1. Syfte och avslut av städavtalet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Syfte och avslut av städavtalet"

Transkript

1 Allmänna Villkor för städtjänster av tjänsteutövare bokade genom Helpling Sverige AB, org.nr: , Klarabergsgatan 29, Stockholm ( Helpling ) driver förmedlingsplattformen ( plattform eller webbsida ). Därigenom kan konsumenter och företag ( användare ) boka tjänsteutövare för hushållsnära tjänster ( tjänster eller städaktiviteter ). Tjänsteutövare är företag som agerar självständigt och för egen räkning ( tjänsteutövare ). Användaren har tecknat ett motsvarande användaravtal med Helpling och genom Helpling formulerat en bokningsförfrågan. Helpling själv erbjuder principiellt inga städtjänster, utan förmedlar för tjänsteutövare avtal mellan användaren och tjänsteutövare. I dessa sammanhang är Helpling i namnet och med fullmakt för tjänsteutövaren, efter tjänsteutövarens godkännande, berättigad att för tjänsteutövarens räkning ta emot och bekräfta bokningsförfrågningar från användaren, att vidarebefordra betalningar till tjänsteutövare samt utfärda fakturor i tjänsteutövarens namn. Helpling avgör inte om tjänsteutövaren accepterar användarens förfrågan av tjänst. Användaren ingår således principiellt två avtalsförhållanden: dels ett avtal med Helpling om användandet av plattformen ( användaravtal ). Å andra sidan ett avtal med en tjänsteutövare om utförandet av hushållsnära tjänster ( städavtal ). För detta städavtal mellan användaren och en tjänsteutövare gäller följande allmänna villkor ( Allmänna Villkor Städavtal ). 1. Syfte och avslut av städavtalet a. Städavtalet mellan användaren och tjänsteutövaren är ett avtal med både arbets- och tjänsteelement; avtalspart är endast användaren och tjänsteutövaren. Användaren har gentemot tjänsteutövaren anspråk på leverans av hushållsnära tjänster enligt användarens bokningsförfrågan. Tjänsteutövaren har gentemot användaren anspråk till betalning av den i bokningsförfrågan nämnda kompensation, efter överenskomna tjänster har levererats. b. Ett städavtal upprättas enligt följande: (1.) Genom att användaren på väljer städtjänster till ett bestämt pris och klickar på knappen Kostnadspliktig bokning, lämnas en bindande offert för avslut av ett motsvarande städavtal ( Offert eller Bokningsförfrågan ). Användaren måste godkänna de allmänna villkoren innan han eller hon klickar på Kostnadspliktig bokning. (2.) Efter lämnandet av bokningsförfrågan får användaren en bokningsbekräftelse av Helpling som ännu inte innehåller någon accept av användarens offert.

2 (3.) Helpling förmedlar användarens offert baserad på förfrågan till passande tjänsteutövare. Har användaren specificerat en favoriserad tjänsteutövare, till denne. (4.) Informerar en tjänsteutövare Helpling om viljan att acceptera offerten, meddelar Helpling, i namnet och i fullmakt för tjänsteutövaren, användaren genom ett acceptans av offerten ( Uppdragsbekräftelse ). Genom mottagandet av detta respektive uppdragsbekräftelsen anses städavtalet ingånget. (5.) Uppdragsbekräftelsen innehåller uppgifter om den överenskomna tjänstens omfattning (d.v.s. enligt beskrivningen i bokningsförfrågan) och om tjänsteutövaren (identitet och adress) som kommer att utföra tjänsten. Uppdragsbekräftelsen innehåller dessutom de Allmänna Villkor Städavtal som inkluderar information om ångerrätt. Som konsument har användaren har en lagstadgad ångerrätt. Ångerrättsinformation Ångerrätt Användaravtalet kan utan uppgift om anledning därtill skriftligen (t.ex. genom brev, fax, ) ångras. Fristen om 14 dagar för ångerrätt börjar löpa efter mottagandet av denna skriftliga information, dock inte före den dag då avtalet ingås och inte heller före uppfyllandet av våra informationsplikter enligt 2 kap. 7 och 11 distans- och hemförsäljningslag (2005:29). För att värna om ångerfristen räcka det att sända ångermeddelandet i tid. Ångermeddelandet skall skickas till: Helpling Sverige AB, Klarabergsgatan 21, Stockholm Verkan av att användaren utövar sin ångerrätt Vid giltig ånger skall ömsesidigt erhållna prestationer återgäldas och eventuellt dragen nytta (t.ex. ränta) friges. Kan den mottagna prestationen samt nyttjandet (t.ex. användningsfördelar) inte eller delvis inte eller bara i försämrat tillstånd återlämnas, måste vi kompenseras för värdet. Detta kan leda till att avtalsenliga betalningsförpliktelser för perioden till ångermeddelandet måste uppfyllas. Betalningsförpliktelser måste uppfyllas inom 30 dagar. För användaren börjar fristen vid avsändningen av ångermeddelandet, för oss börjar fristen vid mottagandet Särskild information Ångerrätten upphör i förtid om avtalet uppfylls (tjänsten eller fullgörandet har påbörjats) av båda parter på användarens begäran till fullo, innan ångerrätten utnyttjas Slut på ångerrättsinformation

3 c. Lyckas Helpling inte att förmedla en bokningsförfrågan, upprättas inget städavtal. Helpling underrättar användaren därom (per eller telefon). Helpling kan vid detta tillfälle föreslå alternativa tidpunkter. d. Vanligtvis meddelar Helpling acceptans eller avvisningen av en bokningsförfrågan 3 dagar innan tjänsten ska utföras av tjänsteutövaren. e. Helpling förbehåller sig rätten att å tjänsteutövaren vägnar säga upp städavtalet om det vid en tidigare avtalad besiktning av användarens utrymmen framgår att om nedsmutsningsgraden grovt överskrider förväntningarna eller ett liknande skäl att avstå föreligger. 2. Regler för städavtalet a. Användaren lämnar tjänsteutövaren för avtalsuppfyllande nödvändiga uppgifter och stöd för att säkerställa en smidig och effektiv hantering. Användaren ser till att alla för utförandet av tjänsten nödvändiga förutsättningar är uppfyllda vid den avtalade tidpunkten. Detta gäller särskilt avseende tillträdet till lokalen för tjänsteutövningen. b. Tjänsteutövaren utför tjänster i enlighet med städavtalet utan instruktioner från Helpling eller användaren angående typ, plats, tidpunkt och innehållet i prestationerna. Dessa ska istället överenskommas mellan tjänsteutövaren och användaren i enlighet med städavtalet. Tjänsteutövaren utför tjänsten i egen regi och under eget ansvar med beaktande av städavtalet. c. Om användaren bokar en tjänst utan tillägg för rengöringsmedel, ska användaren tillhandahålla nödvändiga rengöringsmedel. Dessa ska vara tillgängliga vid början av tjänsteutövningen. d. En avvikelse av det överenskomna antalet timmar av den tjänst som skall tillhandahållas måste avtalas mellan tjänsteutövaren och användaren i förväg. Avviker det faktiska antalet arbetade timmar från det antalet bokade timmar, är användaren förpliktigad att omedelbart underrätta Helpling om denna avvikelse. Anpassning av tiden är möjlig endast i 30 minuters intervall. Den nedersta gränsen bestående av 2 timmar kan inte underskridas. e. Tjänsteutövarens arbete betraktas som avtalsenligt uppfyllt och godkänt om användaren inte reklamerar omedelbart efter avslutat städarbete. Är städarbetet utfört bristfälligt, är tjänsteutövaren förpliktigad att vidta åtgärder. Vid berättigade reklamationer (brister) skall användaren underrätta Helpling inom 24 timmar efter utförd tjänst och ge tjänsteutövaren en rimlig tidsfrist för åtgärd. Helpling kommer att vidarebefordra reklamationen till tjänsteutövaren utan dröjsmål, om inte användaren själv redan har varit i kontakt med tjänsteutövaren och påpekat bristerna. f. Helpling kommer, inom ramen av sina legala möjligheter och inom vad som kan anses vara ekonomiskt rimligt, att tillse att tjänsteutövaren åtgärdar brister. Helpling har rätt till men är inte förpliktigad att tillgodose användarens förbättringskrav. Helpling ansvarar inte för framgång av förbättringskraven, skador eller för andra utgående rättsföljder.

4 g. Användarens legala anspråk mot tjänsteutövaren utöver rätten till förbättringsåtgärder kvarstår oförändrade. 3. Betalning a. Efter fullföljandet av städavtalet genom tjänsteutövaren skall användaren till ett betalningsinstitut betala det överenskomna priset med vid bokningstillfället vald betalningsmetod. b. Användaren betalar med befriande verkan för tjänsten till betalningsinstitutet. Betalningsinstitutet tar emot betalningen för tjänsteutövarens räkning. Betalningen tillställs, efter bekräftelsen av utförd tjänst från respektive tjänsteutövare och avsaknaden av reklamationer från användaren inom 48 timmar efter avslutat städarbete, till tjänsteutövarens förfogande. c. Användaren förpliktigar sig till att godkänna om han eller hon är berättigad till skattereduktion enligt de skatterättsliga bestämmelserna om rutavdrag och därtill uppge sitt personnummer. Användaren godkänner därmed att han eller hon har outnyttjat belopp för rutavdrag som motsvarar beloppet för beställningen. Skulle Skatteverket avslå ansökan om skattereduktion kommer Helpling att debitera användaren på återstående del av beloppet. d. Helpling utfärdar elektroniskt en faktura till användaren för utförda tjänster/städarbeten i tjänsteutövarens namn och för dennes räkning. 4. Avbokning a. En avbokning (uppsägning) av en bokad tjänst kan ske kostnadsfritt upp till 24 timmar innan. Avbokar användaren ett uppdrag inom 24 timmar innan tidpunkten för utförandet av tjänsten belastas Helpling med en administrativ kostnad för uppdragsannulleringen och användaren måste betala avbokningskostnader uppgående till 200 kronor till Helpling. Användaren ska ha rätt att erlägga bevis för att avbokningskostnaderna har varit betydligt lägre än schablonbeloppet. b. Städavtalet kan inte sägas upp under pågående tjänsteutövning. Rätten till uppsägning på skälig grund kvarstår. Städavtalet upphör när tjänsten är utförd. 5. Tjänsteutövarens ansvar a. Tjänsteutövaren ansvarar principiellt mot användaren vid brott mot avtalsenliga och utomobligatoriska plikter enligt lag. Undantag regleras i följande paragraf. b. För skadestånd ansvarar tjänsteutövaren - oavsedd på vilka rättsliga grunder - vid uppsåt och grov oaktsamhet. Vid normal oaktsamhet ansvarar tjänsteutövaren endast (1.) för skador förorsakade av brott mot liv, kropp och hälsa, (2.) för skador förorsakade av ett brott mot en väsentlig avtalsförpliktelse (en förpliktelse, vars uppfyllande är en förutsättning för det korrekta genomförande av användaravtalet och som användaren regelbundet litar och har all rätt att lita på)(primär avtalsplikt)); i detta fall begränsas

5 tjänsteutövarens ansvar dock till ersättning för den förväntade, typiskt sett förekommande skadan. 6. Tillämplig rätt, domstol, avtalsspråk a. För städavtalet gäller svensk lag. b. Avtals- och förhandlingsspråket är svenska. c. Vid tvist rörande städavtalet kan användaren vända sig till allmän domstol. Utgivningsdatum: november 2014

Kriminalvårdens avtalsvillkor till offert och ordererkännande

Kriminalvårdens avtalsvillkor till offert och ordererkännande Kriminalvårdens avtalsvillkor till offert och ordererkännande varandra stridande bestämmelser i dessa handlingar gäller följande rangordning: 1. Allmänt 1.1 Parter Parter i Avtalet är Kriminalvården och

Läs mer

CLEVERS allmänna försäljningsvillkor - Konsument Giltiga från och med [2015-06-01]

CLEVERS allmänna försäljningsvillkor - Konsument Giltiga från och med [2015-06-01] CLEVERS allmänna försäljningsvillkor - Konsument Giltiga från och med [2015-06-01] 1 Parterna Dessa allmänna försäljningsvillkor ( Försäljningsvillkoren ) gäller för alla individuella avtal om köp av varor

Läs mer

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5)

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) (gäller från och med den 31 januari 2013) Dessa allmänna villkor utgör del av det avtal ("Avtalet") som gäller mellan 4T Sverige AB ("4T"), org. nr: 556857-8495, Box

Läs mer

Standardvillkor för IT-projekt från IT-Integration AB. gällande från 2013-01-01

Standardvillkor för IT-projekt från IT-Integration AB. gällande från 2013-01-01 Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att tillämpas vid uppdrag där IT-Integration har ansvar att genomföra ett uppdrag att utveckla IT-system med överenskomna egenskaper. Dessa allmänna bestämmelser

Läs mer

Allmänna villkor. 1. Tjänstens beställning och omfattning. 2. Tjänstens genomförande och nyttjande

Allmänna villkor. 1. Tjänstens beställning och omfattning. 2. Tjänstens genomförande och nyttjande Allmänna villkor Dessa allmänna villkor utgör bilaga till avtal om tillhandahållande av tjänst träffat mellan AB NAME ISP, org nr 556589-1230, (nedan NAME ISP ) och kund. Villkoren omfattar samtliga nu

Läs mer

OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009)

OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009) OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009) 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Ownit Broadband AB Org 556608-9933 ( Ownit ) till en Fastighetsägare

Läs mer

TILLÄGGSVILLKOR IT DRIFT 2010

TILLÄGGSVILLKOR IT DRIFT 2010 Tillägg till Allmänna Bestämmelser IT-Drift version 2008 1 (15) TILLÄGGSVILLKOR IT DRIFT 2010 Tillägg till Allmänna Bestämmelser IT-Drift version 2008 Detta tillägg tillsammans med Allmänna bestämmelser

Läs mer

1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET. (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT. a) byter mobilabonnemang eller kontantkort hos sin mobiloperatör;

1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET. (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT. a) byter mobilabonnemang eller kontantkort hos sin mobiloperatör; 1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT 4T Sverige AB, org.nr. 556857-8495, Box 6343, 102 35 Stockholm, ( 4T ), tillhandahåller en tjänst som gör det möjligt för

Läs mer

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser Användarvillkor Dessa villkor gäller för webbplatserna www.glossybox.se och www.themanbox.se ( Webbplatsen ), de prenumerationstjänster som erbjuds på Webbplatsen ( Prenumerationerna ) och de boxar eller

Läs mer

Villkor och övrig information

Villkor och övrig information Villkor och övrig information Som du kanske vet tillhör ditt Sparbanken Öresund-kontor numera Sparbanken Skåne och till hösten, preliminärt i mitten av oktober, är det dags att ersätta dina produkter och

Läs mer

Flairspaces Avtal för Användare

Flairspaces Avtal för Användare Flairspaces Avtal för Användare 1. Tillämplighet och omfattning I. Dessa allmänna villkor med bilagor (" Allmänna Villkor ") skall tillämpas för all användning av Flairspaces tjänster och produkter som

Läs mer

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande:

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande: ALLMÄNNA VILKOR Dessa Allmänna Villkor gäller då InfoQB ( InfoQB ) tillhandahåller en tjänst ( Tjänsten ) till en kund ( Kunden ). Tjänsten specificeras i ett Kundavtal mellan InfoQB och Kunden, inkluderade

Läs mer

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5)

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) (gäller från och med den 31 januari 2013) Dessa allmänna villkor utgör del av det avtal ("Avtalet") som gäller mellan 4T Sverige AB ("4T"), org. nr: 556857-8495, Box

Läs mer

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 1. Definitioner 1.1. Administratörsanvändare. Användare med särskilda behörigheter, t.ex. att ändra Medlems organisationsuppgifter, ge nya Användare tillgång till

Läs mer

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag 1 (5) Rev 2008-01-01 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten ) till en företagskund ( Kunden ).

Läs mer

I dessa villkor används följande termer i nedan angivna betydelser.

I dessa villkor används följande termer i nedan angivna betydelser. Användarvillkor & Fullmakt för digitalpost (Dgtlpost AB) 1. Vår tjänst Tack för att ni använder vår webbtjänst. Dgtlpost AB tillhandahåller digitalpost webbtjänsten för att samla all post (papper, email,

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag i Jobbkompaniet Ung Bemanning i Sverige AB

Allmänna villkor för konsultuppdrag i Jobbkompaniet Ung Bemanning i Sverige AB Allmänna villkor för konsultuppdrag i Jobbkompaniet Ung Bemanning i Sverige AB 1. Inledning Dessa Allmänna bestämmelser utgör bilaga till av Beställaren och Jobbkompaniet Ung Bemanning träffat Trygghyravtal

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i Avtalet och som tillhandahålls av Älvsbyns kommun, 942 85 ÄLVSBYN (

Läs mer

KUNDAVTAL 2. KUNDAVTAL 1. SAMMANFATTNING

KUNDAVTAL 2. KUNDAVTAL 1. SAMMANFATTNING VILLKOR FÖR BOKNING OCH NYTTJANDE AV SKIPTRIPS VIDEOMÖTESRUM Den som bokar ett av Skiptrips videomötesrum är ansvarig för att villkoren som gäller för användandet av rummen åtföljs. Detta gäller oavsett

Läs mer

BASKONTO. Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank.

BASKONTO. Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank. BASKONTO Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank. Definitioner m.m.... 1 Allmän produktbeskrivning... 2 Betalningar till och från kontot... 2 Begränsningar

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV06 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-07-01

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV06 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-07-01 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV06 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-07-01 Sid 1 (5) Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250 24 Helsingborg Tfn växel:

Läs mer

Såvida inte sammanhanget eller omständigheterna uppenbarligen föranleder annat skall följande ord och begrepp anses ha den innebörd som anges nedan:

Såvida inte sammanhanget eller omständigheterna uppenbarligen föranleder annat skall följande ord och begrepp anses ha den innebörd som anges nedan: ALLMÄNNA VILLKOR Mellan Easycash Svenska AB ("Bolaget") och Kunden har träffats överenskommelse om förmedling av köp av valuta som verkställs av valutaväxlare på olika resmål, för växling till lokal valuta.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR SITOO WEBSHOP Gäller från 2012-03-27

ALLMÄNNA VILLKOR SITOO WEBSHOP Gäller från 2012-03-27 ALLMÄNNA VILLKOR SITOO WEBSHOP Gäller från 2012-03-27 DE FÖRELIGGANDE ALLMÄNNA VILLKOREN UTGÖR EN INTEGRERAD DEL AV DET AVTAL SOM MED REFERENS HÄRTILL TRÄFFATS MELLAN SITOO OCH KUNDEN GÄLLANDE SITOO WEBSHOP.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR För Skånejuristen HB org.nr 969762-5524

ALLMÄNNA VILLKOR För Skånejuristen HB org.nr 969762-5524 För Skånejuristen HB org.nr 969762-5524 Dessa allmänna villkor gäller för samtliga tjänster som Skånejuristen tillhandahåller sina klienter. Villkoren i det specifika uppdragsavtalet äger företräde framför

Läs mer

Bilaga. Allmänna villkor

Bilaga. Allmänna villkor Bilaga Klient Stationära datorer 1 (21) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Syfte... 3 3 Definitioner... 3 4 Avtalad specifikation... 5 5 Allmänt om genomförandet... 6 6 Leverans och leveranskontroll...

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV09 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2015-03-20

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV09 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2015-03-20 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV09 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2015-03-20 Sid 1 (5) Information om Resurs Bank Resurs Bank AB (publ), org.nr. 516401-0208 Box 22209, 250 24 Helsingborg Tfn

Läs mer

Allmänna villkor om redovisningstjänster

Allmänna villkor om redovisningstjänster Allmänna villkor om redovisningstjänster version 2010:1 mars 2010 1 Allmänt Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende redovisningstjänster som Redovisningsbyrån alt. Revisionsbyrån (Uppdragstagaren)

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR Företagstjänster m.m.

ALLMÄNNA VILLKOR Företagstjänster m.m. Utgivningsdatum 2014-11-14 1(36) 1. FÖRHÅLLANDET MELLAN DESSA VILLKOR OCH ANDRA BESTÄMMELSER I Bankens ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING M. M finns bestämmelser som i vissa avseenden reglerar förhållanden som

Läs mer

Ångerrätten gäller i fjorton dagar från den dag när du eller tredje person som inte är försändaren, tagit varorna i ägo.

Ångerrätten gäller i fjorton dagar från den dag när du eller tredje person som inte är försändaren, tagit varorna i ägo. I. Allmänna affärsvillkor för MAGIX Software GmbH Juni 2014 1 Tillämpningsområde 1. Leveranser, tjänster och erbjudanden från MAGIX Software GmbH, nedan kallat "MAGIX", följer uteslutande de allmänna affärsvillkoren

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT 2010-11-01

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT 2010-11-01 1. ALLMÄNT Tjänsterna i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Öresund AB (publ) (banken), org.nr. 516406-0088, Box 466, 201 24 Malmö, tfn. 010-4999010 (Telefonbanken), webbplats: www.sparbankenoresund.se,

Läs mer