror och garantier ansvarar säljaren för fel i varan, om felet visar sig inom två år efter att varan överläts till köparen. Tvåårsfristen upptogs dock inte i den finska lagen. I regeringspropositionen motiverades detta med att dolda fel i varaktiga konsumtionsvaror kan visa sig även senare. Enligt lagmotiveringen är det skäligt att säljaren ansvarar för fabrikationsfel som ursprungligen funnits i t.ex. fordon, byggmaterial eller hushållsmaskiner, även om felet uppdagas först när det har gått mer än två år från att varan överläts till köparen. Ju längre tid det har gått från köpet desto svårare är det i praktiken för köparen att bevisa att varan har ett fel som säljaren är ansvarig för. Att reklamera fel Köparen skall meddela om ett fel inom en skälig tid från att han upptäckte felet eller borde ha upptäckt det. En reklamation kan dock alltid lämnas inom två månader från att köparen i verkligheten upptäckte felet. Utöver säljaren kan reklamationen lämnas till den näringsidkare som har förmedlat köpet eller tidigare säljled. Om varan har beviljats garanti kan reklamationen också lämnas till garantigivaren. Köparen får välja hos vem han reklamerar felet. Eftersom avhjälpandet av ett fel inte får medföra kostnader för köparen, måste det vara avgiftsfritt att göra en reklamation. Därför kan näringsidkaren till exempel inte använda sig av ett telefonnummer med en extra samtalsavgift för att ta emot reklamationer. Ett fel kan alltid reklameras inom två månader från att köparen upptäckte felet. Det innebär att köparen kan ha rätt att åberopa antagandet om fel också efter att sexmånadersfristen har gått ut. Det förutsätter att köparen har upptäckt felet inom sex månader och reklamerar det inom två månader från upptäckten. Detsamma gäller garanti som beviljats varan: köparen kan åberopa garantin också efter att garantitiden gått ut, om han har upptäckt felet medan garantin var i kraft och meddelar om det inom två månader från att han upptäckte felet. Säljaren kan inte kräva att köparen har kvittot kvar, om köparen vill reklamera ett fel i varan. Uppvisning av kvittot underlättar skötseln av ärendet, men också annan utredning över var och när varan är köpt duger. Till exempel ett bankkortsverifikat, ett kontoutdrag eller affärens dekal på varans förpackning utgör tillräckliga bevis. Med tanke på problemsituationer upprätthåller många garantigivare också själva ett register över garantier som är i kraft. Köparen går inte alltid miste om sina rättigheter även om reklamationen görs senare än inom en skälig tid och efter tvåmånadersfristen. Köparen kan alltid åberopa fel om säljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid med tro och heder, t.ex. hemlighållit ett fel som han känt till för köparen. Köparen kan åberopa fel genom en fördröjd reklamation också i det fall att varan inte uppfyller kraven i produktsäkerhetslagen eller att felet består i att varan är farlig. PÅFÖLJDER VID FEL 1. Rätt att hålla inne betalningen Köparen har rätt att hålla inne betalningen på grund av fel. Det belopp som innehålls skall dock motsvara felet; det skall stå i en rimlig proportion till felets art och betydelse. 2. Avhjälpande av fel: reparation eller byte Köparen kan i första hand kräva att felet avhjälps genom att varan repareras eller byts ut mot en felfri vara. Varan skall repareras eller bytas ut inom en skälig tid så att det inte medför kostnader eller väsentlig olägenhet för köparen, eller att varans värde sjunker. 4

5 Om köparen t.ex. på egen bekostnad har återbördat den felaktiga varan till säljaren, skall säljaren ersätta de kostnader som föranletts köparen. Vad som är en skälig tid eller en väsentlig olägenhet bedöms med beaktande av bl.a. varans art och det ändamål för vilket köparen skaffat den. T.ex. reparationen av en tvättmaskin som används i en barnfamilj får skäligen ta bara några dagar. Reparationen av ett soffbord kan enligt motsvarande bedömning däremot ta en klart längre tid. Säljaren är dock inte skyldig att avhjälpa felet om det är omöjligt eller om det skulle medföra oskäligt stora kostnader för säljaren. Vid bedömningen av vad som är skäliga kostnader beaktas i synnerhet felets betydelse och varans värde, om varan var avtalsenlig. Dessutom avvägs om det är möjligt att avhjälpa felet på något alternativt sätt utan att förorsaka betydande olägenhet för köparen. Även om köparen inte kräver det har säljaren rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet eller avlämna en felfri vara. Detta gäller om säljaren utan dröjsmål efter att säljaren reklamerat felet erbjuder sig att göra det. Genom att rätta till felet eller byta ut varan kan säljaren undvika en hävning av köpet eller ett prisavdrag. Köparen har rätt att vägra låta avhjälpa felet, om det skulle medföra väsentlig olägenhet för honom eller nedgång i varans värde. Han kan vägra också på grund av andra särskilda skäl, t.ex. att en reparation sannolikt inte skulle lyckas. Om det finns grundad anledning, behöver köparen inte alltid vänta på att säljaren avhjälper felet. Vid tvingade omständigheter kan köparen till exempel låta reparera ett fel i en bil om felet visar sig under en bilresa. I sådana situationer kan säljaren inte åberopa att köparen inte hade reklamerat felet hos säljaren och att säljaren inte hade fått tillfälle att avhjälpa felet. Å andra sidan kan säljaren också ordna med en telefonjour för sådana fall och förutsätta att köparen först kontaktar jouren för att få anvisningar om det ändamålsenliga sättet att reparera felet. 3. Prisavdrag och hävning av köpet Om avhjälpande av felet eller avlämnande av en felfri vara inte kommer i fråga, får köparen kräva ett prisavdrag som motsvarar felet eller häva köpet, om felet inte är ringa. Detsamma gäller om felet inte avhjälps eller en felfri vara avlämnas inom en skälig tid och utan väsentlig olägenhet för köparen. Vid köp av standardvaror är köparen i allmänhet inte skyldig att låta säljaren försöka avhjälpa felet mer än en gång. Om varan är värdefull och komplicerad, skall säljaren i allmänhet få möjlighet till flera reparationsförsök. Huruvida felet skall betraktas som ringa bedöms med hänsyn till vad felet som helhet har för betydelse för köparen. Ett fel kan betraktas som ringa exempelvis om det snabbt och lätt går att reparera. Enligt lagmotiveringen kan t.ex. olika slag av ytskador vara av obetydlig karaktär och deras betydelse för köparen vara ringa med beaktande av helheten. 4. Skadestånd Köparen har rätt till ersättning för skada som han lider genom att varan har fel. Typiska skador som köparen kan lida på grund av fel i en vara är kostnader för att reda ut saken, såsom rese, telefon- och postkostnader. Som skada räknas också utgifter för att låta rätta till felet, om säljaren inte rättar till det. Om köparen för den tid det tar att rätta till felet måste hyra en motsvarande vara, kan säljaren vara skyldig att ersätta också utgifterna för detta. Om felet eller skadan beror på vårdslöshet på säljarens sida, är säljaren skyldig att ersätta förutom direkt även indirekt skada som åsamkats köparen. Indirekt skada är till exempel inkomstbortfall på grund av utredningen av felet. Indirekt skada kan också utgöras av att konsumenten förorsakas betydlig olägenhet för att varan inte har kunnat användas (bruksnytta) eller annan motsvarande olägenhet. I sådana fall har konsumenten rätt till ersättning även om han inte lider en direkt ekonomisk skada. För olägenhet av mindre betydelse betalas dock ingen ersättning. 5

6 5. Produktskador Med produktskador avses situationer där ett fel i en vara orsakar skada på annan egendom. Till exempel kan ett fel i en tvättmaskin skada tvätten. Enligt produktansvarslagen ansvarar tillverkaren eller importören av en produkt för skada som produkten förorsakar för människor och egendom i privat bruk. Den nedre gränsen för en skada som skall ersättas enligt produktsäkerhetslagen är 395 euro. Enligt konsumentskyddslagen lagen ansvarar säljaren för skadad egendom när skadan drabbar sådan egendom som har en omedelbar anknytning till den sålda varan. Det kan till exempel vara fråga om program som konsumenten skaffat till sin mobiltelefon eller dator och som förstörs på grund av ett fel på apparaten. Det finns ingen nedre gräns för ersättningsgilla skador. Konsumentens rätt att få skadan ersatt påverkas också av den allmänna skadeståndsprincipen enligt vilken konsumenten skall eftersträva att begränsa skadan genom att själv vara aktsam. Tidigare säljleds ansvar för fel Köparen har rätt att på grund av fel i varan rikta krav även mot tillverkaren, importören eller någon annan näringsidkare i ett tidigare säljled. Tidigare säljleds ansvar för fel följer samma principer som säljarens ansvar, men är inte lika omfattande till alla delar. Tillverkaren och importören ansvarar inte för fel som har sin grund i orsaker som inte beror på dem och som har uppstått efter att de överlåtit varan till följande säljled. En annan begränsning gäller situationer där köparen på grund av fel i varan kräver prisavdrag eller återbetalning av priset. Tillverkaren och importören är inte skyldiga att återbetala köparen mer än deras egen avtalspart i nästa säljled hade kunnat kräva på samma grunder. Prisavdraget beräknas utgående från vad tillverkaren eller importören fick när de överlät varan vidare, inte på basis av det pris köparen har betalat. Om konsumenten vill rikta krav mot ett tidigare säljled, skall han också reklamera felet direkt till denna näringsidkare. Köparen behöver dock inte göra en ny reklamation, om han har reklamerat hos säljaren och reklamationen via säljaren vidarebefordras till det tidigare säljledet. Köparen skall reklamera felet till en näringsidkare i ett tidigare säljled inom en skälig tid från att han upptäckte eller borde ha upptäckt felet. Reklamationen kan dock alltid göras inom två månader från att säljaren upptäckte felet. Samma tidsfrist tilllämpas när köparen har reklamerat felet hos säljaren och det tidigare säljledet får del av reklamationen genom försäljaren. EN GARANTI ÄR EN FRIVILLIG TILLLÄGGSUTFÄSTELSE Vid köp av en konsumtionsvara kan säljaraffären eller till exempel tillverkaren eller importören av en vara ge en garanti. Den som beviljar en garanti förbinder sig att ansvara för att varan är användbar eller för dess övriga egenskaper under en viss tid. Garantigivaren ansvarar för fel som förekommer i varan under garantitiden och för annat som definieras i garantivillkoren. Om varan försämras på ett sätt som avses i garantin under den tid garantin är i kraft, har den ett fel, och köparen kan åberopa garantin. Säljarens ansvar för fel som visar sig under garantitiden är inte beroende av om ursprunget till felet fanns redan när varan överläts till köparen. Köparen behöver inte visa att varan hade felet redan vid köpet. 6

7 För att frigöras från ansvar skall säljaren visa att felet eller annan försämring som skett i varan har berott på en olyckshändelse, felaktig hantering eller någon annan omständighet på köparens sida. Det är alltså säljaren som bär bevisbördan. Om säljaren vill åberopa normalt slitage, skall varans antagna livslängd också beaktas vid bedömningen. Varan skall till sin hållbarhet motsvara det som konsumenten i allmänhet vid köp av en motsvarande vara har grundad anledning att anta. För att frigöra sig från ansvaret måste garantigivaren alltså visa att det handlar om en sådan del som slits och som inte kan antas ha en längre livstid, eller att det rör sig om en omständighet som beror på köparen eller en yttre orsak. Avhjälpande av fel Säljaren skall rätta till fel enligt de principer som fastställts i lagen, om garantivillkoren inte innehåller bestämmelser som är förmånligare för köparen. En förmånligare bestämmelse kan till exempel vara att garantiutfästelsen innehåller ett löfte att återbetala priset till köparen också på grund av obetydliga fel. Fel avhjälps i första hand genom att reparera varan eller byta ut den inom en skälig tid. Avhjälpandet får inte medföra kostnader eller väsentlig olägenhet för köparen. Garantigivaren är skyldig att Enligt konsumentskyddslagen lagen ansvarar säljaren för skadad egendom när skadan drabbar sådan egendom som har en omedelbar anknytning till den sålda varan. Det kan till exempel vara fråga om program som konsumenten skaffat till sin mobiltelefon eller dator och som förstörs på grund av ett fel på apparaten. Det finns ingen nedre gräns för ersättningsgilla skador. Konsumentens rätt att få skadan ersatt påverkas också av den allmänna skadeståndsprincipen enligt vilken konsumenten skall eftersträva att begränsa skadan genom att själv vara aktsam. Garantins förhållande till lagstadgat ansvar för fel Det är frivilligt att ge en garanti. Köparen kan inte kräva det. Om det inte finns någon garanti, ansvarar säljaren för fel i varan enligt lagens bestämmelser om ansvar för fel. Trots garantin har köparen de rättigheter som lagen ger honom. De kan inte begränsas genom garantivillkoren. Att garantitiden går ut innebär inte att ansvaret för fel i varan upphör på samma gång. T.ex. ett fabrikationsfel som ursprungligen funnits i en hushållsmaskin eller en bil är på säljarens ansvar, även om det visar sig först när garantitiden gått ut. Vid sidan av säljaren ansvarar också tillverkaren och importören för fel i varan direkt enligt lagen. En garanti skall vara en tilläggsförmån för köparen, dvs. den skall ge köparen rättigheter utöver dem som lagen garanterar. I motiveringen till konsumentskyddslagen konstateras att ordet garanti hos konsumenterna väcker särskilda förväntningar angående varans kvalitet och det rättsskydd som hänför sig till anskaffningen. Marknadsdomstolen har i flera avgöranden sagt att uttrycket garanti inte får användas i marknadsföringen, om den utlovade garantin inte innebär en sådan förmån för konsumenterna, som de inte får redan med stöd av lagen (t.ex. avgörandena 1999:1, 199:8, 1995:14 och 1989:10). Garantitidens längd inverkar också på om garantin ger köparen en ytterligare förmån jämfört med lagen. Under de första sex månaderna efter köpet ansvarar säljaren för fel i varan enligt bestämmelsen i lagen. Köparen måste dock bevisa att felet föreligger. Garantigivaren är bevisningsskyldig efter sex månader. För att frigöra sig från ansvaret måste han visa att försämringen av varan sannolikt beror på en olyckshändelse, felaktig hantering eller någon annan orsak på köparens sida. Detta innebär en tilläggsförmån för konsumenten, jämfört med lagens bestämmelser. 7

8 När garantitiden fastställs skall man dock också ta hänsyn till att varan till sin hållbarhet skall motsvara köparens grundade förväntningar. Garantitiden borde därför vara så lång att den tillsammans med garantigivarens bevisningsskyldighet utgör en verklig tilläggsförmån för konsumenten (se marknadsdomstolens avgörande 2003:171). Långa garantitider Några produkters normala brukstid kan vara mycket lång och i så fall kan man förutsätta att garantitiden också är längre än normalt. Sådana här långvariga garantiförbindelser med en giltighetstid om till exempel år förekommer bland annat i fråga om några byggmaterial, såsom takläggningsmaterial samt i fråga om en del verktyg. Till långa garantitider hänför det sig ur konsumentens synvinkel en risk för att garantin enbart förblir ett löfte som har avgetts vid marknadsföringen utan att konsumenten i praktiken kan åberopa en garanti som har getts tiotals år tidigare. En lång garantitid uppställer följaktligen särskilda krav på den som har gett garantin bland annat i fråga om att garantins giltighet kan påvisas också efter en lång tid. För det fallet att konsumenten tappar bort det garantibevis som han har fått skall den som ger garantin bevara uppgifterna om de avgivna garantiförbindelserna under garantiförbindelsernas hela giltighetstid. Den som ger garantin skall också i övrigt kunna påvisa att han har ett fungerande system i bruk för behandlingen av anspråk baserade på garantin. Till långa garantitider hänför det sig också osäkerhet om den verksamhet som den som ger garantin bedriver kommer att fortgå efter det att decennier har förflutit. Trovärdigheten i fråga om en lång garantitid ökas för sin del av om den som ger garantin själv har en lång verksamhetstid bakom sig och en etablerad ställning inom branschen i fråga. Användningen av långa garantitider vid marknadsföringen bedöms på basis av bestämmelserna i konsumentskyddslagen om vilseledande och otillbörlig marknadsföring. I dessa fall beaktas bland annat de ovan nämnda omständigheterna som hänför sig till att påvisa garantins giltighet och till garantisystemets funktionsduglighet. S.k. eviga eller livslånga garantiförbindelser är närmast att anse som enbart marknadsföringsmetoder och inte som egentliga garantiförbindelser. Marknadsföringen av garantiförbindelser av det här slaget är i allmänhet inte överensstämmande med konsumentskyddslagen. En garantireparation är avgiftsfri för köparen Enligt lagen skall säljaren avhjälpa felet så att det inte åsamkar några kostnader för köparen. Det gäller också garantireparationer: garantigivaren ansvarar för alla kostnader som uppstått på grund av reparationen av varan. Som kostnader räknas bland annat kostnaderna för att transportera varan till och från reparatören, reservdelar och reparatörens arbete och resor. Små föremål som är lätta att transportera, såsom klockor och kameror, kan köparen ta till affären eller reparatören. Även då skall köparens resekostnader ersättas. I garantivillkoren kan det med fördel ges anvisningar för hur köparen skall förfara om ett fel uppdagas, för att reparationen skall ske ändamålsenligt och kostnaderna skall hållas nere. Det kan t.ex. uppges att kostnaderna för resor med allmänna kommunikationer ersätts, om det är möjligt för köparen att använda allmänna kommunikationer. I garantivillkoren kan det också anges var varan repareras, om säljaren inte själv reparerar den. Köparen kan dock lämna in varan hos säljaren, om det är besvärligt för honom att transportera varan någon annanstans. Detta grundar sig på att köparen i fel och garantiärenden alltid också har rätt att vända sig till säljaren. Reparationen skall ske inom en skälig tid och utan att medföra väsentlig olägenhet för köparen, även när varan skickas utomlands för reparation. Säljaren och garantigivaren skall se till att garantireparationen även i sådana fall utförs snabbt och att det också i övrigt är enkelt för köparen att sköta garantiärenden. 8

9 Uppgifter som skall lämnas om garantin En garanti ges skriftligen eller elektroniskt på ett sådant sätt att informationen inte ensidigt kan ändras och att köparen har varaktig tillgång till dem. Av en garanti skall det enligt lagen klart framgå garantins innehåll och att köparen har vissa rättigheter enligt lag och att garantin inte begränsar dessa rättigheter, samt vem som gett garantin, garantins giltighetstid och giltighetsområde samt andra uppgifter som behövs för att kunna framställa anspråk som grundar sig på garantin. Dessa uppgifter kan exempelvis handla om reklamationen och uppvisandet av garantibeviset. Köparen har rätt att åberopa garantin, även om denna inte uppfyller kraven ovan. Det gäller till exempel fall där köparen av säljaren endast får ett kvitto med ett omnämnande av garantitiden. Då är garantin i kraft enligt lagbestämmelserna om ansvaret för fel utan några begränsningar i fråga om garantins innehåll. Om kvittot har skrivits ut på värmepapper, kan texten och uppgifterna om garantigivaren och garantitiden utplånas innan garantitiden går ut. I praktiken kan säljaren inte avvisa konsumentens ersättningskrav enbart för att kvittot inte går att läsa, om säljaren endast har förlitat sig på värmepapperskvittot till konsumenten och det till exempel i företagets adb-system inte har sparats någon uppgift om köparen och garantin. Då måste säljaren tillförlitligt bevisa att garantin inte är i kraft. Begräsningar av garantin Garantin gäller i den utsträckning som definieras i garantivillkoren. Utanför garantin kan lämnas fel som uppstått på grund av orsaker på köparens sida. Sådana orsaker är t.ex. att bruks- eller skötselanvisningarna inte följts, annan felaktig eller vårdslös hantering av varan eller till exempel en olyckshändelse som inträffat efter att varan överlåtits. Däremot kan garantin inte begränsas så att den inte täcker kostnaderna för avhjälpande av sådana fel som säljaren ansvarar för enligt sitt lagstadgade ansvar för fel (t.ex. kostnader för transport eller postning av varan). Garantin kan avgränsas enligt varans speciella egenskaper. T.ex. kan vissa delar som slits snabbt lämnas utanför garantin. Om garantins tillämpningsområde avgränsas mycket snävt kan utfästelsen dock förlora sin karaktär av garanti. Detta skall beaktas vid rubriceringen av garantin. Om en stor mängd delar i varan utesluts enligt garantivillkoren, kan man inte längre tala om garanti som beviljas varan, utan t.ex. garanti på motorn eller växelsystemet.på sådana delar av varan som utesluts från garantin tillämpas lagens allmänna bestämmelser om ansvar för fel. De rättigheter som lagen ger köparen kan inte begränsas genom garantin. Garantin gäller produkten Garantiutfästelsen ges för produkten och den är i kraft även om produkten byter ägare. Garantin kan alltså inte begränsas till varans första ägare, utan garantigivaren ansvarar för sin utfästelse under hela garantitiden oberoende av vem som äger varan. Varans användningsändamål får dock inte ändras väsentligt, t.ex. från privat bruk till yrkesmässigt bruk. Garantigivaren kan också förutsätta att han blir skriftligen informerad om ägarbytet. 9

10 Tillverkarens eller importörens garanti En garanti kan ges av den som säljer varan, tillverkar den eller importerar den. På basis av garantin ansvarar tillverkaren och importören för fel enligt samma principer som säljaren. Säljaren ansvarar för en garanti som getts av ett tidigare säljled, såsom tillverkaren eller importören, precis på samma sätt som för en garanti som säljaren själv gett. Säljaren kan lösgöra sig från en garanti som getts av ett tidigare säljled enbart genom att uttryckligen meddela det till köparen före köpet på ett tydligt sätt. Om säljaren inte har gjort detta, kan köparen välja mot vilket säljled han riktar sina krav som baserar sig på garantin. Garanti på varor som skaffats i annat EU-land samt på parallellimporterade varor EG-domstolen och kommissionen har i sina konkurrensrättsliga beslut ställt vissa krav när det gäller garantier för varutillverkare och deras agenter i de olika medlemsländerna. Fallen har gällt garantitjänster för produkter när varan har importerats av någon annan näringsidkare än den agent som tillverkaren har befullmäktigat (s.k. parallellimport). Den garanti som tillverkaren beviljar i ett medlemsland måste gälla enligt samma villkor i andra EUländer. En situation som strider mot konkurrenslagstiftningen kan uppstå om garanti nekas på grund av att varan har skaffats i ett annat medlemsland, köpts i en nätbutik som verkar där eller parallellimporterats till Finland förbi den officiella importören. I praktiken innebär detta att i och med att tillverkaren beviljar sina varor garanti kan parallellimporterade varor inte uteslutas ur garantin. Tillverkaren ska avtala med t.ex. en importör som fått ensamrätt att sälja en vara, att denne sköter garantiåtagandena även om varan är köpt av en näringsidkare som idkar parallellimport till Finland eller skaffats i ett annat medlemsland. Garantireparation ska utföras på varor som parallellimporterats till Finland endast i samma omfattning som om den utfördes på varor som levererats via en importör som står i avtalsförhållande till tillverkaren. Detta innebär att om en finländsk importör beviljar 3 års garanti för en vara är den som sköter garantireparationer inte skyldig att följa en mera omfattande garanti som tillämpas i ett annat medlemsland, t.ex. 5 års garanti beviljad av en lokal importör. Ett undantag från bestämmelserna ovan beträffande importörens ansvar är en situation där tillverkaren har sammanställt sitt distributionssystem fullt selektivt, men där ett visst varuparti trots det har hamnat utanför distributionssystemet. En tillverkare som tillämpar ett selektivt eller utväljande distributionssystem levererar endast sina produkter till återförsäljare som uppfyller vissa kriterier. Importören ansvarar inte för garantier på varor som finns utanför ett dylikt system. Observera att konkurrensbestämmelserna inte medger konsumenten direkt rätt till garantireparation hos en finländsk importör. Konsumentskyddslagen innehåller inga bestämmelser om importörens ansvar när en vara har skaffats i ett annat EU-land eller parallellimporterats till Finland förbi den befullmäktigade agenten. Den finländska försäljaren av en parallellimporterad vara omfattas dock av ett lagstadgat felansvar och dessutom ansvarar försäljaren för garantin beviljad av ett tidigare försäljningssteg, t.ex. tillverkaren, om inte försäljaren har frigjort sig från garantin genom att meddela köparen om detta innan affären ingicks. 10

11 Avgiftsbelagda service- och reparationsavtal En garantireparation får inte medföra kostnader för köparen, och därför kan ingen självrisk eller annat vederlag som köparen skall betala hänföra sig till garantin. Marknadsdomstolen har förbjudit sådana avtalsvillkor i en garantiutfästelse som innebär en självrisk som begränsar garantin samt sådana avtalsvillkor för en garanti enligt vilka konsumenten skall betala en självriskandel för en service- eller reparationsåtgärd (besluten 198:, 198:1och 000:). Lagen förhindrar inte i sig att det i samband med köp av en konsumtionsvara erbjuds ett avgiftsbelagt service- och underhållsavtal. Sådana avtal skall dock till sin innebörd vara annorlunda än avtal som skall klassificeras som garantier. Avtalet får inte innebära att säljaren förbinder sig att mot betalning reparera fel som enligt lagen också annars skall repareras. Det är möjligt att avtala om underhåll av varan eller reparation av sådana fel som lagen inte omfattar. Det kan t.ex. handla om störningar som beror på normalt slitage eller fel som beror på yttre omständigheter. Avgiftsbelagd service kan innebära t.ex. rengöring, justering, utbyte av delar som slits snabbt eller av tillbehör och andra åtgärder som inte repareras med stöd av konsumentskyddslagens bestämmelser om fel. 11

12 ALLMÄNNA GARANTIVILLKOR Garantigivaren kan använda sig av dessa modellvillkor genom att individualisera varan på vilken garantin beviljas och fylla i uppgifter om bl.a. vem som ger garantin, hur länge den är i kraft och inom vilket område den gäller. I modellvillkoren ingår t.ex. de uppgifter som enligt 15 b konsumentskyddslagen skall framgå av en garanti. 1. Garantigivare Garantigivarens namn, adress och andra kontaktuppgifter. 2. Vad och inom vilket område garantin gäller Garantin avser (individualisering av varan, eventuella begränsningar av garantins innehåll). Garantin är i kraft i (om garantin t.ex. endast gäller inom EU-området). 3. Garantins giltighetstid Garantin är i kraft år från köpets datum/varans leveransdatum. 4. Garantins innehåll Garantigivaren ansvarar för att varans användbarhet och kvalitet bibehålls på normal nivå tills garantitiden går ut. I annat fall är varan felaktig. Som fel betraktas t.ex. fabrikations- och konstruktionsfel och andra fel och brister som försämrar varans användbarhet och som visar sig under garantitiden. Garantigivaren ansvarar dock inte för fel om han gör det sannolikt att orsaken till att varans kvalitet eller användbarhet avviker från det normala är en omständighet på köparens sida. En sådan orsak kan var t.ex. ett olycksfall eller att varan använts i strid med bruks- eller skötselanvisningarna eller i övrigt hanterats felaktigt. 5. Förfarandet vid fel Köparen skall meddela om felet till garantigivaren inom en skälig tid från att köparen upptäckte eller borde ha upptäckt felet. Meddelande om ett fel kan dock alltid göras inom två månader från att köparen i verkligheten upptäckte felet. När köparen meddelar om ett fel skall han uppvisa garantibeviset, köpekvittot eller någon annan tillförlitlig utredning över var och när varan har köpts. En sådan utredning behövs dock inte, om platsen och tidpunkten för köpet framgår av ett register som säljaren eller garantigivaren upprätthåller. 6. Garantigivarens skyldighet att avhjälpa felet eller byta ut varan mot en felfri vara Garantigivaren avhjälper felet eller avlämnar en felfri vara inom en skälig tid från att köparen reklamerade felet. Avhjälpandet av felet får inte medföra kostnader eller väsentlig olägenhet för köparen. (Garantigivaren kan ge köparen anvisningar för hur denne skall gå till väga om ett fel uppdagas, till exempel för att varan skall lämnas in för reparation på ett ändamålsenligt och kostnadsbesparande sätt.) Hur lång tid avhjälpandet eller bytet skäligen får ta bedöms med beaktande av bl.a. varans egenskaper och felets art, köparens behov att få tillgång till varan och om garantigivaren har ställt en ersättande vara till köparens förfogande för den tid avhjälpandet tar. 7. Försummelse av skyldigheten att avhjälpa felet eller avlämna en felfri vara Om avhjälpande av felet eller avlämnande av en felfri vara inte kommer i fråga, får köparen kräva prisavdrag som motsvarar felet eller häva köpet, utom om felet är ringa. Detsamma gäller som garantigivaren inte rättar till felet inom en skälig tid och utan väsentlig olägenhet för köparen. 12

13 8. Skadestånd Köparen har rätt till ersättning för skada som han lider på grund av fel i varan. Skador som skall ersättas är direkta skador, t.ex. telefon- och resekostnader eller inkomstbortfall på grund av utredningen av ärendet. Indirekta skador är garantigivaren skyldig att ersätta endast i det fall att felet eller skadan beror på vårdslöshet på garantigivarens sida eller om varan vid köpet avvek från det som garantigivaren särskilt har utfäst. 9. Garantin begränsar inte det lagstadgade ansvaret för fel Köparen har de rättigheter som enligt konsumentskyddslagens 5 kapitel tillhör honom. De begränsas inte genom garantin. Köparen kan åberopa säljarens och tidigare säljleds lagstadgade ansvar för fel t.ex. om felet enligt garantivillkoren inte omfattas av garantin eller om felet upptäcks först när garantitiden har gått ut. Om ett fel visar sig inom sex månader från att varan överläts till köparen, antas felet ha funnits i varan redan när den överläts. Säljaren ansvarar för felet, om säljaren inte visar att varan vid överlåtelsen var felfri och om det t.ex. inte är fråga om sedvanligt slitage, olyckshändelse eller felaktig hantering. 10. Avgörande av tvister Om köparens reklamation inte leder till en lösning av tvisten, kan köparen ta kontakt med konsumentrådgivaren i sin hemkommun. Konsumentrådgivaren kan utreda ärendet och medla i det för konsumentens räkning. En konsument som avses i konsumentskyddslagen har rätt att föra tvister som gäller fel i varan och garantivillkoren till konsumenttvistenämnden för behandling. Om tvisten förs till domstol, behandlas den i tingsrätten konsumentens hemort. 13

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare När du som konsument köper en bil från en bilhandlare Denna information innehåller de viktigaste regler som gäller för dig som konsument när du köper en bil från en bilhandlare. Den lag som reglerar köpet

Läs mer

Konsumentköplag (1990:932)

Konsumentköplag (1990:932) Konsumentköplag (1990:932) Inledande bestämmelser Tillämpningsområde 1 Denna lag gäller köp av lösa saker som en näringsidkare säljer till en konsument. Lagen gäller även i fall då säljaren inte är en

Läs mer

Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och

Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Konsument verket KO PROTOKOLL Dnr Datum 2012/1044 2013-12-12 Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Elektronikbranschen Konsumentverket och Elektronikbranschen har träffat en överenskommelse

Läs mer

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument)

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument) Bilaga 1 ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Husvagnsbranschens Riksförbund efter överenskommelse med Konsumentverket 1. Giltighet För

Läs mer

LEVERANSVILLKOR LANTBRUK 16

LEVERANSVILLKOR LANTBRUK 16 LEVERANSVILLKOR LANTBRUK 16 Det finstilta på vanlig svenska Leveransvillkoren Lantbruk 16 är utarbetade och framtagna av Maskin- Leverantörerna (ML) och Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) tillsammans. Vi

Läs mer

Konsument verket KO /(' / PROTOKOLL 2012-12-07 2011/103. Konsumentverket och Sweboat - Båtbranschens Riksförbund har träffat följande överenskommelse:

Konsument verket KO /(' / PROTOKOLL 2012-12-07 2011/103. Konsumentverket och Sweboat - Båtbranschens Riksförbund har träffat följande överenskommelse: Konsument verket KO PROTOKOLL Datum Dnr 2012-12-07 2011/103 5 Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Sweboat Båtbranschens Riksförbund angående överenskommelsen 2012/15 angående

Läs mer

Konsumenträttsliga riktlinjer

Konsumenträttsliga riktlinjer Konsumenträttsliga riktlinjer Konsument verket ombudsmannen Felansvar och garanti vid bilköp 12.12.2007 I den här anvisningen behandlas principer för felansvar och garanti vid bilköp. Anvisningarna gäller

Läs mer

KONSUMENTKÖPLAGEN. Daniel Nordström

KONSUMENTKÖPLAGEN. Daniel Nordström KONSUMENTKÖPLAGEN Daniel Nordström PRESENTATIONENS INNEHÅLL Juridiska begrepp Konsumentköplagen Felaktig vara Rättelse av fel Distans- och hemförsäljningslagen Konsumenttjänstlagen Oskäliga avtalsvillkor

Läs mer

KONSUMENTVÄGLEDNING. Konsumentvägledning finns i de flesta kommuner och vägledningen är gratis.

KONSUMENTVÄGLEDNING. Konsumentvägledning finns i de flesta kommuner och vägledningen är gratis. KONSUMENTVÄGLEDNING Konsumentvägledaren hjälper till med information om bl.a. konsumenträtt och vänder sig till både konsument och näringsidkare i Ger råd och tips om tester innan köp. om du har hamnat

Läs mer

Inledning. Köplagen. Konsumentköplagen. lös egendom Dispositiv (3 ) köp av lösa saker som näringsidkare säljer till konsument (1 )

Inledning. Köplagen. Konsumentköplagen. lös egendom Dispositiv (3 ) köp av lösa saker som näringsidkare säljer till konsument (1 ) 2013-09-23 1 Inledning Köplagen lös egendom Dispositiv (3 ) Konsumentköplagen köp av lösa saker som näringsidkare säljer till konsument (1 ) Definition näringsidkare Definition konsument Tvingande mellan

Läs mer

RP 89/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 89/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av konsumentskyddslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att konsumentskyddslagen ändras. Genom de

Läs mer

De varor och tjänster vi behöver betalar vi med våra tillgångar, pengar.

De varor och tjänster vi behöver betalar vi med våra tillgångar, pengar. Konsumentkunskap Ordet konsumtion betyder förbrukning. Alla vi som använder saker och tjänster är konsumenter för vi förbrukar. De varor och tjänster vi behöver betalar vi med våra tillgångar, pengar.

Läs mer

RÄTTS-KUNSKAP KAPITEL 9. KONSUMENTskydd

RÄTTS-KUNSKAP KAPITEL 9. KONSUMENTskydd RÄTTS-KUNSKAP KAPITEL 9 KONSUMENTskydd Konsumentköplagen Gäller för köp av varor ( lösa saker ): Ansvar för varan Fel på varan Reklamera felet Garanti Rättsligt fel Rättelse av fel Ångra ett köp Dröjsmål

Läs mer

Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer

Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer Konsument verket KO PROTOKOLL Dnr Datum 2012/273 2012-12-17 Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer

Läs mer

MRFs REPARATIONSVILLKOR

MRFs REPARATIONSVILLKOR MRFs REPARATIONSVILLKOR 1. Definitioner A. Med konsument menas i dessa bestämmelser en fysisk person som beställer en tjänst för ändamål som huvudsakligen faller utanför näringsverksamhet. För konsumenter

Läs mer

1 Uppgifter i reklam är i allmänhet inte bindande för annonsören. Priset bestäms först när kunden och säljaren möts och ingår avtal. Du kan därför inte kräva att få köpa en vara eller tjänst, till det

Läs mer

Köprätt 1. Avtalstyper

Köprätt 1. Avtalstyper Avtalstyper Köprätt 1 Mycket stor variation Grundläggande avtalsrättsliga regler och avtalstypens särreglering Särregleringen syftar vanligtvis att skydda en svagare part Köp (byte) a) dispositiv, vanliga

Läs mer

VILLKOR VID REPARATION AV BÅTAR, MOTORER OCH DELAR TILL DEM

VILLKOR VID REPARATION AV BÅTAR, MOTORER OCH DELAR TILL DEM VILLKOR VID REPARATION AV BÅTAR, MOTORER OCH DELAR TILL DEM 1.1.2012 VILLKOR VID REPARATION AV BÅTAR Båt- och motorverkstäder samt måleriverkstäder, som tillhör Båtbranschens Centralförbund Finnboats rf:s

Läs mer

R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002

R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002 R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002 Till Justitiedepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 november 2001 beretts tillfälle att avge yttrande över 1. Departementspromemorian Ändringar

Läs mer

TILLFÄLLE 5 - KÖPRÄTT. Jur. dr Jessica Östberg Stockholm Centre for Commercial Law, SCCL

TILLFÄLLE 5 - KÖPRÄTT. Jur. dr Jessica Östberg Stockholm Centre for Commercial Law, SCCL TILLFÄLLE 5 - KÖPRÄTT Jur. dr Jessica Östberg Stockholm Centre for Commercial Law, SCCL Lagreglering 1. KöpL 1990 2. KköpL 1990 3. CISG 1980 (Internationella köplagen 1987) Gäller vid köp mellan två näringsidkare

Läs mer

Nybilsgaranti I enlighet med Nybilsgaranti 05

Nybilsgaranti I enlighet med Nybilsgaranti 05 Nybilsgaranti Nybilsgaranti I enlighet med Nybilsgaranti 05 1. Tillämplighet och giltighetstid I samband med köpet lämnas Nybilsgarantin av det företag som sålt bilen (säljaren) till köparen. Garantin

Läs mer

Däckverkstadens Reparationsvillkor

Däckverkstadens Reparationsvillkor Däckverkstadens Reparationsvillkor Avtal mellan Däckspecialisternas Riksförbund och Konsumentverket gällande från och med 1 januari 1998 med ändringar den 1 januari 2003 2. Däckverkstadens reparationsvillkor

Läs mer

Konsumentverket och Sweboat- Båtbranschens Riksförbund har träffat följande överenskommelse:

Konsumentverket och Sweboat- Båtbranschens Riksförbund har träffat följande överenskommelse: Konsument verket KO PROTOKOLL Datum Dn r 2012-12-07 2011/103 : 3 80 Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Sweboat - Båtbranschens Riksförbund angående överenskommelsen 2012/16 om

Läs mer

4 Lagen gäller inte i fall då konsumentköplagen (1990:932) är tillämplig.

4 Lagen gäller inte i fall då konsumentköplagen (1990:932) är tillämplig. Köplagen (1990:931) Inledande bestämmelser Tillämpningsområde 1 Denna lag gäller köp av lös egendom. Lagen gäller i tillämpliga delar även byte av lös egendom. Lagen gäller inte överlåtelse av tomträtt.

Läs mer

Fråga 4 Och så några ytterligare skador som avslutning

Fråga 4 Och så några ytterligare skador som avslutning Fråga 4 Och så några ytterligare skador som avslutning Inledning Tanken med frågan är att utreda förhållandet mellan de tre olika ersättningsmöjligheter som kan komma ifråga i den aktuella situationen:

Läs mer

1.1 Köprätten och dess systematiska hemvist 25

1.1 Köprätten och dess systematiska hemvist 25 Innehåll FÖRKORTNINGAR 19 FÖRORD 23 1 KÖPRÄTTEN 25 1.1 Köprätten och dess systematiska hemvist 25 1.2 Lagstiftningen inom köprätten 29 1.2.1 Allmänt 29 1.2.2 1990 års köplag 30 1.2.3 Nyare kontraktsrättslig

Läs mer

Vad händer om man inte avtalar? Advokat, jur. dr Jon Kihlman Stockholm den 9 november 2010

Vad händer om man inte avtalar? Advokat, jur. dr Jon Kihlman Stockholm den 9 november 2010 Vad händer om man inte avtalar? Advokat, jur. dr Jon Kihlman Stockholm den 9 november 2010 www.avtalsrätt.com Agenda 1. Vem drabbas av en transportskada? 2. Hur avgör man om avtalsobjektet är felaktigt?

Läs mer

Juridik, grundkurs OH nr 1. Svenska Kennelklubbens organisation

Juridik, grundkurs OH nr 1. Svenska Kennelklubbens organisation OH nr 1 Svenska Kennelklubbens organisation Svenska Kennelklubben sep 2009 OH nr 3 a 1. KVALITET OCH EGENSKAPER Om inte annat särskilt angetts i detta avtal gäller följande. Köpet avser en hund av angiven

Läs mer

JUHTA - Delegationen för informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen

JUHTA - Delegationen för informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen JHS 166 Allmänna avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen Bilaga 7. Specialvillkor för maskinvaruupphandlingar (JIT 2015 Maskinvara) Version: 2.0 Publicerad: 22.9.2015 Giltighetstid:

Läs mer

2012/91. Efter uppdragets färdigställande

2012/91. Efter uppdragets färdigställande Allmänna villkor för reparation och däckförvaring 2013 Villkor i enlighet med överenskommelsen 2012/18 mellan Konsumentverket och Däckspecialisternas Riksförbund 1. Definitioner A. Med konsument menas

Läs mer

Reparationsvillkor. 1. Definitioner

Reparationsvillkor. 1. Definitioner Reparationsvillkor 1. Definitioner A. Med konsument menas i dessa bestämmelser en fysisk person som beställer en tjänst för ändamål som huvudsakligen faller utanför näringsverksamhet. Konsumenter omfattas

Läs mer

När du har köpt en produkt som har brister

När du har köpt en produkt som har brister När du har köpt en produkt som har brister Innehåll Samarbete är nödvändigt när brister upptäckts 5 Du som upptäcker en brist ska alltid kontakta säljaren 5 Säljaren är skyldig att åtgärda de brister som

Läs mer

Våra tjänster. lrfkonsult.se. Ekonomi Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling. Ekonomi Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling

Våra tjänster. lrfkonsult.se. Ekonomi Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling. Ekonomi Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling Våra tjänster Ekonomi Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling 1 KÖPA OCH SÄLJA HÄST Vad kan regleras med avtal? 3 mars 2014 LRF KONSULT Vad säger lagen? KÖPLAGEN - Näringsidkare (s) Näringsidkare

Läs mer

Hur bör man som mäklare agera när en köpare påtalar ett fel i fastigheten de köpt?

Hur bör man som mäklare agera när en köpare påtalar ett fel i fastigheten de köpt? Hur bör man som mäklare agera när en köpare påtalar ett fel i fastigheten de köpt? En fråga som ställs så gott som dagligen till Mäklarsamfundets jurister är hur mäklaren ska agera när en köpare återkommer

Läs mer

Rätt försäkring för tv:n

Rätt försäkring för tv:n RAPPORT 23 december 2008 FI DNR 08-10495-000 KOV DNR 2008/1179 2008:21 Rätt försäkring för tv:n EN GRANSKNING AV ELEKTRONIKBRANSCHENS PRODUKTFÖRSÄKRINGAR OCH KONSUMENTVERKET Sammanfattning Konsumenter

Läs mer

Konsumenträttsliga riktlinjer

Konsumenträttsliga riktlinjer Konsumenträttsliga riktlinjer Konsument verket ombudsmannen BYGGHERRAR OCH STÄLLANDE AV SÄKERHETER Bekanta dig med denna anvisning om du har för avsikt att sälja bostadsaktier eller övriga bostäder i delägarsammanslutningar

Läs mer

SAMMANDRAG AV STADGARNA FÖR VARUBESIKTNING (i kraft från den 1 januari 2015)

SAMMANDRAG AV STADGARNA FÖR VARUBESIKTNING (i kraft från den 1 januari 2015) SAMMANDRAG AV STADGARNA FÖR VARUBESIKTNING (i kraft från den 1 januari 2015) Enligt 7 i stadgarna för varubesiktning ska varubesiktningsmannen ge parterna vid besiktningen för information den del av stadgarna

Läs mer

Regeringens proposition 1989/90:89 om ny konsumentköplag

Regeringens proposition 1989/90:89 om ny konsumentköplag Regeringens proposition 1989/90:89 om ny konsumentköplag Bilagedel 1 Riksdagen 1989/90. 1 saml. Nr 89. Bilagedel Sammanfattning av konsumentköpsutredningens betänkande Prop. 1989/90:89 (1984:25) Ny konsumentköplag

Läs mer

AVTALS & KÖPRÄTT. Daniel Nordström

AVTALS & KÖPRÄTT. Daniel Nordström AVTALS & KÖPRÄTT Daniel Nordström PRESENTATIONENS INNEHÅLL Juridiska begrepp Avtalslagen Avtalsförfarande Fullmakt Ogiltigt avtal Juridiska dokument i privatjuridik Kompletterande lagstiftning Köplagen

Läs mer

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten 1/7 Mitt resekort Användarvillkor för tjänsten 2/7 Innehåll 1 Allmänt... 3 2 Beskrivning av tjänsten... 3 3 Användning av tjänsten och registrering i tjänsten... 3 4 Registeruppgifter och ändamål av behandling...

Läs mer

Åtgärder för att utveckla kundskyddet vid offentliga välfärdstjänster Rapport

Åtgärder för att utveckla kundskyddet vid offentliga välfärdstjänster Rapport 17.3.2011 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Åtgärder för att utveckla kundskyddet vid offentliga välfärdstjänster Rapport Arbetsgruppen för konsumentskydd vid offentliga

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR 1. Inledning Dessa villkor är tillämpliga i förhållandet mellan Ikaros och dess kunder genom direkt referens till avtalsvillkoren i parternas individuella avtal eller avtalshandlingar.

Läs mer

ALLMÄNNA RESEVILLKOR FÖR PAKETRESOR

ALLMÄNNA RESEVILLKOR FÖR PAKETRESOR ALLMÄNNA RESEVILLKOR FÖR PAKETRESOR Dessa allmänna resevillkor samt arrangörens särskilda resevillkor är del av avtalet. De allmänna resevillkoren är överenskomna mellan Researrangörsföreningen i Sverige

Läs mer

2013-11-21. Fel i fastighet

2013-11-21. Fel i fastighet Fel i fastighet 1 2 Felsystemet i JB Köpets konstruktion (två köpehandlingar) Feltidpunkten vid köpet Försämringar mellan avtal och tillträde 4 kap 11-12 JB Säljaren har vårdplikt till överlämnandet 4

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat Servicebok

Luftbehandlingsaggregat Servicebok 2068951-SV 10-05-10V.A001 Innehåll 1 Garantivillkor... 1 1.1 Garantitid... 1 1.2 Garantiinnehåll... 1 1.3 Allmänna Garantibegränsningar... 1 1.4 Garantibegränsningar... 1 1.5 Servicevillkor under Garantitiden...

Läs mer

Kenzan Tours AB s resevillkor

Kenzan Tours AB s resevillkor Kenzan Tours AB s resevillkor 1. Avtalet 1.1 Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som skall fullgöras

Läs mer

BRA ATT VETA För dig som reser i Europa

BRA ATT VETA För dig som reser i Europa BRA ATT VETA För dig som reser i Europa Transport Flygbolaget har en skyldighet att informera om dina rättigheter. Om ditt flyg blir kraftigt försenat, inställt eller om du nekas ombordstigning mot din

Läs mer

Konsumenttjänstlagen SFS 1985:716. Ditt skydd vid reparationer, arbeten på fastigheter och förvaring.

Konsumenttjänstlagen SFS 1985:716. Ditt skydd vid reparationer, arbeten på fastigheter och förvaring. Konsumenttjänstlagen SFS 1985:716 Ditt skydd vid reparationer, arbeten på fastigheter och förvaring. Reviderad april 2007 Konsumenttjänstlagen (1985:716) ger dig ett grundskydd när du uppdrar åt en näringsidkare

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FINSK TIMMERHUSINDUSTRI 3/2010

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FINSK TIMMERHUSINDUSTRI 3/2010 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FINSK TIMMERHUSINDUSTRI 3/2010 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSUMENTKÖP OCH MONTERING AV TIMMERHUSPAKET OCH TIMMERPRODUKTER Denna anvisning innehåller allmänna avtalsvillkor för konsumentköp

Läs mer

Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal

Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal 1 Denna lag gäller för avtal varigenom en näringsidkare överlåter eller upplåter lös egendom till eller utför tjänster åt en konsument,

Läs mer

PROMEMORIA. Lag (1992:1676) om paketresor ( Paketreselagen ), nu fråga om avbrutna eller inställda paketresor p.g.a. stormen Sven

PROMEMORIA. Lag (1992:1676) om paketresor ( Paketreselagen ), nu fråga om avbrutna eller inställda paketresor p.g.a. stormen Sven PROMEMORIA Till: Från: Göran Forssén och Mikael Persson, Svenska Bussbranschföreningens Riksförbund ( BR ) Advokat Kaisa Adlercreutz och jur. kand. Christian Martinsson, MAQS Law Firm Advokatbyrå AB (

Läs mer

AVTAL OM SERVICEBOENDE FÖR DE ÄLDRE MELLAN NÄRINGS- IDKARE OCH KONSUMENT

AVTAL OM SERVICEBOENDE FÖR DE ÄLDRE MELLAN NÄRINGS- IDKARE OCH KONSUMENT AVTAL OM SERVICEBOENDE FÖR DE ÄLDRE MELLAN NÄRINGS- IDKARE OCH KONSUMENT Serviceboende ordnas i servicehus, servicebostadsgrupper och enskilda servicebostäder. Serviceboende är avsett för äldre som dagligen

Läs mer

EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 18/2001 rd. med förslag till lag om ändring av konsumentskyddslagen INLEDNING. Remiss. Sakkunniga PROPOSITIONEN

EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 18/2001 rd. med förslag till lag om ändring av konsumentskyddslagen INLEDNING. Remiss. Sakkunniga PROPOSITIONEN EKONOMIUTSKOTTETS BETÄNKANDE 18/2001 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av konsumentskyddslagen INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade den 12 juni 2001 en proposition med förslag

Läs mer

Produktinformation 2. Uppgifter i produktinformation och prislistor är bindande endast i den utsträckning avtalet uttryckligen hänvisar till dem.

Produktinformation 2. Uppgifter i produktinformation och prislistor är bindande endast i den utsträckning avtalet uttryckligen hänvisar till dem. LimGrossen i Norrköping AB - NL 01 för leveranser av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom Sverige. Utgivna 2001 av Hovedorganisationen Dansk Industri, Danmark, Metalliteollisuuden

Läs mer

Dokument GARANTI 25 ÅR

Dokument GARANTI 25 ÅR Dokument GARANTI 25 ÅR Garantidokument COSENTINO, S.A.U. garanti gäller registrerad ägare till monterad SILESTONE by Cosentino - produkt och omfattar eventuella tillverkningsfel under en period av TJUGOFEM

Läs mer

Avtalsvillkor m.m. för tandvård inom privattandvården

Avtalsvillkor m.m. för tandvård inom privattandvården Avtalsvillkor m.m. för tandvård inom privattandvården För en tandläkare som är medlem i Privattandläkarna (Sveriges Privattandläkarförening) och som antingen själv är vårdgivare, dvs är näringsidkare,

Läs mer

JOHNNY HERRE UNDER MEDVERKAN AV JAN RAMBERG. Konsumentköplagen. En kommentar ANDRA UPPLAGAN NORSTEDTS JURIDIK AB

JOHNNY HERRE UNDER MEDVERKAN AV JAN RAMBERG. Konsumentköplagen. En kommentar ANDRA UPPLAGAN NORSTEDTS JURIDIK AB JOHNNY HERRE UNDER MEDVERKAN AV JAN RAMBERG Konsumentköplagen En kommentar ANDRA UPPLAGAN NORSTEDTS JURIDIK AB Översiktligt innehäll Förord 5 Förkortningar 27 Dell Inledning 31 1. Kommentarens uppläggning

Läs mer

Avtal och rättskällor. Rättskällor Vad säger lagen? Domstolar

Avtal och rättskällor. Rättskällor Vad säger lagen? Domstolar 2011-05-18 och rättskällor Rättskällor Vad säger lagen? Författning Lag Förordning Föreskrift Förarbeten Statens offentliga utredningar Propositioner EG rätt Fördrag, beslut, förordning, direktiv Rättspraxis

Läs mer

Om inget annat överenskommits används nedanstående leveransvillkor, som gäller för produkter levererade av HAGENS FJEDRE.

Om inget annat överenskommits används nedanstående leveransvillkor, som gäller för produkter levererade av HAGENS FJEDRE. Om inget annat överenskommits används nedanstående leveransvillkor, som gäller för produkter levererade av HAGENS FJEDRE. Allmänna leveransvillkor 1.Nedanstående allmänna leveransvillkor ska förutsatt

Läs mer

1. Allmänna villkor. 2. Godkännade av uppdrag. 1. De beställningarna accepteras av den uppdragstagaren i den elektroniska formen.

1. Allmänna villkor. 2. Godkännade av uppdrag. 1. De beställningarna accepteras av den uppdragstagaren i den elektroniska formen. ORDBOK Föreskrifter för förverkligande av beställningar i storformat-digitaltryckeri Labo Print S.A. Uppdragstagare - Labo Print S.A., Rabczańska 1 gatan, 60-476 Poznań, registerad i företagsregister i

Läs mer

Juridik, grundkurs OH nr 1. Svenska Kennelklubbens organisation

Juridik, grundkurs OH nr 1. Svenska Kennelklubbens organisation OH nr 1 Svenska Kennelklubbens organisation Svenska Kennelklubben, 163 85 Spånga Besöksadress: Rinkebysvängen 70 Telefon: 08-795 30 00 Webbplats: www.skk.se Köpeavtal för hund sid 1 (2) A SKK J5 12 000

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning ALLMÄNT.2 I FÖRESKRIFTER FÖR OMBUD (UPPHÄVTS).....2 1 Registrering av ombud (upphävts)... 2 2 Anmälan om utnyttjande av etableringsfriheten eller friheten att tillhandahålla tjänster(upphävts)...

Läs mer

Konsumenträttsliga riktlinjer

Konsumenträttsliga riktlinjer Konsumenträttsliga riktlinjer MARKNADSFÖRING GÄLLANDE UPPBINDNING AV MOBILTELEFONER OCH ANSLUTNINGAR Den nya bestämmelsen om uppbindning i kommunikationsmarknadslagen trädde i kraft 1.4.2006. Enligt lagens

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

1. Syfte och avslut av städavtalet

1. Syfte och avslut av städavtalet Allmänna Villkor för städtjänster av tjänsteutövare bokade genom www.helpling.se Helpling Sverige AB, org.nr: 556971-7225, Klarabergsgatan 29, 111 21 Stockholm ( Helpling ) driver förmedlingsplattformen

Läs mer

Sammanfattning av betänkandet

Sammanfattning av betänkandet Sammanfattning av betänkandet Bakgrund Bilaga 1 Köp av lös egendom regleras i Danmark, Norge och Sverige i köplagar som tillkommit efter gemensamt beredningsarbete. Lagarna infördes i Danmark år 1906,

Läs mer

Allmänna villkor för paketresor

Allmänna villkor för paketresor Allmänna villkor för paketresor 1. Avtalet 1.1 Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som skall fullgöras

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 5 april 2016 T 2963-14 KLAGANDE BO Ombud: Advokat ML MOTPART Stockholms Kök- & Byggkonsult AB, 556717-7976 Väsbygatan 5 E 733 38 Sala Ombud:

Läs mer

Avtal om kassakravskonto

Avtal om kassakravskonto Avtal 1 (5) Avtal om kassakravskonto Kontohavare: Kontonummer: BIC-kod: XX-bank Ab (IBAN xxx xxx) XXXXXXX 1 Syftet med avtalet 2 Kontovillkor I avtalet definieras de förfaranden och det ansvar enligt vilka

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 9 december 2008 Ö 4308-07 PARTER 1. PF 2. CS Ombud för 1 och 2: Jur.kand. MS 3. MA 4. JF Ombud för 3 och 4: Advokat JC SAKEN Fel i fastighet

Läs mer

Service Guidelines & Allmänna affärsvillkor

Service Guidelines & Allmänna affärsvillkor Service Guidelines & Allmänna affärsvillkor 1. Inledning 2. Ansvarsbegränsning 3. Leveransförseningar 4. Produktbeskrivningar & anvisningar 5. Returhantering 6. Garantireparationer 7. Krediteringar 8.

Läs mer

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKATTJÄNSTER

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKATTJÄNSTER B 4 UPPGIFTER SOM SKA LÄMNAS OM ADVOKATTJÄNSTER B 4.2 ANVISNINGAR OM DISTANSFÖRSÄLJNING AV ADVOKATTJÄNSTER (3.9.2010, ändr. 12.5.2014) 1. Inledning Bestämmelser om distansförsäljning av konsumtionsnyttigheter

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

När du har sålt en produkt som har brister

När du har sålt en produkt som har brister När du har sålt en produkt som har brister Innehåll När brister upptäcks måste du agera 5 Du ska alltid åtgärda en produkt som är farlig 5 Du ska även åtgärda en produkt som inte uppfyller alla krav 5

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR ÅTKOMSTFÖRSÄKRING FÖR MATERIALLEVERANTÖR N46:1 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll 6.3 Åtkomstförsäkring för materialleverantör 6.3.1 Försäkrade

Läs mer

1.7 Resenärer som inte utnyttjar bokad charter eller infinner sig för sent vid avtalad tid, förlorar rätten till paketresans alla delar.

1.7 Resenärer som inte utnyttjar bokad charter eller infinner sig för sent vid avtalad tid, förlorar rätten till paketresans alla delar. 1. Charterkontrakt Huvudresenär är den person som bokar charterevenemanget och därmed ingår avtal med TeamSailing Nyström AB. Alla ändringar samt ev. avbeställning måste ske av huvudresenären. Medresenärer

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR Gäller från 1.1.2011 YL ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR...2 YL 1 VISSA CENTRALA BEGREPP...2 YL 2 INFORMATION SOM SKA LÄMNAS INNAN FÖRSÄKRINGSAVTALET INGÅS...2 2.1 Försäkringsbolagets informationsplikt...2

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för den beställare (försäkrade) som angivits i försäkringsbrevet. 2. Vad försäkringen gäller

Läs mer

10 års Garanti Sol fångare. Arsite AB Garanti 10 år 2013 ver1 Sida 1

10 års Garanti Sol fångare. Arsite AB Garanti 10 år 2013 ver1 Sida 1 10 års Garanti Sol fångare Arsite AB Garanti 10 år 2013 ver1 Sida 1 Garanti förutsättningar för Vakuum sol fångare 1.) General Den här garantin är utfärdad av Arsite AB, (Arsite) och gäller för våra solfångare

Läs mer

20 års Rötskyddsgaranti

20 års Rötskyddsgaranti 20 års Rötskyddsgaranti Snabbfakta 20 års Rötskyddsgaranti på NTR-impregnerat virke, vad gäller? www.traskydd.com NTR-impregnerat virke - Nu med 20 års Rötskyddsgaranti! För att garantin ska gälla, krävs:

Läs mer

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från:

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från: Villkor Gäller: KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR Giltig från: 2013-04-01 Sida 1 av 5 1. Allmänt 1.1 Kroppslyftet i Stockholm är en registrerad bifirma till Carnebro Invest AB, 556853-7368, nedan kallad Kroppslyftet.

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-02-20 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 7 februari

Läs mer

Innehållsförteckning. *OBS! För utbildning gäller särskilda villkor. Rev. 2013-08-16

Innehållsförteckning. *OBS! För utbildning gäller särskilda villkor. Rev. 2013-08-16 Innehållsförteckning 1. Köp- och leveransvillkor 1.1 Faktura 1.2 Leverans- och fraktvillkor 1.3 Reklamation 1.4 Öppet köp och ångerrätt 1.5 Utbildning * 1.6 PuL - Personuppgiftslagen *OBS! För utbildning

Läs mer

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetare 1 Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Många gode män upplever ett ganska stort problem med telefonförsäljning och försäljning på stan

Läs mer

Allmänna villkor och Top Tourings särskilda resevillkor för paketresor.

Allmänna villkor och Top Tourings särskilda resevillkor för paketresor. Resevillkor Allmänna villkor och Top Tourings särskilda resevillkor för paketresor. Konsumentverket/KOoch Svenska Bussbranschens Riksförbund/BR har träffat följande överenskommelse om Allmänna villkor

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KONSULTUPPDRAG

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KONSULTUPPDRAG ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KONSULTUPPDRAG Mellan (nedan kallad Uppdragsgivaren), org nr.. med adress och (nedan kallad Konsulten), org nr... med adress.. har denna dag träffats följande avtal: 1 Uppdragets

Läs mer

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R 1. Tillämplighet, omfattning m m 1.1 Dessa villkor gäller fr o m 2012-01-01. 1.2 Med Uppdragsgivare avses den som

Läs mer

Ö V E R L Å T E L S E B E S I K T N I N G ÄNDAMÅLET MED BESIKTNINGEN

Ö V E R L Å T E L S E B E S I K T N I N G ÄNDAMÅLET MED BESIKTNINGEN 1 (4) Ö V E R L Å T E L S E B E S I K T N I N G Uppdragsbekräftelse / Utlåtande Avtal om besiktning i samband med överlåtelse av fast egendom ÄNDAMÅLET MED BESIKTNINGEN Det avtalade ändamålet med att genomföra

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR NÄTHANDEL 2011

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR NÄTHANDEL 2011 B&K 240111 1 (5) FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR NÄTHANDEL 2011 1. Definitioner, villkorens tillämplighet samt köpeobjekt 2. Order 3. Priser Med Kund avses privatpersoner såsom företag och övriga organisationer,

Läs mer

.. Kopvillkor. Allmänt

.. Kopvillkor. Allmänt .. Kopvillkor Allmänt Privatperson För dig som är privatperson, gäller Distansavtalslagen om din beställning är genomförd på distans (se nedan angående ångerrätt) samt Konsumentköplagen, som har strikta

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 mars 2001 T 2703-97 KLAGANDE Magnus R Ombud: advokaten Anders I. Bengtsson MOTPART Torbjörn Ö Ombud: advokaten Leif Nauclér SAKEN Prisavdrag vid

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Kollektiv GR-13:1 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringstagare är Villaägarnas Riksförbund, som tecknar försäkringen kalenderårsvis (Försäkringsår) med början

Läs mer

PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 1. Vagnskadegaranti

PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 1. Vagnskadegaranti PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 1 Vagnskadegaranti PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 2 Vagnskadegaranti Vagnskadegarantivillkor reparationskostnaden,

Läs mer

Avtalsbrott, reklamationer och påföljder Karl Ekman, Gabriella Sydorw och Sebastian Svartz. Sid 1

Avtalsbrott, reklamationer och påföljder Karl Ekman, Gabriella Sydorw och Sebastian Svartz. Sid 1 Avtalsbrott, reklamationer och påföljder Karl Ekman, Gabriella Sydorw och Sebastian Svartz Sid 1 Kontrakt ur ett upphandlingsrättsligt perspektiv Det ska vara möjligt att kontrollera de krav som ställts

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter. 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter. 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten Sida 1 (5) STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Webbadress 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten Typ av kredit Det

Läs mer

Byggnadskontorets stämpel och kundtjänstens bestyrkande

Byggnadskontorets stämpel och kundtjänstens bestyrkande 1 29.4.2015 Avtal om rätt att använda ett allmänt område för smidig kioskverksamhet Registernummer på fordon eller dragbar anordning som används som kiosk (1 st./avtal) Avtalets giltighet Kioskens namn

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian Hyra av lös sak (Ds 2010:24).

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian Hyra av lös sak (Ds 2010:24). R-2010/0926 Stockholm den 6 december 2010 Till Justitiedepartementet Ju2010/5531/L2 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

Allmänna villkor för Mobilcirkeln TM

Allmänna villkor för Mobilcirkeln TM Allmänna villkor för Mobilcirkeln TM Särskilt för mobiltelefoner Allmänna villkor gäller när Kunden hos sitt försäkringsbolag har anmält en skada på sin mobiltelefon och Försäkringsbolaget i samarbete

Läs mer